Sunteți pe pagina 1din 26

http://www.contacafe.ro/topic11862.html?sid=840c6d274a9906af443b8cdd34c511ef.

ANALIZA – DIAGNOSTIC INTREPRINDERE


http://www.conta.ro/forum/lofiversion/index.php/t34936-300.html

.6 Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul n+1 şi să se interpreteze


fluxurile de numerar aferente activităților operaționale, financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele
informații din situațiile financiare:

Indicator N N+1
Imobilizări 1000 1100 100
Stocuri 300 350 50
Creanțe 400 430 30
Disponibilități 100 70 30
TOTAL ACTIV 1800 1960 160
Capitaluri proprii 500 600 100
Datorii financiare 600 650 50
Furnizori 200 300 100
Datorii salariale şi fiscale 450 390 60
Credite de trezorerie 50 10 40

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi sociale 50
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

Metoda indirectă
Rezultat înaintea impozitării 125 (1.000 – 300 – 400 -50 -100 – 50 + 25)
- Venituri din provizioane
- Rezultatul din cesiunea imobilizărilor
+ Pierdere din cesiunea titlurilor de participare
+ Cheltuieli cu dobânzile 50
+ Cheltuieli cu amortizarea 100
- Venituri din dividende
= Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare 275
- Creşterea creanţelor clienţi 30
- Creşterea stocurilor 50
+ Creşterea furnizorilor 100
+ Impozit pe profit de plătit 25
+ Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 320

+ Încasări din cesiunea titlurilor 40


- Plăţi către furnizorii de imobilizări
+ Dividende încasate
+ Încasări din vânzarea utilajelor 100
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii 100

+ Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni


+ Contractare credite pe termen lung 50
- Rambursare credite pe termen lung
- Dobânzi plătite 50
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 0

2 Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar‐contabile care
prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Rezolvare:

ANC = POZITIA FINANCIARA


ANC= TA – TD = 23.300 - 2000 – 2300 = 20.000

O situatie neta pozitiva inseamna o crestere a capitalurilor proprii,o gestiune sanatoasa a firmei.

Ex 3. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi:


Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creante 8000
Disponibilități 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000

Stiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din
stocuri şi 5% din creanțe sunt aferente cantinei din incinta societății, care determină de asemenea datorii
salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, să se analizeze poziția financiară a întreprinderii din punct de
vedere contabil şi funcțional.
Rezolvare :
Analiza pe baza bilanţului contabil
a)fondul de rulment net

FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-(Datorii din
exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=
(10000+8000+2000)-(12000+8000+4000+1000)=20000-25000=-5000
Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar
b) Activul net contabil
Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=40000+5000=45000
Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=10000+8000+2000=20000
Total Active= 45000+20000=65000
Capitaluri proprii (Activul net)=Total active- Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte
scurt=12000+8000+4000+1000 =25000
Datorii pe termen lung= 15000
Capitaluri proprii = 65000-(15000+25000)=65000-40000=25000
Total capitaluri proprii si datorii=65000
c) nevoia de fond de rulment
NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-Venituri in avans=
10000+8000+0-(25000-0)-0=-7000
d)Trezoreria neta
TN=FRN-NFR=-5000-(-7000)= 2000
Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=2000-0=2000
Analiza pe baza bilanţului functional
In acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii , ciclul de
exploatare si ciclul de finantare.
ACTIVE ACICLICE (STABILE)=45000
ACTIVE CICLICE DIN CARE:20000
Active ciclice din exploatare din care :16600
stocuri = 10000-10%=9000
creante din exploatare =8000-5%= 7600
Active ciclice din afara exploatarii= 400+1000=1400
Disponibilitati 2000
TOTAL ACTIV 65000
SURSE ACICLICE(STABILE) DIN CARE: 40000
-capitaluri proprii =25000
-datorii stabile ,din care: 15000
imprumuturi pe termen mediu si lung =15000
SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE =25000
-surse ciclice din exploatare =(12000-1000)+ (8000-600)+4000=22400
- surse ciclice din afara exploatarii =1000+1000+600=2600
TOTAL PASIV =65000
Calculul indicatorilor:
a) fondul de rulment net
FRN= Surse aciclice(stabile)- Active aciclice( stabile)=40000-45000=-5000
FRN = Active ciclice- Surse ciclice= 20000-25000=-5000
b) Necesarul de fond de rulment
NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii- Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie)=16600+1400-
25000=-7000
c) trezoreria neta
TN = FRN- NFR = -5000-(-7000)= 2000
Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului fuinctional indicatorii FRN,NFR si TN au aceleasi valori .

crstmol

13.

26. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală pentru întreprinderea ale cărei
venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să se compare cu cele calculate în manieră anglo - saxonă:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Produţia vândută 34000
Producţia stocată 2500
Subvenţii de exploatare 2000
Venituri din provizioane de exploatare 200

Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1000

Cheltuieli cu materii prime 10000


Costul mărfurilor vândute 3200
Cheltuieli salariale 10000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Valoarea netă contabilă a elementelor de 400
activ cedate
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferenţe favorabile de curs 200
valutar
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

Rezolvare:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4,000.00
Producţia vândută 34,000.00
Producţia stocată 2,500.00
Subvenţii de exploatare 2,000.00
Venituri din provizioane de exploatare 200.00
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1,000.00
Cheltuieli cu materii prime 10,000.00
Costul mărfurilor vândute 3,200.00
Cheltuieli salariale 10,000.00
Cheltuieli cu amortizarea 1,000.00
Cheltuieli cu provizioane 200.00
Cheltuieli cu chirii 200.00
Cheltuieli cu asigurări sociale 2,000.00
Valoarea netă contabilă a elementelor de activ cedate 400.00
Impozite şi taxe 300.00
Venituri din dobânzi 200.00
Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar 200.00
Cheltuieli cu dobânzi 800.00
Cheltuieli cu provizioane financiare 100.00
Impozit pe profit 1,300.00

Marja comerciala=Venituri din vânzarea de marfuri-Costul


marfurilor vândute 800.00
Productia EXERCITIULUI = Venituri din vânzarea productiei +
Variatia productiei stocate + Venituri din productia de
imobilizari 36,500.00
Valoarea adaugata = marja comerciala + productia exercitiului -
consumul exercitiului de provenienta terta 36,700.00
EBE = Valoare adaugata + Subventii de exploatare - Impozite si
taxe - Cheltuieli de personal 26,400.00
Rezultatul exploatarii = EBE + alte venituri din exploatare -
Contul 681 - Alte cheltuieli de exploatare 26,400.00
Rezultatul curent inainte de impozitare = Rezultatul exploatarii
+Venituri financiare - Cheltuieli financiare 25,900.00
Rezultatul exceptional = Venituri exceptionale - Cheltuielli
exceptionale 0
Rezultatul exercitiului = Rezultatul curent inainte de
impozitare+/- Rezultatul exceptional - Impozit pe profit 24,600.

EX. 2 AM O PRO1.Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul industriei prelucratoare care
prezinta urmatoarele informatii bilantiere:
Indicator 31.12.N
Imobilizari 100.000
Stocuri 20.000
Creante 40.000
Disponibilitati 5.000
Capitaluri proprii 65.000
Datorii mai mari de un an 50.000
Datorii de exploatare 47.000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase
corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si
capitalul propriu.

BILANT

Active imobilizate =100.000


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000

Capital si rezerve = 65.000


Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000

-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000


-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9 Datorii curente 50.000

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000

Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%


Capital angajat 50.000+65.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;


* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar

Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti


* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care
debitorii isi achita datoriile catre entitate
.
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si,
in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe
termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. "

b) Marja bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile
de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
Am vazut ca in probl. ta datoriile bancare pe termen foarte scurt sunt 0, atunci unde vezi 3000, care reprez dat
pe termen f scurt in probl mea, tu inlocuiesti cu 0.bafta mai departe

10. O întreprindere este caracterizată de situa ia bilan ieră descrisă în tabelul de mai jos.
ț
ț

Ştiind că imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale întreprinderii,
datorii pe termen lung în valoare de 400 reprezintă rate scadente în anul curent, 10% din crean e sunt garan ii
de bună execu ie ce vor fi încasate peste 20 de luni şi 10% din

