Sunteți pe pagina 1din 280

Mihaela Mure~an

Roxana Irimia
li~lena llie

TEHNICIINFORMATICE UTILIZATE iN REALIZAREA

APLICATIJLOR ECONOMICE

EDITURA RECUNOSCUTA DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII


STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR CC.N.C.SJ.S.).
Mih:aela Mure~an

Roxana,frimia

JElena Ilie

TEHNICI INFOE~ATICE -UTILIZATE

iN REALIZAREA

APLICATIIIlOR
, ECONOMICE

Copyright © 2010, Editura Pro Ulliversitaria

Toate drepturile asupra prezentei editH apaqin


Editurii Pro Universitaria

Nici 0 parte din acest volum nu poate fi copiata lara acordul scns al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


MURESAN, MJHAELA
Tehnici informatice utilizate in realizarea
apUcatiilor economice [ Miha~la Mure~an, RoxanaJrimia, ,
Elena IUe - Bucure~ti : Pro UniversitaJ'ia, 2009 ; v
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-514-5 '

I. Mure~~n, Mihaela
IT. lrimia, Roxana
Ill. Hie, Elena

657.41/.45:334
Cuprins
PREFATA ................................................................................................................. 9

INTRODUCERE MEDIUL OFFICE


PRINCIPALELE ELEMENTE DE NOUTATE INTRODUSE DE MS OFFICE 2007 ................. 11

FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE ............................................ 16

Comenzi Home ...................................................................................................., .................. 16

Comenzi Insert ......................................................................................................................... 18

Comenzi Page Layout ............................................................................................................. 19

Comenzi View .................................... ,..................................................................................... 20

FACILITATI DE COMUNICARE tNTRE PACHETELE DE PROGRAME ALE PACHETULUI MS

OFFiCE .................................................................................................,.................. 21

MSWORD
1.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURil $1 COMENZ! RAPIDE ....................................... 27

1.1.1 Comenzi Office ........................... .................................................................................... 28

1.1.2 Comenzi Home ............................................................................................................. 29

1.1.3 Comenzi Insert .......................... .................................................................................... 31

1.1.4 Comenzi Page Layout .................................................................................................... 32

1.1.5 Comenzi References ................. " ............................................'............., ...........,.............. 33

1.1.6 Comenzi Mailings ...........................................................................................:,......... , .... 34

1.1.7 Camenzi Review........................ ..................................................................................... 35

1.1.8 Comenzi View ........................... ,..................................................................................... 37

1.2 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2007 .................................................... 38

1.2.1 Configurarea spatiului de lucru ..................................................................................... 38

1.2.2 Folosirea }abloanelor, stilurilor }i temelor .............. :..................................................... 53

1.2.3 Formatarea}i pracesarea textului ................................................................................ 57

1.2.4 Utilizarea imaginilor ....................................................................................................... 70

1.2.5 Lucrul cu tabele ........................ ,......................................................................: ............. 76

1.2.6 Functii ovansate ............................................................................................................ 83

1.2.7 Generarea paginilor web ................................................................;.:..... ,.....' ..... '.:: ......~ 99

1.2.8 Protejarea documentelor ......... ,. .........................................................................'..........: 102

1.3 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2003 .................................................. 113

1.3.1 Configurarea spatiului de lucru ...... :.......................................................... ~ ...........,: ..... 113

1.3.2 Folosirea }abloanelor ..................................... : ............................................................ 117

1.3.3 Formatarea textului }i procesarea textului ..........................................." ..................... 118

1.3.4 Utilizarea imaginilor ................................................................... ,................................ 125

1.3.4 Lucrul cu tabele ..............................................................................., ............................ 127

1.3.5 Gestionarea documentelor "melfi". Functii avansate ........................................... ,...... 130

1.3.6 Generarea paginilor web ...........................................................................,.................. 132

5
Aplicatiifinale ..................................................... " .. " ................. ,........................... ,., .. ",'...... 132

MS EXCEL
2.1 FAC1LlTATI DE OPERARE, MEN1URI $ij COMENZI RAPIDE ............. ,...................... 135

2.1.1 Comenzi 0ffice ............ ,... ", .."", ............................... I ... : ............, ..................... ,;".,., ..: .. 136

2.12 Comenzi Home " ......................... ".,.:, .. " ..................... :.................... ,.".,.,"', ................ 136

2,1.3 Comenzi Insert, ... ,", ..................................................................................................... 138

2.1.4 Comenzi Page Layout ............................... ,............. ,.................................................... 139

2.1.5 Comenzi Formulas ....................................................................................................... 140

2.1.6 Comenzi Data ., ............................................ , ......................... ,................... ,............ ,.... 141

2.1.7 Comenzi Review........................................................................................................... 143

. 2.1.8 Comenzi View ....................................................................-.:.:....................................... 144

2.2 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2007 ................................................. 145

22.1 Conf;gurarea spatiului de lucru ................................................................................... 145

2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul ...........................................................~ .. 150

2.2.3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel ................................... :................................... 156

2.2.4 Optiuni avansate ................................ ,........................................................................ 173

2.2.5 Baze de date ...................... ,......................................................................................... 180

2.2.6 Pagini web ...................................................................................................................189

2.2.7 Macro comenzi ................................................................ ,... ,.,.,.,""""'...... ,' ............. ',' 189

2.2.8Instrumente de optimizare a decizfei: Solver ~i Scenario............................................. 191

2.3 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2003 ................................................. 197

2.3.1 Configurarea spatiulu; de lucru .......................................................................: ........... 197

2.3.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul.. ............................... : ............................ 200

2.3.3 Utilizarea formulelor de calcul In Excel ....................................................................... 205

2.3.4 Optiuni avansate ........................................... '., .............. ,... ,. ,.".,"""',.. ,... " ....... ,......... 207

2.3.5 Baze de date .....................................;................................................. ,........................ 208

2.3.6 Pagini web .......... ,........................................................................................................ 210

2.3,7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ~i Scenario............................................. 214

Aplicatii finale., ... ,........... "., ... ,"",....... " .. ..... ,... ,,..... " ... ,.. ,., ................ ,.... " ........... ,.... ".,... " .. ,216

MS POWERPOINT
:3'.,1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $[ COMENZI RAPIOE .................................... 227

3.1.1 Comenzi Office ....................... ,...... ,.. ,.,............................................ ,.,." ..,... ,.,., ............ 228

