Sunteți pe pagina 1din 30

“CRISTALION-PLUS”

Joint Stock Company


Address: Republic of Moldova, MD-2004,
mun.Chisinau, 182, Stefan cel Mare blvd.
e-mail: cristalionplus@gmail.com,
www.cristalion.org

GHIDUL UTILIZATORULUI
pentru utilizatorii Portalului
“Date deschise despre învățământul general”

Elaborat de
Compania „CRISTALION-PLUS”

Versiunea 1.0

Chișinău-2017
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

C U P R I N S:

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………..........3
SCOPUL DOCUMENTULUI ...................................................................................................................... 3
ROLUL PORTALULUI DE DATE ............................................................................................................... 3
DATE DE CONTACT ................................................................................................................................ 3
TERMENI ȘI ABREVIERI ......................................................................................................................... 3
CONFIGURAREA SISTEMULUI ................................................................................................................ 4
1. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE ................................................................................................... 5

1.1. ACCESAREA SISTEMULUI ................................................................................................................ 5


1.2. ÎNCHIDEREA SESIUNII DE LUCRU ÎN PORTAL .................................................................................. 5
1.3. PAGINA PRINCIPALĂ ...................................................................................................................... 5
2. DESCRIEREA CATEGORIILOR DIN MENIUL PRINCIPAL .................................................... 7

2.1. CATEGORIILE INSTITUȚII, ANGAJAȚI, ELEVI, STATISTICA ................................................. 7


2.2. CATEGORIA FIȘELE INSTITUȚIILOR ........................................................................................ 8
2.3. CATEGORIA HARTA ................................................................................................................... 10
3. ACCESAREA ȘI EXECUTAREA RAPOARTELOR ..................................................................... 12

3.1. CAPACITĂȚILE RAPOARTELOR .................................................................................................... 12


3.2. PROCEDURI TIPICE DE GENERARE A RAPOARTELOR ..................................................................... 12
3.3. GENERAREA RAPOARTELOR ........................................................................................................ 12
3.3.1. Rapoarte cu mai mulți parametri de intrare ........................................................................ 12
3.3.2. Rapoarte cu un singur parametru de intrare ....................................................................... 20
3.3.3. Rapoarte totalizatoare ......................................................................................................... 21
3.4. EXPORTUL ȘI TIPĂRIREA RAPOARTELOR ...................................................................................... 22
ANEXA NR.1 ........................................................................................................................................ 26

2
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

INTRODUCERE

Scopul Documentului

Scopul acestui document este de a prezenta o descriere detaliată a funcționalității Portalului


public SIME, versiunea 1.0. Acest suport de curs va servi drept bază pentru oricare alte documente ce
vor fi elaborate pe viitor pentru acest sistem pentru utilizatorii publici (neautorizați). Documentul
explică scopul, caracteristicile și funcționalitatea sistemului.
Prezentul document oferă o descriere detaliată atât a posibilităților funcționale cât și a celor non-
funcționale a portalului cu date publice, propuse de către Ministerul Educației din Republica Moldova.

Rolul Portalului de date

Scopul de bază al acestui proiect este elaborarea Portalului de date ce conține date statistice la
nivelul instituțiilor de învățămînt, care se grupează pe localități și Raion/Muncipiu/UTA. Portalul
oferă un acces ușor și rapid la diverse date statistice din SIME. Portalul permite optimizarea proceselor
de administrare în domeniul învățământului, și de asemenea oferă un acces mai larg tuturor cetățenilor
din Republica Moldova cointeresați de informația actuală colectată.

Date de contact

Pentru organizarea unui feed-back cu utilizatorii sistemului, precum și înlăturarea cât mai rapidă
a defectelor depistate în sistem, se recomandă utilizatorilor de a expedia propunerile sau descrierea
problemelor la adresa electronică: cristalionplus+emis@gmail.com. Elaboratorul sistemului asigură
procesele de mentenanță ale sistemului în cadrul obligațiunilor contractuale semnate.

Termeni și Abrevieri

Termen Definiție
Raport dinamic Raportul, generat în timp real și cu anumiți parametri de întrare (de
exemplu, anul de raportare, raionul, etc.)
Raport static Raportul, generat periodic (de exemplu, anual sau de două ori pe an), fără
parametri de ajustare și care poate fi descărcat de pe website-ul public
Bază de date O colecție a tuturor informațiilor gestionate de acest sistem
Utilizator public Orice persoană ce accesează Portalul pentru a vizualiza/imprima careva
date statistice
Admin/Administrator Utilizator înregistrat care are o permisiune specifică de a gestiona și
controla sistemul în totalitate sau o parte a acestuia

3
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

BD: Bază de date


SIME: Sistemul Informațional în Managementul Educației
HTTP: Hypertext Transfer Protocol
SO: Sistem de Operare
QA: Asigurarea calității (eng. Quality Assurance)
UI: Interfața Utilizatorului (eng. User Interface)

Configurarea Sistemului

Interfața principală a utilizatorului acestui sistem este browser-ul web Internet ce se presupune că va
rula în orice sistem de operare, conectat la rețeaua globală Internet cu o viteză nu mai mică de
56Kb/sec.

