Sunteți pe pagina 1din 4

FOAIA DUMINICALĂ A PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” Anul VI, Nr.

21 (273) - 22 mai 2016

Cercetează-te pe tine
ca să găseşti pricina suferinţei tale
Duminica a 4-a după Paşti
(Vindecarea slăbănogului
de la Vitezda)
Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel;
Sf. Părinţi de la Sinodul
al II-lea Ecumenic

Binecuvântat este omul care, cu răbdare


şi nădejde în Dumnezeu, îndură toată
suferinţa din viaţa aceasta. Cel care
nu cleveteşte când se află în suferinţă,
ci cercetează pricinile suferinţei
cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu.
Cercetând pricinile suferinţei sale,
le va găsi în sine, sau în părinţi sau în cei
din preajma lui. David a suferit
pentru păcatele sale; Ieroboam a suferit
pentru păcatele tatălui său,
împăratul Solomon; prorocii au suferit
pentru păcatele celor din preajma lor.

D
acă cel ce se află în suferinţă
ar căuta mai departe şi mai
adânc pricinile suferinţei sale,
le va găsi în necredinţa cea dintâi a
omului faţă de Dumnezeu sau în duhul
răului celui întunecat şi rău, sau în
iubirea lui Dumnezeu şi rânduiala lui
Dumnezeu cea tămăduitoare. Adam şi Ruinele scăldătorii Vitezda
Eva au suferit pentru lipsa lor de
credinţă faţă de Dumnezeu, dreptul Iov „Ia-ţi patul tău şi umblă!”. Deci l-a lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea
a suferit din pricina duhului celui rău; tămăduit cu puterea Sa Dumnezeiască. rând, prin conlucrarea în credinţă şi
bărbatul născut orb a suferit spre slava Deşi cele cinci pridvoare de la Scăl- fapte bune a omului cu Dumnezeu.
lui Dumnezeu şi răsplata sa veşnică. dătoarea Vitezda au ajuns o ruină cu Când l-a întâlnit la Ierusalim în templu,
Slăbănogul de la scăldătoarea Vitez- multă vreme în urmă, povestea aceasta Mântuitorul i-a spus: „Iată că te-ai făcut
da a suferit pentru păcatele sale. Iar prin nu este departe de noi, ci ea are legătură sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti,
suferinţa sa de 38 de ani a pus în evi- cu viaţa noastră. ca să nu-ţi fie ceva mai rău”. Apoi
denţă răbdarea sa, căci suferinţa este Bolnavul de la Vitezda nu avea om trecând nevătămat prin toate murdăriile
calea prin care Dumnezeu vindecă su- care să-l arunce în scăldătoare. Pentru şi răutăţile evreilor, răspândeşte prin
fletul de lepra păcatului. el singurul om milostiv este Domnul, cuvânt şi faptă Evanghelia Sa, până
Sfintele Scripturi, istoria Bisericii mai milostiv decât o rudenie sau un când şi-a arătat adevărata Sa măreţie,
dau cele mai mari pilde de răbdare în prieten, mai lucrător decât o slugă. El a prin umilire şi prin moarte, pentru a
suferinţă şi Evanghelia de astăzi ne mai venit astfel la scăldătoarea Vitezda ca birui moartea. Aşadar slavă Lui dim-
arată două mari taine. Prima, că omul prin fapte, iar nu prin vorbe să pună în preună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt,
care fusese bolnav vreme îndelungată, evidenţă învârtoşarea inimii oamenilor Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită,
purta pricina bolii sale în păcatul său. A şi nepăsarea în care zace lumea, şi acum şi pururea, şi-n vecii vecilor.
doua, că Mântuitorul Iisus Hristos l-a Omul a venit pentru om. În aceasta stă Domnul fie cu dumneavoastră! ❖
tămăduit pe suferind prin cuvintele: şi mântuirea omului, în primul rând în Părintele Dinu Pompiliu
Români
la Locurile Sfinte

