Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VII- a C
Disciplina: Consiliere si orientare
Subiectul: Acceptare-respingere –paralelism antitetic in opera Moromeţii de Marin Preda-
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Profesor: Geica Steluta
Competenţă generală: Intelegerea romanului şi interpretarea temei timpului “...se pare că timpul avea
cu oamenii nesfârșită răbdare...Timpul nu mai avea rabdare.” Sub auspiciul acceptarii – respingerii.

Competenţe specifice:
1. folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală;
2. utilizarea corecta a notiunilor de acceptare- respingere descoperite in romanul Moromeţii de
Marin Preda
Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
1. să prezinte succint coordonatele esenţiale in timp ale romanului Moromeţii de Marin Preda;
2. să evidenţieze asemănările şi deosebirile dintre inceputul si finalul romanului unde autorul
prezinta „Timpul”
3. să surprindă reperele esenţiale ale evoluţiei familieii din pespectiva acceptarii-respingerii
traditionalismului–modernismului aflate sub auspiciul schimbarilor datorate trecerii timpului,
aşa cum apar în volumul I al romanului Moromeţii de Marin Preda;
4. să definească noţiunile de admitere şi respingere în cadrul familiei, grupului, societatii;
5. să identifice motivele pentru care o situatie poate fi acceptată sau respinsă într-un grup, familie
sau societate;

Forme de organizare: frontală şi individuală;


Metode didactice: conversaţia, lectura, exerciţiul, eseul;
Mijloace de învăţământ: volume de proză, laptop, videoproiector, DVD;

Bibliografie:
Marin Preda, Moromeţii, Editura Albatros, Bucureşti, 1987;
Eugen Simion, Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1978;
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura Gramar, Bucureşti, 2001;
Valeriu Neştian, Metodica predării textului literar în liceu, EDP, Bucureşti, 1982;
Constantin Parfene, Literatura în şcoală, EDP, Bucureşti, 1977.
SECVENŢELE STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI CONŢINUTURI EVALUARE
VIZATE FORME DE RESURSE
ORGANIZARE PROCEDURALE
Organizarea clasei;
Actualizarea cunoştinţelor privind
încadrarea romanului în contextul Activitate Conversaţia Prezentaţi pe scurt coordonatele
EVOCAREA epocii, temă, problematică, frontală esenţiale ale romanului Moromeţii,
structură şi compoziţie etc.; având în vedere contextul apariţiei,
tema, problematica şi elemente de
structură şi compoziţie.
Se anunţă tema şi obiectivele
lecţiei. Laptop,
Elevii vizionează secvenţe videoproiector,
reprezentativă din Moromeţii (7’- DVD
8’) în regia lui Stere Gulea. Activitate
Se citeştc din text aceleaşi frontală Lectura
secvenţe şi se stabilesc
asemănările şi deosebirile din
perspectiva trecerii timpuluipeste
membrii familiei Moromete.
REALIZAREA Secvenţele selectate surprind
SENSULUI episode elocvente pentru viata
familiei Moromete observata din Conversaţia
interior ei.
Se discută aspectele esenţiale ale
romanului privitoare la tema
familiei. Realizaţi un scurt eseu în care să
Elevii primesc ca sarcină de lucru Activitate Execiţiul înfăţişaţi imaginea familiei
redactarea unui scurt eseu în care individuală Moromete prin referire la două
să surprindă evoluţia în timp a scene/secvenţe reprezentative pentru
familiei Moromete Timp de lucru: evoluţia conflictului in timp de
10’-15’. accepa sau respinge schimbarea.
Elevii prezintă consideraţiile Expunerea
notate, subliniind raportarea scenei Activitate
discutate la scena familiei din frontală
debutul romanului şi degradarea Conversaţia
relaţiilor dintre membrii familiei
Moromete . Tema timpului din
prima frază a romanului:„În
câmpia Dunării, cu câțiva ani
înaintea celui de-al doilea război
mondial, se pare că timpul avea cu
oamenii nesfârșită răbdare; viața
se scurgea aici fără conflicte
mari...” iar final „Timpul nu mai
avea răbdare”

Se stabileşte tema pentru acasă. Activitate Prezentaţi modalităţile de realizare a


Elevii având de redact o individuală temei familiei, raportate notiunile de
compunere. acceptare – respingere a noului in
REFLECŢIA detrimementul traditionalului si
invers în romanul Moromeţii de
Marin Preda .