Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Prisac Cristina

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Chişinău – 2018
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL “Modeco Prim”desfășoară activitatea de producere şi vînzare a franzelelor.


În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat următoarele intrări:
1. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA). Serviciile pentru
transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost descărcat de către angajaţii
entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri aferente punerii în funcțiune:
salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00 lei; serviciile secției auxiliare – 300,00
lei.

2. S-a procurat materie primă:


- la 02.10.201__ aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de 12,40
lei/kg;
- la 06.10.201__ aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;
- la 13.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului – 1000
kg, preţul de 13,30 lei/kg;
- la 19.10.201__ aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600 kg,
preţul de 12,60 lei/kg;
- la 27.10.201__ aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de 12,20
lei/kg;
- la 30.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului -700
kg, preţul de 12,90 lei/kg.
III. Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări aferente
elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare 5 ani,
valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează amortizarea
unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în exploatare,
utilizând metoda liniară de calcul a amortizării.
2. S-a consumat la 02.11.201__ materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg. Politicile
contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă care se determină prin
aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.
3. S-a calculat salariile:
1. muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;
2. administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;
3. personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;
4. vînzătorilor – 15 600,00 lei.

4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:


a. scopuri tehnologice – 3 900,00 lei;
b. necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
c. iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
d. iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.
5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:
a. secției de producție – 1 430,00 lei;
b. oficiul entității – 750,00 lei;
c. magazinului – 990,00 lei.
6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.
7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).
8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500,00 lei, cu plata ulterioară. Cost de intrare –
6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.
9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de numerar – 60
lei, care au fost reținute din salariul casierului.

Sarcini:
1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:
1. identificați modul de formare a costului de intrare a activului;
2. calculați costul de intrare a cuptorului;
3. înregistrați în contabilitatea SRL “Modeco Prim” operațiile economice cu privire la procurarea
cuptorului și materiei prime;
4. calculați soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul inițial la 01
octombrie 201_ constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg.
5. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestru IV a anului curent conform informației
din p. III a studiului de caz.
6. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor, știind că cantitatea de producție
obținută este 28 400 franzele și înregistrați în conturile contabile operațiile economice aferente
evidenții costurilor de producție.
7. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV a anului de gestiune în baza
informațiilor prezentate în studiul de caz.
8. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități al entității SRL
“Modeco Prim” și modul de prezentare a informației cu privire la poziția financiară în Situațiile
financiare.
1. Costul de intrare a obiectului procurat se formează din:

a) Preţul de cumpărare, taxele vamale, impozitele şi taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor


reducerilor, rabaturilor şi sconturilor comerciale la procurare;
b). Orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce în locul amplasării şi în starea
necesară pentru folosire după destinaţie

2.Costul de intrare =15000,00+1000,00+800,00+220,00+600,00+165,00+300,00=18085,00

3. Operaţiile economice ce reflectă procurarea cuptorului.


Nr.
Conţinutul operaţiunilor Suma (lei) Corespondenţa conturilor
economice
Debit Credit

1 Înregistrarea valorii utilajului procurat (fără 15000,00 121 521


TVA)
2 Reflectarea TVA aferentă utilajului procurat 3000,00 534 521
3 Înregistrarea cheltuielilor de transport (fără 1000,00 121 544
TVA)
4 Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor de 200,00 534 544
transport
5 Calculul salariilor angajaţilor cuvenite pentru 800,00 121 531
descărcarea utilajului
6 Reflectarea CAS şi PAM aferente salariilor 220,00 121 533
calculate
7 Calculul salariilor angajaţilor cuvenite pentru 600,00 121 531
instalarea utilajului
8 Reflectarea CAS şi PAM aferente salariilor 165,00 121 533
calculate
9 Înregistrarea serviciilor prestate de secţia 300,00 121 812
auxiliară
10 Reflectarea punerii în funcţiune a utilajului 18085,00 123 121
3.1. Operaţiile economice ce reflectă procurarea materiei prime

