Sunteți pe pagina 1din 1

Model XII

Schimbare tranșă/gradație

Antet Unitate Centrală de Cult

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de


.......................numitului(ei) …………………. în postul clerical/neclerical de ……………, la
unitatea de cult…………., judeţul ………….., prevăzut în Statul de Funcţii şi Personal la pag
….., poziţia…… i s-a modificat tranșa de vechime în cler (și/sau) gradația de la ……….
la…………., deoarece îndeplinește condițiile legale pentru trecere la altă tranșă (și/sau) gradație.

Susnumitul(a) este absolvent de studii teologice superioare/medii (scurtă/lungă durată), a


fost încadrat(a) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, pentru nivelul de studii…. cu grad
profesional……, cu un salariu în sumă de....... lei, din care din fonduri proprii în sumă de.......
lei, la care se solicită contribuţie la salarizare de la bugetul de stat, în sumă de…... lei, pentru
postul de ……….(descrierea postului așa cum este în plată- nivelul studiilor, gradul
profesional, tranșa de vechime în cler,vechimea în cler, gradația, vechimea în muncă,
nivelul contribuției 100%,80% sau 65%), conform Legii - Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fondurile publice.

Precizăm că salarizarea susnumitului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în


vigoare, iar funcţia pe care este încadrat este cea de bază.