Sunteți pe pagina 1din 19

CONTABILITATEA FINANCIARĂ - II

SARCINI PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ

Capitolul 8. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU


1. Capitalul propriu semnifică:
a) datorii cu exigibilitate sau valoare incertă;
b) valoarea totală a părţilor sociale ale proprietarilor entităţii;
c) mărimea rămasă în activele entității după scăderea datoriilor;
d) diferența dintre activele și datoriile entității.

2. Care din elementele de mai jos diminuează mărimea capitalului propriu al entității:
a) capitalul social;
b) capitalul nevărsat;
c) capitalul neînregistrat;
d) capitalul retras;
e) profitul utilizat al anului de gestiune.

3. Capitalul social se formează la:


a) momentul înfiinţării unei întreprinderi;
b) sfârşitul fiecărui an, în care entitatea obţine profit;
c) finele fiecărei perioade de gestiune.

4. Majorarea capitalului social al SA se poate efectua prin:


a) majorarea valorii nominale a acţiunilor plasate;
b) emisiunea suplimentară de acţiuni;
c) dobândirea acţiunilor proprii de la acţionari;
d) convertirea datoriilor SA faţă de stat, în acţiuni;
e) micşorarea numărului de acţiuni plasate.

5. Micşorarea capitalului social poate fi efectuată prin:


a) micşorarea valorii nominale a acţiunilor plasate;
b) dobândirea acţiunilor proprii de la acţionari cu anularea ulterioară;
c) anularea acţiunilor proprii răscumpărate;
d) mărirea numărului asociaţilor.

6. Diferența dintre valoarea efectivă și mărimea nominală a aporturilor fondatorilor în


capitalul social se înregistrează ca:
a) capital social;
b) datorie fată de proprietari;
c) capital suplimentar;
d) capital nevărsat.

7. Capitalul nevărsat reprezintă:


a) valoarea aporturilor răscumpărate de la acţionari;
b) valoarea aporturilor nedepuse de către fondatori;
c) datoriile fondatorilor aferente aporturilor la capitalul social;
d) valoarea nominală a acţiunilor emise de către entitate.

8. Capitalul nevărsat se formează ca urmare a:


a) necoincidentei momentului de înregistrare a entității cu momentul de depunere a
aporturilor la capitalul social;
b) depunerii parțiale a aporturilor de către fondatori;
c) ambele răspunsuri sunt corecte.

9. Capitalul suplimentar poate fi utilizat pentru:


a) majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate;
b) crearea rezervelor;
c) acoperirea pierderilor anilor precedenți.

10. Scopul răscumpărării acțiunilor proprii de la acționari poate fi:


a) utilizarea acțiunilor retrase pentru plata dividendelor;
b) retragerea din structura capitalului social a unor acționari,
c) revânzării ulterioare a acțiunilor la un preț mai mare;
d) retragerea din structura capitalului social a unor acționari şi revânzării ulterioare a
acțiunilor la un preț mai mare.

11. La ce valoare se reflectă în contabilitate capitalul retras?


a) valoarea nominală;
b) valoarea cea mai mică dintre valoarea de răscumpărare şi cea nominală;
c) valoarea cea mai mare dintre valoarea de răscumpărare şi cea nominală;
d) valoarea de răscumpărare a părților sociale.

12. Selectați afirmațiile corecte aferente capitalului de rezervă:


a) se constituie facultativ;
b) este prevăzut de legislație;
c) se constituie din profitul net;
d) se constituie din profitul de până la impozitare.

13. Direcțiile de utilizare a rezervelor statutare pot fi:


a) majorarea capitalului social;
b) plata dividendelor;
c) dezvoltarea producției;
d) acoperirea pierderilor anilor precedenți.

14. Profitul net reprezintă:


a) diferența dintre valoarea justă şi costul vânzărilor;
b) rezultatul financiar pozitiv al perioadei de gestiune (de după impozitare);
c) rezultatul înregistrat de entitate după achitarea datoriilor faţă de fondatori;
d) diferența dintre profitul după impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit;
e) suma ce rămâne la dispoziția entității după ce aceasta îşi onorează toate obligațiile.
15. Selectați înregistrarea contabilă corectă în cazul constituirii capitalului social al
entității - SRL (indicați denumirea conturilor):
a) Dt 313 b) Dt 242 c) Dt 314 d) Dt 311
Ct 311; Ct 311; Ct 311; Ct 312.

16. Ce semnifică înregistrarea contabilă?


Dt 242 ”Conturi curente în monedă națională”
Ct 313 ”Capital nevărsat”

a) achitarea dividendelor;
b) transferarea numerarului;
c) încasarea aporturilor în numerar de la fondatori la constituirea entității;
d) încasarea aporturilor în numerar de la fondatori pentru majorarea capitalului social.

17. Care este conținutul economic al înregistrării contabile:


Dt 311 „Capital social”
Ct 315 „Capital retras”?
a) răscumpărarea acţiunilor proprii de la acţionari;
b) emisiunea suplimentară de acţiuni;
c) majorarea valorii nominale a acţiunilor;
d) anularea acţiunilor (părțuilor sociale) răscumpărate;
e) revînzarea acţiunilor răscumpărate.

