Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea „Științe Economice”

Catedra „Contabilitate și Informatică Economică”

Lucru individual

la disciplina „Tehnologii informaționale de comunicare”

STUDIU DE CAZ

„ȘCOALĂ MUZICALĂ”

Coordonator științific:

Autor:

Chișinău – 2017
Cuprins

Introducere................................................................................................................................................... 3
Baza de date ................................................................................................................................................. 4
Tabele ........................................................................................................................................................... 5
Interogări de selecție ................................................................................................................................. 10
Interogări de acțiune .................................................................................................................................. 17
Formulare ................................................................................................................................................... 21

2
Introducere

Microsoft Access este aplicația de management al bazelor de date pusă la dispoziție de


suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să stocăm și să administrăm
volume mari de date, organizate în unități numite înregistrări. O bază de date Access constă din
următoarele obiecte:

✓ Tabele – conțin toate înregistrările;

✓ Interogări – realizează extragerea unor date din una sau mai multe tabele, conform unor
criterii precizate de utilizator, în vederea vizualizării și actualizării datelor din BD;

✓ Formulare – un ansamblu de zone active, alcătuit din mai multe tipuri de elemente, ce
permit utilizatorilor să introducă efectiv informația;

✓ Rapoarte – instrument eficient pentru prezentarea informației stocate în BD prin


imprimare;

✓ Macrocomenzi – mijloc de automatizare a unei serii de acțiuni executate succesiv, ce


permite ridicarea gradului de eficientizare a activităților.

Utilitatea de asistență din aplicația Access asigură un proces simplu, pas cu pas, de
configurare a tabelelor, formularelor, paginilor de acces la date, rapoartelor și interogărilor.

Această lucrare prezintă o bază de date „Școală muzicală” ce include toate obiectele
necesare ca tabele, interogări de selecție, interogări de acțiune, interogări cu parametru, rapoarte
și formulare.

3
Baza de date
Baza de date (BD) - este un termen tehnic pentru o colecţie de informaţii care sunt organizate
sub forma unei liste.

Sistem de gestiune a BD(SGBD) – reprezintă un software care oferă utilizatorului posibilităţi


vaste de introducere, prelucrare şi prezentare a datelor. Acest mediu nu este numai comod, dar şi
de o productivitate înaltă, ce asigură o viteză mare de prelucrare a datelor.

Istoria SGBD cuprinde trei generaţii:


➢ modele ierarhice şi reţea;
➢ modele relaţionale;
➢ sisteme avansate: SGBD orientate obiect, SGBD deductive, SGBD distribuite.

Un SGBD trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele funcţii:


1 - de descriere
2 - de actualizare a BD
3 - de interogare a BD
4 - obţinerea datelor noi
5 - de întreţinere
6 - de securitate a BD

Microsoft Access este un SGBD comercial de tip desktop, fiind adecvat administrării bazelor
de date mici şi medii.

Stabilirea obiectivelor unei BD la etapa proiectării:


1. analiza domeniului de activitate în care va fi create şi utilizată BD (reprezintă descrierea verbal
a subiectelor, proceselor, fenomenelor şi legăturile reale care sunt prezente între subiectele
descrise);
2. datele iniţiale (definirea tabelelor pe care trebuie să le conţină BD şi legăturile dintre ele); la
proiectarea tabelelor se va ţine cont de urmă toarele:
▪ Unităţile de informaţie sunt introduse separat.
▪ Nu se permite dublarea informaţiei.
▪ În tabele nu se includ câmpuri care se calculează pe datele conţinute în tabel.
3. care vor fi datele de ieşire; (interogări, rapoarte, formulare,...)
4. posibilitatea reprezentării datelor sub diferite aspecte;
5. extinderea, modificarea BD cu eforturi minime;
6. asigurarea independenţei datelor;
7. asigurarea integrităţii informaţiei;
8. asigurarea securităţii datelor.

