Sunteți pe pagina 1din 273

ORDIN Nr.

129/2019 din 18 ianuarie 2019


pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru
modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor
publice
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 28 ianuarie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi
ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Anexa nr. 2 "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare
anuale" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme
metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La titlul II. "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare
anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)":
1.1. La corelaţiile de la punctul (3) "Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01)
şi formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04)", la notă:
- se numerotează cu litera a) textul:
"Corelaţiile de la pct. (3).1 şi (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a
Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţiile de la pct. 2.(1) lit. b) şi
pct. 2.(2) lit. b)";
- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:
"b) Corelaţia de la punctele (3).1 şi (3).2 nu se respectă la Ministerul Educaţiei
Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la
bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanţ".
1.2. La punctul (9) "Corelaţii între formularul anexa nr. 4 «Situaţia fluxurilor de
trezorerie la data ...» (cod 04) şi anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod
17)":
1.2.1. La punctul (9).1, nota A:
- se numerotează cu litera a) textul:
"Corelaţia de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.
Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia:
Rd. 14 col. 01 din formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod
04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la
data de ...» (cod 17)";
- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:
"b) Corelaţia de la pct. (9).1 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu
sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în
fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de
...»".
1.2.2. La punctul (9).2, nota B:
- se numerotează cu litera a) textul:
"Corelaţia de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.
Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia:
Rd. 17 col. 01 din formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod
04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la
data de ...» (cod 17)";
- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:
"b) Corelaţia de la pct. (9).2 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu
sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în
fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...»".
2. La titlul III. "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare
anuale la subsectorul Administraţia locală (S1313)":
2.1. La corelaţiile de la punctul (3) "Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01)
şi formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04)":
- după punctul (3).1 se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:
"NOTA A:
Corelaţia de la pct. (3).1 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de
stat, şi din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi
care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în
bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora".
- după punctul (3).2 se introduce o notă, nota B, cu următorul cuprins:
"NOTA B:
Corelaţia de la pct. (3).2 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de
stat, şi din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi
care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în
bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora".
2.2. La corelaţiile de la pct. (6) "Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de
trezorerie la data ...» (cod 04) şi formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...»
(cod 18)":
- după punctul (6).1 se introduce se introduce o notă, nota A, cu următorul
cuprins:
"NOTA A:
Corelaţia de la pct. (6).1 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat
şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie
centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...»
centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în
fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la
data de ...» al acestora."
- după punctul (6).2 se introduce se introduce nota B, cu următorul cuprins:
"NOTA B:
Corelaţia de la pct. (6).2 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat
şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie
centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...»
centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în
fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la
data de ...» al acestora."
- după punctul (6).3 se introduce nota C, cu următorul cuprins:
"NOTA C:
Corelaţia de la pct. (6).3 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat
şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie
centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...»
centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în
fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la
data de ...» al acestora."
- după punctul (6).4 se introduce se introduce nota D, cu următorul cuprins:
"NOTA D:
Corelaţia de la pct. (6).4 nu se respectă în următoarele situaţii:
a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat
şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie
centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi
datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...»
centralizat al acestora;
b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din
bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în
fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia
activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la
data de ...» al acestora."
ART. 3
Anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa 7
"Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa 7b "Contul
de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa 11 "Contul de
execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 13 "Contul de
execuţie a bugetului local - Cheltuieli", anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului
creditelor externe - Cheltuieli", anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor
interne - Cheltuieli" şi anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile - Cheltuieli", la Normele metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a
unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 - 9.
ART. 4
Raportările financiare lunare în anul 2019 se efectuează de către instituţiile
publice potrivit prevederilor cap. I "Situaţii financiare trimestriale şi raportări
financiare lunare" pct. 1.6 şi a cap. II "Depunerea situaţiilor financiare trimestriale
şi a raportărilor financiare lunare" pct. 2.6 din Normele metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii
publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.762/2018.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 2 - 9 sunt reproduse în facsimil.

ART. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii
contrare acestuia.
ART. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,


Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 18 ianuarie 2019.


Nr. 129.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice
la 31 decembrie 2018

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice


centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au
obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
1.2. Situaţiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de
prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la
data de 31 decembrie 2018.
1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat
patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura
activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la
situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără
subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor
organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
1.5.(1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu
modificările şi completările ulterioare (anexele nr. 2 - 5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a,
20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1, şi 40a - 40c la situaţiile financiare);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexele nr. 22, 24 - 26,
31, 32 la situaţiile financiare);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii publice, cu completările ulterioare (anexele nr. 1, 34, 35a, 35b la
situaţiile financiare);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme
metodologice în domeniul contabilităţii, cu modificările ulterioare (anexa nr. 31b);
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul
2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii publice (anexa nr. 19).
1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea
bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, cu
modificările şi completările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare.
1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie
2018 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii
publice/legislatie
1.5.(4) Corelaţiile care trebuie respectate la 31 decembrie 2018 sunt cele
prevăzute în anexa nr. 2 "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii
financiare anuale" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor
norme metodologice în domeniul contabilităţii, cu modificările ulterioare, precum
şi cele prevăzute în prezentul ordin.
1.6. În temeiul art. 56 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare: "(1) Pe baza situaţiilor
financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind
execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a
bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această
sarcină şi, în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice
elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile
anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor
principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului."
După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de
Parlament.
1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte
anual bilanţul instituţiilor publice.
Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul
Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de
execuţie a bugetului de stat.

CAPITOLUL II
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor
patrimoniale în bilanţ

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit


prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit
prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în
continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.
2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile
publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu
scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea
bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă
semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 2^2, conform cărora: "Începând
cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi
terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o
dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de
conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în
contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea." Evaluatorii
autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele
profesionale de profil.
2.3.(2) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice,
pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în
comisii se numesc persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în
domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe
corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală,
utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.
2.4. La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele:
a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în
documente justificative;
b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2018, pusă
de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;
c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte
operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite
în planul de conturi.
Se analizează soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să
evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al
platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră
(zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);
d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri
acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe
necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-
debitori", 411 "Clienţi", 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul", 461
"Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" etc.,
urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după
caz.
Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate
numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice
specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 "Decontări din
operaţii în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobate
de ordonatorul de credite;
e) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar
veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se
impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" şi 472 "Venituri
înregistrate în avans", după caz;
f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care
Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 =
44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria
Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data ........",
eliberat de unităţile Trezoreriei Statului;
g) corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente se efectuează
potrivit pct. 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile din Normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.
2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea
tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României,
utilizându-se:
a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de
raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la
momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente);
b) pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în
valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele
şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei
valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a
perioadei de raportare, afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României.
2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor
privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi
evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile cap. I
"Dispoziţii generale" pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare" din Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005,
cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.
2.6.(1) Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067000
"Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte
totalul angajamentelor legale rămase neachitate, se efectuează următoarele:
a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente
drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul
contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare
înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale",
437 "Asigurări pentru şomaj".
Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii
în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care
munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum
şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai
sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.
Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile
de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăşi
creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi
cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze
independente de voinţa ordonatorilor de credite;
b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale
aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii
rămase neachitate ce decurg din:
- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita
creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost
materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul
anului;
- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita
creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în
bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la
finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active
fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi 462 "Creditori".
Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se
recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel
încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal,
salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au
fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, se înregistrează
în contabilitate în luna decembrie.
Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor
evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale
neachitate.
Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile
de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de
utilităţi pot depăşi creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a
anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor
cauze independente de voinţa ordonatorilor de credit.
Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii şi
executarea de lucrări aferente anului 2018, primite de instituţie în anul 2019 după
întocmirea bilanţului contabil, se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura
acestora, şi nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea
unei erori din anii anteriori;
c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale
stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte
cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000
"Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase
neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile
corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.
2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele sociale,
precum şi cheltuielile cu utilităţile, aferente lunii decembrie, pentru care creditele
bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele
anului în contul 8067000 "Angajamente legale" şi nu se raportează în anexa nr. 7 la
situaţiile financiare "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -
Cheltuieli" şi anexa nr. 7b la situaţiile financiare "Contul de execuţie a bugetului
instituţiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează drept
cheltuieli efective (6XX) şi se raportează în anexele nr. 7 şi 7b la coloana
"Cheltuieli efective".
2.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării unui program multianual, sunt
necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se
angajează în limita creditelor de angajament aprobate.
2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în
administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare
centralizate se au în vedere următoarele operaţiuni:
a) compensarea soldurilor iniţiale şi finale ale contului 48101 "Decontări privind
operaţiuni financiare" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul
instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;
b) compensarea soldurilor conturilor: 4890101 "Decontări privind încheierea
execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri", 4890201 "Decontări privind
încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" şi 4890301
"Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent -
excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului", la nivelul Ministerului
Finanţelor Publice, din bilanţul centralizat al subsectorului administraţiei centrale,
precum şi din bilanţul centralizat al instituţiilor publice.
Soldul debitor al contului 4890101 "Decontări privind încheierea execuţiei
bugetului de stat din anul curent - venituri" rezultat din închiderea contului de
excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat
(52001), se raportează în bilanţ la rândul cu codul 21 "Creanţe din operaţiuni
comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv, rândul cu codul 21.1
"Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent". Soldul
debitor poate fi negativ în situaţia în care restituirile din venituri sunt mai mari
decât încasările. La aceleaşi rânduri, Trezoreria centrală a statului completează
soldul debitor al contului 4890301 "Decontări privind încheierea execuţiei
bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei
statului", reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) preluat din extrasul de
cont emis de Trezoreria operativă centrală.
Soldul creditor al contului 4890201 "Decontări privind încheierea execuţiei
bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" rezultat din închiderea contului de
deficit al bugetului de stat (52002), reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat
(770), la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, precum şi la alte
instituţii publice din administraţia locală (unităţi de învăţământ preuniversitar) care
efectuează plăţi în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează la
rândul cu codul 60 "Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv,
rândul cu codul 60.1 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din
anul curent". În bilanţul centralizat, soldul debitor al contului 489 rămas după
operaţiunea de compensare se situează la nivelul plăţilor efectuate din bugetul de
stat de către Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de
Televiziune;
c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul
reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi
secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial
centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective
să prezinte numai sold creditor sau debitor;
d) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul
reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanţelor Publice
pentru bilanţul, contul de rezultat patrimonial şi situaţia modificărilor în structura
activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administraţiei
publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte
numai sold creditor sau debitor;
e) opţional se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea
adăugată de plată, respectiv de recuperat.
2.8.(2) Soldul contului 48101 "Decontări privind operaţiunile financiare", care
evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine
pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide în luna ianuarie a anului
următor, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele,
cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase
neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului
48101 la instituţia subordonată şi în creditul contului 48101 la instituţia superioară.
2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit
între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator
de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă, în
situaţia în care este complet amortizat.
2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit
între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se
înregistrează la valoarea justă.
2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2018, următoarele conturi nu
pot prezenta sold:
2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat (sector 01,
sursa A):
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide la sfârşitul
exerciţiului financiar prin contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din
anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent,
pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile
încasate);
- contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se
închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin conturile: 4890101 "Decontări privind
încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri" şi 4890201
"Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent -
cheltuieli");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide prin creditul contului 52002
"Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăţilor nete de
casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat se
închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului
121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 52101 "Disponibil al bugetului local" (se închide la sfârşitul exerciţiului
financiar prin contul 52102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");
- contul 52102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52103 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi" la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la
instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local prin
contul 48109 "Alte decontări");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la unitatea administrativ-
teritorială şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din
bugetul local, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul local în anul
curent, prin creditul contului 52102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul
curent");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la unităţile de învăţământ
preuniversitar prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat
din anul curent", cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul
curent);
- contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se
închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 4890201 "Decontări privind
încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");
- contul 4680107 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare";
- contul 5190107 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare";
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul local se
închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului local se închid prin creditul contului
121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat
(sector 03, sursa A):
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anul curent");
- contul 52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52503 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
prin creditul contului 52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent", cu
totalul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul
curent, la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor
sociale de stat se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid
prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj
(sector 04, sursa A):
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 57401 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj"
(se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57402 "Rezultatul execuţiei
bugetare din anul curent");
- contul 57402 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57403 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide prin creditul contului 57402
"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" cu soldul plăţilor nete de casă
efectuate din bugetul asigurărilor de şomaj în anul curent);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor
pentru şomaj se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se închid
prin creditul contului 121 "Rezultat patrimonial").
2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 57101 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57102
"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");
- contul 57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57103 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi");
- contul 770 "Finanţarea din buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
prin creditul contului 57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent", cu
soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate în anul curent);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121
"Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(6) La instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, instituţiile
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget, activităţi
finanţate integral din venituri proprii, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02,
03, 04, 05 - sursele F, G, E, H):
- contul 531 "Casa";
- contul 5600101 "Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului
financiar prin contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");
- contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi") pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii;
- contul 5610101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56102
"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");
- contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi") pentru bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii;
- contul 5620101 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri
proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului
financiar prin contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru
bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul
activităţii de privatizare);
- contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi", pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii,
inclusiv pentru bugetul activităţii de privatizare);
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
prin creditul contului 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru
bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, al contului 56102
"Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru bugetul instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al contului 56202 "Rezultatul execuţiei
bugetare din anul curent" pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv pentru bugetul activităţii de privatizare, cu soldul plăţilor nete de
casă efectuate din bugetele respective);
- contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt";
- contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt";
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din bugetul de venituri proprii sau
venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv bugetul activităţii de privatizare se închid prin debitul contului 121
"Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau
venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, inclusiv bugetul activităţii de privatizare se închid prin creditul contului
121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(7) Instituţiile publice care beneficiază de finanţare din Fondul pentru
Mediu (sector 01, sursa I)
- contul 5120102 "Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor
prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018,
cu completările ulterioare);
- contul 531 "Casa";
- contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anul curent");
- contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
prin creditul contului 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" cu
soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul respectiv);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se
închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin
creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").
2.10.(8) În contabilitatea Trezoreriei centrale şi în contabilitatea unităţilor
trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):
- contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se
închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 4890201 "Decontări privind
încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul
curent");
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul
patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul
patrimonial").
În contabilitatea Trezoreriei centrale şi în contabilitatea unităţilor trezoreriilor
teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):
- contul 52401 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin debitul contului 52402 "Rezultatul execuţiei
bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale
bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei
bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (pentru bugetul Trezoreriei Statului se
închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52402 "Rezultatul
execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul plăţilor nete de
casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);
- contul 52402 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul
curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 48109 "Alte
decontări");
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul
patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul
patrimonial").
În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului
execuţiei bugetare se realizează astfel:
- preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de
unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria
Operativă Centrală prin formula contabilă "52002 = 4890301";
- preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de
unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria
Operativă Centrală prin formula contabilă "4890301 = 52002";
- soldul creditor al contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din
anul curent" se preia la sfârşitul anului în creditul contului 1660202 "Sume primite
pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor
viitoare)", reprezentând sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul
general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de
stat.
În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului
execuţiei bugetare se realizează astfel:
- preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului
transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de
Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "52402 = 48109";
- preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului
transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de
Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "48109 = 52402";
- contul 52402 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul
curent" se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52403 "Rezultatul
execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi".
2.10.(9) La instituţiile publice finanţate din bugetele creditelor interne, bugetele
creditelor externe şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile:
- contul 531 "Casa";
- contul 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
contractate de stat la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu
veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente
creditelor interne" şi 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul
5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în
anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat" şi
prin contul 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume
neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate
de stat");
- contul 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate
de stat la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile
încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor
interne" şi 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" prin contul 5140301
"Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent
şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat" şi prin contul
5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în
anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat");
- contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe
contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie" se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de
venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 "Sume aferente
creditelor externe", prin contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor
interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din
împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale" şi prin contul
5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în
anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de
autorităţile administraţiei publice locale";
- contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate
de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie" (se închide la sfârşitul
exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri
41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 "Sume aferente creditelor
externe", prin contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi
garantate de autorităţile administraţiei publice locale" şi prin contul 5170302
"Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent
şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile
administraţiei publice locale");
- contul 770 "Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar
cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne şi bugetele
creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 "Disponibil în lei al bugetului
creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor -
din împrumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil în lei al bugetului
creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor -
din împrumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil în lei al bugetului
creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor -
din împrumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil în lei al bugetului
creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor -
din împrumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil în lei al bugetului
creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor -
din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 5160302
"Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent
şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile
administraţiei publice locale", 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor
interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din
împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale", 5170302
"Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent
şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile
administraţiei publice locale");
- contul 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la
trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)" se
închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51504 "Rezultatul execuţiei
bugetare din anul curent" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu
venituri şi, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe
nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor" în
situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar
sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri 41.04 "Sume
aferente FEN";
- contul 51504 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la
sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51505 "Rezultatul execuţiei bugetare din
anii precedenţi") pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în
situaţia în care acesta este aprobat cu venituri;
- contul 770 "Finanţarea de la buget" aferent bugetului fondurilor externe
nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 "Rezultatul
execuţiei bugetare din anul curent" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este
aprobat cu venituri şi, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului
fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate
în anul următor" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget
de venituri, iar sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri
41.04 "Sume aferente FEN";
- contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt" (în situaţia în care
bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);
- contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt" (în situaţia în care bugetul
FEN - sursa D este aprobat cu venituri);
- conturile 6xx "Cheltuieli ..." (efectuate din bugetele creditelor interne, externe
şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului
121 "Rezultatul patrimonial");
- conturile 7xx "Venituri ..." (aferente bugetului fondurilor externe
nerambursabile - sursa D se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul
patrimonial").
2.11.(1) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
sectorul bugetar, precum şi sumele reprezentând daune-interese moratorii sub
forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2018, a căror
plată se efectuează eşalonat, conform legislaţiei în vigoare, se înregistrează ca
provizioane de către instituţiile publice, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la
elementele de bilanţ" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 şi
pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 24/2012.
2.11.(2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor înregistrează ca
provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B
"Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, sumele prevăzute prin hotărâri
validate de către această instituţie şi neplătite, reprezentând despăgubirile acordate
persoanelor îndreptăţite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
2.11.(3) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului înregistrează
provizioane pentru obligaţiile ce decurg din art. II din Legea nr. 113/2013 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, potrivit cap. III
"Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane"
din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005.
2.11.(4) Administraţia Fondului pentru Mediu înregistrează ca provizioane,
potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B "Datorii" pct. 3
"Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, valoarea Deciziilor de soluţionare a cererilor
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, conform
legislaţiei în vigoare, respectiv prevederilor pct. 3 subpct. 3.3 din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor
publice nr. 1.488/3.198/2017, cu modificările ulterioare.
2.11.(5) Provizioanele aferente datoriilor ce urmează să fie plătite în exerciţiile
viitoare se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55
"Provizioane".
2.12. Instituţiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente
împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor tezei a doua a
paragrafului "Cheltuielile cu dobânzile" din cap. IV al Normelor metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au
fost completate prin Ordinul ministrului pentru buget nr. 2.021/2013, conform
căruia: "Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente
perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se
calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din
perioada de raportare."
2.13. Disponibilităţile din fondurile publice care potrivit reglementărilor în
vigoare pot rămâne cu sold la finele anului în conturi deschise la instituţii de credit
şi care sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul conturilor 5xx "Disponibil în
lei/valută ... la instituţii de credit", dezvoltate în conturi analitice pe clasificaţia de
venituri şi/sau clasificaţia de cheltuieli potrivit anexei nr. 2 la Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005,
se închid la sfârşitul anului prin aceleaşi conturi de disponibil fără a fi dezvoltate
pe clasificaţia bugetară.
Exemple:
- pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidenţiate veniturile
încasate în valută:

5XX "Disponibil în lei/valută ... = 5XX "Disponibil în


lei/valută ...
la instituţii de credit"/ la instituţii de
credit"/
cod sector/sursă de cod sector/sursă de
finanţare
finanţare/clasificaţie
venituri
- pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidenţiate încasările din
conturile de trezorerie şi plăţile efectuate în conturile deschise la instituţiile de
credit din acelaşi cod bugetar:

5XX "Disponibil în lei/valută ... = 5XX "Disponibil în


lei/valută ...
la instituţii de credit"/cod la instituţii de
credit"/cod
sector/sursă de finanţare sector/sursă de
finanţare/
clasificaţie
funcţională

cheltuieli/clasificaţie
economică cheltuieli

- pentru conturile rămase cu sold creditor în care sunt evidenţiate plăţile


efectuate din veniturile încasate în valută:

5XX "Disponibil în lei/valută ... = 5XX "Disponibil în


lei/valută ...
la instituţii de credit"/cod la instituţii de
credit"/cod
sector/sursă de finanţare/ sector/sursă de
finanţare
clasificaţie funcţională
cheltuieli/clasificaţie
economică cheltuieli

