Sunteți pe pagina 1din 6

DEONTOLOGIA ȘI ETICA MEDICALĂ ÎN STOMATOLOGIE

Sofia Sîrbu,
Rezumat profesor universitar
În actuala lucrare autorul își expune opinia referitor la etica și deonto- logia medicului
stomatolog, considerând-o utilă pentru generaţiile tinere. Autorul punctează punctele cheie în Catedra Stomatologie
relaţiile: medic-pacient axându-se Le- gea cu privire la drepturile și responsabilitatea pacientului; terapeutică a USMF
meednict-ualsist medical și nu în ultimul rând relaţiile profesionale între colegii de breaslă. „Nicolae Testemiţanu“
Cuvinte-cheie: deontologie, Hipocrates, pacient, infecţie.

Summary
MEDICAL DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY
In this work author reflect his opinion about ethics and deontology of the dentist, and
consider it very useful for next generation oftdisetns. A u- thor has marked important points in
relationship:dentist-patient;dentist- medical assistant, and also professional relation
betweendentists.
Key words: deontology, Hipocrates, patient, infection.

Medicina, spre deosebire de alte știinţe, este intim corelată cu destinul uman,
sănătatea și viaţa. De aici rezultă calităţile morale, umane ualeuim
. edic Umanis-
mul reprezintă baza etică a medicinii. Moralul profesional, principiul etic al medi- cinii este: „Non
nocere“, „Nu dăuna“.
Despre aceasta vorbesc frazele din jurământul lui Hipocrates: „În care casă eu voi intra, voi intra
pentru beneficiul pacientului, fiind departe de intenţiile nedrep- tăţii și daunei“.
Deontologia medicală este știinţa despre obligaţiile și normele de comporta- ment ale personalului
medical care asigură calitatea scontată și rezultatele pozitive în activitatea de recuperare a sănătăţii
populaţiei.
Comportamentul și relaţiile dintre medici și pacienţi sunt rtaetgeledmen e legi-
le statului Republica Moldova și de un șir de documente internaţionale:
1. Legea despre activitatea lucrătorilor medicali (Monitorul oficial, 2005 ).
2. Legea cu privire la drepturile și responsabilităţile pacientului.
3. Legea Republicii Moldova despre apărarea consumatorului (întluergăă cu
prestările serviciilor medicale cu plată).
Pentru încălcarea acestor legi, medicul și pacientul poartă responsabilitate pe- nală.
Deontologia și etica medicală sunt ansamblul regulilor care determină condui- ta unui medic faţă
de: pacient, confraţii săi, societate.
În condinţoiile eco miei de piaţă, într-o ţară democrată sunt reglementate și
trebuie să funcţioneze legile, pe care fiecare din noi e dator să le cunoască și să le respecte.
Stomatologia este o ramură foarte importantă a medicinii deoarece este intim
corelată cutael disciplini medicale.
În cavitatea bucală își au manifestare majoritatea afecţiunilor organismului.
Încă în antichitate se considera că „moartea intră prin gură“.
Statistica arată că după numărul de adresări a populaţiei la diferiţi specialiști,
stomatologia se află pe locul doi, după mteedrincăina in cu toate specializările ei
de ramură. Fiecare cetăţean, cel puţin o singură dată pe an, se adresează la medicul stomatolog pentru a i
se acorda asistenţa.
Respectiv datelor bibliografice, focarele de infecţie și intoxicaţie cronică din organism, în 90%
din cazuri au sediu în regiunile capului și gâtului, și numai în 10% se localizează în alte regiuni ale
corpului. Semnificativ este faptul că, din cele 90%, în 72% din cazuri focarele de septicemie pot fi
localizate în regiunea orală și numai 18% în organele ORL.
Acest fapt vorbește despre rolul stomatologului nu numai în sistemul sănătăţii, 7
dar și în plan socio-biologic.
Medicul stomatolog este specialistul care poate urmări nu înţelege cele întâmplate. Alţii invers, povestesc cât de bine a fost
numai starea cavităţii bucale din frageda copilărie, dar și dinamica tratat de acest medic. Pacienţii, psihologic, sunt pregătiţi foarte
stării de sănătate a pacien- tului până la adânci bătrâneţe. diferit, unii anxioși, indispuși.
