Sunteți pe pagina 1din 5

În conformitate cu Anexa 2 la OMEN 4797/31.08.2017, cap. III, art. 7-9 și cu Procedura nr. 30891/14.05.2018, care reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a testului de competență lingvistică, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași organizează testare la limba engleză pentru elevii înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019, pentru cele două clase cu program intensiv de studiu al limbii engleze (60 de locuri).

Ziua testării este miercuri, 19 iunie 2019, ora 09.00, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași. Listele cu repartizarea pe săli a elevilor vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier cu 48 de ore înainte de susținerea testării.

Accesul elevilor în săli se face în intervalul 08.15-08.45, pe baza carnetului de elev/certificatului de naștere (copie). Toate sălile vor fi la parterul Corpului A.

Proba scrisă se desfășoară între orele 09.00 și 10.00, iar proba orală începe la ora 10.30.

Rezultatele vor fi afișate joi, 20 iunie 2019, până la ora 14.00. Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune vineri, 21 iunie 2019, între orele 08.00-12.00. Rezultatele finale vor fi afișate în aceeași zi, după ora

16.00.

Structura subiectelor pentru testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, precum și alte informații referitoare la acesta pot fi găsite aici.

Str. Mihail K ogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IA Ş I TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ – PROBELE DE CONCURS,

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ – PROBELE DE CONCURS, STRUCTURA SUBIECTELOR ȘI EVALUAREA PROBELOR în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională Nr. 30891/14.05.2018, emisă de Ministerul Educației Naționale

PROBELE DE CONCURS

PROBA ORALĂ

a) Etapa I Lecturarea cu voce tare a unui text în limba străină, urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului citit. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.

b) Etapa a II-a Realizarea unui dialog elev-elev pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată, care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a. Timp de lucru – 1 oră.

EVALUAREA PROBELOR

Răspunsurile candidaților sunt apreciate cu punctaje cuprinse între 1 și 100, după cum urmează:

PROBA ORALĂ – 75 de puncte Etapa I 50 de puncte Etapa a II-a 25 de puncte PROBA SCRISĂ – 25 de puncte

Nota finală se obține prin însumarea punctajelor obținute la cele trei probe și împărțirea sumei la 10. (de exemplu 45p + 20p + 22p = 87p 8,70)

Rezultatele inițiale se afișează în ordine alfabetică. La probele orale nu se admit contestații. La proba scrisă, eventualele contestații se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul unității de învățământ în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. La depunerea contestațiilor, candidații, prin părinții/tutorii/reprezentanții legal instituiți ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor, pe bază de cerere tip.

Programa școlară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ, CLASELE a III-a a IV-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014 (extras)

Sugestii de contexte de comunicare/vocabular

Clasa a III-a

Familia Sărbători în familie Personaje de poveste tradițională Personaje din filme îndrăgite Cumpărături Îmbrăcăminte Numere

Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală

Clasa a III-a

2.1. Cererea și oferirea de informații

referitoare la numere, la prețuri, la exprimarea orei

- participarea la jocuri de rol la magazin/la

chioșc

- amenajarea unui colț al cumpărăturilor în clasă

unde sunt aduse jucării și alte produse de către elevi, confecționarea de bani de hârtie – inițierea

de simulări client-vânzător în acest context

- jocuri aritmetice simple

- simulări cu ceasuri de jucărie

2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de

necesitate imediată/pe teme familiare

- dialoguri în care participanții exprimă ce le

place și ce nu (la cumpărături, la masă, în parc)

- dialoguri simple pentru a rezolva o problemă

(de exemplu, decizia referitoare la un cadou pentru aniversarea unui coleg)

- discuții în cadrul unor proiecte în perechi sau în grupuri mici (pentru realizarea unei decorațiuni de Crăciun, pentru confecționarea recuzitei în

vederea unui un joc de rol – de exemplu, colțul cumpărăturilor)

2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui

personaj

- indicarea câtorva trăsături ale unui prieten,

colegului de bancă

- realizarea unui colaj/desen al unui personaj de

desen animat și verbalizarea portretului respectiv

Clasa a IV-a

Casa și familia Obiceiuri în familie Feluri de mâncare Ocupații Pasiuni Vacanța Zile, luni, anotimpuri Vremea Momentele zilei Comunitatea – orașul/satul

Clasa a IV-a

2.1. Cererea și oferirea de informații

referitoare la casă, familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri

- dialoguri scurte între elevi sau elev-profesor pentru a afla adresa cuiva, unde și cum stă

- dialoguri pentru prezentarea familiei/a

prietenilor (descrierea membrilor familiei, vârsta, profesia, hobby-uri)

2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni

- enumerarea activităților obișnuite (acasă, la școală, în weekend, în vacanțe etc.)

- descrierea programului zilnic

- proiecte de grup pentru a prezenta programul unui personaj preferat/unei personalități cunoscute

2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței

- realizarea unui desen/colaj al camerei

(personale/visate) și apoi descrierea orală

- prezentarea casei/apartamentului

- prezentarea unor imagini din cărți ilustrate sau desene realizate în cadrul unor proiecte

Str. Mihail K ogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IA Ş I TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ – MODELE DE SUBIECTE

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ – MODELE DE SUBIECTE

PROBA ORALĂ

a) Etapa I

I. Read the following text aloud:

BILET NR. …

Waiter: Ciao! Welcome to our beautiful Rome! Can I take your order, please? Jenny: Can I have some pasta and cheese, please? And some tomato sauce, too? Tommy: Mmmmm. I like pasta, but today I want a pizza with ham and mushrooms. Christie: Can I have a big chocolate and vanilla ice cream, please? And for you, Blip Blop? Blip Blop: I want… Wait a minute! Look at this newspaper! Chewbook is in Rome, too! He’s got the Magic Chef’s Book!

II. Answer the questions:

1. Where are Jenny, Tommy, Christie and Blip Blop?

2. What does Tommy want to eat?

b) Etapa a II-a

BILET NR. …

Speak about your favourite season with your partner.

PROBA SCRISĂ

VARIANTA NR. …

Write about your favourite animal (what it looks like, what it does, what it eats, why you like it) in 50-75 words.

Str. Mihail K ogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IA Ş I TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A, INTENSIV ENGLEZĂ

PROBA SCRISĂ

BAREM

Realizarea sarcinii de lucru (conținut, limită de cuvinte) max. 5 puncte Resurse lexicale (varietatea și corectitudinea vocabularului) – max. 5 puncte Resurse gramaticale (adecvarea și corectitudinea structurilor gramaticale) – max. 5 puncte Organizare (logica prezentării, coerență, punctuație) – max. 5 puncte Efect general max. 5 puncte Total 25 puncte