Sunteți pe pagina 1din 3
oe vbor, 35 peel | Parlamentul He Republieii Moldova 17 iunie 2019 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constituia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului se tnainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de Hotatire privind stabilirea datei pentru alegerile locale generale Anexe: 1. Proiectul Hotaririi 2. Nota informativa Deputat in Parlament: OVA ‘ FA fe ere “SECREVasIATUL PARLAMENTULUI [we Oe a Ora Republica Moldova, MD-2073, Chisinduinfo@parlament.md Bd. Stefan cel Mare si Sfint 105 www.partament.md Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA HOTARIRE privind stabilirea datei pentru alegerile locale generale in temeiul art, 130 alin. (1), 133 alin. (1) Cod electoral, Parlamentul adopti prezenta hotarire: Art. 1. — Alogerile locale generale se stabilese pentru data de 20 octombrie 2019. Art. 2. ~ Prezenta hotarire intra in vigoare la data de 01 august 2019. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL NOTA INFORMATIVA la proiectul de Hotérire privind stabilirea datei pentru alegerile locale generale. intrucit, art. 130, alin. (1), Cod electoral, prevede expres: ,,Primarii orayelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) si consilierii in consiliile raionale ordsenesti (municipale) de sector si scitesti (comunale) se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani", constat, cA mandatul actualilor alesi locali expira in scurt timp. Acest fapt, impune necesitatea adoptirii de cAtre Parlamentul Republicii Moldova a unei hotariri privind stabilirea datei pentru alegerile locale generale. Importanta unei asemenea hotiriri rezida din faptul, c& mandatul alesului local poate fi exercitat o perioad’ foarte distinct de timp, necesar pentru organizarea alegerilor locale generale, si investirea in functie a noilor alesi locali. De mentionat, ca extinderea mandatului alesilor locali in afara unui termen rezonabil este imposibil, ori potrivit art. 15 alin. (3) din Legea cu privite la administratia publica local: ,,mandatul consiliului poate fi prelungit doar prin lege organicd yi doar in caz de razboi sau catastrofa”. in asemenea circumstanfe, in temeiul prevederii art. 133, alin. (1) din Codul electoral, care statuteazi c& ,,Data alegerilor locale generale sau anticipate se stabileste prin hotérire a Parlamentului, cu cel putin 60 de zile inainte de alegeri”, propun adoptarea respectivei Hotdriri privind care urmeazi a fi stabilit data desfagurarii alegerilor locale generale. Pa

S-ar putea să vă placă și