Obiectele BD:
✓ tabele(tables) reprezintăo colecţie de informaţii asociate unui subiect, cum ar fi studentul;
✓ interogări(queries) este o metodă de găsire a informaţiilor într-o bazăde date;

4
✓ formular(forms) oferă o metodă simplă de vizualizare şi introducere a informaţiilor într-o
bază de date;
✓ rapoarte(reports) sunt documente care rezumă informaţii din baza de date;
✓ pagini(pages) vă permit să accesaţi o bază de date din Internet folosind un browser Web;
✓ macrocomenzi(macro) economiseşte timp automatizând o serie de acţiuni într-o singură
acţiune;
✓ Module sunt programe pe care le creaţi într-un limbaj de programare denumit Visual Basic,
care extind funcţionalitatea unei baze de date.

Tabele
Tabelul reprezintă:
–structura bazei de date care stochează datele;
–conţine date despre un tip de entitate: clasă de obiecte (subiecte), evenimente sau cocepte cu
proprietăţi comune;
–grilă bidimensională: coloane, rânduri;
–la intersecţia rând - coloană se află valoarea;
–nume unic în baza de date.

Tipurile de date utilizate la definirea câmpurilor într-un tabel Access sunt:

 Text: este tipul de date implicit; este stocat orice tip de caracter, inclusiv cifre;
proprietatea Field Size stabileşte numărul maxim de caractere care se stochează şi are valori
cuprinse între 0 şi 255 de poziţii;
 Memo: este un tip similar cu tipul Text, dar stochează până la 64.000 de caractere;
 Number: este utilizat pentru stocarea valorilor numerice; proprietatea Field Size precizează
dimensiunea şi tipul valorii numerice;
 Date/Time: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei date calendaristice valide şi a
timpului orar; formatul de reprezentare a datei calendaristice şi a timpului orar este precizat
în proprietatea Format;
 Currency: este utilizat pentru stocarea valorilor monetare în vederea efectuării de calcule şi
comparaţii monetare;
 Autonumber: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei valori unice asociate pentru
fiecare înregistrare adaugată în tabel; valoarea este generată prin incrementarea ultimei valori
sau prin generare aleatoare conform setării din proprietatea New
Values (valoarea Increment sau Random);
 Yes/No: este utilizat pentru stocarea unei valori din maxim doua
posibile: true sau false, yessau no, on sau off conform setarii din proprietatea Format;
 OLE Object: este tipul de date utilizat pentru stocarea unui obiect OLE (Object Linking and
Embedding): foaie de calcul Excel, document Word, imagine, sunet, animaţie;
 Hyperlink: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei hiperlegături către o locaţie a unui
alt obiect din baza de date, document Office sau pagina Web;

5
 Lookup Wizard: permite execuţia aplicaţiei wizard Lookup Wizard care asistă
utilizatorul în operaţia de conversie a câmpului într-unul de tip lookup; iniţial, câmpul trebuie
să aibă asociat tipul de date Text, Number sau Yes/No.

Proiectarea bazei de date presupune următoarele etape:

•Determinarea subiectului tabelelor (entităţilor);


•Determinarea câmpurilor care vor intra în componenţa fiecărui table - structura tabelului;
•Determinarea cheii primare;
•Determinarea existenţei câmpurilor comune, în vederea stabiliri legăturilor între tabele.

Să se proiecteze o bază de date multitabelară cu tema “Școală muzicală”.


Domeniul de aplicare a BD: evidența sălilor de muzică.

6
7
8
9
Interogări de selecție
Interogarea bazei de date rezultă în regăsirea şi extragerea datelor stocate în aceasta, într-un
mod util scopului urmărit. Rezultatul unei interogări reprezintă o foaie de răspuns dinamic, care
nu mai există fizic după închiderea interogării.