CAPITOLUL III
Încheierea execuţiei bugetare

3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului


bugetar al anului 2018, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare, se efectuează după cum
urmează:
3.1. La bugetul de stat: instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa
A)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu
următoarele prevederi:
- cap. X "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat" din Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
(pct. 10 subpct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
2.021/2013).
3.2. La bugetele locale: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice de
subordonare locală finanţate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu
următoarele prevederi:
- cap. V: "Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor
administrativ-teritoriale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XI: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale" din Normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
(pct. 11 subpct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
2.021/2013).
3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Naţională de Pensii Publice
(sector 03, sursa A)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează
în conformitate cu următoarele prevederi:
- cap. VI: "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent
sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XII: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale
de stat" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (pct. 12 subpct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.4. La bugetul asigurărilor de şomaj: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă şi unităţile teritoriale (sector 04, sursa A)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor de şomaj se efectuează în
conformitate cu următoarele prevederi:
- cap. VII: "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj, aferent
sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XIII: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor de
şomaj" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (pct. 13 subpct. 13.3 din anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.5. La bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale şi casele sectoriale - apărare,
ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie (sector 05, sursa A)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:
- cap. VIII: "Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XIV: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 14 subpct. 14.3 din
anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).
3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) şi bugetul creditelor interne (sursa C)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele
prevederi:
a) pentru sectorul 01: "Buget de stat":
- cap. XI: "Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. VIII: "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni" pct. 1 lit. E "Împrumuturi şi datorii asimilate", pct. 1 "Împrumuturi
interne şi externe contractate de stat (cont 164)" din Normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (pct. IV din
anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea
şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005);
b) pentru sectorul 02 "Buget local":
- cap. XI: "Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XI: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale" pct. 2
"Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" lit. a)
pct. "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei
publice locale pe termen lung" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (pct. V din anexa la Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).
3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele
01 şi 02
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele
prevederi:
- cap. XI: "Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XVII: "Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe
nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri"
din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005 (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
845/2014).
3.8. La bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetele privind
activitatea de privatizare - sectoarele 01, 02 şi 04, sursele F, G, E şi H
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri
proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:
- cap. X: "Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activităţile
finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a
bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice" din
Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, cu
completările ulterioare;
- cap. XVI: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din
venituri proprii" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat
pentru buget nr. 2.021/2013 şi pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat
pentru buget nr. 845/2014).
3.9. La bugetul Fondului pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu
(sectorul 01, sursa I)
Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea
rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în
conformitate cu următoarele prevederi:
- cap. IX: "Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte
operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;
- cap. XV: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului Fondului pentru
mediu" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005 (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 2.021/2013).
3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu
prevederile cap. XVIII "Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei centrale"
din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005 (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
2.021/2013) şi cap. XIX: "Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor
teritoriale ale Trezoreriei Statului" din Normele metodologice aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 19 din anexa la Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

CAPITOLUL IV
Întocmirea situaţiilor financiare anuale

4.1.(1) La întocmirea formularului "Bilanţ" (anexa nr. 1 la situaţiile financiare)


se are în vedere şi completarea rândurilor 22.1 "Avansuri acordate" şi 61.1
"Avansuri primite".
4.1.(2) Rezultatul patrimonial al exerciţiului raportat la finele anului 2017 în
formularul "Cont de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) la
coloana 2, rândul 31 sau 32, după caz, se completează în anul 2018 la coloana 1,
atât la rândul 31 sau 32, cât şi la rândul 29.2 sau 29.3, după caz.
4.1.(3) Cheltuielile cu impozitul pe profit determinate în baza dispoziţiilor art.
13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora sunt obligate la plata impozitului pe profit
instituţiile publice care desfăşoară activităţi economice, se completează la rândul
29.4.
4.1.(4). Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 "Bilanţ de
deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial" sau 121 "Rezultatul patrimonial" = 892
"Bilanţ de închidere", pot exista diferenţe între rândurile 87 şi 88 coloana 02 din
formularul "Bilanţ" (anexa nr. 1 la situaţiile financiare), întocmit la raportările
anuale ale anului precedent, şi rândurile 31 şi 32 coloana 01 din formularul "Contul
de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare), întocmit la raportările
anuale ale anului curent, la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. Aceste diferenţe nu sunt admise la nivelul situaţiilor
financiare anuale centralizate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
4.1.(5) La completarea formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr.
3 la situaţiile financiare) se au în vedere:
- prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la
Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 191/2017, cu excepţia
ultimelor trei teze;
- următoarele prevederi:
Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la
codurile bugetare: 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local" şi 85.01.03 "Plăţi efectuate în
anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi
operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice" se raportează în formularul
"Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) la activitatea
operaţională.
Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la
codurile bugetare: 85.01.02 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local" şi 85.01.04 "Plăţi efectuate în
anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
instituţii publice" se raportează în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie"
(anexa nr. 3 la situaţiile financiare) la activitatea de investiţii.
Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la
codul bugetar: 85.01.05 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente fondurilor externe nerambursabile" se raportează în formularul
"Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) pe cele 3
grupe: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de
finanţare, în funcţie de natura acestora.
Sumele încasate la codurile bugetare 41.02 "Sume aferente creditelor interne" şi
41.03 "Sume aferente creditelor externe" se raportează în formularul "Situaţia
fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare) la activitatea de
finanţare.
Rd. 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează cu
sumele reprezentând soldul contului 50.61 "Disponibil al Fondului Cultural
Naţional Român" transferate în excedentul bugetului activităţii finanţate din
venituri proprii.
La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rândurile 14.1 şi 14.2 nu
sunt egale cu sumele reprezentând soldul contului 50.61 "Disponibil al Fondului
Cultural Naţional Român" transferate în excedentul bugetului activităţii finanţate
din venituri proprii.
4.1.(6) Instituţiile publice au obligaţia să verifice corespondenţa datelor înscrise
în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare) cu cele din
extrasele de cont eliberate de unităţile Trezoreriei Statului sau de instituţiile de
credit, după caz.
Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care
au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile
financiare), pentru obţinerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de
disponibilităţi şi pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea
instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.
Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile
financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel
aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile
corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe
rândurile 14 şi 15 coloana 15.
4.1.(7) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile
financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar
favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar
şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul "Situaţia fluxurilor
de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile financiare) este însoţit de copii ale extraselor
de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi
deschise la instituţiile de credit.
4.2.(1) Formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -
Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc potrivit:
- prevederilor pct. 4.2.(1) - 4.2.(4) din Normele metodologice privind întocmirea
şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi
pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018;
- următoarelor prevederi:
Sumele încasate în anii precedenţi în conturi de disponibil deschise la instituţii
de credit care au fost înregistrate şi raportate ca venituri bugetare, virate în conturi
de venituri la trezorerie în anul curent, nu se raportează în formularele "Contul de
execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 şi 17 la
situaţiile financiare). Pentru diferenţele între sumele raportate în conturile de
execuţie şi sumele evidenţiate în trezorerie, instituţiile publice întocmesc note
explicative.
4.2.(2) Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri"
(anexa nr. 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care
au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale
de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului
activităţilor pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituţiile
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral
din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor
externe nerambursabile - sursa D, în situaţia în care în acest buget au fost aprobate
venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile
realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
4.3.(1) Formularele "Contul de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7,
7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare), la raportarea anuală, se completează
după cum urmează:
- credite de angajament iniţiale (coloana 1);
- credite de angajament definitive (coloana 2);
- credite bugetare iniţiale (coloana 3);
- credite bugetare definitive (coloana 4).
4.3.(2) Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele "Contul de execuţie
bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile
financiare) se au în vedere următoarele:
- angajamentele bugetare (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive
(coloana 4);
- angajamentele legale (coloana 6) pot depăşi creditele de angajament definitive
(coloana 2) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31
decembrie 2017 evidenţiate în soldul contului 8067000 "Angajamente legale" la
instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi la instituţiile publice definite
potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru acţiunile multianuale;
- angajamentele legale (coloana 6) nu pot depăşi creditele bugetare definitive
(coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu,
cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.) la
instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- plăţile efectuate (coloana 7) trebuie să se încadreze în creditele bugetare
definitive (coloana 4) şi în angajamentele bugetare (coloana 5);
- angajamentele legale de plătit (coloana 8) reprezintă valoarea angajamentelor
legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de
angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2018, evidenţiate în soldul contului
8067000 "Angajamente legale";
- cheltuielile efective (coloana 9) pot depăşi creditele bugetare definitive
(coloana 4), angajamentele bugetare (coloana 5), angajamentele legale (coloana 6),
deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în
vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru
depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu
provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul
instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară -
coloana 9 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat
patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare).
Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie
bugetară în coloana 9 "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi
identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.
Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se
raportează în coloana 9 "Cheltuieli efective".
4.3.(3) În formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -
Cheltuieli" (anexele nr. 6, 11, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) şi "Contul de
execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexele nr. 7 şi 7b la
situaţiile financiare) se evidenţiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi
cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit, dar care nu s-au
efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.
4.3.(4) La formularele "Contul de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 7b,
11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare), la raportarea anuală de la 31 decembrie
2018, nu se completează coloana 1 reprezentând credite de angajament iniţiale.
4.4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice
centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea
acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii,
raportează execuţia bugetului astfel:
a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse
în anexa nr. 2 la Legea nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii,
cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 2/2018, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în anexa nr. 7/04 la Legea nr. 3/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care
include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete
care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice
(codul 20).
4.5. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli"
(anexa nr. 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice din
administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a
cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia
funcţională).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole,
titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor
publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare).
În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul
Finanţelor Publice se completează şi coloana 9 "Cheltuieli efective".
4.6. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli"
(anexa nr. 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din
administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a
cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe
naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri,
articole şi alineate (clasificaţia economică).
În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul
Finanţelor Publice se completează şi coloana 9 "Cheltuieli efective".
4.7. Conturile de execuţie - cheltuieli întocmite de Casa Naţională de Pensii
Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanţelor Publice vor purta viza
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către
angajator din contribuţiile datorate, reprezentând restanţe din anii anteriori.
4.8. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli"
(anexa nr. 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-
teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de
finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura
bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de
cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).
4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se au în vedere
şi următoarele:
- instituţiile publice care în anul 2018 au efectuat cheltuieli privind activitatea de
învăţământ depun formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -
Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a
bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare)
întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor
capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost
efectuate, până la 31 martie 2019;
- instituţiile publice care în anul 2018 au efectuat cheltuieli privind activitatea de
apărare depun formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -
Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi
alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul
din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019;
- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în
anul 2018 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecţia mediului" depun
formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa
nr. 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie a bugetului
instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) întocmite pe
titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 74.00
"Protecţia mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până
la 31 martie 2019;
- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în
anul 2018 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică şi siguranţă
naţională" depun formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -
Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie
a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare)
întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor
capitolului 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională", indiferent de bugetul din
care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019.
4.10. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare
locală) - Venituri" (anexa nr. 9 la situaţiile financiare) se completează de către
instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din
venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile
realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat
(clasificaţia funcţională).
4.11. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare
locală) - Cheltuieli" (anexa nr. 11 la situaţiile financiare) se completează de către
instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din
venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind
cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la
nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole,
titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor
publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare).
4.12. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (anexa nr. 12
la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale
(comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu
informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia
funcţională).
4.13. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (anexa nr.
13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale
(comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul
local cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat
(clasificaţia funcţională).
La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la
nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole,
titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor
publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare).
4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14a
la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare
centrală.
Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în
raportul de analiză pe bază de bilanţ.
La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu
completările ulterioare.
4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14b
la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare
locală.
La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu
completările ulterioare.
4.16. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli"
(anexa nr. 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-
teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe
pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe
clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în
formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa
nr. 7b la situaţiile financiare).
4.17. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli"
(anexa nr. 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-
teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe
structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe
clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în
formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa
nr. 7b la situaţiile financiare).
4.18. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile - Venituri" (anexa nr. 17 la situaţiile financiare) se completează de
unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind
veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului
aprobat (clasificaţia funcţională).
4.19. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situaţiile financiare) se completează
de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind
cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului
aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică
se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de
execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile
financiare).
4.20. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-
parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile
financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de
beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă
postaderare, pentru care plăţile sunt efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 "Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -
2020".
Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte
aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile
financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08
- bugetul fondurilor externe nerambursabile).
Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 "Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -
2020" raportate în anexele nr. 7 şi 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se
corelează cu plăţile raportate în formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor
declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare"
(anexa nr. 19 la situaţiile financiare).
În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice în calitate de lideri
sau parteneri completează anexa nr. 19 cu informaţii privind plăţile efectuate
potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în
scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu
informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate
aferente propriilor activităţi.
Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 1.5. (6).5 din Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a
unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.762/2018.
4.21. (1) Formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia
Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la
situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de
subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia
Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu:
Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Fondurilor
Europene etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de
plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri
externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu
finanţare externă nerambursabilă postaderare.
Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.
4.21.(2) Formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia
Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la
situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de
subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile
postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după
caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de
management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice).
Anexa nr. 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de
beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de
management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.
4.22. Formularul "Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe
unităţi administrativ-teritoriale" (anexa nr. 24 la situaţiile financiare anuale) nu se
completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine
ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administraţiile judeţene ale finanţelor
publice, precum şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
4.23. Formularul "Sinteza finanţării programelor" şi formularul "Fişa
programului" (anexele nr. 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de
ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte
autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile
financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program,
obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.
4.24. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" (anexa nr. 27 la situaţiile financiare) se
completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
În anexa nr. 27 "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", totalul plăţilor raportate de instituţiile
publice la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare" şi la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" se detaliază pe fiecare
sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul
plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau nr. 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri
(coloana 7).
4.25. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente
programelor cu finanţare rambursabilă»" (anexa nr. 28 la situaţiile financiare) se
completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din
venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate
pentru programele cu finanţare rambursabilă.
În anexa nr. 28 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente
programelor cu finanţare rambursabilă»", totalul plăţilor raportate de instituţiile
publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli,
şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 la situaţiile
financiare (coloana 7).
4.26.(1) Formularul "Plăţi restante" (anexa nr. 30 la situaţiile financiare) se
completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei
publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în
subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi
restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul
Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte
un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.
4.26.(2) Formularul "Plăţi restante" (anexa nr. 30b la situaţiile financiare
modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) se completează de unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora,
indiferent de modul de finanţare.
4.26.(3) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28. (3) la
4.28. (7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.
4.27.(1) Formularul "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele
statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în
capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexa nr. 31 la
situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în
numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale,
precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.
4.27.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a
celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor
pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile,
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.
4.27.(3) Formularul "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect
de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa nr. 31b la
normele metodologice), anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi
pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, cu
modificările ulterioare, se completează de către unităţile administrativ-teritoriale
care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu
informaţiile de la 31 decembrie 2018.
În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la
nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care
administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.
4.28. Formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului
rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general
consolidat" (anexa nr. 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii
bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile
financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură
administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de
contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.
Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice
operaţiunilor respective.
4.29. Formularul "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
proprii" (anexa nr. 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii
privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe
parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii
prezentate în notele explicative referitoare la:
- natura modificărilor;
- natura şi scopul constituirii rezervelor;
- orice informaţii semnificative.
Coloana 2 "Creşteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de
capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor
de capitaluri.
La completarea informaţiilor din coloanele 2 şi 3 urmează să se analizeze
rulajele şi soldurile conturilor de capitaluri şi să se ţină cont de caracterul
bifuncţional al conturilor 121 "Rezultatul patrimonial" şi 117 "Rezultatul reportat",
astfel încât soldul la sfârşitul anului din coloana 4 rezultat din calcul să corespundă
cu soldul raportat în bilanţ, debitor sau creditor, după caz.
4.30.(1). Formularele "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi "Situaţia activelor
fixe neamortizabile" (anexele nr. 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se
completează potrivit pct. 4.30.(1) la 4.30.(3) din Normele metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018,
cu modificările ulterioare, de instituţiile publice care au în administrare active fixe
corporale din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituţiei
publice, după caz.
4.30.(2) Instituţiile publice au obligaţia să analizeze înainte de înscrierea în
situaţiile financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat
al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi
ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a celor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum
şi din proprietatea privată a instituţiei publice, astfel încât datele raportate în
situaţiile financiare să fie în concordanţă cu datele din inventare.
4.30.(3) În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al
statului, instituţiile de învăţământ preuniversitar/unităţile administrativ-teritoriale
în cadrul cărora funcţionează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor
pune de acord cu inspectoratele şcolare asupra datelor raportate în situaţiile
financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în
administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a cluburilor
sportive şcolare.
4.31. Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi
(SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 465/2015.
În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (anexa
nr. 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (anexa nr.
40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj,
sănătate) la data de ..." (anexa nr. 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice
trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să
poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele
administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul
administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.
4.32. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în
împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au în vedere
prevederile pct. 4.39 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.
Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în:
- anexa nr. 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice
din administraţia centrală la data de ..." la rândurile cu codurile: 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;
- anexa nr. 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice
din administraţia locală la data de ..." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;
- anexa nr. 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice
din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." la
rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300,
301, 302, 303, 304.
Prezentarea acestor informaţii se efectuează într-o notă explicativă.
Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:
401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte.
Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se
evidenţiază, după caz, astfel:
666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte.
4.33. Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală raportează
creanţele faţă de casele de sănătate în anexa nr. 40a "Situaţia activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...", la rd.
306.1, respectiv în anexa nr. 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale
instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...", la rd. 171.1, cele de
subordonare locală.
Casele de sănătate raportează datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi
în anexa nr. 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice
din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...", la rd.
319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de
subordonare locală.
Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi se pun de acord cu
datoriile din evidenţa caselor de sănătate.
Eventualele diferenţe se explică atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi
de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele
explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii.
Casele de sănătate prezintă în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii
cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea
contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi.
4.34.(1) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare
(PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei
publice, care se raportează în "Conturile de execuţie a bugetului - Cheltuieli"
(anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice,
ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice
autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub
autoritatea lor, poartă viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se
confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile
publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
4.34.(2) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare
(PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei
publice, care se raportează în formularul "Contul de execuţie a bugetului
instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) şi în
formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile -
Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situaţiile financiare), se pun de acord cu datele din
evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare.
4.35. Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de raportul de analiză pe bază de
bilanţ, care cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea,
semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora,
privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, notele
explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare
lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, precum şi alte note considerate necesare.
4.36. Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2018 în baza unor
acte normative întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile
finale de la 31 decembrie 2017 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2018.
4.37. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii
neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii
prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control,
controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la
încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de
analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
4.38. Instituţiile publice care în anul 2018 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile
legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane
menţionează în raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor
respective.
4.39. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a
pieţei financiare nonbancare şi este clasificată de către Biroul de Statistică al
Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 126 "Subsector auxiliar-financiar".
Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra
încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de
raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, aceasta aplică în continuare
reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile
Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare.
4.40. La situaţiile financiare la 31 decembrie 2018, unităţile de învăţământ
preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite
depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate
activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de
finanţare a acestora.
De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au
calitatea de ordonatori terţiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite
bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică iau măsuri
în vederea includerii în situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 şi a
operaţiunilor efectuate de acestea.
Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare)
ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile şi cheltuielile
instituţiei efectuate din bugetul local.
"Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) ce se
depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea
de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale
Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc
formularele: "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile
financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) şi
"Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care
le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare
cuprind veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.
În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc
formularul "Bilanţ", şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv,
buget local. O copie a formularului "Bilanţ" întocmit experimental pentru sectorul
buget de stat se depune în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele
şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu.
Acesta conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu
data de 1 ianuarie 2018, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31
decembrie 2017.
Bilanţul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat la inspectoratele şcolare se centralizează distinct
la Ministerul Educaţiei Naţionale.
4.41. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în
scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice,
prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b) pct. b.5) şi b.6) din Normele metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare,
rămân valabile şi în anul 2019.
4.42. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de
Televiziune depun la Ministerul Finanţelor Publice formularul "Contul de execuţie
a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situaţiile financiare) şi
formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa
nr. 7 la situaţiile financiare), precum şi formularul "Sinteza finanţării programelor"
şi formularul "Fişa programului" (anexele nr. 25 şi 26 la situaţiile financiare
anuale).

CAPITOLUL V
Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

5.1.(1) Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei


publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte
persoane delegate cu exercitarea acestor competenţe.
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se însoţesc de o
declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru
întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
5.1.(2) Situaţiile financiare anuale centralizate trebuie să fie însoţite de o
declaraţie scrisă a ordonatorului principal de credite prin care îşi asumă
răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate şi confirmă
că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale
centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziţiei
financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată.
5.2. Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se
prezinte la Centrul Naţional de Informaţii Financiare din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic
de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii
situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport
magnetic.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună
situaţiile financiare la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi la direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice şi pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2018 fără
prezentarea acestora şi pe suport magnetic.
Răspunderea pentru concordanţa datelor transmise pe suport electronic şi cele
raportate în format letric în situaţiile financiare la 31 decembrie 2018 revine
ordonatorului principal de credite.
5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor
financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de "50 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar".
Astfel, situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi
instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia
bugetelor locale pe anul 2018, întocmite de administraţiile judeţene ale finanţelor
publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, se depun la
Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică,
Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice, până la data de 19 februarie
2019.
5.4. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele
prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage
răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
5.5. Avizul prefectului privind situaţiile financiare obţinut în baza prevederilor
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înaintează conducătorului
instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; acesta nu se mai
înaintează şi Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi
contabilitate publică, Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice.
5.6.(1) Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice
de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu
atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi
informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din
situaţiile financiare prezentate.
5.6.(2) Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice,
ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror
conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează pe pagina de
internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice,
potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
5.6.(3) Bilanţul instituţiilor publice, contul general anual de execuţie a bugetului
de stat, contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat şi contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa:
www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative.

ANEXA 2
(Anexa 6 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE -
CHELTUIELI

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Plăţi efectuate;
b - Angajamente legale de plătit;
c - Cheltuieli efective.

Cod 21 -
lei -

______________________________________________________________________
_____
|Denumirea | Cod |Credite de|Credite |Angajamente|Angajamente| a |
b | c |
|indicatorilor| |angajament|bugetare|bugetare |legale | |
| |
|*) | |**) |***) | | | |
| |
| | |__________|________| | | |
| |
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|8= | 9 |
| | | | | | | | |
|6-7| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
| | | | | | | | | |
| |
|_____________|_____|_____|____|___|____|___________|___________|___|_
__|___|
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul
aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activităţii de
privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele
de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare
locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de
subordonare locală), venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - (altele decât cele
de subordonare locală).
**) Credite de angajament
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament iniţiale;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive.
- La trimestrele I - III:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei
de raportare;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate.
***) Credite bugetare
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 3 se completează cu creditele bugetare iniţiale;
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive.
- La trimestrele I - III:
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de
raportare;
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate.

Notă: Se detaliază pe clasificaţia economică (anexa 7)

Conducătorul instituţiei Conducătorul


compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 3
(Anexa 7 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Credite de angajament**);
b - Credite bugetare***);
c - Angajamente bugetare;
d - Angajamente legale;
e - Plăţi efectuate;
f - Angajamente legale de plătit;
g - Cheltuieli efective.