Pentru o navigare confortabilă a website-ului se recomandă de utilizat un internet browser modern


(Chrome, FireFox, Safari, etc.) și rezoluția minimă a ecranului de 1024x768 de pixeli.

În unile cazuri, pentru unile rapoarte, utilizatorii pot avea nevoie de Adobe Acrobat Reader și/sau
Libreoffice Calc sau Mictosoft Excelși/sau LibreOffice Writer sau Microsoft Word.

4
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

1. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE

1.1. Accesarea sistemului

Prin intermediul Internetului se accesează pagina electronică www.sime.md sau sime.md pentru a
intra în Portal. Adresa de accesare a Portalului poate fi modificată ca rezultat al optimizării
procedurilor legate de hosting în MCloud.

1.2. Închiderea sesiunii de lucru în Portal

Deoarece acest sistem este un Portal public, unde utilizatorul nu are necesitate de a se loga cu nume și
parolă, pentru a finaliza sesiunea de lucru, de la utilizator nu se cer careva acțiuni.

1.3. Pagina principală

La accesarea sistemului, apare următoarea pagină sau fereastra principală:


4
1
5

La această etapă este posibil de a schimba limba interfeţei. Portalul este accesibil utilizatorilor
1 în următoarele limbi: Română (Ro), Rusă (Ru), Engleză (En). În mod implicit Portalul se
deschide în limba română. Selectarea limbii este accesibilă în colțul drept de sus al paginii.

5
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

2 Sistemul reprezentînd un Portal public de date, este dotat cu un contor al vizitatorilor


(utilizatorilor) unicali și a vizitărilor totale de pagini.

Reprezintă meniul principal al Portalului. Funcționalitatea Portalului este


grupată în următoarele categorii:

INSTITUȚII oferă utilizatorului posibilitatea de a vizualiza date


despre instituțiile de învățământ din Republica
Moldova.
ANGAJAȚI oferă utilizatorului posibilitatea de a vizualiza date
statistice despre persoanele angajate în instituțiile de
învățământ.
ELEVI oferă utilizatorului posibilitatea de a vizualiza date
despre elevii ce își fac studiile în instituțiile de
învățământ din Republica Moldova.
STATISTICA oferă utilizatorului posibilitatea de a primi
informația statistică despre instituțiile de învățămînt,
angajații instituțiilor și elevi într-un format comod,
conform unor criterii predefinite.
FIȘELE oferă utilizatorului posibilitatea de a vizualiza datele
INSTITUȚIILOR din fișa instituției de învățământ. Fișa conține datele
de bază ale instituției de învățământ, prezentate într-
o formă accesibilă, ce poate fi tipărită.
HARTA oferă utilizatorului posibilitatea de a găsi pe hartă
instituția de învățămînt.

La apăsarea acestui buton, meniul principal se ascunde,


la re-apăsarea lui meniul apare.

Aceasta îi dă posibilitate utilizatorului de a-și mări suprafața de lucru.

5 La apăsarea butonului se va
deschide submeniul relevant poziției
apăsate.

6
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

2. DESCRIEREA CATEGORIILOR DIN MENIUL PRINCIPAL

2.1. Categoriile INSTITUȚII, ANGAJAȚI, ELEVI, STATISTICA

Fiecare categorie din meniul principal conține un sub-meniu care constă dintr-o serie de rapoarte
ce se referă la categoria selectată. Fiecare categorie a fost grupată în așa fel, ca să conțină rapoarte
relevante categoriei date.

Utilizatorul are posibilitatea să selecteze (acceseze) din listă oricare


raport din categoria dată. Prin selectarea (accesarea) raportului se
înțelege apăsarea click pe denumirea oricărui raport din listă.

Dacă denumirea raportului nu se vede integral pe ecran, amplasați


cursorul mouse-ului pe denumirea raportului și sistemul va afișa
denumirea completă a raportului.

După selectarea raportului din categoria respectivă, sistemul afișează


în partea dreaptă a meniului regiunea unde nemijlocit se va afișa
raportul selectat. Descrierea procedurii de lucru cu un raport concret
este redată în capitolul 3 al prezentului document.

Aceeași procedură de afișare a submeniului este și pentru celelalte


categorii de Rapoarte: ANGAJAȚI, ELEVI, STATISTICA

7
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

2.2. Categoria FIȘELE INSTITUȚIILOR

În Categoria respectivă se conțin Fișele instituțiilor. Această categorie nu conține sub-meniu.