3.12 Comenzi Home .,.,", ...................... , ........ ,.................. ,., ........................... ,.:, ... ,............. 228

3.3.3 Comenzi Insert ......... ,... ,', ..... ,............... " ............................................. :........................ 229

3.3.4 Comenzi Design ................. ,., ............................... :." .................................................... 230

3.3.5 Comenzi Animations ................................. ,...............................: .................................. 230

3.1.6 Comenzi Data .............",....................................................... ,... ,..... :......................... ,.. 231

3.1.7 Comenzi Review..................... ,.."" ..... :: ... : ..:,.,., ...... ,........................... :......................... 232

3.1.8 Comenzi View .".,',.,"',....... ,... ,..,." ............................,"', ... " ... ,.............. ,...................... 232

6
3.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS POWERPOINT 2007 ...................................... 233

3.2.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 234

3.2.2 Crearea prezentorilor .................................................................................................. 235

3.2.3 Formatori..................................... ................................................................................ 236

3.2.4 Montarea diapozitivelor .............. ................................................................................ 238

3.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS POWERPOINT 2003 ...................................... 245

3.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 245

3.3.3 Crearea prezentori/or ................................................................................................. 247

3.3.4 Formatori.................................... ................................................................................ 248

3.3.5 Meniul Slide Show ...................................................................................................... 249

MSOUTLOOK
4.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE .................................... 257

4.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS OUTLOOK 2007 ............................................261

3.2.1 Configurarea spatiu/ui de lucru ................................................................................... 261

4.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS OUTLOOK 2003 ............................................269

4.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 269

Bibliografie ........................................................................................................................... 279

7
Lucrarea are un pronunpat caracter apucllti'V, a'Vandscopu{de a sprijini dez'Vo{tarea rapUfa de
apucaFii fofosind telinicife ji instmmentefe oferite de mediu{ ~ Office. in aceastii
perspecti'Va, fiecare capito{este stmcturat pe dow drecfii principafe, respecti'V, cea de formare
a unor a6iutiifi de operare in mediu{ OJfice ji cea de creare a competent:efor de proiectare ~i
rea{izare a unor ap{icat:ii informatice pentm so{ufionarea unorpro6feme economice.

Strategia didactica uti{izata se 6azeazii pe telinici constmcti'Viste care stimufeazii apucarea


creati'Vii a cuno~tint:efor do6andite ~ giisirea unor so{ut:ii ino'Vati'Ve pentm pro6femefe pe care
uti{izatorii fe au de rezo{'Vat in acti'Vitatea for curentii. (]]e~i este prezentat ~ un cadm
conceptuaf, pentm asigurarea unei rigul'ozitiit:i a prezentari~ telinicife didactice utifizate se
6azeazii, in speciaf, pe in'Vat:are prin apucapi practice ~ eXJ!.mpfe ~feaming 6y doing"). Ca
urmare, {ucrarea a6unda in e:(empfe ~ ap{icat:ii economice rezo{'Vate prin fofosirea
instmmentefor ~i telinicifor informatice oferite de metfiu{ ~ Office, ~ respecti'V de paclietefe
de programe: ~ 'Word; ~ !£tce{, ~ lPowerPoint ~ ~ OutLoo{ care sunt prezentate in
aceasta carte. (]]atorita coe.xjstent:ei mai muftor 'Versiuni afe paclietu{ui de programe ~
Office, {ucrarea prezintii telinicife ~i noutiifi{e introduse de mediu{ ~ Office 2007, darface
referiri ~i fa faciutafife specifice 'Versiuni{or 2003 are padiete{or de programe ~ 'Word; ~
'E:Q:;e{, :MS <PowerPoint ~ ~ OutLook.:,

lPentm stimufarea creati'Vitiit:ii ~i a {ucm{ui in ecliipii, sunt propuse apucafii ~ proiecte


economice pentm care se soucitii proieaarea ~i reauzarea unor so{ufii informatice. in acest
modeste stimufatii creati'Vitatea uti{izatorifor in gasirea rapidii a unor so{ut:ii eficiente pentm
aiferitefe pro6{eme economice carefac o6iectu{ acti'Vitiifii for curente.

;t6ordarea este in conformitate cu 'viziunea europeana introdusd prin Cadm{ I£uropean a{


ca{ijicdrifor, urmiirind asigurarea de Cltno~tint:e, a6iutafi ~i competent:e pentm utifizarea
mediu{ui Office in rezo{'Varea unor pro6feme practice din diferite domenii socio-economice. in
aceastii perspecti'Va se menponeaza ca {ucrarea depa~e~te cadm{de operare in 9riediu{ Office,
asigurand competent:e de proiectare fi rea{izare de apucatii informatice fo{osind telinicife fi
instmmentefe oferite de mediu{~ Office.

Lucrarea se adreseazii in primu{ rand strufent:ifor, dar ji utifizatorifor care {ucreaza in mediu{
~ Office, contri6uind fa cuno~tint:efe, a6iutatife practice ~ competentefe necesare pentm
conceperea unor ap6ca#i iriformatice care sa asigure rezo{'Varea eficientii a unor cerint:e

9
specifice de prefucrare a informafiiwr pentru rezoEvarea pro6femewr diverse din domeniuf
socio-economic.

:M.ufpumim cewr care au contri6uit fa reafizarea fi aparilia acestei cdrfi fi afteptdm sugestiife
de im6unata1ire a acesteia din partea cewr care 'vor parcurge confinutufacesteia fi vor utifiza
informaliife prezentate.

25fe6ruarie 2010

"

10
Mlcrosoi't'

~( c.Office

II
Mediul Office, Tn varianta 2007, .ofEmtmai multe tipuri de pachete de programe
integrate sub forma: MS Office Bi~sic, MS Office Standard, MS Office .Home
edition, MS, Office Small business, MS Office Professional, MS Office
Professional Plus, MS Office Enterprise.
, i

Prezentarea este structurata Tn scopul evidenlierii principalelor funclii oferite de


mediul Office, dar ~i a facilitalilor de operare din acest mediu performant de
dezvoltare a aplicaliilor. Principa'iele componente ale mediului MS Office
Professional 2007 sunt reprezentatE~ de pachetele de programe:
¢ Word 2007;
¢ Publisher 2007;
¢ PowerPoint 2007;
¢ Excel 2007;
¢ OutLook 2007 cu Business contact manager;
¢ Access 2007.