Cod 21 Capitol*) ........ Subcapitol ........ -


lei -

______________________________________________________________________
______
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | a | b | c| d|
e| f| g|
| | indicator
|_____|_____|__|__|__|__|__|
| | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A | B | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
7|8=| 9|
| | | | | | | | |
|6-| |
| | | | | | | | |
|7 | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TOTAL CHELTUIELI (01 + 70 + 79 + | | | | | | | |
| | |
| 82 + 85) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | | | | |
| | |
| (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 +| | | | | | | |
| | |
| 56 + 57 + 58 + 59 + 65) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | | | | |
| | |
| (cod 10.01 + 10.02 + 10.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | | | | | | |
| | |
| (cod 10.01.01 la 10.01.17 + | | | | | | | |
| | |
| 10.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salarii de bază | 10.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salarii de merit | 10.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie de conducere | 10.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie de vacanţă | 10.01.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru posturi ocupate prin | 10.01.10 | | | | | | |
| | |
| cumul | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond aferent plăţii cu ora | 10.01.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii plătite unor persoane | 10.01.12 | | | | | | |
| | |
| din afara unităţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii de detaşare | 10.01.14 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alocaţii pentru transportul la şi | 10.01.15 | | | | | | |
| | |
| de la locul de muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alocaţii pentru locuinţe | 10.01.16 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii de hrană | 10.01.17 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli salariale în natură (cod| 10.02 | | | | | | |
| | |
| 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete de masă | 10.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Norme de hrană | 10.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Uniforme şi echipament obligatoriu | 10.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţă de serviciu folosită de | 10.02.04 | | | | | | |
| | |
| salariat şi familia sa | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transportul la şi de la locul de | 10.02.05 | | | | | | |
| | |
| muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Vouchere de vacanţă | 10.02.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte drepturi salariale în natură | 10.02.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii (cod 10.03.01 la | 10.03 | | | | | | |
| | |
| 10.03.08) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări sociale de| 10.03.01 | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări sociale de| 10.03.03 | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări pentru | 10.03.04 | | | | | | |
| | |
| accidente de muncă şi boli | | | | | | | |
| | |
| profesionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime de asigurare de viaţă plătite| 10.03.05 | | | | | | |
| | |
| de angajator pentru angajaţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii pentru concedii şi | 10.03.06 | | | | | | |
| | |
| indemnizaţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia asiguratorie pentru | 10.03.07 | | | | | | |
| | |
| muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii plătite de angajator în| 10.03.08 | | | | | | |
| | |
| numele angajatului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod | 20 | | | | | | |
| | |
| 20.01 la 20.07 + 20.09 la 20.16 + | | | | | | | |
| | |
| 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.28 + | | | | | | | |
| | |
| 20.30 la 20.36) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la| 20.01 | | | | | | |
| | |
| 20.01.09 + 20.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Încălzit, iluminat şi forţă motrică| 20.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport | 20.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, | 20.01.08 | | | | | | |
| | |
| internet | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale şi prestări de servicii | 20.01.09 | | | | | | |
| | |
| cu caracter funcţional | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte bunuri şi servicii pentru | 20.01.30 | | | | | | |
| | |
| întreţinere şi funcţionare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reparaţii curente | 20.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană (cod 20.03.01 + 20.03.02) | 20.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană pentru animale | 20.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Medicamente şi materiale sanitare | 20.04 | | | | | | |
| | |
| (cod 20.04.01 la 20.04.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Medicamente | 20.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezinfectanţi | 20.04.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Bunuri de natura obiectelor de | 20.05 | | | | | | |
| | |
| inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 +| | | | | | | |
| | |
| 20.05.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Uniforme şi echipament | 20.05.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Lenjerie şi accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | | | | | | |
| | |
| (cod 20.06.01 + 20.06.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări interne, detaşări, | 20.06.01 | | | | | | |
| | |
| transferări | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mentenanţă tehnică şi echipamente | 20.07 | | | | | | |
| | |
| destinate apărării, ordinii publice| | | | | | | |
| | |
| şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cărţi, publicaţii şi materiale | 20.11 | | | | | | |
| | |
| documentare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consultanţă şi expertiză | 20.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Pregătire profesională | 20.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia muncii | 20.14 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muniţie, furnituri şi armament de | 20.15 | | | | | | |
| | |
| natura activelor fixe pentru armată| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Studii şi cercetări | 20.16 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi pentru finanţarea | 20.18 | | | | | | |
| | |
| patrimoniului genetic al animalelor| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii ale administraţiei | 20.19 | | | | | | |
| | |
| publice locale la realizarea unor | | | | | | | |
| | |
| lucrări şi servicii de interes | | | | | | | |
| | |
| public local, în baza unor | | | | | | | |
| | |
| convenţii sau contracte de asociere| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reabilitare infrastructură program | 20.20 | | | | | | |
| | |
| inundaţii pentru autorităţi publice| | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Meteorologie | 20.21 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea acţiunilor din domeniul | 20.22 | | | | | | |
| | |
| apelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea şi combaterea | 20.23 | | | | | | |
| | |
| inundaţiilor şi îngheţurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor (cod 20.24.01 la | | | | | | | |
| | |
| 20.24.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24.01 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24.02 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor interne | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Stabilirea riscului de ţară | 20.24.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24.04 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor preluate/contractate| | | | | | | |
| | |
| de Ministerul Finanţelor Publice în| | | | | | | |
| | |
| baza OUG 64/2007 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli judiciare şi | 20.25 | | | | | | |
| | |
| extrajudiciare derivate din acţiuni| | | | | | | |
| | |
| în reprezentarea intereselor | | | | | | | |
| | |
| statului, potrivit dispoziţiilor | | | | | | | |
| | |
| legale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete cadou | 20.27 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutor public judiciar | 20.28 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la | 20.30 | | | | | | |
| | |
| 20.30.04 + 20.30.06 la 20.30.09 + | | | | | | | |
| | |
| 20.30.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Chirii | 20.30.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prestări servicii pentru | 20.30.06 | | | | | | |
| | |
| transmiterea drepturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Preşedintelui/Fondul | 20.30.07 | | | | | | |
| | |
| conducătorului instituţiei publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Primului ministru | 20.30.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Executarea silită a creanţelor | 20.30.09 | | | | | | |
| | |
| bugetare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli cu bunuri şi | 20.30.30 | | | | | | |
| | |
| servicii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea unor acţiuni de sănătate| 20.31 | | | | | | |
| | |
| din cadrul unităţilor sanitare din | | | | | | | |
| | |
| reţeaua administraţiei publice | | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea programelor naţionale de| 20.32 | | | | | | |
| | |
| sănătate derulate de unităţile | | | | | | | |
| | |
| sanitare din reţeaua administraţiei| | | | | | | |
| | |
| publice locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea asistenţei medicale | 20.33 | | | | | | |
| | |
| desfăşurate în cabinetele medicale | | | | | | | |
| | |
| din unităţile de învăţământ | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea din veniturile proprii | 20.34 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii pentru | | | | | | | |
| | |
| acţiuni de sănătate din cadrul | | | | | | | |
| | |
| unităţilor sanitare din reţeaua | | | | | | | |
| | |
| administraţiei publice locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea din veniturile proprii | 20.35 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii pentru | | | | | | | |
| | |
| programele naţionale de sănătate | | | | | | | |
| | |
| derulate de unităţile sanitare din | | | | | | | |
| | |
| reţeaua administraţiei publice | | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea cabinetelor de medicină | 20.36 | | | | | | |
| | |
| legală din cadrul unităţilor | | | | | | | |
| | |
| sanitare din reţeaua administraţiei| | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 + | 30 | | | | | | |
| | |
| 30.02 + 30.03 + 30.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.01 | | | | | | |
| | |
| interne (cod 30.01.01 la 30.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.01.01 | | | | | | |
| | |
| interne directe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor interne| 30.01.02 | | | | | | |
| | |
| garantate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime la emisiunea titlurilor de | 30.01.03 | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.02 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.02.01 | | | | | | |
| | |
| externe directe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor externe| 30.02.02 | | | | | | |
| | |
| contractate de ordonatorii de | | | | | | | |
| | |
| credite | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor externe| 30.02.03 | | | | | | |
| | |
| garantate şi/sau directe | | | | | | | |
| | |
| subîmprumutate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime la emisiunea titlurilor de | 30.02.04 | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.02.05 | | | | | | |
| | |
| externe locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte dobânzi (cod 30.03.01 la | 30.03 | | | | | | |
| | |
| 30.03.07) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente împrumuturilor din| 30.03.01 | | | | | | |
| | |
| fondul de tezaur | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânda datorată trezoreriei | 30.03.02 | | | | | | |
| | |
| statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente împrumuturilor | 30.03.03 | | | | | | |
| | |
| temporare din trezoreria statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi la depozite şi | 30.03.04 | | | | | | |
| | |
| disponibilităţi păstrate în contul | | | | | | | |
| | |
| trezoreriei statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi la operaţiunile de leasing | 30.03.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi din tranzacţii cu derivate | 30.03.06 | | | | | | |
| | |
| financiare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Suma netă negativă aferentă | 30.03.07 | | | | | | |
| | |
| diferenţei de dobândă bonificată | | | | | | | |
| | |
| pentru disponibilităţile contului | | | | | | | |
| | |
| curent în valută administrat de | | | | | | | |
| | |
| Ministerul Finanţelor Publice la | | | | | | | |
| | |
| Banca Naţională a României | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente împrumuturilor | 30.04 | | | | | | |
| | |
| preluate/contractate de MEF în baza| | | | | | | |
| | |
| OUG 64/2007 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.01 la | 40 | | | | | | |
| | |
| 40.20 + 40.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pe produse | 40.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pe activităţi | 40.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru acoperirea | 40.03 | | | | | | |
| | |
| diferenţelor de preţ şi tarif | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru susţinerea | 40.04 | | | | | | |
| | |
| transportului feroviar public de | | | | | | | |
| | |
| călători | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru transportul de | 40.05 | | | | | | |
| | |
| călători cu metroul | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni de ecologizare | 40.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Valorificarea cenuşilor de pirită | 40.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru dobânzi la credite| 40.08 | | | | | | |
| | |
| bancare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi către angajatori pentru | 40.09 | | | | | | |
| | |
| formarea profesională a angajaţilor| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fonduri nerambursabile pentru | 40.10 | | | | | | |
| | |
| crearea de noi locuri de muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime acordate producătorilor | 40.11 | | | | | | |
| | |
| agricoli | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru completarea | 40.12 | | | | | | |
| | |
| primelor de asigurare pentru | | | | | | | |
| | |
| factorii de risc din agricultură | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Susţinerea exportului, a mediului | 40.13 | | | | | | |
| | |
| de afaceri şi a tranzacţiilor | | | | | | | |
| | |
| internaţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Susţinerea infrastructurii de | 40.14 | | | | | | |
| | |
| transport | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijinirea producătorilor agricoli| 40.15 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de conservare sau de | 40.16 | | | | | | |
| | |
| închidere a minelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de protecţie socială şi | 40.17 | | | | | | |
| | |
| integrare socioprofesională a | | | | | | | |
| | |
| persoanelor cu handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie socială în sectorul | 40.18 | | | | | | |
| | |
| minier | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi pentru stimularea creării de | 40.19 | | | | | | |
| | |
| locuri de muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru compensarea | 40.20 | | | | | | |
| | |
| creşterilor neprevizionate ale | | | | | | | |
| | |
| preţurilor la combustibili | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte subvenţii | 40.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod | 50 | | | | | | |
| | |
| 50.01 + 50.02 + 50.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 50.01 | | | | | | |
| | |
| dispoziţia Guvernului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de intervenţie la dispoziţia | 50.02 | | | | | | |
| | |
| Guvernului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 50.04 | | | | | | |
| | |
| dispoziţia autorităţilor locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI| 51 | | | | | | |
| | |
| ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod | | | | | | | |
| | |
| 51.01 + 51.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri curente (cod 51.01.01 | 51.01 | | | | | | |
| | |
| la 51.01.28 + 51.01.30 la 51.01.32 | | | | | | | |
| | |
| + 51.01.34 la 51.01.59 + 51.01.62 +| | | | | | | |
| | |
| 51.01.63 + 51.01.65 la 51.01.69) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către instituţii | 51.01.01 | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea de bază a învăţământului| 51.01.02 | | | | | | |
| | |
| superior | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni de sănătate | 51.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea drepturilor acordate | 51.01.04 | | | | | | |
| | |
| persoanelor cu handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea aeroporturilor de | 51.01.05 | | | | | | |
| | |
| interes local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din Fondul de | 51.01.06 | | | | | | |
| | |
| intervenţie | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.07 | | | | | | |
| | |
| către bugetul asigurărilor sociale | | | | | | | |
| | |
| de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.08 | | | | | | |
| | |
| către bugetul asigurărilor pentru | | | | | | | |
| | |
| şomaj | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţii de | 51.01.09 | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru persoane care | | | | | | | |
| | |
| satisfac serviciul militar în | | | | | | | |
| | |
| termen | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţii de | 51.01.10 | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru persoane care | | | | | | | |
| | |
| execută pedepse privative de | | | | | | | |
| | |
| libertate sau arest preventiv | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.11 | | | | | | |
| | |
| către bugetul fondului naţional | | | | | | | |
| | |
| unic de asigurări sociale de | | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia persoanelor asigurate | 51.01.12 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea ocrotirii | | | | | | | |
| | |
| sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru lucrările de | 51.01.13 | | | | | | |
| | |
| cadastru imobiliar | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.14 | | | | | | |
| | |
| consiliilor judeţene pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea centrelor de zi pentru | | | | | | | |
| | |
| protecţia copilului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.15 | | | | | | |
| | |
| pentru instituţiile de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| socială pentru persoanele cu | | | | | | | |
| | |
| handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.01.16 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor sociale de stat către | | | | | | | |
| | |
| bugetul fondului naţional unic de | | | | | | | |
| | |
| asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.01.17 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor pentru şomaj către | | | | | | | |
| | |
| bugetul asigurărilor sociale de | | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.01.18 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor pentru şomaj către | | | | | | | |
| | |
| bugetele locale pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| programelor pentru ocuparea | | | | | | | |
| | |
| temporară a forţei de muncă şi | | | | | | | |
| | |
| subvenţionarea locurilor de muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.01.19 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor pentru şomaj către | | | | | | | |
| | |
| bugetul fondului naţional unic de | | | | | | | |
| | |
| asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.01.20 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor pentru şomaj către | | | | | | | |
| | |
| bugetul asigurărilor sociale de | | | | | | | |
| | |
| stat reprezentând asigurare pentru | | | | | | | |
| | |
| accidente de muncă şi boli | | | | | | | |
| | |
| profesionale pentru şomeri pe | | | | | | | |
| | |
| durata practicii profesionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din sumele alocate | 51.01.21 | | | | | | |
| | |
| sistemului de asigurări pentru | | | | | | | |
| | |
| accidente de muncă şi boli | | | | | | | |
| | |
| profesionale, către fondul naţional| | | | | | | |
| | |
| unic de asigurări sociale de | | | | | | | |
| | |
| sănătate, reprezentând contribuţia | | | | | | | |
| | |
| de asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
| pentru persoanele aflate în | | | | | | | |
| | |
| concediu medical din cauză de | | | | | | | |
| | |
| accident de muncă sau boală | | | | | | | |
| | |
| profesională | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând cota-parte| 51.01.22 | | | | | | |
| | |
| din tarifele de utilizare a | | | | | | | |
| | |
| spectrului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Vărsăminte efectuate către bugetul | 51.01.23 | | | | | | |
| | |
| Fondului naţional unic de asigurări| | | | | | | |
| | |
| sociale de sănătate din | | | | | | | |
| | |
| valorificarea creanţelor bugetare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.24 | | | | | | |
| | |
| consiliilor locale şi judeţene | | | | | | | |
| | |
| pentru acordarea unor ajutoare | | | | | | | |
| | |
| către unităţile | | | | | | | |
| | |
| administrativ-teritoriale în | | | | | | | |
| | |
| situaţii de extremă dificultate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe pentru sănătate | 51.01.25 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţia de | 51.01.26 | | | | | | |
| | |
| asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
| pentru persoanele aflate în | | | | | | | |
| | |
| concediu pentru creşterea copilului| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către bugetele locale | 51.01.27 | | | | | | |
| | |
| din venituri din privatizare | | | | | | | |
| | |
| realizate de AVAS | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinerea infrastructurii | 51.01.28 | | | | | | |
| | |
| rutiere | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţia de | 51.01.30 | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru pensionari | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţii de | 51.01.31 | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru persoane | | | | | | | |
| | |
| beneficiare de ajutor social | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reabilitarea termică a clădirilor | 51.01.32 | | | | | | |
| | |
| de locuit | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru compensarea | 51.01.34 | | | | | | |
| | |
| creşterilor neprevăzute ale | | | | | | | |
| | |
| preţurilor la combustibili | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din veniturile proprii | 51.01.35 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii Publice | | | | | | | |
| | |
| către fondul de asigurări sociale | | | | | | | |
| | |
| de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru sprijin | 51.01.36 | | | | | | |
| | |
| financiar la constituirea familiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru acordarea | 51.01.37 | | | | | | |
| | |
| ajutorului pentru încălzirea | | | | | | | |
| | |
| locuinţei cu lemne, cărbuni, | | | | | | | |
| | |
| combustibili petrolieri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.38 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea unităţilor de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| medico-sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.39 | | | | | | |
| | |
| consiliilor locale şi judeţene | | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea unităţilor de | | | | | | | |
| | |
| asistenţă medico-sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru acordarea | 51.01.40 | | | | | | |
| | |
| trusoului pentru nou-născuţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către bugetul de stat | 51.01.41 | | | | | | |
| | |
| din dividende şi dobânzi încasate | | | | | | | |
| | |
| de instituţiile implicate în | | | | | | | |
| | |
| procesul de privatizare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia vărsată la bugetul de | 51.01.42 | | | | | | |
| | |
| stat, pentru organizarea şi | | | | | | | |
| | |
| funcţionarea Sistemului naţional | | | | | | | |
| | |
| unic pentru apeluri de urgenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.43 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea programelor de | | | | | | | |
| | |
| electrificare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din sumele alocate | 51.01.44 | | | | | | |
| | |
| sistemului de asigurări pentru | | | | | | | |
| | |
| accidente de muncă şi boli | | | | | | | |
| | |
| profesionale, către fondul naţional| | | | | | | |
| | |
| unic de asigurări sociale de | | | | | | | |
| | |
| sănătate, pentru concedii şi | | | | | | | |
| | |
| indemnizaţii datorate persoanelor | | | | | | | |
| | |
| aflate în incapacitate temporară de| | | | | | | |
| | |
| muncă din cauză de accident de | | | | | | | |
| | |
| muncă sau boală profesională | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.45 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.46 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea cheltuielilor | | | | | | | |
| | |
| curente din domeniul sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru dezvoltarea | 51.01.47 | | | | | | |
| | |
| instituţională a învăţământului | | | | | | | |
| | |
| superior | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.48 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea camerelor agricole | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.49 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea camerelor | | | | | | | |
| | |
| agricole | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către bugetele locale | 51.01.50 | | | | | | |
| | |
| pentru achitarea obligaţiilor | | | | | | | |
| | |
| restante către furnizorii de | | | | | | | |
| | |
| energie termică şi ale centralelor | | | | | | | |
| | |
| de termoficare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.51 | | | | | | |
| | |
| către fondul de asigurări sociale | | | | | | | |
| | |
| de sănătate pentru persoanele care | | | | | | | |
| | |
| se află în executarea măsurilor | | | | | | | |
| | |
| prevăzute la art. 105, 113 şi 114 | | | | | | | |
| | |
| din Codul penal, precum şi pentru | | | | | | | |
| | |
| persoanele care se află în perioada| | | | | | | |
| | |
| de amânare sau întrerupere a | | | | | | | |
| | |
| executării pedepsei privative de | | | | | | | |
| | |
| libertate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.52 | | | | | | |
| | |
| către fondul de asigurări sociale | | | | | | | |
| | |
| de sănătate pentru cetăţeni străini| | | | | | | |
| | |
| aflaţi în centrele de cazare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.53 | | | | | | |
| | |
| către fondul de asigurări sociale | | | | | | | |
| | |
| de sănătate pentru personalul | | | | | | | |
| | |
| monahal al cultelor recunoscute | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.54 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale destinate | | | | | | | |
| | |
| finanţării unor programe de interes| | | | | | | |
| | |
| naţional | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinerea infrastructurii | 51.01.55 | | | | | | |
| | |
| feroviare publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea planului sectorial de | 51.01.56 | | | | | | |
| | |
| cercetare din domeniul agricol şi | | | | | | | |
| | |
| de dezvoltare rurală | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.01.57 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea cheltuielilor urgente | | | | | | | |
| | |
| specifice sezonului rece | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.58 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea unor cheltuieli urgente | | | | | | | |
| | |
| şi plata arieratelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.59 | | | | | | |
| | |
| către instituţii de învăţământ | | | | | | | |
| | |
| superior militar, ordine publică şi| | | | | | | |
| | |
| securitate naţională | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.62 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea cheltuielilor cu | | | | | | | |
| | |
| pregătirea personalului aeronautic | | | | | | | |
| | |
| şi a celor aferente misiunilor de | | | | | | | |
| | |
| asistenţă medicală publică de | | | | | | | |
| | |
| urgenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.63 | | | | | | |
| | |
| către instituţii de învăţământ | | | | | | | |
| | |
| superior de stat pentru | | | | | | | |
| | |
| subvenţionarea unor cheltuieli ale | | | | | | | |
| | |
| căminelor şi cantinelor studenţeşti| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţii | 51.01.65 | | | | | | |
| | |
| individuale de asigurări de | | | | | | | |
| | |
| sănătate aferente indemnizaţiei | | | | | | | |
| | |
| lunare acordate pe perioada | | | | | | | |
| | |
| concediului de acomodare în vederea| | | | | | | |
| | |
| adopţiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul fondului | 51.01.66 | | | | | | |
| | |
| naţional unic de asigurări sociale | | | | | | | |
| | |
| de sănătate către unităţile | | | | | | | |
| | |
| sanitare pentru acoperirea | | | | | | | |
| | |
| creşterilor salariale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 51.01.67 | | | | | | |
| | |
| lucrărilor de înregistrare | | | | | | | |
| | |
| sistematică din cadrul Programului | | | | | | | |
| | |
| naţional de cadastru şi carte | | | | | | | |
| | |
| funciară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.68 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| realizarea activităţii de | | | | | | | |
| | |
| colectare, transport, depozitare şi| | | | | | | |
| | |
| neutralizare a deşeurilor de | | | | | | | |
| | |
| origine animală | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.01.69 | | | | | | |
| | |
| către bugetul Fondului naţional | | | | | | | |
| | |
| unic de asigurări sociale de | | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru acoperirea | | | | | | | |
| | |
| deficitului rezultat din aplicarea | | | | | | | |
| | |
| prevederilor legale referitoare la | | | | | | | |
| | |
| concediile şi indemnizaţiile de | | | | | | | |
| | |
| asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de capital (cod | 51.02 | | | | | | |
| | |
| 51.02.01 la 51.02.18 + 51.02.20 la | | | | | | | |
