Sunteți pe pagina 1din 22

MODEL realizat de Anca Clipa

În scop didactic

Numele solicitantului: S.C. ............S.R.L.

Dosar Nr.
(numai pentru uz intern)

2006 Page 0
2006 Page 1
I. PROIECTUL
1. DESCRIERE

Titlul: Dezvoltarea profitabilă a societății prin oferirea de servicii pentru diferite direcții de
cercetare de marketing, în funcție de domeniul de activitate și necesitățile fiecărui client, dar
și în funcție de normele metodologice ale programelor de finantare ce se doresc a fi accesate,
și servicii de consultanță pe toate ramurile aferente cercetării și managementului de proiect,
analizei de piață și alte servicii adiacente. Dezvoltarea abilitaţilor strategice -
organizaţionale şi de utilizare a tehnologiilor inovatoare - ca instrument de creştere a
eficienţei si adaptabilităţii forţei de munca în contextul integrãrii europene –
COMPANIA PLUS=Transformarea si Adaptarea angajaţilor Romani

1.1 Localizare
Iaşi - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

1.2 Costul proiectului şi suma solicitată de la Autoritatea Contractantă/FINANȚATOR

Total costuri eligibile Suma solicitată de la % din costul total al


(Costul total al proiectului) Autoritatea Contractantă proiectului

85 397,64 EURO 80 000 EURO %

NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculează prin împărţirea Sumei solicitate de
la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în calitate de Autoritate Contractantă la
Totalul costurilor eligibile şi înmulţirea rezultatului cu 100.

1.3 Rezumat

Maximum 1 pagină 1
Durata 12 luni
proiectului
Obiectivul / obiectivele generale
Obiectivele
1. Dezvoltarea abilităţilor organizatorice- instruirea timp de un an a 120
proiectului
de persoane, astfel încât aceştia să se orienteze spre eficienţă în
contextul integrării europene
2. Dobândirea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informatice
prin instruirea timp de un an a 120 de persoane astfel încât aceştia să
dobândească competenţe adaptate noilor provocări tehnologice de pe
piaţa muncii
3. Dezvoltarea unui model de formare a angajaţilor pe tot parcursul vieţii
şi implementarea Staff Development Day în companiile partenere
Obiectivul specific - Calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă prin
dobândirea de abilităţi strategice - organizaţionale şi de utilizare a
tehnologiilor informatice - pentru a răspunde mai bine nevoilor în evoluţie de
pe piaţa forţei de muncă în contextul integrării europene (MODEL DE URMAT
şi de către celelalte firme din România).
Companiile ...
Parteneri Universitatea...
Asociaţia ...
Grupul  Beneficiari direcţi – grupurile ţintă:
(grupurile) ţintă2 Manageri, manageri de mijloc – 20 persoane angajate ale ......;

1
Numărul de pagini menţionat este maxim, şi poate fi redus în cazul acordării unor finanţări reduse ca sumă..
2006 Page 2
Personal tehnic, manageri de linie – 25 de persoane ....;
Personal de execuţie – 80 de persoane angajate ale ...., organizate în
serii de câte 20 de persoane.
 Beneficiari intermediari: partenerii de proiect, comunitatea locală
şi companiile care vor implementa modelul dezvoltat de partenerii
prezentului proiect
Beneficiarii finali3 Locuitorii zonei Nord Est şi din alte zone ale României

Rezultatele 125 de beneficiari direcţi care să fi beneficiat de cursuri de formare a


aşteptate abilitaţilor strategice- organizaţionale şi de utilizare a tehnologiilor
informatice şi certificarea acestora, un Ghid de Bune practici şi un model de
formare continuă, pe tot parcursul vieţii a angajaţilor- Staff Development Day,
dezvoltarea cooperării dintre mediul universitar şi companiile implicate, un
model de urmat pentru alte companii

Principalele Activitate principală: Cursuri de pregătire şi perfecţionare(instruire teoretică


activităţi şi practică) în vederea dobândirii unor abilităţi organizaţionale şi profesionale
în domeniul tehnologiei informaţionale. Pentru pregătirea acestei activităţi
sunt necesare câteva activităţi:
1. Mediatizarea proiectului şi a programului de instruire în rândul
angajaţilor companiilor implicate
2. Delimitarea grupurilor ţintă conform propunerii de la secţiunea 1.5 şi
1.6
3. Activitatea principală: Calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă
pentru dezvoltarea abilităţilor organizaţionale şi strategice
4. Desprinderea concluziilor şi conturarea modelului şi recomandărilor.
Implementarea Staff Development day în companiile partenere,
model şi pentru alte companii din regiunea Nord Est
5. Diseminarea rezultatelor
6. Măsurarea rezultatelor obţinute, evaluarea activităţilor şi compararea
cu obiectivele
Activităţile conexe proiectului: Dezvoltarea unui model de pregătire şi
perfecţionare a angajaţilor din cadrul IMMurilor şi asigurarea continuităţii
acestui demers în cadrul firmelor participante prin implementarea periodică a
staff development day în maniera în care britanicii şi olandezii pregătesc
această zi, adaptată şi realităţilor din IMMurile româneşti ca urmare a
concluziilor desprinse de pe urma implementării acestui proiect.

2
“Grupuri ţintă” sunt grupurile/entităţile care vor fi afectate pozitiv în mod direct de proiect, la nivelul scopului
proiectului.
3
“Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia de pe urma proiectului pe termen lung, la nivelul societăţii sau sectorului în
ansamblu.
2006 Page 3
După caz, indicaţi în mod clar sectorul, tema sau aria geografică specificată în licitaţia
deschisă căreia se adresează proiectul propus: coeziune economică şi socială,
promovarea capitalului uman, dezvoltarea resurselor umane

1.4 Obiective

Maximum 1 pagină. Descrieţi obiectivul / obiectivele generale ale proiectului la care proiectul
îşi propune să contribuie, precum şi obiectivul specific căruia se adresează proiectul.
Obiectivele trebuie să fie conforme cu cele din matricea logică a proiectului. Vă rugăm să
consultaţi Scurta Prezentare a Matricei Cadru Logic (Anexa D) şi Glosarul de Termeni pentru
definirea corectă a Obiectivelor Generale.

Obiectiv specific/ scopul Ce presupune? Cui se adresează?


proiectului
Calificarea şi perfecţionarea Realizarea unui program de instruire
forţei de muncă prin dobândirea strategică, adaptată noilor exigenţe- Manageri, manageri
de abilităţi strategice - eficienţă organizaţională şi direcţie de mijloc
organizaţionale şi de utilizare a strategică care necesită şi însuşirea Manageri de linie,
tehnologiilor informatice - pentru noilor tehnologii, pentru a creşte personal tehnic
a răspunde mai bine nevoilor în competitivitatea forţei de muncă. Personal de
evoluţie de pe piaţa forţei de Cursanţii vor dobândi noi abilităţi şi execuţie
muncă în contextul integrării schimbarea atitudinii faţă de rolul lor în
europene (MODEL DE URMAT organizaţie şi necesitatea de a se
şi de către celelalte firme din adapta ultimelor tendinţe tehnologice în
România). contextul integrării

Obiective Ce presupune? Cui se adresează?


