Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul II

clasa a IX-a
I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Cât ieşeau din iarnă şi până aproape de sfântul Niculae, Moromeţii mâncau afară în tindă la o masă josă şi rotundă,
aşezaţi în jurul ei pe nişte scăunele cât palma. Fără să se ştie când, copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul, după
fire şi neam. Cei trei fraţi vitregi, Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost gata
în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate întoarsă spre
străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc, stăteau întotdeauna Catrina Moromete, mama vitregă a celor trei fraţi, iar lângă
ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca şi pe Tita, copii făcuţi cu Moromete. (...)
Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el stăpânea cu
privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa fiind prea mică. Moromete n-o mai schimbase
de pe vremea primei lui căsătorii, deşi numărul copiilor crescuse. El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie şi
de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fi bine să se schimbe masa aceea josă şi plină de arsurile de la tigaie.
(Marin Preda, Moromeţii)
1. Transcrie, din text, două cuvinte/ structuri lexicale din câmpul semantic al familiei. 4 puncte
2. Precizează în ce constă rolul virgulei, din secvenţa: „El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie”.
4 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ expresie care să conţină verbul a sta. 4 puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 8 puncte
5. Indică un motiv sau o temă valorificat(ă) în fragmentul citat. 8 puncte
6. Selectează două secvenţe din text care sugerează dimensiunea temporală. 8 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul trecut/imperfect din textul dat. 8 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, o funcţie a comunicării.. 8 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din textul dat, în relaţie cu titlul operei: Cei trei fraţi vitregi,
Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de
la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare
de pe foc, stăteau întotdeauna Catrina Moromete, mama vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe
Niculae, pe Ilinca şi pe Tita, copii făcuţi cu Moromete.
8 puncte
II. Redactează un eseu de 200-300 de cuvinte în care să prezinţi tema Familia, într-un text epic studiat.
30 de puncte
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare tematică;
− prezentarea a două secvenţe, relevante pentru tema din textul epic studiat;
− ilustrarea a două elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema propusă (de
exemplu: titlu, incipit, final, perspectivă narativă etc);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema se reflectă în textul poetic studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2
puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 200 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.