La selectarea (click) acestei categorii, în partea dreapă a meniului se deschide regiunea de lucru cu
fișele, care este compusă din două părți (regiuni).
Prima regiune – regiunea din partea de sus a ferestrei, este regiunea parametrilor de intrare,
regiunea a doua - regiunea din partea de jos a ferestrei, regiunea ce conține lista fișelor instituțiilor de
învățămînt pe toți anii care se conțin în cadrul Sistemului informațional de management în educație.
În ansamblu, regiunea arată în felul următor:

Pașii de căutare a unei fișe pentru a o vizualiza sau tipări:


1) Pentru a găsi și vizualiza sau tipări careva fișă, este obligatoriu ca utilizatorul să selecteze
parametrul Raion/Municipiu/UTA din prima regiune.
Remarcă: Dacă în partea stîngă, colț sus a parametrului Raion/Municipiu/UTA este afișată
asterics * - aceasta înseamnă că paramtrul este obligatoriu. Aceasta explică faptul că fișele pot
fi afișate în același timp pe ecran doar toate instituțiile de învățămînt din cadrul unui singur
Raion/Municipiu/UTA.
Pentru a selecta un Raion/Municipiu/UTA este necesar de apăsat pe butonul care se găsește
în partea dreaptă a parametrului Raion/Municipiu/UTA. Se va deschide lista de
Raioane/Municipii/UTA al Republicii Moldova:

8
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Lista apărută la ecran este Clasificatorul Raionelor/Municipiilor/UTA


al Republicii Moldova, sortată în ordine alfabetică.
Pentru căutarea unui Raion/Municipiu/UTA sunt posibile 2 metode:
1. Se mișcă cu ajorul șoricelului (mouse-lui) bara de defilare în
sus-jos
sau
2. Se scrie la tastatură prima, a doua literă cu care începe
Raionul/Municipiul/UTA.

Bara de defilare

2) După selectarea(alegerea) unui Raion/Municipiu/UTA din Clasificator se tastează butonul


. La ecran se vor afișa toate fișele de învățămînt disponibile din
Raionul/Municipiu/UTA selectat – regiunea a doua (din partea de jos a ecranului).
3) Din lista fișelor de învățămînt
apărute la ecran se alege fișa pe
instituția și anul de învățămînt care
ne interesează.
Navigarea în listă se face cu
ajutorul barei de defilare.
Gasind-o, apăsăm (click) cu
ajutorul mouse-lui pe ea.
La ecran va apărea următorul
mesajul de mai jos:

Utilizatorului i se propune de a salva


sau deschide fișa de învățămînt în
format *.DOC. Utilizatorul singur
decide, după necesități, ce operațiune
să întreprindă. Apoi, deja pentru
tipărire sau schimbare în alt tip de
document funcționează regulile
LibreOffice Writer sau Microsoft
Word.

9
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

2.3. Categoria HARTA

Categoria respectivă al Portalului conține instrumente geografice pentru afișarea amplasării geografice
a instituției de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova.
La accesarea categorie, sistemul afișează utilizatorului interfața, cu ajutorul căreia este posibilă
căutarea și vizualizarea amplasării instituției de învățământ pe hartă.

Pînă a selecta instituția de învățămînt, pagina accesată a hărții are următorul aspect exterior:

Pentru a ușura selectarea instituției de învățământ căutate, utilizatorul completează în prealabil în


Regiunea Parametrii de afișare datele despre Raion/Municipiu/UTA și Localitatea unde se găsește
Instituția de Învățământ de care are nevoie. Parametrul Adresa Instituție se completează automat din
baza de date, în baza parametrilor de mai sus completați.
Principiul de selectare și completare a parametrilor Raion/Municipiu/UTA, Localitate și
Instituția de învățămînt este aceași ca și parametrul Raion/Municipiu/UTA expus în paragraful 2.2.
Toți trei parametri conțin date din Clasificatoare.

10
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

După completarea parametrului Instituția de învățămînt, sistemul efectuează căutarea și afișează


utilizatorului amplasarea fizică a Instituției de învățământ selectate.

Pe harta afișată la
ecran, utilizatorul
vede amplasarea
instituției de
învățământ
selectate, bifată cu
un marcaj
cartografic special.

11
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3. ACCESAREA ȘI EXECUTAREA RAPOARTELOR

3.1. Capacitățile Rapoartelor

Toate rapoartele accesibile din Portal sunt realizate într-un stil unic. De asemenea tehnologia design-
ului Portalului aplicată permite vizualizarea conținutului acestuia pe dispozitive cu rezoluție diferită a
ecranului.
Toate rapoartele Portalului conțin numai date statistice publice, fără date cu caracter personal. Toate
rapoartele sistemului permit exportarea (descărcarea) informației primite în formate externe.

3.2. Proceduri tipice de generare a Rapoartelor

Pentru a genera oricare raport, utilizatorul trebuie să îl selecteze din lista rapoartelor sistemului dintr-o
categorie oarecare. Lista totală a rapoartelor din sistemă și amplasarea lor pe categorii o găsiți în
Anexa nr.1 la prezentul document. Anexa menționată poate fi ulterior modificată din motivul
regrupării rapoartelor pe Categorii. Ulterior sistemul afișează pagina, pe care utilizatorului i se
propune să selecteze parametrii de intrare a raportului. Toți parametrii de intrare propun utizatorilor
selectarea valorii din clasificatoare predefinite. Parametrii obligatorii ale raportului sunt evidențiați cu
caractere aldine și/sau cu * (asterisc roșu). În conformitate cu parametrii selectați, sistemul efectuează
căutarea informației în BD și ulterior afișează această informație utilizatorului.

În continuarea acestui capitol se va descrie detailat proceduri tipice de generare a rapoartelor din
sistem. Reieșind din faptul că în sistemul elaborat se utilizează același stil pentru toate rapoartele, vor
fi explicate detaliat numai cîteva.

3.3. Generarea rapoartelor

3.3.1. Rapoarte cu mai mulți parametri de intrare

Ca exemplu pentru descrierea detaliată este luat Raportul Cadre auxiliare.


Există două metode de a găsi și a accesa un raport în sistemă, atunci cînd nu se știe în ce categorie este
amplasat:
a) Vizual se caută prin toate categoriile sistemului, dar necesită un oarecare timp, deoarece
sistemul conține aproximativ de 80 rapoarte;
b) Anexa nr.1 propune utilizatorului lista totală de rapoarte din sistemă și categoria unde fiecare
din el se găsește.
După ce se cunoaște Categoria raportului, pentru al accesa și executa se procedează precum în
figura de mai jos:

12
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

După selectarea raportului necesar, în partea dreaptă a meniului apare pagina de gestionare și generare
a raportului selectat. Formatul exterior al paginii este arătat în figura de mai jos:

unde,
Aria 1 – reprezintă lista rapoartelor accesibile în Portalul de date. Lista totală a rapoartelor din
portal și amplasarea lor pe categorii o găsiți în Anexa nr.1 la acest document.
Aria 2 - reprezintă regiunea unde se completează Parametrii de intrare;
Aria 3 – butoanele regiunii Parametrii de intrare;
Aria 4 - reprezintă regiunea unde raportul se generează.

Aria 1 conține meniul principal care este descris în paragraful 2.1 al prezentului document.

În continuare vom explica fiecare Arie în parte.

13
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3.3.1.1. Regiunea Parametrii de intrare (Aria 2)

Regiunea Parametrii de intrare reprezintă regiunea, unde se completează parametrii de intrare


necesari pentru a afișa o oarecare informație dintr-o categorie anumită.
Regiunea Parametrii de intrare poate fi ascunsă sau re-afișată. Acest lucru este util pentru a mări

suprafața de vizualizare a raportului. Aceasta este posibil prin tastarea butonului de pe această
regiune.
Pînă la apăsarea acestui buton

După apăsarea acestui buton

Toți parametrii de intrare propun liste cu date predefinite, așa numitele Clasificatoare. Toate
Clasificatoarele sunt completate în cadrul Sistemului Informțional de Management în Educație
(SIME). Utilizatorii Portalul nu pot modifica sau adăuga careva date în Clasificatoare. Cele mai
frecvente Clasificatoare utilizate în cadrul Portalului sunt indicate în figura de mai jos:

14
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Parametrii obligatorii sunt bifați cu caractere aldine


(bold) și/sau asterisc de culoare roșu (*). În cazul
dat, parametrul obligatoriu este Anul de studii. Alți
parametri se consideră Opționali, pentru care se
aplică în mod implicit valoarea All. La selectarea All
– în raportul generat se vor afișa informații, care vor
cuprinde date despre toți parametrii din
Clasificatorul respectiv.
Fiecare raport are parametrii de intrare proprii. Acest raport are patru parametri de intrare:
Raion/Municipiu/UTA, Localitate, Instituția de învățământ, Anul de studii (numărul parametrilor
diferă, depinde de tipul raportului).

Ordinea de completare(selectare) a parametrilor de intrare:


Parametrii de intrare se completează obligatoriu în ordinea amplasării pe pagină (ecran), deoarece
mulți din parametri depind de valoarea parametrilor selecați anterior. În figurile ce urmează mai jos
sunt indicați patru parametri și ordinea completării lor.

15
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

16
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3.3.1.2. Butoanele Regiunii Parametrii de intrare (Aria 3)

Regiunea Parametrii de intrare conține două tipuri de butoane.


