Sunteți pe pagina 1din 28

 

2 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi curge traversînd fiecare celulă a


El mă va asculta. corpului meu. Medicamentele
(mîncarea şi apa sfinţită) sunt divin
Tatăl care este în noi este acela care ghidate şi dirijate şi orice (oricine,
îndeplineşte operele. oricare) mă atinge pe mine este dirijat
de maniera de a face ceea ce convine
"Candela mea este acum plină de
pentru mine. Eu ştiu că boala nu are
untdelemnul credinţei mele şi de punct de ultimă realitate; dacă ar fi
împlinire." fost să fie altfel, nimic nu putea
vindeca. Eu mă aşez (aliniez) în
Prezenţa care vindecă se găseşte exact
prezent de partea principiului infinit
acolo unde sunt eu. Starea mea fizică
de dragoste şi de viaţă şi eu ştiu şi
nu este decît o reflectare a gîndurilor
decretez că armonia, sănătatea şi pacea
mele care sunt asemănătoare umbrelor
se exprimă acum în corpul meu.
proiectate pe un ecran. Eu ştiu că
pentru a schimba imaginile pe ecran Prezenţa care vindecă se găseşte exact
trebuie ca eu să schimb proiecţia. acolo unde este mama mea. Starea ei
Spiritul meu este bobina de proiecţie şi fizică nu este decît o reflectare a
în prezent eu proiectez în propriul meu gîndurilor sale care sunt asemănătoare
spirit imaginea de integritate, de umbrelor proiectate pe un ecran. Eu
armonie şi de sănătate perfectă a mea. ştiu că pentru a schimba imaginile pe
Prezenţa vindecătoare infinită care a ecran trebuie ca eu să schimb
creat corpul meu şi toate organele proiecţia. Spiritul meu este bobina de
mele saturează în prezent fiecare atom proiecţie şi în prezent eu proiectez în
al sufletului meu şi un ocean de pace propriul meu spirit imaginea de
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 3

integritate, de armonie şi de sănătate Inteligenţa infinită mă conduce şi mă


perfectă a mamei mele. Prezenţa ghidează în toate privinţele. Sănătatea
vindecătoare infinită care a creat perfectă este la mine şi legea armoniei
corpul mamei mele şi toate organele operează în spiritul meu şi în corpul
sale saturează în prezent fiecare atom meu. Frumuseţea, dragostea, pacea şi
al sufletului ei şi un ocean de pace abundenţa sunt ale mele. Principiul
curge traversînd fiecare celulă a acţiunii juste şi de ordin divin (de
corpului ei. Medicamentele (mîncarea natură divină) guvernează toată viaţa
şi apa sfinţită) sunt divin ghidate şi mea. Ştiu că premiza mea majoră este
dirijate şi orice (oricine, oricare) o bazată pe adevărurile eterne ale vieţii
atinge pe mama mea este dirijat de şi eu ştiu, eu simt şi eu cred că
maniera de a face ceea ce convine subconştientul meu acţionează (pune
pentru ea. Eu ştiu că boala nu are în acţiune) numai după natura gîndirii
punct de ultimă realitate; dacă ar fi mele conştiente.
fost să fie altfel, nimic nu putea Prezenţa vindecătoare a
vindeca. Eu mă aşez (aliniez) în subconştientului meu curge
prezent de partea principiului infinit traversîndu-mă numai în armonie,
de dragoste şi de viaţă şi eu ştiu şi sănătate, pace, bucurie şi
decretez că armonia, sănătatea şi pacea
abundenţă. Prezenţa vindecătoare
se exprimă acum în corpul mamei
este o inteligenţă vie, un prieten
mele.
minunat.
Neg această aparenţă de boală. E Corpul meu şi toate organele mele
nereală şi de aceea nu poate fi au fost create de inteligenţa infinită
înregistrată de conştiinţa lui …numele.. ; a subconştientului meu. Ea ştie cum
acest om este o idee perfectă în Mintea

Divină, substanţă pură exprimînd
perfecţiunea.
4 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

mă vindece, înţelepciunea ei putere şi stăpînire. Este imaginea


modelează toate organele mele, perfectă a omului, înregistrată în
ţesuturile mele, muşchii mei şi Mintea Divină, aşteptînd
oasele mele. Această prezenţă recunoaşterea omului, fiindcă omul
poate să fie numai ceea ce se vede el
vindecătoare infinită care este în
însuşi că este, şi atrage numai ce el
mine transformă în prezent fiecare
însuşi se vede atrăgînd.)("Atragi la
atom al fiinţei mele şi mă face
tine lucrurile la care te gîndeşti
sănătos (sănătoasă) şi perfect(ă). Eu constant." Dacă întreţii gînduri de
aduc mulţumire pentru vindecarea, lipsuri, atragi lipsurile; dacă gîndurile
care, o ştiu, se împlineşte acum. se concentrează pe nedreptate, vei
Operele inteligenţei creatoare care suscita şi mai multă nedreptate.)
este în mine sunt minunate.
Creştinismul e bazat pe legea iertării.
Pun această situaţie în mîinile Iubirii şi Christ ne-a mîntuit de blestemul legii
Înţelepciunii Infinite şi dacă această karmice şi Christ dinăuntrul fiecărui
situaţie ........(boală, lipsă de bani, om este Mîntuitorul şi salvatorul
insucces, excursie, ură, .....) este un tuturor condiţiilor nearmonice.
plan divin, o binecuvîntez şi nu mai
Spirit Infinit noi chemăm legea iertării
rezist deloc, dar dacă ea nu-i
şi mulţumim că ea este în favoarea
plămădită în Mintea Divină, aduc
noastră. Acest om nu poate pierde
laude că ea este acum dizolvată şi
sănătatea perfectă, armonia, pacea,
desfăcută". "Fie voia Ta, nu a mea!"
prosperitatea, dragostea şi perfecta
În Mintea Divină totul este perfect !!
expresie de sine, care sunt ale lui, prin
(Este legea care se răzbună, nu
Drept Divin.
Dumnezeu. Dumnezeu vede pe om
perfect, creat după chipul Lui şi îi dă
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 5

(Spirit Infinit eu chem legea iertării şi Eu ţin totdeauna trează viziunea


mulţumesc că este în favoarea mea. asupra realizării mele şi cer
Eu nu pot pierde sănătatea perfectă, manifestarea celor ce am primit cu
armonia, pacea, prosperitatea şi adevărat: sănătate perfectă, dragoste,
perfecta mea expresie de sine, care belşug, armonie, pace, prieteni,
sunt ale mele prin drept divin.) perfectă expresie de sine, pentru mine
şi pentru cei dragi.
Chem legea iertării ca să neutralizez Toate acestea sunt idei perfecte
situaţia. înregistrate în Mintea Divină şi trebuie
Fac afirmaţiile despre Adevăr în mod să-mi vină mie prin mine şi nu la
regulat şi mă bucur şi mulţumesc că mine.
am primit în Adevăr. Eu sunt o idee perfectă în Mintea
Divină şi cer sănătatea, prosperitatea,
Inspiraţia Celui Atot Puternic mă
dragostea, succesul, pacea, armonia
va proteja şi eu voi avea tot ceea ce
perfecte şi perfecta expresie de sine
îmi trebuie. care sunt plămădite pentru mine de
Inteligenţa Infinită.
"Înainte ca ei să Mă cheme, Eu le
Mulţumesc acum lui Dumnezeu
voi răspunde. Înainte ca ei să
Donatorul pentru Dumnezeu
isprăvească de vorbit, Eu le voi
Darul.
îndeplini dorinţa." Isaiia 65:24.