| | |
| 51.02.39 + 51.02.44 + 51.02.48) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea străzilor care se vor | 51.02.01 | | | | | | |
| | |
| amenaja în perimetrele destinate | | | | | | | |
| | |
| construcţiilor de cvartale de | | | | | | | |
| | |
| locuinţe noi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea investiţiilor finanţate | 51.02.02 | | | | | | |
| | |
| parţial din împrumuturi externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subprogramul privind pietruirea, | 51.02.03 | | | | | | |
| | |
| reabilitarea, modernizarea şi/sau | | | | | | | |
| | |
| asfaltarea drumurilor de interes | | | | | | | |
| | |
| local clasate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programul pentru construcţii de | 51.02.04 | | | | | | |
| | |
| locuinţe şi săli de sport | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea elaborării şi/sau | 51.02.05 | | | | | | |
| | |
| actualizării planurilor urbanistice| | | | | | | |
| | |
| generale şi a regulamentelor locale| | | | | | | |
| | |
| de urbanism | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Retehnologizarea centralelor | 51.02.06 | | | | | | |
| | |
| termice şi electrice de termoficare| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea studiilor de | 51.02.07 | | | | | | |
| | |
| fezabilitate aferente proiectelor | | | | | | | |
| | |
| SAPARD | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aparatură medicală şi echipamente | 51.02.08 | | | | | | |
| | |
| de comunicaţii în urgenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea acţiunilor privind | 51.02.09 | | | | | | |
| | |
| reducerea riscului seismic al | | | | | | | |
| | |
| construcţiilor existente cu | | | | | | | |
| | |
| destinaţie de locuinţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi din contul creditelor | 51.02.10 | | | | | | |
| | |
| garantate şi/sau subîmprumutate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru reparaţii | 51.02.11 | | | | | | |
| | |
| capitale la spitale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 51.02.12 | | | | | | |
| | |
| investiţiilor la spitale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea infrastructurii rutiere| 51.02.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe multianuale de mediu şi | 51.02.14 | | | | | | |
| | |
| gospodărire a apelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea unor cheltuieli de | 51.02.15 | | | | | | |
| | |
| capital ale unităţilor de | | | | | | | |
| | |
| învăţământ preuniversitar | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.02.16 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale din Fondul | | | | | | | |
| | |
| Naţional de Dezvoltare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.17 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea investiţiilor în | | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.18 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finalizarea lucrărilor de | | | | | | | |
| | |
| construcţie a aşezămintelor | | | | | | | |
| | |
| culturale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subprogramul privind alimentarea cu| 51.02.20 | | | | | | |
| | |
| apă a satelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.21 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| realizarea obiectivelor de | | | | | | | |
| | |
| investiţii în turism | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.22 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea aparaturii şi | | | | | | | |
| | |
| echipamentelor de comunicaţii de | | | | | | | |
| | |
| urgenţă în sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.23 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea reparaţiilor capitale în| | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.24 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea altor investiţii în | | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din veniturile proprii | 51.02.25 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii către | | | | | | | |
| | |
| bugetele locale pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| aparaturii medicale şi | | | | | | | |
| | |
| echipamentelor de comunicaţii în | | | | | | | |
| | |
| urgenţă în sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din veniturile proprii | 51.02.26 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii către | | | | | | | |
| | |
| bugetele locale pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| reparaţiilor capitale în sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din veniturile proprii | 51.02.27 | | | | | | |
| | |
| ale Ministerului Sănătăţii către | | | | | | | |
| | |
| bugetele locale pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| altor investiţii în sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.02.28 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea cheltuielilor de | | | | | | | |
| | |
| capital din domeniul sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri de capital către | 51.02.29 | | | | | | |
| | |
| instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul de risc pentru întreprinderi| 51.02.30 | | | | | | |
| | |
| mici şi mijlocii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.02.31 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea investiţiilor în cadrul | | | | | | | |
| | |
| programelor de interes naţional | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 51.02.32 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea investiţiilor pentru | | | | | | | |
| | |
| instituţii publice de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| socială şi unităţi de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| medico-sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.33 | | | | | | |
| | |
| pentru acoperirea pierderilor | | | | | | | |
| | |
| Fondului Român de Contragarantare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 51.02.34 | | | | | | |
| | |
| proiectului de investiţii la metrou| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subprogramul Modernizarea satului | 51.02.35 | | | | | | |
| | |
| românesc | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subprogramul Regenerarea urbană a | 51.02.36 | | | | | | |
| | |
| municipiilor şi oraşelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subprogramul Infrastructură la | 51.02.37 | | | | | | |
| | |
| nivel judeţean | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programul Naţional de Dezvoltare | 51.02.38 | | | | | | |
| | |
| Locală | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din sumele obţinute din| 51.02.39 | | | | | | |
| | |
| vânzarea certificatelor de emisii | | | | | | | |
| | |
| de gaze cu efect de seră pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea proiectelor de | | | | | | | |
| | |
| investiţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.44 | | | | | | |
| | |
| către instituţii de învăţământ | | | | | | | |
| | |
| superior militar, ordine publică şi| | | | | | | |
| | |
| securitate naţională pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea investiţiilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 51.02.48 | | | | | | |
| | |
| pentru realizarea unor investiţii, | | | | | | | |
| | |
| dotări cu aparatură, echipamente, | | | | | | | |
| | |
| instalaţii şi altele asemenea | | | | | | | |
| | |
| pentru activităţi de cercetare în | | | | | | | |
| | |
| domeniul sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod | 55 | | | | | | |
| | |
| 55.01 la 55.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A. Transferuri interne (cod | 55.01 | | | | | | |
| | |
| 55.01.01 la 55.01.03 + 55.01.05 la | | | | | | | |
| | |
| 55.01.10 + 55.01.12 la 55.01.20 + | | | | | | | |
| | |
| 55.01.26 + 55.01.28 + 55.01.29 + | | | | | | | |
| | |
| 55.01.41 + 55.01.42 + 55.01.46 la | | | | | | | |
| | |
| 55.01.55 + 55.01.57 la 55.01.61 + | | | | | | | |
| | |
| 55.01.66) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Restructurarea industriei de | 55.01.01 | | | | | | |
| | |
| apărare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijin financiar pentru | 55.01.02 | | | | | | |
| | |
| activitatea Comitetului Olimpic şi | | | | | | | |
| | |
| Sportiv Român | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe cu finanţare rambursabilă | 55.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programul de realizare a sistemului| 55.01.05 | | | | | | |
| | |
| naţional antigrindină | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijinirea proprietarilor de | 55.01.06 | | | | | | |
| | |
| păduri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe comunitare | 55.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe PHARE şi alte programe cu | 55.01.08 | | | | | | |
| | |
| finanţare nerambursabilă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe ISPA | 55.01.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe SAPARD | 55.01.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Investiţii ale agenţilor economici | 55.01.12 | | | | | | |
| | |
| cu capital de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond Naţional de Preaderare | 55.01.14 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond Român de Dezvoltare Socială | 55.01.15 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijinirea înfiinţării de noi | 55.01.16 | | | | | | |
| | |
| întreprinderi şi susţinerea | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării întreprinderilor mici | | | | | | | |
| | |
| şi mijlocii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru programe şi | 55.01.17 | | | | | | |
| | |
| proiecte de prevenire a | | | | | | | |
| | |
| accidentelor de muncă şi a bolilor | | | | | | | |
| | |
| profesionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Vărsăminte din fondul de risc | 55.01.19 | | | | | | |
| | |
| pentru garanţiile de stat pentru | | | | | | | |
| | |
| împrumuturile externe (doar pentru | | | | | | | |
| | |
| instituţiile implicate în procesul | | | | | | | |
| | |
| de privatizare) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Vărsăminte la trezoreria statului | 55.01.20 | | | | | | |
| | |
| din valorificarea activelor bancare| | | | | | | |
| | |
| şi creanţelor comerciale şi | | | | | | | |
| | |
| privatizare (doar pentru | | | | | | | |
| | |
| instituţiile implicate în procesul | | | | | | | |
| | |
| de privatizare) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijin financiar pentru | 55.01.26 | | | | | | |
| | |
| construirea de locuinţe, | | | | | | | |
| | |
| reabilitarea, consolidarea şi | | | | | | | |
| | |
| extinderea locuinţelor existente | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reparaţii curente aferente | 55.01.29 | | | | | | |
| | |
| infrastructurii feroviare publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă pentru dezvoltare alocată| 55.01.41 | | | | | | |
| | |
| în beneficiul statelor partenere | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul local către| 55.01.42 | | | | | | |
| | |
| asociaţiile de dezvoltare | | | | | | | |
| | |
| intercomunitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către întreprinderi în | 55.01.46 | | | | | | |
| | |
| cadrul schemelor de ajutor de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plata valorii de executare a | 55.01.47 | | | | | | |
| | |
| garanţiei în contul finanţatorilor | | | | | | | |
| | |
| în cadrul programului "Prima casă" | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea proiectelor de | 55.01.48 | | | | | | |
| | |
| cercetare-dezvoltare şi inovare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 55.01.49 | | | | | | |
| | |
| cercetării în domeniul economic | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume rezultate din executarea | 55.01.50 | | | | | | |
| | |
| garanţiilor acordate din bugetul de| | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri interne către bugetele | 55.01.51 | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri interne către | 55.01.52 | | | | | | |
| | |
| operatorii economici | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 55.01.53 | | | | | | |
| | |
| lucrărilor de pază şi întreţinere | | | | | | | |
| | |
| la Combinatul Minier Krivoi Rog | | | | | | | |
| | |
| Ucraina | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru achitarea | 55.01.54 | | | | | | |
| | |
| obligaţiilor restante către | | | | | | | |
| | |
| furnizorii de energie termică şi | | | | | | | |
| | |
| ale centralelor de termoficare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 55.01.55 | | | | | | |
| | |
| lucrărilor de împădurire | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din Fondul pentru mediu| 55.01.57 | | | | | | |
| | |
| către beneficiari instituţii | | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din Fondul pentru mediu| 55.01.58 | | | | | | |
| | |
| către alţi beneficiari decât | | | | | | | |
| | |
| instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume din certificate de emisii de | 55.01.59 | | | | | | |
| | |
| gaze cu efect de seră pentru | | | | | | | |
| | |
| investiţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri în cadrul schemelor de | 55.01.60 | | | | | | |
| | |
| ajutor de stat reprezentând sume | | | | | | | |
| | |
| restituite la accize pentru | | | | | | | |
| | |
| motorina utilizată drept | | | | | | | |
| | |
| combustibil | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de premiere pentru loteria | 55.01.61 | | | | | | |
| | |
| bonurilor fiscale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 55.01.66 | | | | | | |
| | |
| obiectivelor din programul de | | | | | | | |
| | |
| pregătire a teritoriului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| B. Transferuri curente în | 55.02 | | | | | | |
| | |
| străinătate (către organizaţii | | | | | | | |
| | |
| internaţionale) (cod 55.02.01 la | | | | | | | |
| | |
| 55.02.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii şi cotizaţii la | 55.02.01 | | | | | | |
| | |
| organisme internaţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cooperare economică internaţională | 55.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă pentru dezvoltare alocată| 55.02.03 | | | | | | |
| | |
| în străinătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri curente în | 55.02.04 | | | | | | |
| | |
| străinătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia României la Fondul | 55.02.05 | | | | | | |
| | |
| European pentru Dezvoltare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cofinanţare la Programul NATO de | 55.02.06 | | | | | | |
| | |
| Investiţii în Securitate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| C. Contribuţia României la bugetul | 55.03 | | | | | | |
| | |
| U.E. (cod 55.03.01 + 55.03.03 la | | | | | | | |
| | |
| 55.03.07 + 55.03.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii din taxe vamale | 55.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii din sectorul zahărului | 55.03.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii din resursa TVA | 55.03.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii pentru corecţia/rabatul| 55.03.05 | | | | | | |
| | |
| acordat Marii Britanii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii din resursa VNB | 55.03.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii suplimentare şi | 55.03.07 | | | | | | |
| | |
| neprevăzute | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii pentru reducerile în | 55.03.10 | | | | | | |
| | |
| favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| D. Alte plăţi către U.E. (cod | 55.04 | | | | | | |
| | |
| 55.04.01 la 55.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume virate la Fondul temporar | 55.04.01 | | | | | | |
| | |
| pentru restructurarea industriei | | | | | | | |
| | |
| zahărului în Comunitatea Europeană | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia României la Fondul de | 55.04.02 | | | | | | |
| | |
| Cercetare pentru Cărbune şi Oţel | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plata contribuţiei anuale de membru| 55.04.03 | | | | | | |
| | |
| la întreprinderea comună europeană | | | | | | | |
| | |
| pentru ITER şi pentru dezvoltarea | | | | | | | |
| | |
| energiei de fuziune | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE | 56 | | | | | | |
| | |
| DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | |
| | |
| (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.31 + 56.35 la 56.44 + 56.46) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European de | 56.01 | | | | | | |
| | |
| Dezvoltare Regională (FEDR) (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.01.01 la 56.01.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sumele primite în | 56.01.04 | | | | | | |
| | |
| cadrul mecanismului top up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din alte sume primite | 56.01.05 | | | | | | |
| | |
| din fonduri de la U.E. pentru | | | | | | | |
| | |
| programele operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| în cadrul obiectivului convergenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sume din dobânzi | 56.01.06 | | | | | | |
| | |
| destinate cofinanţării programelor | | | | | | | |
| | |
| operaţionale finanţate în cadrul | | | | | | | |
| | |
| obiectivului convergenţă al | | | | | | | |
| | |
| Politicii de Coeziune 2007 - 2013 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul Social European| 56.02 | | | | | | |
| | |
| (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul de Coeziune | 56.03 | | | | | | |
| | |
| (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.03.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sumele primite în | 56.03.04 | | | | | | |
| | |
| cadrul mecanismului top up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din alte sume primite | 56.03.05 | | | | | | |
| | |
| din fonduri de la U.E. pentru | | | | | | | |
| | |
| programele operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| în cadrul obiectivului convergenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sume din dobânzi | 56.03.06 | | | | | | |
| | |
| destinate cofinanţării programelor | | | | | | | |
| | |
| operaţionale finanţate în cadrul | | | | | | | |
| | |
| obiectivului convergenţă al | | | | | | | |
| | |
| Politicii de Coeziune 2007 - 2013 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European | 56.04 | | | | | | |
| | |
| Agricol de Dezvoltare Rurală | | | | | | | |
| | |
| (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European pentru| 56.05 | | | | | | |
| | |
| Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.05.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.05.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European de | 56.06 | | | | | | |
| | |
| Garantare Agricolă (FEGA) (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.06.01 la 56.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.06.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.06.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.06.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul de Asistenţă | 56.07 | | | | | | |
| | |
| pentru Preaderare (IPA) (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.07.01 la 56.07.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.07.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.07.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.07.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul European de | 56.08 | | | | | | |
| | |
| Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.08.01 la 56.08.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.08.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.08.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.08.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului European | 56.09 | | | | | | |
| | |
| pentru Refugiaţi (cod 56.09.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.09.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.09.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.09.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.09.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului European de | 56.10 | | | | | | |
| | |
| Returnare (cod 56.10.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.10.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.10.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.10.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.10.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului European de | 56.11 | | | | | | |
| | |
| integrare a resortisanţilor ţărilor| | | | | | | |
| | |
| terţe (cod 56.11.01 la 56.11.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.11.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.11.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.11.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului Frontierelor| 56.12 | | | | | | |
| | |
| Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.12.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.12.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.12.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe finanţate în cadrul | 56.13 | | | | | | |
| | |
| facilităţii Schenghen (cod 56.13.01| | | | | | | |
| | |
| la 56.13.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.13.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.13.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.13.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe finanţate din Facilitatea | 56.14 | | | | | | |
| | |
| de Tranziţie (cod 56.14.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.14.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.14.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.14.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.14.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte programe comunitare finanţate | 56.15 | | | | | | |
| | |
| în perioada 2007 - 2013 (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.15.01 la 56.15.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.15.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.15.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.15.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte facilităţi şi instrumente | 56.16 | | | | | | |
| | |
| postaderare (cod 56.16.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.16.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.16.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.16.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.16.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul financiar SEE (cod | 56.17 | | | | | | |
| | |
| 56.17.01 la 56.17.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.17.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.17.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.17.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul financiar norvegian (cod| 56.18 | | | | | | |
| | |
| 56.18.01 la 56.18.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.18.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.18.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.18.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică în cadrul | 56.19 | | | | | | |
| | |
| Programului Operaţional Asistenţă | | | | | | | |
| | |
| Tehnică (cod 56.19.01 la 56.19.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.19.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.19.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.19.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică în cadrul | 56.20 | | | | | | |
| | |
| programelor operaţionale, altele | | | | | | | |
| | |
| decât Programul Operaţional | | | | | | | |
| | |
| Asistenţă Tehnică (cod 56.20.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.20.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.20.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.20.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.20.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sumele primite în | 56.20.04 | | | | | | |
| | |
| cadrul mecanismului top-up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de fonduri din bugetul | 56.21 | | | | | | |
| | |
| de stat către bugetele locale | | | | | | | |
| | |
| necesare susţinerii derulării | | | | | | | |
| | |
| proiectelor finanţate din FEN | | | | | | | |
| | |
| postaderare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.22 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi | | | | | | | |
| | |
| comerciale, instituţii publice | | | | | | | |
| | |
| finanţate parţial sau integral din | | | | | | | |
| | |
| venituri proprii şi alţi | | | | | | | |
| | |
| beneficiari de drept public sau | | | | | | | |
| | |
| privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN postaderare (cod 56.22.01 + | | | | | | | |
| | |
| 56.22.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.22.01 | | | | | | |
| | |
| către instituţii publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate FEN| | | | | | | |
| | |
| postaderare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.22.02 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate FEN| | | | | | | |
| | |
| postaderare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli ocazionate de | 56.23 | | | | | | |
| | |
| implementarea programelor cu | | | | | | | |
| | |
| finanţare din FEN | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cofinanţarea asistenţei financiare | 56.24 | | | | | | |
| | |
| nerambursabile postaderare de la | | | | | | | |
| | |
| Comunitatea Europeană | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programul de cooperare | 56.25 | | | | | | |
| | |
| elveţiano-român vizând reducerea | | | | | | | |
| | |
| disparităţilor economice şi sociale| | | | | | | |
| | |
| în cadrul Uniunii Europene extinse | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.25.01 la 56.25.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.25.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.25.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.25.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul European de Ajustare la | 56.26 | | | | | | |
| | |
| Globalizare (cod 56.06.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.26.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.26.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.26.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.26.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică pentru | 56.27 | | | | | | |
| | |
| mecanismele financiare SEE (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.07.01 la 56.27.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.27.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.27.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.27.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul naţional pentru relaţii | 56.28 | | | | | | |
| | |
| bilaterale aferent mecanismelor | | | | | | | |
| | |
| financiare SEE (cod 56.28.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.28.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.28.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.28.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.28.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sumele primite în | 56.29 | | | | | | |
| | |
| cadrul mecanismului top up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat din| 56.30 | | | | | | |
| | |
| sumele primite în cadrul | | | | | | | |
| | |
| mecanismului top up către bugetele | | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.31 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| instituţii publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii şi alţi beneficiari de | | | | | | | |
| | |
| drept public sau privat necesare | | | | | | | |
| | |
| susţinerii derulării proiectelor | | | | | | | |
| | |
| finanţate din FEN postaderare, din | | | | | | | |
| | |
| sumele încasate în cadrul | | | | | | | |
| | |
| procedurii top up (cod 56.31.01 + | | | | | | | |
| | |
| 56.31.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.31.01 | | | | | | |
| | |
| către instituţii publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN postaderare, din sumele | | | | | | | |
| | |
| încasate în cadrul procedurii top | | | | | | | |
| | |
| up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 56.31.02 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN postaderare, din sumele | | | | | | | |
| | |
| încasate în cadrul procedurii top | | | | | | | |
| | |
| up | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 56.35 | | | | | | |
| | |
| cofinanţarea publică în cadrul | | | | | | | |
| | |
| mecanismului SEE, pentru promotorii| | | | | | | |
| | |
| de proiect/beneficiarii instituţii | | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 56.36 | | | | | | |
| | |
| cofinanţarea publică în cadrul | | | | | | | |
| | |
| mecanismului financiar norvegian, | | | | | | | |
| | |
| pentru promotorii de proiect/ | | | | | | | |
| | |
| beneficiarii instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 56.37 | | | | | | |
| | |
| cofinanţarea publică în cadrul | | | | | | | |
| | |
| mecanismului SEE, pentru promotorii| | | | | | | |
| | |
| de proiect/beneficiarii alţii decât| | | | | | | |
| | |
| instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 56.38 | | | | | | |
| | |
| cofinanţarea publică în cadrul | | | | | | | |
| | |
| mecanismului financiar norvegian, | | | | | | | |
| | |
| pentru promotorii de proiect/ | | | | | | | |
| | |
| beneficiarii alţii decât instituţii| | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente corecţiilor | 56.39 | | | | | | |
| | |
| financiare suportate din bugetul de| | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului de | 56.40 | | | | | | |
| | |
| Solidaritate al Uniunii Europene | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.40.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.40.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente diferenţei de dobândă| 56.41 | | | | | | |
| | |
| la disponibilităţile aferente | | | | | | | |
| | |
| programelor operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| prin fonduri structurale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 56.42 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale, din alte | | | | | | | |
| | |
| sume primite din fonduri de la U.E.| | | | | | | |
| | |
| pentru programele operaţionale | | | | | | | |
| | |
| finanţate în cadrul obiectivului | | | | | | | |
| | |
| convergenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 56.43 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi | | | | | | | |
| | |
| comerciale, instituţii publice | | | | | | | |
| | |
| finanţate parţial sau integral din | | | | | | | |
| | |
| venituri proprii şi alţi | | | | | | | |
| | |
| beneficiari de drept public sau | | | | | | | |
| | |
