Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUARE NAŢIONALĂ

LA FINALUL CLASEI a IV-a

LIMBA ROMÂNĂ

Judeţul/sectorul .......................................................................................
Localitatea ................................................................................................
Şcoala .......................................................................................................
Numele şi prenumele elevului ................................................................
...................................................................................................................
Clasa a IV-a .........................

Băiat  Fată 
SE CAUTĂ O GREȘEALĂ...
Adaptare după Mircea Sântimbreanu
regătindu-se pentru începerea unui nou an școlar, bătrânul învăţător făcea

P ordine în sertarul său. Erau acolo, teancuri-teancuri, tot felul de caiete: de


compunere, de gramatică, de dictare...
În liniştea cancelariei, învăţătorul le răsfoia pe îndelete, unul după altul, îşi arunca
privirea pe câte un titlu, recitea câte o pagină, ba chiar şi lucrări întregi. Erau multe
caiete în care creionul roşu nu păşise niciodată şi, răsfoindu-le, bătrânul învăţător se
bucura ca de o zăpadă proaspăt căzută, neatinsă. Lucrările acestea nu conţineau nicio
greşeală. Se aflau însă şi câteva zgâriate parcă la sânge de creionul roşu, şi când dădea
cu ochii de ele bătrânul învăţător ofta:
- Când s-or isprăvi toate aceste greşeli? Iată, o pagină întreagă fără niciun punct,
fără nicio literă mare. Cuvintele curg şiroi, ca dintr-un robinet uitat deschis si se opresc,
întâmplător, de-abia într-o băltoacă de cerneală. În altul, literele sunt sărite de la fiecare
cuvânt, şi rândurile par ca nişte garduri cu şipcile smulse... Stăpânul caietului de colo
duce parcă o luptă neistovită cu gramatica, iar frazele îi ies înveşmântate anapoda, ca
cineva îmbrăcat cu palton, dar cu picioarele desculţe...
- Ce bine ar fi să nu mai fie nicio greşeală de scriere în niciun caiet... Dar când se
va întâmpla aceasta? Când?
... Fără ochelari, prin ceaţa ce învăluia astfel caietele, bătrânului învăţător i se
păru deodată că a şi ajuns în acea vreme fericită. I se părea că au trecut nu clipe, nu zile,
nici luni, ci ani şi ani de când nu mai dăduse cu ochii de o greşeală şi că peste toate
caietele şcolarilor, peste absolut toate, se aşternuse de mult zăpada scrierii corecte.
Şi, deodată, bătrânul învăţător avu o tresărire... Erau pe vremuri câţiva elevi care
făceau greşeli cu ghiotura, închise ochii şi parcă sub pleoape îi apăru o asemenea
pagină:
Geta are gete noi ea sedă pe gaiţă. Ghaţa e lucioasă. Gheta se rostoigoleşte.
Copi rde...
Greşelile foiau, subliniate cu roşu, ca nişte buburuze la soare, ba se urcau şi pe
copertă: Caiet de dictare a lui elevului Ionescu...Ionescu! Cât luptase bătrânul dascăl cu
felul lui de a scrie! Grăbit, necugetat, împleticit... Oare să se fi îndreptat şi el? Ar fi
extraordinar! Dacă nici Ionescu nu mai are greşeli, ei bine, asta înseamnă că visul său de
dascăl bătrân s-a împlinit! Aceasta înseamnă... De bucurie, nu-şi isprăvi gândul...
O să meargă la Ionescu şi o să-l roage frumos să-i arate caietele, hotărî pe dată
bătrânul învăţător şi, ridicându-se de la masă, se simţea vioi şi uşor ca un fulg.
- Ionescule, nu te supăra... N-aş vrea să te jignesc. Dar nu cumva ţi se mai
întâmplă să scrii şi acum vreo frază fără virgulă sau fără punct?
- Nu, tovarăşe învăţător, de mult nu mai scriu aşa...
- Nu mai faci nicio greşeală de scriere?
- Nu pricep. Repetaţi, vă rog. Ce este aceea „greşeală de scriere”?
-Repet, Ionescule dragă, şi, iată, din memorie îţi dau şi un exemplu, ba chiar mai
multe. De pildă: frunzile cade, sau să fi scris, de exemplu: Gaiţă, în loc de gheaţă, şi
Geta, în loc de gheată sau: caiet de dictare a lui elevului Ionescu.
- Glumiţi, tovarăşe învăţător. Nu văd cum ar putea să scrie în halul acesta vreun
şcolar.
- Nici eu nu mai văd. Vedeam însă odată, te rog să mă crezi.
-Poate găsiţi la alte şcoli! Eu zic să lipim nişte anunţuri pe stâlpi, pe străzi, în
vitrine... Imposibil să nu vină cineva din tot oraşul cu o greşeală. Vă ajut eu...
- Tovarăşe învăţător, cred că am făcut rost de o greșeală... Da, în provincie...
Notaţi adresa. Grăbiţi-vă. Aveţi diseară tren accelerat.
Bătrânul învăţător luă avionul. Inima îi bătea în piept, mai să se rupă, când apăsă
pe sonerie la adresa indicată. Apăru un băiat.
- Dragul meu, izbucni bătrânul învăţător, unde e greşeala? Unde?... Arată-mi-o!
Mai am acest căpeţel de creion roşu. Toate celelalte le-am ros de emoţie în avion... O
corectez şi apoi o depun la muzeu! Iată, am pregătit şi eticheta: „Aceasta este ultima
greşeală de scriere a şcolarilor de pe întinsul ţării. Visul...”
Băiatul îl întrerupse politicos, îl pofti în casă, apoi, oferindu-i un scaun, începu
încurcat:
- Îmi pare rău... Am vrut să vă ajut, dar... m-am înşelat.
- Cum aşa? N-ai nicio greşeală?
- Ba da. Dar nu în caiet. Pe sugativă...
- Pe sugativă?!
- Da. Priviţi-o! E în caietul frăţiorului meu... M-am convins însă, după ce am
telefonat că pe sugativă toate cuvintele par greşite. Dar numai pe sugativă. Pentru că
sunt de-a-ndoaselea, ştiţi...
Sursa:http://crispedia.ro/se-cauta-o-greseala-de-mircea-santimbreanu