Nazaret - pictura fraţilor Moroşanu „Dormition” - frescă fraţii Moroşanu


Cei care ajung măcar o dată în Ţara Sfântă, au ocazia religioase din Ţara Sfântă. Să mai spunem că probabil la 1717 de Ioan Mavrocordat, iar ca-
să fie mai aproape de Hristos şi să înţeleagă aproape toate bisericile, mănăstirile, locurile tapeteasma cea mare a bisericii, bogat orna-
mai bine istoria creştinismului şi a mântuirii sfinte din Israel şi Palestina de azi pot da mentată, a fost lucrată în Ţara Românească,
neamului omenesc. De aceea aceste meleaguri mărturie despre dărnicia şi jertfa de suflet a pe cheltuiala domnitorului Şerban Cantacuzino.
au atras sute de ani pe români. Astăzi ei vin cu zecile românilor. Primele ajutoare materiale româ- Deci istoria Bisericii de la Locurile Sfinte
de mii în această ţară. Dar din totdeauna românii neşti cunoscute acordate Patriarhiei de Ieru- este împletită cu cea a Ţărilor Române. Dintre
au fost nu doar călători la Locurile Sfinte, salim se datorează evlaviosului domn Neagoe mărturiile româneşti de la Sfântul Mormânt
dar mai ales au ajutat şi ocrotit în multe feluri Basarab al Ţării Româneşti (1512‑1521), căci amintim doar câteva: discul de aur masiv, ce
aceste locuri şi credincioşii care locuiau aici.