Nr. Conţinutul operaţiunilor economice Suma(lei) Corespondenţa conturilor

Debit Credit

1 Aprovizionare de la furinizori cu achitare 3720,00 211 521


ulterioară-300 kg ,preţ-12,40 lei/kg

2 Aprovizionare de la o entitate asociată – 6250,00 211 522


500 kg,preţ -12,50 lei/kg

3 Aprovizionare prin intermediul titularului 13300,00 211 226


de avans cu acordarea avansului -1000 kg
,preţ-13,30 lei.kg

4 Aprovizionare de la furnizor cu achitare 7560,00 211 224


din contul avansului acordat-600 kg,preţ
de 12,60 lei/kg

5 Aprovizionare de la furnizor cu achitare 9760,00 211 521


ulterioară-800 kg,preţ -12,20 lei/kg

6 Aprovizionarea prin intermediul 9030,00 211 532


titularului de avans fără acordarea
avansului -700 kg,preţ 12,90 lei/kg

4. Soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul inițial la 01 octombrie 2018
constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg

211 ,,Materiale”

Si= 6000,00

1)3720,00
2)6250,00
3)13300,00
4)7560,00
5)9760,00
6)9030,00

Rd= 49620,00 Rct= 0


Sf= 55620,00

5. Înregistrăm operațiile economice ce au avut loc în trimestru IV a anului curent conform


informației din p. III a studiului de caz.

a. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare 5
ani, valoarea reziduală – 800,00 lei

Valoarea de intrare-18085,00 lei

Termen de utilizare-5 ani

Valoarea reziduală-800,00 lei

Amortizarea anuală = (Valoarea de intrare – Valoarea reziduală) / Termenul de utilizare = (18085,00-


800,00) / 5 = 3457,00 lei

Perioada de Valoarea de Suma amortizării Amortizarea Valoarea


gestiune intrare acumulată contabilă

Punerea în 18085,00 - - 18085


funcţiune

Anul I 18085,00 3457,00 3457,00 14628,00

Anul II 18085,00 3457,00 6914,00 11171,00

Anul III 18085,00 3457,00 10371,00 7714,00

Anul IV 18085,00 3457,00 13828,00 4257,00

Anul V 18085,00 3457,00 17285,00 800


b. . S-a consumat la 02.11.2018 materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg. Aplicăm
metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

Data Intrări Ieșiri Stoc

Q P V Q P V C P V
l
kg Lei/kg kg Lei L kg Lei/ L
e
i /kg e kg e
i i

01.10 500 12,0 6000,00


.2017 0

02.10 300 12,40 3720,00 800 12,1 9720,00


.2017 5

06.10 500 12,50 6250,00 130 12,2 15964,0


.2017 0 8 0

13.10 1000 13,30 13300,0 230 12,7 29256,0


.2017 0 0 2 0

19.10 600 12,60 7560,00 290 12,6 36801,0


.2017 0 9 0

27.10 800 12,20 9760,00 370 12,5 46546,0


.2017 0 8 0

30.10 700 12,90 9030,00 440 12,6 55572,0


.2017 0 3 0

02.11 400 12,6 50520, 400 12,6 5052,00


.2017 0 3 00 3

Total 3900 - 49620 400 - 50520, - - -


0 00

400 12,6 5052,00


3

CMPi = V stocului prec.+ V ultim.intr./Q stoc.prec.+ Q ult.intr.

1.CMPi(02.10)=(6000+3720) : 800 = 12,15


2.CMPi(06.10) =(9720+6250) : 1300=12,28
3.CMPi(13.10) =(15964+13300) :2300=12,72
4.CMPi(19.10)=(29256+7560):2900=12,69
5. CMPi(27.10)=(36801+9760):3700=12,58
6.CMPi(30.10)=(46546+9030):4400=12,63

№ Conținutul operațiunilor economice S Corespondența


u conturilor
m
Debit Cred
a
it
(
l
e
i
)

1 Reflectarea punerii în funcțiune a cuptorului 18085,00 123 121


„Tunel”

