Sunteți pe pagina 1din 8

Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.

2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

PROCEDURA DE AUDIT

AUTO S.A.

Student: Andrian Stefan


Profesor coordonator: Dr. Ing. Elena Pinete
MASTER CPSI ANUL II
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

Procedura de audit

1. Domeniu de aplicare ........................................................................................................................... 3


2. Definitii si prescurtari......................................................................................................................... 3
1. Definiţii: ............................................................................................................................................ 3
2. Prescurtări: ........................................................................................................................................ 4
3. Documente de referinta ...................................................................................................................... 4
4. Descrierea procesului.......................................................................................................................... 5
I. Planificarea programului de audit. .................................................................................................... 5
II. Implementarea programului de audit. ................................................................................................. 5
III.Activitati de audit. ................................................................................................................................. 5
5. Responsabilitati ................................................................................................................................... 6
6. Înregistrări........................................................................................................................................... 7
7. Formularele anexate: .......................................................................................................................... 7

2
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

INTOCMIT VERIFICAT APROBAT

Procedura AUDIT INTERN


Cod: PS822

1. Domeniu de aplicare

1) Procedura reglementează procesul de audit intern şi specifică funcţiile implicate în etapele


de planificare, efectuare, raportare a rezultatelor .
2) Procedura stabileşte funcţiile responsabile pentru a determina şi înregistra:
-Conformitatea SMI implementat cu planificarea stabilită şi cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008,
SR EN ISO 169491:2002 .
-Menţinerea şi eficacitatea SMI implementat.

2. Definitii si prescurtari

1. Definiţii:

a) Audit – proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de


audit şi evaluării lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite
criteriile de audit. (Auditurile interne, uneori denumite şi audituri de primă parte, sunt
conduse de/sau în numele organizaţiei însăşi pentru scopuri interne şi pot constitui baza
pentru o organizaţie pentru o declaraţie pe propria răspundere a conformităţii).
b) Dovezi de audit – înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante
în raport cu criteriile de audit şi verificabile.
c) Criterii de audit – ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca o referinţă.
d) Plan de audit anual – ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit
interval de timp şi orientate spre un scop anume.

3
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

e) Constatări ale auditului – rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate, în raport cu


criteriile de audit. (Constatările de audit pot indica fie conformitatea sau neconformitatea
cu criteriile de audit, fie oportunităţile pentru îmbunătăţire).
f) Concluzii ale auditului – rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, după
considerarea obiectivelor auditului şi a tuturor constatărilor auditului.
g) Auditor – persoană ce are competenţa de a efectua un audit.
h) Echipă de audit – unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit.
i) Auditat – organizaţie care este auditată.
j) Competenţă – abilitatea de a demonstrată de a aplica cunoştinţe şi aptitudini.

2. Prescurtări:

a) SMI – Sistemul de Management integrat calitate;


b) RMC – Reprezentantul Managementului al Calitatii;
c) RNAC – Raport de neconformitate şi acţiuni corective.

3. Documente de referinta

a) SR EN ISO 9000:2008 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi


vocabular.
b) SR EN ISO 9000:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
c) SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.
d) SR 16949:2002 – Sisteme de management al industriei auto.
e) SR EN ISO 19011:2003 – „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii
şi/sau al mediului.”

4
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

4. Descrierea procesului

I. Planificarea programului de audit.

a) La finele fiecarui an calendaristic, RM planifica un program de audituri interne pentru


anul urmator. Acest program acoperă toate compartimentele firmei şi include minim un
audit unul din punctele de lucru, cu scopul de a verifica daca :
-este conform cu cerintele stabilite în documentatia acestuia şi cu cerinţele SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si daca este implementat şi menţinut eficace.
b) În afara programului anual, RMC planifica o serie de programe de audit suplimentare, la
solicitarea Directorului general. Aceste programe acopera numai anumite compartimente
şi se efectueaza în următoarele scopuri:
- pentru a verifica functionarea şi eficacitatea structurii organizatorice în zonele unde s-au
efectuat modificari semnificative ale acesteia;
- pentru a verifica implementarea şi eficacitatea unor procese noi;
- pentru a verifica rezolvarea neconformitatilor identificate la auditurile precedente.

II. Implementarea programului de audit.

a) Stabilirea echipelor de audit..


b) Alocarea resurselor necesare echipei de audit.

III.Activitati de audit.

a) Analiza documentelor.
b) Pregatirea activitatilor la fata locului.
c) Efectuarea auditului:
1. Sedinta de deschidere.
2. Colectarea şi verificarea informaţiilor.
3. Generarea constatărilor auditului.
4. Pregătirea concluziilor auditului.
5. Sedinta de închidere.

5
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

6. Pregatirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit.


7. Finalizarea auditului.
8. Desfăsurarea activitătilor de urmarire rezultate din audit.
9. Monitorizarea şi analiza programului de audit.

5. Responsabilitati

a) Director general. : - aprobă programele de audituri interne.


b) RMC: - intocmeste programele de audituri interne.
- stabileşte echipele de audit şi alocă acestora resursele necesare.
- aprobă planurile de audit.
- asigură verificarea acţiunilor corective rezultate în urma auditurilor interne.
c) Auditorul şef : - intocmeste planul de audit şi chestionarele de audit intern necesare.
- coordonează efectuarea auditului.
- intocmeşte raportul de audit.
d) Auditori:
- urmăresc punctele stabilite în chestionarul de audit intern, notează
constatările lor şi le transmit auditorului şef.
- completează rubricile 1 şi 3 din RNAC.

e) Conducătorii compartimentelor auditate :


- informează personalul din subordine despre efectuarea auditurilor interne şi
iau măsuri pentru punerea la dispoziţia echipei de audit a tuturor informaţiilor
solicitate.
- analizează neconformităţile sesizate în compartiment şi propun acţiunile
corective adecvate şi termenele pentru implemetarea lor.
- intreprind actiunile corective necesare în conformitate cu procedura PS852,
actiune corectiva; raportează RM despre stadiul acţiunilor întreprinse.

6
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

6. Înregistrări.

a) Dosarul anual de audituri interne.


- Se păstrează de RM timp de 3 ani, după care se poate elimina. Dosarul
conţine:
 Programul de audituri interne;
 Un exemplar din Planurile de audit intern;
 Chestionarele de audit intern;
 RNAC (după încheierea neconformităţilor).

Pentru aceste înregistrări se utilizează următoarele formularele anexate la


prezenta procedură :

7. Formularele anexate:

Anexa 1 – diagram de flux a procesului de audit intern

7
Procedura de sistem: Editia: 1/24.04.2018

Firma Auto S.A. AUDIT INTERN Revizia : 1

COD : PS822 Pagina : 1/

Anexa 1 – diagrama de flux a procesului de audit intern

Monitorizare
Oportunităţi
program audit
îmbunătăţire

Planificare Implementare Pregătire Efectuare Raportare Rezultate


plan program audit audit rezultate audit

Stabilire Şedinţă
Pregătire
echipă Analiza deschidere
raport
documente

Organigrama
Colectare şi
Întocmire verificare Aprobare
Program informaţii raport
Pregătire
audituri activităţi la
interne faţa locului
Analiza date
rezultate din Alocare
prog. de audit Generare
resurse
anterioarea constatări

Difuzare
Aprobare raport
Program
Pregătire
audituri
concluzii
interne

Decizii ale
Directorului
general Şedinţă
închidere