| privat, din alte sume primite din | | | | | | | |
| | |
| fonduri de la U.E. pentru | | | | | | | |
| | |
| programele operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| în cadrul obiectivului convergenţă | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.43.01 + 56.43.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 56.43.01 | | | | | | |
| | |
| către instituţii publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii, din alte sume primite din | | | | | | | |
| | |
| fonduri de la U.E. pentru | | | | | | | |
| | |
| programele operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| în cadrul obiectivului convergenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 56.43.02 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat, din alte sume primite | | | | | | | |
| | |
| din fonduri de la U.E. pentru | | | | | | | |
| | |
| programele operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| în cadrul obiectivului convergenţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente plăţii către Comisia | 56.44 | | | | | | |
| | |
| Europeană considerate ca | | | | | | | |
| | |
| neeligibile în cadrul cheltuielilor| | | | | | | |
| | |
| realizate de România în cadrul | | | | | | | |
| | |
| programelor de supraveghere şi | | | | | | | |
| | |
| eradicare a EST în anii 2010 - 2011| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din sume din dobânzi | 56.45 | | | | | | |
| | |
| destinate cofinanţării programelor | | | | | | | |
| | |
| operaţionale finanţate în cadrul | | | | | | | |
| | |
| obiectivului convergenţă al | | | | | | | |
| | |
| Politicii de Coeziune 2007 - 2013 | | | | | | | |
| | |
| precum şi programelor de cooperare | | | | | | | |
| | |
| transfrontalieră | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul de stat | 56.46 | | | | | | |
| | |
| din soldul FEC acordate | | | | | | | |
| | |
| beneficiarilor pentru cofinanţare | | | | | | | |
| | |
| în cadrul Programului oraşe sărace | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ (cod | 57 | | | | | | |
| | |
| 57.01 + 57.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări sociale | 57.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la | 57.02 | | | | | | |
| | |
| 57.02.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale în natură | 57.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete de creşă şi tichete sociale| 57.02.03 | | | | | | |
| | |
| pentru grădiniţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete cadou acordate pentru | 57.02.04 | | | | | | |
| | |
| cheltuieli sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii pentru foşti demnitari| 57.03 | | | | | | |
| | |
| ai statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN | 58 | | | | | | |
| | |
| FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | |
| | |
| AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - | | | | | | | |
| | |
| 2020 (cod 58.01 la 58.17 + 58.19 la| | | | | | | |
| | |
| 58.36) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European de | 58.01 | | | | | | |
| | |
| Dezvoltare Regională (FEDR) (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.01.01 la 58.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul Social European| 58.02 | | | | | | |
| | |
| (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul de Coeziune | 58.03 | | | | | | |
| | |
| (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.03.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European | 58.04 | | | | | | |
| | |
| Agricol de Dezvoltare Rurală | | | | | | | |
| | |
| (FEADR) (cod 58.04.01 la 58.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European pentru| 58.05 | | | | | | |
| | |
| Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)| | | | | | | |
| | |
| (cod 58.05.01 la 58.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.05.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.05.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul de ajutor european destinat | 58.06 | | | | | | |
| | |
| celor mai defavorizate persoane | | | | | | | |
| | |
| (cod 58.06.01 la 58.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.06.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.06.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.06.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul pentru azil, migraţie şi | 58.07 | | | | | | |
| | |
| integrare (FAMI) (cod 58.07.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.07.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.07.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.07.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.07.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul pentru securitate internă | 58.08 | | | | | | |
| | |
| (FSI) (cod 58.08.01 la 58.08.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.08.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.08.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.08.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică pentru fondurile | 58.09 | | | | | | |
| | |
| în domeniul afacerilor interne | | | | | | | |
| | |
| (cod. 58.09.01 la 58.09.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.09.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.09.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.09.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către beneficiari de | 58.10 | | | | | | |
| | |
| drept public/privat pentru | | | | | | | |
| | |
| proiectele finanţate din Fondul | | | | | | | |
| | |
| pentru azil, migraţie şi integrare | | | | | | | |
| | |
| (cod. 58.10.01 + 58.10.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.10.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.10.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul de Asistenţă | 58.11 | | | | | | |
| | |
| pentru Preaderare (IPA II) (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.11.01 la 58.11.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.11.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.11.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.11.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul European de | 58.12 | | | | | | |
| | |
| Vecinătate (ENI) (cod 58.12.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.12.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.12.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.12.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.12.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul European de Garantare | 58.13 | | | | | | |
| | |
| Agricolă (FEGA) (cod 58.13.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.13.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.13.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.13.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.13.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică în cadrul | 58.14 | | | | | | |
| | |
| Programului Operaţional Asistenţă | | | | | | | |
| | |
| Tehnică (cod 58.14.01 la 58.14.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.14.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.14.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.14.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte programe comunitare finanţate | 58.15 | | | | | | |
| | |
| în perioada 2014 - 2020 (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.15.01 la 58.15.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.15.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.15.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.15.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte facilităţi şi instrumente | 58.16 | | | | | | |
| | |
| postaderare (cod 58.16.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.16.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.16.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.16.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.16.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică în cadrul | 58.17 | | | | | | |
| | |
| programelor operaţionale, altele | | | | | | | |
| | |
| decât Programul Operaţional | | | | | | | |
| | |
| Asistenţă Tehnică (cod 58.17.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.17.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.17.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.17.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.17.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.19 | | | | | | |
| | |
| necesare susţinerii derulării | | | | | | | |
| | |
| proiectelor aprobate la finanţare | | | | | | | |
| | |
| în cadrul Mecanismului pentru | | | | | | | |
| | |
| Interconectarea Europei (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.19.01 + 58.19.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.19.01 | | | | | | |
| | |
| către beneficiari instituţii | | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.19.02 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente diferenţei de dobândă| 58.20 | | | | | | |
| | |
| la disponibilităţile aferente | | | | | | | |
| | |
| programelor operaţionale finanţate | | | | | | | |
| | |
| prin fonduri structurale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de fonduri din bugetul | 58.21 | | | | | | |
| | |
| de stat către bugetele locale | | | | | | | |
| | |
| necesare susţinerii derulării | | | | | | | |
| | |
| proiectelor finanţate din FEN | | | | | | | |
| | |
| aferente cadrului financiar 2014 - | | | | | | | |
| | |
| 2020 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.22 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi | | | | | | | |
| | |
| comerciale, instituţii publice | | | | | | | |
| | |
| finanţate parţial sau integral din | | | | | | | |
| | |
| venituri proprii şi alţi | | | | | | | |
| | |
| beneficiari de drept public sau | | | | | | | |
| | |
| privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN aferente cadrului financiar | | | | | | | |
| | |
| 2014 - 2020 (cod 58.22.01 + | | | | | | | |
| | |
| 58.22.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.22.01 | | | | | | |
| | |
| către instituţii publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN aferente cadrului financiar | | | | | | | |
| | |
| 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.22.02 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN aferente cadrului financiar | | | | | | | |
| | |
| 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli ocazionate de | 58.23 | | | | | | |
| | |
| implementarea programelor cu | | | | | | | |
| | |
| finanţare din FEN | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.24 | | | | | | |
| | |
| către ONG-uri, societăţi comerciale| | | | | | | |
| | |
| şi alţi beneficiari de drept public| | | | | | | |
| | |
| sau privat necesare susţinerii | | | | | | | |
| | |
| derulării proiectelor finanţate din| | | | | | | |
| | |
| FEN aferente cadrului financiar | | | | | | | |
| | |
| 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul AFIR către | 58.25 | | | | | | |
| | |
| bugetele locale pentru susţinerea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
| (cod 58.25.01 + 58.25.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.25.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.25.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul AFIR către | 58.26 | | | | | | |
| | |
| instituţiile publice finanţate | | | | | | | |
| | |
| parţial sau integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii pentru susţinerea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
| (cod 58.26.01 + 58.26.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.26.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.26.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul AFIR către | 58.27 | | | | | | |
| | |
| ONG-uri, societăţi comerciale şi | | | | | | | |
| | |
| alţi beneficiari de drept public | | | | | | | |
| | |
| sau privat pentru susţinerea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
| (cod 58.27.01 + 58.27.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.27.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.27.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul de stat | 58.28 | | | | | | |
| | |
| către AFIR pentru susţinerea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | |
| (cod 58.28.01 + 58.28.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.28.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.28.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cofinanţarea publică asigurată de | 58.29 | | | | | | |
| | |
| la bugetul de stat aferentă | | | | | | | |
| | |
| instrumentelor financiare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul pentru Interconectarea | 58.30 | | | | | | |
| | |
| Europei (cod 58.30.01 la 58.30.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.30.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.30.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.30.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismele financiare Spaţiul | 58.31 | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian 2014| | | | | | | |
| | |
| - 2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.31.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.31.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.31.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul pentru relaţii bilaterale | 58.32 | | | | | | |
| | |
| aferent Mecanismelor financiare | | | | | | | |
| | |
| Spaţiul Economic European şi | | | | | | | |
| | |
| Norvegian 2014 - 2021 (cod 58.32.01| | | | | | | |
| | |
| la 58.32.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.32.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.32.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.32.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică aferentă | 58.33 | | | | | | |
| | |
| Mecanismelor financiare Spaţiul | | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian 2014| | | | | | | |
| | |
| - 2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.33.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.33.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.33.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 58.34 | | | | | | |
| | |
| cofinanţare publică aferentă | | | | | | | |
| | |
| Mecanismelor financiare Spaţiul | | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian 2014| | | | | | | |
| | |
| - 2021 (cod 58.34.01 + 58.34.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 58.34.01 | | | | | | |
| | |
| cofinanţare publică aferentă | | | | | | | |
| | |
| Mecanismelor financiare Spaţiul | | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian | | | | | | | |
| | |
| pentru promotorii de proiect/ | | | | | | | |
| | |
| beneficiari instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri reprezentând | 58.34.02 | | | | | | |
| | |
| cofinanţare publică aferentă | | | | | | | |
| | |
| Mecanismelor financiare Spaţiul | | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian | | | | | | | |
| | |
| pentru promotorii de proiect/ | | | | | | | |
| | |
| beneficiari alţii decât instituţii | | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente corecţiilor | 58.35 | | | | | | |
| | |
| financiare suportate de la bugetul | | | | | | | |
| | |
| de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri cu titlul de | 58.36 | | | | | | |
| | |
| prefinanţare din bugetul de stat | | | | | | | |
| | |
| către beneficiarii proiectelor de | | | | | | | |
| | |
| monopol finanţate din Fondul pentru| | | | | | | |
| | |
| azil, migraţie şi integrare şi din | | | | | | | |
| | |
| Fondul pentru securitate internă, | | | | | | | |
| | |
| în cazul indisponibilităţii | | | | | | | |
| | |
| temporare a fondurilor europene | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod | 59 | | | | | | |
| | |
| 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.41) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Burse | 59.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare pentru daune provocate de | 59.02 | | | | | | |
| | |
| calamităţile naturale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea partidelor politice | 59.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijinirea organizaţiilor | 59.04 | | | | | | |
| | |
| cetăţenilor aparţinând | | | | | | | |
| | |
| minorităţilor naţionale altele | | | | | | | |
| | |
| decât cele care primesc subvenţii | | | | | | | |
| | |
| de la bugetul de stat potrivit | | | | | | | |
| | |
| legii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea unor programe şi | 59.05 | | | | | | |
| | |
| proiecte interetnice şi combatere a| | | | | | | |
| | |
| intoleranţei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Producerea şi distribuirea filmelor| 59.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sprijinirea activităţii românilor | 59.07 | | | | | | |
| | |
| de pretutindeni şi a organizaţiilor| | | | | | | |
| | |
| reprezentative ale acestora | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe pentru tineret | 59.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Despăgubiri acordate producătorilor| 59.09 | | | | | | |
| | |
| agricoli în caz de calamităţi | | | | | | | |
| | |
| naturale în agricultură | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond la dispoziţia | 59.10 | | | | | | |
| | |
| primului-ministru pentru | | | | | | | |
| | |
| sprijinirea comunităţilor româneşti| | | | | | | |
| | |
| de pretutindeni | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asociaţii şi fundaţii | 59.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Susţinerea cultelor | 59.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia statului, pentru | 59.13 | | | | | | |
| | |
| sprijinirea Bisericii Ortodoxe | | | | | | | |
| | |
| Române din afara graniţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia statului la salarizarea| 59.14 | | | | | | |
| | |
| personalului de cult | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii la salarizarea | 59.15 | | | | | | |
| | |
| personalului neclerical | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Proiecte de comunicare, informare | 59.16 | | | | | | |
| | |
| publică şi promovarea imaginii şi | | | | | | | |
| | |
| intereselor româneşti peste hotare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Despăgubiri civile | 59.17 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Despăgubiri pentru animale | 59.18 | | | | | | |
| | |
| sacrificate în vederea prevenirii | | | | | | | |
| | |
| şi combaterii epizootiilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţia de merit | 59.19 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume destinate finanţării | 59.20 | | | | | | |
| | |
| programelor sportive realizate de | | | | | | | |
| | |
| structurile sportive de drept | | | | | | | |
| | |
| privat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comenzi de stat pentru cărţi şi | 59.21 | | | | | | |
| | |
| publicaţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni cu caracter Finanţarea | 59.22 | | | | | | |
| | |
| Ansamblului "Memorialul victimelor | | | | | | | |
| | |
| comunismului şi al rezistenţei | | | | | | | |
| | |
| Sighet" ştiinţific şi | | | | | | | |
| | |
| social-cultural | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea Ansamblului "Memorialul | 59.23 | | | | | | |
| | |
| victimelor comunismului şi al | | | | | | | |
| | |
| rezistenţei Sighet" | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea ansamblului "Memorialul | 59.24 | | | | | | |
| | |
| revoluţiei - Decembrie 1989" din | | | | | | | |
| | |
| municipiul Timişoara | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente plăţii creanţelor | 59.25 | | | | | | |
| | |
| salariale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume acordate membrilor academiilor| 59.26 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Renta viageră agricolă | 59.27 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea Schitului Românesc | 59.28 | | | | | | |
| | |
| Prodromu de la Muntele Athos | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe şi proiecte privind | 59.30 | | | | | | |
| | |
| prevenirea şi combaterea | | | | | | | |
| | |
| discriminării | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente fondurilor | 59.31 | | | | | | |
| | |
| administrate de Eximbank | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursarea contravalorii unor | 59.32 | | | | | | |
| | |
| servicii de navigaţie aeriană | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume destinate menţinerii | 59.33 | | | | | | |
| | |
| navigabilităţii aeronavelor pentru | | | | | | | |
| | |
| zboruri speciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume alocate pentru întocmirea | 59.34 | | | | | | |
| | |
| documentaţiilor cadastrale şi a | | | | | | | |
| | |
| publicităţii imobiliare pentru | | | | | | | |
| | |
| bunurile imobiliare aflate în | | | | | | | |
| | |
| concesiunea companiei care | | | | | | | |
| | |
| administrează infrastructura | | | | | | | |
| | |
| feroviară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume alocate pentru sprijinirea | 59.35 | | | | | | |
| | |
| construirii de locuinţe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Despăgubiri pentru eliberarea | 59.36 | | | | | | |
| | |
| benzilor de frecvenţe radio | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente restituirii | 59.37 | | | | | | |
| | |
| contravalorii bunurilor şi sumelor | | | | | | | |
| | |
| confiscate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursarea cheltuielilor pentru | 59.38 | | | | | | |
| | |
| campaniile electorale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursarea sumelor aferente | 59.39 | | | | | | |
| | |
| cererilor de îndreptare, de | | | | | | | |
| | |
| lămurire sau de completare a | | | | | | | |
| | |
| hotărârii judecătoreşti | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente persoanelor cu | 59.40 | | | | | | |
| | |
| handicap neîncadrate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie pentru internship | 59.41 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE | 65 | | | | | | |
| | |
| PROGRAMELOR CU FINANŢARE | | | | | | | |
| | |
| RAMBURSABILĂ (cod 65.01 + 65.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli aferente programelor cu | 65.01 | | | | | | |
| | |
| finanţare rambursabilă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli aferente programelor cu | 65.02 | | | | | | |
| | |
| finanţare rambursabilă din | | | | | | | |
| | |
| contribuţia beneficiarilor finali | | | | | | | |
| | |
| ai proiectelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod | 70 | | | | | | |
| | |
| 71 + 72 + 75) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | |
| | |
| (cod 71.01 la 71.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Active fixe (cod 71.01.01 la | 71.01 | | | | | | |
| | |
| 71.01.04 + 71.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Construcţii | 71.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Maşini, echipamente şi mijloace de | 71.01.02 | | | | | | |
| | |
| transport | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mobilier, aparatură birotică şi | 71.01.03 | | | | | | |
| | |
| alte active corporale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Microbuze şcolare | 71.01.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Stocuri (cod 71.02.01) | 71.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rezerve de stat şi de mobilizare | 71.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reparaţii capitale aferente | 71.03 | | | | | | |
| | |
| activelor fixe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod | 72 | | | | | | |
| | |
| 72.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Active financiare (cod 72.01.01) | 72.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Participare la capitalul social al | 72.01.01 | | | | | | |
| | |
| societăţilor comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XV FONDUL NAŢIONAL DE | 75 | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)| 79 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 | 80 | | | | | | |
| | |
| la 80.10 + 80.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi acordate pentru | 80.01 | | | | | | |
| | |
| obiective aprobate prin convenţii | | | | | | | |
| | |
| bilaterale şi interguvernamentale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi pentru persoane cu | 80.02 | | | | | | |
| | |
| statut de refugiat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi pentru instituţii şi | 80.03 | | | | | | |
| | |
| servicii publice sau activităţi | | | | | | | |
| | |
| finanţate integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi din bugetul | 80.04 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor pentru şomaj | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi acordate pentru | 80.05 | | | | | | |
| | |
| construirea, cumpărarea, | | | | | | | |
| | |
| reabilitarea, consolidarea şi | | | | | | | |
| | |
| extinderea unor locuinţe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Microcredite acordate persoanelor | 80.06 | | | | | | |
| | |
| fizice care desfăşoară activităţi | | | | | | | |
| | |
| pe cont propriu, aducătoare de | | | | | | | |
| | |
| venituri, în vederea întreţinerii | | | | | | | |
| | |
| materiale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi acordate pentru | 80.07 | | | | | | |
| | |
| protejarea monumentelor istorice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul de rulment pentru acoperirea| 80.08 | | | | | | |
| | |
| golurilor temporare de casă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi acordate de agenţiile | 80.09 | | | | | | |
| | |
| guvernamentale şi administrate prin| | | | | | | |
| | |
| agenţii de credit | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sume rămase | 80.10 | | | | | | |
| | |
| neutilizate în anul anterior (cod | | | | | | | |
| | |
| 80.10.01 + 80.10.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sume acordate | 80.10.01 | | | | | | |
| | |
| Republicii Moldova şi rămase | | | | | | | |
| | |
| neutilizate în anul anterior | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din sume acordate | 80.10.02 | | | | | | |
| | |
| Ministerului Energiei şi rămase | | | | | | | |
| | |
| neutilizate în anul anterior | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte împrumuturi | 80.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE | 81 | | | | | | |
| | |
| (cod 81.01 la 81.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe (cod | 81.01 | | | | | | |
| | |
| 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + | | | | | | | |
| | |
| 81.01.06 + 81.01.07) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe | 81.01.01 | | | | | | |
| | |
| contractate de ordonatorii de | | | | | | | |
| | |
| credite | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe din | 81.01.02 | | | | | | |
| | |
| fondul de garantare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite aferente | 81.01.05 | | | | | | |
| | |
| datoriei publice externe locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Diferenţe de curs aferente datoriei| 81.01.06 | | | | | | |
| | |
| publice externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Restituiri de capital din | 81.01.07 | | | | | | |
| | |
| tranzacţii cu derivate financiare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite interne (cod | 81.02 | | | | | | |
| | |
| 81.02.01 + 81.02.02 + 81.02.03 + | | | | | | | |
| | |
| 81.02.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite interne | 81.02.01 | | | | | | |
| | |
| garantate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Diferenţe de curs aferente datoriei| 81.02.02 | | | | | | |
| | |
| publice interne | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite interne | 81.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite aferente | 81.02.05 | | | | | | |
| | |
| datoriei publice interne locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite în contul | 81.03 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor preluate/contractate| | | | | | | |
| | |
| de M.F.P în baza OUG 64/2007 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursarea împrumuturilor | 81.04 | | | | | | |
| | |
| contractate pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor cu finanţare UE | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVIII OPERAŢIUNI ÎN CURS DE | | | | | | | |
| | |
| CLARIFICARE (cod. 82.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli din disponibilităţi ale | 82.01 | | | | | | |
| | |
| instituţiilor publice, în curs de | | | | | | | |
| | |
| clarificare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIX PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII | 85 | | | | | | |
| | |
| PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL | | | | | | | |
| | |
| CURENT (cod 85.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent (cod | | | | | | | |
| | |
| 85.01.03 + 85.01.04 + 85.01.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.03 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent | | | | | | | |
| | |
| aferente cheltuielilor curente şi | | | | | | | |
| | |
| operaţiunilor financiare ale altor | | | | | | | |
| | |
| instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.04 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent | | | | | | | |
| | |
| aferente cheltuielilor de capital | | | | | | | |
| | |
| ale altor instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.05 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent | | | | | | | |
| | |
| aferente fondurilor externe | | | | | | | |
| | |
| nerambursabile | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT| 90 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rezerve | 91.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedent | 92.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficit | 93.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe
titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice: bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru
mediu, bugetul activităţii de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul
creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe
nerambursabile - sursa D, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii.
**) Credite de angajament
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament iniţiale;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
- La trimestrele I - III
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei
de raportare
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate
***) Credite bugetare
- La sfârşitul exerciţiului financiar
coloana 3 se completează cu creditele bugetare iniţiale
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
- La trimestrele I - III
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de
raportare
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

