Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățământ Aria curriculară : Limbă și comunicare

Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila Obiectul : Limba engleză

Prof. Radu Ionel Viză șef catedră :


Conform anexei la OM nr. 5099 / 09.09.2009
Viză Director:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PENTRU CLASA a XI-a C, E, F
ANUL ȘCOLAR 2018 -2019
MANUAL : CLICK ON (L1) ; NR. ORE SĂPT.-2 ORE

NR. COMPETENTE
CRT CONTINUTURI SPECIFICE VIZATE NR. SAPTAMANA OBS.
UNITATEA ORE
1. REVISION Verifying previous knowledge and 4 S1,2
setting a standard start
2. Busy days Topic: work; routines; activities; animals
Vocabulary: jobs; work routines; 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor persoane/ locuri/
everyday& free-time activities; job evenimente pe baza unor intrebari de sprijin sau6 a unor S3,4,5
qualities imagini in scris sau oral
Structure: present simple; present 3.3 Participarea la conversatii scurte in contexte obisnuite
continuous; adverbs of frequency; pe teme de interes
2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme familiare in situatii
relatives; relative clauses; phrasal verb:
in care nu poate avea loc o interactiune verbala orala
LOOK directa
Function: writing a discursive article 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului unui text audiat/
(advantages and disadvantages of a job), citit
Literature: The adventures of 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un mesaj simplu
Huckleberry Finn – How it all started articulat clar si rar
(like-as) 1.4 Identificarea de informatii specifice in materiale
simple de tipul brosurilor de informare, articolelor de ziar
care descriu evenimente, alte texte autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei teme in discutie cu
sprijin in formularea acesteia
3. What a story! Topic: misfortunes; disasters; experiences 3.3 Participarea la conversatii scurte in
Vocabulary: misfortunes; natural & man- contexte
made disasters; feelings obisnuite pe teme de interes
Structure: past simple; past continuous; 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
familiare in S6,7,8,9
linkers: when, while, and, so, as, because;
situatii in care nu poate avea loc o 7
phrasal verb: BREAK, BRING interactiune verbala
Function:, a letter to a friend describing a orala directa
nasty experience;: intonation of apologies; 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
communication: giving apologies unui text
Literature: The adventures of audiat/ citit
Huckleberry Finn – How Huck was 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
murdered (time words; possessive mesaj simplu
adjectives/pronouns; where articulat clar si rar
Test paper 1.4 Identificarea de informatii specifice
in materiale
simple de tipul brosurilor de informare,
articolelor de
ziar care descriu evenimente, alte texte
autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupraunei
teme in discutie cu sprijin in formularea
acesteia
4. On the move Topic: our world; the weather holidays; 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor
accommodation persoane/
Vocabulary: continents; countries; locuri/ evenimente pe baza unor intrebari 7
de sprijin sau
S9,10,11,12
climate; types of holiday; holiday
a unor imagini in scris sau oral
equipment; means of transport
3.3 Participarea la conversatii scurte in
Structure: present perfect; present perfect contexte
continuous (yet, never, already, since, for, obisnuite pe teme de interes
ever); linkers: although, even though, 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
however; phrasal verb: GET familiare in
Function : writing a letter of complaint, situatii in care nu poate avea loc o
talking about activities; communication: interactiune verbala
room-service orala directa
Literature: The adventures of 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
Huckleberry Finn – Jackson’s Island unui text
(prepositions of movement) audiat/ citit
1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
mesaj simplu
articulat clar si rar
1.4 Identificarea de informatii specifice
in materiale
simple de tipul brosurilor de informare,
articolelor de
ziar care descriu evenimente, alte texte
autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
teme in discutie
cu sprijin in formularea acesteia
5. Out and Topic : town & country 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor
about Vocabulary : accidents; holiday persoane/
experiences; sights locuri/ evenimente pe baza unor intrebari
Structure : comparatives; superlatives; de sprijin sau
a unor imagini in scris sau oral
6 S13,14,15
past perfect; past perfect continuous;
3.3 Participarea la conversatii scurte in
phrasal verb : TURN contexte
Function : writing a letter to a friend about obisnuite pe teme de interes
your holidays, a letter to a friend 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