Tn lucrarea se va ilustra modul de operare ~i modul de dezvoltare de aplicalii Tn


pachetele MS Word, MS Excel, MS PowerPoil1t ~i MS OutLook.

; ,~-

Principalele elemente de rnoutate introduse de MS,Of'fice


2007
MS Office 2007 introduce 0 noua viziune Tn interacliunea utilizatorului cu mediul
Office, prin interfala Office fluent care contine elemente noi ~i un mod dinamic de
transformare a acesteia Tn funclie dC3 contextul de lucru.

Ribbon (bara - bara specifica care Tnlocuie~te meniurile, barele de


panglica) instrumente ~i rnajoritatea panourilor de acliuni Tntanite la
Office 2003, fiind condensata sub forma marcajelor cu
butoane $i optiunlori grupate pe actiuni.
Live preview - colectie ce poate afi~a optiunile grafice Tn cadrul Ribbon­
ului, ceea ce'are Cel efect vi,zualizarea instantanee a:
modificarilor pmduse Tnainte de valida rea acestora
(executarea op1:iunii dorite). ' .

11
Key Tip - facilitate de utilit:are a tastaturii In lipsa (in locul) mouse­
ului pentru accesarea rapida a comenzilor din Ribbon (se
utilizeaza comanda Alt sau tasta F10 pentru afi~area Key
Tips asupra oricsrei caracteristici, iar pentru continuarea ~i
executarea procedurilor de accesare, se va apasa butonul
cu litera sau numr3r1.i1 cores· unzator indicat
Butonul $i - substituire a memiului File cu 0 lista revizuita de comenzi ~i
meniul Office o tiuni .
Bara de - bara care lite re~aza cele rnai uzuale comenzi Office (Save,
instrumente
Quick Access Undo, Cut, etc Mini-bara de
$i mini-bara de instrumente apam deasupra textului selectat~i ofera acces
instrumente rapid la instrumentele de formatare (Arial, 12, Bold, Center,

Bullets, etc

Dialog Box - pictograme care apar In col1ul de jos al unor grupuri de pe

Launcher Ribbon (

(Ia indicarea unui declan~ator de caseta, apare SfatEcran cu

un indicator al ca!~etei de dialog ce va deschide acea '

o tiune
Status bar - bara
(bara de stare)

Spotlight - f~cilitate ce se n:;gase~te in sectiunea Featured in cadrul


• casetei-de dialog New Document ~i eviden\iaza noul con\inut I
. al Microsoft OffiCE~ Online

12
Fixarea - facilitate care permite fixarea prio a accesibilita\ii la
documentelor documentele de lucru in lista Recent Documents, chiar daca
sau anularea acestea nu sunt utilizate in mod frecvent sau recent
fixarii

Modul
- facilitate care permite asigurarea compatibilitalii
compatibilitate documentelor Greate lntr-o versiune anterioara (se verifica
compatibilitate,9 la desChiderea oricarui document creat'intr­
o versiune ariterioara, iar daca exista caracteristici care nu
pot fi afi!?ate SHU transpuse correct, acestea sunt pezactivate
la iderea in Office
Salvarea in - fa~ilitate de salvare a r intr-un format bazat pe
format de fifier limbajul XML (Extensible Markup Language), ceea ce
XML permite reducerea dimensiunii fi 9ierelor, precum 9i cre9terea
distribu refolosirii transferului acestora
Compatibility - facilitate care modul de realizare a conversiei la
I Checker salvarea docUinentelor create in MS Word 2007 in formatul
• (Verificarea Word 97-2003, elementele incompatibile fiind eliminate
com
Document, - formular care, permite
Information '
standard ale documentelor
Panel
Selector de
vederi

Diagnoza
blemelor

13
fi~iere la configurare, fi~irele corupte de viru~i ~i seta rile de I
regil?trii I
Teme - set de elemente grupate, ce ofera un aspect unitar
documentelor, prin utilizarea unor teme de culoare, fonturi l'ji I
efecte (umbre ~i cmumatii), acestea fiind pre definite sau
create de utilizator
Picture Quick - gama variata de combinatii de formatare I
Styles I
• Aplicarea unei - forma care se confera la selectarea imaginii

forme asupra

unei imagini

Efecte de
- efecte care mod~fica aspectul imaginii (umbre, reflexii,

imajJine
stralucire, margini rotul1jite !ii rotatii 3-D}.

Recolorare
- gama diversificata de combinatii de formatare oferite de

Picture Quick
colectia Recolor Picture Quick Styles
· Styles
i Grafica - diagrame ce reflecta procese ~i relalii (organigrame, liste
• SmartArt grafice, procese, Gicluri, ierarhii, relatii, matrice $i piramide).
Table Quick - gama diversa dE' formatari $i efecte in diferite combinatii

Styl'es §i efecte
aplicate unui tabel (umbre, reflexii, stralucire, margini
- rotunjite, rotatii 3-D~i transformari) '. .
Tipuri §i efecte - structuri $i stiluri de diagrama statistica' pregatite pentru a

de diagrama
oferi diagramelor utilizate un impact informativ crescut ' .'

suplimentare,
(colectia Quick Styles) . '

Utilizarea MS
- facilifate de utilizare 'diect~ a pachetului'MS Excel 'j:>entru

Excel pentru
inglobarea §i afi~area U,llui grafic, fnlocul pachetului

crearea
Microsoft Graph
• diagramelor
Tablou de - creaza un ~ablon de diagrama statistica (.crtx) pentru

diagrama
salvarea stilului diagramei, in scopul dea fi utilizat ulterior in
'alte documente.