Butonul Căutare – pentru a căuta și afișa informația conform parametrilor selectați.
Butonul Clear – are funcția de resetare a parametrilor de intrare, adică revenire la valorile
inițială, pentru a ușura utilizatorului completarea din nou a parametrilor sau, eventual, pentru o
altă căutare ulterioară.
După ce au fost completați toți parametrii de intrare, pentru a genera un raport și a vizualiza informația
de ieșire este necesar de a apăsa butonul Căutare, cum este arătat în figura de mai jos:

3.3.1.3. Regiunea de generare și afișare a raportului (Aria 4)

Reprezintă regiunea, unde se afișează informația grupată conform parametrilor selectați


(completați). Ea este afișată după ce este apăsat butonul Căutare.
Dacă raportul afișat conține multe coloane, care nu pot fi vizualizate concomitent pe ecran,
atunci ne folosim de bara de defilare pentru navigare în raport dreapta-stînga, sau sus-jos cînd avem
afișate mai multe rînduri care nu se vad pe ecran. Pentru a micșora sau mări numărul de rînduri este
necesar de configurat opțiunea de afișare a rîndurilor pe pagină (configurarea este explicată mai jos).

O altă opțiune de a vizualiza raportul în întregime, este de a apăsa butonul care este
amplasat în colțul stînga-sus a regiunii raportului (Aria 4).

17
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Mai jos este arătat un exemplu de afișare a unui raport cu multe coloane:

Mai sus de informația afișată în raport, se regăsește regiunea cu opțiuni speciale:

Urmează descrierea elementelor din această regiune:

18
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

19
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3.3.2. Rapoarte cu un singur parametru de intrare

O bună parte din Rapoartele accesibile pe Portal pentru generarea rapoartului este untilizat doar un
singur parametru de intrare, care este obligatoriu. Parametrii obligatorii sunt bifați cu caractere aldine
(bold) și/sau asterisc de culoare roșie(*). Astfel de rapoarte, în mare parte, se întâlnesc la Categoria
STATISTICA.

În exemplul descris (raportul Numărul de elevi), avem un singur parametru obligatoriu Anul de studii,
după completarea căruia, apăsăm pe butonul Căutare. La astfel de rapoarte lipsește butonul Clear, din
motiv că nu sunt parametri opționali. Raportul se afișează în modul următor:

Completarea parametrului de intrare, acțiunea butonului Căutare, și celelate acțiuni asuptra unui raport
se efectuează în același mod ca și în compartimentul anterior – 3.3.1.

20
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3.3.3. Rapoarte totalizatoare

Ca exemplu se analizează Raportul Numărul de clase per școală


Aceste tipuri de rapoarte sunt totalizatoare. De obicei, toți indicatorii sunt afișați pe o singură pagină.
Are doar un singur parametru de intrare obligatoriu Anul de studii. Parametrii obligatorii sunt bifați cu
caractere aldine (bold) și/sau steluța roșie(*). După completarea lui, apasăm pe butonul Căutare pentru
afișarea informației.

21
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

3.4. Exportul și tipărirea rapoartelor

Portalul propune descărcarea rapoartelor în diferite formate. Dintre cele mai întîlnite sunt în format
PDF și CSV. În continuare vom explica pașii de descărcare și imprimare a rapoartelor în aceste două
formate:

Portalul propune două modalități de descărcare a rapoartelor:


1) Butoanele: Excel și PDF, care se găsesc în partea stînga-jos a raportului.

unde,
PDF – exportă informația vizualizată în format PDF.
Excel – exportă informația vizualizată în format Excel.

La tastarea Excel, la ecran apare următoarea regiune de informare:

unde, utilizatorului i se propune două opțiuni:

22
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

1) de a deschide raportul în Microsoft Excel.


La selectarea acestei opțiuni raportul se va afișa în formatul de mi jos:

2) de a salva raportul în format Excel.


La selectarea acestei opțiuni, utilizatorului i se va solicita de a indica unde să se salveze
raportul și sub ce denumire.

La tastarea PDF, la ecran apare următoarea regiune de informare:

unde, utilizatorului i se propune două opțiuni:


1) de a deschide raportul în format .pdf. În cazul exemplului expus, deschidere prin programa
Adobe Reader. La selectarea acestei opțiuni raportul se va afișa în formatul de mi jos:

23
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

2) de a salva raportul în format .pdf.


La selectarea acestei opțiuni, utilizatorului i se va solicita de a indica unde să se salveze
raportul și sub ce denumire.

De menționat:
 Pentru exportul rapoartelor în formatele explicate, este necesar ca utilizatorul să posede instalat
la calculator/notebook/etc programele respective de deschidere a rapoartelor.
 Informația exportată în format .pdf ulterior nu poate fi modificată de către utilizator.
 Informația exportată în format Excel ulterior poate fi modificată de către utilizator.

24
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

4. ADMINISTRAREA SISTEMULUI

Portalul public este administrat de către Utilizatorul cu rolul de Administrator Național din cadrul
aplicației Sistemului Informațional de Management în Educație. Funcțiile de bază ale Administratorul
Portalului sunt :
- Administrarea Clasificatoarelor
- Activarea/dezactivarea rapoartelor de pe Portal;
- Activarea/dezactivarea anilor de studii pentru care se generează rapoarte.