Așadar, primul contact al pacientului copil va lăsa Mai departe totul va depinde de personalul medi- cal, de
climatul dbininceatul stomatologic.
asupra lui onatmă pre pentru toată viaţa. Va provo- Intrând în cabinetul stomatologic, pacientul este
ca, după Hans Selye, un „distres“- stres neplăcut sau întâmpinat de asistenta medicală destul de oficial, re- ţinut, iar în
„eustres“- un stres plăcut. De modul cum va evalua prima unele cazuri, cu careva aroganţă, indis- poziţie sau personalul
întâlnire cu medicul — conversaţia, examenul clinic, vor depinde medical prelungește o discuţie despre pacientul precedent —
relaţia medic-pacient, opinia des- pre specialist șisitnituţie. situaţii care, cu reet,grse mai întâlnesc. Pacientul este foarte îngrijorat,
Se cern anii, secolele, însă veșnic actuală rămâne problema: anxi- os, și fiind în așa stare, mai ales persoanele în vârstă, cu SNC
relaţia dintre medic și pacient. O regulă generală a medicinii, în dezechilibrat, pot face un acces de hipertensie arterială sau spasme
special a stomatologiei, cu dotarea ei tehnică și intervenţia directă vasculare cu consecinţe nefaste.
asupra orga- Pacientul trebuie întâmpinat ca pe cel mai dorit
nismului, este de a face tot posibilul de ajamena sta- oaspete, einrednift d e dispoziţia personalului medi-
rea pacientului. Aceasta depinde de condiţiile create în instituţie la cal.
primul contact cu personalul medical Cu mare regret, autorul acestei relatări, de multe
și auxiliar. ori fiind pacient la alţi specialiști, a trecut prin aseme- nea situaţii.
Stanislavski afirma că „teatrul începe de la vesti- ar“; în Uneori lipsește cultura adresării faţă de pacienţi, cât și faţă de
medicina clinic — de la fișier. E știut că, îndeo- sebi la specialiștii colegii săi.
stomatologi, pacientulesseeazdăr Să ne imaginăm otsuiaţie reală din viaţă: pacientul a fost invitat în
cu o mare teamă. cabinet, este așezat în fotoliu, iar me- dicul fără să ridice ochii,
Hans Seyle relata despre stresul dentistului pe care îl produce prelungește să îndeplinească fișa pacientului precedent și, totodată,
asupra bolnavului. Aceasta se datorește, fie că în copilărie i s-a pronunţă: po- vestiţi ce vă supără, sau ce va făcut să vă adresaţi la
provocat o durere în timpul trata- mentului, fie din spusele altor noi.
persoane.
În relaţiile economiei de piaţă, pacientul a- re po Uneoriuml edic este sunat la mobil și începe să
sibilitatea și dreptul de a se adresa la medicul despre care deţine converseze cu cineva. După ce a terminat convorbi- rea, medicul
informaţie pozitivă. Dacă în perioada so- vietică pacienţii se tratau zice: povestiţi, eu vă ascult. Face un inte- rogatoriu succint și fără a-și
numai la medicul „de sec- tor“, în prezent pot să se adreseze la schimba mănușile și spăla pe mâini, începe examenul.
orice instituţie curativă,reieșinddinposibilităţilesalefinanciare. Pacientul, la prima vizită, studiază tot ce îi stă în preajmă, mai
Mijloacele de tratament stomatologic cu borma- șini ales pe medic, fiecare mișcare, inclusiv aspectul lui exterior.
sofisticate, cât și mai simple, pot produce diferite opinii despre o Văzând în faţa sa un medic ne- îngrijit, vorbă brutală, pacientului îi
instituţie sau alta. În unele cazuri vi- braţiile turaţiilor, zgomotul apar dubii în pri- vinţa curăţeniei și tratamentului.
bormașinii, sunetele ţipă- toare ale turbinelor, scalerelor ultrasonice, Am avut un caz când unei doamne i-am propus
senzaţiile
dolore sunt cauze aleruno stări și amintiri foarte ne- plăcute consultul unui coleg pentru a i se confecţiona o lucra- re. Domnul a
pentru pacienţi. consultat-o și i-a recomandat tratamen-
La prima adresare pacientul trebuie informat că instituţia tul, îl considerau un specialist bun. Însă mare mi-a fost mirarea
dispune de mijloace suficiente, moderne și sigure pentru evitarea când doamna a refuzat, spunându-mi:
senzaţiilor dolore și disconfor- tului în timpul tratamentului. „a-ţi văzut ce unghii murdare are și, pe lângă aceasta, el nu s-a spălat
Pacienţii mai poartă pe mâini și ce miros oribil de fumat
grija curăţeniei și condiţiilor igniternuice pe a nu se emană “. Am rămas uimită, însă așa a fost realitatea,
contamina cu : HIV, hepatite virale, sifilis, tubercu- loză etc. Este mi-a fost incomod, că pacienta la următoarea vizită nu s-a
important ca pacientul să fie pătruns de un sentiment de încredere și prezentat, dar…
siguranţă faţă de medic și instituţia medicală respectivă. Pacientul În „Cartea Vieţii Ayurveda“ se recomanda: „me- dicul trebuie
trebuie să simtă că medicul poate asigura nu numai realizarea să fie sănătos, îngrijit, modest, să poarte o bărbuţă tunsă scurt,
tehnică a tratamentului, dar că el este o persoană care îl poate unghii scurte și foarte îngriji- te; haină albă curată, parfumată,
compătimi, îi înţelege situaţia și suferinţele care îl frământă. ieșind din casă, să poarte cu el un baston sau umbrelă“. Așa îi
Medicul poate avea o atitudine înţe- legătoare faţă de pacient, o vedem pe medicii din trecut în filme, în prezent sunt alte pri-
atitudine inteligentă. orităţi, dar cerinţele către calităţile etico-morale au rămas
Fietrîn-un cabinet privat sau într-o clinică, pa- cientul, aceleași.