U
Gavril Protul scrie că „au dăruit şi au îmbo- marchează locul Crucii pe Golgota, dăruit de
n trecut zbucimat al acestor melea- găţit... şi sfânta cetate a Ierusalimului, Sionul, Şerban Cantacuzino; crucea de argint aurit,
guri, căci pacea nu a prea avut loc care este mama Bisericilor... dempreună cu de 1,41 m, dăruită de Istratie Dabija, domnul
aici, deşi Ierusalimul ar fi, etimo- toate bisericile denprejurul ei”. În 1560, Ale- Moldovei (1661-1665); chivote de argint,
logic, oraşul păcii. Poate doar anii 312-518, xandru Vodă Lăpuşneanu al Moldovei dăruia tetraevangheliere donate de Ştefan Rareş,
perioada bizantină, a fost cea mai paşnică şi Sfântului Mormânt şi mănăstirii Sfântul Sava doamna Elena Rareş, Matei Basarab; sabia
mai înfloritoare pentru creştinism, căci satul Ocna. Mănăstirea Sfântul Sava se va lui Constantin Brâncoveanu şi multe altele ce
Sfânta împărăteasă Elena, mama împăratului învrednici de danii mult mai bogate din se află în Tezaurul Sfântului Mormânt.
Constantin, va construi mai multe biserici, va partea domnitorului Petru Şchiopul al Mol- O biserică vizitată azi de mii de pelerini
găsi lemnul Crucii, următorii bazilei bizantini dovei (1574-1579 şi 1582-1591). din toată lumea este biserica Schimbării la
întărind aceste biserici. Anul 614 va aduce in- Să amintim, de pildă, că mulţi patriarhi ai Faţă de pe Muntele Tabor construită de doi
vazia perşilor, care vor dărâma aproape toate Ierusalimului au fost găzduiţi în vremuri de români, arhimandritul Irinarh Roseti, cu
bisericile creştine şi vor omorî mulţi credin- restrişte de Ţările Române, mai ales de dom- metanie din mănăstirea Neamţ, ucenic al
cioşi. Arabii islamici, turcii, albanezii musul- nitori acestora. Fără exagerare am putea Sfântului Paisie de la Neamţ, şi Nectarie Ba-
mani cuceresc aceste locuri şi îngreunează spune că adevărata reşedinţă a Patriarhului nul. Ridicată pe locul unei mai vechi biserici
mult atât accesul cât şi traiul creştinilor aici, Dositei a fost la Bucureşti şi la Iaşi, şi nicide- bizantine, între anii 1859 şi 1863, când Irinarh
până la începutul secolului XX, când, la cum la Ierusalim. În 1670 era la Bucureşti, Roseti pleacă la Domnul, înmormântat fiind
încheierea primului război mondial, Ţara unde a cunoscut pe mitropolitul Sava Bran- în partea dreaptă a altarului bisericii. Lucră-
Sfântă va fi guvernată de englezi. Doar în se- covici al Transilvaniei, apoi la Iaşi, unde rile sunt continuate de Nectarie Banul, care la
colele XI şi XII Locurile Sfinte vor cunoaşte domnea prietenul său Gheorghe Duca. Acesta bătrâneţe se retrage la mănăstirea Sfântul
protecţia cruciaţilor şi a templierilor. îi închină atunci mănăstirile Cetăţuia, ctito- Sava, iar mănăstirea de la Tabor intră sub
De aceea, ca şi mănăstirile din Sfântul ria sa din anii 1668-1672, deci înainte de jurisdicţia Patriarhiei Ierusalimului, azi apar-
Munte Athos, şi lăcaşurile creştine din Ţara terminarea lucrărilor de zidire şi pictare, ţinând canonic de Mitropolia Nazaretului.
Sfântă vor cunoaşte ajutorul generos şi precum şi Hlincea, ctitoria Mariei, fiica lui Când vizitezi biserica ortodoxă Sfântul
necondiţionat al domnilor români. Aş aminti Petru Şchiopul şi soţia lui Zotu Ţigara, de la Arhanghel Gavril de la Nazaret, nu poţi să nu
doar, spre exemplu, că biblioteca Mănăstirii sfârşitul secolului al XVI-lea. Prin daniile observi pictura refăcută de doi fraţi români,
Sfântul Sava păstrează un codice cu o in- primite acum - vreo 20.000 de taleri, Dositei Gavril şi Mihai Moroşanu, în anul 1978.
scripţie ce confirmă că Mănăstirea Sfântul a izbutit să refacă biserica Naşterii Domnului Această lucrare a fost un dar al Patriarhiei
Sava, ctitorită de Împăratul Iustinian al din Betleem. La Betleem aflăm azi, chiar pe Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum con-
Bizanţului, a fost refăcută „după stăruinţele locul Naşterii, steaua de argint dăruită semnează pisania în limba română. Pe pereţii
domnilor Valahiei” şi cu banii lor. Pentru re- interiori afli sfinţi români, precum Cuvioasa
facerea mănăstirii, domnitorul Neagoe Basa- Parascheva sau Ioan cel Nou de la Suceava.
rab a trimis bani prin egumenul Ioachim Să mai spunem că fraţii Moroşanu au pictat o
Valahul. Iar dintr-o scrisoare trimisă de călu- frescă a Adormirii Maicii Domnului în cripta
gării români de la Mănăstirea Sfântul Sava bisericii benedictine „Haghia Sion”, Dor-
domniţei Ruxandra, soţia domnitorului Ale- mition, ridicată pe locul adormirii Maicii
xandru Lăpuşneanu şi fiica lui Petru Rareş, Domnului.
aflăm de generozitatea domnului român. Şi dacă rămânem în Ierusalim, să aflăm că
Pioşenia domnitorilor români s-a exprimat între Mănăstirea Curtea de Argeş şi mănăstirea
în numeroasele danii prin care mănăstiri şi catolică Pater Noster este o legătură specială:
sate româneşti erau „închinate” Bisericii ambele poartă amprenta lui André Lecomte
Sfântului Mormânt sau altor aşezăminte Aşezământul românesc de la Ierusalim du Noüy, arhitect francez, care s-a îngrijit de
Aşezământul românesc de la Ierihon Preoţii David Pristavu şi Dinu Pompiliu
ambele. Şi mai ştim că la mănăstirea Pater „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Iordan, azi nilor pe aceste locuri nu au rămas nerăsplătite
Noster şi Regina Maria a contribuit cu fonduri, complet ruinat, care se află la 45 km de de Dumnezeu, căci iată că Aşezământul Ro-
de unde respectul arătat românilor prin scrie- Ierusalim şi la 8 km est de Ierihon. Datorită mânesc de la Ierihon, loc în special de găzduire
rea rugăciunii Tatăl nostru în limba română sfinţeniei locului, s-au stabilit pe malul Ior- a pelerinilor români, dar şi de rugăciune, a fost
în dreapta altarului. danului de-a lungul timpului mulţime de ridicat între 1999 şi 2013 pe un teren dăruit de
