Sunteți pe pagina 1din 4

NOTIUNI

INTROOUCTIVE

Fama@logia esrestiintacaEstldiazainteractiunite
dinvemedi@mente siorganism.
Medicanent esle odc€ substantade onginenatu€ta(vegstata, 6nimata,mine€ta)
semisintelica
sau sinletica€re administrata unuiorganb'nviu, singu€ sau in asocierccu
alGle,in dozaco€spunzaloaB, de tjmppotrivile,
in timpulilsitainteryate previneametioreaza
3auvindeca o boala,s€uunelesimptomealeei sauo diagnoslicheak.

RAMIJRILE
FARMACOLOGIEI

Famacologia cupdndesaseramuripincipate.
irei cu e€cier predominant
fundamental
(lamacocin€tica,
tan acodinaBia,
tamacoloxicolosia)
si lrsi cu caEcrerp€dominant
apticariv
(famacogEfi.famacote€pEl6macoepidsmio oga;
- Famacocinelica
- studiaa evolutiamedic€fientebrin organism.
FaFa6odinamia- studiazaefectetebiotogic€
atemedi€mentelor in organism
- Famacobn@bgia- slodiazaetecteteadveFesi intoxicatiileacuGsicronice
- Famacograna- studida €gutite ds pr$cdere a medic€mentelo., etedroarc ta
formelefamaeuiie, eil€, modulde adhinisiEr€si posolosie(pl€derca dozetor)
- FamacoteEpia- sludiazaindicatiile
teEpeulico.
- Farmac@pidehiologia- studiaza si p€cautiite,
contrdindi€liit€ p.ecumsi botite
de eliologiemedi€mdtoasa cu ftare Espandne.
Famacodinamia si tama@toxicologia studiazaactiunitemodic€mentutui asuph
organsmului,ar famacocineticastudiaza.ctiunite
o€anismutuiasup,amedicamerrutui.
FAZELE
EVOLUTIEI
MEDICAMENTULUI
INORGANISIV
DELAADMINISTRARE
PANALA
APARITIA
EFECTULUI
TEMPEUTIC

Suni:

- Fazatamacadinanica
Fiecaredinac€stelazs areo ssi€ de etape.

1. FAZABIOFARMACEUTICA

- FazabbfdnaceLdicase dsfasoarata toclt de administrare


a nedi€m€ntutui.

- eliberareadiniormatarmaceuliel
- dizol€lsa in tichtdetebiotogicede ta tocutdeadminisrrare.

Ellb.nre.. Pentruo toma famaceuijcasotida,coftta in dennbgrar€ain g€nute si


apoi
deagrogare. in paniate tins.
Dlzolv.ra.. A€ loc de ta nivetulparticutetor,granutetor3i chiar fomei sotide. Constain
dispeca€a substanteiactireta niv€tmotecutar,
in tichidetebiotogie de ta tocutd€ administrar€.

2. FAZAFARMACOCINETICA

- Faza,anact ;inetEaso d*fasoa.a in iot o€anismut.

Absorttia. Esteoiapa de trsceE a substanteiaclivedizotvate,de ta tocutds adminislrarein


sangele generate.
circulaliei
/ Distibuirea,Cup nde4subetape:
f r,"n"ponrt - @nsrain lehicutareasubstantei activecu ajuto.utsangetui,n sistemul
crcuratorr€nsportutse poateiace fie in ioma tibeE,fe in formategatade prcteinete

Efeclulfamacologicat unui m€dicamenr depindsde f€cliuneass tibeE 9i nu de


rEcliunealegatade proteine. Fracliunea tib€lapoaledituzaprinpeErere€pit 9i 6iunseta
loculdeaclilne.Le9a6ade proteinete p asmaticeesleunpbc€sreveEibit.
FraclialibeE Gatizeazaefecrutfama@togic.iar f€c1ia togatareatizeazaun dspozitcu
elrber?re conlinua a medicameniuluipentruEa iarea unuinouechitibru
Difuziunea in tesduri- trecereasubslantei acttvedin sangein tesulu, pin membEna
@pilaEsi membrana @lulara.
Distibli€a - €partizareala nivetuttesoturtor
- Stocarea- lixareain uneletesuturi.

Epular€a. Cuprinde 2 subelap€i


- Melaboliza€a (biotransfomarea)la loculde metabotizare - modific€rea
structurii
chimie,cu
apa tiametabolililor,
activisauinaciivi.
Bioha.sfoma€amedicamenlelor ste etapain car€ organismut intewne asupra
medic€mentului. A! loc modificli ln structurachimice,ce favorizeazeetiminarea
medicamenluluidinoQanism
S€|ealizeazadeobiceilanivelul fi€ruluiti ioarterarin atttoc.
ElifrinaEa exc€tiadinorganism , la nivelulGilor de elimina€,ca ata€ sausubfoma de

Elimina€aunuimedi€mern dinorganism corespunde


dispa(ieiiom€iactive.
Etapelese desfasoaErelativsimunan(parale)si putemvobi de un sisremonitar
LADME;
L-elibe€re;A-absoblie;D-dlslributie
M, melabolia€:E-eliminare
3. FAZAFARMACOOINAMICA

- Fazatannacdin$'ije, 3 arc tocte nivetutd€ actiuma modicameiturui.

' fHtBa rbl€cllGbr dc lub3tEntaactivap6lubdHlt l€activ


- d.ecLnar€aactuniifamacodlnrmic6
O€clansa€€modirrc.na biohgicolocat. (adiun€apima'a) s€ mantiEi. apoita nir.t de
t36ul,orlEn,olganhm(.cliun. hrm.codiiatnioa).A.eastatu:a frc€ obi€ofrtfrni€codinamisi.