Nu sunt zdruncinată de aparenţe şi mă


bucur încă din captivitate. Aceasta
înseamnă că eu persist în viziunea mea
şi dau mulţumiri că sfîrşitul este
aproape şi că eu am primit.
6 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

"Aşteaptă-te ca Dumnezeu să-ţi Dacă devenim conştienţi de


acorde binele care ţi se pare cel mai reuşită, aceasta ne este acordată,
irealizabil, cu condiţia totuşi, să nu căci reuşita şi abundenţa sunt stări
te limitezi la mijloacele care îl vor de spirit.
face să apară."
Abundenţa mea vine de la
Nu spune cum ai vrea să se
împlinească sau să nu se Dumnezeu. Prin efectul Graţiei şi al
împlinească. mijloacelor perfecte, surprize
"Dumnezeu este cel care acordă magnifice se vor manifesta în viaţa
"Darul" şi creează El însuşi căile mea (şi în afacerile mele).
minunate prin care acesta se va Abundenţa mea provine de la
manifesta. Dumnezeu. Eu posed punga magică a
Nimic nu mă poate despărţi de Spiritului care nu poate fi goală. Cînd
Dumnezeu cel care acordă darul, prin banul iese, el este imediat înlocuit.
urmare, nimic nu mă poate despărţi de (Cînd sănătatea iese, ea este imediat
Dumnezeu-Darul. Darul este înlocuită.) Prin efectul Graţiei şi prin
Dumnezeu în acţiune. mijloace perfecte ea este plină ochi.
Să fii conştient că orice
binecuvîntare este Dumnezeu în Cel Etern este păsorul meu, eu nu
acţiune. Să-l vezi pe Dumnezeu pe voi fi sărac. Psalmul 23:1.
fiecare chip, şi să vezi binele în orice
Zorile Succesului meu, ale Fericirii
împrejurare; aceasta îţi va permite
mele, ale Abundenţei mele, se vor
să fii stăpînul oricărei situaţii.
ridica cu siguranţă. Fiecare zi are o
Totul este prea frumos şi va fi mare importanţă: "Fii atent azi,
adevărat, totul este minunat şi se va acesta este salutul aurorei" spune un
întîmpla, totul este prea bun şi va minunat poem sanscrit. Azi, Cel
dura, pentru că eu aştept binele meu Etern este Păstorul meu. Azi nu voi
de la Dumnezeu. fi sărac, pentru că marele principiu
Creator şi cu mine suntem unul şi
identici.

"Locul în care mă aflu este cel în


care voi recolta".

Dacă vrei să-ţi păstrezi bunurile, nu


pierde din vedere niciodată că ele sunt
manifestări ale lui Dumnezeu. "Ceea
ce El ne-a dăruit nu poate fi risipit"
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 7

Ideea divină în privinţa omului este Cînd binecuvîntez ofrandele, eu afirm


abundenţa. că fiecare dintre ele va reveni de o mie
Hambarele trebuie să-ţi fie pline, cupa de ori donatorului său.
trebuie să debordeze, dar trebuie să
(Cuvîntul tău este candela ta.
înveţi să ceri corect. Fă de exemplu,
Cuvîntul şi gîndirea sunt o formă de
această afirmaţie: Eu fac apel la
activitate (energie) şi nu se întorc
legea creşterii. Abundenţa mea vine
niciodată la autorul lor fără efect.
de la Dumnezeu şi, prin efectul
Un savant a declarat că cuvintele
Graţiei, ea afluează şi creşte. Această
sunt îmbrăcate de lumină. "Noi
declaraţie nu vă sugerează nici cea mai
mică idee de economie sau de boală. recoltăm continuu fructul
Ea vă dă sentimentul abundenţei în cea cuvintelor pronunţate.")
de-a patra dimensiune şi lasă
Arunc povara lipsei, lui Christ
Inteligenţei divine grija de a o realiza.
dinăuntrul meu şi eu merg liberă
Eu sunt gata în fiecare clipă să-mi spre abundenţă.
primesc binele; eu nu pierd nici o (În locul "lipsei" se poate arunca
ocazie. boala, ura, neîncrederea, lenea,
invidia, îngrijorarea, mînia, neputinţa,
"Eu voi binecuvînta pe Cel Etern în lipsa concentrării, lipsa memoriei,
orice clipă. Lauda mea pentru El oboseala, enervarea .........şi se merge
va fi mereu pe buzele mele". liber spre opusul fiecăreia.)

(Exemplu aplicabil după necesităţi) Fiindcă este o singură putere,


"Eu mulţumesc pentru călătoria mea Dumnezeu, acest om este aici pentru
divin proiectată, divin finanţată prin binele meu, pentru posperitatea mea.
efectul graţiei şi de o manieră Salut Divinitatea în acest om şi spun:
perfectă." "văd numai eul tău divin, te văd aşa
(Eu mulţumesc pentru serviciul meu cum te vede Dumnezeu, perfect, făcut
divin proiectat, divin finanţat prin după chipul şi asemănarea Lui".
efectul Graţiei şi de o manieră
Sunt identificat în dragoste cu spiritul
perfectă.
oricui este în legătură cu dorinţa mea
Eu mulţumesc pentru sănătatea mea
(dorinţele mele de sănătate, dragoste,
divin proiectată, divin acordată prin
bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine).
efectul Graţiei şi de o manieră
Las Ideea Divină să se manifeste în
perfectă.)
această situaţie.
Acum este momentul favorabil. Spirit Infinit deschide-mi calea pentru
Voi avea azi o şansă extraordinară. sănătate, dragoste, bogăţie şi perfectă
expresie de sine, pentru mine şi pentru
cei dragi.
8 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

Există un gol pe care eu am să-l umplu pregătiri active pentru a primi şi în


şi pe care nimeni altul nu-l poate vizibil.
umple, ceva ce am de făcut, ceva ce
nimeni altul nu-l poate face pentru Spirit Infinit, dă-mi o îndrumare
mine. hotărîtă, descoperă-mi perfecta mea
(Există un gol pe care tu ai să-l umpli expresie de sine, arată-mi care talent
şi pe care nimeni altul nu-l poate trebuie să-l folosesc acum.
umple, ceva ce ai de făcut, ceva ce Sunt deplin pregătit(ă) pentru planul
nimeni altul nu-l poate face pentru divin al vieţii mele, şi sunt fără frică în
tine.) orice împrejurare mă aflu.

