Sunteți pe pagina 1din 2

„Aprobat”

Şef Catedră Psihologie, Svetlana Rusnac


_____________________________
Proces-verbal al şedinţei catedrei
nr. din ___ __________________ 2008

SUBIECTE
pentru examen la Psihologie judiciară

1. Scurt istoric al psihologiei judiciare


2. Obiectul şi obiectivele psihologiei judiciare
3. Raporturile interdisciplinare ale psihologiei judiciare
4. Normativitate şi norme sociale: definiţie, tipuri, funcţii
5. Raportul cadrului normativ social cu normativitatea juridică
6. Socializarea juridică şi formarea conştiinţei de drept
7. Formele şi funcţiile conştiinţei de drept
8. Abordarea conceptului de personalitate în psihologia judiciară
9. Factorii psihologici ai infracţiunii şi comportamentului infracţional
10. Tipologii psihologice ale infractorilor
11. Comportamentul deviant şi delincvent al minorilor: factori determinanţi, particularităţi, forme
12. Tipologia acţiunilor delincvente, comise de minori
13. Particularităţi specifice ale urmăririi penale în cazurile cu minori
14. Particularităţi psihologice ale victimei
15. Factori ai victimizării
16. Tipologia victimelor
17. Activitatea juridică în vederea profilaxiei victimizării
18. Aspecte subiective şi obiective ale analizei mărturiei judiciare
19. Aspecte psihologice ale urmăririi penale
20. Psihologia ascultării şi interogatoriului bănuitului şi învinuitului
21. Metode şi tactici psihologice utilizate în următirea penală
22. Aspecte psihologice ale activităţilor procesual-penale, întreprinse în cadrul urmăririi penale
23. EPJ (expertiza psihologic-judiciară): noţiuni, condiţii de convocare şi efectuare, etape, cerinţe
faţă de întocmirea documentară
24. EPJ în procesul penal: oportunitatea efectuării, tipuri, obiecte şi obiective
25. EPJ a afectului psihologic
26. EPJ a minorilor infractori
27. EPJ a minorilor victime
28. EPJ a victimelor violului
29. EPJ în procesul civil: oportunitatea efectuării, tipuri, obiecte şi obiective
30. Sancţiunea judiciară şi efectele ei psihologice

Examinatori:
Svetlana Rusnac
Nelly Aşevschi
Ruslan Russu
„Aprobat”
Şef Catedră Psihologie, Svetlana Rusnac
_____________________________
Proces-verbal al şedinţei catedrei
nr. din ___ __________________ 2008

SUBIECTE
pentru examen la Psihologie judiciară

1. Краткая история юридической психологии


2. Предмет юридической психологии
3. Цели и задачи юридической психологии
4. Междисциплинарная система юридико-психологического знания
5. Нормативность и социальные нормы: определение, типы, функции
6. Социальная и правовая норма: взаимодействие и взаимодополняемость
7. Правовая социализация и формирование правосознания
8. Формы и функции правосознания
9. Основы изучения и оценки психологии личности правонарушителя
10. Психологические факторы правонарушения
11. Психологическая типология правонарушителей
12. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей
13. Формы и типы делинквентного поведения несовершеннолетних
14. Особенности расследования по уголовным делам с участием несовершеннолетних
15. Психологические особенности потерпевшего
16. Факторы виктимизации
17. Психологическая типология потерпевших
18. Юридическая деятельность по профилактике виктимизации
19. Субъективный и объективный психологический анализ показаний свидетеля
20. Общая характеристика психологических особенностей следственной деятельности
21. Психологические особенности следственных мероприятий в уголовном преследовании
22. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого
23. Психологические и юридические основы назначения судебно-психологической экспертизы
(СПЭ)
24. СПЭ в уголовном процессе: назначение, виды, цели и задачи
25. СПЭ в гражданском процессе: назначение, виды, цели и задачи.
26. Назначение и проведение СПЭ при физиологическом аффекте
27. Назначение и проведение СПЭ по уголовным делам с участием несовершеннолетних
28. Назначение и проведение СПЭ несовершеннолетних потерпевших
29. Назначение и проведение СПЭ потерпевших от изнасилования
30. Уголовное наказание и ее психологический эффект

Examinatori:
Svetlana Rusnac
Ruslan Russu