Nu putem părăsi Ierusalimul fără a aminti pustnici care au format apoi obşti, începând familia Samoilă, cu contribuţia statului şi
un prim aşezământ al românilor, cel care azi încă din secolul al XV-lea, odată cu prezenţa Bisericii Ortodoxe Române. Dar mai ales din
are rolul de Reprezenţă a Patriarhiei Române Cuviosului Părinte Iosif de la Bisericani, iar dragostea sutelor de muncitori români din
la Locurile Sfinte. Ridicat din iniţiativa renu- la sfârşitul secolului al XIX-lea se aflau în construcţii ce lucrau în Israel, care veneau cu
mitului om de cultură Teodor Burada, cel peşterile de pe valea Iordanului peste 20 de multă dragoste, sâmbăta, în ziua lor liberă, să
care, după adunarea fondurilor prin colectă pustnici. Văzând râvna acestor asceţi ai muncească benevol la ridicarea bisericii, a
publică (1906), la 21 martie 1912 însemnează pustiei, în anul 1927 Patriarhia Română a paraclisului, a casei de pelerini.
locul pentru Sfântului locaş. Deşi lucrările au cumpărat un teren pe malul râului Iordan, nu În Ţara Sfântă s-au nevoit mulţi români, că-
fost oprite din cauza războiului, în 1927, Pa- departe de locul unde Mântuitorul primise lugări şi călugăriţe, unii ştiuţi, mulţi necunos-
triarhul Miron Cristea, vizitând Locurile Botezul de la Sfântul Ioan Botezătorul, loc ce cuţi. Şi azi sunt monahi români în mai toate
Sfinte din Palestina, dispune ridicarea a două aminteşte şi de trecerea lui Iosua cu Chivotul mănăstirile ortodoxe din Israel şi Palestina.
biserici, una în Ierusalim şi cealaltă la râul Legii, de înălţarea la cer în car de foc a Sfân- Dar să nu-i uităm nici pe preoţii ce însoţesc
Iordan, arhitecţii Ioan Berechet şi Andony tului Prooroc Ilie Tezviteanul, de nevoinţele grupurile de pelerini români, şi-i fac să se
Baramki făcând planurile celor două biserici. Sfintei Maria Egipteanca, de Cuviosul Zosi- nască la viaţa duhovnicească cea adevărată.
La 28 martie 1935 s-a pus piatră de temelie a ma, de Sfântul Gherasim şi de vieţuirea Cu drag, aş menţiona doar două nume, - îmi
Aşezământului din Ierusalim, lucrările termi- Cuvioasei Parascheva de la Iaşi în pustia Ior- cer iertare pentru mulţi alţi preoţi! -: părintele
nându-se în 1938, când Biserica Ortodoxă danului. Început în 1935, a fost terminat în Dinu Pompiliu, care din dorinţa de a duce cât
Română binecuvintează şi plecarea a 150 de 1936, iar între anii 1947-1953 a fost condus de mai mulţi pelerini la Locurile Sfinte, cu
pelerini români la slujba învierii din Ieru- către Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ. Urmaşul binecuvântarea PF Patriarh Daniel, a pus în
salim. Între 1939-1945, lucrările s-au oprit, în egumenie al Sfântului Ioan Iacob a fost anul 2008 bazele agenţiei de turism „Basilica
tot din cauza războiului. Reparaţiile şi ales schimonahul Iuvenalie Streinul. Ulterior, Travel”. Azi în Israel vin anual peste 50.000
îmbunătăţirile s-au reluat după 1948, multe războiul aduce pagube mari schitului, iar de români, România fiind a cincea ţară din
piese de mobilier şi obiecte religioase fiind călugării se retrag la Ierihon. Moartea tragică lume după numărul de pelerini la Locurile
refăcute în atelierele Patriarhiei Române şi - dar martirică, în ascultare - a Cuviosului Sfinte. Al doilea nume ar fi al celui care de 25
terminate în 1975, în vremea Arhim. Lucian Părinte Damian Stogu, ucis de un ostaş arab de ani se află în Ţara Sfântă şi călăuzeşte cu
Florea, superior al Aşezământului. După la 1 august 1970, a făcut să fie întreruptă mult har grupurile de pelerini din ţară:
refacerea picturii de către Gheorghe Popescu complet viaţă monahală românească la Aşe- părintele David Pristavu.
şi Niculina Dona din Bucureşti, la 28 mai zământul de la Iordan, iar apoi fiind în zona Dar sunt mulţi cei ce trudesc ca pelerinii
1975, biserica de la Ierusalim a fost sfinţită de de graniţă dintre Israel şi Iordania, va fi în- români să cunoască Ţara Sfântă şi să-L afle,
către Patriarhul Justinian Marina, cu parti- chis, în prezent zona fiind minată. Poate în mai aproape şi mai adânc ca niciodată, pe
ciparea a numeroşi ierarhi şi a Patriarhului viitor vom putea recupera acest lăcaş, iar schi- Hristos şi Cuvântul său Evanghelic.
Benediktos al Ierusalimului. tul va continua tradiţia nevoitorilor români. Veniţi dar şi descoperiţi-L pe Hristos, dar
Un alt aşezământ românesc este schitul Mormântul Cuviosului Părinte Damian şi lucrarea de sute de ani a românilor pe
Stog se află în Ierihon, la Biserica „Dudul lui aceste meleaguri. Despre care noi doar în
Zaheu”. Credem că jertfa şi nevoinţele româ- treacăt am amintit câte ceva. ❖
Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 22-29 MAI 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 22 mai 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) –
Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 25 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 27 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
2230-0500 Priveghere de toată noaptea: Vecenie cu Litie, Utrenie şi Sf. Liturghie,
Parastas cu pomenirea morţilor
Sâmbătă 28 mai 1700-1800 Vecernie
Mormântul ieromonahului Damian Stog Duminică 29 mai 0800-1200 Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) – Utrenia, Sf. Liturghie
Sfântul Ioan Rusul,
pildă de smerenie şi răbdare
Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe 27 mai pe Sfântul staulului în care ostenea zilnic. Cu rugăciunile
Ioan Rusul, născut într-un sătuc din Rusia, în jurul sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună
anului 1690. O vreme prizonier la turci, unde, mireasmă, devenind lăcaş de nevoinţă. Tot
mărturisindu-şi cu tărie credinţa ortodoxă, se mută noaptea mergea în ascuns în apropiere la o
la Domnul în anul 1730. Românii au mare evlavie biserică a Sfântului Gheorghe, unde făcea
la Sfântul Ioan Rusul pentru că au primit tămăduiri, priveghere şi primea Sfintele Taine.