1. Dezvoltarea abilităţilor o câte un modul de dezvoltare a Manageri, manageri
organizatorice- instruirea abilităţilor organizatorice pentru fiecare de mijloc
timp de un an a 120 de din cele 3 grupuri ţintă vizate Manageri de linie,
persoane, astfel încât aceştia o cursuri interactive de comunicare personal tehnic
să se orienteze spre eficienţă organizaţională Personal de
în contextul integrării o atitudinea win-win execuţie
europene o familiarizarea cu teorii generale şi
practicile strategice organizaţionale
o cursuri practice
o orientarea către client, strategii de
preţ şi de produs
o câte un modul de dezvoltare a Manageri, manageri
2. Dobândirea competenţelor abilităţilor organizatorice pentru fiecare de mijloc
de utilizare a tehnologiilor din cele 3 grupuri ţintă vizate(sistemul Manageri de linie,
informatice prin instruirea integrat de resurse, însuţirea personal tehnic
timp de un an a 120 de managementului calităţii totale) Personal de
persoane astfel încât aceştia o însuşirea tehnicilor de utilizare şi execuţie
să dobândească competenţe gestionare SAP/ERP
adaptate noilor provocări o orientarea către rezultate
tehnologice de pe piaţa o utilizarea şi valorificarea softului
muncii specializat de gestionare a resurselor şi
tehnologiilor folosite în producţie
3. Dezvoltarea unui model o sintetizarea concluziilor desprinse din Companiilor
de formare a angajaţilor pe prezentul proiect şi elaborarea unui Ghid partenere
tot parcursul vieţii şi de bune practici în pregătirea continuă IMMurilor din
implementarea Staff pe tot parcursul vieţii a angajaţilor Regiunea Nord Est
Development Day în o implementarea în companiile partenere şi din România
companiile partenere a staff development day

2006 Page 4
1.5 Justificare

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:


1.5.1 Relevanţa proiectului faţă de obiectivele şi priorităţile programului (a se vedea
secţiunea 1.2 din Ghidul solicitantului – Obiectivele programului şi priorităţile
pentru anul 2006)

Proiectul reprezintă o investiţie cu beneficii pe termen lung, în capitalul uman dintr-o


zonă prioritară a programului, regiunea de Nord Est. Prin complexitatea şi amploarea
activităţilor prevăzute li se oferă grupurilor ţintă vizate, module de formare continuă, pe tot
parcursul vieţii pentru a-şi adapta competenţle la noile exigenţe de pe piaţa muncii. Prin
obiectivele vizate pentru grupurile ţintă - manageri, manageri de mijloc, manageri de linie,
personal tehnic şi personal de execuţie – proiectul susţine obiectivele programului pentru
2006, prin adresarea priorităţii: promovarea creşterii productivităţii angajaţilor la locul de
muncă în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a locurilor de muncă, precum şi
creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă. Modulele de pregătire
special alese vor creşte nivelul de calificare al beneficiarilor, dezvoltarea spiritului
antreprenorial, îmbunătăţirea calităţii managementului înlesnind astfel adaptabilitatea lor pe
piaţa muncii. Eficienţa organizaţională este dată de productivitatea forţei de muncă şi
tehnologia folosită. Tehnologia Informaţiei a devenit un factor de succes pentru democraţie,
educaţie şi creştere economică. România pătrunde într-o lume în care Tehnologia Informaţiei
accelerează expansiunea economiei dematerializate, modificând componentele
competitivităţii şi generând noi surse pentru creştere economică, precum şi noi locuri de
muncă.
Pentru adresarea acestor obiective şi priorităţi, proiectul deţine următoarele puncte
forte la nivel de parteneri, echipă de formare, echipă de proiect şi beneficiari:
 Proiectul este orientat spre un grup ţintă care are nevoie de formare continuă,
zona din care provin- împrejurimile Iaşiului se confruntă cu o productivitatea scăzută a forţei
de muncă şi lipsa unei pregătiri adaptate noilor exigenţe de pe piaţa muncii
 Companiile partenere au o preocuparea permanentă pentru dezvoltarea
resurselor umane, au colaborat în proiecte anterioare şi doresc să dezvolte un model viitor
de pregătire continuă a angajaţilor
 Partenerii în acest proiect dispun de resurse materiale, care permit
desfăşurarea cu succes a activităţilor proiectului
 Organizaţiile partenere în acest proiect au o mare experienţă în formare şi în
derularea proiectelor
 Mebrii echipei de formatori şi echipa de implementare au o mare experienţă în
furnizarea de activităţi de instruire şi implementarea de proiecte. Cvurile experţilor cheie
atestă aceste aspecte.
Gradul mare de coordonare între diferitele activităţi prevăzute pentru grupe de
beneficiari diferite, va determina apariţia efectului de multiplicare atât la nivelul organizaţiei
cât şi la nivel local, contracarând o serie de efecte negative prezente pe piaţa forţei de
muncă din Regiunea Nord-Est (existenţa discriminărilor pe bază de etnie, sex şi vârstă la
angajare şi promovare, migraţia forţei de muncă etc.)

Propriu-zis, solicitantul va presta servicii de cercetare de marketing, cuprinzand in portofoliul


sau activitati precum: realizarea de studii de piata, sondaje de opinie sau studii de marketing,
utilizand atat metode cantitative, cat si metode calitative, cercetarile realizate si strategiile
elaborate avand ca scop oferirea unor solutii de mare impact pentru elaborarea proiectelor de
investii cu finantare nerambursabila, evaluarea si ajustarea acestora pentru obtinerea
rezultatului dorit. Studierea pietei prin varii metode si mijloace se va adresa in principal
2006 Page 5
intreprinderilor mici si mijlocii ce isi doresc sa acceseze programe de finantare
nerambursabila, fiind necesara mai intai o cercetare minutioasa pentru a vedea impactul pe
care activitatea de productie sau prestarea de servicii l-ar putea avea asupra pietei de profil,
care sunt sansele de reusita, raportandu-ne atat la cerere, cat si la piata concurentiala, dar si
alte aspecte, aceasta activitate fiind configurata in functie de necesitatile si domeniul de
activitate al clientilor contractati, o parte din rezultatele cercetarii fiind transpuse in proiectele
de investitii elaborate, in concordanta cu indicatiile mentionate in metodologiile programelor
de finantare pe care se aplica.
Implementarea cu succes a afacerii este influentata in mod pozitiv de mai multi factori
relevanti, printre care pot fi mentionati: localizarea investitiei, tehnologiile ce vor fi utilizate
in cadrul activitatii de cercetare, cunoasterea pietei si a concurentei, dar si experienta
profesionala a administratorilor societatii si pasiunea acestora pentru domeniul in care se va
implementa prezentul plan de afaceri.
Solicitantul va face demersurile necesare identificarii un spatiu adecvat desfasurarii activitatii
si transformarii acestuia in punct de lucru al societatii. Punctul de lucru va fi situat in cadrul
Municipiului Iasi, intr-o zona centrala/semicentrala, cu acces facil la principalele artere ale
orasului. Astfel, locatia societatii poate fi usor identificata de catre potentialii clienti.
Localizarea proiectului este una benefica in scopul dezvoltarii productive, aceasta regasindu-
se intr-una dintre cele mai importante localitati din cadrul Regiunii de dezvoltare Nord-Est,
Municipiul Iasi fiind unul dintre cele mai mari si mai dezvoltate orase din regiune, dar si la
nivel national. Acest fapt favorizeaza accesul la grupul tinta al solicitantului, intreprinderi de
diferite dimensiuni, in principal IMM-uri, care isi doresc lansarea sau dezvoltarea in mediul
economic prin accesarea programelor de investitii cu finantare nerambursabila si nu numai.
Un alt avantaj al localizarii proiectului este cel redat de apartenenta localitatii anterior
mentionate la o tara membra a Uniunii Europene. Astfel, intreprinzatorul se va putea bucura
de conditiile reglementate la nivel comunitar privind accesul la piata externa din cadrul
Uniunii, dorinta solicitantului fiind de a oferi serviciile si produsele sale nu numai pe piata
interna ci si pe cea externa, in cel mai scurt timp posibil.
Pentru a se adapta la solicitarile pietei si pentru a putea livra serviciile ofertate, dar si pentru a
detine un avantaj competitiv, solicitantul va investi, prin intermediul proiectului ce constituie
obiectul prezentului plan de afaceri, in achizitionarea de softuri menite sa faciliteze procesul
de cercetare, fara a se limita la acestea, echipamente tehnologice performante de ultima
generatie, care sa contribuie in mod pozitiv la dezvoltarea unor produse si servicii de cercetare
de calitate, dar si la eficientizarea procesului de productie prin reducerea timpului necesar
productiei comparativ cu situatia in care s-ar apela la utilizarea unor echipamente mai putin
performante sau de generatie veche.
Ideea implementarii investitiei ce constituie obiectul prezentului plan de afaceri a pornit ca
urmare a pasiunii celor doi asociati pentru acest domeniu. Cunostintele dobandite in urma
participarii acestora la diferite cursuri, precum si experienta profesionala reprezinta un real
atuu in ceea ce priveste succesul afacerii. Dl. Morosanu Valentin-Ciprian detine cunostinte
temeinice de tehnologia informatiei si nu numai, dobandite in urma studiilor universitare si
post-universitare din cadrul Facultatii de Informatica, competente antreprenoriale si
manageriale, dar si excelente abilitati de relationare si comunicare, dobandite atat in cadrul
locurilor de munca, cat si ca administrator al SC CREATIVE MIBS SRL-D. Dna. Morosanu
Andreea-Isabella a urmat studii de specialitate in domeniul economic la Facultatea de
Economie si Administrarea Afacerilor, si ulterior, in cadrul Centrului de Studii Europene Iasi,
si detine cunostinte teoretice si practice privind conducerea unei afaceri, vanzari si marketing,
precum si antreprenoriat. Vasta experienta acumuluta in cadrul diferitelor locuri de munca, dar
mai ales pozitia de Sef sediu secundar pe care a ocupat-o la EASY CREDIT SRL, a contribuit
la dezvoltarea competentelor de leadership, time management si multitasking, dar si la
dezvoltarea unei excelente capacitati de comunicare si relationare, indiferent de treapta
2006 Page 6
ierarhica. Prin urmare, coroborand studiile si experienta profesionala a celor doi asociati, atat
in domeniul IT, cat si in cel economic, s-au creat premisele necesare dezvoltarii unei afaceri
de succes, si analizand contextul pietei, caracterizata de o cerere din ce in ce mai ridicata
pentru serviciile din domeniul cercetarii de marketing, s-a considerat oportuna dezvoltarea
activitatii societatii CREATIVE MIBS SRL-D in aceasta directie.

