Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

2018-2019

1.Date despre program MASTER An II, grupa B


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA HYPERION, BUCUREŞTI
1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE ARTE
1.3 Catedra Arta actorului
1.4 Domeniul de studii TEATRU
1.5 Ciclul de studii MASTER
1.6 Programul de studii/Calificarea Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie

1.7 Limba de studiu Română

2.Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Arta actorului
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Diana dimian.diana@yahoo.com
Mihăiță
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de II 2.5 I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
studiu Semestrul V

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
săptămână
3.4 Total ore din planul 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
de învăţământ
Distribuţia fondului de timp Ore
1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi : proiectii, vizionări de spectacole de teatru 20

3.7 Total ore studiu individual 69


3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125
3.10 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe -
5.Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs practic (de tip studio) dotat cu aparatură tehnică de scenă
Prezenţa la cursurile practice este obligatorie 100%
5.2 de desfăşurare a Sală de curs practic (de tip studio) dotat cu aparatură tehnică de scenă
seminarului/laboratorului Prezenţa la seminarii este obligatorie 100%

6.Competenţe specifice accumulate


Competenţe profesionale Fundamentarea, aprofundarea şi stimularea creativităţii studentului ca
proces de recuperare a totalităţii umane, a întregului potenţial individual,
un complex formator de noi deprinderi, specifice unei activităţi de
performanţă spirituală şi psiho-fizică, de depăşire a limitelor omului
comun.
Procesul de experimentare şi de recuperare a celor cinci simţuri, a
tuturor tipurilor de memorie şi imaginaţie, precum şi a tuturor proceselor
psihice de prelucrare efectivă, nu doar superficial simbolică şi mimată a
informaţiilor senzoriale obţinute prin raportarea corectă, onestă dar şi
imaginativă la obiectele statice şi subiectele dinamice, vii, precum şi la
evenimentele din mediul înconjurător, în relaţia permanentă cu dinamica
situaţiilor şi prin respectarea strictă a temelor şi a regulilor stabilite,
până la însuşirea mecanismului specific al creativităţii actorului, acela
de a transforma convenţia (tema propusă) în realitate psihică procesual
obiectivă care determină în mod natural, organic şi comportamentele
adecvate.
Arta actorului în procesul de metamorfozare al creaţiei scenice
al sentimentelor. Sfera de provenienţă a acestora: psihanaliza şi
psihotehnica redării scenice. Omul şi personajul – studiul reacţiilor sale
minime fizico-gestuale, până la reacţii psihosomatice complexe.
Exprimarea „oglinzii realităţii” umane concrete. Obiectivitatea şi
subiectivitatea actorului: paradox cu tendinţă spre descoperire şi
înfăţişare a realităţii. Realitatea necunoscută, resemantizantă şi perpetua
sa actualizare.

Competenţe transversale • Asumarea şi punerea în practică a unor strategii de cercetare


calitativă, riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi
răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi
valorilor codului deontologic
• Structurarea gândirii creative, personale şi autentice pe sisteme
logice, cursive, articulate şi punctuale, fidele principiilor artei actorului
• Dezvoltarea capacităţii de comunicare precisă (verbală şi/sau
scrisă) a unui sistem personal de idei, raportat la propria citire,
înţelegere şi contextualizare a unui fenomen artistic
• Identificarea şi folosirea constantă a tehnicilor de învăţare şi
dezvoltare artistică
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă
în cadrul echipei.
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi a tehnicilor de învăţare pentru propria
dezvoltare.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Elaborarea unui vocabular extins, care să permită dialogul
disciplinei interdisciplinar.
Descoperirea şi aprofundarea noţiunii de cercetare în sfera artelor;
fixează atitudini, principii, concepte şi tehnici specifice cercetării
științifice în domeniul arte și umanism.
Fixează modele şi sisteme de exegeză şi apreciere (competenţe) prin
raportarea la evoluţia modelelor auctoriale din secolul XX.

7.2 Obiectivele specifice • : Formarea şi aprofundarea viziunii asupra gândirii actorului


prin cultivarea şi dezvoltarea aptitudinilor individuale prin exerciţii
specifice artei actorului, cu un grad de complexitate ridicat.
Aprofundare mijloacelor procesului de creaţie în teatru, dezvoltarea
tehnicilor şi deprinderilor actoriceşti.
Realizarea şi montarea practică de scene din texte dramatice complexe
(antice, shakespeariene, cehoviene, ionesciene, contemporane, etc. – în
funcţie de personalitatea studentului.).
Prelungirea conştientizării procesului scenic în zona practică de exerciţii
din atelierul de Arta Actorului.