recommending a gym; communication : familiare in
book a hotel room situatii in care nu poate avea loc o
Literature: The adventures of interactiune verbala
Huckleberry Finn – Sarah Williams orala directa
(clauses of purpose) 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
Test paper unui text
audiat/ citit
1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
mesaj simplu
articulat clar si rar
1.4 Identificarea de informatii specifice
in materiale
simple de tipul brosurilor de informare,
articolelor de
ziar care descriu evenimente, alte texte
autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
teme in discutie
cu sprijin in formularea acesteia
6. Tasty Treats Topic : food & drink 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor
Vocabulary: types of food/drink; ways of persoane/
cooking; taste; containers locuri/ evenimente pe baza unor intrebari
Structure : countable-uncountable nouns; de sprijin sau
a unor imagini in scris sau oral
6 S16,17,18
will- going to; reflexive pronouns;
3.3 Participarea la conversatii scurte in
conditional types 0 & 1 ; phrasal verb: contexte
GIVE obisnuite pe teme de interes
Function : writing a proposal (restaurant- 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
supermarket), an article about foods that familiare in
cure; communication: complaining about situatii in care nu poate avea loc o
food/service; book a table at a restaurant interactiune verbala
Literature: The adventures of orala directa
2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
Huckleberry Finn –Down the
unui text
Mississippi (result clauses) audiat/ citit
1st semester evaluation 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
mesaj simplu
articulat clar si rar
1.4 Identificarea de informatii specifice
in materiale
simple de tipul brosurilor de informare,
articolelor de
ziar care descriu evenimente, alte texte
autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
teme in discutie
cu sprijin in formularea acesteia
7. All work and Topic: the arts; clothes; entertainment 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor 5 S19,20,21
no play Vocabulary : social life; music & mood; persoane/ locuri/ evenimente pe baza
feelings & unor intrebari de sprijin sau a unor
comments; clothes & accessories imagini in scris sau oral
3.3 Participarea la conversatii scurte in
Structure: infinitive; -ing form; modal
contexte obisnuite pe teme de interes
verbs: must(n’t); 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
(don’t) have to; can(‘t); may; might; familiare in situatii in care nu poate avea
phrasal verb :SET loc o interactiune verbala orala directa
Function: writing a letter to the editor, a 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
film review; unui text audiat/ citit
filling in an advertisment; evaluating 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
films; describing mesaj simplu articulat clar si rar
costumes; making rules; pronounciation: 1.4 Identificarea de informatii specifice
rising in materiale simple de tipul brosurilor de
intonation in polite requests; informare, articolelor de ziar care descriu
evenimente, alte texte autentice
communication :
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
responding to invitations teme in discutie cu sprijin in formularea
Literature: The adventures of Huckleberry acesteia
Finn –
Travelling with Royalty (must-can’t /
tenses of
infinitive)
8. Nature’s Topic: the environment 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor 5 S21,22,23
warning Vocabulary: environmental issues; the persoane/ locuri/ evenimente pe baza
greenhouse unor intrebari de sprijin sau a unor
effect; global warming; recycling imagini in scris sau oral
3.3 Participarea la conversatii scurte in
Structure: the passive; phrasal verbs:
contexte obisnuite pe teme de interes
CARRY, HOLD 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
Function: writing an article providing familiare in situatii in care nu poate avea
solutions to a loc o interactiune verbala orala directa
problem, a letter to a friend about changes 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
in a place; unui text audiat/ citit
listening for lexical items; making 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
suggestions; mesaj simplu articulat clar si rar
pronounciation: sentence stress; 1.4 Identificarea de informatii specifice
communication: giving in materiale simple de tipul brosurilor de
advice informare, articolelor de ziar care descriu
evenimente, alte texte autentice
Test paper
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
teme in discutie cu sprijin in formularea
acesteia
9. One Good Topic : public services; aches 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor 5 S24,25,26
Turn Vocabulary : public services; parts of the persoane/ locuri/ evenimente pe baza
Deserves body; aches & unor intrebari de sprijin sau a unor
