Sunteți pe pagina 1din 4

Sc.Gimn.,,Dr.A.

Vlad,,Orastie
An şcolar: 2018/2019
Disciplina: Matematică
Clasa: a V -a PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea Competenţe


crt. de specifice Conţinuturi Săpt Obs
învaţare
1. Operatii cu numere naturale S1
1. Recapitulare 2. Aflarea unui termen necunoscut S1
Şi 3. Rezolvarea unor probleme S1
consolidare 4. Evaluare initiala S2
1.1. Identificarea nr naturale în contexte 1. Scrierea şi citirea nr naturale.Reprezentarea pe axa nr S2
2. Numere variate 2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale; S3
Naturale 2.1. Efecuarea de calcule cu nr naturale 3. Adunarea nr nat, proprietati; scăderea nr naturale. S4
folosind operatiile aritmetice si proprietatile 4. Înmulţirea nr. naturale, proprietati. Factor comun. S4
acestora 5.Împărţirea, cu rest zero, a nr naturale S5
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru
6.Împărţirea cu rest a nr naturale S5
efectuarea operatiilor cu nr naturale si
pentru divizibilitate 7. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui nr.nat. S5
4.1. Exprimarea in limbaj matematic a unor Patratul unui nr nat. Reguli de calcul cu puteri10. S6
proprietati referitoare la comparari, Compararea puterilor S6
Divizibilitate aproximari, estimari si ale operatiilor cu 8. Exercitii /Evaluare S7
numere naturale 9.Ordinea efectuării operaţiilor si folosirea parantezelor S7
5.1. Analizarea unor situatii date in care 10Notiunile de divizor, multiplu. Divizori, multiplicom S8
intervin nr naturale pentru a estima sau 11.Criterii de divizibilitate cu 2, 5,10n, 3,9. S8
pentru a verifica validitatea unor calcule 12. Exercitii /Evaluare

Numere. 1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau 1. Fracţii ordinare; clasificare: subunitare, S9
Organizarea zecimale in contexte variate echi,supra;procente S9
datelor 2.2. efectuarea de calcule cu fractii folosind 2. Fractii echivalente(prin reprezentari) S9
proprietati ale operatiilor aritmetice 3. Compararea fractiilor cu acelasi numitor/numarator;
3.2. utilizarea de algoritmi pentru efectuarea
1
3. operatiilor cu fractii ordinare sau zecimale reprezentarea pe axa a fr ordinare S10
Fractii 4.2. utilizarea limbajului specific fractiilor/ 4. Introducerea si scoaterea intregilor dintr o fractie S11
ordinare procentelor in situatii date 5. Cmmdc(fara algoritm)a doua nr nat; amplificarea şi S12
5.2. analizarea unor situatii date in care simplificarea fracţiilor; fractii ireductibile S13
intervin fractii pentru a estima sau pentru a
6. Cmmmc a doua nr nat; aducerea fractiilor la un S14
verifica validitatea unor calculi
numitor comun S15

Fractii 1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau 1.Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui S15
zecimale zecimale in contexte variate 10, sub forma de fractii zecimale
2.2. efectuarea de calcule cu fractii folosind 2. Transformarea unei fractii zecimale finite S16
proprietati ale operatiilor aritmetice 3. Aproximări.Compararea, ordonarea si reprezentare pe S17
3.2. utilizarea de algoritmi pentru efectuarea
axă a fracţiilor zecimalefinite
operatiilor cu fractii ordinare sau zecimale
4. Exercitii
4.2. utilizarea limbajului specific fractiilor/
procentelor in situatii date

4. Recapitulare ▪ Numere naturale▪ Fractii S17


▪ Evaluare S18

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea Competenţe


crt. de specifice Conţinuturi Săpt Obs
învaţare
1.2. Identificarea fracţiilor zecimale in 1. Adunarea fractiilor S1
contexte variate 2. Scăderea fractiilor
2.2. efectuarea de calcule cu fractii 3. Înmulţirea fractiilor S1
folosind proprietati ale operatiilor 4.Exercitii
aritmetice 5. Evaluare S1
1. Numere.
3.2. utilizarea de algoritmi pentru
Organizarea 6.Împărţirea a doua nr naturale. S2
efectuarea operatiilor cu fractii ordinare
datelor sau zecimale 7. Media aritmetica a doua sau a mai multor nr nat S2
4.2. utilizarea limbajului specific fractiilor/ 8. Transformarea unei fractii ordinare in fractie zecimala. S2
procentelor in situatii date 9. Împărţirea unei fractii zecimale. S3
5.2. analizarea unor situatii date in care 10. Impartirea a doua fractii .
2
intervin fracti ipentru a estima sau pentru a 11. Ordinea efectuării operaţiilor S3
Fractii verifica validitatea unor calculi 12.Metode aritmetice pt rezolvarea pb cu fractii in care S4
Intervinsi unitati de masura pt lungime, arie, volum, S4
capacitate,masa, timp, unitati monetare S5
13. Pb de organizare a datelor; frecventa; date statistice S6
organizate in tabele, grafice; media unui setde date S6
statistice S6
16. Exercitii si probleme

1.3.Identificarea notiunilor geometrice 1.Punct, dreapta, plan, semiplan, semidreapta, segment S7


elementare si a unitatilor de masura in 2.Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta; puncte S7
diferite contexte coliniare; “prin doua puncte distinct trece o dreapta si
2. Geometrie 2.3. utilizarea instrumetelor geometrice numai una”
pentru a masura sau pentru a construi
3.Pozitiile relative a doua drepte ( concurente, paralele) S7
configuratii geometrice
4.Distantadintre doua puncte; lungimea unui segment; S8
3.3. determinarea perimetrelor, a ariilor si
a volumelor si exprimarea acestora in Segmente congruente (constructie) S9
unitati de masura corespunzatoare 5. Unghi; interiorul, exteriorul unui unghi S9
Elemente de 4.3. transpunerea in limbaj specific a unor 6. Masura unui unghi; unghiuri≡(masurare,constructive cu
geometrie probleme practice referitoare la perimetre, raportor) S9
arii, volume, utilizand transformarea 7.Clasificari de unghiuri: drept,ascutit,obtuz,nul,alungit S10
convenabila a unitatilr de masura 8. Probleme
5.3. interpretarea prin recunoasterea S10
elementelor, a masurilor lor si a relatiilor S10
dintre ele, a unei configuratii geometrice S11
dintr-o problema data
6.3. analizarea unor probleme practice
care includ elemente de geometrie studiate,
cu referire la unitati de masura si la
interpretarea rezultatelor
4.3. transpunerea in limbaj specific a unor 1.Unităţi de măsură pentru lungime; transformari; S12
probleme practice referitoare la perimetre, perimetre S13
Unităţi de arii, volume, utilizand transformarea 2. Unităţi de măsură pentruarie;transformari; ariidr, patrat
măsură convenabila a unitatilr de masura S13
5.3. interpretarea prin recunoasterea 3. Unităţi de măsură pentru volum;transformări;volumul
cubului şi paralelipipedului dreptunghic S14
elementelor, a masurilor lor si a relatiilor
S14
dintre ele, a unei configuratii geometrice 4. Exercitii
dintr-o problema data

3. Recapit 1. Exercitii S14,


3
finală 2. Evaluare 15
S15