2 Reflectarea consumului de materie primă pentru 50520,00 811 211


fabricarea produselor

3 Reflectarea calculului salariilor muncitorilor:


a)care fabrică produse 30100,00 811 531
b)administratorului secției de 18000,00 821 531
producție c)personalului 42500,00 713 531
administrativ al entității 15600,00 712 531
d)vânzătorilor
4 Reflectarea calculului CAS și PAM aferente
salariilor muncitorilor calculate:
a)care fabrică produse 8277,50 811 533
b)administratorului secției de producție 4950,00 821 533
c)personalului administrativ al entității 11687,50 713 533
d)vânzătorilor 4290,00 712 533

5 Reflectarea acceptării facturii


pentru energia electrică
consumată pentru: 3900,00 811 544
a)scopuri tehnologice 2750,00 821 544
b)necesități generale ale secției de 1808,00 713 544
producție 2100,00 712 544
c)iluminarea
oficiului
d)iluminarea
magazinului

6 Reflectarea acceptării facturii prezentate către


S.A.
„Respect” pentru 1430,00 821 544
paza: a)secției de 750,00 713 544
producție b)oficiul 990,00 712 544
entității
c)magazinului

7 Reflectarea consumului de haine speciale utilizate 1300,00 821 213


în secția de producție

8 Reflectarea vânzării franzelelor contra numerar


prin magazinul propriu, fără TVA 145900,00 241 611
TVA, 20%: 29180,00 241 534

9 Reflectarea valorii contabile a calculatorului 5900,00 721 123


Reflectarea vânzării calculatorului 8500,00 234 621
TVA 20% 1700,00 234 534
Reflectarea decontării amortizării calculatorului 900,00 124 123
1 S-a efectuat inventarierea
0 și s-a depistat: a)plusuri 670,00 213 612
de instrumente 60,00 714 241
b)lipsuri de 60,00 531 226
numerar
reținute din
salariul
casierului

1 Reflectarea trecerii costurilor indirecte în costuri 28430,00 811 821


1 directe de producție

1 Reflectarea costului efectiv a produselor fabricate 121227,50 216 811


2

6. Costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor știind că cantitatea de producție


obținută este de 28400 franzele.

Tipul de produs Franzele


Volumul de producţie 28400
Costuri materiale 50520,00
Costuri de personal 30100+18000=48100
Contribuţii CAS şi PAM 8277,50+4950=13,227.5
Costuri indirect de producţie 2750+1430+1300=5480
Costuri de producţie totale 121227,50
Costul producţiei unitare 4,27 lei
7. Contabilizăm veniturile și cheltuelile recunoscute în trimestrul IV a anului de gestiune în
baza informațiilor prezentate în studiul de caz.

N Conținutul operațiunilor economice S Corespondența


r u conturilor
m
Debit Credi
a
t
(
l
e
i
)

1 Reflectarea trecerii veniturilor pe


genuri de activitate la rezultatul
financiar total: a)Venituri din 145900,00 611 351
vânzări 670,00 612 351
b)Alte venituri din activitatea operațională 8500,00 621 351
c)Venituri din operațiuni cu active
imobilizate

2 Reflectarea trecerii cheltuelilor pe


genuri de activitate la rezultatul
financiar total: a)Cheltueli de 22980,00 351 712
distribuire 56745.50 351 713
b)Cheltueli administrative 60,00 351 714
c)Alte cheltueli din activitatea operațională 5900.00 351 721
d)Cheltueli cu active imobilizate

3 Rezultatul întreprinderii 69384,50 351 333


8. După ce am închis conturile de venituri și cheltuieli, aflăm rezultatul financiar al întreprinderii
SRL,,Modeco Prim” după relaţia ,, Venituri – Cheltuieli ”. Se pot înregistra 2 situaţii :

1. Veniturile > Cheltuieli, entitatea înregistrează profit


2. Veniturile < Cheltuieli, entitatea înregistrează pierdere

Reflectăm rezultatul activității SRL ,,Modeco Prim,, : Venituri – Cheltuieli =155070-


85685,5=69384,50

Dt 351 “ Rezultat financiar total ” Ct 333 “ Profit net al perioadei de gestiune – 69384,50

S-ar putea să vă placă și