fiind în așteptarea vizitei la medic, în odier comunică cu alţi „Medicul trebuie să aibă ochii vulturului, mâine- le de
suferinzi: unii cu dureri acute, alţii fecioară, înţelepciunea șarpelui și inima leului“ (Aviţena).
cu edemuri colaterale apărute iniţial sau după un tra-
tament anterior. Orice persoană interpretează trata- Adesea auzim denlaosccuuţi, cum sunt caracteri-
8 mentul în felul său, uneori cfioind ne mpetentă de a zaţi medicii. Despre unii se spune că sunt foarte atenţi
și foarte buni, iar despre alţii că posibil el este bine pregătit, dar fieţii au fost observate cicatrice și scuame. Când i-am întrebat ce-i
crează impresie negativă. cu aceste elemente, mi-au spus că au fost trataţi de acnee, dar din
Fie medicul erudit, bun specialist, însă neatenţia, orgoliul, când în când mai apar elimi- nări purulente.
aroganţa, necompasiune pentru pacient, vor spulbera toate Clinico-radiografic a fost constată periodontita granulantă
calităţile valoroase. cronică, cu fistule cutanate. După tratat- mentul corespunzător,
Medic erudit și medic bun, sunt niștesptuolate di- ferite. Cei fistulele au dispărut, dar pe faţă au rămas cicatrice. Așadar,
buni întotdeauna se gândesc dacă au făcut totul pentru pacient, se examenul exobucal este de o importanţă majoră în stom.atologie
întreabă dacă n-au comis vreo greșeală, dacă au procedat corect la Examenul endobucal trebuie efectuat atent și în- tr-o ordine
administrarea tra- tamentului, dacă anume acea metodă de anumită; ar fi mai corect să începem cu
tratament a selectat-o.
Medicul erudit, canșicel bu sunt specialiști bine dintele 18 și să terminăm cu 48, adică conform formu-
pregătiţi în aspect profesional, numai că cei erudiţi nu întotdeauna lei dentare FDI. Este o eroare când examenul dinţilor se efectuează
analizează activitatea sa, considerând că el a făcut totul corect. Fiind alunecând pupersafeţele lor cu oglin- da, ba în stânga, ba în
încrezut în sine când pa- cientul îi mai pune o întrebare referitoare la dreapta, fără a utiliza sondele. Aceasta poate duce la o eroare de
tratament s-au areriem
sipa că culoarea sau forma dintelui nu diagnostic. Medicul în așa caz va trata sau extrage un alt dinte,
chiar și
este cum și-ar fi dorit-o el, medicul, nemulţumit, îi unul sănătos, asemenea cazuri nuu se excl d.
spune: mai bine decât mine nu va face altul. Atitudinea medicului, în genere a personalului medical, este
Până la tratament, medicul trebuie să discute cu pacientul una dintre cele mai importante proble- me ale eticii medicale.
planul întocmit, metoda, dar și costul. Îșnafimedicalăenecesardea Pacientul capătă încrederea și îi distăinuie cele mai mari „secrete“
specificatoatemetodelelegate de diagnosticul și tratamentul legate de afecţiunea sa în cazul când suferă denoifm esatare bucală a
necesar, altfel pot apă- rea situaţii de conflict. Pacientul, prin unei infecţii, el incert, îndoielnic încearcă să-i povestească
semnătura, sa acceptă planul de tratament instituit. Pentru diagnos- medicului de unde a contractat această afecţiune.
tic pot fi necesare metode complementare(firaa,diogra cercetări de Încă în antichitate se scria: „Medicul trebuie să aibă o
laborator, consult la alţi specialiști), ele sunt în afara costului „inimă bună“,curată, un caracter blând cu o intenţie de a face permanent
stabilit. numaibineși a fi sincercu pacienţii.