ț
ț
ț
datoriile către furnizări au termene de plată negociate prin cotract de peste un an să se analizeze
pozi ia financiară a întreprinderii pe baza bilan ului contabil şi a bilan ului financiar şi să se explice4
diferentele constatate
Raspuns :
Analiza pe baza bilanţului contabil
a)fondul de rulment net

FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-


(Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=
(1000+2000+1000)-(3000+800+400+1600)=4000-5800=-1800
Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar
b) Activul net contabil
Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=3000+800=3800

Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=4000


Total Active= 3800+4000
Capitaluri proprii =Total active- Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte
scurt=800+400=1200
Datorii pe termen lung= 3000
Capitaluri proprii 7800-1200-3000=3600
Total capitaluri proprii si datorii=7800

c) nevoia de fond de rulment


NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-
Venituri in avans= 1000+2000-1200-1600=200
d)Trezoreria neta
TN=FRN-NFR=--1800-200=- 2000
Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=1000-1600-400-=2000

Bilanţul financiar grupează datele contabile după criterii financiar-contabile de lichiditate


şi exigibilitate. În construcţia bilanţului financiar “clasamentul posturilor de activ şi de
pasiv se face exclusiv după criteriile de lichiditate şi exigibilitate”.

Se procedează în acest scop la o serie de corecţii atât în activul cât şi în pasivul bilanţului,
obţinând mărimi semnificative în analiza financiară. Corecţiile care se aduc activului
bilanţului au ca scop obţinerea unor mărimi financiare semnificative pentru analiza
financiară, şi anume:
- Imobilizări nete;
- Stocuri şi producţie în curs;
- Alte active circulante.
Imobilizările nete cuprind:
- imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale;
- imobilizări financiare mai mari de un an;
- creanţe mai mari de un an;
- cheltuieli constatate în avans ce afectează o perioadă mai mare de un an;
- prime de rambursare a obligaţiunilor.
Corecţiile care se aduc pasivului bilanţului, plecând de la situaţia după repartizarea
rezultatelor, au ca scop constituirea a trei mărimi financiare semnificative pentru analiza
financiară şi anume:
- capitalurile proprii;
- datoriile pe termen lung şi mediu;
- datorii pe termen scurt.
Pentru a stabili datoriile pe termen lung şi mediu şi datoriile pe termen scurt, posturile de
provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, datorii şi conturi de regularizare şi asimilate se vor
separa în funcţie de perioada de timp la care se referă şi anume, mai mare de un an sau
mai mică de un an.
Datoriile pe termen lung şi mediu astfel determinate şi suma capitalurilor proprii
constituie capitalurile permanente
Bilanţ financiar
Activ
Imobilizări nete
Stocuri şi producţia în curs
Alte active circulante

Pasiv

Capitaluri proprii
Datorii pe termen mediu şi lung
Datorii pe termen scurt

Plecând de la bilanţul financiar se pot calcula indicatorii de structură ai activului şi ai


pasivului .
1.ponderea imobilizărilor în totalul activului
Imobilizari/Activ*100
2.ponderea stocurilor şi producţiei în curs în totalul activului
Stocuri si productie in curs/Activ*100
3.ponderea altor active circulante în totalul activului
ponderea altor active circulante /Activ*100
4.ponderea capitalurilor proprii în total pasiv
capitalurilor proprii /Pasiv*100
5.ponderea datoriilor pe termen mediu şi lung în total pasiv
datoriilor pe termen mediu şi lung/Pasiv *100
6.ponderea datoriilor pe termen scurt în total pasiv
datoriilor pe termen scu/Pasiv*100

12..

Raspuns :

Marja comerciala = veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la pret de vanzare, exclusiv
reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) - si costul de achizitie aferent marfurilor vandute (cont 607 -
exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).