Tipuri de interogări
În funcţie de modul de definire şi rezultatele acţiunii, interogarile pot fi clasificate astfel:
1. interogări simple sau de selecţie (folosind condiţii logice) – afișează datele din mai multe
tabele și nu permit actualizarea datelor;
2. interogări de actiune - delete query, update query, append query, make table;
3. interogări încrucişate – afişează valori rezumative (sume, medii) pentru un camp al unui
table şi le grupează în funcţie de setul de câmpuri listate;
4. interogări cu parametru - permit solicitarea unei singure informații care poate fi utilizată
și ca criteriu de selecție în interogare.
Fereastra constructorului de interogări este divizată în două panouri:
▪ panoul superior – afișează tabelele incluse în interogare și relațiile dintre tabele;
▪ panoul inferior – numit grila interogării include:
- Field: pentru plasarea cîmpurilor din tabele sau scrierea expresiilor cîmpurilor
calculate;
- Table: tabelul din care provine cîmpul:
- Sort: dacă interogarea este sortată pe baza cîmpului respective;
- Show: dacă este afișat cîmpul în rezultatul interogării;
- Criteria: criteriile care au fost aplicate cîmpului pentru a limita rezultatele
interogării.
La crearea criteriilor de selcție se utilizează următorii operatori:
❖ Operatorii aritmetici se folosesc pentru a executa calcule matematice . { +, -, *, /, \, ^,
MOD }
❖ Operatorii relaţionali se folosesc pentru a compara valorile a două expresii. { <, <=, >,
>=, =}
❖ Operatori logici: Or, And, Not, Like, In, Between
❖ Constante:- numerice: (120, 5, ...);
–texte(„Text”);
–date calendaristice (#12/10/2011#).
Interogările ce includ rîndul Total sunt numite interogări de totalizare.
Rîndul Total include următoarele funcții predefinite:
 Avg - media aritmetică
 Count – numărul total de valori

10
 First – prima valoare
 Last – ultima valoare
 Max – valoarea maximă
 Min – valoarea minimă
 StDev – deviația standard a valorilor
 Sum – suma valorilor
 Var – variația valorilor
În lista funcțiilor predefinite pot fi găsite și următoarele opțiuni:
 Opțiunea Group By se va utiliza pentru a defini criteriile de grupare. Ordinea de evaluare
a criteriilor de grupare este de la stinga la dreapta;
 Opțiunea Where se aplică dacă cîmpul este utilizat pentru a preciza anumite criterii de
selecție, dar nu se dorește efectuarea grupării după cîmpul respective;
 Opțiunea Expression se va utiliza pentru cîmpurile calculate ce returnează un singur
rezultat la nivelul grupului.

I. 1. Să se proiecteze o interogare de selecție care să afișeze informatii referitoare la categoria


canto.

11
2. Să se proiecteze o interogare de selcție care să afișeze lista persoanelor ce achita
contractual intre 3500 si 5000 lei.

3. Să se proiecteze o interogare de selecție care să afișeze lista sălilor ocupate în prima


jumatate a zilei.

12
II. 1. Să se proiecteze o interogare care să afișeze informații referitor la sala 1s.

2. Să se proiecteze o interogare care să calculeze nr persoanelor inscrise.

3. Să se proiecteze o interogare care să calculeze suma contactelor achitate pe grupe.

13
III. 1. Să se proiecteze o interogare care să calculeze prețul pe care îl achită fiecare persoana
pe luna.

2. Să se proiecteze o interogare care să afiseze lista elevilor cu nume si prenume prescurtat si


grupa.

14
3. Să se proiecteze o interogare care să calculeze suma totală ce trebuie achitata pentru contract
pentru 3 ani.

IV. 1. Să se proiecteze o interogare cu parametru care să prezinte informația cu referire la tip


gupa a elevilor.

15
2. Să se proiecteze o interogare cu parametru care să prezinte informația cu referire la elevi dupa
nume.

16
3. Să se proiecteze o interogare cu parametru care să prezinte informația cu referire la fiecare
elev.