Asistenta medicală se va strădui să-i creeze paci- entului o Se poate de avut teamă de părinţi, fraţi, surori, prieteni,
poziţie comodă în fotoliu și îi va explica câ- profesori, dar nu trebuie de avut teamă de
teva reguli de conduită în timpul tualutaim
. en medic. Medicul trebuie să fie mai bun, mai atent faţă
Înainte de a începe tratamentul, medicul trebuie să de bolnav decât tata, mama, alţiraoppiaţi.
demonstreze, prin atitudinea sa, că totul este steril, mâinile și Condiţiile în care muncesc medicii stomatologi, chiar și în
mănușile sunt curate, că totul s-a făcut cu atenţia cuvenită, ca secolul XXI, sunt destul de primitive, mai ales în sectorul de stat,
pacientul să nu se îngrijoreze, că plecând din acest cabinet, va dar și în unele cabinete pri- vate. Pacienţilor li se acordă asistenţă
contracta vreo infecţie. stomatologică în săli mari unde, concomitent, activează.2-3
Medicul foarte atent face interogatoriu, punându-i corect medici Nici într-o ramură a medicinii așa ceva nu veţi întâlni.
întrebări în legătură cu anamneza vieţii și afec- ţiunii în cauză. Printre Închipuiţi-vă că sunteţi într-o sală, fără paravan, unde activează
pacienţi sunt diferite persoane, unii pot povesti ore în șir despre interniști, ginecologi și alţi specialiști.
afecţiunea dată, tra- tamentul la medicul precedent, leziunea dată la Bolnavii sunt incomodaţi, ei nu pot expune toate
rude
etc., care cer mult timp pentru a-și exprima senzaţiile suferinţele, având teamă că vuozriţifi a de pacienţii
legate de afecţiunea în cauză. vecini, sau chiar cunoscuţii care se află, concomitent, la tratament.
Mai ales aceasta se întâmplă cu persoanele în vâr- stă, În prezent este inadmisibil de a instala câteva locuri de lucru fără
singuratice, care nu au cu cine să converseze la domiciliu. paravane între ele. Etica medicală este la ordinea zilei.
Medicul nu este în drept să-l întrerupă brutal, ci trebuie foarte În perioada sovietică, dar și acum cândcţmi- ai fu onează unele
atent, cu mult tact de condus interoga- toriul, ca pacientul să nu se ordonanţe care reglementează o asisten- tă medicală la 3 medici
abată de la temă. Altfel pacientul devine anxios și nu va putea terapeuţi și ortopezi, este clar că atmosfera în instituţie este lipsită
relata corect informaţia la temă. de posibilitatea de a respecta în totul etica medicală. Înafară de aceas-
Toată atenţia trebuie să fie concentrată la cele ex- puse detp.acien ta, medicul va efectua multiple manopere careetbruie îndeplinite de
Important este examenul clinic exo — și endobu- cal. asistenta medicală, va suferi calitatea și eficienţa tratamentului.
Culoarea și starea tegumentelor fieţii care ne pot sugera unele date E timpul și în sectorul de stat de programat lucrul
referitor la patologia vizată. „în patru mâini“, adică fiecărui medic în ajutor o asis- tentă
În practică ne-am întâlnit cu cazuri când persoane tinere s-au medicală.
adresat cu simptome caracteristiceeprio- Adesea putem asista la convorbiri între personalul
dontitei granulante cronice la care fusese trataţi dinţii, med,ical cât și cu pacientul, consultaţii, care n-au ni-
9
după cum s-a stabilit radiografic, iar pe tegumentele mic comun cu medicina.
Medicul își sustrage atenţia de la activitatea de bază, iar nu trebuie de procedat astfel. Medicul trebuie să fie și un bun
bolnavul suferă momente neplăcute, precum psiholog. El nici într-un caz nu trebuie să arate
că din neatenţia medicului pot fi comise erori, com- pacientului că este nem,ulţămit sau că ceva l-a supă-
plicaţii. rat, sau este grăbit. El trebuie să activeze în mod calm, cu mișcări
Un alt gen de erori sunt observaţiile făcute de un ferme. Aceasta îl vor convinge pe pacient
șef arogant unui medic, sau unui cadrutdici,dac stu- că medicul își dă toată stăruinţa și atenţia la persoana pe care o
dentului în prezenţa pacienţilor. tratează.