18. Răscumpărarea acţiunilor proprii de la acţionari prin numerar se înregistrează


prin formula contabilă:
a) Dt 315 “Capital retras” Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”;
b) Dt 311 “Capital social” Ct 315 “Capital retras”;
c) Dt 311 “Capital social” Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”;
d) nici un răspuns nu este corect.

19. La utilizarea profitului perioadei de gestiune pentru crearea rezervelor statutare


se întocmește formula contabilă:
a) Dt 334 “Profit utilizat al anului de gestiune” Ct 322 “Rezerve statutare”;
b) Dt 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” Ct 322 “ Rezerve
statutare”;
c) Dt 322 “ Rezerve statutare” Ct 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”;
d) nici un răspuns nu este corect.

20. Care din înregistrările contabile de mai jos nu sunt în concordanță cu explicația
prezentată (indicați denumirea conturilor):
1. Dt 313 – reflectarea capitalului social la înregistrarea de stat a entității – SRL;
Ct 311
2. Dt 334 – achitarea dividendelor intermediare;
Ct 536
3. Dt 333 – decontarea profitului utilizat al anului de gestiune la reformarea bilanțului;
Ct 334
4. Dt 332 – calcularea dividendelor anuale.
Ct 536

21. Înregistrarea contabilă Dt 334 Ct 536 se întocmește la:


a) reflectarea diferenței de curs valutar aferentă numerarului depus ca aport în capitalul;
b) reflectarea diferenței dintre prețul de vânzare a acțiunilor şi valoarea lor nominală;
c) reflectarea răscumpărării acțiunilor proprii;
d) reflectarea anulării acțiunilor răscumpărate;
e) calcularea dividendelor intermediare.

22. Înregistrarea contabilă Dt 351 Ct 333 se întocmește la:


a) utilizarea rezervelor statutare pentru majorarea capitalului social;
b) înregistrarea profitului net al perioadei de gestiune curente;
c) crearea altor rezerve pe seama profitului nerepartizat al anului precedent;
d) achitarea dividendelor acționarilor.

23. Capitalul propriu la 01.01.201N al entității ”Vega” SRL constituie 2 000 000 lei. Pe
parcursul anului 201N a fost:
- repartizat profitul net în sumă de 80 000 lei;
- constituite rezerve statutare – 23 000 lei;
- calculate dividende intermediare – 11 000 lei.
- majorat capitalul social pe seama aporturilor suplimentare ale asociațiilor – 34 600 lei,
Se cere: Care va fi mărimea capitalului propriu la 31.12.201N (argumentați răspunsul prin
calcul):
a) 2 144 600 lei;
b) 1 920 600 lei;
c) 1 886 000 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.

24. Entitatea „Zor” SA îşi măreşte capitalul social prin emisiunea suplimentară a 3 000
acţiuni cu valoarea nominală de 125 lei/acțiunea. Acţiunile au fost plasate la valoarea justă de 118
lei. Capitalul social constituit la înfiinţare este de 625 000 lei divizat în 5 000 acţiuni. Acțiunile
emise au fost înregistrate la Camera Înregistrării de Stat și la Comisia Națională a Pieții Financiare.
Care va fi mărimea capitalului social după vânzarea acţiunilor din emisiunea
suplimentară (argumentați răspunsul prin calcul)?
a) 979 000 lei;
b) 1 000 000 lei;
c) 625 000 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.

25. La 1 aprilie 201N entitatea „Gacom” SA a răscumpărat de la acţionari 3 500 acţiuni


proprii. Valoarea nominală a unei acţiuni răscumpărate este de 60 lei, iar valoarea de răscumpărare
- 70 lei. La 15 aprilie 800 acţiuni au fost anulate. La 1 mai – 1 200 acţiuni au fost revândute la
valoarea 56 lei. La 15 mai 1 500 acţiuni au fost revândute la valoarea de 62 lei.
Care va fi soldul al contului 312 „ Capital suplimentar” la 31.12.201N (argumentați
răspunsul prin calcul) ?
a) 210 000 lei;
b) 120 700 lei;
c) 86 500 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.

26. Entitatea „Pincom” SA a anunţat în luna august 201N dividende intermediare din contul
profitului perioadei de gestiune în sumă de 80 000 lei, care au fost achitate în aceeași lună prin
numerar din contul curent în monedă națională.
Care va fi suma dividendelor intermediare achitate acționarilor (argumentați răspunsul prin
calcul) ?
a) 70 400 lei;
b) 66 176 lei;
c) 80 000 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.

Capitolul 9. CONTABILITATEA DATORIILOR


1. Puneţi în corespondenţă definiţiile şi conţinutul economic:

datorii financiare suma datoriilor trecute din grupa datoriilor pe termen lung în
1) A
convertibile grupa datoriilor curente
asistenţă acordată de Guvern, alte autorităţi publice, instituţii şi
organizaţii naţionale şi internaţionale sub forma unor transferuri
2) accizele B
de resurse cu condiţia respectării de către entitate a anumitor
cerinţe.
cota curentă a datorii care pot fi achitate prin acţiuni sau alte drepturi de
3) datoriilor pe termen C proprietate
lung
impozit indirect de stat care se stabileşte pentru unele mărfuri
4) datorii curente D de consum şi se aplică la o singur stadiu de circulaţia a
mărfurilor supuse accizelor
datorii care urmează a fi stinse în termen de 12 luni de la data
5) subvenţii E
raportării