Anii de studii pentru care se vor afișa date pe Portalul SIME:


Utilizatorul cu dreptul de Administrator național va gestiona datele căror ani de studii se vor afișa pe
Portalul Public SIME.

1: Se bifează în drept cu anul de


studii, pentru care se dorește să se
afișeze datele pe Potalul SIME.

2: Tastarea butonului Confirmare –


procesul de salvare a datelor.

3: Butonul Close se închide


regimul(fereastra) de selectare a
anilor de studii fără salvarea datelor.

Lista de rapoarte ce se va afișa pe Portalul SIME:


Utilizatorul cu dreptul de Administrator național va gestiona lista rapoartelor ce se vor afișa pe
Portalul Public SIME. Principiul de selectare și confirmare este ca în figura de mai sus.

1: Se bifează în drept raportul care se dorește să


se afișeze pe Potalul SIME.
2: Tastarea butonului Confirmare – procesul de
salvare a datelor.
3: Butonul Close se închide regimul(fereastra)
de selectare a afișării rapoartelor fără salvarea
datelor.

25
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Anexa nr.1
Lista totală a rapoartelor grupate pe Categorii de rapoarte
Nr.raport
Denumire raport
CATEGORIA Specificația Denumire raport (ro) Denumire raport (ru)
(en)
tehnică
ANGAJAȚI RP0203 Cadre auxiliare Вспомогательные кадры Auxiliary staff
ANGAJAȚI RP0201 Cadre didactice Педагогические кадры Didactic staff
Cadre didactice după vechime în Didactic staff by
ANGAJAȚI RP02.x2 Педагогический персонал по стажу работы
muncă seniority
ELEVI RP0301 Absențe Пропуски Absences
ELEVI RP03.n1 Numărul de elevi pe instituții
Inmatricularea elevilor in clasa a I- Enrollment of
ELEVI RP05.x1 Зачисление учеников в 1 класс
a pupils in 1 class
INSTITUȚII RP0107 Cercuri Кружки Circles
Distribution of
INSTITUȚII RP0102 Distribuirea instituțiilor Распределение учреждений
institutions
Equipment of
Dotarea instituțiilor de învățământ
INSTITUȚII RP01.x2 Оборудование учебных учреждений с TIC institutions with
cu TIC
TIC
Groups with
INSTITUȚII RP0106 Grupele cu program prelungit Группы с продленной программой
extended program
Groups of optional
INSTITUȚII RP0105 Grupele de discipline opționale Группы дополнительных дисциплин
disciplines
School
INSTITUȚII RP01.x3 Infrastructura școlară Школьная инфраструктура
infrastructure
INSTITUȚII RP0103 Instituții de circumscripție Округ Circumscription
INSTITUȚII RP0101 Instituțiile Учреждения Institutions
INSTITUȚII RP0104 Rețeaua de clase Сетка классов
INSTITUȚII RP0108 Secții sportive Спортивные секции Sport sections
Cooperative
INSTITUȚII RP01.x1 Învățământ simultan Одновременное обучение
education
Students
STATISTICA RP03.x3 Alimentarea elevilor Питание учеников
alimintation
Providing students
Asigurarea cu manuale a elevilor Обеспечение учебниками учеников из with textbooks from
STATISTICA RP03.x4
din familiile social-vulnerabile социально-уязвимых семей socially vulnerable
families
STATISTICA RP0202 Cadre de conducere Руководящие кадры Managerial staff
Cadre didactice pe discipline Педагогические кадры по школьным Didactic staff by
STATISTICA RP02.x1
școlare дисциплинам school disciplines
Data about Roma
STATISTICA RP05.x3 Date despre copiii romi Данные о детях ромах
childrens
The distribution of
students, whose
Distribuția elevilor ambii părinți ai
Распределение учеников, у которых оба both parents left
cărora sunt plecați în străinătate
STATISTICA RP0531 родителя уехали заграницу по критерию "Под abroad by the
după criteriul "în grija cui a rămas
чьим присмотром остался ребенок" criterion "Under
elevul"
whose supervision
the child remained"
Distribution of
Distribuția elevilor după numărul
STATISTICA RP0534 Распределение учеников по кол-ву пропусков students by number
de ore absentate
of absences