Nu o dată am fost martor când unii „șefuleţi“ fac observaţie Medicul nici într-un caz nu trebuie să pună între- bări
cadrului didactic în prezenţa studenţilor. Chiar s-au observat cazuri incomode, incorecte pacientului.
când se fac observaţii cole- gului, precum că diagnosticul nu a fost Uneori se pot observa scene stupide: medicul in- tră direct din
stabilit corect. coridor, fără a-și spăla mâinile, începe
Astfel de observaţiitsun inadmisibile, necolegiale, examenul, sau chiar în foaier privește radiograma și îi
ele demonstrează lipsa de cultură și etică medicală. propune pacientului să deschidă gura, privește locul în cauză.
În condiţii de democraţie și respectarea drepturilor omului, La unii medici s-au păstrat încă deprinderile din perioada
insultele în adresa subalternilor sau colegilor de lucru sunt sovietică când noi nu foloseam mănușile, tratamentul era gratuit,
inadmisibile, relaţiile trebuie să fie corec- te, fără a leza onoarea și la unii persistă obscurantis- mul în adresare și chiar în relaţiile cu
drlaebpoturartiloericlor. pacienţii. Ge- neraţiile actuale de medici sunt educaţi în alt spirit și
Se cere o educaţie deosebită a cadrelor de condu- cere, condiţii. Și societatea se dezvoltă în alte condiţii, au apărut
didactice. Devenind conducători, unii pierd ab- solut controlul, posibilităţi largi de a-ţi alege medicul, institu- ţia curativă.
stima faţă de confraţii săi, imaginân- du-și că ei sunt sclavii lor. S-a schimbat și modalitatea de a lucra cu pacien- tul, preferând
Când îi dojenești pe alţii, gândește-te dacă tu ești departe de cele poziţia orizontală pentru pacient în fo-
menţionate, și mai cinstit decât cei pe care îi dojenești (Plutarh).
Respectă fiecare om ca pe sine și procedează în așa
mod, cum ai dori să procedeze cu tine. toliu, mai comodă, dar totușieest necesar lucrul „în patru mâini“.
Anxietatea este cu adevărat mama tuturor relelor;
nu existărbeoală ca să nu-și aibă rădăcinile în angoase Manoperele stomatologice, de asemenea, prevăd
profunde. Și noi, medicii, ce facem cu anxietatea care ne-o creem pentru pacient ochelari de protecţie, deoarece vapo- rii de apă,
permanent prin relaţiile nesănătoase. Este o vorbă, că omul este când spălăm o cavitate, și lumina, deși se reflectă în cavitatea orală,
fericit atunci când cu plăcere vine la serviciu și cu aceeași plăcere totuși, influenţează asupra ochilor pacientului.
pleacă acasă. Noi
care anibuni din viaţă ne găsim la muncă în colectiv, Este reglementat prin ordonanţaeM ruilnuiist Să-
ce facem cu anxietatea? nătăţii ca toate manoperele, care pot provoca senzaţii algice să se
Așadar, relaţiile dintre membrii colectivului sunt foarte efectueze cu anestezie. Însă cert este faptul că trebuie să constatăm că
importante nu numai pentru sănătatea noastră, cât și pentru pacientul nu este alergic în primul rând, și să determinăm
productivitatea muncii. Toate cele nomi- nalizate depind de sensibilitatea la aneste- zicul care va fi utilizat.
climatulledcintivc,od e conducă- torii subdiviziunilor. Sunt cunoscute cazuri când apar complicaţii seri- oase — șoc
Îmi amintesc un caz, când un tânăr de vreo 35-40 de ani, la o anafilactic sau chiar deces. Nu sunt dubii că anestezia se va efectua
ședinţă a responsabililor de rezidenţi, îi probozea pe cei prezenţi cu ace și seringi sterile, de o singură folosinţă. În trecut când se
în sală — conferenţiari, pro- fesori, de ce n-au prezentat la decanat utilizau seringile din sticlă cu ace sterilizate prin fierbere, apăreau
datele personale posi-
alezrie denţilor. Eu mi-am permis să-i spun că aceasta bilităţideinfectarecu HIV,hepatiteviraleetc.Acestea
intră în obligaţiunea secretarelor decanatului, la care dânsul mi-a pot surveni în urma sterilizării incorecte a instrumen- telor pentru
reproșat că, dacă este greu să fac aceasta, anul viitor mă va elibera din tratament.
funcţia de responsabil la catedră pentru rezidenţi. Deontologia și etica medicală prevăd conduita corectă și
Este un proverb: “ ce ţie nu-ţi place,tualia nu-i respectuoasă faţă de colegii și confraţii de breaslă, faţă de societatea
face! “ în care activează fiecare din noi.