2. Care din datoriile enumerate sînt datorii financiare:


a) datoria faţă de bancă pentru suma achitată de aceasta furnizorului de mijloace fixe în
favoarea entităţii;
b) dobînzile calculate asupra cambiei eliberate de entitate;
c) penalitatea calculată pentru neachitarea la timp a datoriei faţă de furnizorul mărfurilor;
d) dobînzile calculate asupra creditului bancar pe termen scurt;
e) valoarea obligaţiunilor emise pe un termen mai mic de un an;
f) plăţile aferente leasingului financiar;
g) discontul calculat la emisiunea de obligaţiuni;
h) suma creditului comercial acordat de furnizorul de mărfuri pe o durată de 2 luni;
i) datorii privind salariile calculate muncitorilor.
3. Indicaţi metodele şi modul de recunoaştere a costurilor îndatorării conform S.N.C.
“Costurile îndatorării”:
a) recunoaşterea drept cheltuieli curente în sume egale în fiecare trimestru;
b) includerea în costul activelor, pentru crearea sau pregătirea spre vînzare a cărora au fost
utilizate împrumuturile;
c) includerea în costul activelor cu ciclu lung de producţie, indiferent de suma acestor
cheltuieli şi perioada de creare sau pregătire spre utilizare a activelor respective;
d) includerea în costul activelor cu ciclu lung de producţie, dar nu mai mult decît diferenţa
dintre suma efectivă a costurilor îndatorării recunoscute în cursul perioadei de gestiune şi
orice alte venituri obţinute din investirea temporară a acestor împrumututi;
e) recunoaşterea drept cheltuieli curente în perioadele cînd acestea sînt plătite creditorilor;
f) recunoaşterea drept cheltuieli curente în perioadele în care acestea au fost suportate de către
entitate, indiferent de momentul plăţii acestora, destinaţia sau utilizarea efectivă a
împrumuturilor;
g) recunoaşterea drept cheltuieli curente în sumă totală a dobînzilor la restituirea
împrumuturilor şi finisarea contractului de împrumut.

4. Datoriile comerciale se recunosc şi se contabilizează la momentul:


a) încheierii contractului de vînzare – cumpărare;
b) primirii efective a mărfurilor la depozitul cumpărătorului;
c) primirii facturii fiscale (facturii);
d) primirii mărfurilor şi documentelor ce le însoţesc la depozitul cumpărătorului sau de
reprezentantul entităţii în alt loc convenit.

5. Datoriile comerciale privind mărfurile impozabile cu TVA şi accize procurate în


condiţiile creditului comercial se reflectă în bilanţ la:
a) valoarea de cumpărare, inclusiv TVA, accize şi dobînda la creditul comercial;
b) valoarea de cumpărare, inclusiv dobînda la creditul comercial, fără TVA şi accize;
c) valoarea de cumpărare;
d) valoarea de cumpărare, inclusiv TVA şi accize;
e) nici un răspuns precedent nu este corect.

6. Achitarea datoriilor comerciale privind bunurile materiale procurate pe seama


avansurilor acordate anterior se reflectă prin formula contabilă:
a) Dt 224 „Avansuri acordate curente”
Ct 521 „Datorii comerciale curente”;
b) Dt 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 523 „Avansuri primite curente”;
c) Dt 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”;
d) Dt 521 „Datorii comerciale curente”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”.

7. Indicaţi, care din înregistrările contabile prezentate sînt corecte în raport cu


conţinutul lor economic, indicînd şi denumirea conturilor:
a) Dt 521
Ct 511
Stingerea datoriei comerciale prin contractarea creditului bancar pe termen scurt;
b) Dt 111
Ct 531
Calcularea salariilor personalului încadrat în procesul de creare a mijloacelor fixe;
c) Dt 211
Ct 425
Primirea materialelor pentru finanţarea cu destinaţie specială;
d) Dt 531
Ct 533
Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului din
suma salariilor muncitorilor de bază.
e) Dt 544
Ct 534
Înregistrarea sumei TVA de la valoarea serviciilor de locațiune primite;
f) Dt 536
Ct 242
Achitarea dividendelor calculate rezidenţilor Republicii Moldova prin transfer
bancar;
g) Dt 217
Ct 521
Calcularea penalităţii de către cumpărător pentru livrarea cu întîrziere a mărfurilor;
h) Dt 512
Ct 242
Plata dobînzilor calculate aferente împrumuturilor pe termen scurt;
i) Dt 334
Ct 536
Calcularea dividendelor anuale.

8. Care este suma salariului achitat dacă s-a îndreptat spre plata toată suma datoriei:
 datoria privind retribuirea muncii la începutul lunii - 8 600 lei;
 suma salariului calculat – 58 533,08 lei;
 suma salariului plătit în avans – 11 000 lei;
 reţineri din salariu sub forma impozitului pe venit – 7 015,47 lei;
 contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – ? lei;
 contribuţii individuale de asigurări sociale de stat – ? lei;
 prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – ? lei;
 prime individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – ? lei;
 datoria privind retribuirea muncii la sfârşitul lunii – 0 lei.
a) 45 230 lei;
b) 42 970 lei;
c) 49 730 lei;
d) 54 230 lei;
e) altă sumă.