Spirit Infinit deschide calea pentru o Nimic nu poate împiedica, nimic nu


mare abundenţă (de sănătate, dragoste, poate întîrzia manifestarea Planului
bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine). Divin în viaţa mea.
Ea e un magnet irezistibil la tot ce-i Lumina Luminilor inundă cărarea mea
aparţine prin drept divin. cu strălucirea Ei, arătîndu-mi calea
larg deschisă a reuşitei.
Spirit Infinit deschide calea dreaptă
pentru casa mea dreaptă şi prosperă, Oricît de încurcată ar părea situaţia,
Inteligenţa Infinită o va rezolva.
pentru familia mea sănătoasă,
prosperă şi armonioasă, pentru Eu las acum pe Dumnezeu să
prietenii mei drepţi şi prosperi, pentru descurce această afacere.
serviciul meu drept. Mulţumesc că
aceasta se manifestă acum prin milă, În Spiritul Universal totul se află mai
pe calea cea dreaptă în mod perfect. întîi în stadiu de idee, dorinţa noastră
sinceră concretizează ideea în planul
Tată ceresc, voi judeca, voi vroi, voi material.
acţiona, dar îndrumă-mi judecata,
voinţa, faptele către ţelul exact ce Mijloacele lui Dumnezeu sunt
trebuie să-l ating. (Yogananda) ingenioase, metodele Sale sunt sigure.

"În Mintea Divină se află numai


Dumnezeu face posibil ceea ce este
îndeplinirea, de aceea realizarea mea imposibil şi aceasta mi se şi întîmplă.
este completă, munca mea perfectă, Imprevizibilul se întîmplă, binele care
casa mea perfectă, sănătatea mea şi a mi se părea imposibil mi se împlineşte
familiei mele perfectă." acum.
Toate cererile mele sunt idei perfecte, ("Neprevăzutul se întîmplă !" Iată o
înregistrate în Mintea Divină şi idee pe care gîndirea o accepta cu
trebuie să se manifeste "prin Graţie, greu.)
pe o cale perfectă". Dau mulţumiri că ("Poruncile Tale mă fac mai înţelept
am primit aceasta în invizibil şi fac decît duşmanii mei" striga
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 9

Psalmistul. Inamicii fiecăruia sunt (Zidurile săraciei şi ale întirzierilor se


îndoielile, temerile, bănuielile.) prăbuşesc şi, prin Graţie, eu intru în
Pamîntul Făgăduinţei care îmi este
Geniul care este în mine este eliberat. destinat!)
Acum îmi împlinesc destinul.
Braţul lui Dumnezeu se întinde
Eu ascult întotdeauna de intuiţia mea deasupra oamenilor şi lucrurilor, El
şi sunt Norocul în persoană. dirijează şi protejează interesele mele.
"Nimic din toate acestea nu mă Inspiraţia Celui Atot Puternic mă va
emoţionează", aceasta este legea proteja şi eu voi avea tot ceea ce îmi
ocultă a indiferenţei. trebuie.
Numai aşa barca ta poate intra în port
pe o mare calmă. (Pentru a avea conştiinţa prosperităţii)
Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce
(Invidia şi ranchiuna provoacă vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot
scurtcircuite în curentul binelui tău şi ce-mi trebuie. (DaEl Walker)
te privează de .... bunătăţi !)
(Pentru a neutraliza gelozia şi Eu sunt copilul lui Dumnezeu şi Tatăl
resentimentul, dar nu numai.) îmi va da tot ce am lipsă acum şi
Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alţii, întotdeauna. Sfînt, Sfînt, Sfînt este
El o va face acum pentru mine şi chiar Dumnezeu !
mai mult.
Pentru ca Ideile Divine să
(Dacă ţi se întîmplă să fii gelos şi
răzbunător, te sfătuiesc să faci această năvălească în conştiinţa mea în
afirmaţie: Ceea ce Dumnezeu a făcut vreme ce ideile eronate se vor risipi,
pentru alţii El va face şi pentru mine, nu voi dori decît ceea ce Dumnezeu
acum, şi chiar mai bine.) doreşte pentru mine.
Orice plantă care nu a fost
(A trăi în trecut, a te plînge de semănată de Tatăl meu care este în
necazurile tale, aceasta ridică un zid ceruri, trebuie să fie smulsă.
gros în jurul Ierihonului tău.)
(Reuşita nu este un secret, este un Eu şi Marele Principiu Creator al
sistem. Universului suntem ca unul singur şi
Foarte mulţi oameni se lovesc de identici. Voi suferi o lipsă oarecare
zidurile descurajării.) dacă voi pierde contactul cu
Zidurile lipsurilor şi ale întîrzierii se Principiul Creator în care trebuie să
prăbuşesc acum: prin Graţie eu intru mă încred şi mă încred total căci El
în Pămîntul Făgăduinţei care îmi este este Inteligenţa Absolută şi ştie să
destinat ! obţină realizări perfecte.
(Ea se văzu în mod clar trecînd peste
un zid prăbuşit şi, aproape imediat, Lumea este plină de atît de multe
binele pe care-l aştepta se manifestă.) lucruri ! Eu sunt sigură că vom fi
10 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

fericiţi ca nişte regi ! De aceea să "O! Doamne DUMNEZEULE,


privim cu încîntare ceea ce se află în Tu Cel ce eşti totul şi pretutindeni,
faţa noastră. Tu Cel ce eşti Viaţa vieţii mele,
Duhul duhului meu, ai milă de mine
Aşadar devin conştientă de Miracol:
şi umple-mă cu Duhul Tău cel sfînt
mă pregătesc să fac experienţa Lui şi-
şi cu iubirea Ta, să nu mai încapă
L invit să survină în viaţa mea şi a
celor dragi mie, acum şi pentru nimic altceva în inima mea, în afară
totdeauna pe calea cea dreaptă, de Tine. Nu doresc nici o
perfectă şi armonioasă. binecuvîntare, ci pe Tine însuţi, pe
Tine cel ce eşti izvorul vieţii şi
Acum este momentul favorabil. Astăzi binecuvîntării. Nu vreau nici lumea,
este ziua propice. Binele care îmi este nici deşertăciunile, nici slava ei, nu
destinat poate surveni dintr-un vreau nici chiar cerul, dar Te vreau
moment în altul. Privesc cu încîntare pe Tine; căci unde eşti Tu, acolo e şi
ceea ce se află în faţa mea. Sunt
cerul! În Tine mi-am aflat pacea şi
plin(ă) de expectativă divină.
fericirea inimii mele. Pentru Tine
Mulţumesc că deja am primit în
este creată inima mea, nu pentru alte
planul invizibil sănătate, bogăţie,
făpturi. De aceea inima mea nu-şi
dragoste, fericire şi perfectă expresie
poate afla nicăieri odihna, decît în
de sine, şi mulţumesc că în consecinţă
Tine, Tată, Cel ce ai sădit în mine
etapele care mă vor conduce la ele
sunt pregătite şi ele. această sete de pace şi Dumnezeire.
Smulge din inima mea tot ceea ce
Orice fac cer să fiu ghidată, pe calea este potrivnic voinţei Tale,
cea dreaptă, perfectă şi armonioasă. sălăşluieşte Tu în adîncul ei şi
călăuzeşte-o Tu însuţi! Amin!"
Cer întotdeauna o linie de conduită
precisă ca să-mi fie indicată.

Eu sunt gata în fiecare clipă să-mi


primesc binele. Eu nu pierd nici o
ocazie. NEGAŢII ŞI AFIRMAŢII
Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi
El mă va asculta. Pentru prosperitate -
Dumnezeu este venitul meu sigur si
Mă gîndesc la forţa irezistibilă a
mari sume de bani îmi vin repede prin
gîndirii pe care Dumnezeu deja mi-a
mila lui, pe calea cea dreaptă.
pregătit-o (gîndirea), pentru a-mi
arăta care e drumul către El, către Pentru ocupaţia cea dreaptă -
reuşită, armonie, perfecţiune,
1. Orice plan pe care Tatăl meu din cer
eliberare.
nu l-a plănuit, să se desfacă şi să
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 11

dispară şi Ideea Divina să se manifeste Pentru serviciul drept -


acum. Am un serviciu perfect pe o cale
perfectă. Îmi îndeplinesc serviciul
2. Numai ceea ce e adevărat la perfect pentru o plată perfectă.
Dumnezeu este adevărat şi pentru
mine, căci eu şi Tatăl una suntem. Pentru eliberare de orice
captivitate -
3. Iubirea divină dizolvă şi nimiceşte Arunc orice greutate lui Christos
acum oricare stare greşită din mintea, dinăuntrul meu şi eu sunt liber(ă) şi
trupul şi ocupaţiile mele. Iubirea fără nici o povară.
divină este cea mai mare putere
chimică şi dizolvă fiecare lucru care Din viaţa şi propovăduirea
nu-i ca ea însăşi. Maeştrilor din
Pentru credinţă - Orientul îndepărtat.
Aşa cum sunt una cu Dumnezeu, sunt
- Despre viaţă, tinereţe şi fericire
una cu bunul meu, fiindcă Dumnezeu
-
este amîndouă: Donatorul şi Darul. Nu
se pot separa Donator de Dar. Amintiţi-vă că tinereţea este sămînţa
iubirii lui Dumnezeu, împlîntată în
Pentru sănătate -
corpul divin al omului. Într-adevăr,
Iubirea divină inundă conştiinţa mea
tinereţea este divinitatea în om;
cu sănătate şi fiecare celulă din trupul
tinereţea este viaţa spirituală, viaţa
meu e umplută de lumina (armonia şi
frumoasă. Bătrîneţea nu este
perfecţiunea) Christică.
spirituală, este mortală, urîtă,
Pentru vedere - neadevărată. Gîndurile de durere, de
Ochii mei sunt ochii lui Dumnezeu, eu frică şi de griji sunt urîte, gînduri pe
văd cu ochii Spiritului. Văd clar care noi le numim bătrîneţe. Gîndurile
drumul deschis. Nu există nici un de bucurie, de dragoste şi de ideal
obstacol în calea mea. Văd clar planul creează frumuseţea numită tinereţe.
perfect. Bătrîneţea este doar o coajă în care
zace piatra scumpă a realităţii, adică
Pentru îndrumare - giuvaerul tinereţii. Obişnuiţi-vă ca în
Sunt divin sensibil(ă) la urmările mele voi să menţineţi conştiinţa copilăriei.
intuitive şi dau ascultare imediat Închipuiţi-vă copilul divin din voi.
voinţei Tale. Înainte de a adormi spuneţi conştiinţei
voastre: "Eu recunosc că în mine
Pentru auz -
Urechile mele sunt urechile lui trăieşte un corp spiritual al bucuriei
Dumnezeu. Eu aud cu urechile care este veşnic tînar şi veşnic
Spiritului. Sunt cu voinţa să fiu frumos. Sufletul, ochii, nasul, gura,
condus(ă). pielea sunt frumoase şi spirituale şi
eu posed corpul copilului divin care
12 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

acum este desăvîrşit". Repetaţi aceste devine realitate. Eu sunt copilul lui
cuvinte şi meditaţi asupra lor pînă Dumnezeu şi Tatăl îmi va da tot ce
adormiţi. am lipsă acum şi întotdeauna.
Dimineaţă cînd vă sculaţi, spuneţi tare
Sfînt, Sfînt, Sfînt este
vouă înşivă: "Deci iubite (numele
Dumnezeu!
tău) în tine lucrează un alchimist
divin". Prin puterea spirituală a Învaţă să te pătrunzi întotdeauna de
acestei afirmări, s-a produs în această bucurie. Dă-ţi asigurarea: Iubirea
noapte dezvoltarea şi transformarea şi veşnică umple sufletul meu şi
o evoluţie dinăuntru în afară. Deci pătrunde corpul meu, cu viaţa Sa
Spiritul a pătruns în corpul nostru
desăvîrşită.
spiritual, în templul intim. Alchimistul
din noi a lăsat să se distrugă celulele Fă totul în jurul tău luminos şi frumos.
moarte si epiuzate şi a produs ca Întrebuinţează spiritul de umor şi
pielea să se înnoiască cu aurul de bucură-te de lumina soarelui... şi
sănătate şi frumuseţe. Într-adevăr, Siddha a menţinut în toate timpurile
acolo unde apare iubirea divină, acolo metode inspirative, aşa cum
este tinereţea veşnică. Alchimistul Dumnezeu le-a exprimat prin fiecare
divin locuieşte în corpul meu propriu om şi creatura, în conştiinţa lor, că
şi formează încontinuu celulele Dumnezeu este totul şi că Dumnezeu
tinere şi frumoase de copil. Spiritul se revelează în toţi şi toate. Slavă lui
tinereţii este în corpul meu, şi totul Dumnezeu şi pe pămînt pace şi
este bun. Sfînt, Sfînt, Sfînt este bunăvoire.
Dumnezeu!
"Acum sfărîm şi dărîm prin cuvîntul
Învaţă să rîzi şi să zîmbeşti ca un meu rostit, toate înregistrările greşite
copil. Un surîs venit din suflet este o din mintea mea subconştientă.
uşurare spirituală. Un surîs adevărat Acestea trebuie să se întoarcă la
este într-adevăr ceva frumos, ca o grămada de nisip a nimicniciilor
operă de artă a legiuitorului nemuritor. originale, fiindcă ele au provenit din
Este bine să zicem cu convingere: Eu propria mea imaginaţie deşartă. Fac
emit un cuget iubitor în întreaga acum noi înregistrări perfecte prin
lume şi doresc ca toate fiinţele să fie Crist dinăuntrul meu, înregistrări de
fericite şi binecuvîntate. Dă-ţi ţie sănătate, bogăţie, dragoste şi
asigurarea înaintea unei zile de lucru: desăvîrşită expresie de sine."
În mine trăieşte o formă desăvîrşită,
o formă divină. Eu sunt acum exact
MEDITAŢIE
aşa cum am dorit întotdeauna. Eu O, Tată!
îmi construiesc în fiecare zi frumosul 1. Îţi binecuvîntez zilnic frumuseţea
din mine, atîta timp pînă acesta 2. În ochi am lumina dragostei tale
3. Mă împodobesc cu lumina Ta
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 13

4. Adevărul Tău vorbeşte prin gura mea Formule ale Maestrului


5. Respir cu suflul Tău de viaţă
6. Prin dragostea Ta trăiesc veşnic
Peter Deunov
7. Aud glasul Tău
8. Fiinţa mea cu mădularele ei este fiinţa Ta
9. Inima mea este inima Ta Nu există iubire ca iubirea lui
10. Tu eşti Viaţa, Sănătatea şi Puterea mea, Dumnezeu,
prin Spiritul Tău trăiesc. Numai iubirea lui Dumnezeu este
iubire.