I
prunci şi alte rezolvări minunate în necazurile lor. O minune din timpul vieţii sale i-a făcut pe
oan a participat ca soldat în războiul pornit cei din casa stăpânului să-l respecte. Căci într-o
în 1711 de ţarul Petru cel Mare împotriva zi în care stăpânul era în pelerinaj la Mecca, la
turcilor. Ajuns prizonier între tătari în o masă în familie, stăpâna îşi exprimă regretul
timpul luptelor pentru dezrobirea Azofului, că soţul nu poate şi el mânca din pilaful gustos,
cuviosul este vândut unui ofiţer turc şi dus în care, de altfel, era preferatul lui. Sfântul Ioan se
ţinutul Procopie, din Asia Mică, aproape de oferă să trimită el farfuria stăpânului, iar
Cezareea Capadociei. stăpâna, râzând cu mesenii săi, i-o dă, gândind
Zile amare urmează pentru Ioan, căci este că vrea să mănânce el pilaful. Cuviosul se re-
chinuit şi îndemnat să se lepede de Hristos pen- trage la locul său de odihnă, rugându-se. Mi-
tru a-şi uşura suferinţele. La toate el răspunde nunea se confirmă când, întors de la Mecca,
cu răbdare, mult curaj şi nădejde, căci preferă stăpânul aduce cu sine farfuria pe care o găsise
să moară decât să se lepede de Hristos Cel într-o zi în camera sa, aburindă, cu pilaful care într-un măr pe care-l scobise. Îndată după
Înviat. „Dacă mă laşi liber în credinţa mea, îţi îi plăcea atât de mult! Atunci, toţi cei din casă, împărtăşanie a trecut la Domnul, în anul 1730.
voi împlini cu sârguinţă poruncile. Dacă mă si- văzând această minune, s-au cutremurat şi îl Iar în 1773, Sfântul Ioan Rusul s-a arătat în
leşti să-mi schimb credinţa, mai degrabă îţi priveau pe cinstitul Ioan ca pe un om plăcut lui vis preotului său, înştiinţându-l că trupul său a
predau capul decât credinţa. Creştin m-am născut Dumnezeu. Sfântul Ioan Rusul a continuat să rămas întreg şi neputrezit, iar preotul, cu
şi creştin voi muri“, îi răspunde ofiţerului, trăiască în nevoinţă, îngrijind de animale şi mulţime de credincioşi merge la mormânt, unde
într‑una din clipele grele de încercare când acesta dormind în staul, deşi stăpânii i-au dat o Dumnezeu coboară o lumină cerească deasupra
voia să îl oblige să se lepede de credinţa sa. cămăruţă. lui, şi astfel se află trupul întreg, bine mirositor.
Cât a fost prizonier, Sfântul Ioan Rusul s-a Sfântul Ioan Rusul a primit de la Dumnezeu Sfintele moaşte sunt puse atunci în Biserica
făcut următor smereniei lui Hristos, care s-a darul de a cunoaşte ceasul morţii sale şi, che- „Sfântul Gheorghe“, unde sfântul obişnuia să
născut în ieslea din Betleem, căci, fiind rânduit mând preotul pentru Împărtăşanie, acesta, te- privegheze.
să îngrijească de vite, se odihnea într-un colţ al mându-se de turci, i-a adus Sfânta Împărtăşanie În 1832, turcii trecând prin oraşul Procopie,
jefuiesc biserica şi aruncă în foc moaştele
O mamă ce-şi veghează dintre îngeri pruncii Sfântului Ioan Rusul. Trupul sfântului se mişcă