Viziunea intreprinderii
Viziunea societatii este ca pe termen lung, sustinuti de activele si know how-ul nostru, sa
dezvoltam noi servicii de cercetare de marketing atat prin metode calitative, cat si cantitative,
care sa vina in sprijinul continuu si evolutiv al partenerilor nostri, in dezvoltarea si proiectarea
ideilor de succes. Dorim sa cream si sa mentinem legaturi armonioase cu angajatii si
colaboratorii nostri, sustinand initiativele, precum si perspectiva lor profesionala, contribuind
astfel la dezvoltarea mediului de afaceri.
Pentru a realiza toate aceste lucruri, ne dorim sa mentinem un sistem de informare si perceptie
a noilor tendinte tehnologice si de marketing si sa oferim un suport strategic de specialitate
prin oferirea de servicii complete si complexe, incercand sa fim de fiecare data cat mai
aproape de inovatie si implementare, obiectivul nostru de a deveni un partener de incredere si
un brand renumit fiind astfel mult mai usor de atins.

Misiunea intreprinderii
Afacerea noastra este bazata pe incredere, respect si responsabilitate, oferind o gama larga de
servicii de cercetare de marketing, dar si de consultanta partenerilor, contribuind astfel la
crearea si implementarea solutiilor de finantare nerambursabila, ce urmaresc dezvoltarea
mediului de afaceri prin lansarea sau dezvoltarea unor concepte si idei de afaceri de succes.
Dorim ca prin eforturi sustinute, sa ducem la indeplinire sarcinile atribuite, de cercetare,
elaborare si implementare de strategii pentru partenerii nostri, avand in vedere importanta
principiilor “win to win”.
Mai ales la inceputul activitatii sale, resursele umane, materiale si banesti ale societatii vor fi
utilizate intensiv in scopul respectarii viziunii si misiunii intreprinderii. Numai asa, societatea
va reusi sa isi atinga obiectivele pe termen lung, stabilite in mod clar de catre conducerea
societatii.
ANALIZA SWOT
Puncte tari

 Caracterul inovativ al firmei, sustinut de echipamentele de ultima generatie si viziunea


contemporana a societatii asupra proiectarii
 Oameni creativi capabili sa raspunda tuturor cerintelor din partea clientilor
 Colectiv tanar, unit, caracterizat de entuziasm si colaborare buna in echipa
 Utilizarea materialelor de calitate si oferirea de servicii de intretinere pentru proiectele
realizate
 Disponibilitatea de perfectionare in domeniu
 Practicarea de preturi rezonabile comparativ cu nivelul preturilor concurentei sau a
firmelor consacrate din domeniu
 Cunostintele teoretice ale administratorului societatii, dobandite in cadrul pregatirii sale
universitare si post-universitare efectuate in cadrul unei facultati cu profil ce apartine de o
universitate de renume din Regiunea de dezvoltare Nord-Est, respectiv Universitatea
Alexandru Ioan Cuza Iasi;
 Experienta vasta in campul muncii a asociatului si cel mai important, experienta acestuia
in domeniul in care se acceseaza finantarea.

2006 Page 7
 Locatia punctului de lucru al societatii – intrucat solicitantul are oportunitatea de a-si
desfasura activitatea in cadrul unuia dintre cele mai importante orase de pe raza intregii
regiuni de dezvoltare Nord-Est, Iasi, are acces la o piata larga de clienti potentiali.
 Cunoasterea pietei (concurenti si potentiali clienti);

Puncte slabe

 Fiind o firma noua, suntem constransi sa practicam tarife mai mici, pentru atragerea
clientilor
 Cost ridicat pentru realizarea si intretinerea unui proiect peisagistic
 Portofoliu redus de proiecte existente pe plan local care sa serveasca drept exemplu
potentialilor clienti
 Dificultatea de procurare a materialelor necesare unor astfel de amenajari
 Implementarea unui astfel de proiect necesita mult timp
 Dimensiunea redusa a societatii din punct de vedere al resurselor (umane, materiale,
banesti);
 Lipsa notorietatii specifice unui brand consacrat;
 Absenta mijloacelor si resurselor de promovare pentru cresterea notorietatii pe piata;

Oportunitati

 Trend-ul actual spre ecologizare


 Interesul ridicat pentru amenajarea si modernizarea spatiilor verzi in spatii atipice
 Lipsa de firme specializate in acest domeniu pe plan local, ceea ce inseamna un nivel
scazut al concurentei
 Relatie reciproca de promovare intre clienti si firma prin intermediul amenajarilor
 Intoarcerea in tara a imigrantilor romani cu viziuni occidentale, acestia reprezentand o
nisa a potentialilor clienti
 Contribuirea la promovarea turismului arhitectural al orasului
 Interesul mass-mediei asupra proiectelor inovatoare poate contribui la promovarea firmei
 Posibilitatea de realizare a unui parteneriat de lunga durata cu pepinierele din zona
 Existenta unei piete largi de clienti potentiali, reprezentata atat de sectorul privat cat si de
sectorul public
 Existenta unor programe de finantare ce pot oferi solutii suport solicitantilor;
 Dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional, national si international;
 Resursa umana specializata, existenta pe plan local;

Amenintari

 Lipsa acuta de zone libere pentru amenajarea de noi spatii verzi


 Modul de implementare a fondurilor europene
 Conditiile climatice nefavorabile si riscul dezastrelor naturale
 Fonduri mai mici alocate de catre stat spatiilor verzi
 Posibilitatea de intrare a unor noi competitori pe piata, deoarece acesta este un domeniu
de actualitate, in permanenta dezvoltare
 Trend-ul de ruralizare
 Reticenta potentialilor clienti asupra unor amenajari inovative
 Lipsa de viziune a populatiei
 Riscul aparitiei bolilor si daunatorilor la diferite specii de plante, arbori sau arbusti
 Instabilitatea economica si legislativa existenta la nivel national;
2006 Page 8
 Dizolvarea Uniunii Europene si crearea unor conditii restrictive privind realizarea
comertului international, la nivel intracomunitar;
 Fenomenul de migrare constanta a fortei de munca specializate catre agentii si birouri de
peisagistica din Bucuresti sau alte orase mai dezvoltate;

1.5.2 Identificarea nevoilor şi constrângerilor din regiunea ţintă.


Regiunea în care urmează a se derula proiectul este una caracterizată printr-
un proces lent de restructurare economică, întârziere cauzată în mare măsură de un
nivel scăzut de calificare şi lipsa de pregătire continuă a angajaţilor, pe tot parcursul
vieţii.
Statistici recente scot de asemenea în evidenţă o performanţă relativ scăzută a
organizaţiilor generată şi de lipsa abilităţilor organizaţionale dar şi, foarte important,
gradul redus de informatizare şi utilizare a tehnologiilor IT.
Proiectul „Dezvoltarea abilitaţilor strategice - organizaţionale şi de utilizare a
tehnologiilor informatice- ca instrument de creştere a eficienţei si adaptabilităţii forţei
de munca în contextul integrãrii europene – ….. PLUS =Transformarea si Adaptarea
angajaţilor Romani” se adresează unor grupuri ţintă bine definite – linia managerială şi
personalul de execuţie din companiile partenere care au angajaţi din zona rurală a
împrejurimilor Iaşiului Tomeşti, Dancu, Holboca, Lunca Cetăţuii şi Horpaz, judeţul Iaşi,
Regiunea de Nord Est. Judeţul se confruntă cu o rată ridicată a şomajului dar şi un nivel
ridicat al sărăciei, consecinţe directe ale slabei calificări a personalului angajat în activităţi
economice, a lipsei de pregătire continuă dar şi a neutilizării corespunzătoare a forţei de
muncă. Deşi în ultimii ani au fost derulate o serie de programe de integrare şi reorientare a
populaţiei defavorizate social cu rezultate evidente, importanţa dezvoltării abilităţilor
organizaţionale şi profesionale în domeniul Information Communication Technology a fost
puternic subestimată astfel încât modernizarea structurală a economiei, dezvoltarea
performanţelor şi a capacităţii de competitivitate nu au putut fi atinse la adevăratul potenţial.

1.5.3 Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali, precum şi numărul


estimat.
Grupurile de beneficiari sunt:
 Beneficiari direcţi – grupurile ţintă:
Manageri, manageri de mijloc – 20 persoane angajate ale COMPANIILOR.....;
Personal tehnic, manageri de linie – 25 de persoane angajate ale COMPANIILOR.....;
Personal de execuţie – 80 de persoane angajate ale COMPANIILOR....., organizate
în serii de câte 20 de persoane.
 Beneficiari intermediari: partenerii de proiect, companiile care vor implementa
modelul dezvoltat de partenerii prezentului proiect, comunitatea locală atât prin
instruirea beneficiarilor direcţi care sunt integraţi în piaţa forţei de muncă, dar mai
ales prin produsele inovatoare pe care le produce ..... şi care sunt foarte
importante pentru mediu- putem aminti doar cu titlu de exemplu - ......
 Beneficiari finali: comunitatea locală, regiunea Nord Est.

1.5.4 Motivele pentru selectarea grupului / grupurilor ţintă şi identificarea nevoilor şi


constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului /
grupurilor ţintă şi ale beneficiarilor finali?
Explicaţi care au fost motivele pentru care aţi selectat grupurile ţintă identificate mai sus, ale
căror nevoi doriţi să le rezolvaţi prin proiectul dumneavoastră.
Manageri, manageri de mijloc – nivel relativ scăzut al capacităţii antreprenoriale
comparativ cu standardele de eficienţă şi competititivitate impuse în contextul integrării
2006 Page 9
europene. La finalul acestor module de pregătire ei vor fi capabili, prin statutul lor de
trend-setteri, să orienteze activitatea entităţilor economice din care fac parte pentru a explora
noi oportunităţi de dezvoltare regională.
Personal tehnic, manageri de linie – impun şi gestionează standardele sub care
se desfăşoară activităţile principale ale firmelor; deţin aşadar o poziţie vitală în angrenajul
total pentru a oferi servicii de calitate şi la standarde europene. În contextul integrării
europene, competenţele acestora au devenit deja anacronice iar modulul de pregătire
destinat special acestora din cadrul acestui proiect va determina o bună adaptare a nivelului
de calicifare profesională la nevoile pieţei specifice regiunii de nord est .

Personal de execuţie – se încadrează într-o categorie de persoane


dezavantajate pe piaţa muncii din cauza slabei calificări profesionale; mai mult situaţia este
în unele cazuri agravată de faptul că trăiesc în zone rurale limitrofe oraşului. Modulul de
pregătire destinat acestei categorii profesionale va îmbunătăţi gradul de formare profesională
a angajaţilor, creând astfel o forţă de muncă adaptată la cerinţele în continuă schimbare ale
pieţei muncii şi capabilă de mobilitate.

1.6 Descrierea detaliată a activităţilor

Maximum 9 pagini. Includeţi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care va fi


desfăşurată pentru obţinerea rezultatelor, justificând alegerea acestor activităţi şi specificând
rolul fiecărui partener (sau sub-contractant), dacă este cazul, în desfăşurarea acestor
activităţi.

Activitate principală a proiectului o constituie cursurile de pregătire şi


perfecţionare(instruire teoretică şi practică) în vederea dobândirii unor abilităţi
organizaţionale şi profesionale în domeniul tehnologiei informaţionale. La această activitate
toţi partenerii participă, companiile furmizează suportul material pentru derularea cursurilor şi
implicarea optimă a cursanţilor, angajaţi în cadrul acestora, iar organizaţiile de formare oferă
formatorii şi pregătesc modulelel de curs. Rolurile organiaţiilor partenere este sintetizat în
tabelul prezentat după descrierea activităţilor. Pentru pregătirea activităţii principale şi
îndeplinirea obiectivelor propuse sunt necesare câteva activităţi:

1. Mediatizarea proiectului şi a programului de instruire în rândul angajaţilor


companiilor implicate
2. Delimitarea şi gruparea participanţilor conform propunerii de la secţiunea
1.5 şi 1.6
3. Activitatea principală: Calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă pentru
dezvoltarea abilităţilor organizaţionale şi strategice
4. Desprinderea concluziilor şi conturarea modelului şi recomandărilor.
Implementarea Staff Development day în companiile partenere, model şi
pentru alte companii din regiunea Nord Est
5. Diseminarea rezultatelor şi certificarea participanţilor
6. Măsurarea rezultatelor obţinute, evaluarea activităţilor şi compararea cu
obiectivele

Activităţile conexe proiectului: Dezvoltarea unui model de pregătire şi perfecţionare a


angajaţilor din cadrul IMMurilor şi asigurarea continuităţii acestui demers în cadrul firmelor
participante prin implementarea periodică a staff development day în maniera în care
britanicii şi olandezii pregătesc această zi, adaptată şi realităţilor din IMMurile româneşti ca
urmare a concluziilor desprinse de pe urma implementării acestui proiect.
Activitatea 1 (luna 1şi 2) Mediatizarea proiectului şi a programului de instruire în rândul
angajaţilor companiilor implicate.
2006 Page 10
Pentru a asigura implicarea grupurilor vizate şi o participare responsabilă şi este necesară o
mediatizare eficientă a programului, care să asigure continuitate şi impact asupra
beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Activitatea cuprinde următoarele acţiuni:
 Realizarea mesajului de promovare
 Explicarea responsabilităţilor şi oportunităţile participării la acest proiect
 Valuarea nevoilor şi aşteptărilor angajaţilor.

Activitatea 2 (luna 2) Delimitarea şi gruparea participanţilor conform propunerii de la


secţiunea 1.5 şi 1.6
 Stabilirea criteriilor de grupare
 Utilizarea unor instrumente profesionale de evaluare a personalului
Evaluarea iniţială a nevoilor grupurilor alese(Manageri, manageri de mijloc, Manageri de
linie, personal tehnic, Personal de execuţie)

Activitatea principală- Activitatea 3:


Activitatea de instruire organizaţională şi profesională- calificarea şi perfecţionarea
forţei de muncă pentru dezvoltarea abilităţilor strategice, sunt sintetizate în funcţie de
grupul ţintă cărora li se adresează şi de componenta vizată astfel:
……
Activitatea 4: Desprinderea concluziilor şi conturarea modelului şi recomandărilor.
Implementarea Staff Development day în companiile partenere, model şi pentru alte
companii din regiunea Nord Est
În urma derulării instruirilor din activitatea principală se vor desprinde o serie de
recomandări şi concluzii privind nevoile de instruire, receptivitatea, adaptabilitatea angajaţilor
dpe grupuri ţintă vizate.
Staff development day(Ziua de pregătire a angajaţilor): reprezintă dezvoltarea unui
sistem de formare continuă a angajaţilor, pe tot parcursul vieţii şi se va realiza prin
implementarea staff development day în companiile partenere. În aceste activităţi lunare
angajaţilor li se va oferi sansa să îşi formeze noi abilităţi organizaţionale şi profesionale, pe
modelul cursurilor furnizate în cadrul proiectului şi unde angajaţii vor beneficia de cursuri de
formare adaptate exigenţelor europene şi nevoilor curente.
Directorul proiectului propus a participat în ....Acesta beneficiază de o bogată
experienţă în pregătirea resurselor umane şi a lucrat cu compania ....din anul 2001.