Another pains; symptoms imagini in scris sau oral
3.3 Participarea la conversatii scurte in
Structure : question tags; short questions;
contexte obisnuite pe teme de interes
reported 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
speech (statements); phrasal verb: MAKE, familiare in situatii in care nu poate avea
PUT loc o interactiune verbala orala directa
Function: writing a transactional letter 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
asking for unui text audiat/ citit
information, a letter to the editor 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
suggesting types of mesaj simplu articulat clar si rar
voluntary work to help people in your 1.4 Identificarea de informatii specifice
town; listening for in materiale simple de tipul brosurilor de
gist; giving advice; communication: informare, articolelor de ziar care descriu
evenimente, alte texte autentice
register as a
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
volunteer teme in discutie cu sprijin in formularea
Literature: The adventures of Huckleberry acesteia
Finn –
Peter Wilk’s Funeral (could/was able;
used to)
Test paper
10. A Healthy Topic : education; sports 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor 3 S26,27
Mind in a Vocabulary: school subjects; educational persoane/ locuri/ evenimente pe baza
Healthy Body system in unor intrebari de sprijin sau a unor
England; games & sports; sports imagini in scris sau oral
3.3 Participarea la conversatii scurte in
equipment; the time,
contexte obisnuite pe teme de interes
days of the week 2.4 Redarea de mesaje scurte pe teme
Structure : reported questions; reported familiare in situatii in care nu poate avea
orders; tooenough; loc o interactiune verbala orala directa
phrasal verb : TAKE 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
Function: writing an opinion essay, an unui text audiat/ citit
article about your 1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
country’s educational system; listening for mesaj simplu articulat clar si rar
detail; filling 1.4 Identificarea de informatii specifice
in table; expressing likes/dislikes; talking in materiale simple de tipul brosurilor de
about informare, articolelor de ziar care descriu
evenimente, alte texte autentice
educational system in your country;
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
pronounciation: teme in discutie cu sprijin in formularea
stressed syllables; communication: buying acesteia
tickets for a
football match
Literature: The adventures of Huckleberry
Finn –
Looking for Jim (exclamations)
Our 2.2 Descrierea/ relatarea simpla a unor 4 S28,29
Changing persoane/
Topic: inventions; inventors; technology; ambitions; regretslocuri/ evenimente pe baza
World unor
Vocabulary: electronic machines; scientific instruments; intrebari de sprijin sau a unor
appliances; future plans imagini in scris sau oral
Structure : conditionals type 2&3 ; wishes; phrasal3.3verb
Participarea
: la conversatii scurte in
COME, RUN contexte obisnuite pe teme de interes
2.4 Redarea
Function : writing a letter of application for a part-time job, de mesaje scurte pe teme
an article about which objects you would put in afamiliare
time in situatii in care nu poate avea
capsule; positioning objects; describing your ideallochouse;
o interactiune verbala orala directa
pronounciation: intonation in conditionals; 2.5 Redarea in scris/ oral a continutului
SCOALA ALTFEL unui text audiat/ citit
1.2 Desprinderea ideii principale dintr-un
mesaj simplu articulat clar si rar
1.4 Identificarea de informatii specifice
in materiale simple de tipul brosurilor de
informare, articolelor de ziar care descriu
evenimente, alte texte autentice
3.1 Avansarea unei opinii asupra unei
teme in discutie cu sprijin in formularea
acesteia
11. FINAL 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /
scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
REVISION The students have to solve exercises 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale
with all the notions they have already din 2 S30
context , dintr-un text citit
achieved during the school year. 1.3 Selectarea unor informaţii relevante din
fragmente de texte informative, instrucţiuni,
tabele, hărţi
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de
jurnal
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experienţe
personale, pe bază de suport vizual sau plan de idei
2.3 Redactarea de paragrafe
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb
simplu
şi direct de informaţii
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori personale
simple de răspuns la o solicitare
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de
reformulări sau repetări
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de interes
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei replici
în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual