Sunteți pe pagina 1din 10

SUBIECTE TEI

1. Ce este, cum definiti, factura externa?


(cel mai important document în tranzacțiile economice internaționale) – este un înscris
întocmit de exportator, prin care se arată condițiile în care are loc vânzarea de bunuri și
servicii, cuprinde în detaliu mărfurile comercializate și condițiile ce comercializare aferente
acestora. Ea reprezintă singura materializare a acordului de voință încheiat între părți.
Principalele funcții ale facturii externe (facturii comerciale) sunt:
 arată faptul că marfa a fost vândută
 mijlocește transferul de proprietate de la vânzător la cumpărător
 servește la încasarea contravalorii mărfii
 servește la efectuarea formalităților vamale
2. Ce este si ce reprezinta cecul?

Este un ordin scris dat de o persoană unei bănci la care aceasta are un cont disponibil de a
plăti o sumă de bani determinată și precisă unui terț, beneficiarul cecului. Astfel, ordonatorul
folosește un formular tipizat, pus la dispoziție de către bancă pentru titularii de conturi de
cecuri. Principala funcție a cecului este cea de mijloc de plată și stingere a creanțelor.
3. Ce instructiuni trebuie sa contina scrisoarea de trasura tip CIM?

Convenția CIM stabilește că taxele de transport și cele accesorii se plătesc fie de expeditor,
fie de destinatar, conform mențiunii înscrise în scrisoarea de trăsură.
Scrisoarea de trăsură tip CIM – pentru transportul feroviar – trebuie să conțină obligatoriu
următoarele mențiuni:
• denumirea stației de destinație;
• numele și adresa destinatarului;
• denumirea mărfii și greutatea acesteia;
• felul ambalajului, modul de ambalare și numărul coletelor;
• numărul vagonului și felul acestuia;
• documentele anexate cerute de organele vamale;
• numele stației și al căilor ferate de predare (plecare);
• numele și adresa completă a expeditorului, semnătura acestuia;
• locul și data întocmirii scrisorii de trăsură (și țara unde aceasta a fost întocmită).

4. Ce este, cum comentati „expeditionarul aerian”?

Intermediaza inchirierea spatiului de transport pentru companiile aeriene, pe baza procurii


acestora, pentru intocmirea si semnarea scrisorilor de transport aerian. Agentul trebuie sa
obtina in prealabil acordul asociatiilor mondiale care reglementeaza operatiunile de transport
aerian.
5. Ce este si cum se activeaza documentele in cazul folosirii „acreditivul cu plata
diferata(amanata)?

Acreditivul cu plata diferata(amanata) inseamna ca plata documentelor nu se face in


momentul prezentarii acestora la banca de catre beneficiar, ci la o data ulterioara mentionata
pe acreditiv. Aceasta inseamna o finantare a importatorului, care primeste documentele si
poate ridica marfa inainte sa achite marfa, ceea ce impune luarea de masuri pentru garantarea
platii.

Exportator Importator

(1) (4)
(2)
Banca Banca
notificatoare (3)
emitentă

(1)exportatorul remite bancii notificatoare documentele de expeditie

(2)documentele sunt trimise bancii emitente

(3)dupa verificarea documentelor, banca notifica data platii

(4)banca avizeaza conformitatea documentelor si notifica, sub rezerva primirii fondurilor, data platii

6. Ce este, cum definiti „factura consulara”?

Este un document solicitat de către organele vamale din țările importatoare pentru a servi
la stabilirea taxelor vamale la mărfurile de import. Această factură este completată de către
expeditor pe formulare speciale vizate de consultanțele țărilor importatoare. Cumpărătorul
suportă costurile facturii consulare pe care expeditorul le-a procurat în contul
importatorului în momentul livrării mărfii.
7. Ce este si ce reprezinta „cartea bancara(cardul)?
Este o cartelă din material plastic dur, de formatul unei cărți de vizită, având imprimate
date de identificare, emblema emitentului, o bancă și o serie de date ale titularului, client
al băncii emitente. Permite posesorului lui efectuarea rapidă de plăți sau obținerea unor
sume de bani (extrageri) și împrumuturi (pe termen scurt) utilizând o parolă cheie (cod
PIN).
8. Ce este si ce instructiuni trebuie sa contina Conosamentul – pentru transportul maritim?