O
veste tristă ce o aflam în timp ce ne în mijlocul flăcărilor, ca şi cum ar fi viu,
despărţeam de tristeţea Săptămânii înfricoşându-i foarte tare pe profanatori. A
Pătimirilor şi ne pregăteam să primim doua zi, creştinii curăţă trupul sfântului de
în candele şi în inimi Lumina Sfintei Învieri. cărbuni şi cenuşă, minunându-se că l-au aflat
Preoteasa Dorina-Petruţa Simion, mamă a trei întreg, nears. Doar o negreală se mai păstrează
copii, pleca la Domnul după o suferinţă cum- şi astăzi ca mărturie a întâmplării de atunci.
plită, de care ştiam, dar care încă speram că După anul 1922, moaştele Sfântului Ioan au
nu‑i va aduce un grabnic sfârşit. ajuns în insula Evvia, în actualul oraş Procopie.
O ştiam cu toţii, căci blânda şi frumoasa Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei
Petruţa a venit mulţi ani în biserica noastră. construcţie s-a terminat în anul 1951. Ea
Ne‑am bucurat mult, alături de rude şi prieteni, adăposteşte racla cu moaştele Sfântului Ioan
când a devenit soţia lui Ionuţ Simion, cel care, Rusul, la care zilnic vin sute de pelerini. ❖
ani mulţi a cântat în strana bisericii Şerban
Vodă. Şi a fost hirotonit mai apoi preot, iar Împreună cântăm
Petruţa a preluat cu delicateţe sarcinile ce-i ÎNGERUL A STRIGAT
reveneau ca preoteasă. Fiind alături de preot,
dar adăugând la menirea sa pe aceea de mamă. Îngerul a strigat
Frumos îngrijindu-se de Petru, Andrei şi Sofia. Noi, cei care i-am cunoscut şi-i iubim, nu către cea plină de daruri:
O familie creştină de la care aveai ce învăţa. vrem să ne arătăm a fii nici un dram nepăsători Curată Fecioară, bucură-te;
Dar iată că anul trecut o boală necruţătoare, sau neînţelegători la marea durere ce încearcă şi iarăşi zic, bucură-te,
autoimună, dă primele semne în viaţa tinerei această familie. Cu siguranţă, sufletul preotesei
preotese, şi ea înaintează cu repeziciune, în Petruţa, curat ca aurul, - căci a trecut printr-un
că Fiul tău a înviat
ciuda a tot ceea ce, cu mari eforturi, au făcut cei foc al suferinţei ce puţini îl pot răbda -, este a treia zi din mormânt
doi soţi. Au pornit chiar spre ţări străine, unde printre îngeri, şi veghează de acolo pe pruncii şi pe morţi a ridicat;
un dram de speranţă şi munţi de bani dădeau săi. Cu siguranţă însă, Maica Domnului picură veseliţi-vă, popoarelor.
şanse, mai mari decât în ţară, unei posibile zi de zi alinare peste durerea şi neliniştea Luminează-te, luminează-te,
stagnări şi chiar remisii a bolii. familiei. noule Ierusalime,
Poate cel mai important dintre toate, şi de Şi chemăm în rugăciune pe cel care, ase- că Slava Domnului
aceea s-au făcut mii de rugăciuni şi multe Sfinte menea părintelui Ionuţ Simion, şi-a pierdut peste tine a răsărit;
Masluri, era ca Petruţa să fie alături de copiii soţia, mama celor patru copii ai săi, Sfântul
ei, care sunt prea micuţi să înţeleagă de ce Luca al Crimeei, cu nădejdea că acesta va ştii saltă acum şi te bucură, Sioane,
măicuţa lor nu mai vine. Dar pe de altă parte, cel mai bine să panseze rănile adânci din inima iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu,
această familie strălucea prin iubirea şi încre- acestei familii şi să aducă vindecarea. veseleşte-te întru învierea
derea dintre soţi. Dumnezeu să o ierte! ❖ Celui născut al tău. ❖
CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI