Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE LECŢIE

DATA :
CLASA: a IV–a
PROPUNATOR: Leuca Sebastiana
OBIECTUL: ISTORIE
SUBIECTUL: Decebal şi Traian
TIPUL LECŢIEI : comunicare- însuşire de noi conţinuturi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 O1 –să localizeze în timp evenimentele legate de daci şi romani, având la dispoziţie o axă
a timpului; obiectivul este considerat realizat dacă reuşesc să localizeze cel puţin un
eveniment.
 O2 - să alcătuiască enunţuri folosind termenii noi (provincie romană, asediu, dave,);
obiectivul este considerat realizat dacă folosesc cel puţin doi termeni în enunţuri corecte.
 O3 - să citească o hartă geografică şi istorică, având la dispoziţie informaţiile privind
hotarele Daciei în vremea lui Decebal; obiectivul este considerat realizat dacă haşurează
corect pe fişa dată hotarul Daciei din cel puţin două puncte cardinale;
 O4 - să citească şi să comenteze imagini, folosindu-se de imaginile date; obiectivul este
considerat realizat dacă reuşesc să emită cel puţin o observaţie corectă pentru fiecare
imagine.
 O5 - să descopere şi să descrie un fapt istoric prezentat având la dispoziţie o sursă
istorică; obiectivul este considerat realizat dacă completează corect cel puţin trei
informaţii (caracteristici) corecte referitoare la personalitatea istorică dată.

STRATEGII DIDACTICE:
 procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată şi
nedirijată, brainstorming, turul galeriei, bula dublă, învăţarea prin
exploatare şi investigare, munca independentă, povestirea.

 forme de organizare: frontal, individual, echipe, perechi

 resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică, portretul


lui Decebal şi Traian, imagini cu scene de pe Columna lui Traian, steagul
dacilor , Lupoaica-simbolul Romei, copie după „Columna lui Traian.

RESURSE TEMPORALE: 50 minute

2
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 MEC, Programa şcolară clasele III şi a IV-a, Bucureşti, 2005
 Manolescu, Marin. CURRICULUM pentru învăţământul primar şi preşcolar Teorie şi practică.
Universitatea din Bucureşti, Editura Credis, 2007
 Istorie-manual pentru clasa a IV-a,
 Almaş, Dumitru. Legende istorice. Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1987
 www.didactic.ro

3
DESFASURAREA LECTIEI

Evenimente Ob Conţinuturi Strategii didactice Evaluare


le lecţiei op Forme de Metode Mijloace
or di did
ga d act
niz a ice
are ct
ic
e
1. Moment Stabilirea ordinii şi disciplinei în clasă
organizatori Asigurarea condiţiilor necesare pentru lucrul în echipă
c Pregatirea materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii

Verificarea Se vor pune cateva intrebari pentru a verifica cunostintele


cunostintelor dobandite anterior. ..... Alexandru Macedeon
r Frotala Conversa Biletele cu Aprecieri
ţia intrebari verbale
2. Captarea Elevii citesc enunţurile scrise la tablă Explicaţi Rebus
atenţiei  Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci a
5 minute O1 Herodot, Istorii brainstorming
 Dacii au aceeaşi limbă ca şi geţii. conversaţia,
Strabon, Geografia explicaţia
- Despre cine se vorbeşte în aceste citate?
- Cine sunt daco-geţii?

Se va realiza cu ajutorul unor intrebari amestecate intr-un bol un


rebus. Copii vor completa rebusul:
D A C I A
B U R E B I S T A
S A R M I S E G E T U Z A
D A C O - R O M A N E
T R A I A N
O1 P R O V I N C I E
R O M A N I

4
Frontală Conversa aprecieri verbale
1. Ce regat era condus de Decebal Diurpaneus? ţia
2. Cine era conducatorul mai important al Daciei inainte de
Decebal?
3. Unde era situata cetatea Daciei?
4. Cum s-au numit razboaiele date de Decebal si
Traian?
5. Cine a fost conducatorul Imperiului Roman intre
anii 98-117?
O3 6. Cum se numea, mai apoi, teritoriul cucerit de
romani?
7. Cum se numeau locuitorii si luptatorii Romei?
Frotala Explicaţi Harta
Joc didactic- „Ce cuvânt vă vine în minte când spuneţi DACI? Munca a daciei si a evaluare
Fiecare elev scrie un cuvânt pe tabla independe Observaţ imperiului frontală
Exemplu: ntă ia Roman
Explicaţi Evaluare
Decebal război popor român a individuală
Observaţ
ia
Dacia Daci Sarmisegetusa Munca
independ
Burebista romani vitejie entă
strămoşi
Se discută cu elevii şi se elimină cuvintele care nu au legătură cu
3. Anuntarea subiectul propus.
obiectivelor
1 minut Tema lecţiei şi obiectivele
Titlul lectiei este scris pe tablă- Decebal şi Traian
5. Dirijarea Turul citate
învăţării Cine a fost Decebal ? Dar Traian? Frotal galeriei pentru Autoevaluar
Se prezintă cele două portete precizându-se că aceste portrete apar Individual explicaţia fiecare ea evaluare
20 minute pe Columna lui Traian. conversaţ echipă reciproca
ia, portretul
Se localizează pe axa timpului, la tablă,
munca în lui Traian
perioada în care au domnit cei doi
echipă, şi
5
conducători. problema Decebal,
tizarea