Este un document redactat în scris, imprimat în limba engleză, eliberat de căpitănia vasului,
certificând că a preluat marfa spre a fi predată destinatarului într-un port indicat, în anumite
condiții și la o dată stabilită de părți. Datorită funcțiilor pe care le îndeplinește, conosamentul
este:
• o adeverință semnată de armator și eliberată expeditorului pentru a face dovada că
mărfurile pe care acesta le deține au fost îmbarcate (încărcate) pe un anumit vas, cu o
anumită destinație, sau au fost încredințate armatorului în vederea transportului;
• un titlu de proprietate asupra mărfii specificate de conosament, care permite
destinatarului să preia marfa respectivă la destinație sau să dispună de ea, girând sau
cedând conosamentul;
• o dovadă a existenței și conținutului contractului de transport necesară la
recepționarea mărfii transportate.
Conosamentul conține mențiuni obligatorii: numele cărăușului, identificarea mărfii și
cantitatea ei, remunerația la care are dreptul cărăușul, numărul exemplarelor originale ale
conosamentului, data și locul unde s-a eliberat conosamentul, semnătura comandantului navei
de transport.
mențiuni facultative: clauze, condiții ce determină modalități
explicite de transport, modalități privind plata navlului și a taxelor și cheltuielilor privind
încărcarea/descărcarea mărfurilor, eventualele escale, și clauze derogatorii (exogenarea sau
limitarea răspunderii părților, în special a cărăușului, numai în cazul în care acestea nu
contravin regulilor internaționale privind conosamentul.
Conosamentul – reprezintă cea mai mare importanță în relația cu banca și constituie gajul
operațiunii.
Există mai multe tipuri de conosamente:
 Conosamentul ”nominativ” - nominalizează exclusiv numele destinatarului, iar
comandantul navei eliberează marfa în portul de destinație numai persoanei
nominalizate. Acest tip de document, nu permite transferul proprietății asupra
mărfurilor specificate de acesta, decât prin cesiune de creanță.
 Conosamentul ”la ordin” - comandantul eliberează marfa la destinație destinatarului
menționat, la ordinul acestuia, persoanei desemnate prin andosarea conosamentului.
 Conosament ”la purtător” - nu este menționat numele proprietarului și dă dreptul
oricărui posesor al actului de a dispune ridicarea mărfii.
 Conosament ”primit pentru îmbarcare” - emis în condiții în care (datorită
aglomerației portuare) marfa a fost depozitată în port în vederea îmbarcării. După
încărcarea mărfii pe navă, acest tip de conosament se transformă într-un conosamentul
”încărcat la bord” – când comandantul navei face mențiunea pe document, urmată de
datare, semnătura și ștampila sa.
 Conosamente ”fracționate” - eliberate de către companiile de navigație la cererea
destinatarului, pentru cantitățile parțiale cuprinse în conosament (de regulă pentru
comercianții care cumpără cu ridicata / in gross, și vând cu amănuntul / in detail).
 Conosamentul ”curat” - expeditorul primește în urma încărcării mărfurilor pe vas un
conosament prin care comandantul navei recunoaște primirea mărfurilor la bordul navei
în stare și condiții aparent bune.
 Conosamentul ”cu rezerve” sau ”murdar” - conține anumite mențiuni restrictive (în
ce privește starea aparent bună a mărfii sau a ambalajului, sau dispoziția prin care
primitorul (destinatarul) are de suportat anumite cheltuieli cum ar fi contrastaliile
(timpii de așteptare).
Conosamentul trebuie să fie semnat de armator sau de proprietarul vasului, căpitanul vasului
sau de agenții acestuia. Banca nu acceptă nici o modificare de conosament după emiterea
acestuia, decât contra semnată, datată și parafată corespunzător de armator și căpitănia
portuară.

9. Ce este, cum comentati „Navlositorul maritim si fluvial?”

Persoana care închiriază de la armator un vas pentru efectuarea unui transport; lucreaza pe
cont propriu.
10. Ce este si cum se activeaza documentele in cazul folosirii „Scrisoarea de credit stand-by”?
Stabiliti ordinea logica a operatiilor.

Reprezintă o garanție emisă de banca importatorului în favoarea exportatorului, pentru o


anumită sumă convenită în contractul comercial internațional, la care exportatorul poate apela
în cazul nerespectării obligațiilor de plată de către debitor. Acest instrument nu este utilizat
decât în cazul în care plata nu s-a efectuat.
În practică se cunosc două tipuri de scrisori de credit stand-by:
• cea de indemnizare – care se emite ca garanție pentru prestări de servicii, rambursarea
unor împrumuturi;
• cea de plată – care se emite în favoarea unui cumpărător sau unei bănci pentru a
garanta operațiuni comerciale sau plata incasso-ului documentar.
(1)
Expeditor Importator
(4) (2)

(3)
Banca Banca
exexportatorului importatorului

(1)incheierea contractului comercial international in care se prevede plata la termen, aceasta


fiind garantata prin scrisoarea de credit stand-by
(2)importatorul da ordin bancii sale(banca emitenta) sa deschida scrisoarea de credit stand-by
(3)banca emitenta remite bancii expeditorului scrisoarea de credit stand-by
(4)banca exportatorului ii remite exportatorului scrisoarea de credit stand by
11. Ce reprezinta Argumentatia in tranzactiile economice?

