Sunteți pe pagina 1din 103
eas enc nati enaennt nat. OK ToWvAbOT Cum sa@ facem activitatile matematice in gradinita Troducere de MAB A TABAN » HEANA MATT (35 EDsTUaA DALI F a cA ® wes PREFATA Seria ,Cum sd facem?" se imbogdjfeste cu o noud Jucrare deosebit de utild. Aptitudinea matematicd nu este un dar rezervat nu- mai unora, dupd cum se crede deseori. Ea depinde aproape intotdeauna de calitatea inceputurilor acestui invdfd- mint. Un invd{démint modern al matematicii, bazat pe da- tele psihologiei copilului, va avea, {ard indoiald, ca prima consecin{d diminuarea dificultdfilor, a lipsei de aptitu- dini. _Este oare posibil sd se inceapd incd din grddini{d o Prima apropiere de matematicd? fn ce spirit ? La aceste probleme rdspunde in primul rind Doamna Touyarot, agregatd in matematicd, profesoard la Scoala normald. Ea adaugd apoi o serie de exercifii numeroase $1 va- riate, esalonate cu multd rigoare si legate de probleme ale viefii cotidiene sau de situafii cu care copilul este familiarizat. Ea explicd, in sfirsit, utilizarea unui material special conceput ,,pentru a crea, in mod intenfionat, situafii con- crete care sd pund probleme diferite”. Copiii sint condusi, in acest fel, pas cu pas, fdré_ nici o intrerupere, de Ja constatdri simple la primele forme de manifestare a rafionamentului. Pe scurt prin ,,activitdfile matematice”, copilul este a de a deveni constient de propria lui gin- ce, de a o exprima in- si intotdeauna precis. pus in situafi dire, de a sli ce face $i pentru ce fa tr-un limbaj scris sau verbal variat 3 —wmr ae «3 ca - 3 r= «— i i Bees Law Bad 3 C sta anal ocesta Punctul de plecare potrivit pen- cunoasca esecun coh ematicii, care near trebui sd mai limbaj ce a deveny, Putin la nivelul acestui al doilea ror in lumea ne in zilele noastre indispensabil tutu- . strd domiratd de tehnicd ? Consider cq Doamna Touyarot poate avea satisfactia de a fi pus cu o mare simplitate vasta ei cultura mate. maticd $i sim{ul ei pedagogic axat pe o cunoastere pro- funda a copilului in folosul educatoarelor din grddinitele de copii rdspunzdtoare de aceste inceputuri a cdror im- Portantd nu mai este neglijatd. Educatoarele simt trebuinja de a se documenta din acest punct de vedere. Cartea de fafd rdspunde tocmai acestei legitime preocupdri. Ele vor gdsi astfel un ghid Sigur care le va permite sd conducd cu incredere aceste prime activitd{i matematice integrindu-le in mod firesc in acfiunea educativd a grddinifei de copii. tru S. Herbiniere Lebert Inspectoare generald pentru instructia publica