Shape Quick . - faciliteaza adaut!area rapida a diverselor combinatii de

Styles
formatare pentru forme. Stilurile individuale pot fi modificate
prin aplicarea de :umbre, reflexii, stralucirE!!, margini rotunjite,
i §anfrenari $i rotatii 3-D.
• Verificarea - pachetul Office ~~007 folose$te Tn comun verificatorul

ortografica §i
qrtogp;lfic $i dictionarul, astfel incat orice modificare sau

dictionar
adaligire se va regasi Tn momentul rularii oricarui program al
comun pachetului. ,

· English - faciliJate de activare a serviciului Microsoft Online pentru

Assistant
1nleleger,e'a IimbH engleze daca aceasta este a doua limbe

utilizata in editarea textelor profesionale

Document
- facilitate de utilizarea modulelor inspector pentru

Inspector
identificarea ~i eliminarea datelor ascunse §i a informalii1or
personale, elementece nu vor fi ·furnizate odata cu

14
distribuirea dOGumentelor
Information - facilitate de 'aldministrare a drepturilor acordate pentru un
Right document
Management
(IRM)
Module de - comenzfActiveX (eticheta, cas eta text, butonde comanda,
completare ~i imagine, bara de derulare, caseta de validare, buton .de tip
controale optiune, lista ascunsa, caseta cu lista ~i buton de comutare)
ActiveX care ,s.e pot ins(~ra Tn document pentru realizarea unor
operatii specifice (selectie optiuni, valifdare etc., ~Iemente
utilizate Tn spec::ial Tn cadrul formularelor)
Bara cu mesaje - bara care apa)re ca urmare a aplicarii setarilor de securitate
Trust Center, pentru protejarea calculatorului de at,acuri
distructive
Microsoft - facilitate de lainsare Tn executie, chiar Tn condiliile detectarii
Office safe unor erori de pqrnire a programelor Office 2007 (se
mode utilizeaza doua moduri: Automated sau User-initiated)
Marcarea unui - protejare a foll"mei finale a documentului, pentru
document Tmpiedicarea pmdycerii unor modificari (~tergere, golire a
Office ca final confinutului, .Tnlocuire a continutului Tn mod accidental etc),
ceea ce se reaiizeaza prin definirea documentulu,i ca final
(accesibil num(~i Tn citire - comanda Mark as final, care
inhiba toate functiile de actionare asupra unui document)
Crearea PDF :.salvare a unui document creat Tn format fix, retinfmdu-se
sau XPS forma ~i continutul. Tn care se dore!?te a se afi~a sau tipari
Microsoft - facilitate de rE~alizare de adnotari pe imaginea unui
Office document ,scanat, ca pe un fax
Document
Imaging
File Developer - bara panglica specializata, ce se poate utiliza pentru
accesarea editorului de comenzi, ceea ce este necesar
programatOl"ului Tn vederea scrierii de coduri sau
macrocomenzi
Macrocomenzi - facilitate de salvare a documentelor ce contin
macrocomenzi, salvarea fiind Tn format cu extensia (*.docm)
pentru un'docl,.;mentword !?i (*.dotm) pentru un !?ablon word
Microsoft - software de Tntreprindere ce poate reurii echipe,
Office Groove ihstrumente $i informatii, indiferent de locatia calculatorului
Document - facilitate care permite salvarea documentelor h,icrate Tntr-un
Management Document Manage,ment Server (Documen~ Library depe un
Server ~i site de tip Office SharePoint), fiind oferite instrumente pentru
SharePoint partajarea ~i actualizarea documemtelor, cu posibilitatea de
informare a persoanelor interesate de starea curenta a
documentelor, prin utilizarea unui flux de lucru $i de validare

15
Facilitati de operare. Meniuri ~i comenzi rapide
Utilizarea comenzilor rapide, reali:z.ate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea prin utilizarea exclusiva a tastelor, ceea ce spore~te viteza de lucru lli
contribuie la cre~terea eficiel11ei de operare in cadrul pachetului de programe. 0
serie ,0 Cie comenzi' rapide (short cut:uri) au functii identice in toate pachetle
mediului Office. . .
. .
Pentru identificarea rapida a cotnenzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt,
ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru aqtivarea rapida a meniurilor din
oriee pachet d~ programe.

Principalele comenzi rapide pentru'activareameniurilor sunt prezentate in tabelul


1.

Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt ~i litera H, se va activa' ecranul Home, care
integreaza functiile de edifare, d~finire de stiluri9'e lueru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf ~i character. Pentru realizarea rapida a unor
operalii curente implicate de preluarea lli prelucrarea inforrnaliilor sepot utilize
diferite combinatii de taste, conform 1abelului 2.
"1 '

Tabelul'2 -':Comenii rapide pentru realizarea oper'i'tiilor curente de preluare !ii procesare
. 'de Intnrm::lltli

16
Alt -+H -+ FP sauCtrl+Shift+C
Alt-+H-+FO

17
i 'Ctr+E'
Align Text Right Alt -+H-r.AR sau
Ctrl+R
Align Text Justified Alt -+H-r.AJ sau
Ctrl+J ..
Line Spacing ·Alt-+H-r.K
.'
Shading Alt-+H-r.H
Draw Table Alt-+H-·-.a ,
Paragraph Alt-+H-r.PG

Select

Comenzi Insert
Falasind camanda rapida Alt ~i literaH,se va act iva ecranul 'Insert, care
reune~te contraale pentru introducerea unar pagini nai, a unar abiecte ~i/sau
caractere etc.

18
I SmartArt
Chart

Comenzi Page Layout


Folosind comanda rapide Alt Iii litera P, se va activa ecranul Page, care reunelite
controale pentru realizarea setarilor, la nivel de pagine Iii de paragraf, dupe cum
este ilustrat In figura 5 Iii In tabelul4.

Margins i Alr--+ P -+ M
I Orientation I Alt -+ IP -+ 0

19
Size Alt ----+ P ._.. SZ
Columns Alt ----+ P ._.. J
Breaks Alt ----+ P -_.. B
Line Numbers Alt ----+ P .-.:. LN
Hyphenation Alt ----+'p ._.. H
Page Setup Alt ----+p.-.. SP

Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt ~i 1it:9ra W, se va activa ecranul View, care
integreaz8 funclii specifice referitoare la viz~alizarea documentelor, a~a cum este
ilustrat Tn tabelul 5.
Tabelul 5 - Comenzi

20
Reset WiI.1dow
Position
Switch Windows

Facilitati de comunicare intre pachetele de programe ale


pachetului MS Office
Intre pachetele de programe din mediul MS Office, se pot efectua schimburi de
date, de tip dinamic,sau static. Metodele dinamice de partajare a datelor sunt
cele de legare, iar cele stat ice sunt de tip inglobare. Tehnica utilizata este OLE ­
Object Linking and Embedding, bazandu-se pe conceptele de: obiect, meniu,
client,server, container etc. Obiec:tul reprezinta un set de date pentru care se
creeaza conexiuni de la 0 aplicalie la alta, obiectul fiind inglobat in formatul lui
initial. Pot fi create obiecte din orice date, daca aplicalia generatoare .suporta
OLE. Meniul obiect reprezinta mE'niul ce' sa activeaza pentruefectuarea unor
modificari asupra obiectului. Acest meniu este meniul aplicatieidin care provine
obiectul (aplicalie server). Clientul' este reprezentat de documentul care
pastreaza obiectul legat !iii inglobat (de' exemplu client poate fi considerat
documentul realizatin Word care C1ontineo foaie de calcul). Server este aplicalia
din care provine obiectul !iii care este apelata de client pentrua rrianipula un
bbiect. Un client trebuie sa apelez.~ aplicatia generatoare pentrua executa orice
modificare asupra obiectului respectiv. Rezulta ca celedoua aplicalii vor conlucra

21
pentru realizarea unui document coerent. Container este un obiect care
pastreaza alte obiecte (de exemplu: un fi~ier care contine mai multe obiecte etc.).