9. Salariile calculate muncitorilor care deservesc utilajele de producţie se reflectă prin


formula contabilă:
a) Dt 811 „Activităţi de bază”,
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;
b) Dt 821 „Costuri indirecte de producţie”,
Ct 538 „Provizioane curente”;
c) Dt 821 „Costuri indirecte de producţie”,
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;
d) Dt 713 „Cheltuieli administrative”,
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;
e) Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”,
Ct 241 „Casa”.

10. Evidenţa analitică a sumelor calculate şi achitate salariaţilor poate fi organizată prin
întocmirea:
a) bonului de lucru individual;
b) listei de plată;
c) situaţiei de calcul-plată;
d) fişei personale de calcul a impozitului pe venit;
e) cărţii de muncă;
f) fişei de pontaj.

11. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează din:


a) suma salariului calculat fără deducerea impozitelor;
b) suma salariului calculat cu deducerea impozitelor;
c) suma salariului îndreptat spre plată fără deducerea impozitelor;
d) suma salariului îndreptat spre plată după deducerea impozitelor.

12. Care este conţinutul economic al următoarelor formule contabile:


a) Dt 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”
Ct 622 „Venituri financiare”;
b) Dt 538 „Provizioane curente”
Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;
c) Dt 523 „Avansuri primite curente”
Ct 221 „Creanţe comerciale”;
d) Dt 225 „Creanţe ale bugetului”
Ct 534 „Datorii faţă de buget”.

13. Prin formula contabilă:


Debit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Credit 534 „Datorii faţă de buget”
se reflectă:
a) calculul salariilor lucrătorilor entităţii;
b) plata retribuţiilor pe timpul concediilor de odihnă;
c) reţinerea din salarii a impozitului pe venit din plăţile către personalul entităţii;
d) depunerea salariilor neridicate la termen;
e) calculul reţinerilor privind titlurile executorii sub forma pensiilor alimentare.

14. Determinaţi suma salariului depus, dacă:


 salariul calculat personalului entităţii – 69 700 lei;
 premii şi sporuri la salarii calculate personalului entităţii – 21 300 lei;
 suma reţinerii impozitului pe venit din salariu – 8 965 lei;
 salariul achitat personalului – 60 400 lei;
 contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii – ? lei;
 contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – ? lei;
 prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – ? lei;
 prime individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – ? lei;
 defalcări în provizionului pentru plata concediilor legale de odihnă – 7 280 lei:
a) 19 360 lei;
b) 0 lei;
c) 12 080 lei;
d) 4 800 lei;
e) nici un răspuns precedent nu este corect.

15. Entitatea a vîndut 1000 sticle de vin care reprezintă o marfă supusă accizelor şi
impozabilă cu TVA. Valoarea de vînzare 12 000 lei, inclusiv impozitele. Cota accizelor
– 1 leu/1 sticlă. Cota TVA – 20%. În luna curentă au vîndute 500 sticle, motiv pentru
care datoria faţă de buget calculată constituie:
a) 1 500 lei;
b) 2 500 lei;
c) 3 000 lei;
d) 2 000 lei;
e) 1 000 lei.

16. Dacă venitul contabil al unei entităţii este de 33 830 lei, ajustările veniturilor – 46 200
lei, ajustările cheltuielilor – 31 940 lei şi pierderea fiscală a anului precedent utilizată
în anul curent – 11 030 lei, atunci venitul impozabil va constitui:
a) 8 540 lei;
b) 30 600 lei;
c) 123 000 lei;
d) nici un răspuns precedent nu este corect.

17. Reflectarea în contabilitate a datoriei curente privind impozitul pe venit se


efectuează prin formula contabilă:
a) Dt 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Ct 534 „Datorii faţă de buget”;
b) Dt 534 „Datorii faţă de buget”
Ct 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”;
c) Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 534 „Datorii faţă de buget”.

18. Determinaţi afirmaţiile corecte şi argumentaţi fiecare răspuns:


a) suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată în mărime de 7% din valoarea
materialelor procurate se declară şi se plăteşte pînă la data de 10 a lunii următoare celei în
care a avut loc reţinerea;
b) toate impozitele şi taxele se recunosc în contabilitatea financiară ca cheltuieli curente;
c) accizele reprezintă un impozit indirect care se stabilesc asupra unor mărfuri de consum, se
includ în valoarea acestora şi se aplică la fiecare stadiu de circulaţie a mărfurilor supuse
accizelor;
d) suma efectivă a datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit se calculează la sfîrşitul
anului de gestiune în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit;

19. Care este suma TVA spre plată la buget în luna august, dacă:
 suma TVA trecută în cont la 01 august 200N – 6 300 lei;
 valoarea mărfurilor vîndute, inclusiv TVA (20%) – 294 000 lei;
 valoarea mărfurilor procurate, inclusiv TVA (20%) – 210 000 lei;
 valoarea mărfurilor vîndute, inclusiv TVA (8%) – 52 800 lei;
 valoarea vamală a mijloacelor fixe importate, TVA (20%) – 11 000 lei.
a) 14 300 lei;
b) 18 860 lei;
c) 9 411 lei;
d) 15 711 lei;
e) 9 778 lei.