Activitatea 5 (perioadă de realizare: cele 12 luni ale proiectului şi după


finalizarea acestora): Diseminarea rezultatelor şi certificarea participanţilor
Diseminarea rezultatelor se va realiza atât pe parcursul implementării proiectului cât
şi după finalizarea acestuia prin Ghidul de bune practici, Suportul de formare pentru fiecare
curs, pagina web a proiectului şi concluziile prezentate şi în comunitatea locală prin
intermediul mass media.
În urma realizării modulelor de formare beneficiarilor direcţi li se vor certifica aceste
cursuri ......

Activitatea 6 (perioadă de realizare: cele 12 luni ale proiectului şi după


finalizarea acestora): Măsurarea rezultatelor obţinute, evaluarea activităţilor şi
compararea cu obiectivele

Evaluarea va constitui un proces continuu, va fi evaluată fiecare activitate, gradul de


îndeplinire a obiectivelor, fiecare curs din activitatea de instruire şi la final va fi realizată
evaluarea generală. Acţiunile prin care se vor realiza aceste evaluări sunt: chestionare
pentru beneficiari şi formatori, intervievarea acestora, elaborarea Ghidului de bune practici în
formarea continuă a angajaţilor, completarea paginii web a proiectului, realizarea unui raport
final şi de caracterizare a întregii activităţi.
Procesul de evaluare se va realiza prin cumularea informaţiilor adunate, prin
evaluarea permanentă şi monitorizare. Fiecare curs, modul şi grup va fi observat şi analizat.

2006 Page 11
Evaluarea generală a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului se va realiza
pentru a scoate în evidenţă rezultatele obţinute prin proiect cât şi pentru a identifica
modalităţi de continuare a proiectului în organizaţiile partenere- organizarea Staff
Development Day şi dezvoltarea unor propuneri pentru un model potenţial de pregătire
continuă a angajaţilor care trebuie să cuprindă abilităţi organizaţionale şi profesionale care
să dezvolte adaptabilitatea forţei de muncă.
In vederea implementarii proiectului, solicitantul va face demersurile necesare identificarii
unui spatiu corespunzator desfasurarii activitatii societatii, cel mai probabil prin intermediul
unei agentii imobiliare, un spatiu cu o suprafata de circa 40 mp care sa fie inchiriat pe o
perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, pentru un cost lunar de aproximativ
350 euro. Spatiul va fi situat in cadrul Municipiului Iasi, intr-o zona centrala/semicentrala a
orasului. Este important ca spatiul identificat sa aiba acces facil la principalele artere rutiere
ale orasului si sa fie usor de identificat de catre potentialii clienti. Odata identificat, acesta va
fi inchiriat si transformat in punct de lucru al societatii.
Prin intermediul proiectului investitional, spatiul identificat va fi echipat complet astfel incat
desfasurarea activitatii specifice codului CAEN pe care se solicita finantarea sa fie posibila.
Activitatea solicitantului se va desfasura exclusiv la punctul de lucru al societatii.
Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii, pe langa componenta tehnica, un rol major
va fi ocupat de resursa umana. Odata ce punctul de lucru va fi amenajat corespunzator,
solicitantul va face demersurile necesare desfasurarii activitatilor de recrutare/selectie a
personalului necesar desfasurarii activitatii. In prezent, in cadrul societatii sunt angajate 2
persoane, iar pentru ca activitatea sa se desfasoare in mod corespunzator, se vor mai crea 2
locuri de munca, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. Unul dintre posturi va fi
ocupat de catre reprezentantul societatii, dl. Morosanu Valentin-Ciprian, care pe langa
calitatea sa de Administrator, va ocupa postul de Agent de vanzari. Toata activitatea de
cercetare va fi supervizata de catre acesta, care va interveni de fiecare data cand experienta si
abilitatile sale vor fi necesare. In vederea dezvoltarii societatii si in scopul bunei desfasurari a
activitatilor zilnice, solicitantul are in vedere crearea unui loc de munca suplimentar, pentru
functia de Asistent de marketing, destinat persoanelor din categoriile
someri/absolventi/persoane defavorizate, ce va fi ocupat de o terta persoana cu experienta si
studii in domeniul marketingului si cercetarii de piata. In acest scop, solicitantul va parcurge
un proces de selectie si angajare, iar ulterior va proceda in vederea instruirii persoanei
selectate. Ca urmare a implementarii proiectului, solicitantul are in vedere redistribuirea in
cadrul societatii a unuia dintre angajatii existenti, care va ocupa functia de asistent de
marketing, acesta detinand studii superioare in acest domeniu. Cel putin pentru inceput,
salariul de incadrare al angajatilor va fi de 2080 lei brut/luna/salariat. De indata ce va fi
posibil, solicitantul doreste sa mareasca remuneratiile angajatilor sai, in perfecta concordanta
cu performantele acestora si evolutia financiara a companiei.
Identificarea personalului se va efectua prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a
Fortei de Munca si/sau prin intermediul anunturilor de locuri de munca vacante ce vor fi
publicate intr-un ziar local cu mare tiraj si/sau pe site-urile specializate. Selectia personalului
se va efectua in urma intervievarii candidatilor si in functie de experienta si studiile in
domeniu ale acestora. Ulterior procesului de selectie, dupa ce formalitatile de angajare a
personalului selectat vor fi finalizate, administratorul societatii va instrui personalul angajat in
ceea ce priveste utilizarea activelor existente in cadrul societatii dar si pentru familiarizarea
acestuia cu politicile, viziunea, misiunea si obiectivele firmei.
In vederea achizitionarii materiilor prime, materialelor sau produselor finite necesare
desfasurarii optime a activitatii, aceste costuri vor fi suportate integral din incasarile societatii.
Data fiind activitatea societatii, in vederea functionarii sale nu este necesara indeplinirea unor
conditii tehnico-economice si sanitare speciale.
In vederea desfasurarii optime a activitatii, in perfecta concordanta cu normele legale,
solicitantul va apela la servicii specializate in vederea crearii punctului de lucru, autorizarii

2006 Page 12
codului CAEN la locul de implementare si obtinerea autorizatiilor ISU, fara a se limita insa la
acestea.
Deoarece firma este la inceput de drum, are resurse limitate. Prin urmare, obtinerea investitiei
si crearea cadrului investitional ar reprezenta o reala oportunitate in dezvoltarea societatii.
Pentru a putea accelera procesul de dezvoltare, ulterior semnarii acordului de finantare cu
autoritatea contractanta, reprezentantul societatii va analiza variantele de implementare a
planului de afaceri si daca va considera ca cea mai buna modalitate de a face achizitiile in
cadrul proiectului este prin intermediul unui credit punte, va face demersurile necesare
contractarii unui astfel de credit, prin intermediul unei banci partenere agreate de programul
de finantare. Creditul anterior mentionat va fi rambursat ulterior solutionarii decontului
inaintat autoritatii finantatoare, in conformitate cu acordul de finantare semnat cu aceasta. In
cazul in care va identifica furnizori de bunuri si servicii care vor accepta livrarea celor
necesare cu plata la termen, solicitantul ia in calcul sa implementeze proiectul prin
intermediul cererilor de plata, fara a apela la contractarea unui credit punte.
In prima jumatate a perioadei de implementare, solicitantul va solicita Autoritatii finantatoare
un avans in vederea acoperirii costurilor ce tin de plata salariilor pentru angajatii societatii.
Avansul va fi solicitat si utilizat in perfecta concordanta cu conditiile stipulate in Acordul de
finantare.
Un pas esential a fi urmat in vederea desfasurarii activitatii societatii in cadrul punctului sau
de lucru abia infiintat va fi dotarea corespunzatoare a acestuia cu active corporale si
necorporale. Prin intermediul proiectului investitional se doreste achizitionarea de
echipamente tehnologice si IT, precum si alte active corporale/necorporale utile desfasurarii
optime a activitatii solicitantului. Marea majoritate a investitiilor anterior mentionate vor fi
reprezentate de echipamente de ultima generatie, pentru a creste durata de utilizare a
dispozitivelor. Acestea, fiind nou aparute pe piata va dura mai mult pana vor deveni uzate din
punct de vedere tehnologic. Toate elementele investitionale prezentate anterior vor fi
achizitionate tinand cont de raportul calitate-pret.
Spre finalul perioadei de implementare a proiectului, solicitantul va depune o cerere de
rambursare/plata in vederea decontarii sumelor aferente bunurilor achizitionate in cadrul
proiectului, dar si a altor categorii de costuri eligibile cum ar fi costurile implicate de
contractarea creditului punte, daca solicitantul va apela la aceasta metoda in vederea facilitarii
implementarii proiectului. Costurile ce tin de plata salariilor vor fi acoperite prin intermediul
avansului ce va fi solicitat Autoritatii finantatoare, la inceputul perioadei de implementare.

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a acestor activităţi a fost stabilit rolul fiecărui partener
astfel:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi în proiect


Partener  pregătirea şi implementarea tuturor activităţilor proiectului
principal  asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea calitativă a
activităţilor
 oferă grupul de lucru, care asigură pregătirea eficientă a fiecărei
activităţi;
 asigură monitorizarea internă şi consemnarea datelor necesare
pentru realizarea evaluării calitative finale pregătirea şi
implementarea tuturor activităţilor proiectului
 evaluează progresul înregistrat de beneficiari.
Partener 1  pregătirea activităţilor împreună solicitantul şi ceilalţi parteneri
Universitatea  stabilirea si analiza nevoilor de instruire şi formare pe tot
parcursul vieţii pentru creşterea adaptabilităţii forţei de muncă
 furnizarea de formatori

2006 Page 13
 coordonarea editării materialelor de lucru şi valorizare necesare
 gestionarea cursurilor proiectului, prin directorul tehnic ....
 un punct de contact şi informare a studenţilor despre necesităţile şi
dezvoltarea continuă, pe tot parcursul vieţei a forţei de muncă
Partener 2  pregătirea şi implementarea activităţilor proiectului împreună cu
ceilalţi parteneri
 asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea calitativă a
activităţilor
 încurajarea angajaţilor de a participa la cursurile de formare
 asigură monitorizarea internă şi consemnarea datelor necesare
pentru realizarea evaluării calitative finale pregătirea şi
implementarea tuturor activităţilor proiectului
 evaluează progresul înregistrat de beneficiari.
Partener 3  pregătirea şi implementarea activităţilor proiectului împreună cu
Asociaţia ... ceilalţi parteneri
 valorifică experienţa din proiectele de formare implementate în
parteneriat cu entităţi locale şi internaţionale
 asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea calitativă a
activităţilor
 încurajarea angajaţilor de a participa la cursurile de formare
 furnizarea de formatori atestati
 consiliază echipa de lucru care asigură pregătirea eficientă a
fiecărei activităţi
 colaborează cu aplicantul principal la editarea materialelor de lucru
şi asigură materiale pentru activităţi de formare
 reprezintă un punct de contact şi informare pentru beneficiarii
intermediari şi finali

1.7 Metodologia

Maximum 4 pagini. Descrierea detaliată a:


1.7.1 Metodelor de implementare şi motivele pentru metodologia propusă

După modelul olandez şi britanic de pregătire a angajaţilor şi însuşit de directorul de


proiect în cadrul stagiilor de formare, orice pregătire vocaţională oferită în forma de pregătire a
formării continue, învăţării pe tot parcursul vieţii, are nevoie să fie precedată de un modul de
dezvoltare şi antrenare a abilităţilor organizaţionale. Prin aceasta se realizează o orientare
spre eficienţă şi o mai bună angajare a personalului vizat pentru formare, o organizare mai
temeinică a abilităţilor care se vor dobîndi.
Astfel fiecărui grup ţintă din cele 3 vizate (Manageri, manageri de mijloc, Manageri de
linie, personal tehnic, Personal de execuţie) i s-a pregătit un modul care vizează instruire
organizaţională şi apoi vocaţională în domeniul IT.
Activităţile de formare sunt organizate în mod distinct şi adaptate nevoilor,
competenţele de bază ale personalului, cerinţelor pieţei muncii şi nivelului de formare a celor 3
grupuri ţintă vizate.
Metodele alese pentru atingerea obiectivelor sunt specifice organizaţiilor partenere:
 cursuri şi seminarii practice,
 ateliere de lucru bazate pe metode educaţionale moderne
 învăţare activă, implicare directă şi responsabilă, valorificarea experienţei şi exerciţii
adaptate la realităţile de la locul de muncă.
Experienţa experţilor cheie şi a echipei de implementare vor contribui la buna desfăşurare
a activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor propuse.

2006 Page 14
1.7.2 Acolo unde proiectul este prelungirea unei acţiuni precedente, explicaţi maniera în
care se intenţionează ca proiectul să se sprijine pe rezultatele proiectului anterior.
Acest proiect nu se suprapune pe scopul unui alt proiect şi nu continuă un alt proiect deja
existent în organizaţiile partenere. Directorul de proiect a identificat nevoia dezvoltării unui
asemenea proiect prin implicarea în proiecte similare de formare continuă a angajaţilor din
compabii europene, cunoscând de mai bine de cinci ani evoluţia companiei ...., companie
ambiţioasă care pune în prim plan calitatea resursei umane.
1.7.3 Acolo unde proiectul este parte a unui program mai larg, explicaţi cum
corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificaţi sinergiile
potenţiale cu alte iniţiative, în special din Comunitatea Europeană.
Strategia de la Lisabona a subliniat rolul formării continue, pe tot parcursul vieţii a
capitalului uman pentru creşterea şi bunăstarea economică. Activităţile prezentului proiect se
încadrează în liniile directoare ale acestei strategii şi ale priorităţii promovarea creşterii
productivităţii angajaţilor la locul de muncă în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a
locurilor de muncă, precum şi creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă.
Capitalul uman este un factor important al cresterii economice iar preocuparea pentru
calitatea si cantitatea capitalului uman este pusa in evidenta in mod exponential de evolutia
formării continue la nivel european.
1.7.4 Proceduri pentru evaluare internă/externă
Evaluarea va constitui un proces continuu, va fi evaluată fiecare activitate, gradul de
îndeplinire a obiectivelor, fiecare curs din activitatea de instruire şi la final va fi realizată
evaluarea generală. Acţiunile prin care se vor realiza aceste evaluări sunt: chestionare
pentru beneficiari şi formatori, intervievarea acestora, elaborarea Ghidului de bune practici în
formarea continuă a angajaţilor, completarea paginii web a proiectului, realizarea unui raport
final şi de caracterizare a întregii activităţi.
Procesul de evaluare se va realiza prin cumularea informaţiilor adunate, prin
evaluarea permanentă şi monitorizare. Fiecare curs, modul şi grup va fi observat şi analizat.
Evaluarea generală a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului se va realiza
pentru a scoate în evidenţă rezultatele obţinute prin proiect cât şi pentru a identifica
modalităţi de continuare a proiectului în organizaţiile partenere- organizarea Staff
Development Day şi dezvoltarea unor propuneri pentru un model potenţial de pregătire
continuă a angajaţilor care trebuie să cuprindă abilităţi organizaţionale şi profesionale care
să dezvolte adaptabilitatea forţei de muncă.

1.7.5 Descrierea rolului şi participării a diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă,
autorităţi locale etc.), precum şi motivele pentru care le-au fost desemnat aceste
roluri.

În stabilirea parteneriatului am identificat câteva motive pentru alegerea organizaţiei …. ca


partener sunt:
 Experienţa formatorilor reprezentanţi ai acestei instituţii în desfăşurarea de programe
de pregătire în domeniile vizate de proiectul
 Capacitatea de adaptare de către formatori a programelor de pregătire la specificul
nevoilor manifestate de fiecare grup ţintă în parte pentru a maximiza asimilarea
acestora

Motivele pentru alegerea Universităţii ….. ca partener sunt:


 experienţa Universităţii în implementarea bunelor practici în domeniul dezvoltării
profesionale prin promovarea şi coordonarea unor activităţi de formare
 calitatea recunoscută pe plan naţional a serviciilor de formare profesională oferite
 organizaţia dispune de resursele necesare şi dotare tehnică pentru a realiza sarcinile
pe care şi le-a propus în proiect;

2006 Page 15
1.7.6 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcţii: nu este necesară
includerea aici a numelor persoanelor
Echipa proiectului va fi alcătuită din:
1. Coordonatorul proiect
2. Responsabilul tehnic (cu pregătirea activităţilor de formare)
3. Responsabilul cu logistica şi monitorizarea
4. Responsabilul financiar

Numele şi responsabilităţile fiecarui membru al echipei sunt:

Coordonator proiectul – ............


Misiune:
 Oferă asistenţă tuturor membrilor echipei de proiect
 Asigură comunicarea şi legătura cu trainerii implicaţi
 Sugerează ajustări la programul general, în funcţie de reacţiile grupului ţintă
 Analizează, împreună cu echipa de proiect, rezultatele concrete ale
activităţilor implementate
 Menţine parteneriatul propus cu Universitatea ............

Responsabil financiar – ………….


Misiune:
 Asigură existenţa resurselor financiare necesare implementării procesului
 Coordonează momentele principale, în corelaţie cu aspectul lor financiar
 Monitorizează cheltuielile în fiecare lună a proiectului şi semnalează orice
neconcordanţă între bugetul iniţial şi cheltuielile realizate
 Păstrează contactul cu finanţatorii şi cu Departamentul Financiar al S............, privind
aspectele financiare

Director tehnic –
Misiune:
 Supravegheză editarea tuturor materialelor necesare desfăşurării instruirii
 Supraveghează desfăşurarea activităţilor de formare
 Asigură comunicarea permanentă cu formatorii implicaţi în procesul de
instruire
 Asigură comunicarea formatorilor cu beneficiarii direcţi sau indirecţi
 Comunică formatorilor diferite schimbări, adaptări care sunt necesare pe
parcursul proiectului
 Evaluează progresul înregistrat de beneficiari
Responsabilul cu logistica şi monitorizarea – .........
Misiune:
 Asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a
activităţilor proiectului
 Supraveghează evoluţia proiectului şi momentul de implementare a fiecărei
activităţi
2006 Page 16
 Monitorizează implementarea în fiecare moment a proiectului
 Stabileşte etapele de implementare şi ia în considerare nevoile specifice ale
fiecărui client în parte
 Realizează selecţia şi analiza ofertelor pentru tot ceea ce se doreşte a se
achiziţiona
 Realizează şi monitorizează achiziţia tuturor materialelor propuse în proiect
 Asigură necesarul material de desfăşurare a proiectului coordonând toate
cumpărăturile necesare
 Realizează baza de date necesară proiectelor
 Asigură utilizarea eficientă a consumabilelor
 Coordonează etapele de pregătire ale fiecărei activităţi

1.7.7 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente,


instrumente…)
Activităţile de formare urmează a se desfăşura într-o sală de şedinţe şi întruniri,
precum şi în laboratorul de instruire care vrem sa îl reamenajam pentru
perfecţionarea şi pregătirea angajaţilor. Instruirea se va desfăşura cu mijloace
moderne: videoproiector, Sisteme Integrate şi la cel mult 2 persoane instruirea se
va putea desfăşura pe un calculator. Laboratorul de instruire va fi mereu accesibil
beneficiarilor.

1.8 Durata şi planul de acţiune

Durata proiectului va fi de _12_ luni.

Notă: Planul indicativ de acţiune nu trebuie să conţină date calendaristice precise, ci să


menţioneze simplu "luna 1", "luna 2", etc. Se recomandă ca solicitanţii să prevadă o rezervă
de timp în planul de acţiune ca o precauţie. Planul de acţiune nu trebuie să includă
descrierea detaliată a activităţilor, ci numai titlul (vă rugăm să vă asiguraţi că titlurile
activităţilor sunt aceleaşi cu cele prevăzute la secţiunea 1.7). Toate lunile care nu au
prevăzute activităţi trebuie menţionate în planul de acţiune împreună cu perioadele
corespunzătoare.

Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia
care
implementea

Mediatizarea proiectului şi
a programului de instruire
în rândul angajaţilor
companiilor implicate

Delimitarea şi gruparea ... Partener 1,2


participanţilor conform ,3
propunerii de la
secţiunea 1.5 şi 1.6

2006 Page 17
Activitatea principală: TAR SRL şi
Calificarea şi Partener 1,2 ,3
perfecţionarea forţei de
muncă pentru
dezvoltarea abilităţilor
organizaţionale şi
strategice

Desprinderea ... şi Partener


concluziilor şi 1,2 ,3
conturarea modelului şi
recomandărilor.
Implementarea Staff
Development day în
companiile partenere,
model şi pentru alte
companii din regiunea
Nord Est

Diseminarea .... şi Partener


rezultatelor şi 1,2 ,3
certificarea
participanţilor

Măsurarea rezultatelor ....SRL şi


obţinute, evaluarea Partener 1,2 ,3
activităţilor şi
compararea cu
obiectivele

2. REZULTATE AŞTEPTATE

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor

Maximum 2 pagini. Indicaţi cum proiectul va îmbunătăţi:


1.1.1 Situaţia grupurilor ţintă / beneficiarilor:

În urma proiectului managerii, managerii de mijloc ca urmare a formării continue:


– vor organiza mai eficace şi eficient activităţile din organizaţie;
–creează oportunităţi de implementare a competenţelor nou dobândite de personalul de
execuţie la nivelul organizaţiei;
– planifică şi gestionează resursele organizaţiei la nivelul standardelor de activitate adoptate
odată cu aderarea României În Uniunea Europeană;
– evaluează profesionist performanţele angajaţilor.
–utilizează sistemul integrat de gestiune pentru a creşte transparenţa şi a reduce durata
activităţilor.
Cele 2 modulele de pregătire destinate special managerilor şi managerilor de mijloc
încurajează învăţarea continuă şi aplicarea competenţelor dobândite în cadrul companiei.
Rezultatele cuantificabile ale programului se vor regăsi în creşterea productivităţii muncii
angajaţilor direct subordonaţi şi nu numai, reducerea costurilor de utilizare a resurselor.

Personal tehnic, manageri de linie, personal de execuţie


– aplică noile competenţe în desfăşurarea activităţii;
– realizează activităţile cu profesionalism;
2006 Page 18
– certificatul de competenţă emis la sfârşitul modului de pregătire de către
Universitatea Tehnică va înlesni accesul la posturi ce necesită calificări superioare dar va
creşte şi gradul lor de adaptabilitate.
În urma sesiunilor de pregătire oferite în cadrul proiectului, efectul cuantificabil de lungă
durată resimţit va fi creşterea productivităţii muncii corelată cu o mai bună conştientizare din
partea personalului a statutului său pe piaţa muncii, a posibilităţii de dezvoltare personală şi
profesională continuă.

1.1.2 Capacitatea tehnică şi managerială a grupurilor ţintă sau a partenerilor, acolo


unde este cazul.

Proiectul va avea următoarele consecinţe la nivelul personalului tehnic şi managerial


al organizaţiilor vizate:
– număr crescut de iniţiative de restructurare sau îmbunătăţire a activităţii organizaţiei;
– planifică resursele umane pe termen mediu şi lung
– coordonează şi motivează angajaţii companiei;
– realizează o mai bună corelare timp utilizat / resurse implicate ale activităţilor prin
buna exploatare a sistemului integrat de gestiune
– îmbunătăţesc climatul din organizaţie prin centrarea directă asupra compenentei
umane (angajaţi, colaboratori, clienţi)

2.2 Realizări concrete

Maximum 1 pagină. Fiţi cât mai specifici şi cuantificaţi realizările cât mai mult posibil. Indicaţi
mai ales publicaţiile prevăzute.

– Rezultatele imediate în urma modulelor de pregătire din proiect vor fi evaluate prin
instrumentele elaborate şi aplicate de formatori. Rezultatele, comparate cu obiectivele
propuse la începutul programului, vor indica nivelul de realizare şi asimilare a acestora de
către beneficiari. Calificativele astfel obţinute vor prezenta un indicator al gradului în care
obiectivele proiectului au fost îndeplinite. Calificativele vor fi apoi introduse într-o bază de
date folosită pentru încadrarea personalului în alte posturi şi avansare.
Indicatori:
1. Calificativele obţinute de către beneficiari (numai personalul de execuţie este
vizat) în urma evaluărilor realizate de către parteneri –(calificative: satisfăcător, bine, foarte
bine).
2. Bază de date cu numele participanţilor din rândul personalului şi calificativul
obţinut.