Activitate desfasurata in vederea convingerii partenerului, ce se realizeaza printr-o sustinere.


12. Ce este, ce reprezinta expeditionarul, expeditionarul international?

Expeditionarul este purtatorul fizic de marfa. Expeditionarul international este o persoana


fizica sau juridica care pe baza unui contract de mandat incheiat cu o firma exportatoare se
obliga sa preia marfurile incredintate de acesta si sa efectueze ansamblul operatiilor necesare
pentru ca marfa sa ajunga l destinatar. In comertul internationat, transportatorul nu este
expeditor, iar expeditorul nu este transportator.
13. Ce este, ce reprezinta voiajul forfetar?

Reprezinta voiajul care este dinainte stabilit(fixat) la o suma globala si invariabila. voiajul
forfetar este un voiaj organizat conform unui program detaliat, care cuprinde un ansamble de
prestații turistice, pentru un preț global stabilit în prealabil.
14. Ce este, ce reprezinta, cum comentati Intinerant-ul?

Un itinerant este cineva al cărui mod de viață implică deplasarea lui permanentă, în jur, de
obicei cineva sărac și fără adăpost. Un muncitor itinerant călătorește în jurul unei regiuni,
lucrează pentru perioade scurte în diferite locuri, schimbându-și periodic locația și/sau
domeniul ocupațional.
15. Care sunt si ce reprezinta avantajele transportului aerian?
- viteză mare de deplasare (câștigarea timpului);
- confortul ridicat ,
- sigurarea bagajelor și a alimentelor.
16. Ce reprezinta „concesia” in tranzactiile economice?

Concesia reprezinta cedarea conform prevederilor legale drepturilor/privilegiilor catre o alta


persoana.
17. Ce este, ce reprezinta „expeditia internationala”?

Expeditia internaționala se caracterizează prin faptul că marfa traversează una sau mai multe
frontiere de stat, punctele de expediere și cele de destinație fiind situate în țări diferite. Ele se
încadrează într-o componentă importantă a strategiei desfacerii mărfurilor pe piețele externe,
cunoscută sub denumirea de logistică.
Logistica tratează transporturile într-o viziune largă și modernă de marketing, care include
ansamblul activităților tehnice, comerciale și juridice, necesare pentru vehicularea
(deplasarea) mărfurilor de la producător și până la consumator.
Modalitățile de transport sunt multiple: maritim, feroviar, aerian și rutier.
18. Ce este, ce reprezinta „gruparea ofertei turistice specializate”?

Este o tendință de centralizare care determină formarea de grupări de întreprinderi mari și


foarte mari, alături de firmele mici artizanale externe, accentuând caracterul eterogen al
ofertanților și producătorilor de turism. Componenta hotelieră a ofertei turistice este cea mai
semnificativă grupare, care cunoaște cel mai mare ritm de centralizare în raport cu celelalte
elemente ale ofertei.
19. Ce este, ce reprezinta „oferta turistica”? Cum se imparte ea?

Oferta turistică se împarte în primară si secundara. Cea primara cuprinde totalitatea


resurselor naturale şi cea secundară ce includ resursele create de mâna omului (valori
istorice, arhitecturale, culturale, folclorice). Totalitatea ofertei primare şi secundare
constituie oferta turistică potenţială a unui teritoriu, care reprezintă oferta reală, iar ea va
îndeplini caracteristicile pentru creșterea consumului turistic.