20. La primirea avansului pentru livrări ulterioare de mărfuri se procedează astfel:


a) se calculează şi se contabilizează suma TVA aplicînd cota 20%, se fac înscrieri în Registrul
vînzărilor şi se eliberează factura fiscală cumpărătorului;
b) se calculează şi se contabilizează suma TVA aplicînd cota 16,67%, se fac înscrieri în
Registrul vînzărilor şi se eliberează factura fiscală cumpărătorului;
c) se calculează şi se contabilizează suma TVA aplicînd cota 16,67% şi se eliberează factura
fiscală cumpărătorului;
d) se calculează şi se contabilizează suma TVA aplicînd cota 16,67%, se fac înscrieri în
Registrul vînzărilor, iar factura fiscală se întocmeşte şi toate exemplarele rămîn la vînzător;
e) se calculează şi se contabilizează suma TVA aplicînd cota 16,67%, se fac înscrieri în
Registrul vînzărilor, iar factura fiscală nu se întocmeşte.

21. Completaţi formula contabilă şi conţinutul economic pentru a reda sensul corect al
înregistrării contabile:
a) Dt 217 Calcularea _______________ în cazul importului de mărfuri
Ct ____
b) Dt ___ Capitalizarea sumei dobînzilor aferente creditelor bancare utilizate
Ct 511 pentru construirea unui activ ________________

c) Dt ____ Reflectarea sumei provizionului utilizat pentru plata _____________


Ct 531

d) Dt ____ Calcularea ______________ anuale ale fondatorilor pe seama


Ct 536 rezervelor statutare

e) Dt ____ Reflectarea sumei _______________ din suma avansului primit în


Ct 534 contul livrărilor ulterioare de mărfuri.

22. Puneţi în corespondenţă înregistrările contabile şi conţinutul economic indicînd


denumirea conturilor contabile:

a) Dt 215 1. Achitarea datoriilor faţă de furnizori pentru bunurile materiale


Ct 544 procurate pe seama avansurilor acordate anterior

b) Dt 213 2. Înregistrarea de către producător a sumei accizelor la livrarea


Ct 521 mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz

c) Dt 521 3. Capitalizarea costurilor îndatorării utilizate la producerea


Ct 224 vinurilor de marcă

d) Dt 531 4. Reflectarea costului serviciilor de transport la procurarea obiectelor


Ct 227 de mică valoare şi scurtă durată

e) Dt 221 5. Reţinerea din salariu a valorii mărfurilor procurate în credit


Ct 534

23. Ce înregistrări contabile se întocmesc în cazul efectuării următoarelor operaţiuni


economice:
 dobînzile privind creditele bancare pe termen lung sînt capitalizate, dacă acestea sînt
utilizate la construcţia unui depozit comercial;
 se calculează suma taxei pe valoarea adăugată la importul de mărfuri;
 se fac reţineri din salariul calculat sub formă de recuperări a prejudiciului material
cauzat şi pentru mărfurile procurate anterior de la entitate;
 se trece cota curentă a datoriilor financiare pe termen lung la categoria datoriilor curente;
 achitarea de către titularul de avans a datoriei privind taxele vamale calculate la importul
de mărfuri, în cazul în care avansul nu a fost primit.

24. Care din următoarele înregistrări contabile corespunde constituirii provizionului pentru
plata concediilor anuale de odihnă ale muncitorilor care fabrică produse:
a) Dt 531 b) Dt 811 c) Dt 216 d) Dt 538
Ct 538 Ct 538 Ct 538 Ct 531
25. Dezlegând corect cele 11 cuvinte pe verticală, veţi citi în rândul evidenţiat de pe
orizontală cuvântul codificat.
Pentru verificare: cuvântul codificat va reprezenta denumirea datoriilor cu exigibilitate sau
valoare incertă.
1. Denumirea veniturilor care se recunosc drept datorii.
2. Datoriile care reprezintă angajamente de plată ale entităţii faţă de furnizori şi antreprenori
privind activele procurate, avansurile acordate şi serviciile de care entitatea a beneficiat.
3. Obligaţiile actuale ale entităţii ce decurg din fapte economice anterioare şi prin stingerea
cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.
4. Asistenţa acordată de Guvern, alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii naţionale şi
internaţionale sub forma unor transferuri de resurse cu condiţia respectării de către entitate a
anumitor cerinţe.
5. Funcţia contabilă a conturilor de evidenţă a datoriilor.
6. Tip de plată, în afară de salariu, acordată angajaţilor pentru incapacitate temporară de muncă,
în caz de sarcină şi lăuzie etc.
7. Orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit angajatului de către angajator în temeiul
contractului individual de muncă, pentru munca prestată.
8. Tabelul utilizat pentru evidenţa timpului prestat de către personalul entităţii.
9. Impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii
mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii
Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în
Republica Moldova.
10. Suma primită de către entitate în contul livrării ulterioare a bunurilor.
11. Datorii a căror termen de achitare este mai mic de un an.

6
1
7
2
3 4 5 10 11
9
8

Capitolul 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR


1. Care din afirmaţiile de mai jos sînt corecte? Conform pct. 14 din SNC „Cheltuieli”,
cheltuielile se evaluează la:
1. valoarea contabilă - a activelor ieşite;
2. costul efectiv al serviciilor prestate/lucrărilor executate;
3. valoarea de piață a mărfurilor vîndute;
4. suma retribuţiilor calculate efectiv personalului, suma contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente;
5. impozitul pe venit calculat și reținut din retribuțiile salariaților;
6. suma amortizării calculate şi deprecierii activelor imobilizate;
7. costul serviciilor primite etc.

2. Din lipsa de numerar salariul calculat al personalului administrativ ale entității pentru
luna noiembrie 201N a fost achitat în ianuarie 200N+1. Conform principiului contabilității
de angajamente salariul respectiv se înregistrează ca cheltuieli în luna:
a) noiembrie 201N;
b) decembrie 201N;
c) ianuarie 201N+1.

3. În luna ianuarie 201N au fost transferaţi 1200 lei pentru abonarea anuală (12 numere)
la revista „Contabilitate şi audit”. Care va fi suma cheltuielilor respective pe trimestrul II:
a) 100 lei; b) 1200 lei; c) 300 lei; d) 600 lei; e) 200 lei.

4. În contabilitatea financiară cheltuielile se clasifică astfel:


a) pe termen lung şi curente;
b) variabile şi constante;
c) ale activităţii operaţionale şi cheltuieli ale altor activități.

5. Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune constituie 52 000


lei, la finele perioadei – 34 000 lei, iar valoarea contabilă al produselor fabricate – 1 250 000
lei. În contul 216 “Produse” soldul la începutul perioadei a fost egal cu 40 000 lei, iar la finele
perioadei – cu 28 000 lei. Valoarea contabilă a produselor vîndute în cursul perioadei de
gestiune a constituit:
a) 1 268 000;
b) 1 262 000;
c) 1 250 000;
d) nici un răspuns precedent nu este corect.

6. Cheltuielile de distribuire cuprind:


a) valoarea contabilă a materialelor comercializate;
b) cheltuielile aferente remedierii produselor rebutate;
c) cheltuielile de protocol;
d) cheltuielile de comercializare a produselor.

7. Care din cheltuielile de mai jos pot fi atribuite la alte cheltuieli din activitatea
operaţională:
a) plata lunară pentru automobilul cu destinaţie comercială primit în leasing operaţional pe
un termen de 12 luni;
b) salariul calculat magazionerului de la depozitul central al entității;
c) costul materialelor de construcţie primite din demolarea clădirii cantinei;
d) diferenţa nefavorabilă de curs valutar;
e) serviciile de pază pentru luna curentă;
f) suma dobînzii calculate pentru creditul bancar primit în anul precedent;
g) cheltuielile efectuate la înlăturarea deteriorărilor utilajului de producţie în timpul
transportării la locul de destinaţie;
h) salariul calculat şefului cantinei entității;
i) valoarea contabilă a materialelor utilizate la remedierea produselor rebutate.

8. Amenda calculată furnizorului pentru nerespectarea termenelor de achitare pentru


materialele primite se înregistrează prin formula contabilă:
a) Dt 712 „Cheltuieli de distribuire”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”;
b) Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”;
c) Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 544 „Alte datorii curente”;
d) Dt 713 „Cheltuieli administrative”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”;
e) nici un răspuns precedent nu este corect.

9. Determinaţi formula contabilă corectă privind calcularea dobînzii aferente


împrumuturilor primite, indicînd denumirea conturilor:
a) Dt 711 b) Dt 714 c) Dt 714 d) Dt 512
Ct 511; Ct 512; Ct 511; Ct 242.

10. Care din afirmaţiile de mai jos caracterizează cheltuielile cu active imobilizate:
a) cheltuielile cu active imobilizate cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor,
valoarea contabilă aferentă activelor imobilizate donate, diferenţelor de curs valutar;
b) cheltuieli cu active imobilizate reprezintă cheltuielile aferente deservirii şi gestiunii
entității în ansamblu;
c) cheltuieli cu active imobilizate reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor
imobilizate, deprecierii acestora; participaţiilor în alte întreprinderi, părţilor legate,
precum şi cheltuieli privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung;
d) cheltuieli cu active imobilizate reprezintă cheltuielile aferente procesului de vînzare a
produselor (mărfurilor) şi de prestare a serviciilor.

11. Care este semnificaţia înregistrării contabile


Dt 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Ct 541 “Datorii preliminare”:
a) calcularea datoriilor curente privind impozitul pe venit în perioada de gestiune;
b) reflectarea sumei impozitului pe venit achitat în avans pe parcursul anului;
c) trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit la
rezultatul financiar;
d) calcularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit;
e) nici un răspuns nu este corect.

12. Care din înregistrările contabile prezentate de mai jos nu este corectă:
a) Dt 821“Costuri indirecte de producţie”
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;
b) Dt 714 “ Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 351 “Rezultat financiar total”;
c) Dt 713 “ Cheltuieli administrative”
Ct 533 “Datorii privind asigurările”;
d) Dt 712 “Cheltuieli de distribuire”
Ct 812 “Activităţi auxiliare”;
e) Dt 722 “Cheltuieli financiare”
Ct 242 “ Conturi curente în monedă naţională”;
f) Dt 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”
Ct 538 “Provizioane curente”;
g) Dt 225 “ Creanţe ale bugetului”
Ct 731 “ Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

13. Entitatea a achitat impozitul pe venit în rate (trimestrial) în mărimea impozitului pe venit
achitat în anul 201N-1 (3 600 lei). Venitul impozabil în anul 201N a constituit 16 200 lei.
Care va fi suma cheltuielilor privind impozitul pe venit reflectată în Situaţia de profit şi pierdere
pentru anul 201N:
a) 3 600 lei;
b) 4 536 lei;
c) 936 lei;
d) 5 400 lei;
e) nici un răspuns precedent nu este corect.