Tehnica de legare a unui obiect reprezinta crearea unei conexiuni intre fi~ierul
care contine obiectul (fi~ier sursa) ~i fi~ierulcare pFime~te obiectul (container): Tn
acest caz, obiectul nu este rezident in container, fiind doar prezent8 legatura
corespunzatoare. Actualizarea obiectului reprezinta modificarea in fi~ierul slusa, a
obiectului respectiv, fiind deschisa aplicalia server. Avantajul tehnicii de legare
consta in faptul ca acela~i obiect poate fi' legatla mai multe destina1ii. 0
actualizare a obiectului in aplicatia slJrsa va conduce la actualizarea acestuia in
toate fi~ierele in care exista 0 legatur[1 la acel obiect.

Tnglobarea conduce la acelea~i rezultate folosind insa 0 tehnica diferita. Obiectul


inglobat devine parte a documentului container, ceeace are ca rezultat cre§terea
dimensiunii fi§ierului destinatie. Un alt. dezavantaj consta in faptul ca, in cazul
tnglobarii, actualizarea datelor in fi~it3rul sursa a obiectului nu se va refl~cta in
fi~ierul in care a fost inglobat obiectul. Obiectele inglobate pot fi modificate in
fi~ierul care Ie con1ine. La activarea obiectului inglobat se va de.schide aplicalia '
server in cadrul aplicatiei curente. Meniul obiect va deveni meniul aplicaliei
server care va inlocui temporar meniul aplicaliei curente.

Se va atege una dintre tehnicile prezentate, respectiv legarea sau inglobarea, in


functie de specificul datelor. Astfel, d!~ca datete au un pronuntat caracter dinamic
(rap~arte, foi de calcut etc.). fiind actualizate frecvent, se va opta pentru utilizarea
legarii, deoarece aceasta implica propagarea actualizarilor in containerele unde
se afla legaturi la acel obiect. Obiectele statice (fotografii, imagini etc.), care nu
sunt actuatizabile in timp, pot fi inglobate .
.'
o metoda simpla de executare a schimbutui de date prin legare sau inglobare
este prin copierea datelor dintr-un document ~i alipirea (Paste Special) acestora
in alt document. Utilizarea comenzii Paste Special, spre deosebire de Paste, are
ca efect stocarea mal multor informatH despre obiectul respectiv, §t anume localia
fi~ierului sursa, apUcatia server etc .. Aceste informatiivor face parte din container
~i vor permite actualizarea obiectului din container concomitent cu modificarite
efectuate in fi~ierul sursa. Utilizareel comenzii Paste Special este ilustrata pe
cazul legarii unei foi de calcul Ja un document Word. Pentruaceasta se
procedeaza astfel:
• se selecteaza obiectul (fOaia de calCul) care va fi tnglobatllegat;
• se copiaza obiectul folosind comanda Copy din meniul Edit;
• . sedeschide aplica1ia careva primi, obiectul (prin inglobarellegare);
• se exec.uta coman"da Paste Special din meniul Edit,
• in caseta de dialog Paste Special,se selecteaza obiectul care va apare
in documentul curent;
• se selecteaza Pa.ste sau Paste Link (figura6.2), in functie de "tipul
conexiunii, ~i anume:
./ lng/obare - comanda Paste are ca efect inserarea obiectului in

22
cadrul fi!?ierului cont;3iner;
./ /egare - comanda IPaste Link are ca efect crearea unei legaturi
intre fi!?ierul sursa !?i eel container.

Tn urma efectuarii acestor pa!?i, ofoiectul este plasat in documentul container !?i
dispune de un cadru pentru redimEmsionare, precum !?i de un meniu care permite
efectuarea unor modificari ulterioare asupra obiectului. Editarea obiectelor
inglobate se va realiza Tn mod fo:arte facil prin deschiderea fi!?ierului container
urmata de selectarea obiectului, dupa care se va deschide obiectul pentru
modificare fie prin dublu clic asupra acestuia, fie prin activarea meniului Edit,
opliunea Object. C~ rezultat, va fi activata aplicalia server corespunzatoare
obiectului tnglobat. In mediul oferit de aplicatia server, se vor face modificarile
dorite asupra obiectului. La inchiderea ferestrei aplicatiei server sau la activarea
cursorului in afara obiectului se va reveni la fi!?ierul container.

Tn cazul legarii, modificarea se va executa prin deschiderea serverului, !?i


respectiv a fi!?ierului care conline obiectul sursa. Modificarile se efectueaza, in
acest caz, asupra obiectului sursa, fiind insa propagate in toate fi!?ierele
container care contin obiectul in rr:~omentul deschiderii fi!?ierelor container. 0 alta
modalitatea de efectuare a modificarilor asupra unui object leg at este aceea de a
deschide fi!?ierul container ~i de a folosi informaliile de legare care indica numele
fi~ierului sursa ~i respectiv aplicatia server. in acest caz se procedeaza in felul
urmator:
• se deschide fi~ierul contaim~r;
• se selecteaza obiectullega1t;
• se activeaza meniul Edit, optiunea Links;
• se selecteaza legatura aSiupra careia se vor opera modificarile ~i se
activeaza butonul Open Source, ceea ee va avea ca efect lansarea
aplicaliei server ~i deschiderea fi~ierului sursa;
• se efectueaza modificarile ~lsupra obiectului din fi~ierul sursa;
• pentru salvarea modificaril()r efectuate, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Save;
• pentru revenirea in aplicalia container, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Exit.