20. Care sunt si ce reprezinta avantajele transportului rutier?

• autonomia în alegerea rutelor pe care turiştii vor călători în circuitele lor sau spre
destinaţiile de vacanţă pentru care au optat;
• o disponibilitate mai mare a mijlocului de transport pe perioada unui sejur în cadrul
unei anumite destinaţii turistice;
• o posibilitate mai mare pentru turistul automobilist de a controla traseul ales, plecarea
şi timpul de sosire, precum şi orice oprire făcută pe parcurs;
• uşurinţa în transportul bagajelor personale şi în utilizarea acestora fără constrângeri de
vreun fel;
• facilitarea accesului pentru atingerea mai multor destinaţii; dorinţa turistului de a
cunoaşte cât mai multe într-un interval cât mai scurt primează faţă de comoditatea
călătoriei, uneori, chiar şi faţă de distanţă, făcând ca autoturismul, prin accesibilitatea pe
care o asigură, să fie preferat altor mijloace de transport;
• diminuarea costului personal, când două sau mai multe persoane călătoresc cu acelaşi
automobil.
21. Ce este factura vamala?

Este un document cerut la importul în anumite țări, pentru a determina structura prețurilor și
prețurilor nete pe piața de origine. Ea servește ca element de referință pentru calculul taxelor
vamale.
22. Ce este cambia?

Cambia (bill of exchange) – numită și poliță sau trată – este un ordin scris și necondiționat dat
de o persoană (trăgător) unei alte persoane (tras) de a plăti o sumă fixă de bani, la vedere sau
la o anumită scadență unui beneficiar.
Elementele care apar pe acest instrument de plată și credit, în mod obligatoriu sunt:
- denumirea de cambie, ordinul necondiționat de plată,
- numele trasului, scadența,
- locul plății, beneficiarul,
- data și locul emiterii, semnătura trăgătorului.
și în mod facultativ:
- dobânda,
- domicilierea,
- mențiunea ”la ordin” sau ”nu la ordin”
- notificarea ”la vedere” sau ”la purtător”.
Cambia, îndeplinește în circuitul comercial una din următoarele funcții:
• Mijloc de plată – poate servi la plata datoriilor pe care trăgătorul o are la beneficiar,
înlocuind circulația banilor numerar. Este utilizată ca și numerar.
• Mijloc de garantare – întrucât operațiunile cu trata (cambia) se caracterizează printr-
un grad ridicat de garanție conferit de mecanismul cambiei, trasul este obligat să
accepte cambia la prezentare, iar din momentul acceptării trasul devine debitorul
principal al obligației de plată.
Totodată, cambia poate fi avalizată, un terț (avalistul) asumându-și obligația de a plăti
în locul debitorului dacă acesta nu efectuează plata.
Datorită siguranței de care se bucură, cambia poate fi utilizată ca instrument de
garanție în cazul unor tehnici de plată nesigure sau ca mijloc de garantare a îndeplinirii unor
obligații contractuale.
În cazul neonorării cambiei se poate recurge la protest de neplată.
Scadența cambiei este menționată în mai multe moduri:
 scadență la vedere – posesorul cambiei o poate prezenta spre încasare la orice dată, iar
trasul o achită în același moment (zi);
 scadență la un anumit termen de la prezentare – decontarea se realizează de către tras
la un anumit număr de zile de la prezentare și acceptare;
 scadență la un anumit termen de la data emiterii ei;
 scadență la o dată fixă (calendaristică).
O variantă a cambiei poate fi considerat ”biletul la ordin”. Acesta este un înscris prin care o
persoană (emitentul) se obligă să plătească altei persoane (creditorul plății), sau la ordinul
acesteia, o sumă de bani la scadență.
23. Ce este si ce instructiuni trebuie sa contina scrisoarea de trasura de tip CMR?

Stabilește ca obligatoriu însoțirea mărfii pe tot parcursul transportului cu forma scrisă a unui
document numit scrisoare de transport tip CMR. Acest document se completează în trei
exemplare originale (unul însoțește marfa și este predat destinatarului odată cu predarea
acesteia, un exemplar rămâne la expeditor dovedind încheierea contractului și predarea
mărfii cărăușului și ultimul exemplar este reținut de cărăuș.
Scrisoarea de trăsură tip CMR – pentru transportul rutier – cuprinde obligatoriu
următoarele mențiuni:
• locul și data întocmirii documentului (foii de trăsură);
• numele și adresa expeditorului;
• numele și adresa transportatorului;
• locul și data primirii mărfii și locul prevăzut pentru predarea ei;
• numele și adresa destinatarului ;
• denumirea curentă a mărfii, felul ambalajului și modul de ambalare;
• numărul coletelor, marcaje speciale și numele lor;
• greutatea brută sau cantitatea mărfii;
• cheltuieli aferente transportului;
• instrucțiuni necesare pentru formalitățile de vamă;
• mențiunea că transportul este supus regulilor CMR și nici unei alte reglementări
contrare.
Mențiunile cu caracter facultativ pot fi:
• interzicerea transbordorii;
• cheltuieli pe seama expeditorului le ia asupra sa;
• valoarea declarată a mărfii și suma care reprezintă interesul special la eliberare
(predare);
• termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat;
• lista documentelor remise transportatorului;
• orice alte indicații utile cărăușului sau destinatarului.
24. Ce este expeditionarul rutier?