NOTĂ: Sumele înscrise în col. 7 "Plăţi efectuate" cu semnul minus la Titlul 85,
art. 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se
înscriu şi pe col. 5 "Angajamente bugetare" şi col. 6 "Angajamente legale" la
acelaşi cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de
plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituţiei Conducătorul


compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 4
(Anexa 7b la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Credite de angajament**);
b - Credite bugetare***);
c - Angajamente bugetare;
d - Angajamente legale;
e - Plăţi efectuate;
f - Angajamente legale de plătit;
g - Cheltuieli efective.

Cod 21 Capitol*) ........ Subcapitol ........ -


lei -

______________________________________________________________________
______
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | a | b | c| d|
e| f| g|
| | indicator |_____|_____| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A | B | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
7|8=| 9|
| | | | | | | | |
|6-| |
| | | | | | | | |
|7 | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE | | | | | | | |
| | |
| FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01 + | | | | | | | |
| | |
| 79 + 85) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10 + 20 + | 01 | | | | | | |
| | |
| 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | | | | |
| | |
| (cod 10.01 la 10.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli salariale în bani (cod | 10.01 | | | | | | |
| | |
| 10.01.01 + 10.01.03 la 10.01.17 + | | | | | | | |
| | |
| 10.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salarii de bază | 10.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie de conducere | 10.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie de vacanţă | 10.01.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru posturi ocupate prin | 10.01.10 | | | | | | |
| | |
| cumul | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond aferent plăţii cu ora | 10.01.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii plătite unor persoane | 10.01.12 | | | | | | |
| | |
| din afara unităţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţii de detaşare | 10.01.14 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alocaţii pentru transportul la şi | 10.01.15 | | | | | | |
| | |
| de la locul de muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alocaţii pentru locuinţe | 10.01.16 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Indemnizaţie de hrană | 10.01.17 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli salariale în natură (cod| 10.02 | | | | | | |
| | |
| 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete de masă | 10.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Norme de hrană | 10.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Uniforme şi echipament obligatoriu | 10.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţa de serviciu folosită de | 10.02.04 | | | | | | |
| | |
| salariat şi familia sa | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transportul la şi de la locul de | 10.02.05 | | | | | | |
| | |
| muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Vouchere de vacanţă | 10.02.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte drepturi salariale în natură | 10.02.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii (cod 10.03.01 la | 10.03 | | | | | | |
| | |
| 10.03.08) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări sociale de| 10.03.01 | | | | | | |
| | |
| stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări sociale de| 10.03.03 | | | | | | |
| | |
| sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii de asigurări pentru | 10.03.04 | | | | | | |
| | |
| accidente de muncă şi boli | | | | | | | |
| | |
| profesionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime de asigurare de viaţă plătite| 10.03.05 | | | | | | |
| | |
| de angajator pentru angajaţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii pentru concedii şi | 10.03.06 | | | | | | |
| | |
| indemnizaţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţia asiguratorie pentru | 10.03.07 | | | | | | |
| | |
| muncă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii plătite de angajator în| 10.03.08 | | | | | | |
| | |
| numele angajatului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod | 20 | | | | | | |
| | |
| 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + | | | | | | | |
| | |
| 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la| 20.01 | | | | | | |
| | |
| 20.01.09 + 20.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Încălzit, iluminat şi forţă motrică| 20.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport | 20.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, | 20.01.08 | | | | | | |
| | |
| internet | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale şi prestări de servicii | 20.01.09 | | | | | | |
| | |
| cu caracter funcţional | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte bunuri şi servicii pentru | 20.01.30 | | | | | | |
| | |
| întreţinere şi funcţionare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reparaţii curente | 20.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană (cod 20.03.01 + 20.03.02) | 20.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Hrană pentru animale | 20.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Medicamente şi materiale sanitare | 20.04 | | | | | | |
| | |
| (cod 20.04.01 la 20.04.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Medicamente | 20.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezinfectanţi | 20.04.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Bunuri de natura obiectelor de | 20.05 | | | | | | |
| | |
| inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 +| | | | | | | |
| | |
| 20.05.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Uniforme şi echipament | 20.05.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Lenjerie şi accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | | | | | | |
| | |
| (cod 20.06.01 + 20.06.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări interne, detaşări, | 20.06.01 | | | | | | |
| | |
| transferări | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cărţi, publicaţii şi materiale | 20.11 | | | | | | |
| | |
| documentare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consultanţă şi expertiză | 20.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Pregătire profesională | 20.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia muncii | 20.14 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muniţie, furnituri şi armament de | 20.15 | | | | | | |
| | |
| natura activelor fixe pentru armată| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Studii şi cercetări | 20.16 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi pentru finanţarea | 20.18 | | | | | | |
| | |
| patrimoniului genetic al animalelor| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii ale administraţiei | 20.19 | | | | | | |
| | |
| publice locale la realizarea unor | | | | | | | |
| | |
| lucrări şi servicii de interes | | | | | | | |
| | |
| public local, în baza unor | | | | | | | |
| | |
| convenţii sau contracte de asociere| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reabilitare infrastructură program | 20.20 | | | | | | |
| | |
| inundaţii pentru autorităţi publice| | | | | | | |
| | |
| locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Meteorologie | 20.21 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea acţiunilor din domeniul | 20.22 | | | | | | |
| | |
| apelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea şi combaterea | 20.23 | | | | | | |
| | |
| inundaţiilor şi îngheţurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor (cod 20.24.01 + | | | | | | | |
| | |
| 20.24.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24.01 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Comisioane şi alte costuri aferente| 20.24.02 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor interne | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli judiciare şi | 20.25 | | | | | | |
| | |
| extrajudiciare derivate din acţiuni| | | | | | | |
| | |
| în reprezentarea intereselor | | | | | | | |
| | |
| statului, potrivit dispoziţiilor | | | | | | | |
| | |
| legale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete cadou | 20.27 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la | 20.30 | | | | | | |
| | |
| 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + | | | | | | | |
| | |
| 20.30.09 + 20.30.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Chirii | 20.30.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prestări servicii pentru | 20.30.06 | | | | | | |
| | |
| transmiterea drepturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Preşedintelui/Fondul | 20.30.07 | | | | | | |
| | |
| conducătorului instituţiei publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Executarea silită a creanţelor | 20.30.09 | | | | | | |
| | |
| bugetare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli cu bunuri şi | 20.30.30 | | | | | | |
| | |
| servicii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la | 30 | | | | | | |
| | |
| 30.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.01 | | | | | | |
| | |
| interne (cod 30.01.01 + 30.01.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.01.01 | | | | | | |
| | |
| interne directe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor interne| 30.01.02 | | | | | | |
| | |
| garantate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.02 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 +| | | | | | | |
| | |
| 30.02.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi, aferente datoriei publice | 30.02.01 | | | | | | |
| | |
| externe directe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor externe| 30.02.02 | | | | | | |
| | |
| contractate de ordonatorii de | | | | | | | |
| | |
| credite | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente creditelor externe| 30.02.03 | | | | | | |
| | |
| garantate şi/sau directe | | | | | | | |
| | |
| subîmprumutate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente datoriei publice | 30.02.05 | | | | | | |
| | |
| externe locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte dobânzi (cod 30.03.01 la | 30.03 | | | | | | |
| | |
| 30.03.03 + 30.03.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente împrumuturilor din| 30.03.01 | | | | | | |
| | |
| fondul de tezaur | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânda datorată trezoreriei | 30.03.02 | | | | | | |
| | |
| statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi aferente împrumuturilor | 30.03.03 | | | | | | |
| | |
| temporare din trezoreria statului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dobânzi la operaţiunile de leasing | 30.03.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.03 + | 40 | | | | | | |
| | |
| 40.20 + 40.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru acoperirea | 40.03 | | | | | | |
| | |
| diferenţelor de preţ şi tarif | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Subvenţii pentru compensarea | 40.20 | | | | | | |
| | |
| creşterilor neprevizionate ale | | | | | | | |
| | |
| preţurilor la combustibili | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte subvenţii | 40.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod | 50 | | | | | | |
| | |
| 50.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 50.04 | | | | | | |
| | |
| dispoziţia autorităţilor locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI| 51 SF | | | | | | |
| | |
| ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod | | | | | | | |
| | |
| 51.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri curente (cod 51.01.01 +| 51.01 | | | | | | |
| | |
| 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + | | | | | | | |
| | |
| 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + | | | | | | | |
| | |
| 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + | | | | | | | |
| | |
| 51.01.49 + 51.01.60 + 51.01.61 + | | | | | | | |
| | |
| 51.01.64) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri către instituţii | 51.01.01 | | | | | | |
| | |
| publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni de sănătate | 51.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea aeroporturilor de | 51.01.05 | | | | | | |
| | |
| interes local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.14 | | | | | | |
| | |
| consiliilor judeţene pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea centrelor de zi pentru | | | | | | | |
| | |
| protecţia copilului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.15 | | | | | | |
| | |
| pentru instituţiile de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| socială pentru persoanele cu | | | | | | | |
| | |
| handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.24 | | | | | | |
| | |
| consiliilor locale şi judeţene | | | | | | | |
| | |
| pentru acordarea unor ajutoare | | | | | | | |
| | |
| către unităţile | | | | | | | |
| | |
| administrativ-teritoriale în | | | | | | | |
| | |
| situaţii de extremă dificultate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţia de | 51.01.26 | | | | | | |
| | |
| asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
| pentru persoanele aflate în | | | | | | | |
| | |
| concediu pentru creşterea copilului| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri privind contribuţii de | 51.01.31 | | | | | | |
| | |
| sănătate pentru persoane | | | | | | | |
| | |
| beneficiare de ajutor social | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 51.01.39 | | | | | | |
| | |
| consiliilor locale şi judeţene | | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea unităţilor de | | | | | | | |
| | |
| asistenţă medico-sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.46 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea cheltuielilor | | | | | | | |
| | |
| curente din domeniul sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.01.49 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea camerelor | | | | | | | |
| | |
| agricole | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul judeţului | 51.01.60 | | | | | | |
| | |
| pentru clasele de învăţământ | | | | | | | |
| | |
| special organizate în cadrul | | | | | | | |
| | |
| unităţilor de învăţământ de masă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul local către| 51.01.61 | | | | | | |
| | |
| bugetul judeţului pentru finanţarea| | | | | | | |
| | |
| claselor de învăţământ de masă | | | | | | | |
| | |
| organizate în unităţile de | | | | | | | |
| | |
| învăţământ special | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de la bugetul judeţului| 51.01.64 | | | | | | |
| | |
| către bugetele locale pentru plata | | | | | | | |
| | |
| drepturilor de care beneficiază | | | | | | | |
| | |
| copiii cu cerinţe educaţionale | | | | | | | |
| | |
| speciale integraţi în învăţământul | | | | | | | |
| | |
| de masă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod | 55 SF | | | | | | |
| | |
| 55.01 + 55.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri interne (cod 55.01.18 +| 55.01 | | | | | | |
| | |
| 55.01.63 + 55.01.65) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea învăţământului | 55.01.63 | | | | | | |
| | |
| particular sau confesional | | | | | | | |
| | |
| acreditat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume reprezentând contribuţia | 55.01.65 | | | | | | |
| | |
| unităţilor administrativ- | | | | | | | |
| | |
| teritoriale la Fondul IID | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| B. Transferuri curente în | 55.02 | | | | | | |
| | |
| străinătate (către organizaţii | | | | | | | |
| | |
| internaţionale) (cod 55.02.01 + | | | | | | | |
| | |
| 55.02.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii şi cotizaţii la | 55.02.01 | | | | | | |
| | |
| organisme internaţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri curente în | 55.02.04 | | | | | | |
| | |
| străinătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ (cod | 57 | | | | | | |
| | |
| 57.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la | 57.02 | | | | | | |
| | |
| 57.02.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare sociale în natură | 57.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete de creşă şi tichete sociale| 57.02.03 | | | | | | |
| | |
| pentru grădiniţă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tichete cadou acordate pentru | 57.02.04 | | | | | | |
| | |
| cheltuieli sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Suport alimentar | 57.02.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod | 59 | | | | | | |
| | |
| 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + | | | | | | | |
| | |
| 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + | | | | | | | |
| | |
| 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + | | | | | | | |
| | |
| 59.40) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Burse | 59.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare pentru daune provocate de | 59.02 | | | | | | |
| | |
| calamităţile naturale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe pentru tineret | 59.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asociaţii şi fundaţii | 59.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Susţinerea cultelor | 59.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Contribuţii la salarizarea | 59.15 | | | | | | |
| | |
| personalului neclerical | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Despăgubiri civile | 59.17 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume destinate finanţării | 59.20 | | | | | | |
| | |
| programelor sportive realizate de | | | | | | | |
| | |
| structurile sportive de drept | | | | | | | |
| | |
| privat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni cu caracter ştiinţific şi | 59.22 | | | | | | |
| | |
| social-cultural | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente plăţii creanţelor | 59.25 | | | | | | |
| | |
| salariale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe şi proiecte privind | 59.30 | | | | | | |
| | |
| prevenirea şi combaterea | | | | | | | |
| | |
| discriminării | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume alocate pentru sprijinirea | 59.35 | | | | | | |
| | |
| construirii de locuinţe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente persoanelor cu | 59.40 | | | | | | |
| | |
| handicap neîncadrate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)| 79 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03 +| 80 | | | | | | |
| | |
| 80.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Împrumuturi pentru instituţii şi | 80.03 | | | | | | |
| | |
| servicii publice sau activităţi | | | | | | | |
| | |
| finanţate integral din venituri | | | | | | | |
| | |
| proprii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte împrumuturi | 80.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE | 81 | | | | | | |
| | |
| (cod 81.01 + 81.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe (cod | 81.01 | | | | | | |
| | |
| 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + | | | | | | | |
| | |
| 81.01.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe | 81.01.01 | | | | | | |
| | |
| contractate de ordonatorii de | | | | | | | |
| | |
| credite | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite externe din | 81.01.02 | | | | | | |
| | |
| fondul de garantare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite aferente | 81.01.05 | | | | | | |
| | |
| datoriei publice externe locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Diferenţe de curs aferente datoriei| 81.01.06 | | | | | | |
| | |
| publice externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite interne (cod | 81.02 | | | | | | |
| | |
| 81.02.01 + 81.02.02 + 81.02.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite interne | 81.02.01 | | | | | | |
| | |
| garantate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Diferenţe de curs aferente datoriei| 81.02.02 | | | | | | |
| | |
| publice interne | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursări de credite aferente | 81.02.05 | | | | | | |
| | |
| datoriei publice interne locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIX PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII | 85 | | | | | | |
| | |
| PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL | | | | | | | |
| | |
| CURENT (cod 85.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent (cod | | | | | | | |
| | |
| 85.01.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.01 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent în | | | | | | | |
| | |
| secţiunea de funcţionare a | | | | | | | |
| | |
| bugetului local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT| 90 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedent (cod 92.01.96) | 92.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de funcţionare| 92.01.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficit (cod 93.01.96) | 93.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 93.01.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + | | | | | | | |
| | |
| 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI| 51 | | | | | | |
| | |
| ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod | | | | | | | |
| | |
| 51.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri de capital (cod | 51.02 | | | | | | |
| | |
| 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + | | | | | | | |
| | |
| 51.02.49) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri pentru finanţarea | 51.02.12 | | | | | | |
| | |
| investiţiilor la spitale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 51.02.28 | | | | | | |
| | |
| pentru finanţarea cheltuielilor de | | | | | | | |
| | |
| capital din domeniul sănătăţii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte transferuri de capital către | 51.02.29 | | | | | | |
| | |
| instituţii publice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 51.02.49 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| cheltuielilor, conform | | | | | | | |
| | |
| OG nr. 8/2018 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod | 55 | | | | | | |
| | |
| 55.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A. Transferuri interne (cod | 55.01 | | | | | | |
| | |
| 55.01.03 + 55.01.07 + 55.01.08 la | | | | | | | |
| | |
| 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 + | | | | | | | |
| | |
| 55.01.15 + 55.01.28 + 55.01.42 + | | | | | | | |
| | |
| 55.01.56 + 55.01.67 + 55.01.69) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe cu finanţare rambursabilă | 55.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe comunitare | 55.01.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe PHARE şi alte programe cu | 55.01.08 | | | | | | |
| | |
| finanţare nerambursabilă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe ISPA | 55.01.09 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe SAPARD | 55.01.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Investiţii ale agenţilor economici | 55.01.12 | | | | | | |
| | |
| cu capital de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond Român de Dezvoltare Socială | 55.01.15 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul local către| 55.01.42 | | | | | | |
| | |
| asociaţiile de dezvoltare | | | | | | | |
| | |
| intercomunitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Investiţii ale regiilor autonome | 55.01.56 | | | | | | |
| | |
| aeroportuare, de interes local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 55.01.67 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| unor investiţii publice de interes | | | | | | | |
| | |
| local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetul | 55.01.69 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor către asociaţiile de| | | | | | | |
| | |
| dezvoltare intercomunitară, conform| | | | | | | |
| | |
| OG nr. 8/2018 | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE | 56 | | | | | | |
| | |
| DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | |
| | |
| (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + | | | | | | | |
| | |
| 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + | | | | | | | |
| | |
| 56.28 + 56.40) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European de | 56.01 | | | | | | |
| | |
| Dezvoltare Regională (FEDR) (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.01.01 la 56.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul Social European| 56.02 | | | | | | |
| | |
| (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul de Coeziune | 56.03 | | | | | | |
| | |
| (FC) (56.03.01 la 56.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.03.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European | 56.04 | | | | | | |
| | |
| Agricol de Dezvoltare Rurală | | | | | | | |
| | |
| (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European pentru| 56.05 | | | | | | |
| | |
| Pescuit (FEP) (cod 56.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul de Asistenţă | 56.07 | | | | | | |
| | |
| pentru Preaderare (IPA) (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.07.01 la 56.07.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.07.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.07.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.07.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul European de | 56.08 | | | | | | |
| | |
| Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.08.01 la 56.08.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.08.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.08.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.08.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului European de | 56.11 | | | | | | |
| | |
| integrare a resortisanţilor ţărilor| | | | | | | |
| | |
| terţe (cod 56.11.01 la 56.11.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.11.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.11.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.11.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte programe comunitare finanţate | 56.15 | | | | | | |
| | |
| în perioada 2007 - 2013 (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.15.01 la 56.15.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.15.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.15.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.15.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte facilităţi şi instrumente | 56.16 | | | | | | |
| | |
| postaderare (cod 56.16.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.16.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.16.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.16.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.16.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul financiar SEE (cod | 56.17 | | | | | | |
| | |
| 56.17.01 la 56.17.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.17.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.17.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.17.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul financiar norvegian (cod| 56.18 | | | | | | |
| | |
| 56.18.01 la 56.18.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.18.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.18.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.18.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programul de cooperare | 56.25 | | | | | | |
| | |
| elveţiano-român vizând reducerea | | | | | | | |
| | |
| disparităţilor economice şi sociale| | | | | | | |
| | |
| în cadrul Uniunii Europene extinse | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.25.01 la 56.25.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.25.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.25.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.25.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţa tehnică pentru | 56.27 | | | | | | |
| | |
| mecanismele financiare SEE (cod | | | | | | | |
| | |
| 56.27.01 la 56.27.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.27.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.27.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.27.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul naţional pentru relaţii | 56.28 | | | | | | |
| | |
| bilaterale aferent mecanismelor | | | | | | | |
| | |
| financiare SEE (cod 56.28.01 la | | | | | | | |
| | |
| 56.28.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 56.28.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.28.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 56.28.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sume aferente Fondului de | 56.40 | | | | | | |
| | |
| Solidaritate al Uniunii Europene | | | | | | | |
| | |
| (cod 56.40.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.40.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN | 58 | | | | | | |
| | |
| FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | |
| | |
| AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - | | | | | | | |
| | |
| 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + | | | | | | | |
| | |
| 58.12 + 58.15 + 58.16 + 58.30 la | | | | | | | |
| | |
| 58.33) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European de | 58.01 | | | | | | |
| | |
| Dezvoltare Regională (FEDR) (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.01.01 la 58.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.01.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul Social European| 58.02 | | | | | | |
| | |
| (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul de Coeziune | 58.03 | | | | | | |
| | |
| (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.03.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.03.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.03.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European | 58.04 | | | | | | |
| | |
| Agricol de Dezvoltare Rurală | | | | | | | |
| | |
| (FEADR) (cod 58.04.01 + 58.04.02 + | | | | | | | |
| | |
| 58.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.04.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.04.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe din Fondul European pentru| 58.05 | | | | | | |
| | |
| Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)| | | | | | | |
| | |
| (cod 58.05.01 + 58.05.02 + | | | | | | | |
| | |
| 58.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.05.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.05.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.05.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul de Asistenţă | 58.11 | | | | | | |
| | |
| pentru Preaderare (IPA II) (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.11.01 la 58.11.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.11.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.11.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.11.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe Instrumentul European de | 58.12 | | | | | | |
| | |
| Vecinătate (ENI) (cod 58.12.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.12.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.12.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.12.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.12.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte programe comunitare finanţate | 58.15 | | | | | | |
| | |
| în perioada 2014 - 2020 (cod | | | | | | | |
| | |
| 58.15.01 + 58.15.02 + 58.15.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.15.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.15.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.15.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte facilităţi şi instrumente | 58.16 | | | | | | |
| | |
| postaderare (cod 58.16.01 + | | | | | | | |
| | |
| 58.16.02 + 58.16.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.16.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.16.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.16.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismul pentru Interconectarea | 58.30 | | | | | | |
| | |
| Europei (cod 58.30.01 + 58.30.02 + | | | | | | | |
| | |
| 58.30.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.30.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.30.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.30.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mecanismele financiare Spaţiul | 58.31 | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian 2014| | | | | | | |
| | |
| - 2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.31.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.31.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.31.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul pentru relaţii bilaterale | 58.32 | | | | | | |
| | |
| aferent Mecanismelor financiare | | | | | | | |
| | |
| Spaţiul Economic European şi | | | | | | | |
| | |
| Norvegian 2014 - 2021 (cod 58.32.01| | | | | | | |
| | |
| la 58.32.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.32.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.32.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.32.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă tehnică aferentă | 58.33 | | | | | | |
| | |
| Mecanismelor financiare Spaţiul | | | | | | | |
| | |
| Economic European şi Norvegian | | | | | | | |
| | |
| 2014 - 2021 (cod 58.33.01 la | | | | | | | |
| | |
| 58.33.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea naţională | 58.33.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Finanţarea externă nerambursabilă | 58.33.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cheltuieli neeligibile | 58.33.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 | 70 | | | | | | |
| | |
| + 75) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | |
| | |
| (cod 71.01 + 71.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Active fixe (cod 71.01.01 la | 71.01 | | | | | | |
| | |
| 71.01.03 + 71.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Construcţii | 71.01.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Maşini, echipamente şi mijloace de | 71.01.02 | | | | | | |
| | |
| transport | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Mobilier, aparatură birotică şi | 71.01.03 | | | | | | |
| | |
| alte active corporale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reparaţii capitale aferente | 71.03 | | | | | | |
| | |
| activelor fixe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod | 72 | | | | | | |
| | |
| 72.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Active financiare (cod 72.01.01) | 72.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Participare la capitalul social al | 72.01.01 | | | | | | |
| | |
| societăţilor comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XV FONDUL NAŢIONAL DE | 75 | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE | 81 | | | | | | |
| | |
| (cod 81.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Rambursarea împrumuturilor | 81.04 | | | | | | |
| | |
| contractate pentru finanţarea | | | | | | | |
| | |
| proiectelor cu finanţare UE | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XIX PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII | 85 | | | | | | |
| | |
| PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL | | | | | | | |
| | |
| CURENT (cod 85.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent (cod. | | | | | | | |
| | |
| 85.01.02 + 85.01.05) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.02 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent în | | | | | | | |
| | |
| secţiunea de dezvoltare a bugetului| | | | | | | |
| | |
| local | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Plăţi efectuate în anii precedenţi | 85.01.05 | | | | | | |
| | |
| şi recuperate în anul curent | | | | | | | |
| | |
| aferente fondurilor externe | | | | | | | |
| | |
| nerambursabile | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT| 90 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedent (cod 92.01.97) | 92.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 92.01.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficit (cod 93.01.97) | 93.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 93.01.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe
titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice (bugetele locale,
bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe
nerambursabile - sursa D, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii).
**) Credite de angajament
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament iniţiale;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
- La trimestrele I - III
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei
de raportare
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate
***) Credite bugetare
- La sfârşitul exerciţiului financiar
coloana 3 se completează cu creditele bugetare iniţiale
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
- La trimestrele I - III
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de
raportare
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

NOTĂ: Sumele înscrise în col. 7 "Plăţi efectuate" cu semnul minus la Titlul 85,
art. 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se
înscriu şi pe col. 5 "Angajamente bugetare" şi col. 6 "Angajamente legale" la
acelaşi cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de
plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituţiei Conducătorul


compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 5
(Anexa 11 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI


ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE
SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Credite de angajament*);
b - Credite bugetare**);
c - Angajamente bugetare;
d - Angajamente legale;
e - Plăţi efectuate;
f - Angajamente legale de plătit;
g - Cheltuieli efective.