Legarealinglobarea se pot efectua avand ca obiect un fi!?ier. Tn acest caz, se


procedeaza in felul urmator:
• se lanseaza aplicatia contaijner ~i se deschide fi~ierul container;
• se selecteaza dill meniul Insert optiunea Object;
• din caseta de dialog Object, se activeaza butonul Create from File ~i se
alege numele fi~ierului cu care se realizeaza conexiunea sau care va fi
inglobat;
• pentru realizarea legaturii se selecteaza caseta de validate Link to File, iar
in cazul inglobarii continutl~lui fi~ierului in fi~ierul container caseta Link to
file nu trebuie sa fie selectalta;
• se selecteaza caseta de validare Display as Icon, pentru cazul in care
23
fi~ierul va fi afi~at In fi~ierul container sub forma de pictograma;
• finalizarea operaliei de legan~l1nglobare se face prin apasarea butonului
Ok.

Trebuie precizat ca in cazul in cam se efectueaza legarea unui fi~ier. acesta


trebuie sa fie anterior creat. Tnglobarea unui fi~ier se poate face ~i simultan cu
crearea acestuia. Pentru inserarea unui fi~ier intr-un fi~ier container. simultan cu
crearea fi~ierului sursa, se procedea2:a in felul urmator:
• se deschide fi~ierul conta;ner;
• se plaseaza cursorulln locul in care se dore~te inserarea obiectului
(fi~ierului) ;
• se selecteaza meniul Im:ert ~i respectiv opliunea Object din cadrul
acestuia;
• in caseta de dialog Object se activeaza butonul Create New. iar din
lista de fi!?iere afi!?ata. se va alege tipul de fi!?ier dorit (figura 5.2);
• conform tipului de fi!?ier selectat. se va deschide aplicatia server
corespunzatoare, realizandu-se crearea obiectului;
• dupa terminarea lucrulul cu obiectul, se muta cursorul in afara
acestuia. ceea ce va induce inchiderea aplicaliei server !?i revenirea in
aplicatia container In care obiectul creat se afla inserat.

Tn cazul utilizarii legaturilor, utilizatorul poate controla propriet'Wle acesteia. Una


dintre caracteristicile importante ale legaturii este modul de actualizare perm is de
aceasta. Tn acest sens se disting: m()dul manual !?i cel automat de actualizare a
legaturii. Daca legatura este configurata pentru actualizare manuala. atunci, la
arice modificare a fi!?ierului sursa care contine obiectul legat. se vor repeta pa!?ii
de actualizare a obiectului legat. Daca legatura este configurata pentru
actualizare automata, oriee modifican~ a obiectului sursa va fi reflectata in fi!?ierul
container la deschiderea acestuia. Configurarea legaturilor se realizeaza in
fereastra Links activata din meniul Edit, optiunea Links. In aceasta fereastra, se
realizeaza setarea legaturii in modul de lucru manual (Manual Update) sau
automat (Automatic Update) prin schimbarea parametrului update din sectiunea
Update method for selected link. Tot in fereastra Links se realizeaza !?i blocarea
legaturilor (selectarea casetei de validare Locked, din secliunea Update method
for selected link), ceea ce induce imposibilitatea efectuarii actualizarilor pana la
deblocarea acestora.

in cazul in care utilizatorul decide ca obiectul legat. trebuie sa ramana in


document cu farma pe care 0 are la un moment dat, se poate opta pentru
ruperea legaturii, astfel in cat obiectul nu va mai putea fi actualizat atunci cand se
opereaza modificari asupra fi!?ierului sursa. Tn acest caz, obiectul va deveni
asemanator cu arice obiect inserat in fi!?ierul container prin operatiile Copy/Paste.
Anularea legaturii se face tot in fereastra Links (activata prin secventa
Edit/Links), prin selectarea butonului Break Link.

24
Avantaje introduse de MS Office 2007

Sistemul MS Office 2007 introduce un mediu performant de dezvoltare a unor


aplicalii informatice conform cerin',elor de prelucrare specifice pentru domeniul
socio-economic. Organizarea mai buna a informaliilor, interfala care asigura
fluidizarea accesului la diferite funGlii ale produselor software, dar ~i facilitatile de
integrare ~i comunicare asigura crei~terea eficienlei in proiectarea ~i realizarea de
aplicalii informatice.

Principalele facilitali introduse de MS Office 2007 se refera la interfala Office


fluent, dar ~i la facilitalile de comunicare ~i creare a unor fluxuri de lucru, prin
asigurarea integrarii cu MS Office SharePoint 2007. Totodata aceasta versiune
este orientata spre realizarea unor aplicalii care sa asigure un suport decizional,
cu puternice elemente de business inteligence, in special prin introducerea unor
noi facilitali in MS Excel ~i a unei comunicari eficiente cu MS Sal Server
Reporting Services.

Un alt avantaj important asigurat de versiunea 2007 a pachetului de programe


Office este reprezentat de facilitalile de partajare a informaliilor intre diferite
grupuri de lucru, dar ~i de publicam accesare in spaliul web.

in cadrul lucrarii se vor prezenta ,atat elementele de interfala, pentru a asigura


dezvoltarea unor abilitali de opl3rare in mediul Office, cat ~i tehnicile de
proiectare ~i dezvoltare a aplicCllliilor informatice care sa rezolve probleme
concrete, prin folosirea eficienta a funcliilor ~i instrumentelor puse la dispozilie de
mediul MS Office.

in acest pachet integrat de progr;3me se regasesc unele componente care au


devenit tradilionale odata cu evolulia pachetului ~i care au fost menlinute ~i
dezvoltate in toate versiunile. Aceste componente sunt: Word, Excel, Power
Point, Outlook.

Microsoft Word este procesorul de texte cel mai utilizat, fiind propriu mediului
Windows. Permite scrierea, ed~tarea ~i tiparirea documentelor. in Word
utilizatorul poate controla atat aspE~ctul textului prin schimbarea fontului, stilului ~i
marimii caracterelor, cat ~i conf~gurarea unor elemente precum indentarea,
distanla dintre randuri, marginile etc. Acest procesor de texte include ~i 0 serie de
instrumente pentru efectuarea operaliilor de verificare ortografica ~i gramaticala a
cuvintelor ~i frazelor. Pe langa funcliile specifice de tratare a textului, Word
dispune de instrumente de grafic8i pentru realizarea ~i procesarea unor imagini,
cat ~i de instrumente specifice pentru realizarea tabelelor ~i efectuarea unor
calcule.

Excel este aplicalia de calcul tabelar, care prin functiile incorporate permite
utilizatorilor efectuarea calculelor matematice, financiare, statistice etc., precum

25
!?i realizarea rapida a unor reprezentari grafice a datelor numerice redate sub
forma structurilor tabelare. 0 alta 'facilitate importanta a acestei componente
consta Tn operarea dinamica a modificarilor efectuate asupra datelor ce fac
obiectul formulelor !?i functiilor.

