Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic de Turism,Iași Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerț
Calificarea profesională: Tehnician în achiziții și contractări
Modulul: Studiul mărfurilor, Clasa: a XI-a G
Nr de ore/an: 132, din care: T:33, LT: 99, IP: 0, S32- Școala Altfel
Nr. ore /săptămână: 4, din care:T-1; LT-3,
Practică comasată: S10, S16, S26, S29; Școala altfel -S32
Profesor: FEHER CALIN Avizat,
Plan de învățământ OMECI nr.3412 din 16.03.2009 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEC: 3501/29.03.2018

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1. Valoarea nutritivă a produselor alimentare


NR. ORE ALOCATE 16: iT-5 ; LT-15 (din care 1oră IT+3 ore LT de evaluare)
Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. Conceptul de valoare Cunoștințe (C): 13.1.1. Descrierea -- exerciții de înțelegere a semnificației - fișe/probe de evaluare
nutritivă substanțelor din compoziția chimică a termenului de ”valoare nutritivă” evaluare inițială, inițială
Compoziția chimică a produselor alimentare - activităţi de prezentare importanței și -material bibliografic,
produselor alimentare: 13.1.2. Precizarea importanței și rolului rolului valorii energetice a produselor -fişe de lucru, observarea
 Apa valorii energetice a produselor alimentare pentru consumul populației; - explicaţia, sistematică
 Substanţele proteice alimentare pentru consumul populației - activități de identificare a compoziției -conversaţia,
 Lipidele Abilități (Ab):13.2.1. Identificarea chimice a produselor alimentare; -exerciţiul, evaluare
 Glucidele substanțelor din compoziția chimică a - discuții privind conștientizarea efectelor -problematizarea, curentă orală
 Sărurile minerale produselor alimentare; substanțelor din compoziția alimentelor - videoproiector,
 Vitaminele Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea asupra sănătății și stilului de viață al -PC conectat la evaluare
 Enzimele efectelor substanțelor din compoziția consumatorilor. internet curentă orală
(IT-3ore alimentelor asupra sănătății și stilului de
LT-9ore) viață al consumatorilor autoevaluarea

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - prof. ANDRIESCU CAMELIA 1


Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

2 Valoarea energetică a Cunoștințe (C): 13.1.2. Precizarea - acțiuni de precizare importanței și rolului -material bibliografic, observarea
produselor alimentare importanței și rolului valorii energetice a valorii energetice a produselor alimentare -fişe de lucru, sistematică
(IT-1oră, produselor alimentare pentru consumul pentru consumul populației; - explicaţia,
LT-1oră) populației - exerciţii privind determinare a valorii -conversaţia, evaluare
Abilități (Ab):13.2.2. Determinarea energetice a produselor alimentare pe baza -exerciţiul, curentă orală
valorii energetice a produselor operațiilor matematice de bază -problematizarea,
alimentare pe baza operațiilor - activități de prezentare a aspectelor - videoproiector, evaluare
matematice de bază ambalarii produselor în raport cu normele -PC conectat la curentă orală
Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea de protecție a consumatorilor; internet
efectelor substanțelor din compoziția - discuții privind conștientizarea efectelor
alimentelor asupra sănătății și stilului de substanțelor din compoziția alimentelor autoevaluarea
viață al consumatorilor asupra sănătății și stilului de viață
3 Gradul de asimilare al Cunoștințe (C): 13.1.1. Descrierea - exerciţii de identificare a factorilor care -material bibliografic, observarea
alimentelor substanțelor din compoziția chimică a influențează gradul de asimilare al -fişe de lucru, sistematică
(LT-1oră) produselor alimentare alimentelor; - explicaţia,
Abilități (Ab): 13.2.3. Identificarea - acțiuni de asumare a responsabilității -conversaţia, evaluare
gradului de asimilare și inocuitate a privind asigurarea sănătății printr-un stil -exerciţiul, curentă orală
produselor alimentare; alimentar și de viață corespunzător -problematizarea,
Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea - videoproiector, evaluare
efectelor substanțelor din compoziția -PC conectat la curentă orală
alimentelor asupra sănătății și stilului de internet
viață al consumatorilor autoevaluarea
4 Inocuitatea produselor Cunoștințe (C): 13.1.3.Clasificarea - exerciţii privind clasificarea substanțelor observarea
alimentarev substanțelor toxice care influențează toxice care influențează inocuitatea -fişe de lucru, sistematică
(LT-1oră) inocuitatea produselor alimentare. produselor alimentare; - explicaţia,
Abilități (Ab):13.2.1. Identificarea - activități de identificare a inocuității -conversaţia, evaluare
substanțelor din compoziția chimică a produselor alimentare; -exerciţiul, curentă orală
produselor alimentare; - discuții privind conștientizarea efectelor -problematizarea,
13.2.3. Identificarea gradului de substanțelor toxice din compoziția - videoproiector, evaluare
asimilare și inocuitate a prod alimentare; alimentelor asupra sănătății și stilului de -PC conectat la curentă orală
Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea viață al consumatorilor internet
efectelor substanțelor din compoziția
alimentelor asupra sănătății și stilului de autoevaluarea
viață al consumatorilor
5. Recapitulare și evaluare Sistematizarea și evaluarea - exerciţii de recapitulare şi consolidare a - scheme, fişe de evaluare
(IT-1, LT-3) cunoştinţelor acumulate cunoștințelor, abilităților și atitudinilor evaluare, portofolii sumativă
- problematizarea