Cod 21 -
lei -

______________________________________________________________________
______
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | a | b | c| d|
e| f| g|
| | indicator |_____|_____| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A | B | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
7|8=| 9|
| | | | | | | | |
|6-| |
| | | | | | | | |
|7 | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TOTAL CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE | 49.10 | | | | | | |
| | |
| FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + | | | | | | | |
| | |
| 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.10 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.10 + 54.10 + | | | | | | | |
| | |
| 55.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.10 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 51.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.10.01 | | | | | | |
| | |
| (cod 51.10.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.10.01.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale (cod| 54.10 | | | | | | |
| | |
| 54.10.10 + 54.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.10.10 | | | | | | |
| | |
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.10.50 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tranzacţii privind datoria publică | 55.10 | | | | | | |
| | |
| şi împrumuturi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.10 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.10 | | | | | | |
| | |
| naţională (cod 61.10.03 + 61.10.05 | | | | | | | |
| | |
| + 61.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.10.03.04) | 61.10.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.10.03.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţie | 61.10.05 | | | | | | |
| | |
| contra incendiilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.10.50 | | | | | | |
| | |
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.10 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10| | | | | | | |
| | |
| + 67.10 + 68.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.10.03 la | 65.10 | | | | | | |
| | |
| 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar (cod| 65.10.03 | | | | | | |
| | |
| 65.10.03.01 + 65.10.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.10.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.10.03.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.10.04 | | | | | | |
| | |
| 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.10.04.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.10.04.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.10.04.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.10.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.10.07 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.10.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.10.07.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.10.11 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.10.11.03 + 65.10.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.10.11.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.10.11.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.10.50 | | | | | | |
| | |
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (cod 66.10.06 + 66.10.08 +| 66.10 | | | | | | |
| | |
| 66.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi | 66.10.06 | | | | | | |
| | |
| sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01| | | | | | | |
| | |
| + 66.10.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.10.06.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.10.06.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.10.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.10.50 | | | | | | |
| | |
| sănătăţii (cod 66.10.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.10.50.50| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie (cod | 67.10 | | | | | | |
| | |
| 67.10.03 + 67.10.05 + 67.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03| 67.10.03 | | | | | | |
| | |
| la 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.11 + 67.10.03.14 + | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.15 + 67.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.10.03.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.10.03.04| | | | | | |
| | |
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.10.03.05| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.10.03.06| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.10.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Universităţi populare | 67.10.03.09| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Presă | 67.10.03.10| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Edituri | 67.10.03.11| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre culturale | 67.10.03.14| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Grădini botanice | 67.10.03.15| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.10.03.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.10.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.10.05.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.10.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.10.50 | | | | | | |
| | |
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.10 | | | | | | |
| | |
| 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + | | | | | | | |
| | |
| 68.10.12 + 68.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.10.04 | | | | | | |
| | |
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.10.05 | | | | | | |
| | |
| invalidităţi (cod 68.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.10.05.02| | | | | | |
| | |
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.10.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.10.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.10.50 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
| (cod 68.10.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.10.50.50| | | | | | |
| | |
| asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.10 + 74.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.10 | | | | | | |
| | |
| publică (cod 70.10.03 + 70.10.04 + | | | | | | | |
| | |
| 70.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.10.03.01 + | 70.10.03 | | | | | | |
| | |
| 70.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.10.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.10.03.30| | | | | | |
| | |
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii şi dezvoltare publică | 70.10.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.10.50 | | | | | | |
| | |
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.10.03 la| 74.10 | | | | | | |
| | |
| 70.10.05 + 74.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.10.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia biosferei şi a mediului | 74.10.04 | | | | | | |
| | |
| natural | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.10.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 74.10.05.01 + 74.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.10.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.10.05.02| | | | | | |
| | |
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.10.50 | | | | | | |
| | |
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod| 79.10 | | | | | | |
| | |
| 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.10 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă (cod | | | | | | | |
| | |
| 80.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.10.01 | | | | | | |
| | |
| comerciale (cod 80.10.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.10.01.30| | | | | | |
| | |
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.10 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare (cod | | | | | | | |
| | |
| 83.10.03 + 83.10.04 + 83.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.10.03.07 + | 83.10.03 | | | | | | |
| | |
| 83.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.10.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.03.30| | | | | | |
| | |
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Silvicultură | 83.10.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.50 | | | | | | |
| | |
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.10.50) | 84.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.10.50 | | | | | | |
| | |
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice (cod | 87.10 | | | | | | |
| | |
| 87.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.10.50 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.10 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| EXCEDENT (cod 98.10.96 + 98.10.97) | 98.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiuni de funcţionare | 98.10.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.10.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.10.96 + 99.10.97) | 99.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.10.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.10.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | 49.10 | | | | | | |
| | |
| FUNCŢIONARE (cod 50.10 + 59.10 + | | | | | | | |
| | |
| 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.10 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.10 + 54.10 + | | | | | | | |
| | |
| 55.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 51.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.10.01 | |x |x |x |x |x |x
|x | x|
| (cod 51.10.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.10.01.03| |x |x |x |x |x |x
|x | x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale (cod| 54.10 | | | | | | |
| | |
| 54.10.10 + 54.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.10.10 | |x |x |x |x |x |x
|x | x|
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.10.50 | |x |x |x |x |x |x
|x | x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tranzacţii privind datoria publică | 55.10 | | | | | | |
| | |
| şi împrumuturi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.10 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.10 | | | | | | |
| | |
| naţională (cod 61.10.03 + 61.10.05 | | | | | | | |
| | |
| + 61.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.10.03.04) | 61.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.10.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţie | 61.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| contra incendiilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.10 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.10.03 la | 65.10 | | | | | | |
| | |
| 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar (cod| 65.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.10.03.01 + 65.10.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.10.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.10.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.10.04.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.10.04.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.10.04.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.10.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.10.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.10.07.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.10.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.10.11.03 + 65.10.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.10.11.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.10.11.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (66.10.06 + 66.10.08 + | 66.10 | | | | | | |
| | |
| 66.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi cu | 66.10.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| paturi (cod 66.10.06.01 + | | | | | | | |
| | |
| 66.10.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.10.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.10.06.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.10.08 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sănătăţii (cod 66.10.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.10.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie (cod | 67.10 | | | | | | |
| | |
| 67.10.03 + 67.10.05 + 67.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03| 67.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.11 + 67.10.03.14 + | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.15 67.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.10.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.10.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.10.03.05| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.10.03.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.10.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Universităţi populare | 67.10.03.09| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Presă | 67.10.03.10| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Edituri | 67.10.03.11| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre culturale | 67.10.03.14| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Grădini botanice | 67.10.03.15| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 67.10.05.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.10.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială | 68.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11| | | | | | | |
| | |
| + 68.10.12 + 68.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invalidităţi (cod 68.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.10.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.10.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.10.12 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
| (cod 68.10.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.10.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.10 + 74.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.10 | | | | | | |
| | |
| publică | | | | | | | |
| | |
| (cod 70.10.03 + 70.10.04 + | | | | | | | |
| | |
| 70.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.10.03.01 + | 70.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 70.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.10.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii şi dezvoltare publică | 70.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.10.03 la| 74.10 | | | | | | |
| | |
| 70.10.05 + 74.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia biosferei şi a mediului | 74.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| natural | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 74.10.05.01 + 74.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.10.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.10.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.10.50 | | | | | | |
| | |
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE | 79.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.10 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă | | | | | | | |
| | |
| (cod 80.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.10.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| comerciale (cod 80.10.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.10.01.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.10 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare (cod | | | | | | | |
| | |
| 83.10.03 + 83.10.04 + 83.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.10.03.07 + | 83.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 83.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.10.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Silvicultură | 83.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.10.50) | 84.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 87.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.10 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| EXCEDENT (cod 98.10.96) | 98.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de funcţionare| 98.10.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.10.96) | 99.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.10.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | 49.10 | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE | | | | | | | |
| | |
| (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 | | | | | | | |
| | |
| + 74.10 + 79.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.10 | | | | | | |
| | |
| GENERALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 51.10 + 54.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 51.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.10.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 51.10.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.10.01.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 54.10.10 + 54.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.10.10 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.10 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.10 | | | | | | |
| | |
| naţională | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.10.03 + 61.10.05 + | | | | | | | |
| | |
| 61.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.10.03.04) | 61.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.10.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţie | 61.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| contra incendiilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.10 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.10.03 la | 65.10 | | | | | | |
| | |
| 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar (cod| 65.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.10.03.01 + 65.10.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.10.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.10.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.10.04.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.10.04.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.10.04.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.10.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.10.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.10.07.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.10.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.10.11.03 + 65.10.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.10.11.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.10.11.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (66.10.06 + 66.10.08 + | 66.10 | | | | | | |
| | |
| 66.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi cu | 66.10.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| paturi | | | | | | | |
| | |
| (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.10.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.10.06.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.10.08 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sănătăţii (cod 66.10.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.10.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie | 67.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.10.03 + 67.10.05 + | | | | | | | |
| | |
| 67.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03| 67.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.11 + 67.10.03.14 + | | | | | | | |
| | |
| 67.10.03.15 + 67.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.10.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.10.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.10.03.05| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.10.03.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.10.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Universităţi populare | 67.10.03.09| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Presă | 67.10.03.10| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Edituri | 67.10.03.11| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre culturale | 67.10.03.14| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Grădini botanice | 67.10.03.15| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 67.10.05.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.10.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.10 | | | | | | |
| | |
| 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + | | | | | | | |
| | |
| 68.10.12 + 68.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invalidităţi (cod 68.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.10.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.10.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.10.12 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.10 + 74.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.10 | | | | | | |
| | |
| publică | | | | | | | |
| | |
| (cod 70.10.03 + 70.10.04 + | | | | | | | |
| | |
| 70.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.10.03.01 + | 70.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 70.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.10.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii şi dezvoltare publică | 70.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.10.03 la| 74.10 | | | | | | |
| | |
| 74.10.05 + 74.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia biosferei şi a mediului | 74.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| natural | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.10.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 74.10.05.01 + 74.10.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.10.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.10.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE | 79.10 | | | | | | |
| | |
| (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.10 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă (cod | | | | | | | |
| | |
| 80.10.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.10.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| comerciale (cod 80.10.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.10.01.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.10 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare | | | | | | | |
| | |
| (cod 83.10.03 + 83.10.04 + | | | | | | | |
| | |
| 83.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.10.03.07 + | 83.10.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 83.10.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.10.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Silvicultură | 83.10.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.10.50) | 84.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice (cod | 87.10 | | | | | | |
| | |
| 87.10.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.10.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.10 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| EXCEDENT (cod 98.10.97) | 98.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.10.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.10.97) | 99.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.10.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
*) Credite de angajament
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament iniţiale;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive.
- La trimestrele I - III:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei
de raportare;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate.
**) Credite bugetare
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 3 se completează cu creditele bugetare iniţiale;
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive.
- La trimestrele I - III:
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de
raportare;
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate.

Conducătorul instituţiei, Conducătorul


compartimentului
financiar-contabil,

ANEXA 6
(Anexa 13 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Credite de angajament*);
b - Credite bugetare**);
c - Angajamente bugetare;
d - Angajamente legale;
e - Plăţi efectuate;
f - Angajamente legale de plătit;
g - Cheltuieli efective.