Marja comerciala = 20000-15000=5000


Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului
provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)

Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea macroeconomica de consum intermediar


si include toate consumurile din exterior, oricare ar fi destinatia lor functionala (interna):

- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consumabile);


- cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si reparatii, redevente, locatii de gestiune
si chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile si cercetarile, cheltuieli cu colaboratorii, reclama,
publicitatea etc.);

- alte cheltuieli materiale


Consumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime + cheltuieli cu
chirii + cheltuieli cu dobanzi = 15000+1500+1400 = 17900 lei
Productia exercitiului = Productia vanduta (cont 70 - cont 707) +/- Productia stocata (cont
711) + Venituri din productia de imobilizari (cont 72) = 30000 + 1000+200 =31200 lei
Valoarea adaugata = 5000 + 31200 -17900 =18300lei
Valoarea adaugata reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea potentialului
uman si contributia sa la realizarea valorii adaugate

Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al valorii adaugate


trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua

Valoarea adaugata permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest indicator reprezinta o valoare
adaugata bruta deoarece cheltuielile cu amortizarea nu sunt consumatii din exterior si, deci, deprecierea
capitalului economic (imobilizarilor) nu este luata in considerare, rezultand o valoare adaugata bruta, care
include si amortizarea. Diminuarea valorii adaugate brute cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii
permite obtinerea valorii adaugate nete.

ANALIZA – DIAGNOSTIC INTREPRINDERE


http://www.conta.ro/forum/lofiversion/index.php/t34936-300.html

.6 Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul n+1 şi să se interpreteze


fluxurile de numerar aferente activităților operaționale, financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele
informații din situațiile financiare:

Indicator N N+1
Imobilizări 1000 1100 100
Stocuri 300 350 50
Creanțe 400 430 30
Disponibilități 100 70 30
TOTAL ACTIV 1800 1960 160
Capitaluri proprii 500 600 100
Datorii financiare 600 650 50
Furnizori 200 300 100
Datorii salariale şi fiscale 450 390 60
Credite de trezorerie 50 10 40
Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi sociale 50
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

Metoda indirectă
Rezultat înaintea impozitării 125 (1.000 – 300 – 400 -50 -100 – 50 + 25)
- Venituri din provizioane
- Rezultatul din cesiunea imobilizărilor
+ Pierdere din cesiunea titlurilor de participare
+ Cheltuieli cu dobânzile 50
+ Cheltuieli cu amortizarea 100
- Venituri din dividende
= Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare 275
- Creşterea creanţelor clienţi 30
- Creşterea stocurilor 50
+ Creşterea furnizorilor 100
+ Impozit pe profit de plătit 25
+ Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 320

+ Încasări din cesiunea titlurilor 40


- Plăţi către furnizorii de imobilizări
+ Dividende încasate
+ Încasări din vânzarea utilajelor 100
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii 100

+ Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni


+ Contractare credite pe termen lung 50
- Rambursare credite pe termen lung
- Dobânzi plătite 50
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 0

3 Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar‐contabile care
prezintă următoarea situație financiară:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Rezolvare:

ANC = POZITIA FINANCIARA


ANC= TA – TD = 23.300 - 2000 – 2300 = 20.000

O situatie neta pozitiva inseamna o crestere a capitalurilor proprii,o gestiune sanatoasa a firmei.

Ex 3. Se cunosc următoarele date din situația bilanțieră a unei întreprinderi:


Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creante 8000
Disponibilități 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000

Stiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din
stocuri şi 5% din creanțe sunt aferente cantinei din incinta societății, care determină de asemenea datorii
salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, să se analizeze poziția financiară a întreprinderii din punct de
vedere contabil şi funcțional.
Rezolvare :
Analiza pe baza bilanţului contabil
a)fondul de rulment net

FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-(Datorii din
exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=
(10000+8000+2000)-(12000+8000+4000+1000)=20000-25000=-5000
Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar
b) Activul net contabil
Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=40000+5000=45000
Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=10000+8000+2000=20000
Total Active= 45000+20000=65000
Capitaluri proprii (Activul net)=Total active- Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte
scurt=12000+8000+4000+1000 =25000
Datorii pe termen lung= 15000
Capitaluri proprii = 65000-(15000+25000)=65000-40000=25000
Total capitaluri proprii si datorii=65000
c) nevoia de fond de rulment
NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-Venituri in avans=
10000+8000+0-(25000-0)-0=-7000
d)Trezoreria neta
TN=FRN-NFR=-5000-(-7000)= 2000
Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=2000-0=2000
Analiza pe baza bilanţului functional
In acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii , ciclul de
exploatare si ciclul de finantare.
ACTIVE ACICLICE (STABILE)=45000
ACTIVE CICLICE DIN CARE:20000
Active ciclice din exploatare din care :16600
stocuri = 10000-10%=9000
creante din exploatare =8000-5%= 7600
Active ciclice din afara exploatarii= 400+1000=1400
Disponibilitati 2000
TOTAL ACTIV 65000
SURSE ACICLICE(STABILE) DIN CARE: 40000
-capitaluri proprii =25000
-datorii stabile ,din care: 15000
imprumuturi pe termen mediu si lung =15000
SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE =25000
-surse ciclice din exploatare =(12000-1000)+ (8000-600)+4000=22400
- surse ciclice din afara exploatarii =1000+1000+600=2600
TOTAL PASIV =65000
Calculul indicatorilor:
a) fondul de rulment net
FRN= Surse aciclice(stabile)- Active aciclice( stabile)=40000-45000=-5000
FRN = Active ciclice- Surse ciclice= 20000-25000=-5000
b) Necesarul de fond de rulment
NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii- Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie)=16600+1400-
25000=-7000
c) trezoreria neta
TN = FRN- NFR = -5000-(-7000)= 2000
Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului fuinctional indicatorii FRN,NFR si TN au aceleasi valori .

crstmol

Ex.............. 1. (9.) Sa se analizeze pozitia financiara a unei intreprinderi din sectorul commercial cu
urmatoarea situatie bilantiera:
Indicator 31.12.n
Imobilizari 30000
Stocuri 4000
Creante 5000
Disponibilitati 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000
Rezolvare: 9

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase
corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si
capitalul propriu.

I BILANT PATRIMONIAL

ACTIV
Active imobilizate =30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=4000 + 5000 + 1000 = 10.000
TOTAL ACTIVE = 130.000

PASIV
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 5000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
13.000 + 2.000 = 15.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000

II BILANTUL FUNCTIONAL

Reprezinta un alt instrument util pentru analiza financiara, el fiind un bilant contabil retratat, posturile fiind
ordonate intr-o logica si o oprica diferita de cea dupa functiunea conturilor.
Practic, pentru a ordona din punct de vedere functional posturile bilantului contabil, este suficient sa stabilim
apartanenta acestora la unul dintre ciclurile de functionare, si anume:
- ciclul de investitii
- ciclul de exploatare
- ciclul de finantare
Din punct de vedere structural, bilantul se prezinta astfel:
ACTIV PASIV
I active stabile(aciclice) AS I surse stabile (aciclice) SS
II active ciclice aferente exploatarii ACE II surse ciclice de exploatare SCE
III active ciclice din afara exploatarii ACAE III susrse ciclice din afara exploatarii SCAE
IV trezorerie de activ TA IV trezorie de pasiv TP

III ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A INTREPRINDERII

A . ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI

a) RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE = ACTIVE IMOBILIZATE * 100 =


TOTAL ACTIV

30.000 *100 = 23
130.000

ACTIVE IMOBILIZATE = IMOB NECORPORALE + IMOB CORPORALE + IMOB IMOB. FIN


TOTAL ACTIVE = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE CIRCULANTE
( STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT + DISPONIBILITATI)

RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE = IMOB NECORPORALE * 100


TOTAL ACTIV

RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE = IMOB CORPORALE * 100


TOTAL ACTIV

RATA IMOBILIZARILOR FINANCIARE = IMOBILIZARI FINANCIARE * 100


TOTAL ACTIV

b) RATA ACTIVELOR CIRCULANTE = ACTIVE CIRCULANTE * 100 = 12.000 *100 = 10


TOTAL ACTIV 130.000
ACTIVE CIRCULANTE = STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT +
DISPONIBILITATI

RATA STOCURILOR = STOCURI * 100 = 4000 *100 = 31


TOTAL ACTIV 130.000

RATA CREANTELOR COMERCIALE = CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE *100 = 5000 *100 = 4