8.Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
SEMESTRUL IV
a)Instruire in utilizarea metodologiei analizei teatrale cu Curs
aplicabilitate la diversele stiluri culturale si forme teatrale Prelegere.
conectate dinamicii vietii sociale, interculturalitatii si Demonstraţie.
cercetarii in domeniul esteticii Artelor Spectacolului. Exerciţii specifice.
Fatetele multiple ale relatiei actor / personaj. Demonstraţie.
Tipuri de comic in opera lui Moliere si Goldoni Exerciţii specifice.
Personaj dramatic / personaj scenic. Prelegere.
Identificare / distantare / empatie in raport cu personajul Demonstraţie.
shakespearian. Exerciţii specifice.
Structura textului dramatic. Euristică
Act / Scena / Situatie. Demonstraţie.
Monolog / Dialog Exerciţii specifice.
Scop. Actiunea scenica. Pragul. Punctul culminant. Situatia Demonstraţie. Exerciţii
si rasturnarea de situatie. Amanarea.
Notiuni de caracterizare psihologica a personajului: Demonstraţie.
dominanta psihologica, temperament, caracter. Exerciţii specifice.
Notiuni ale caracterizarii fizice si vocale: de la proiectia
unei imagini la incorporarea de imagine, relatia voce –
text, compozitia vocala, conturarea universului personajului
prin alegerile care tin de costum, lume obiectuala, relatia cu
spatiul.
Diferite specificitati ale textului shakespearian: travestiul, Demonstraţie. Exerciţii
imaginea bufonului, personajul fantastic sau magic.
Sinteza cursului: Dezbatere
Obiectivul semestrului IVeste raportarea la 2 sau 3
parteneri.
Ca studiu pentru semestrul IV se propune dramaturgia
comică shakespeariană. În acelaşi timp se pot lucra scene
din Moliere şi Goldoni tocmai pentru ca studentul să se
familiarizeze cu un alt tip de limbaj precum şi cu
mecanismele comediei. Un student nu poate trece prin
şcoala de arta actorului, respective prin ciclul I licenţă, fără
a lua contact cu dramaturgia lui Cehov, Caragiale şi
Shakespeare. Principiile de lucru raman aceleaşi: „de la
mine spre altcineva”, din convenţie spre adevăr, folosind cât
mai puţine elemente şi mijloace exterioare (costume,
decor).
• BIBLIOGRAFIE:SELECTIVĂ:
Appia, Adolphe, Opera de artă vie, București, Unitext, 2000
Artaud, Antonin: Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, 1997
Banu, George, Reformele teatrului în secolul reînoirii, București, Nemira, 2011
Brook, Peter: Spaţiul gol, Ed.Unitext, 1999
Chubbuck, Ivana: Puterea actorului, Quality Books, Bucureşti, 2007
Esslin, Martin, Teatrul absurdului, București, Unitext, 2009
Grotowski, Jerzy, Spre un teatru sărac, București, Unitext, 1998
Lehmann, Hans-Thies, Teatrul postdramatic, București, Unitext, 2009
Meyerhold, Vsevold: Le théâtre théâtral, Gallimard, Paris, 1963
Sartre, Jean Paul, Conferinţă asupra teatrului, în Teatru, vol II, Bucureşti, ELU, 1969
Schechner, Richard, Performance. Introducere și teorie, București, Unitext, 2009
Stanciu, Carmen, Teatru-Dans. Un spectacol total, București, UNATC Press, 2006

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Sprijinirea proiectelor artistice personale ale studenţilor.


 Organizarea atelierelor de arta actorului şi a workshopurilor specifice dezvoltării studenţilor
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare a unui sistem propriu şi argumentat, de idei şi judecăţi
intelectuale critice, aplicat unui produs cultural care se află în dezbatere, în cadrul unei comunităţi
de specialitate.
 Consolidarea un sistem valoric propriu, fundamentat pe argumente ştiinţifice, specializate, cu
deschidere către oricare dintre domeniile Artei.
 Asumarea viziunii personale, respectând normele de funcţionabilitate şi justeţe a sistemelor
valorice validate la nivel cultural universal.
 Emiterea justă a procesului de analiză critică, pozitivă şi autentică asupra oricărui eveniment
cultural care presupune prezenţa şi travaliul individului-creator
 Lărgirea sferei de interes cultural, uman, artistic şi ştiinţific.
 Potenţarea capacităţii de comunicare la nivel ideatic.

10.Evaluare

10.3 Pondere din


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
- capacitatea de transformare, Verificări pe parcursul 25%
cu uşurinţă, în personaj semestrului, sub forma
- abilitatea de a comunica unor exerciţii de relaţie
atributele nonverbale, şi scene improvizate
paralingvistice şi verbale ale
- utilizarea unui inventar variat
şi original de imagini interioare,
în dezvoltarea personajului.
- eficienţa şi capacitatea de a Examen- spectacol 75%
construi detalii ale rolului, în realizat din montajul
contextul ţesăturii dramatice şi scenelor realizate în
10.1 Curs, seminar, respectând stilistica timpul semestrului
curs practic spectacolului
- cunoaşterea şi utilizarea
tehnicilor de încorporare a
personajului: „centri de
energie“, corp interior, gest
psihologic, etc.
- calitatea continuităţii: poate
susţine rolul pe toată durata
spectacolului.
- capacitatea de a interacţiona,
„în personaj“, cu partenerii de
scenă.
10.2. Standard minim de performanţă :
- abilitatea de a comunica atributele nonverbale, paralingvistice şi verbale ale personajului

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de


lucrari practice
Conf.univ.dr. Diana Mihăiță Prof. asoc. Adriana Trandafir

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament