Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

Test la istorie semestrul II

NR. 2

I. Încercuiţi varianta corectă:

1. Domnitorul României din perioada războiului de independenţă a fost:


a) Carol I; b) Carol al II-lea; c) Ferdinand; d) Mihai.
2. Marea Unire din anul 1918 s-a înfăptuit în timpul regelui :
a) Carol I; b) Carol al II-lea; c) Ferdinand; d) Mihai.
3. România a participat la Primul Război Mondial alături de :
a) Armenia; b) Bulgaria; c)Germania; d) Franţa
4. În urma participării la războiul din 1877-1878 România şi-a obţinut independenţa faţă de:
a) Imperiul Habsburgic; b) Imperiul Otoman; c)Polonia; d) Rusia .

II. Completaţi textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista dată:

Prima...........................................modernă a statului român a fost elaborată în anul ..........................................


În timpul domnitorului.............................................. .Noua lege fundamentală introducea principiile unui
stat........................................., printre care şi separarea..................................................în stat. Ea garanta, de
asemenea , o serie de drepturi şi ................................................cetăţeneşti pentru români.
Lista termenilor : 1844,1866. Carol I, Carol al II-lea, constituţie, convenţie, democratic, libertate, proprietate,
putere.

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos :

,, Prin tratatul de la Paris din 1856 şi Convenţia de la Paris din 1858, puterile europene stabiliseră un fel de
protectorat asupra Principatelor. Românii au realizat unirea prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.
Apoi , Marile Puteri au fost de acord cu unirea Moldovei şi a Munteniei”.
( despre unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti )
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi fragmentul ce menţionează evenimentul cu care ,, Marile Puteri au fost de acord “.
2. Menţionaţi o altă prevedere a Convenţiei de la Paris ,adoptată în anu l1858.
3. Precizaţi anul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor.
4. Numiţi două Mari Puteri care au susţinut unirea românilor.
5. Prezentaţi două urmări ale unirii Principatelor pentru societatea românească.

IV. Prezentaţi, în ½ pagină, unirea Moldovei cu Ţara Românească şi domnia lui Alexandru Ioan Cuza,
având în vedere:
- trei evenimente din perioada 1856-1858 care au favorizat unirea Moldovei cu Ţara Românească;
- două reforme (numele şi câte o prevedere a fiecăreia) prin care a fost modernizat statul creat prin dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.
- Cauza înlăturării lui Alexandru Ioan Cuza de la conducerea statului român , în anul 1866.
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:

Test la istorie semestrul II

NR. 1

I. Încercuiţi varianta corectă:

1. La Congresul de pace de la Berlin România a obţinut :


a) împrorietărirea ţăranilor ; c) recunoaşterea independenţei ;
b) neutralitatea ţării ; d) unirea cu Transilvania.
2. Documentul ,,Petiţia Naţională”,redactat în anul 1848 de românii transilvăneni a fost adoptat la:
a) Blaj b) Cernăuţi c) Iaşi d) Islaz
3. Congresul General al Bucovinei a votat unirea cu România:
a) 27 martie 1918 b) 24 aprilie 1918 c) 15 noiembrie 1918 d) 1 decembrie 1918
4. Avram Iancu a fost unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848 din:
a) Bucovina b)Moldova c) Ţara Românească d) Transilvania.
II. Completaţi textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista dată:

În adunările/divanurile...............................................................organizate în anul 1857, românii au solicitat


.............................................................Principatelor Române. Marile Puteri au elaborat legea cu valoare de
constiuţie numită ,,.............................de la Paris”(1858) care prevedea alegerea a doi .................................
fucţionarea a două guverne şi a două adunări care deţin puterea legislativă.Moldova şi ..............................
s-au unit în anul 1859, prin dubla alegere a lui ...........................................................................................
Lista termenilor:Acord, ad-hoc, Al.I.Cuza, Convenţie, Crişana,domnitor,electiv, Ferdinand, Unire, Ţara
Românească.

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos :

,, Rusia, Franţa şi Italia garantează integritatea teritorială a regatului României în toată întinderea fruntariilor
sale actuale. România se obligă să atace Austro- Ungaria în conddiţiilee stabilite prin convenţia militară”.
(despre participarea României la Primul Război Mondial)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi obligaţia României.
2. Numiţi regele în timpul căruia România a intrat în primul Război Mondial.
3. Menţionaţi atitudinea României faţă de, Primul Război Mondial între anii 1914-1916.
4. Numiţi alianţa din care făceau parte Rusia, Franţa şi Italia în anul 1916.
5. Prezentaţi două urmări ale intrării Romîniei în război în anul 1916.

IV. Prezentaţi, în ½ pagină, războiul pentru întregire naţională, având în vedere:


- o acţiune de politică externă desfăşurată de statul român între anii 1878-1914.
- numele regelui în timpul căruia România a intrat în Primul Război Mondial.
- două confruntări militare ale romînilor din vara anului 1917.
- două urmări ale participării României la Primul Război Mondial.