Este un comisionar care pune in contact transportatorii rutieri cu marfurile care trebuie
transportate, contra unui comision de ofertare.
25. Ce este acreditivul cu plata prin negocieri?

Exportatorul prezintă băncii documentele însoțite de cambii cu scadența la vedere (sau la


termen) trase asupra importatorului sau băncii emitente sau altei persoane indicate în
acreditiv. Banca negociatoare achită cambiile și împreună cu documentele le remite băncii
emitente de unde își recuperează banii. Acreditivul permite exportatorului să încaseze
imediat prețul care i se cuvine.

Exportator Importator

(1) (2)
(3)
Banca Banca
(4)
notificatoare emitentă

26. Ce este compromisul?

Compromisul este acordarea de concesii reciproce pentru a debloca tratativele sau a netezi
drumul spre acordul de vointa.
27. Ce este transportatorul?

Persoană fizică sau juridică care preia şi deplasează fizic marfa pe baza unui ordin între
vânzător şi cumpărătorul final.

Realizează deplasarea efectivă a mărfurilor în spațiu, la ordinul expeditorului și pe cheltuiala


exportatorului sau a importatorului, în funcție de condiția de livrare prevăzută în contractul
încheiat.
28. Produsele turistice

Componentele produsului turistic pot și grupate în două categorii:


 elemente atractive compuse din resurse:
 naturale
 socio-culturale
 umane și tehnologice
care aparțin mediului în care se materializează oferta turistică și imprimă acesteia o
particularitate ce o caracterizează:
 elementele funcționale compuse din:
 echipament
 bunuri
 forța de muncă specializată

Produsele turistice adaptate la cerințele clientelei, oferite de un ”fabricant de pachete


turistice”, sunt cu o imagine comercială favorabilă, la un preț competitiv, care respectă
raportul calitate/preț, și reprezintă condiția esențială a succesului comercial turistic. Acest
succes depinde de buna cunoaștere a pieței turistice, a montajului adecvat al
comportamentelor și de abilitatea comercializării lor.

Produse turistice oferite de companiile maritime:


 traversări maritime cu preturi preferențiale;
 voiaje forfetare care include transportul dus-întors și servicii de sejur (cazare, masă)
în fiecare escală;
 cvasi-croaziere, care oferă transport, cazare (uneori) și agrement la bordul navelor;
 croaziere, produse turistice forfetare care oferă circuite maritime și fluviale cu plecare
și sosire în același port (tip circuit).
”Fabricarea” produselor turistice – cuprinde mai multe faze care sunt etalate pe o perioadă
mai scurtă sau mai lungă. Distingem:
- studiul de piață turistică;
- concepția produsului turistic;
- negocierea produsului turistic;
- comercializarea (consumul) produsului turistic.
Concepția produsului turistic – Față de o concurență internațională severă, fabricantul de
produse turistice trebuie să răspundă unor serii de soluții de adaptare a produselor la
necesitățile consumatorilor, prin cunoașterea aprofundată a pieței emițătoare și prin păstrarea
continuă a rapoartelor calitate/preț.
29. Ce este turismul si care sunt obiectivele lui?

Turismul ca activitate economică și comercială, valorifică output-ul unor ramuri economice


situate atât în sectoarele I și II ale producției materiale (de exploatare și cel al
industrializării/prelucrării), cât și în sectorul III de producție – al serviciilor) și al IV –
sectorul cercetare dezvoltare creație.
În privinţa turismului, potrivit noilor precizări, acesta se referă la activităţile desfăşurate de
persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite,
pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), cu scop de loisir, pentru
afaceri sau alte motive.
30. Avantajele transportului feroviar.

• regularitatea si siguranța certitudinea deplasării, ca urmare a exclusivității acestor cai;


• costul mai redus, îndeosebi comparative cu transporturi aeriene, asociat cu viteza
mare de deplasare;
• viteza relativ mare de deplasare;
• posibilităţi mult mai largi de vizionare a peisajului;
• faptul că îmbarcarea şi debarcarea se realizează, în general, în interiorul localităţilor,
pentru ajungerea la hotel nemaifiind necesar transferul intermediar;
• comoditatea oferita in interior (vagon de dormit, vagon restaurant).