Vocabular:
șipci - bucăți de lemn subțiri și lungi
neistovită - neobosită
cu ghiotura – mult
sugativă – hârtie groasă făcuta special să absoarbă cerneala

Rezolvă cerinţele următoare!

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu informaţiile/ cunoştinţele explicite din text

1.Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

În liniștea cancelariei, bătrânul învățător...


a) Răsfoia pe îndelete caietele elevilor săi
b) Citea o carte
c) Stătea de vorbă cu un fost elev
d) Corecta lucrări

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu informaţiile/ cunoştinţele explicite din text

2. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

”Fără ochelari, prin ceaţa ce învăluia astfel caietele” , înseamnă că...


a) Fără ochelari, bătrânul învățător nu mai vedea așa bine
b) Se lăsase o ceață deasă
c) Învățătorul citea cu atenție lucrările elevilor săi
d) Școlarii scriau corect

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu informaţiile/ cunoştinţele explicite din text

3. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

Care era visul bătrânului dascăl?

a) Că foștii săi elevi nu mai fac greșeli de scriere.


b) Că va găsi multe greșeli pe caietele foștilor săi elevi
c) Că va găsi fraze fără virgulă și fără punct
d) Că va mai face corecturi cu roșu pe caietele foștilor elevi.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu informaţiile/ cunoştinţele explicite din text

4. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

Ce intenționa să facă învățătorul cu ultima greșeală găsită în caietele școlarilor?

a) Să o corecteze și să păstreze caietul


b) Să o facă cunoscută
c) Să o corecteze și să o depună la muzeu cu o etichetă
d) Să nu o corecteze cu roșu

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu ideile principale ale textului

5.Citește enunțurile de mai jos. Numerotează enunțurile conform ordinii


corecte a întâmplărilor din text.

Dascălul se întreabă când nu va mai fi nicio greșeală pe caietele copiilor.