Capitolul 11. CONTABILITATEA VENITURILOR


1. Care din afirmaţiile prezentate mai jos defineşte redevenţele:
a) redevenţele reprezintă sumele calculate în urma repartizării venitului net după impozitare,
între acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de participaţie în capitalul social;
b) redevenţele reprezintă sumele primite pentru transmiterea în folosinţa persoanelor terţe a
imobilizărilor necorporale;
c) redevenţele reprezintă veniturile obţinute din transmiterea în folosinţă a mijloacelor băneşti
altor persoane prin procurarea titlurilor de valoare;
d) redevenţele reprezintă afluxuri globale de avantaje economice obţinute de entitate în cursul
perioadei de gestiune, care conduc la creşterea capitalului propriu.

2. Care din veniturile prezentate mai jos pot fi atribuite la alte venituri din activitatea
operaţională:
a) veniturile din active întrate cu titlu gratuit;
a) veniturile din contracte de construcţie;
b) venituri din operațiuni de leasing operațional;
c) veniturile din recuperarea prejudiciului material;
d) veniturile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente;
e) veniturile din dobînzi.
3. Care va fi momentul recunoașterii veniturilor şi cheltuielilor conform contabilității de
angajamente, dacă la 22.10.201N a fost încasat numerar pentru livrarea de mărfuri
efectuată la 02.11.201N.

a) 22.10.201N b) 02.11.201N c) momentul cînd au fost procurate mărfurile destinate


vînzării.

4. Care va fi momentul recunoașterii veniturilor şi cheltuielilor conform principiului


contabilității de angajamente, dacă pentru livrarea de mărfuri din 25.10.201N a fost
încasat numerar la 05.11.201N.

a) 25.10.201N b) 05.11.201N c) momentul cînd au fost procurate mărfurile destinate


vînzării.

5. Cooperativa agricolă „Glia”SRL are în proprietatea sa un teren cost de intrare a căruia


este de 5 700 000 lei. În apropierea acestuia a fost construită un drum nou de însemnătate
internaţională. Entitatea a primit un şir de propuneri avantajoase pentru a vinde terenul la un
preţ mult mai mare de 5 700 000 lei, pe care nu le-a acceptat. Operaţiunile efectuate în
contabilitatea entității în urma acestor evenimente vor fi următoarele:
a) înregistrarea venitului;
b) înregistrarea mărimii capitalului propriu;
c) majorarea valorii contabile a terenului în Bilanț;
d) nu se va executa nici o înregistrare.

6. Entitatea „Deja-vu” SRL prestează servicii de intermediere privind vînzarea materiei


prime. În trimestrul II al anului 201N a realizat cumpărătorilor materie primă la preț de vînzare
240 000 lei, inclusiv TVA 20%. Pentru serviciile de intermediere entitatea beneficiază de
comision în mărime de 12% din valoarea materiei prime realizate. În această situaţie venitul
entității de intermediere va constitui:
a) 23 040 lei; c) 24 000 lei;
b) 28 800 lei; d) nici un răspuns precedent nu este corect.
Venitul entității-furnizor de materia primă constituie:
a) 211 200 lei; c) 171 200 lei;
b) 224 000 lei; d) 176 000 lei.

7. Unitatea comercială „Rîşcani” SRL a achiziţionat aprovizionat 10 000 unităţi de mărfuri


achitînd 6 000 000 lei, inclusiv TVA 20%. Unitatea dată practică un adaos comercial în
mărime de 21%. Venitul din vînzarea a 400 unităţi de marfă va constitui:
a) 290 400 lei; c) 240 000 lei;
b) 242 000 lei; d) nici un răspuns precedent nu este corect.

8. Contractul între entitatea-furnizor şi entitatea-beneficiar a fost semnat la 30.11.201N.


Achitarea plăţii de către furnizor a avut loc la 25.12.201N, iar livrarea propriu-zisă – peste 4
luni. Conform principiului contabilității de angajamente veniturile din vînzări vor fi reflectate
în luna:
a) noiembrie 201N;
b) decembrie 201N;
c) la data livrării.
9. Suma pretenţiilor recunoscute de către cumpărători şi clienţi se înregistrează prin
formula contabilă:
a) Dt 234 “Alte creanțe curente”
Ct 612 “Alte venituri din activitatea operaţională”;
b) Dt 232 “Creanțe preliminare”
Ct 612 “ Alte venituri din activitatea operaţională”;
c) Dt 221 “Creanţe comerciale”
Ct 611 “Venituri din vînzări”;
d) Dt 535 “Venituri anticipate curente”
Ct 612 “ Alte venituri din activitatea operaţională”.

10. Care este semnificaţia înregistrării contabile Dt 544 “Alte datorii curente” Ct 612 “Alte
venituri din activitatea operaţională”:
a) decontarea datoriilor curente în legătura cu expirarea termenului de prescripţie;
b) reflectarea sumelor aferente reclamaţiilor prezentate de furnizori şi cumpărători şi
recunoscute de entitate;
c) achitarea reclamaţiilor recunoscute;
d) reflectarea altor venituri operaţionale obţinute în perioadele precedente, dar aferente
perioadei de gestiune curente.

11. Entitatea „Vivat” SRL în contul livrării mărfurilor a primit de la entitatea „Solo” SRL
un avans în sumă de 30 000 lei. Efectiv entitatea „Vivat” SRL a livrat mărfuri la preț de
vînzare 20 000 lei, inclusiv TVA 20%.
Veniturile din vînzări la entitatea „Vivat” SRL vor constitui:
a) 30 000 lei; c) 20 000 lei;
b) 25 000 lei; d) 16 667 lei.

12. Determinaţi formula contabilă corectă la valoarea materialelor rezultate din casarea
mijloacelor fixe care depăşeşte valoarea reziduală prognozată:
a) Dt 211 “Materiale”
Ct 612 “ Alte venituri din activitatea operaţională”;
b) Dt 211 “Materiale”
Ct 621 “Venituri din operațiuni cu active imobilizate”;
c) Dt 211 “Materiale”
Ct 622 “Venituri financiare”;
d) Dt 535 “Venituri anticipate curente”
Ct 622 “Venituri financiare”.

Capitolul 12. SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ENTITĂŢILOR


1.În funcţie de criteriile stabilite în Legea contabilităţii şi necesităţile informaţionale ale
utilizatorilor entitatea poate întocmi:
a) situaţii financiare complete;
b) situaţii financiare condensate;
c) situaţii financiare simplificate;
d) situaţii financiare în partidă simplă.
2.Relaţia dintre veniturile şi cheltuielile entităţii prezentate în Situaţia de profit şi pierdere
reprezintă:
a) poziţie financiară;
b) performanţă financiară;
c) fluxurile de numerar;
d) nici un răspuns precedent nu este corect.
3.Menţinerea modului de prezentare şi de clasificare a elementelor în situaţiile financiare
de la o perioadă de gestiune la alta se atribuie principiul:
a) continuităţii activităţi;
b) separării patrimoniului şi datoriilor;
c) consecvenţei prezentării;
d) necompensării.
4.Clasificarea, caracteristica şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare în mod
clar şi concis reprezintă caracteristica calitativă privind:
a) relevanţa;
b) comparabilitatea;
c) inteligibilitatea;
d) credibilitatea.
5.Situaţiile financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi
subdiviziunilor entităţii amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:
a) adevărat; b) fals.

6.În funcţie de gradul de exigibilitate în bilanţ sunt clasificate:


a) activele;
b) capitalul propriu;
c) datoriile.
7.Dacă în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, fiind suportate cheltuieli,
care trebuie recunoscute în contabilitate, acestea se prezintă în Situaţia de profit şi
pierdere ca:
a) cheltuieli anticipate;
b) cheltuieli curente;
c) cheltuieli preliminate.
8.Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu:
a) valoarea produselor rebutate;
b) suma comenzilor de producţie anulate;
c) suma TVA aferentă livrării efectuate;
d) valoarea produselor şi mărfurilor returnate.

9.În Situaţia fluxurilor de numerar nu se reflectă:


a) tranzacţiile pe bază de barter (schimb de active/servicii);
b) numerarul în expediţie;
c) transferarea numerarului de la un cont curent la altul;
d) documentele băneşti.
10. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform:
a) metodei directe;
b) metodei indirecte;
c) contabilităţii de casă;
d) nici un răspuns precedent nu este corect.
11. În elementul „Alte încasări din activitatea operaţională” al Situaţiei fluxurilor de
numerar nu se indică numerarul primit:
a) de la locatari pentru activele transmise în leasing operaţional şi financiar (arendă,
locaţiune), precum şi dobînda aferentă leasing-ului financiar;
b) sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
c) sub formă de subvenţii, prime şi sponsorizări;
d) sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a produselor/mărfurilor şi/sau
serviciilor;
e) sub formă de finanţări şi încasări cu destinaţie specială.

12. În elementul „Alte plăţi din activitatea operaţională” al Situaţiei fluxurilor de numerar
se indică numerarul plătit:
a) sub formă de avansuri acordate titularilor de avans;
b) pentru achiziţionarea şi/sau crearea activelor imobilizate;
c) sub formă de documente băneşti utilizate în perioada de gestiune cu achitare ulterioară a
acestora;
d) în contul rambursării creditelor şi împrumuturilor (cu excepţia dobînzilor).

13. Elementele Situaţiei fluxurilor de numerar sunt divizate pe următoarele activităţi:


a) operaţională, de investiţii, financiară şi excepţională;
b) operaţională, de investiţii şi financiară;
c) operaţională, de investiţii, financiară şi excepţională;
d) operaţională, de investiţii şi financiară.

14. Reformarea Bilanţului presupune decontarea:


a) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat (pierderea
neacoperită) al anilor precedenţi;
b) veniturilor şi cheltuielilor perioadei de gestiune la rezultatul financiar total;
c) profitului utilizat al perioadei de gestiune la profitul net (pierderea netă) al perioadei de
gestiune curente.

15. Nota explicativă trebuie să conţină:


a) informaţiile privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură;
b) informaţiile privind relaţiile cu nerezidenţii;
c) dezvăluirea politicilor contabile;
d) nici un răspuns precedent nu este corect.