TOTAL ACTIV 130.000

RATA DISPONIBILITATILOR = DISPONIBILITATI SI ACTIVE ASIMILATE*100=1000 *100=1


TOTAL ACTIV 130.000
B ) ANALIZA STRUCTUTII SURSELOR DE FINANTARE

a) RATA STABILITATII FINANCIARE = CAPITALUL PERMANENT * 100


TOTAL PASIV

= 20.000 * 100 = 16
130.000
Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare + rezerve + sau - rezultatul reportat + sau
- rezultatul exerciţiului
Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + datorii pe termen lung
b) RATA AUTONOMIEI GLOBALE = CAPITAL PROPRIU * 100 = 20000 *100 = 16
TOTAL PASIV 130.000

c) RATA DATORIILOR PE TERMEN SCURT = DATORII PE TERMEN SCURT * 100=


TOTAL PASIV
2000 *100 = 2
130.000

d) RATA DATORIILOR TOTALE = DATORII TOTALE *100=20.000 *100=16


TOTAL PASIV 130.000

IV ANALIZA ACTIVULUI NET

ACTIVUL NET REPREZINTA INTERESUL REZIDUAL AL PROPRIETARELOR IN ACTIVELE


INTREPRINDERII DUPA DEDUCEREA TUTUROR DATORIILOR SALE, FIIND SIMILAR AVUTIEI
ACESTORA CA URMARE A ALOCARII SI IMPLICARII CAPITALURILOR IN ACTIVITATEA SA.
VALOAREA PATRIMONIALA A INTREPRINDERII COINCIDE CU ACTIVUL NET CONTABIL.
a) METODA SINTETICA
Ant = At-D = 130.000-30.000= 100.000
Ant = activ net
At=active totale
D=datorii totale

b) METODA ADITIVA
Ant = Ks+Rz+Rr+Re-Rrep
Ks = capital social
Rz= rezerve
Rr= rezltatul reportat
Re=rezultatul exercitiului
Rrep=repartizarile efectuate de reultatul ex in cursul exercitiului respectiv

V ANALIZA CORELATIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NEVOIA DE FOND DE RULMENT SI


TREZORERIA NETA
A) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE PATRIMONIALA este indicatorul care exprima in marime
absoluta lichiditatea unei intreprinderi ( pe termen scurt)

FR = CAPITALUI PERMANENTE – ACTIVE IMOBILIZATE


sau
FR = (CAPITALURI PROPRII + DATORII PE TERMEN LUNG ) – ACTIVE IMOBILIZATE
FR = (20.000+5000) – 100.000 = -75.000

Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare ca:
- fond de rulment propriu RFp = capital propriu – active imobilizate
- fond de rulment imprumutat Fri = datorii pe termen lung

NEVOIA DE FOND DE RULMENT reprezinta un element avand natura de activ si reprezinta acea parte a
activelor circulante care trebuie finantare pe seama fondului de rulment
NFR = (active circulante – disponibilitati – investitii financiare) – obligatii pe termen scurt
Sau
NFR = (stocuri + creante) –(datorii pe termen scurt – credite pe termen scurt)

Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment
si exprima:
• daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui exercitiu financiar
• daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu financiar, acoperita pe seama creditelor de
trezorerie ( pe termen scurt)

B) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE FUNCTIONALA

Fondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net global (FRNG) si reprezinta un element de
pasiv, practic, resursa de finantare stabila destinata sa acopere activele stabile(imobilizarile)
FRNG = resurse stabile(aciclice) – active stabile (aciclice)

VI PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente = ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE (pe termen scurt)
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 10.000/2000 = 5
* activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000+5000+1000=10.000
* datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =2000

Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;


Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Aprecierea generala este ca un nivel de 1,5 – 2 ,0 reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel mai
mic de 1,0 poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente pe
termen scurt.
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (ACTIVE CURENTE – STOCURI ) / DATORII CURENTE
= (10.000 ) / 2000 = 5

Un nivel de 0.8 -1.0 al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de 0.5
poate evidentia probleme de onorare a platilor scadente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare =CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU * 100


Sau CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT * 100
Capital imprumutat
____________________ X 100 =5000 X 100 = 25%
Capital propriu 20.000