Power Point este un program de prezentare care permite combinarea


prezentarilor de tip static (diapozitive) cu prezentarile electronice cu efecte
multimedia. Pentru imbunatatirea impactului vizual, textului i se pot adauga
diagrame, tabele !?i imagini. inlantuirea imaginilor statice conform unui scenariu,
permite realizarea unor prezentari multimedia foarte atractive l?i sugestive.

Outlook este un program de gestionare a informatiilor pentru organizarea


"mesajelor de pOl?ta electronica, a agt:mdei de lucru, a calendarului l?i a listelor de
lucrari. Acest program prin facilitati!o pe care Ie ofera reprezinta un instrument
eficient pentru organizarea !?i desfal?urarea activitatilor de birotica.

26
'''''''o':'r';''d''':
W • ' , _

"
'•

, "
J

Procesorul de text MS Word repn9zinta un instrument eficient care ofera functii


pentu realizarea !,?i modificarea documentelor care contin text, tabele !,?i imagini.
Prezentarea principalelor funclii iille pachetului de programe Word va urmari
deprinderea utilizarii acestora prin prezentarea unor exemple practice. Pentru
dezvoltarea abilitali10r de procesare, lucrarea cuprinde 0 prezentare a mediului
de lucru MS Word in versiunile 2007 !,?i 2003, a facilitalilor de operare, precum !,?i
numeroase exemple !,?i aplicalii rezolvate sau propuse spre rezolvare.

Prezentarea este structurata conform necesitali10r curente de procesare a


textului, cuprinzand:
¢ facilitali de operare;
¢ funclii de configurare a spaliului de lucru !,?i a documentelor;
¢ funclii de prelucrare a toxtului !,?i a documentelor de mari dimensiuni;
¢ functii de prelucrare a irnaginilor;
¢ funclii de prelucrare a tiilbelelor;
¢ funclii de generare a paiginilor web;
¢ funclii de comunicare CIJ alte aplicatii.

1.1 Facilitati de operare. Meniuri §i comenzi rapide


Utilizarea comenzilor rapide, realizate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea, in special pentru cazurile de introducere !,?i procesare rapida a unui
volum mare de informalii. Meniuril(:~ prezentate sunt specifice MS Word 2007, dar
comenzile rapide corespund mediului Office, fiind ace lea !,?i in versiunea 2003, cat
!,?i in 2007.

Pentru identificarea rapida a comEmzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt


(Figura 1), ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru activarea rapida a
meniurilor. Principalele comenzi rapide pentru activarea meniurilor sunt
prezentate Tn tabelul 1.

27
Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapida a meniurilor

1.1.1 Comenzi Office


Butonul Office deschide lista de acliulli, a!?a cum sunt prezentate in Figura 2.

~conl!:l!'rt
~

-i'O
I
...,.
HI ~- I I ~

R ·1
Sav.As;
---l
-i'O
~

:I ~

-- Comenzi Office

28
1.1.2 Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt !?i litera H, se va activa ecranul Home, care
integreaza functiile de editare: definire de stiluri de lucru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf !?i caracter, dupa cum este prezentat in Figura 3.
Pentru realizarea rapida a unor operatii curente implicate de preluarea !?i
prelucrarea informaliilor se pot utilize diferite combinatii de taste, conform
tabelului 2.

Tabelul2 - Comenzi rapide pentru realizarea operatiilor curente de preluare ~i procesare


de infnrrn""tii

care

29
lowercase Alt ---to> H -----J> '1+1
UPERCASE Alt ---to> H -----J> ;rf+U .
Capitalize Each Alt ---to> H ----Ilo, ::r+C
Word
tOGLEcASE Alt ---to> H ---tIl- 1+t
Text Highlight IAlt ---to> H ---tIl- /
Color
Font Ce%r Alt ---to> H -----J> FC
IAlt ---to> H ---tIl- FN sau I
Font
Ctr/+D I

Text Center

Select

30
1.1.3 Comenzi Insert
Folosind comanda rapida Alt l?i litera H, se va activa ecranul Insert, care
reunel?te controale pentru introdueerea unor pagini noi, a unor obiecte l?i/sau
caractere etc. in documentele gen4~rate in Word, al?a cum rezulta din FIgura 4 l?i
din tabelul 3.

31
1.1.4 Comenzi Page Layout
Folosind comanda rapida Alt!?i litera P, se va activa ecranul Page, care reune!?te
controale pentru realizarea setarilor la nivel de pagina !?i de paragraf, dupa cum
este ilustrat in 5 in tabelul 4.

Figura 5 - Meniul Page Layout §i comenzile rapide

32
1.1.5 Comenzi References

Folosind cornanda rapida Alt ~i litera S, se va activa ecranul References, care

reune~te controale pentru realizarea setarilor la nivel de tabele, note de subsol,

irnagini etc., a urn rezulta din ura 6 din tabelul 5.

Figura 6 - Meniul References §i comenzile rapide

Tabelul 5 - Comenzi rapide pentru remlizarea operatii1or curente de setare la nivelul


diferitelor obiecte

33
I • sau Alt+Ctrl+F I
. Next Footnote Alt ---. S - + 0 i
Show Notes Alt ---. S - + H
Footnotes & Endnote I Alt ---.S - + Q I

1.1.6 Comenzi Mailings


Folosind comanda rapida Alt ~i litera M, se va activa ecranul Mailings, care
reune~te controalele specifice pentru realizarea operatiilor specifice pentru
realizarea corespondentei, a imbinarilor de documente ~i altor operatii similare,
a~a cum este ilustratlnfigura 7 i in tabelul6.
~ri;;~~~~:,'p~g~;~';'~~f;;;;fr

Tabelul6 - Comenzi rapide pentru realizarea operatii1or specifice de realizare


corespondenla ~i 1mbinari de documente

34
Finish & Merge

1.1.7 Comenzi Review


Folosind comanda rapida Alt ~i mera R, se va activa ecranul Review, care
integreaza func1ii specifice referitoare la verificarea ortografica ~i sintactica a
textelor, urmarirea modificarilor efectuate asupra documentelor, protectia
documentelor ~i alte funclii similare, a~a cum este prezentat in figura 8 ~i in
tabelul7.