26
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Distribution of
Distribuția elevilor după numărul Распределение учеников по кол-ву students by number
STATISTICA RP0537
de ore absentate motivat уважительных пропусков of motivated missed
hours
Distribution of
students by the
Distribuția elevilor după numărul Распределение учеников по кол-ву
STATISTICA RP0540 number of
de ore absentate nemotivat неуважительных пропусков
unmotivated
absences
Distribution of
Distribuția elevilor după numărul Распределение учеников по кол-ву students by number
STATISTICA RP0530
de părinți plecați în străinătate родителей, уехавших за границу of parents who have
left abroad
Distribution of
Distribuția elevilor nou-veniți
Распределение пришедших учеников по students who
STATISTICA RP0524 după motivele de înscriere în
причине записи в эту школу entered the school
școala dată
by reasons
Distribution of
Distribuția elevilor în situație de Распределение учеников в группе риска на students in the risk
STATISTICA RP0529
risc pe tipuri de risc типы риска group to the types
of risk
Students with
Elevi cu cerințe educaționale Ученики с особыми образовательными
STATISTICA RP0543 special educational
speciale потребностями
needs
Students with
STATISTICA RP05.x7 Elevi cu cetățenie străină Ученики с иностранным гражданством
foreign citizenship
Learning foreign
STATISTICA RP05.x5 Limbi străine studiate (Limba I) Изучаемые иностранные языки (Язык 1) languages
(Language 1)
Learning foreign
STATISTICA RP05.x6 Limbi străine studiate (Limba II) Иностранные изучаемые языки (Язык 2) languages
(Language 2)
STATISTICA RP0541 Notele Оценки Marks
Notele după numărul de elevi per Marks by number
STATISTICA RP0542 Оценки по кол-ву учеников в классе
clasă of students per class
Number of grades:
Numarul de clase:dupa ani si
STATISTICA RP05.n1 Кол-во классов: по годам и учреждениям by years and
institutii
institutions
Number of
Numărul cadrelor de conducere Кол-во руководящих кадров по управляющей
STATISTICA RP0517 managerial staff by
după gradul managerial степени
managerial degree
Number of
Numărul cadrelor de conducere managerial staff by
Кол-во руководящих кадров по управляющей
STATISTICA RP0519 după gradul managerial și numărul managerial degree
степени и кол-во учеников в классе
de elevi per clasă and number of
students in class
Number of
Numărul cadrelor de conducere managerial staff by
Кол-во руководящих кадров по управляющей
STATISTICA RP0518 după gradul managerial și numărul managerial degree
степени и кол-во учеников в школе
de elevi per școală and number of
students in school
Number of didactic
Numărul cadrelor didactice după Кол-во педагогических кадров по
staff by didactic
STATISTICA RP0511 gradul didactic și numărul de elevi педагогической стпени и кол-во учеников на
degree and number
per clasă класс
of students in class
Number of
STATISTICA RP0521 Numărul de cadre auxiliare Кол-во вспомогательных кадров
auxiliary staff
Number of
STATISTICA RP0516 Numărul de cadre de conducere Кол-во руководящих кадров
managerial staff

27
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Number of didactic
STATISTICA RP0509 Numărul de cadre didactice Кол-во педагогических кадров
staff
Number of didactic
Numărul de cadre didactice Кол-во педагогических кадров (тип staff (Type of
STATISTICA RP0512 (modul de angajate-de bază), după трудоустройства- основной), по стажу employment -
vechimea în munca didactică педагогической деятельности basic), in terms of
didactic experience
Number of didactic
Numărul de cadre didactice după Кол-во педагогических кадров по
STATISTICA RP0510 staff by didactic
gradul didactic педагогической степени
degree
STATISTICA RP0505 Numărul de clase Кол-во классов Number of classes
Number of classes
STATISTICA RP0506 Numărul de clase per școala Кол-во классов в школе
in school
STATISTICA RP0501 Numărul de elevi Кол-во учеников Number of students
Number of
Numărul de elevi candidate la Кол-во учеников кандидатов к экзамену candidates for the
STATISTICA RP05.x10 examenul de bacalaureat pentru бакалавра для каждого профиля и baccalaureate exam
fiecare profil şi limbă străină (I) иностранный язык for each profile and
foreign language
Number of
Numărul de elevi candidați la
Кол-во учеников кандидатов к гимназийным candidates for the
STATISTICA RP05.x8 examenele de absolvire a
выпускным экзаменам final Gymnasium
gimnaziului
examinations
Number of
candidates for the
Numărul de elevi candidați la Кол-во учеников кандидатов к экзамену
baccalaureate exam
STATISTICA RP05.x9 examenul de bacalaureat pentru бакалавра для каждого профиля и язык
for each profile and
fiecare profil și limbă de instruire обучения
language of
instruction
Number of pupils
Numărul de elevi după distanța Кол-во учеников по расстоянию, которое они according to the
STATISTICA RP0527
parcursă de ei până la școală проходят до школы distance they pass
before school
Number of students
Numărul de elevi participanți la Кол-во учеников, участвовавших в who participated in
STATISTICA RP05.x11 testarea națională din învățământul национальном тестировании начального the national testing
primar обучения of primary
education
Number of students
STATISTICA RP0507 Numărul de elevi per clase Кол-во учеников в классе
in the class
Number of students
STATISTICA RP0504 Numărul de elevi per școala Кол-во учеников в школе
in school
Number of students
STATISTICA RP0528 Numărul de elevi în situație de risc Кол-во учеников в группе риска
at risk group
Number of
STATISTICA RP0502 Numărul de instituții Кол-во учреждений
institutions
Number of
STATISTICA RP0503 Numărul de instituții reorganizate Кол-во реорганизованых учреждений reorganized
institutions
Number of
Кол-во пропущенных часов, по уважительной motivated missed
Numărul de ore per elev absentate
STATISTICA RP0535 причине, на ученика, на образовательном hours per student,
motivat, pe nivele educaționale
уровне in the educational
level
Distribution of
Numărul de ore per elev absentate Кол-во пропущенных часов, по уважительной
students by the
STATISTICA RP0536 motivat, pe nivele educaționale, причине, на ученика, на образовательном
number of
după numărul de elevi în clasă уровне, по кол-ву учеников в классе
motivated absences