Uneori la medici se adresează persoane care n-au Mediecbuulietr să fie corect faţă de colegi, chiar
fost programate, însă au nevoie de asistenţă. Medicul în prezenţa dacă cineva a comis o greșeală de diagnostic sau tra- tament. Nici
pacientului care stă în fotoliu îi spune celui care s-a adresat: „astăzi într-un caz nu se permite ca în prezenţa pacientului sau studentului,
programul este suprasolicitat, dar așteptaţi, eu mă voi strădui mai colegilor să li se facă ob- servaţii.
repede să termin
aici și voi lua cunoștinţă de starea dumneavoastră“. În Cu mare regret, dar șl i în mediu academic nu o
așa caz, cel ce stă în fotoliu este emoţionat că doctorul se va grăbi, dată am auzit cum unele persoane își permit observa- ţii grosolane,
ceea ce poate duce la greșeli, complicaţii. nejustificate, de tot felul.
Am observat și așa cazuri când medicul așează În perioada sovietică, la diferite simpozioane, conferinţe,
pacientul în alt fotoliu și îl consultă pe cel care s-a congrese, savanţii ne povăţuiau pe noi, cei
10 adresat. Consider că aceasta este o greșeală gravă și tineri, în privinţa eticii și deontologiei medicale.
Îmi amintesc un caz povestit de ilustrul savant rus Ministerul Sănătăţii, despre atitudinea incorectă a
A. Evdokimov, un pacient s-a adresat la el când era încă tânăr medicului oncolog.
precum că îl deranja un dinte care fusese tratat. A. Evdokimov a Întorcându-se dinnou în clinică, m-a întrebat, de ce l-am trimis
studiat clișeul radiografic și l-a la instituţia dată doar el nu are cancer.
întrebattp„eCpacien ine v-a obturat așa de prost ca- I-am explicat că aceasta a fost necesar pentru a finc-o
nalul?“. Pacientul puţin s-a intimidat, dar i-a răspuns : vinși, deoarece pot fi complicaţii, apoi l-am trimis la un
„Dvs, stimate doctor“, aceasta a fost greșeala etică, așa ceva nu se conferenţiar-chirurg stomatolog care studia afec- ţiunile
admite. precanceroase, care i-a propus, de asemenea, să-i facă biopsie. Însă
Uncazcomisdeunuldindiscipoliimei,pacientul pacientul a refuzat și a plecat la
s-a adresat cu uociadzia un efect apărut în lucrarea consultaţie la Kiev, apoi la Leningrad, unde i-au pro-
confecţionată. În prezenţa unor persoane din sală, medicul l-a pus,ede as menea, biopsie.
întrebat pe pacient : „Ce măgar v-a făcut această lucrare?“, la care Între timp pacientul s-a întors din călătorie și a dat acordul la
pacientul i-a răspuns: „Dum- neata, doctore“. biopsie, dar era prea târziu, i s-a efectuat o operaţie radicală,
Aici conflictele s-au realizat momentan și cred că deoarece apăruse metastaze.
Neâncrederea a fost indusă prin examenul incom-
cei care au asistat, voreţin minte lecţia, cum nu tre- buie de plet al specialistului deilp,rof care la dezorientat pe
procedat. pacient.
Dacă aceasta ar fi spusă unui pacient la care n- avea Medicul e dator să se consulte cu colegii săi, fără a se gândi că își
atitudine, imediat apare situaţia de conflict și, spre regret, ele sunt pierde autoritatea. Oamenii deștepţi vor înţelege că medicul are unele
multe, unele sunt justificate, al- îndoieli, dar și o dorinţă
tele sunt inspirate din răutate. Aceste situaţii uneori de a cunoaște mai multe, denasșoilicdo a convinge-
ajung în justiţie și medici se judecă cu pacienţii, ani rea, el are grijă să nu comită vreo greșeală care poa- te dăuna
dearândul. pacientului. O asemenea atitudine vorbește despre un medic bun,
Acești medici uită de jurământul depus, dar cred și din care are grijă de sănătatea pa- cientului, dar și de faptul că contează
invidie că cuiva îi sporește mai bine. dacă el a stabilit corect diagnosticul.
Medicul nu este în drept să-și bârfească colegul
său, mai ales pe pedagoguu.l să Se cere o anumită po- Mai rtaebgirle este cazul când medicul este prea
liteţe, dar, cu regret, ne întâlnim și cu lipsa elimentară de etică încrezut în sine, iar ca rezultat comite greșeli. Eșecu- rile,
medicală și în sfera academică. Atât pedago- gii, cât și cadrele insuccesele pot fi divizate în 3 grupuri:
medicale auxiliare, trebuie să aibă un — Greșeli din cauza necunoașterii afecţiunii sau
crtoampo ment corect nu numai faţă de pacienţi, dar simptoamele ei.