Cod 21 -
lei -

______________________________________________________________________
______
| Denumirea indicatorilor | Cod | a | b | c| d|
e| f| g|
| | indicator |_____|_____| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A | B | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
7|8=| 9|
| | | | | | | | |
|6-| |
| | | | | | | | |
|7 | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 | | | | | | | |
| | |
| + 74.02 + 79.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.02 | | | | | | |
| | |
| GENERALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.02 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 51.02.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.02.01 | | | | | | |
| | |
| (cod 51.02.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.02.01.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 54.02.05 la 54.02.07 + | | | | | | | |
| | |
| 54.02.10 + 54.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 54.02.05 | | | | | | |
| | |
| dispoziţia autorităţilor locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.06 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.07 | | | | | | |
| | |
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de | | | | | | | |
| | |
| administraţiile publice locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.02.10 | | | | | | |
| | |
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tranzacţii privind datoria publică | 55.02 | | | | | | |
| | |
| şi împrumuturi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri cu caracter general | 56.02 | | | | | | |
| | |
| între diferite nivele ale | | | | | | | |
| | |
| administraţiei (cod 56.02.06 + | | | | | | | |
| | |
| 56.02.07 + 56.02.09) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 56.02.06 | | | | | | |
| | |
| consiliilor judeţene pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea centrelor pentru | | | | | | | |
| | |
| protecţia copilului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 56.02.07 | | | | | | |
| | |
| pentru instituţiile de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| socială pentru persoanele cu | | | | | | | |
| | |
| handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 56.02.09 | | | | | | |
| | |
| către bugetul fondului de asigurări| | | | | | | |
| | |
| sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.02 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod| | | | | | | |
| | |
| 60.02 + 61.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare (cod 60.02.02) | 60.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare naţională | 60.02.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.02 | | | | | | |
| | |
| naţională | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.02.03 + 61.02.05 + | | | | | | | |
| | |
| 61.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.02.03.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţia | 61.02.05 | | | | | | |
| | |
| contra incendiilor (protecţie | | | | | | | |
| | |
| civilă nonmilitară) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.02.50 | | | | | | |
| | |
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.02 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.02.03 la | 65.02 | | | | | | |
| | |
| 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.02.12 + 65.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar | 65.02.03 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02.03.01 + 65.02.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.02.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.02.03.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.02.04 | | | | | | |
| | |
| 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.02.04.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.02.04.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.02.04.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.02.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.02.07 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.02.07.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.02.11 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.02.11.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii educaţionale complementare| 65.02.12 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02.12.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoala după şcoală | 65.02.12.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.02.50 | | | | | | |
| | |
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (cod 66.02.06 + 66.02.08 +| 66.02 | | | | | | |
| | |
| 66.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi | 66.02.06 | | | | | | |
| | |
| sanitare cu paturi | | | | | | | |
| | |
| (cod 66.02.06.01 + 66.02.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.02.06.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.02.06.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.02.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.02.50 | | | | | | |
| | |
| sănătăţii (cod 66.02.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.02.50.50| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie | 67.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06| | | | | | | |
| | |
| + 67.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale | 67.02.03 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08 + | | | | | | | |
| | |
| 67.02.03.12 + 67.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Biblioteci publice comunale, | 67.02.03.02| | | | | | |
| | |
| orăşeneşti, municipale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.02.03.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.02.03.04| | | | | | |
| | |
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.02.03.05| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.02.03.06| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.02.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre pentru conservarea şi | 67.02.03.08| | | | | | |
| | |
| promovarea culturii tradiţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consolidarea şi restaurarea | 67.02.03.12| | | | | | |
| | |
| monumentelor istorice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.02.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.02.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tineret | 67.02.05.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinere grădini publice, | 67.02.05.03| | | | | | |
| | |
| parcuri, zone verzi, baze sportive | | | | | | | |
| | |
| şi de agrement | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii religioase | 67.02.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.02.50 | | | | | | |
| | |
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.02 | | | | | | |
| | |
| 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.02.04 | | | | | | |
| | |
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.02.05 | | | | | | |
| | |
| invalidităţi (cod 68.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.02.05.02| | | | | | |
| | |
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială pentru familie şi| 68.02.06 | | | | | | |
| | |
| copii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare pentru locuinţe | 68.02.10 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.02.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.02.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea excluderii sociale (cod | 68.02.15 | | | | | | |
| | |
| 68.02.15.01 + 68.02.15.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutor social | 68.02.15.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cantine de ajutor social | 68.02.15.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50 | | | | | | |
| | |
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
| (cod 68.02.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50.50| | | | | | |
| | |
| asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.02 + 74.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.02 | | | | | | |
| | |
| publică | | | | | | | |
| | |
| (cod 70.02.03 + 70.02.05 la | | | | | | | |
| | |
| 70.02.07 + 70.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.02.03.01 + | 70.02.03 | | | | | | |
| | |
| 70.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.02.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.02.03.30| | | | | | |
| | |
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentări cu apă şi amenajări | 70.02.05 | | | | | | |
| | |
| hidrotehnice | | | | | | | |
| | |
| (cod 70.02.05.01 + 70.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă | 70.02.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Amenajări hidrotehnice | 70.02.05.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Iluminat public şi electrificări | 70.02.06 | | | | | | |
| | |
| rurale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu gaze naturale în | 70.02.07 | | | | | | |
| | |
| localităţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.02.50 | | | | | | |
| | |
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.02.03 + | 74.02 | | | | | | |
| | |
| 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.02.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.02.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.02.05.02| | | | | | |
| | |
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Canalizarea şi tratarea apelor | 74.02.06 | | | | | | |
| | |
| reziduale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.02.50 | | | | | | |
| | |
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE | 79.02 | | | | | | |
| | |
| (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + | | | | | | | |
| | |
| 87.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.02 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă | | | | | | | |
| | |
| (cod 80.02.01 + 80.02.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.02.01 | | | | | | |
| | |
| comerciale | | | | | | | |
| | |
| (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + | | | | | | | |
| | |
| 80.02.01.10 + 80.02.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenire şi combatere inundaţii şi| 80.02.01.06| | | | | | |
| | |
| gheţuri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Stimulare întreprinderi mici şi | 80.02.01.09| | | | | | |
| | |
| mijlocii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare regională şi| 80.02.01.10| | | | | | |
| | |
| socială | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.02.01.30| | | | | | |
| | |
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale de muncă (cod | 80.02.02 | | | | | | |
| | |
| 80.02.02.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Măsuri active pentru combaterea | 80.02.02.04| | | | | | |
| | |
| şomajului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Combustibili şi energie | 81.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 81.02.06 + 81.02.07 + | | | | | | | |
| | |
| 81.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Energie termică | 81.02.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alţi combustibili | 81.02.07 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli privind | 81.02.50 | | | | | | |
| | |
| combustibili şi energia | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.02 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare | | | | | | | |
| | |
| (cod 83.02.03 + 83.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.02.03.03 + | 83.02.03 | | | | | | |
| | |
| 83.02.03.07 + 83.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia plantelor şi carantină | 83.02.03.03| | | | | | |
| | |
| fitosanitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.02.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.03.30| | | | | | |
| | |
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.50 | | | | | | |
| | |
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.02.03 + | 84.02 | | | | | | |
| | |
| 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 | 84.02.03 | | | | | | |
| | |
| la 84.02.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Drumuri şi poduri | 84.02.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport în comun | 84.02.03.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Străzi | 84.02.03.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport feroviar (cod | 84.02.04 | | | | | | |
| | |
| 84.02.04.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport pe calea ferată | 84.02.04.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport aerian (cod 84.02.06.01 +| 84.02.06 | | | | | | |
| | |
| 84.02.06.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aeroporturi | 84.02.06.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aviaţia civilă | 84.02.06.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.02.50 | | | | | | |
| | |
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice (cod | 87.02 | | | | | | |
| | |
| 87.02.01 + 87.02.03 la 87.02.05 + | | | | | | | |
| | |
| 87.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Român de Dezvoltare Socială | 87.02.01 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Zone libere | 87.02.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Turism | 87.02.04 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Proiecte de dezvoltare | 87.02.05 | | | | | | |
| | |
| multifuncţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.02.50 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.02 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| REZERVE | 97.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedent (cod 98.02.96 + 98.02.97) | 98.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de funcţionare| 98.02.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficit (cod 99.02.96 + 99.02.97) | 99.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.02.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | 49.02 SF | | | | | | |
| | |
| FUNCŢIONARE | | | | | | | |
| | |
| (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 | | | | | | | |
| | |
| + 74.02 + 79.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.02 | | | | | | |
| | |
| GENERALE | | | | | | | |
| | |
| (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)| | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.02 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 51.02.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 51.02.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.02.01.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 54.02.05 la 54.02.07 + | | | | | | | |
| | |
| 54.02.10 + 54.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 54.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| dispoziţia autorităţilor locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de | | | | | | | |
| | |
| administraţiile publice locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.02.10 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tranzacţii privind datoria publică | 55.02 | | | | | | |
| | |
| şi împrumuturi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri cu caracter general | 56.02 | | | | | | |
| | |
| între diferite nivele ale | | | | | | | |
| | |
| administraţiei (cod 56.02.06 + | | | | | | | |
| | |
| 56.02.07 + 56.02.09) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele | 56.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| consiliilor judeţene pentru | | | | | | | |
| | |
| finanţarea centrelor pentru | | | | | | | |
| | |
| protecţia copilului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 56.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| pentru instituţiile de asistenţă | | | | | | | |
| | |
| socială pentru persoanele cu | | | | | | | |
| | |
| handicap | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transferuri din bugetele locale | 56.02.09 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| către bugetul fondului de asigurări| | | | | | | |
| | |
| sociale de sănătate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.02 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | | | | | | | |
| | |
| (60.02 + 61.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare (cod 60.02.02) | 60.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare naţională | 60.02.02 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.02 | | | x| x| x| x|
x| x| x|
| naţională | | | | | | | |
| | |
| (cod 61.02.03 + 61.02.05 + | | | | | | | |
| | |
| 61.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.02.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţia | 61.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| contra incendiilor (protecţie | | | | | | | |
| | |
| civilă nonmilitară) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.02 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02| | | | | | | |
| | |
| + 67.02 + 68.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ | 65.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.02.03 la 65.02.05 + | | | | | | | |
| | |
| 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.12 + | | | | | | | |
| | |
| 65.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar | 65.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.03.01 + 65.02.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.02.04.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.02.04.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.02.04.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.02.07.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.02.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.02.11.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii educaţionale complementare| 65.02.12 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.12.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoală după şcoală | 65.02.12.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (cod 66.02.06 + 66.02.08 +| 66.02 | | | | | | |
| | |
| 66.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi | 66.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sanitare cu paturi | | | | | | | |
| | |
| (cod 66.02.06.01 + 66.02.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.02.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.02.06.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.02.08 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sănătăţii (cod 66.02.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.02.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie | 67.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06| | | | | | | |
| | |
| + 67.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02| 67.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la 67.02.03.08 + 67.02.03.12 + | | | | | | | |
| | |
| 67.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Biblioteci publice comunale, | 67.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| orăşeneşti, municipale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.02.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.02.03.05| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.02.03.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.02.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre pentru conservarea şi | 67.02.03.08| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| promovarea culturii tradiţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consolidarea şi restaurarea | 67.02.03.12| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| monumentelor istorice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tineret | 67.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinere grădini publice, | 67.02.05.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| parcuri, zone verzi, baze sportive | | | | | | | |
| | |
| şi de agrement | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii religioase | 67.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.02 | | | | | | |
| | |
| 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invalidităţi | | | | | | | |
| | |
| (cod 68.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială pentru familie şi| 68.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| copii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare pentru locuinţe | 68.02.10 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.02.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.02.12 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 68.02.15.01 + 68.02.15.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutor social | 68.02.15.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cantine de ajutor social | 68.02.15.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.02 + 74.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.02 | | | | | | |
| | |
| publică | | | | | | | |
| | |
| (cod 70.02.03 + 70.02.05 la | | | | | | | |
| | |
| 70.02.07 + 70.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.02.03.01 + | 70.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 70.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă şi amenajări | 70.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| hidrotehnice (cod 70.02.05.01 + | | | | | | | |
| | |
| 70.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă | 70.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Amenajări hidrotehnice | 70.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Iluminat public şi electrificări | 70.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu gaze naturale în | 70.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| localităţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.02.03 + | 74.02 | | | | | | |
| | |
| 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Canalizarea şi tratarea apelor | 74.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| reziduale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE | 79.02 | | | | | | |
| | |
| (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + | | | | | | | |
| | |
| 87.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.02 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă | | | | | | | |
| | |
| (cod 80.02.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| comerciale | | | | | | | |
| | |
| (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + | | | | | | | |
| | |
| 80.02.01.10 + 80.02.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenire şi combatere inundaţii şi| 80.02.01.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| gheţuri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Stimulare întreprinderi mici şi | 80.02.01.09| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| mijlocii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare regională şi| 80.02.01.10| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| socială | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.02.01.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Combustibili şi energie (cod | 81.02 | | | | | | |
| | |
| 81.02.06 + 81.02.07 + 81.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Energie termică | 81.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alţi combustibili | 81.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli privind | 81.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| combustibili şi energia | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.02 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare (cod | | | | | | | |
| | |
| 83.02.03 + 83.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.02.03.03 + | 83.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 83.02.03.07 + 83.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia plantelor şi carantină | 83.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| fitosanitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.02.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.02.03 + | 84.02 | | | | | | |
| | |
| 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 | 84.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la cod 84.02.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Drumuri şi poduri | 84.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport în comun | 84.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Străzi | 84.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport feroviar (cod | 84.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 84.02.04.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport pe cale ferată | 84.02.04.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport aerian (cod 84.02.06.01 +| 84.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 84.02.06.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aeroporturi | 84.02.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aviaţia civilă | 84.02.06.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice (cod | 87.02 | | | | | | |
| | |
| 87.02.01 + 87.02.03 la 87.02.05 + | | | | | | | |
| | |
| 87.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Român de Dezvoltare Socială | 87.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Zone libere | 87.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Turism | 87.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Proiecte de dezvoltare | 87.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| multifuncţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.02 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT (cod 98.02 - 99.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| REZERVE | 97.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| EXCEDENT (cod 98.02.96) | 98.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de funcţionare| 98.02.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficit (cod 99.02.96) | 99.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.02.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | 49.02 | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + | | | | | | | |
| | |
| 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.02 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.02 + 54.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.02 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 51.02.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 51.02.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.02.01.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale (cod| 54.02 | | | | | | |
| | |
| 54.02.05 la 54.02.07 + 54.02.10 + | | | | | | | |
| | |
| 54.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond de rezervă bugetară la | 54.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| dispoziţia autorităţilor locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de stat | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fond pentru garantarea | 54.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| împrumuturilor externe, | | | | | | | |
| | |
| contractate/garantate de | | | | | | | |
| | |
| administraţiile publice locale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.02.10 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.02 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod| | | | | | | |
| | |
| 60.02 + 61.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare (cod 60.02.02) | 60.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare naţională | 60.02.02 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.02 | | | | | | |
| | |
| naţională (cod 61.02.03 + 61.02.05 | | | | | | | |
| | |
| + 61.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.02.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţie civilă şi protecţia | 61.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| contra incendiilor (protecţie | | | | | | | |
| | |
| civilă nonmilitară) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.02 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02| | | | | | | |
| | |
| + 67.02 + 68.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.02.03 la | 65.02 | | | | | | |
| | |
| 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar (cod| 65.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.02.03.01 + 65.02.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.02.04.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.02.04.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.02.04.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.02.07.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.02.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.02.11.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (cod 66.02.06 + 66.02.08 +| 66.02 | | | | | | |
| | |
| 66.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi | 66.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01| | | | | | | |
| | |
| + 66.02.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.02.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.02.06.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.02.08 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| sănătăţii (cod 66.02.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.02.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie (cod | 67.02 | | | | | | |
| | |
| 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + | | | | | | | |
| | |
| 67.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02| 67.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la 67.02.03.08 + 67.02.03.12 + | | | | | | | |
| | |
| 67.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Biblioteci publice comunale, | 67.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| orăşeneşti, municipale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.02.03.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.02.03.05| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.02.03.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.02.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre pentru conservarea şi | 67.02.03.08| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| promovarea culturii tradiţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consolidarea şi restaurarea | 67.02.03.12| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| monumentelor istorice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tineret | 67.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinere grădini publice, | 67.02.05.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| parcuri, zone verzi, baze sportive | | | | | | | |
| | |
| şi de agrement | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii religioase | 67.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.02 | | | | | | |
| | |
| 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + | | | | | | | |
| | |
| 68.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de boli şi| 68.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invalidităţi (cod 68.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială în caz de | 68.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| invaliditate | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială pentru familie şi| 68.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| copii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutoare pentru locuinţe | 68.02.10 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.02.11 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.02.12 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea excluderii sociale (cod | 68.02.15 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 68.02.15.01 + 68.02.15.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ajutor social | 68.02.15.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cantine de ajutor social | 68.02.15.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asigurărilor şi asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
| (cod 68.02.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.02.50.50| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| asistenţei sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.02 + 74.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.02 | | | | | | |
| | |
| publică (cod 70.02.03 + 70.02.05 la| | | | | | | |
| | |
| 70.02.07 + 70.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.02.03.01 + | 70.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 70.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentări cu apă şi amenajări | 70.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| hidrotehnice (cod 70.02.05.01 + | | | | | | | |
| | |
| 70.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă | 70.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Amenajări hidrotehnice | 70.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Iluminat public şi electrificări | 70.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| rurale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu gaze naturale în | 70.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| localităţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 70.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.02.03 + | 74.02 | | | | | | |
| | |
| 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.02.05.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.02.05.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Canalizarea şi tratarea apelor | 74.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| reziduale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniul | 74.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| protecţiei mediului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod| 79.02 | | | | | | |
| | |
| 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + | | | | | | | |
| | |
| 87.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice, | 80.02 | | | | | | |
| | |
| comerciale şi de muncă (cod | | | | | | | |
| | |
| 80.02.01 + 80.02.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| comerciale (cod 80.02.01.06 + | | | | | | | |
| | |
| 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + | | | | | | | |
| | |
| 80.02.01.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenire şi combatere inundaţii şi| 80.02.01.06| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| gheţuri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Stimulare întreprinderi mici şi | 80.02.01.09| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| mijlocii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare regională şi| 80.02.01.10| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| socială | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli pentru acţiuni | 80.02.01.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| generale economice şi comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale de muncă (cod | 80.02.02 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 80.02.02.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Măsuri active pentru combaterea | 80.02.02.04| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| şomajului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Combustibili şi energie | 81.02 | | | | | | |
| | |
| (cod 81.02.06 + 81.02.07 + | | | | | | | |
| | |
| 81.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Energie termică | 81.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alţi combustibili | 81.02.07 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli privind | 81.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| combustibili şi energia | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.02 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare | | | | | | | |
| | |
| (cod 83.02.03 + 83.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.02.03.03 + | 83.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 83.02.03.07 + 83.02.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia plantelor şi carantină | 83.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| fitosanitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.02.03.07| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.03.30| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| agriculturii, silviculturii, | | | | | | | |
| | |
| pisciculturii şi vânătorii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.02.03 + | 84.02 | | | | | | |
| | |
| 84.02.06 + 84.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 | 84.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| la 84.02.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Drumuri şi poduri | 84.02.03.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport în comun | 84.02.03.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Străzi | 84.02.03.03| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport aerian (cod 84.02.06.01 +| 84.02.06 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| 84.02.06.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aeroporturi | 84.02.06.01| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aviaţia civilă | 84.02.06.02| | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice (cod | 87.02 | | | | | | |
| | |
| 87.02.01 + 87.02.03 la cod 87.02.05| | | | | | | |
| | |
| + 87.02.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Fondul Român de Dezvoltare Socială | 87.02.01 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Zone libere | 87.02.03 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Turism | 87.02.04 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Proiecte de dezvoltare | 87.02.05 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
| multifuncţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte acţiuni economice | 87.02.50 | | x| x| x| x| x|
x| x| x|
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.02 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT (cod 98.02 - 99.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| REZERVE | 97.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| EXCEDENT (cod 98.02.97) | 98.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.02.97) | 99.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
*) Credite de angajament
- La sfârşitul exerciţiului financiar:
coloana 1 se completează cu creditele de angajament iniţiale;
coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
- La trimestrele I - III
coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei
de raportare
coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate
**) Credite bugetare
- La sfârşitul exerciţiului financiar
coloana 3 se completează cu creditele bugetare iniţiale
coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
- La trimestrele I - III
coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de
raportare
coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Conducătorul instituţiei Conducătorul


compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 7
(Anexa 15 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELI


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Credite de angajament*);
b - Credite bugetare**);
c - Angajamente bugetare;
d - Angajamente legale;
e - Plăţi efectuate;
f - Angajamente legale rămase de plătit;
g - Cheltuieli efective.

Cod 21 -
lei -

______________________________________________________________________
______
| Denumire indicator | Cod | a | b | c| d|
e| f| g|
| | indicator |_____|_____| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| A | B | 1| 2| 3| 4| 5| 6|
7|8=| 9|
| | | | | | | | |
|6-| |
| | | | | | | | |
|7 | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE (cod 50.06 + 59.06 + | | | | | | | |
| | |
| 63.06 + 70.06 + 74.06 + 79.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.06 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.06 + 54.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.06 | | | | | | |
| | |
| externe (cod 51.06.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive şi legislative| 51.06.01 | | | | | | |
| | |
| (cod 51.06.01.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi executive | 51.06.01.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale (cod| 54.06 | | | | | | |
| | |
| 54.06.10 + 54.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii publice comunitare de | 54.06.10 | | | | | | |
| | |
| evidenţă a persoanelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.06.50 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.06 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod| | | | | | | |
| | |
| 60.06 + 61.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare (cod 60.06.02) | 60.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare naţională | 60.06.02 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.06 | | | | | | |
| | |
| naţională (cod 61.06.03 + 61.06.05 | | | | | | | |
| |
| + 61.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică (cod 61.06.03.04) | 61.06.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Poliţie locală | 61.06.03.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia civilă şi protecţia | 61.06.05 | | | | | | |
| | |
| contra incendiilor (protecţia | | | | | | | |
| | |
| civilă nonmilitară) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii| 61.06.50 | | | | | | |
| | |
| publice şi siguranţei naţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.06 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06 + 66.06| | | | | | | |
| | |
| + 67.06 + 68.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ (cod 65.06.03 + 65.06.04| 65.06 | | | | | | |
| | |
| + 65.06.05 + 65.06.07 + 65.06.11 + | | | | | | | |
| | |
| 65.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar şi primar (cod| 65.06.03 | | | | | | |
| | |
| 65.06.03.01 + 65.06.03.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ preşcolar | 65.06.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ primar | 65.06.03.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar (cod | 65.06.04 | | | | | | |
| | |
| 65.06.04.01 la 65.06.04.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar inferior | 65.06.04.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ secundar superior | 65.06.04.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ profesional | 65.06.04.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ postliceal | 65.06.05 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ nedefinibil prin nivel | 65.06.07 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.06.07.04) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ special | 65.06.07.04| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii auxiliare pentru educaţie | 65.06.11 | | | | | | |
| | |
| (cod 65.06.11.03 + 65.06.11.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Internate şi cantine pentru elevi | 65.06.11.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii auxiliare | 65.06.11.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 65.06.50 | | | | | | |
| | |
| învăţământului | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate (cod 66.06.06 + 66.06.08 +| 66.06 | | | | | | |
| | |
| 66.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii medicale în unităţi | 66.06.06 | | | | | | |
| | |
| sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01| | | | | | | |
| | |
| + 66.06.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Spitale generale | 66.06.06.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi medico-sociale | 66.06.06.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii de sănătate publică | 66.06.08 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 66.06.50 | | | | | | |
| | |
| sănătăţii (cod 66.06.50.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare| 66.06.50.50| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere şi religie (cod | 67.06 | | | | | | |
| | |
| 67.06.03 + 67.06.05 + 67.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii culturale (cod 67.06.03.02| 67.06.03 | | | | | | |
| | |
| la 67.06.03.08 + 67.06.03.12 + | | | | | | | |
| | |
| 67.06.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Biblioteci publice comunale, | 67.06.03.02| | | | | | |
| | |
| orăşeneşti, municipale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Muzee | 67.06.03.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Instituţii publice de spectacole şi| 67.06.03.04| | | | | | |
| | |
| concerte | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Şcoli populare de artă şi meserii | 67.06.03.05| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Case de cultură | 67.06.03.06| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cămine culturale | 67.06.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Centre pentru conservarea şi | 67.06.03.08| | | | | | |
| | |
| promovarea culturii tradiţionale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Consolidarea şi restaurarea | 67.06.03.12| | | | | | |
| | |
| monumentelor istorice | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii culturale | 67.06.03.30| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Servicii recreative şi sportive | 67.06.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sport | 67.06.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Tineret | 67.06.05.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Întreţinere grădini publice, | 67.06.05.03| | | | | | |
| | |
| parcuri, zone verzi, baze sportive | | | | | | | |
| | |
| şi de agrement | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 67.06.50 | | | | | | |
| | |
| culturii, recreerii şi religiei | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială (cod| 68.06 | | | | | | |
| | |
| 68.06.04 + 68.06.06 + 68.06.11 + | | | | | | | |
| | |
| 68.06.12 + 68.06.15) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă acordată persoanelor în | 68.06.04 | | | | | | |
| | |
| vârstă | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asistenţă socială pentru familie şi| 68.06.06 | | | | | | |
| | |
| copii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Creşe | 68.06.11 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Unităţi de asistenţă medico-sociale| 68.06.12 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenirea excluderii sociale (cod | 68.06.15 | | | | | | |
| | |
| 68.06.15.02 + 68.06.15.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cantine de ajutor social | 68.06.15.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 68.06.15.50| | | | | | |
| | |
| prevenirii excluderii sociale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.06 + 74.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.06 | | | | | | |
| | |
| publică (cod 70.06.03 + 70.06.05 + | | | | | | | |
| | |
| 70.06.06 + 70.06.07 + 70.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe (cod 70.06.03.01 + | 70.06.03 | | | | | | |
| | |
| 70.06.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Dezvoltarea sistemului de locuinţe | 70.06.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 70.06.03.30| | | | | | |
| | |
| locuinţelor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă şi amenajări | 70.06.05 | | | | | | |
| | |
| hidrotehnice (cod 70.06.05.01 + | | | | | | | |
| | |
| 70.06.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu apă | 70.06.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Amenajări hidrotehnice | 70.06.05.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Iluminat public şi electrificări | 70.06.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alimentare cu gaze naturale în | 70.06.07 | | | | | | |
| | |
| localităţi | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii în domeniile | 70.06.50 | | | | | | |
| | |
| locuinţelor, serviciilor şi | | | | | | | |
| | |
| dezvoltării comunale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului (cod 74.06.03 + | 74.06 | | | | | | |
| | |
| 74.06.05 + 74.06.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Reducerea şi controlul poluării | 74.06.03 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate şi gestiunea deşeurilor| 74.06.05 | | | | | | |
| | |
| (cod 74.06.05.01 + 74.06.05.02) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Salubritate | 74.06.05.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Colectarea, tratarea şi distrugerea| 74.06.05.02| | | | | | |
| | |
| deşeurilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Canalizarea şi tratarea apelor | 74.06.06 | | | | | | |
| | |
| reziduale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod| 79.06 | | | | | | |
| | |
| 80.06 + 81.06 + 83.06 + 84.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.06 | | | | | | |
| | |
| comerciale (cod 80.06.01) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.06.01 | | | | | | |
| | |
| comerciale (cod 80.06.01.06 + | | | | | | | |
| | |
| 80.06.01.10) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Prevenire şi combatere inundaţii şi| 80.06.01.06| | | | | | |
| | |
| gheţuri | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Programe de dezvoltare regională şi| 80.06.01.10| | | | | | |
| | |
| socială | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Combustibili şi energie (cod | 81.06 | | | | | | |
| | |
| 81.06.06 + 81.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Energie termică | 81.06.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli privind | 81.06.50 | | | | | | |
| | |
| combustibilii şi energia | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.06 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare (cod | | | | | | | |
| | |
| 83.06.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură (cod 83.06.03.03 + | 83.06.03 | | | | | | |
| | |
| 83.06.03.07 + 83.06.03.30) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia plantelor şi carantină | 83.06.03.03| | | | | | |
| | |
| fitosanitară | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Camere agricole | 83.06.03.07| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 83.06.03.30| | | | | | |
| | |
| agriculturii | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi (cod 84.06.03 + | 84.06 | | | | | | |
| | |
| 84.06.06 + 84.06.50) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport rutier (cod 84.06.03.01 | 84.06.03 | | | | | | |
| | |
| la 84.06.03.03) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Drumuri şi poduri | 84.06.03.01| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport în comun | 84.06.03.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Străzi | 84.06.03.03| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transport aerian (cod 84.06.06.02) | 84.06.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Aviaţia civilă | 84.06.06.02| | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte cheltuieli în domeniul | 84.06.50 | | | | | | |
| | |
| transporturilor | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.06 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT (cod 99.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.06.96 + 99.06.97) | 99.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.06.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.06.97 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | | | | | | | |
| | |
| FUNCŢIONARE (cod 50.06 + 59.06 + | | | | | | | |
| | |
| 63.06 + 70.06 + 74.06 + 79.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.06 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.06 + 54.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.06 | | | | | | |
| | |
| externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a II-a APĂRARE, ORDINE | 59.06 | | | | | | |
| | |
| PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod| | | | | | | |
| | |
| 60.06 + 61.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Apărare | 60.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Ordine publică şi siguranţă | 61.06 | | | | | | |
| | |
| naţională | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a III-a CHELTUIELI | 63.06 | | | | | | |
| | |
| SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06 + 66.06| | | | | | | |
| | |
| + 67.06 + 68.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Învăţământ | 65.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Sănătate | 66.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Cultură, recreere, religie | 67.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Asigurări şi asistenţă socială | 68.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a IV-a SERVICII ŞI | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU| | | | | | | |
| | |
| ŞI APE (cod 70.06 + 74.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.06 | | | | | | |
| | |
| publică | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Protecţia mediului | 74.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod| 79.06 | | | | | | |
| | |
| 80.06 + 81.06 + 83.06 + 84.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Acţiuni generale economice şi | 80.06 | | | | | | |
| | |
| comerciale | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Combustibili şi energie | 81.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Agricultură, silvicultură, | 83.06 | | | | | | |
| | |
| piscicultură şi vânătoare | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Transporturi | 84.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/ | 96.06 | | | | | | |
| | |
| DEFICIT (cod 99.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| DEFICIT (cod 99.06.96) | 99.06 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 99.06.96 | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE | | | | | | | |
| | |
| DEZVOLTARE (cod 50.06 + 59.06 + | | | | | | | |
| | |
| 63.06 + 70.06 + 74.06 + 79.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE | 50.06 | | | | | | |
| | |
| GENERALE (cod 51.06 + 54.06) | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Autorităţi publice şi acţiuni | 51.06 | | | | | | |
| | |
| externe | | | | | | | |
| | |
|____________________________________|____________|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
| Alte servicii publice generale | 54.06 | | | | | |

NECESAR CREDITE
CHELTUIELI DE PERSONAL
2012
DESCHIDERI CREDITE
SECTIUNEA FUNCTIONARE
LUNA OCTOMBRIE
2013