28
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Number of missed
Кол-во пропущенных часов, по hours, for an
Numărul de ore per elev absentate
STATISTICA RP0538 неуважительной причине, на ученика, на unmotivated reason,
nemotivat, pe nivele educaționale
образовательном уровне for a student, at the
educational level
The number of
missed hours, for an
Кол-во пропущенных часов, по unmotivated reason,
Numărul de ore per elev absentate
неуважительной причине, на ученика, на for the student, at
STATISTICA RP0539 nemotivat, pe nivele educaționale,
образовательном уровне, по кол-ву учеников the educational
după numărul de elevi în clasă
в классе level, for the
number of pupils in
the class
Number of missed
Numărul de ore per elev absentate, Кол-во пропущенных часов на ученика, на hours per student,
STATISTICA RP0532
pe nivele educaționale образовательном уровне in the educational
level
Number of missed
Numărul de ore per elev absentate, Кол-во пропущенных часов на ученика, на hours per student, at
STATISTICA RP0533 pe nivele educaționale, după образовательном уровне, по кол-ву учников в the educational
numărul de elevi în clasă классе level, by number of
students in the class
Number of
STATISTICA RP0520 Numărul de posturi auxiliare Кол-во вспомогательных должностей
auxiliary posts
Number of
STATISTICA RP0515 Numărul de posturi de conducere Кол-во руководящих постов
managerial posts
Number of didactic
STATISTICA RP0508 Numărul de posturi didactice Кол-во педагогических должностей
posts
The average
number of school
Numărul mediu de discipline
Среднее кол-во школьных дисциплин, disciplines taught
școlare predate de un cadru
преподаваемых одним педагогическим by one didactic staff
STATISTICA RP0514 didactic (modul de angajate - de
кадром (тип трудоустройства- основной), по (type of
bază), după vechimea în munca
стажу педагогической деятельности employment-basic),
didactică
in terms of didactic
experience
The average
number of hours per
Numărul mediu de ore pe
Среднее кол-во часов в неделю, которые week, which are
săptămână pentru care sunt tarifate
оплачиваются педагогическим кадрам (тип paid for didactic
STATISTICA RP0513 cadrele didactice (modul de
трудоустройства-основной), по стажу staff (type of
angajate - de bază), după
педагогической деятельности employment-basic),
vechimea în munca didactică
in terms of didactic
experience
Participation in
Participare la national / regional /
Участие в олимпиадах/конкурсах
STATISTICA RP03.x1 olimpiade/concursuri international
национальных/региональных/международных
naționale/regionale/internaționale olympiads /
competitions
Report students per
Raportul elevi per cadre și cadre Отчет ученики на кадры, дополнительные staff and auxiliary
STATISTICA RP0523
auxiliare per cadre didactice кадры на педагогические кадры staff per didactic
staff
Report students per
Отчет ученики на педагогическую didactic staff,
Raportul elevi per post didactic,
должность, ученики на дополнительную students per
STATISTICA RP0522 elevi per post auxiliar și posturi
должность и дополнительные должности на auxiliary post and
auxiliare per post didactic
педагогическую должность auxiliary posts per
didactic staff

29
GHIDUL UTILIZATORULUI pentru utilizatorii Portalului “Date deschise despre învățământul general”

Special services for


Servicii speciale pentru elevii cu Специальные услуги для детей с особыми children with
STATISTICA RP05.x12
cerințe educaționale speciale образовательными потребностями special educational
needs
Students
STATISTICA RP03.x2 Transportarea elevilor Передвижение учеников
transportation
Admission of
Încadrarea absolvenților
Поступление выпускников гимназии на gymnasium
STATISTICA RP05.x2 învățământului gimnazial la studii
работу или учебу graduates to work
sau în câmpul muncii
or study
Schooling for
STATISTICA RP05.x4 Școlarizarea copiilor de 7-16 ani Школьное обучение детей в возрасте 7-16 лет children aged 7-16
years

30