Nu există înţelepciune ca
Omraam - Noul pămînt _ Cîteva înţelepciunea lui Dumnezeu,
formule şi rugăciuni Numai înţelepciunea lui Dumnezeu
este înţelepciune.
Formulă pentru conducător
"Doamne, protejează-ne de noi înşine Nu există adevăr ca adevărul lui
ªi de toţi cei care ne înconjoară Dumnezeu,
Păstrează-ne în lumină Numai adevărul lui Dumnezeu este
Trimite-ne nouă un înger care să ne conducă." adevăr.
Formulă pentru oprirea sîngelui
Nu există dreptate ca dreptatea lui
Prin sîngele lui Adam a venit moartea
Dumnezeu,
Prin sîngele lui Hristos a venit viaţa
Sînge opreşte-te ! (de trei ori) Numai dreptatea lui Dumnezeu este
dreptate.
Doamne, nu-mi da prea mult
ca să nu te uit Nu există virtute ca virtutea lui
şi nu mă lipsi de prea mult Hristos,
ca să nu mă revolt ! Numai virtutea lui Hristos este
virtute.
Dumnezeul meu, Tu poţi dispune de mine
după voinţa Ta Nu există slavă ca slava lui
pentru slava şi realizarea Împărăţiei Tale. Hristos,
Tot ce este al meu Îţi aparţine,
Numai slava lui Hristos este slavă.
voi împlini voinţa Ta.
Dumnezeul meu sunt al Tău servitor. Nu există forţă ca forţa spiritului,
Inima pură ca un cristal Numai forţa spiritului este forţa
Intelectul luminos ca soarele, lui Dumnezeu !
Sufletul larg cum e universul,
Spiritul puternic ca Dumnezeu şi unit cu Formule de consacrare

Doamne iubesc înţelepciunea Ta Ardeţi tămîie şi spuneţi:


Cred în iubirea Ta "Prin Atotputerea nelimitată a
Sper în puterea Ta ! (de trei ori) Numelui lui Dumnezeu, IOD HE VAU
HE, şi prin Atotputerea Mamei Divine
şi a Cuvîntului Magic, fie ca toate
14 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

entităţile impure şi malefice să fie Trimite-mi lumina Ta ca să nu calc


izgonite din acest loc (sau obiect). poruncile Tale.
Vă dăruiesc acest loc (sau acest Îngăduie-mi să Te contemplu.
obiect). Te voi asculta, voi împlini voinţa Ta".
O, Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru,
O, Mamă Divină, O, Hristos, O, Duh Vă adresaţi apoi Îngerilor şi
Sfînt, pentru onoarea voastră, pentru Arhanghelilor:
slava voastră, pentru Lumină, pentru a "Deseori aţi venit să-mi aduceţi
nu intra în stăpînirea nici unei forţe mesaje din partea Creatorului ca să mă
contrare. Amin. Aşa să fie! avertizaţi sau să mă luminaţi, dar
aflîndu-mă în tumultul pasiunilor nu
"Dumnezeul meu, luminează-mă ! v-am auzit vocea...
Fiecare lucru să-mi apară aşa cum l-ai Vă rog, continuaţi să-mi aduceţi
creat Tu ! lumina, pentru că vreau să vă ascult.
Luminează-mi calea !" Ştiu că sunteţi cei mai mari slujitori ai
lui Dumnezeu, vă respect şi vă
Doamne fă-mă să dispar în iubesc."
eternitatea Ta şi în Imensitatea
Ta, iar în locul meu, vino să Apoi adresaţi-vă Maeştrilor,
locuieşti şi să te manifeşti Tu: binefăcătorii umanităţii, tuturor
Ca înţelepciune prin inteligenţa mea, celor ce s-au sacrificat pînă la
Ca iubire prin inima mea, capăt pentru Cauza Divină:
Ca putere prin voinţa mea, "Maeştrilor nu v-am ascultat crezînd
Pentru ca Împărăţia Ta şi Dreptatea Ta că tot ce contează este ştiinţa
să coboare pe pămînt !" omenească. Acum văd că ceea ce aţi
înţeles şi aţi descoperit era adevărul,
Rugăciune pentru esenţialul, voiesc să vă ajut şi să vă
armonie slujesc. Trimiteţi-mi cunoaşterea şi
cunoştinţele voastre".

Trebuie mai întîi să vă Vă armonizaţi apoi cu întreaga


armonizaţi cu Domnul, umanitate. Vorbiţi astfel:
Principiul Creator, Cauza
"Dragii mei fraţi şi surori, fie ca pacea
primordială. Spuneţi: şi armonia să domnească între noi. Să
"Dumnezeul meu, pînă în această zi nu ne uităm slăbiciunile şi
am fost nici înţelept, nici instruit, dar imperfecţiunile, să uităm răul pe care
îmi văd greşelile şi sunt pregătit să mă ni l-am putut face şi să lucrăm
îndrept. împreună în cîmpia Domnului pentru a
Te rog, dă-mi iertarea Ta. transforma pămîntul într-o grădină a
De acum înainte vreau să fiu în Paradisiului unde să trăim ca fraţii".
armonie cu Tine.
Vorbiţi apoi animalelor:
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 15