Dascălul își imaginează că nu mai găsește în toată țara niciun caiet cu greșeli.
Pregătindu-se pentru un nou an școlar, învățătorul răsfoiește caietele elevilor săi.
Fără ochelari, învățătorului i se părea că peste caietele școlarilor s-a așternut
zăpada scrierii corecte.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Operarea cu ideile principale ale textului

6. Citește enunțurile de mai jos. Unește cu o linie enunțurile date cu


evenimentele petrecute în text:

A ”....învăţătorul le răsfoia pe îndelete, 1. În cancelarie, învățătorul


unul după altul, îşi arunca privirea pe câte se pregătea pentru un nou an
un titlu...” școlar.
B. ” - Ionescule, nu te supăra... N-aş 2. Bătrânul dascăl caută o
vrea să te jignesc. Dar nu cumva ţi se mai greșeală în caietul unui elev
întâmplă să scrii şi acum vreo frază fără din alt oraș.
virgulă sau fără punct?”
C. ” Inima îi bătea în piept, mai să se rupă, 3. Bătrânul învățător îi face o
când apăsă pe sonerie la adresa indicată.” vizită fostului său elev,
Ionescu.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

7. Citește enunțurile de mai jos. Încercuiește litera potrivită răspunsului


correct:

De ce a obosit bătrânul învățător?

a) A obosit să corecteze multe caiete.


b) Este bătrân și nu mai vede bine.
c) A obosit să vadă atât de multe greșeli de scriere în unele caiete.
d) Să lupte cu greșelile de scriere ale elevului Ionescu.
Domeniu: Înţelegerea lecturii
Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

8. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

Cuvântul cu sens asemănător pentru ” a murmura” este:

a) A șopti
b) A vorbi
c) A discuta
d) A striga

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

9. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:

Când s-a suit în avion, dorința învățătorului era...


a) Să mai corecteze o greșeală
b) Să găsească un caiet fără greșeli
c) Să găsească un creion roșu
d) Să corecteze o ultimă greșeală și apoi să o depună la muzeu cu eticheta:
„Aceasta este ultima greşeală de scriere a şcolarilor de pe întinsul
ţării...”

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

10. Încercuiește litera potrivită răspunsului corect:


După ce îl pofti în casă pe învățător, băiatul îi explică faptul că:

a) Nu există de fapt nicio greșeală.


b) Că a corectat greșeala.
c) Că greșeala nu e pe caiet, ci pe sugativă.
d) Că toate cuvintele scrise pe caiet de fratele lui sunt scrise cu greșeli.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

11. Completează cu răspunsul corect.

În text, enunțul ”Erau multe caiete în care creionul roşu nu păşise niciodată”
înseamnă......

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Formularea/ operarea cu concluzii cu privire la
informaţiile/cunoştinţele din textul informativ

12. Scrie în dreptul enunțurilor A pentru Adevărat și F pentru Fals

1. Fără ochelari, prin ceaţa ce învăluia astfel caietele,


învățătorului i se părea că nu sunt greșeli.
bătrânului învățător
2. Fostul i se părea
elev Ionescu că elevii
a făcut rost săi
de scriu fără greșeală.
o greșeală într-un
caiet al unui elev din provincie.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor
13. Notează X în dreptul evenimentelor care nu se pot întâmpla în realitate:

În liniștea cancelariei, învățătorul răsfoiește caietele.


Învățătorul merge la fostul elev Ionescu să îi ceară caietele.
Bătrânul vrea să pună în muzeu ultima greșeală corectată de el.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor

14. Tranformă enunțul de mai jos în propoziție simplă.

Cuvintele curg şiroi, ca dintr-un robinet uitat deschis.

Domeniu: Înţelegerea lecturii


Domeniu cognitiv: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor

15. Imaginează-ți un alt final al povestirii. Scrie-l pe maxim 8-10 rânduri.

Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:


- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină;
- înlănţuirea logică a faptelor/întâmplărilor;
- folosirea a cel puţin două expresii frumoase;
- aspectul scrisului,
- originalitatea;

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

S-ar putea să vă placă și