Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DESFAȘURATĂ

DE

COMISIA DIRIGINȚI ÎN ANUL SCOLAR 2017-2018

1.Obiective urmărite în activitatea comisiei:

Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine ca persoană unică


valoroasă.
Formarea atitudinilor, achiziționarea cunoștințelor și abilităților
inter-personale.
Dezvoltarea abilitătilor de utilizare a informațiilor în procesul de învățare.
Dobândirea abilitătilor de explorare și planificare a carierei.
Exersarea abilităților de menagement al unui stil de viată de calitate.

2. Activități prin care s-au realizat obiectivele :

Aceste obiective s-au realizat, prin următoarele activități:

-activități interactive privind:

- realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor


specifice și a programului de activități.

-Stabilirea sarcinilor membrilor comisie metodice

-Realizarea propunerilor pentru oferta educațională a școlii.

-dezbateri având ca subiect:


- stabilirea programului de activități al comisiei
-Analiza de conținut a unor modele de planificari și proiectari.

-Metodologia desfășurării examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a .


-exemple de bună practică -prezentarea de lectii demonstrative –prof.
Dumitrache Mirela,Luca Dorina,Mediu curat-aplicație practică în orizontul
local-prof.Minciună Geta.

-prezentarea referatelor: Crăciun Alina –Siguranța elevilor în caz de dezastre.


Minciuna Geta-Voluntariatul.

5. Mijloace de remediere a disfuncționalităților constatate

-o implicare mai activă a tuturor membrilor comisiei;


-respectarea cu strictețe a sarcinilor specifice de către fiecare membru și a
termenelor de realizare a activităților;

6. Concluzii

Comisia metodică Diriginți a realizat în mare parte obiectivele


propuse, astfel cadrele didactice și-au îndeplinit misiunea la clasă.

Puncte tari Puncte slabe


Managementul Managementul

-structura organizatorică a comisiei -motivarea morală și salarială nu ajută


metodice este corespunzatoare și cadrul didactic în activități
facilitează o buna organizare și
dezvoltare profesională. Resurse umane
-comunicare formală, informală și
nonformală bună. -starea motivațională a elevilor este
scazută

Resurse umane Resursele materiale si de TIC


-profesori diriginți calificați cu grade -desi există o dotare TIC foarte bună,
didactice și titulare materialele nu sunt întotdeauna
integrate în procesal instructiv-
-situația la învatătură este bună
educativ la orele de dirigenție
-nu există tendințe de neșcolaritate
-slaba preocupare a diriginților pentru
sau abandon scolar
atragerea de sponsorizari ;
-stare disciplinară bună

Resursele materiale si de TIC Activitatea de baza

-dotarea materială foarte bună a -crearea unui climat propice studiului


clădirii școlii , facilitarea unei cât mai bune tranziții
primar-gimnazial
-dotare cu mijloace TIC atât pentru
elevi cât și pentru cadrele didactice -activitățile propuse în programul de
activități au fost parcurse
-2 conexiuni la internet cu acces pe
cablu din scoală și din spațiile Asistențele la ore au fost făcute în
exterioare ; proporție de 50 %.

-CDI și AeL funcționale și folosite de


personalul și elevii școlii -implicarea mai mare a profesorilor
mobilier adecvat, planșe noi diriginți în parteneriate cu
comunitatea locală sau cu alte
-fondul de carte din biblioteca scolii instituții cu proiecte de dezvoltare
este suficient și cu noutăți editoriale personală a elevilor, cu activități în
Activitatea de baza parteneriat.

-sustinerea activitătilor din planul


anual de activități;

-implcarea diriginților în participarea


elevilor la concursuri scolare

-obiectivele propuse sunt în


conformitate cu nevoile de formare
ale cadrelor didactic si răspund
nevoilor școlii și ale colectivului de
elevi