"Voi, care la începutul creaţiei trăiaţi Stăpînul Universului,


cu noi în armonie şi pace, trebuie să vă Sursa vieţii eterne,
ajutăm deoarece din vina noastră aţi Lumina orbitoare a luminii,
devenit cruzi, iar condiţiile voastre de Iubire şi împlinire,
viaţă sunt dificile. Vă trimit lumina
Te rugăm din toată inima, din
pentru a avansa rapid pe calea
tot sufletul, din tot spiritul,
evoluţiei."
împlineşte-ne ruga şi trimite Spiritul
Vorbiţi şi plantelor: Tău de Iubire, Înţelepciune, Adevăr
"O, voi plante, arbori, flori atît de pentru ca să se instaureze definitiv
încîntătoare care acceptaţi să rămîneţi în Ghidul şi Învătătorul nostru,
în nemişcare şi să suportaţi toate pentru a putea împlini ţelurile Tale
intemperiile, ce exemplu sunteţi care sunt Împărăţia şi Drepatea Ta
pentru noi ! Vă mulţumesc pentru pe pămînt şi Era de Aur printre
hrana, frumuseţea şi parfumul florilor. oameni, iar noi să participăm deplin
Vă trimit cele mai bune gînduri, vreau
la această lucrare măreaţă să te
să fiu în armonie cu voi. Dăruiţi-mi
facem cunoscut ca Iubire,
prospeţimea şi puritatea voastră, iar eu
Frumuseţe, Splendoare în întreaga
vă voi dărui dragostea mea."
lume.
Vorbiţi pietrelor: Amin, aşa să fie !"
"Voi care sunteţi sprijinul omenirii,
solul pe care călcăm, voi care de mii
Rugăciune cu efect
de ani daţi un exemplu de stabilitate,
care ne îngăduiţi să vă folosim în terapeutic
ridicarea caselor noastre şi a altor
construcţii minunate, daţi-ne forţa “Părinte al Luminii noastre şi al
voastră ! În schimb noi vă vom da-o celei de dincolo de noi, Creatorul
pe a noastră pentru ca, într-o zi, în văzutelor şi nevăzutelor, care eşti
veşnic şi infinit, sălăşluind în
viitor, să vă puteţi trezi....Fie ca
transcendent; binecuvîntat fie numele
armonia să domnească de-acum între
Tău, azi şi mereu, împlinească-se
noi." lucrarea Ta, în lumea abisului, ca şi
într-a noastră, acum şi în veci de veci.
Închideţi ochii şi repetaţi
Luminează-ne, Doamne, calea şi
întregului univers:
veghează la conduita credincioşilor
"Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, Tăi, împlineşte-le destinul şi nu-i lăsa
sunt în armonie cu voi." să alunece în păcatul greşelii cu
gîndul, lucrul sau cuvîntul;
"Doamne Dumnezeule însufleţeşte-i întru pornirea de bine şi
Atotputernic, adevăr, împlineşte-le cugetul şi
veghează în faptele lor, acum şi în
Creatorul Cerului şi al
vecii vecilor. Amin.
Pămîntului,
16 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

Rostind rugăciunea cu linişte în

Y
suflet, alungaţi gîndurile rele şi
împliniţi acea comuniune cosmică,
dobîndind energie vitală.

Iată o formulă posibilă a


reuşitei:

1. Să ştii exact ceea ce vrei;


2. Să doreşti sincer reuşita;

Y
3. Să crezi, să fii convins că vei
izbîndi;
4. Să depui orice efort pentru a obţine
ceea ce doreşti;
5. A avea credinţă în Dumnezeu
înseamnă a avea aripi.

Iisus a spus: “Postiţi şi rugaţi-vă


şi veţi învia morţii”.

Rugăciunea copiilor mici

Doamne, Doamne, ceresc Tată,


Noi pe Tine Te rugăm
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii


Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti !
Amin !
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 17

Identification with a certain


state of mind will bring that state of
mind and affairs to you, so
be careful. What you notice,
give your attention to, talk about,
and get all worked up over
emotionally is what you are
invrting into your life -- whether you
mean to or not.

pag 10 – 11
The way to avoid a pinched,
narrow way of life is to deliberately
OPEN YOUR MIND TO RECEIVE speak the word of receiving.
by Declare daily:
Catherine Ponder
''I AM RECEIVING. I AM
This eBook is distributed free by RECEIVING NOW. I AM RECEIVING
www.Self-Improvement-eBooks.com AIL THE WEALTH THAT THE
UNIVERSE HAS FOR ME NOW."

HOW TO IDENTIFY WITH YOUR SOURCE


pag 6
"I DO NOT DEPEND ON PERSONS
Another businessman says he has
OR CONDITIONS FOR MY GOOD. GOD
received unexpected checks of $1,000
IS THE SOURCE OF MY SUPPLY AND
or more every time
GOD PROVIDES HIS OWN AMAZING
he has consistently declared:
CHANNELS OF GOOD TO ME NOW."
"ALL THAT IS MINE BY
DIVINE RIGHT NOW COMES TO
ME SPEEDILY, RICHLY, FREELY.
I AM RECEIVING NOW."
pg 3
"When I realized my mistake, I
spoke these words over and over aloud
for a long time: 'I am
When you have reached this
receiving. I am receiving now. I
point of release, declare:
am receiving all the wealth that the
"IT IS FINISHED. 1T IS
universe has for me now '
DONE. I GIVE THANKS THAT I
HAVE RECElVED, AND THAT MY
GOOD APPEARS IN RICH
pag 4
APPROPRIATE FORM UNDER
It is your Father's good
DIVINE TIMING."
pleasure to give you the kingdom,
As you then relax and let go, this
and it should be your good
process can open the way for unlimited
pleasure to receive it.
results.

pag 5
18 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

http://mindbodybalancing.com/the-
dynamic-laws-of-prosperity-by-catherine-
“The Dynamic Laws
ponder of Prosperity” by
Catherine Ponder

May 7, 2008
Yesterday I listened to a recorded
conference that Catherine Ponder gave
years ago for her book “The Dynamic
Laws of Prosperity”. I actually read the
book and I read another one of her
books but I was astounded by how my
feelings about prosperity have changed
since I listened to it so I decided to
write what I learned on my blog so
others can benefit from what she said
as well.
The Psychological Laws of
Prosperity:
Catherine Ponder says that we must
change our perspective to plenty which
means that we must change from a
discouraged disposition to a more
joyful disposition about money. She
says that being truly prosperous means
that you have peace of mind, health
and that you are plentiful. She says that
we must become friendly to the idea of
prosperity. The reason why is because
some people believe that it is sinful to
prosper because of the teachings about
prosperity from some religions. She
states that it is our divine right to
prosper.
The Cleansing Laws of Prosperity:
Next Catherine Ponder states that we
must get rid of what we do not want in
our lives so we can make room for
what we do want. She actually means
this quite literally. She gave examples
of students of hers who cleaned out
their closets from their home to make
way for the new good that will come
into their lives. She said that this
process speaks to the subconscious
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 19