Capital imprumutat 50.00 X 100 = 20%


Capital angajat 5000+20000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."

formula de calcul = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;


Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar

Costul vanzarilor = NR DE ORI


Stoc mediu

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
= Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti


calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care
debitorii isi achita datoriile catre entitate
.
= Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si,
in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

= Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

= Cifra de afaceri
Active imobilizate

* Viteza de rotatie a activelor totale

= Cifra de afaceri
Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen
lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari


= Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile
de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim
Am nevoie de rezolvarea urmtoarelor probleme:

1. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale cărei


informații financiare sunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400

3. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preț unitar de 40 u.m. întreprinderea
înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 60000 u.m., cheltuieli de personal de 80000
u.m. din care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi chirii în cuantum
de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să
se interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice şi nivelul
rezultatului de exploatare şi curent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute.

Daca le are cineva, rog sa posteze

Multumesc

1.Marja comerciala = venituri din vanzarea marfurilor – cheltuieli cu marfurile vandute = 4000-4200= - 200
lei
Productia exercitiului = productia vanduta+productia stocata+productia imobilizata=24000+500=24500 lei
Marja industriala = productia exercitiului – (cheltuieli materiale totale+cheltuieli cu prestatiile
externe)=24500lei –(10.000+200)=24500-10200=14300lei
Valoarea adaugata propriu zisa = marja comerciala +marja industriala = -200 lei+14300 lei= 14100 lei
Valoarea adaugata globala = VA propriu zisa+venituri financiare-cheltuieli financiare=14100 lei+100lei-500
lei=13.700 lei
Excedent brut din exploatare = Valoare adaugata globala+subventii de exploatare primite –(cheltuieli cu
personalul+impozite si taxe fara impozit pe profit )=13.700 lei +2300 lei – (5000+300)=10.700 lei
Capacitatea de autofinantare globala = excedent brut din exploatare – impozit pe profit = 10700-1400=9300
lei
Capacitatea de autofinantare neta = capacitatea de autofinantare globala – provizioane – amortizare = 9300-
1000=8300 lei
Excedent brut de exploatare = profitul economic brut care provine din ciclul de exploatare
Capacitatea de autofinantare = partea din excedentul brut din exploatare care ramane la dispozitia
intreprinderii dup remunerarea capitalurilor imprumutate si plata impozitelor si taxelor directe sau indirecte.

1. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă
următoarele informații bilanțiere:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creante 40000
Disponibilități 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

R:

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le
in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile
situatiilor financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele,
datoriile si capitalul propriu.

BILANT

Active imobilizate =100.000


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000

Capital si rezerve = 65.000


Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000

-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000


-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9 Datorii curente 50.000

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000

Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%


Capital angajat 50.000+65.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile
cu dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;


* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a
lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti


* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data
la care debitorii isi achita datoriile catre entitate
.
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat
clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il


obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor


imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Total active

Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de produse alimentare:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 40000
Stocuri 2000

Creante 500
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 30000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 8500
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Lichiditatea curentă=2000+500+1000/8500=3500/8500=0.41
Valoarea fiind mult mai mică de 2 nu ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activitatea curentă
Lichiditatea imediată=500+1000/8500=1500/8500=0.18
Valoarea fiind mult mai mică de 2 nu ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activitatea curentă
Solvabilitatea=capitaluri proprii/total pasiv
Solvabilitatea=30000/43500=0.6 (o valoare mai mică de 1,5 dovedeşte că societatea nu are capacitatea de a-şi
achita datoriile pe termen scurt, mediu şi lung)
FR=capitaluri proprii+datorii pe termen lung-imobilizari nete,
FR=30000+5000-40000=-5000
FR negativ reflecta o stare de dezechilibru financiar pe termen lung realizat pe baza capitalurilor proprii
NFR=stoc+creante-datorii de exploatare
NFR=2000+500-8500= -6000
TEZORERIA NETA TN=FR-NFR
TN=-5000-6000=-11000
Trezoreria netă negativă evidenţiază existenţa unui deficit monetar la încheierea exerciţiului. În acest caz, o
parte din nevoia de fond de rulment este finanţată din creditele de trezorerie.