Interogări de acțiune

O interogare de acțiune realizează o acțiune asupra înregistrărilor selectate conform criteriilor


stabilite.
Există patru tipuri de interogări:
1. Make –Table: permite păstrarea setului de date, ce corespunde criteriilor impuse, în formă
de tabele;

17
2. Update Query: se utilizează pentru a modifica valorile unor cîmpuri din înregistrările ce
corespund criteriilor impuse;
3. Delete Query: se utilizează pentru a lichida înregistrările ce corespund criteriilor selectate;
4. Append Query: se utilizează pentru adăugarea datelor în tabelele deja existente.

Rapoarte
Raportul reprezintă o modalitate de prezentare a rezumatelor informațiilor din unul sau mai
multe tabele conținute în BD. El conține o mare cantitate de informații selectate, prelucrate,
grupate după anumite reguli de prezentare în concordanță cu cerințele de informare ale
utilizatorului.

Controale utilizate la crearea rapoartelor:


18
1) Controale asociate - sunt cîmpuri de date prezente în obiectul anexat la raport, care se
gasesc în fereastra de dialog - Field List;
2) Controale neasociate – etichete, casete de text, formule, imagini grafice, butoane, care se
găsesc în fereastra de dialog – ToolBox.
Secțiunile unui raport
 DETAIL – conține controalele;
 REPORT HEADER/FOOTER – reprezintă antetele și subsolurile raportului.
 PAGE HEADER și PAGE FOOTER – sunt zone care se repetă în partea de sus sau de
jos a fiecărei pagini a raportului atunci când îl tipărești;
 GROUP HEADER și GROUP FOOTER – reprezintă antetele și subsolurile unui grup
de date, atunci când datele sursei de date ale raportului sunt grupate prin butonul de
grupare. De obicei, aici este locul unde se introduc titluri și subsoluri care conțin câmpul
după care se face gruparea, precum și expresii care conțin funcții (sume, medii, contoare).
a. Să se realizeze un raport care să afișeze preturile ce trebuie sa le achite elevii.

19
b. Să se realizeze un raport care să afiseze informatia dupa nume si prenume.

20
Formulare

Formularul reprezintă interfaţa de lucru între utilizator şi aplicaţia MS Access care permite:
21
1. extragerea, introducerea datelor din/în BD;
2. lichidarea, modifcarea datelor din BD;
3. afişarea mesajelor;
4. tipărirea informaţiilor.

Subformularul este un formular inclus într-un alt formular, pentru a permite afișarea datelor
din mai multe tabele sau interogări în diferite regime de vizualizare, aflate în relații de tipul unul
la mulți. Astfel, în formularul principal vor fi afișate datele din partea unu a relatiei, iar în
subformular cele din partea mai multi. Legătura dintre un formulat și un subformular reflectă
legătura dintre tabelele pe care se bazează.

Secțiunile unui formular


 DETAIL – conține câmpurile care se repetă în formular, împreună cu informațiile de
formatare și alte obiecte auxiliare.
 FORM HEADER/FOOTER – reprezintă antetele și subsolurile formularului.
 PAGE HEADER și PAGE FOOTER – sunt zone care se repetă în partea de sus sau de
jos a fiecărei pagini a formularului atunci când îl tipărești.
 GROUP HEADER și GROUP FOOTER – reprezintă antetele și subsolurile unui grup
de date, atunci când datele sursei de date ale formularului sunt grupate prin butonul de
grupare. De obicei, aici este locul unde se introduc titluri și subsoluri care conțin câmpul
după care se face gruparea.
a) De proiectat formularul-tabele, care reprezintă formularul ce conține atîtea butoane cite
tabele are BD.

b) De proiectat formularul-interogări, care să deschidă trei interogări.

22
c) De proiectat formularul-rapoarte, care să deschidă cele două rapoarte.

23
d) De proiectat formularul de bază care să conțină butoane de deschidere a formularelor
create anterior.

24

S-ar putea să vă placă și