mind and helps to literally allow the by the subconscious mind before it will
new good to come into a person’s life. ever come to pass.
She also says that we must write what
we want to eliminate from our lives as Here are some powerful affirmations
well so to eliminate error and expand from the recording:
our good. She also states that holding
grudges keeps people from their “I am a child of the Universe.
prosperity as well and says that we I am a child of fortune.”
must forgive which means to give up Catherine Ponder
all grudges. She says that we must
write two lists: one for those who we
must forgive and another for those “I now open my mind to prosperity.
who must forgive us. She also I turn the great energy to the idea
mentions that we must release those of plenty.” Catherine Ponder
who have dominated us and/or who we
have dominated. She says that
domination is another way that we can “My financial income cannot be
keep prosperity from us as well. limited now. The rich substance of
the Universe now frees me from all
The Creative Laws Of Prosperity:
financial limitations.” Catherine
Catherine Ponder says one way to Ponder
mentally create prosperity is to write
what we want down. She says writing » frees
what we want down helps us to get
definite about prosperity so prosperity
can get definite about us. She says that adjectiv
the written word goes out to the end of neconstrans (de reguli)
the Universe to make it happen for us. (d. traduceri, stil, versuri): liber
She says that we must keep lists of nestanjenit
what we want private so other’s degajat (la vorba, in comportament)
negativity about what we want does nesabuit
not influence us. Another way to (from, of): scutit (de)
create prosperity, she says, is to think gratuit
of prospering words which means we neocupat
must practice affirmations (I’ve listed neangajat
some below that I wrote down while I generos
listened to her lecture). Finally, she darnic
says, the last way to create prosperity nefortat
is through visualization. She says that nesilit
the picturing power of the mind is a verb tranzitiv
powerful way to attract what it is that a elibera se potriveste aici
we desire. She says that we must be a scuti
specific in what we want because a desface
generalities do not invoke change and a descurca
do not get results. She says we cannot adjectiv
fight problems in our minds. Instead, liber
she says, we must visualize our way independent
out of them. And finally she mentions to speak with a free tongue = a fi
that this process takes practice. It takes slobod la gura
lots of practice because what we want free and easy = degajat,
has to be absorbed and accepted first neconventional
20 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

free and easy = indecent to wear out = a se uza


to make free use of smth. = a folosi to wear out = (si fig.) a se epuiza/slei
to be worn out = a fi sleit de puteri
ceva ca si cand ar fi a lui to wear out = (d. timp etc.) a se scurge
free of = in afara to be in general wear = a fi la moda
to set free = a pune in libertate a stuff able to stand wear and tear = o stofa
to get/break free = a scapa, a se elibera foarte trainica
she wore a black dress = purta o rochie
to give smb. a free hand = a da mana neagra
libera cuiva to wear one`s years well = a se tine bine, a nu
I am free of their house = ma duc la ei arata varsta pe care o ai
ca la mine acasa his clothes were worn = imbracamintea ii era
duty free articles = articole scutite de uzata
a well-worn joke = o gluma rasuflata
taxe vamale the all wear their hair short = toti au parul
free adimission = intrare gratuita (tuns) scurt
free time = timp liber worn with care = macinat de griji
there are no free rooms at the hotel = to wear away = a pustii, a devasta
nu sunt camere libere la hotel to wear away = a sterge (o impresie)
to wear out = a pune la incercare (rabdarea,
to be free with one`s money = a fi puterile cuiva)
mana sparta to wear out / away one`s life / youth in trifles
= a-si irosi viata/tineretea cu fleacuri
to wear a track across a field = a batatori o
carare peste un camp
“I now let go of worn out things,
worn out conditions and worn “I am in divine order. I am in
out relationships. Divine order sublime order now.”
is now established in me and in Catherine Ponder
my world.” Catherine Ponder
“I fully and freely forgive. I
to be worn out = a fi sleit de puteri loose and let you go to your
good quickly. All is cleared up
» wear between us now and forever.”
Catherine Ponder
substantiv “I declare release.” Catherine
purtare (a imbracamintei) Ponder
haine, imbracaminte
uzura “I have plenty of money to
verb tranzitiv share and spare.” Catherine
i(mar.): a (se) intoarce dupa vant
verb tranzitiv Ponder
a fi imbracat cu
a purta (o haina etc.) “Everything and everybody
a uza, a ponosi
a toci prospers me now.” Catherine
a purta Ponder
a avea (parul, barba) intr-un fel
(fig.): a roade, a macina “I praise you as the perfect
verb intranzitiv
a se purta creation of divine bounty
(d. timp etc.): a trece now.” Catherine Ponder
a se uza
to wear well = (d. haine etc.) a se purta bine, “Words of praise will pay the
a fi durabil bills.” Catherine Ponder
a stuff that wears well = o stofa trainica
to wear well = (d. persoane) a se tine bine “Words of praise will prosper
the night wears to a/its close = noaptea se
apropie de sfarsit me now.” Catherine Ponder
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 21

intelligence is even now


opening the way for my
immediate
blessings. I have faith that
The Dynamic Laws of Prosperity
all that is mine by divine right
by Catherine Ponder now
Affirmations comes to me in rich
abundance. I have faith that all
that is
“I give thanks that I am the mine by divine right now
ever-renewing, the ever-unfolding comes to me in rich abundance,
expression of infinite life, health, my
and energy.” rich blessings do not
interfere with anyone else’s
“Let there be peace within good, since
my walls and prosperity within God’s rich substance is
my palaces.” unlimited and everywhere for all
to us.
“I give thanks for ever-increasing There is no delay! That
health, youth and beauty.” which is not for my highest good
now
“I am the radiant child of God, fades from me and I no
my mind, body and affairs now longer desire it. My God-given
express his radiant perfection.” desires
are richly fulfilled now in
God’s own wonderful way.”
“I give thanks that I am
now rich, well and happy and that “I am an irresistible
my financial affairs are in divine magnet, with the power to
order. Every day in every way I attract unto
am growing richer and richer.” myself everything that I
divinely desire, according to the
thoughts, feelings and
“Money, money, money mental pictures I constantly
manifest thyself here and now in entertain
rich and radiate. I am the
abundance.” center of my Universe! I have
the power
“Abundance, wealth, health to create whatever I wish.
and happiness. Divine I attract whatever I radiate. I
22 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

attract whatever I mentally


choose and accept, I begin
choosing and mentally
accepting the highest and best in
“I am now activated by
life. I
Divine Love and guided by
now choose and accept
divine power
health, success and happiness. I
now into my right work,
choose lavish abundance for which I perform in a perfect
myself and for all humankind. way for perfect
This is a rich, friendly pay. The divine plan of
Universe and I dare to accept my life now takes shape in
its riches, definite
its hospitality, and to concrete experiences,
enjoy them now.” leading to perfect health,
happiness,
success and prosperity.”
“I am the rich child of a loving
father. I now accept and claim “Divine intelligence is in
his rich good for me in every
charge of my life. I am now
phase of my life. My own God-
given success in the form of rich open,
ideas and rich results now receptive, and obedient to
appears.” its rich instruction and
guidance.”
“I am now experiencing perfect
health, abundant prosperity
and complete and utter
happiness. This is true because the “Divine intelligence directs
world is full of charming people
the right buyer to this property.
who now lovingly help me in
every way. I am now coming into
Everyone concerned is
an innumerable company of blessed by a just and orderly
angels. I am now living a exchange
delightful, interesting and satisfying of values.”
life of the most widely useful
“Divine intelligence knows
kind. Because of of my own
increased health, wealth and our need, knows where the right
happiness. I am now able to house is and knows how to
help others live a delightful, manifest it to us at the right
interesting and satisfying life of time.”
the most widely useful kind, my
house or everything else
good -- our good -- is
universal.” ………………………….
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 23

everything in my life to the


tender care of the Father. I
“There is gold dust in the know
air-for me. Through definite, his will for me is health,
deliberate prosperous happiness, prosperity, spiritual
thinking. I now begin unfoldment and all that is
assimilating that good.”
gold dust. And even now I “Nothing but good can come
am beginning to experience gold into my life, for God is in
dust results.” charge.”