Elevii au pe bancă o fişă reprezentând o hartă. Vor primi drept


O1 sarcină haşurarea spaţiului locuit de daci în timpul lui Decebal..
N- Carpaţii Păduroşi
S- Dunărea
E- Nistru- Prut
V- Tisa
O4
Autoevaluar
ea evaluare
O5  Turul galeriei Individual Turul citate reciproca
-elevii sunt împărţiţi în patru echipe. Fiecare echipă primeşte galeriei pentru
câte un document referitor la una dintre cele două personalităţi, pe explicaţia fiecare
care trebuie să-l citească împreună şi să-l analizeze. Pe un poster conversaţ echipă Evaluarea
mare vor scrie toate informaţiile pe care le pot extrage din citatul ia, portretul sistematica
primit, referitoare la personalitatea lui Decebal/Traian. munca în lui Traian
Pentru finalizare, fiecare echipă va folosi un marker de o anumită echipă, şi
culoare. De asemenea primesc şi cele două portrete, urmând să problema Decebal,
folosească pentru lucrarea lor doar portretul potrivit. tizarea
 Echipa I - Decebal
„Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel
împotriva dacilor, asupra cărora, în vremea aceea domnea
Decebal (Duras, care domnise mai înainte, lăsase lui Decebal de
bunăvoie domnia pentru că era ….) foarte priceput la planurile de
război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru
a-l ataca pe duşmani a se retrage la timp. Dibaci în a întinde
curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda,
dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere.
Din această pricină, multă vreme a fost un duşman de temut
pentru romani.”
(Dio Cassius, Istoria română)
 Echipa II Traian
„Traian era un om cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea

6
moravurilor sale. Avea un trup vânjos (începuse să domnească la
vârsta de 42 de ani) şi înfrunta toate greutăţile cot la cot cu ceilalţi
iar cu sufletul era la înălţime, deoarece nu se lăsa purtat de
îndrăzneala tinereţii, dar nici împiedicat de bătrâneţe. Nu invidia,
nici nu nedreptăţea pe nimeni, ci dimpotrivă, îi onora pe toţi cei
buni şi-i înălţa în demnităţi (funcţii), de aceea nici nu se temea şi
nici nu ura pe nimeni. Nu-şi pleca urechea la intrigi (uneltiri,
minciuni) şi nici nu cădea pradă mâniei. Se feri de a acapara
bunurile altora şi a face omoruri nedrepte.”
( Dio Cassius- Istoria română) Autoevaluar
 Echipa III- Decebal ea evaluare
„Decebal a fost cel mai de seamă conducător al dacilor, după reciproca
Burebista. Era un bărbat înalt, cu barba scurtă, cu faţa aspră,
brăzdată de multe zbârcituri, cu umeri laţi, cu braţe vânjoase, cu
pantaloni strânşi pe picior, cu centura lată. Încălţămintea era Evaluarea
asemănătoare opincilor, sabia scurtă şi încovoiată. individual sistematica
Decebal a întărit Dacia cu cetăţi multe şi cu ostaşi viteji.
Mai ales că acum se ivise un nou duşman: împărăţia romanilor.
Dacii au luptat mult cu romanii care voiau să cucerească Dacia şi
să supună poporul dac.”
( Dumitru Almaş, Povestiri istorice)
 Echipa IV- moartea lui Decebal
„Traian trece Istrul (Dunărea) pe acest pod (de la Drobeta), şi
a purtat război cu mai multă chibzuială decât cu înfocare,
biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii. El însuşi
O4 dădu multe dovezi de pricepere la comandă şi de vitejie, iar
oştenii trecură împreună cu dânsul prin multe primejdii şi dădură
dovadă de vrednicie. (…) Când a văzut Decebal că scaunul lui de
domnie (Sarmisegetusa) şi toată ţara sunt în mâinile duşmanului,
O5 că el însuşi este în primejdie să fie luat prizonier, îşi curmă zilele.
Capul său fu dus la Roma.
(Dio Cassius, Istoria romană)

- produsele finale sunt expuse, fiind plasate în puncte


diferite din încăpere.