– Activităţile desfăşurate pe durata de implementare a proiectului vor fi detaliate într-un


Ghid de bune practici pentru dezvoltarea capacităţilor organizaţionale şi strategice ale
personalului. Ghidul va avea rolul de a extinde efectul formator al cursurilor, training-urilor şi
informaţiilor distribuite, a tehnicilor exersate şi asupra posibililor beneficiari indirecţi,
interesaţi.
Indicator: 150 de exemplare Ghid de bune practici pentru dezvoltarea capacităţilor
organizaţionale şi strategice ale personalului (aprox. 50 pagini) – distribuit gratuit
beneficiarilor, instituţiilor de profil din judeţ (AJOFM, Inspectoratul Teritorial de Muncă,
Camerele de Comerţ) precum şi colaboratorilor interesaţi.

– Crearea unui web site şi a spaţiului special pe portalul organizaţiei destinat


personalului intern şi care să cuprindă actualizări ale informaţiilor distribuite pe durata
modulului de pregătire dar şi noutăţi din domeniile în care s-au dezvoltat competenţele
grupurilor ţintă
Indicator: website, portal – rubrici, numări de accesări, frecvenţa actualizărilor

2006 Page 19
2.3 Efecte multiplicatoare

Maximum 1 pagină. Descrieţi posibilităţile de reluare şi extindere ale realizărilor proiectului.

Contactul cu beneficiarii direcţi care va urmări prin cursurile oferite formarea abilitităţilor
organizatorice si strategice vor raspunde nevoilor identificate la nivelul forţei de muncă.
Acestea vor conduce la concluzii ce vor dezvolta soluţii de întreprins, ce vor fi diseminate la
finalizarea proiectului atât în mediul de afaceri prin Ghidul de bune practici cât si la nivelul
mediului universitar. Această analiză reprezintă un plus de valoare cu efecte multiplicatorii prin
care se realizează apropierea fata de mediul de afaceri si eficientizarea forţei de muncă
româneşti pentru a face fata competitiei dupa aderarea la Uniunea Europeana.
Recomandările şi concluziile desprinse vor servi la organizarea Staff development
day(Ziua de pregătire a angajaţilor). Aceasta reprezintă dezvoltarea unui sistem de formare
continuă a angajaţilor, pe tot parcursul vieţii şi se va realiza prin implementarea sa în
companiile partenere. În aceste activităţi lunare angajaţilor li se va oferi sansa să îşi formeze
noi abilităţi organizaţionale şi profesionale, pe modelul cursurilor furnizate în cadrul
proiectului şi unde angajaţii vor beneficia de cursuri de formare adaptate exigenţelor
europene şi nevoilor curente.
Întrucât unul dintre efectele implementării acestui proiect va fi îmbunătăţirea mobilităţii
forţei de muncă prin accederea personalului la posturi ce necesită o mai bună calificare, se
doreşte reluarea programului de pregătire în varianta sa actualizată şi adaptată, creându-se
astfel un sistem de formare continuă. Se doreşte ca la reluarea cursurilor să fie incluşi pe lista
beneficiarilor şi reprezentanţi ai personalului firmelor colaboratoare ale TAR (furnizori, clienţi),
asigurând continuitatea şi complementaritatea structurilor organizatorice. Posibilitatea reală de
reluare a modulelor de pregătire, adaptate cerinţelor pieţei la momentul desfăşurării lor, este
sprijinită şi de:
- existenţa spaţiilor în cadrul S.C .....S.R.L necesare pentru desfăşurarea
cursurilor şi atelierelor de lucru ;
- proiectele pe care Universitatea ......... le va demara împreună cu companiile
partenere
- existenţa şi posibilitatea de utilizare a unor servicii (internet, telefon, fax,
electricitate, caldură) necesare
- posibilitatea de contractare a aceloraşi formatori, deja familiarizaţi cu
particularităţile şi nevoile specifice ale structurii de personal a organizaţiei beneficiare.

Informaţiile despre implementarea şi realizarea proiectului vor fi valorizate şi accesate şi


de alte companii (prin intermediul site-ului şi al Ghidului de bune practici), companii care vor
putea să pregătească proiecte similare pentru angajaţii lor. Ghidul de bune practici, dar mai
ales site ul creat pentru popularizarea rezultatelor acestui proiect se vor constitui într un
mijloc de promovare la nivelul Regiunii de Nord Est a beneficiilor potenţiale a investiţiilor
directe în capitalul uman. Dorim mobilizarea managerilor şi a angajatorilor pentru a găsi în
programele de calificare şi perfecţionare răspunsul la întrebarea: cum se pot obţine cele mai
bune rezultate economice pe baza formării continue- pe tot parcursul vieţii, susţinând astfel
în mod direct obiectivele priorităţii PHARE.
De pe urma proiectului vor beneficia locuitorii zonei Nord Est, datorită impactului valorii
adăugate a produselor ......... SRL.

2.4 Sustenabilitate

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să evidenţiaţi distinct următoarele trei aspecte ale


sustenabilităţii:
1.4.1 Aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după terminarea proiectului?)
Continuitatea proiectului va fi asigurată, pe două planuri, atât la nivelul organizaţiei
cât şi la nivelul comunităţii antreprenoriale locale, prin contractarea de noi parteneriate.

2006 Page 20
La nivelul companiei, activităţile derulate prin proiect îşi vor găsi corespondent în
stabilirea unei staff development day lunare(metoda britanica care va fi fundamentată în
cadrul câtorva traininguri), în care personalul va fi angajat în dezbateri pe teme ce îşi vor
avea sursa în modulele de pregătire deja parcurse, dar reactualizate. Pentru acest nivel,
sursa de finanţare o va constitui bugetul companiei, care va asigura locaţia, cheltuielile de
regie şi cele pentru consumabile, costuri relativ mai mici datorită formării personalului
propriu. De asemenea vor putea fi folosite şi echipamentele achiziţionate în cadrul
proiectului.
La nivelul partenerilor, se va relua din doi în doi ani modulul de pregătire, în varianta
sa adaptată şi îmbunătăţită conform noilor cerinţe ale pieţei. Se vor încheia contracte de
parteneriat pentru formarea profesională a personalului cu alte firme interesate. Sursa
principală de venit pentru reluarea activităţilor proiectului o constituie taxele percepute
companiilor partenere, costul care se va aplica fiecărui modul în parte sau încheierea de
parteneriate cu cei interesaţi, în scopul oferirii reciproce de servicii ce vor susţine
desfăşurarea unui nou program. Companiile partenere vor asigura fie spaţiile necesare
desfăşurării activităţilor prevăzute, fie direct costurile de logistică şi de atragere de formatori.

1.4.2 Nivel instituţional (Vor mai exista structurile care să permită continuarea
activităţilor, după terminarea finanţării? Va exista „proprietate” locală asupra
realizărilor proiectului?)
Toate activităţile prevăzute în cadrul proiectului au fost gândite în strânsă corelaţie cu
specificul realităţilor regiunii vizate iar cursurile practice răspund acestor nevoi. Ele vor putea
fi reluate, adaptate, îmbunătăţite după nevoile resimţite pe piaţă, în oricare moment ulterior.
Structurile necesare există permanent, proprietatea este reprezentată de organizaţie.
Structurile create în cadrul programului sunt de moment şi corespund, ca specific, etapelor
de implementare ale programului. Însă, conform interesului şi nevoilor de reluare a
programului, aceste structuri sunt uşor reactivate, deoarece toate elementele componente
există şi relaţiile dintre ele sunt fireşti.
Suportul real în implementarea unui nou program de formare este reprezentat de
reţelele de specialişti care s-au format, de contactele ce se pot stabili permanent cu şi între
cei interesaţi. Baza de date creată, contactul direct cu formatorii de top, reprezintă un punct
de plecare în realizarea unor proiecte viitoare, de interes comun.

1.4.3 Nivel de politici, unde este cazul (Care va fi impactul structural al proiectului – de
exemplu: va conduce la îmbunătăţirea legislaţiei, a codurilor de conduită, a
metodelor etc.?)
Arătaţi aici cum va putea proiectul să influenţeze şi/sau să conducă la îmbunătăţirea
legislaţiei, sau codurilor de conduită, metodelor, etc.
Concluziile proiectului pot trasa direcţii noi în politica de dezvoltare a angajaţilor pentru
cea de formare continuă, pe tot parcursul vieţii. O sugestie la nivel regional şi naţional o
poate contitui implementarea unor activităţi periodice de dezvoltare a resursei umane după
modelul trasat de prezentul proiect.

2.5 Cadrul logic

3. BUGETUL PROIECTULUI

2006 Page 21