“Divine restoration is taking “I give thanks for the


place. The good which the immediate, complete, divine
locusts fulfillment of
of lack have eaten is being these desires. This or
divinely restored. The divine law something better comes forth
of with
balance and equilibrium is perfect timing, according to
doing its perfect work.” God’s rich good for me.”

“Refusing to criticize
another’s prosperity, I turn to “Divine intelligence now
God, ask works in me and my life and
his direction and I am affairs,
prospered. In like manner, to will and to do whatever
others for my highest good, and divine
refuse to criticize my intelligence cannot fail.!”
prosperity. Instead, they turn
to God,
ask his direction and they, “I am now shown new ways
too are prospered. There is of living and new methods of
plenty work.
of success and prosperity I am not confined to the
for all.” ways and methods of the past.
I
“This situation does not experience my perfect
dismay me. God is with me to work in the perfect way, which
uphold now
and sustain me, and to make renders me perfect
all things right. I trust satisfaction and perfect pay.”
24 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

anywhere.”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de aici încolo cred ca e


“No, I do not have to complet “textul”
accept this situation. God in
his almighty goodness is “Divine intuition is now
dissolving and removing all showing me the way. Divine
negation from my world. No intuition
situation dismays me, for God, is now working in and
the Spirit of good is with me, through me, in and through all
unfolding and sustaining me and concerned, producing
making all things right.” easily and quickly the perfect
outcome,
the perfect result.”

“Regardless of taxes, the


cost of living or the rate of “Divine telepathy is now
unemployment, my financial revealing to me all truth about
income can and does increase my
richly now through the special powers for
direct action of God.” prosperity.”

“Divine telepathy is now


“There is nothing for revealing to you, to me, to us,
all
me to fear. God’s Spirit
truth about this
of good is at
situation.”
work and divine results
are coming forth.”
“ I have unshakeable faith
in the perfect outcome of
every
“There is no absence of life, situation in my life, for
substance or intelligence God is in absolute control.”
anywhere, so there is no “God’s almighty power goes
absence of life, substance or before me, making easy,
intelligence in this situation successful and delightful
or in my life.” my way.”
There is no absence of life,
substance or intelligence
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 25

“I can do all things through transaction is now mightily


him who strengthens me. I am at work, clearing it up for the
strong in the Lord and in highest good for all
the power of his might. The concerned.”
perfect
result now appears.”

“There is a divine solution


“You walk in the charmed to this situation. The divine
circle of God’s love, and you are solution is the sublime
divinely irresistible to your solution. I give thanks that
highest good now.” the divine
solution quickly appears
now!”
“There is no condemnation
or resentment in me, for me or “I give thanks for the divine
round about me. Divine love restoration in my business
and harmony now reign supreme affairs,
in me and in my world so all divine restoration is now
criticism now ceases.” doing its perfect work for all
involved,
“We use the prosperous and the perfect result
power of divine intelligence in appears now. I give thanks that
wisdom, every
integrity and good judgment financial obligation is now
in all our financial affairs. We being met in God’s own wise and
give thanks that every wonderful way.”
financial obligation is paid on
time.” “Everything and everybody
prospers us now, and we prosper
“There is no criticism or everything and everybody
condemnation in me, for me, or now.”
against me. Divine love,
wisdom and order now reveal “There is a divine solution to
perfect this situation. The divine
guidance and produce solution is the sublime
perfect results in me and my solution. I give thanks that the
world.” divine
solution quickly appears
“The same divine trust that now!”
first motivated this financial
26 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

“I expect lavish abundance


every day in every way in my life
and affairs. I specifically
“I give thanks for divine expect and give thanks for lavish
restoration in my business abundance today.”
affairs.
Divine restoration is now
doing its perfect work for all “With God’s help, I am
involved, and the perfect now deliberately and
result appears now. I give
joyously radiating
thanks;
that every financial
divine love to myself,
obligation is now being met in my world, and to all
God’s own humankind.”
wise and wonderful way.”

“This is God’s day, a good


“I will not put up with or day. I pronounce this day and
tolerate this experience as all of
necessary, its activities good!”
lasting or right. I refuse
to accept things as they are.
I am “I am now open and
God’s child and I will receptive to the rich, divine
accept nothing but His ideas that now perfectly
complete initiate and sustain my business
goodness for me.” affairs.”

“Nothing can defeat


“Every day in every way I me. I give thanks for the
am becoming financially
perfect,
independent, with the help
immediate right
of God.”
financially or everything results. I rejoice that I
else ……………… …………… am now successful in
all my ways.”
Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii 27

“I do not depend upon knowing that divine intelligence


persons or conditions for my is renewing my mind and body,
prosperity. and preparing me for an even
God is the source of my more successful day tomorrow.”
supply, so I now put God first
financially. The voluntary,
faithful tithing of my whole “Divine intelligence, what
income positive, constructive, creative
now operates the law of thought, word, attitude or
ever-increasing prosperity for action is my next stop to
me. improve my present work?
Yes, I now tithe my way to What is the next step into the
peace, health and plenty.” abundance, satisfaction and
freedom that is mine by divine
“My yoke is easy and my right?”
burden is light. My
accomplishments
are many. I am divinely
equipped to accomplish great “All financial doors are
things open; all financial channels are
with ease.” free,
and endless bounty now
“I pronounce this business comes to me.”
conference and everything
connected with it good, “I use the positive power of
satisfying results quickly God’s rich substance in wisdom,
appear.” love and good judgment in
all my financial affairs, and I am
prospered in all my ways.”
“This is a time of
satisfying completion. I loose “I bless you with a rich
and let go this day. Divine increase of God’s almighty good.”
intelligence establishes only
“Everything and everybody
good from it. All else fades
prospers me now and I prosper
away.”
everything and everybody
now.”

“As I lie down to peaceful


“I bless you and bless you
sleep, I thank God for my
for the riches of God that are
successful day. I rest easily,
now
28 Florence Scovel Shinn, Omraam ¿i al¡ii

being demonstrated in and “I give thanks that my


through you.” financial income now increases
mightily
“I rejoice in the bounty of through the direct action of
God, constantly manifesting as God’s rich good.”
overflowing supply here and
now.” “I give thanks for the
immediate, complete payment of
all
financial obligations, in
“I give thanks that I am God’s own wonderful way.”
beautifully and appropriately:
- clothed with the rich “I am a child of the living
substance of God. God, therefore I am one with his
- housed with the rich wisdom. That wisdom now
substance of God. leads me in paths of
- transported with the righteousness, peace and
rich substance of God.” true success.”

“I give thanks for the


“Divine order is now immediate, complete, divine
established and maintained, fulfillment of
harmony these desires. This or
reigns supreme.” something better comes forth
with
perfect timing, according to
God’s rich good for me.”
“With praise and
thanksgiving, I set the riches of
God before
me this day to guide,
govern, protect, and prosper me.
All
things needful are now
provided. My rich good becomes
visible this day!”

“My words are charged with


prospering power.”

S-ar putea să vă placă și