și faţă de asistentele medicale, infermiere, studenţi și rezidenţi, — Accidente neprevăzute, care nu depind de me- dic, de
între ei și alţi medici. exemplu, oeracţie specifică a organis- mului.
În ultimii ani adresarea către studenţi a cadrelor didactice mai — Greșeli comise din cauza neglijenţei medicu- lui.
tinere este, după părerea mea, absolut incorectă. Fiecare din ei În toate cazurile se pune întrebarea: corect sau nu a procedat
necesită o adresare respectu- oasă și nu de „tutuit“; cândva acestea medicul?
erau tradiţii de neclitit ale catedrelor, însă odată cu schimbul genera- Între eroare de alt ordin și neglijenţă este o mare diferenţă.
ţiilor, situaţia tinde spre negativ. Neglijenţa se pedepsește prin lege.
Medicul stomatolog trebuie să cunoască bine ana- tomia ișziifolog Pot fi greșeli din cauza lipsei de experienţă, nici ele nu se pot
ia omului, mai ales anatomia capului și gâtului, pentru a nu ierta, dar greșelile comise din neglijenţa medicului, din neatenţia
provoca complicaţii iatrogene. Dar nu numai incompetenţa lui faţă de pacient, trebuie pedepsite.
medicului, dar și com- portamentul lui poate avea un final tragic Nucunoști,aisuspiciuni—consultă-tecuceimai
asupra pa- cientului. Unii medici, încă fără experienţă suficientă, au experimentaţi.
simţul că sunt atotștiutori, mari specialiști. Vreau să menţionez că recunoaștereaeșgerlilor este un act de
Am cunoscut un caz tragic. După consultul unui bărbat de 36 bărbăţie, de sinceritate și curăţenie spi- rituală ci nu o rușine. În
de ani, am stabilit diagnosticul de leuco- plazie cu localizare pe jurământul depus de medic este așa o frază „Jur permanent s-ă
limbă, însă avea semne suspec- te de malignizare. Într-o formă foarte consult confraţii
atentă și corectă
i-am făcut otetremi la institutul de profil pentru mei“.
biopsie. În trimitere am scris, luecoplazie sub semn În tinereţe mulţi își imaginează că a consulta o
de întrebare, prin anii 70-80 ai secolului trecut nu se persoană mai experimentată est o rușine care poate
făcea atâta publicitate și nu se recomanda a vorbi cu pacientul sugera celor cu care se consultă că el nu este compe- tent, că poate
despre posibilul cancer. În institutţia respec- tivă medicul, fără a apărea o părere despre acest medic, că nu are cunoștinţele
examena pacientul, i-a propus să arate limba spunându-i “ dacă vi sa suficiente.
stabilit diagnosti- cul de leucoplazie, înseamnă că e corect“ și a Compozitorul Sh. Guno, la vârsta de 20 de ani,
refuzat afirma: „eu sunt cel mai celebru coozm
itopr ; la 30 de
să-i facă oarecare investigaţii. Pacientul fiind indignat ani — eu și Motzart, la 40 de ani — Motzart și eu,
11
de felul cum a fost examinat audsep o reclamaţie la iar mai târziu, în perioada bătrâneţelor — numai
Motzart“. Modestia, mintea ageră și trează, bunăvo- inţa, dorinţa respectând jurământul depus la absolvirea instituţiei
de ași destina viaţa oamenilor — aceste caracteristici sunt de învăţământ.
indispensabile unui medic onest. O veche legendă spune: “ Odată zeiţa s-a înfuriat și a
Fiecare din noi tinde să-și cunoască organismul, transformat-o pe fiica lui Hippocratestîrn-o urgie, care locuia într-
mai ales atunci când apar simptome ale unei suferin- un castel pe insula Cos, dar necătând
ţe. Dartnout în deauna cele aflate despre boală ne vor la toate, locuitorii acestei insule o respectau și o în-
încuraja și ajuta în combaterea ei. Fiecărui bolnav, cojurau cu atenţie. Se spune că ea va deveni din nou frumoasă
după investigaţii, i se comunică că are o miocardită numai atunci când se va găsi un tânăr care
sau hipertensiune arterială, sau insuficienţă cardiacă, cu mare drageost o va săruta și iubi. Mulţi au încercat
dar rare oricând ise spune că arecancer. s-o facă, dar erau omorâţi. Dar legenda spune că nu-
Pacientul cţiuanfie cardiovasculare nu se va mai acela îi va întoarce frumuseţea și bogăţiile ei care
emoţiona atât de mult la auzul diagnosticului, deși cu- noaștem că de va îndeplini totul cu dragoste, sincer“.
aceste boli mor cei mai mulţi pacienţi și pot avea o moarte subită. Aceasta este o alegorie, fiica plupioH
criates este medicina, iar
Dar la auzul bolii canceroa- se pacientul își anunţă sentinţa tânărul este medicul. Din legendă ur- mează că numai acela va
singur. deveni un medic bun care își
Deaceea medicul în uneleicazur ocrotește psihi- va alege singur specialitatea și va iubi laturile frumoa-
cul pacientului, spunându-i că totul va fi bine, există o taină — “ se și mai puţin plăcute ale medicinii.
Minciuna favorabilă“ pentru bolnav. „Min- ciuna favorabilă“ mai Jurământulilu Hippocrates, care a apărut înaintea erei noastre,
ales trebuie păstrată atunci când bolnavii sunt în stări terminale, ei dar referitor la etica medicală a influenţat în mod esenţial
trebuie încurajaţi. componenta etico-morală a practicii medicale pe parcursul tuturor
Medicul este dator să păstreze taina și atunci când bolnavii nu secolelor ulterioare. “ Jur pe Apolo, pe medicul Esculap, Higea și
vor ca rudele și apropiaţii să cunoască adevărul. Acești bolnavi au Panacea și în numele tuturor zeilor ţșeilzoeri, pe care îi iau ca
o mare speranţă că totul se va termina cu bine. În așa caz e de datoria martori, că voi îndeplini onest în măsura puterilor și priceperii
medicului de a respecta solicitările bolnavului. mele, acest jurămînt și obligaţia scrisă. Să-i consider pe cei care m-au
Odinioară am cunoscut o pacientă de vârstă îna- învăţat și ajutat să devin me-
intată, dânsa sufereaedrie dur în timpul masticaţiei dic la același nivel cu părinţii mei; să mă împart cu ei
sub proteza mobilizabilă la maxilă. Când dumneaei și-a scos cu averea mea, să le ajut la nevoie. Copiii lor să-i con- sider drept
proteza, am observat montată în ea o co- roană de aur, am fost fraţii mei și dacă vor dori să-i învăţ această meserie gratis și fără
curioasă să o întreb care a fost scopul. Dânsa mi-a răspuns că oarecare înţelegere. Tot ce știu să transmit urmașilor mei, urmașilor
soţul ei nu știe că ea învăţătorilor mei“.
are proteză mobilizabilăatloăt. Ambii soţi aveau vâr- La al II-lea Consgre Internaţional, consacrat de-
sta trecută de 70 de ani. Am fost rugată să nu devulg acest secret, ontologiei, care a avut loc în anul 1967 la Paris, a fost propus să se
spunând că numai stomatologul personal cunoaște situaţia dată. suplimenteze jurământul cu o singură frază: „Jur să învăţ toată
Îmi amintesc un alt caz banal, care s-a terminat cu un mare viaţa“.
scandal. Pacientul s-a adresat la o medică- dentistă cu careva Sunt cuvinte zguduitoare, care la etapa actuală, într-o măsură
incomodităţi, senzaţii de usturime în cavitatea bucală, după oarecare, și-au pierdut sensul lor-în re laţiile dintre generaţii.
investigaţii, s-a diagnosticat candidoză. Medicul l-a întrebat dacă nu Da, averea nu este nevoie de împărţit cu învăţă- torii, dar
cumva a avut contactextraconjugal,pacientulaconfirmatcăda. stima faţă de ei trebuie să rămână, cinstirea celor care și-au pus
După câteva zile la medic s-a adresat soţia, care era alarmată umărul la pregătirea medicului și nu numai a medicului, dar a
de starea de sănătate a soţului și care este etiologia. Medicul i-a spus fiecărui alt specialist, să efișenvică.
soţiei despre relaţia extra- conjugală a soţului provocând un mare
scandal în fa- milia respectivă. Medicul a încălcat postulatul despre Bibliografie
tuailnuai. pacien 1. Georgette Goupil. Hans Selye. Înţelepciunea stresului. Editura Coresi SRL.
București, 1991.
Medicina este o meserie foarte grea, care cere efor- turi de la 2. Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская деонтолгия. Киев. Изд.
medic pe parcursul întregii sale activităţi, „Высшая школа“, 1988.
3. Эльштейн Н. В. Диалог о медицине. Талин. Изд. „Валгус“, 1983.

12

S-ar putea să vă placă și