Sunteți pe pagina 1din 25
ROMANIA Municipiul Bucuresti Abs EN PPh Primaria Sector 2 ed) won, ROMAN sy wa. p52s0 Cal 3 Chissigilor nr 1-13, To (4021) 209.6000 Fax (4071) 203.6081, et Primar Sector 2 Proiect HOTARARE privind aprobarea acordérii finanfarii nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, pentru Parohia Icoanei in vederea realizérii proiectului »»Model de viaja: Sfintii Bréncoveni”, declarat admis spre finanfare in urma selecfiei publice de proiecte derulate in baza Legii nr, 350/2005, cu modificarile si completiirile ulterioare, pentru domeniul CULTURA $1 CULTE - 2018 Primarul Seetorului 2 al Municipiului Bucuresti, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/201 pentru alegerea autoritafilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum gi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor local, rectificatt; Analizind: — Raportul de specialitate nr. 73842/09,07.2018 intocmit de cétre Directia Relatii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; — Raportul de specialitate nr. 75980/13.07.2018 intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; — Anunful de participare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vi-a nr. 42 din 06.03.2018; ~ Procesul verbal nr. 47/22.06.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul CULTURA $I CULTE; — Dispozitia nr. 805/28.03.2016 emis de catre Primarul Sectorului 2. privind cxercitarea cu caracter temporar de c&tre doamna Nifi Elena a funetiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucuresti. Nand in vedere reglementarile cuprinse in : Legea nr, 350/2005 privind regimul finanffrilor nerambursabile din fonduri alocate pentru activitifi nonprofit de interes general, cu. modificatile si dpi seBopletarile ulterioare; — Hotirarea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018; — Hotarérea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti nr. 13/20.02.2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finan{érilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, alocate pentru activitifi nonprofit potrivit Legii nr. 350/205, cu modificitile $i completarile ulterioare: — Hotirdrea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti nr. 14/20.02.2018 privind aprobatea Programului anual al finantérilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti in anul 2018, pentru activitayi nonprofit din domeniile: cultura si culte, sport, educatic, mediu si social, in conditiile Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completirile ulterioare, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei; ~ Hotérarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti nr. 37/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea comisiilor de evaluare a propumerilor de proiecte si a comisiei de solutionare a contestafiilor constituite in baza Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; — Hotirérea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti in Comisiile de evaluate si, respectiv, in Comisia de solufionare a contestatiilor aferente procedurii de selectie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanfarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, alocate pentru activitifi nonprofit potrivit Legii nr. 30/2005, cu modificarile si completirile ulterioare; — Dispozitia Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte si a comisiei de solufionare a contestafiilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificitile si completiiile ulterioare. dn temeiul art. 45 alin. (6) si art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicé locald, republicatd, cu modificarile si completdirile ulterioare; Propune prezentul proiect de HOTARARE ji), gy LURES ; CRE Art. 1 Se aproba acordarea finantirii nerambursabile in sum’ de 50504,40 lei, et bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pentru Parohia Icoanei in vederea realizarii proiectului ,,Model de via{i: Sfinfii Brancoveni”, declarat admis spre finanfare in urma selectiei publice de proiecte derulate in baza Legii nr. 350/2005, cu modificdrile si completarile ulterioare, pentru domeniul CULTURA $I CULTE — 2018. Art. 2 Suma mentionata la art. 1 va fi alocata din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018, Capitol: 67,02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol $9.22 — Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural. Art, 3 Contractul de finantare nerambursabila se incheie intre Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti si Parohia Icoanei, conform Formularului nr, 12 din Regulamenrul-cadruaprobat prin Hotrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti nt. 13/20.02.2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul Sinantérrilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, alocate pentru activiteji nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 4 (1) Pentru proiectul , Model de viafii: Sfintii Brancoveni”, Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti va finanta doar cheltuielile eligibile si numai in conditiile prevederilor Regulamentul-cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 gi ale Legii nr, 350/2005 privind regimul finantirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificirile si completirile ulterioare, (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul deruleirii contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii, Art. 6 Beneficiarul va prezenta, att la semnarea contractului de finantare nerambursabila, cat si la depunerea cererilor de plata aferente trangelor solicitate de la Autoritatea finanjatoare, Certificatul de atestare fiscala emis de Agentia Nafionala de Administrare Fiscal, aflat in termenul de valabilitate. Art. 7 Monitorizarea derulatii contractului de finanjare nerambursabila se va face de catre comisia de monitorizare constituita prin Dispozifie a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

S-ar putea să vă placă și