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - prof. ANDRIESCU CAMELIA 2


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Sortimentul și caracteristicile de calitate ale produselor alimentare și nealimentare
NR. ORE ORE ALOCATE: IT-27 ore, LT-81 ore (din care 2 ore IT+6 ore LT de evaluare)

Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. Particularitățile Cunoștințe (C): -activități privind descrierea - material bibliografic, - observarea


sortimentale și 13.1.4. Descrierea particularităților particularităților sortimentale ale - mărfuri alimentare sistematică
caracteristici de calitate ale sortimentale ale produselor alimentare; produselor alimentare; - ambalaje, etichete ale
mărfurilor alimentare 13.1.5. Caracterizarea etapelor de - exerciţii de diferențiere a sortimentului și mărfurilor alimentare -evaluare
Verificarea calității verificare a calității produselor caracteristicilor de calitate ale produselor curentă orală
produselor alimentare: alimentare alimentare: - fișe de lucru,
- produse din cereale (IT-1, LT- Abilități (Ab):13.2.4.Diferențierea - exerciții de caracterizare a etapelor de - fișe de evaluare,
3) sortimentului și caracteristicilor de verificare a calității produselor alimentare -interevaluare
- legume, fructe și produse calitate ale produselor alimentare - acțiuni de verificare a calității produselor -videoproiector,
din legume, fructe ((IT-1, LT-3) 13.2.5.Verificare calității produselor alimentare -PC conectat la -evaluare
- produse zaharoase (IT-1, LT-3) alimentare - acțiuni de asumare a responsabilității în internet; longitudinală
- produse gustative (IT-1, LT-3) Atitudini (At): menținerea caracteristicilor de calitate a prin test
- lapte și prod. lactate (IT-1, LT- 13.3.2. Asumarea responsabilității în sortimentului de produse alimentare -explicația,
3) menținerea caracteristicilor de calitate a - activități de colaborare în echipă (grupe -observația
- ouă (IT-1, LT-3) sortimentului de produse alimentare și de lucru) pentru verificarea cantitativă și -problematizrea,
- carne și produse din carne nealimentare. calitativă a produselor alimentare -discuţii de grup
(IT-1, LT-3)
13.3.3.Colaborarea activă cu membrii
- pește și produse din pește
(IT-1, LT-3)
echipei de lucru pentru verificarea
- grasimi alimentare (IT-1, LT-3) cantitativă și calitativă a produselor
alimentare și nealimentare
2 Particularitățile Cunoștințe (C): -activități privind descrierea
sortimentale și 13.1.6. Descrierea particularităților particularităților sortimentale ale - material bibliografic, - observarea
caracteristici de calitate ale sortimentale ale produselor nealimentare; produselor nealimentare; - fișe de evaluare, sistematică
mărfurilor nealimentare 13.1.7. Caracterizarea etapelor de - exerciţii de diferențiere a sortimentului și
Verificarea calității verificare a calității produselor caracteristicilor de calitate ale produselor - fișe de lucru -evaluare
produselor nealimentare: nealimentare nealimentare: curentă orală
- textile (IT-1, LT-3) Abilități (Ab): - exerciții de caracterizare a etapelor de - mărfuri nealimentare
- încălțăminte (IT-1, LT-3) 13.2.6.Diferențierea sortimentului și verificare a calității produselor - ambalaje, etichete ale
-jucării (IT-1, LT-3) caracteristicilor de calitate ale produselor nealimentare mărfurilor -interevaluare

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - prof. ANDRIESCU CAMELIA 3


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

-ceasuri, bijuterii și articole nealimentare - acțiuni de verificare a calității produselor nealimentare


de gablonz (IT-1, LT-3) 13.2.7.Verificare calității produselor nealimentare -evaluare
-mărfuri pentru sport, voiaj, nealimentare - acțiuni de asumare a responsabilității în -videoproiector, longitudinală
turism (IT-1, LT-3) Atitudini (At): menținerea caracteristicilor de calitate a -PC conectat la prin test
-papetărie şi librărie, birotică 13.3.2. Asumarea responsabilității în sortimentului de produse nealimentare internet;
(IT-1, LT-3) menținerea caracteristicilor de calitate a - activități de colaborare în echipă (grupe
- mărfuri chimice de uz sortimentului de produse alimentare și de lucru) pentru verificarea cantitativă și -explicația,
casnic (IT-1, LT-3) nealimentare. calitativă a produselor nealimentare -observația
-mărfuri din mase plastice (IT- 13.3.3.Colaborarea activă cu membrii -problematizrea,
1, LT-3) echipei de lucru pentru verificarea -discuţii de grup
-mărfuri cosmetice (IT-1, LT-3) cantitativă și calitativă a produselor
- mărfuri din sticlă (IT-1, LT-3) alimentare și nealimentare
- mărfuri ceramice (IT-1, LT-3)
- mărfuri din lemn (IT-1, LT-3)
- mărfuri metalice (IT-1, LT-3)
-mărfuri tehn-sanitare si pt.
construcții (IT-1, LT-3)
- mărfuri electrotehnice și
electronice (IT-1, LT-3)
- mărfuri electrocasnice
(IT-1, LT-3)
-mărfuri auto-moto-velo
(IT-1, LT-3)
3. Recapitulare și evaluare Sistematizarea și evaluarea - exerciţii de recapitulare şi consolidare a - scheme, fişe de evaluare
(IT-2, LT-6) cunoştinţelor acumulate cunoștințelor, abilităților și atitudinilor evaluare, portofolii sumativă
- problematizarea

Întocmit: prof.Andriescu Camelia

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - prof. ANDRIESCU CAMELIA 4