7
- grupurile au posibilitatea să se plimbe prin încăpere şi
să observe aceste produse ca şi când ar fi într-o galerie.
- lângă fiecare exponat este pusă o foaie albă astfel
încât, participanţii, folosind culoarea specifică grupei lor, pot
aduce în completare informaţii pe care le-au descoperit ei în plus
faţă de cele deja expuse
- fiecare echipă revine la punctul de plecare şi citeşte
observaţiile făcute de ceilalţi colegi.
Schema lecţiei se realizează cu elevii pe baza informaţiilor
4. Fixarea şi obţinute de aceştia şi completate de învăţător si se va scrie pe
consolidarea tabla schema. Frotal Evaluare
cunoştinţelor Decebal şi Traian- părinţii poporului român- Conversaţia, frontală
Decebal (Diurpaneus)– regele Daciei între anii 87- 106 individual explicaţia,
10 minute - a refăcut statul dac bula dublă
- a întărit statul din punct de vedere militar
- l-a înfruntat pe Traian în războaiele din 101-102, 105-
106
Traian (Marcus Ulpius Traianus)
- împăratul Imperiului Roman între anii 98-117
- în timpul său, imperiul cunoaşte cea mai mare întindere
- imperiul cunoaşte o perioadă de prosperitate.
- cucereşte Dacia
Urmările cuceririi Daciei de către romani Evaluare
O2 - moartea eroică a lui Decebal individuală,
- ocuparea unor teritorii mari din Dacia provincie autoevaluare
romană (Dacia Felix)
- dispariţia statului dac
Lucru în perechi- Bula dublă
Sarcina de lucru vizează completarea cercurile cu deosebiri şi
5. Obţinerea asemănări (cele din mijloc) privind cei doi conducători.
performanţei
7 minute
Decebal Traian
O5

8
Se completează cercurile individual, apoi se lucrează în perechi adăugând
sau corectând informaţiile.

Realizarea unei pagini de portofoliu


Realizaţi un desen care să-l înfăţişeze pe Decebal sau Traian
potrivit descrierii din lectură. Autoevaluare\
Evaluare
6. finala
Asigurarea evaluare
retenţiei şi reciproca
transferului Se vor face aprecieri asupra participarii active a,le alevilor.
3 minu
te
7.Incheierea
activitatii

9
 Echipa I - Decebal
„Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor, asupra cărora,
în vremea aceea domnea Decebal (Duras, care domnise mai înainte, lăsase lui Decebal de
bunăvoie domnia pentru că era ….) foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea
lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşmani a se retrage la timp. Dibaci în a întinde
curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o
înfrângere.
Din această pricină, multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani.”
(Dio Cassius, Istoria română)

 Echipa II Traian
„Traian era un om cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup
vânjos (începuse să domnească la vârsta de 42 de ani) şi înfrunta toate greutăţile cot la cot cu
ceilalţi iar cu sufletul era la înălţime, deoarece nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereţii, dar
nici împiedicat de bătrâneţe. Nu invidia, nici nu nedreptăţea pe nimeni, ci dimpotrivă, îi onora
pe toţi cei buni şi-i înălţa în demnităţi (funcţii), de aceea nici nu se temea şi nici nu ura pe
nimeni. Nu-şi pleca urechea la intrigi (uneltiri, minciuni) şi nici nu cădea pradă mâniei. Se feri
de a acapara bunurile altora şi a face omoruri nedrepte.”
( Dio Cassius- Istoria română)

 Echipa III- Decebal


„Decebal a fost cel mai de seamă conducător al dacilor, după Burebista. Era un bărbat înalt,
cu barba scurtă, cu faţa aspră, brăzdată de multe zbârcituri, cu umeri laţi, cu braţe vânjoase, cu
pantaloni strânşi pe picior, cu centura lată. Încălţămintea era asemănătoare opincilor, sabia
scurtă şi încovoiată.
Decebal a întărit Dacia cu cetăţi multe şi cu ostaşi viteji. Mai ales că acum se ivise un
nou duşman: împărăţia romanilor. Dacii au luptat mult cu romanii care voiau să cucerească
Dacia şi să supună poporul dac.”
( Dumitru Almaş, Povestiri istorice)

 Echipa IV- moartea lui Decebal


„Traian trece Istrul (Dunărea) pe acest pod (de la Drobeta), şi a purtat război cu mai multă
chibzuială decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii. El însuşi dădu
multe dovezi de pricepere la comandă şi de vitejie, iar oştenii trecură împreună cu dânsul prin
multe primejdii şi dădură dovadă de vrednicie. (…) Când a văzut Decebal că scaunul lui de
domnie (Sarmisegetusa) şi toată ţara sunt în mâinile duşmanului, că el însuşi este în primejdie
să fie luat prizonier, îşi curmă zilele. Capul său fu dus la Roma.
(Dio Cassius, Istoria romană)

11
12
13
14
15
16
17