35
Figura 8 - Meniul Review §i comenzile rapide

Thesaurus

36
1.1.8 Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt ~i litera W, se va activa ecranul View, care
integreaza funclii specifice referitoc~re la vizualizarea documentelor, a~a cum este
ilustrat in figura 9 ~i in tabelul 8.

37
1.2 Realizarea de aplicatii in MS Word 2007
In cadrul pachetului Word 2007, meniurile sunt sensitive, reconfigurandu-se
automat in functie de contextul de lucru. Tn afara de aceste facilitati oferite implicit
de acest pachet de programe, u'Wizatorul poate efectua propriile setari !?i
configurari, conform cerintelor sale de prelucrare.

1.2.1 Configurarea spatiului de ~ucru

Operatiile specifice de configurare a spaliului de lucru se refera alat la

personalizarea interfetei MS Word, prin configurarea !?i setarea meniurilor !?i a

optiunilor de lucru conform solicitarilm utilizatorului, cat !?i la realizarea unor setari

specifice la nivel de document sau dE~ pagina in cadrul documentului.

1.2.1.1 Deschiderea aplicatiei Word 2007

Pentru deschiderea aplicatiei se poate proceda in felul urmator:

~ Start\A1I Programs\Microsofft Office\Microsoft Office Word 2007


sau

38
);> executand dublu click pE~ pictograma corespuzatoare de pe desktop cu
numele produsului Microsoft Office Word 2007 for Windows

Pictograma unui fi~ier realizat cu Word 2007 este f~' iar exiensia este docx.
1.2.1.2 Vizualizarea barelor de instrumente pe ecranul de lucru
Configurarea spa,iului de lucru Elste prima etapa care trebuie efectuata atunci
cand se dore~te utilizarea aplicaW~i Microsoft Word.
Introducerea categoriei OfficE! ­ Word Options - Customize Quick Acess
de comenzi pe ecranul Toolbar
de lucru
Utilizarea Comenzilor Comenzile utilizate eel mai frecvent sunt regasite Tn
opliunea Popular Commands, aeestea sunt
configurate de sistem, insa pentru afi~area altor
butoane se vor eonsulta eomenzile din Comand Not in
the Ribbon, All Commands sau

Drlplay

Pro.ofing

Save

Advanced

Componente de bazi Micro::;oft Office Word 2007 are un singur centru de


ale Panglicii contrell in care sunt adunate toate elementele
esenttale, numit Panglica.
Oricare dintre file este cea activa, dublu click pe
pangl(ca ~i comenzile dispar temporar. Pentru a Ie
readuce, se ac1ioneaza pe orice fila 0 data. Sau se
actioneaza mouse-ul dreapta pe oricare buton din
Panglica ~i apoi pe Minimizare Panglici. Pentru a
readuce Panglica, se actioneaza cu butonul din
dreapta mouse pe 0 fila, apoi din nou pe Minimizare
Pa

componente de baza ale Panglicii:


Fille Exista ~apte file In partea de sus.
re prezinta activitati esentiale din Excel.
2. Gru Fiecare fila are care

39
lmpreuna elemente corelate.
3. Comonzi 0 comanda este un buton, 0 caseta de
introducere a lor sau un meniu

Obiectele de control Fereastra programului Microsoft Office Word 2007


ale word 2007 contine urmatoarele obiecte de control:
Butonuf Office;
Bara instrumentelor pentru acces rapid;
Bara de nume;
Bara de meniu (contine in mod implicit
meniurile Home, Insert, Page Layout,
RI~ferences, Mailings, Review, View);
Optiunea cu sec1iuni ~i casete de dialog (cu
butoane de declan§are a casetelor de
dialog);
Suprafata de lucru;
Bara de stare;
Butoanele de vizualizare;
Controalele de marire I mic§orare;
Bara §i butoanele de derulare orizontala;
Bara §i butoanele de derulare verticafa.

1.2.1.3 Introducerea unor noi butoane pe ecran


Pentru asigurarea confortului in operarea in mediul MS Word 2007, se poate
activa sau dezactiva aparitia unor butoane in cadrul interfetei pachetului de
programe, conform procedurilor prezemtate:

40
Intoducerea unui buton nou S4~ bifeaza optiunea dorita din eticheta
din bara rapida CrJstomize Quick Acess Toolbar din stanga
SLOS a ecranului sau click dreapta pe suprafata
albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
optiunii ~i adaugarea butonului.
E)(emplu:

Butonul Open se gase~te In categoria


Customize Quick Acess Toolbar, pentru activare
se bifeaza

o 'Print F',eview
[f] Spe,lflng· & Grammar

o Undo
o Redo
Draw Table

MOle Commands ...


, .:ihow B~low the Rib~oh
Mi!1imi:u:theRlbti~n

Eliminarea de pe ecran a Sl~ debifeaza opliunea dorita din eticheta


unui buton Cl!Jstomize Quick Acess Toolbar din stanga
i sus a ecranului sau click dreapta pe suprafala
, albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
o )tiunii ~i eliminarea butonului.

1.2.1.4 Stabilirea dimensiunilor l[Jaginii ,i a antetului/subsolului de pagina


Setarile specifice la nivelul unei pagini se pot realiza conform procedurilor
rezentate In tabelul urmator:
Setarea paginii Page Layout\lPage Setup
-sectiunea Mlargins pemite stabilirea distanlelor fala de
marinile exterioare
Mar.gins, ........,.--...,......-----c--...."...~---

lop:
, Left:

41
-sec~iunea Papelr permite stabilirea dimensiunilor paginii
'Ii a unor setari la imprimare
Paper. size:

1M ~I

Wipth: 121 em ~I

H~ight: 129.7 em till

-folosind sec~iunea Layout se pot configura proprieta~ile


antetului 'Ii subsolului de pagina
Headers and footers '-; ~--'--------.-.-

~l Different ~dd an:J even

fE'f9.jff~,~,~,6Ifif~fR~~'~]

From edge: tlhader: 11.27 em ~I

Eooter: 11,27 em ~I

Astfel, se poate introduce antet ~i subsol de pagina in mod


diferit pe paginile pare, respectiv impare (Different odd and
even) sau se poate introduce antet diferit pe prima pagina
ii'

. fata de restul pagmilor (Different first a e

1.2.1.5 Introducerea antetului/subsolului de pagina, datei 'Ii orei, blocurilor


construite
Utilizarea antetului ~i subsolului de pagina, precum ~i utilizarea datei ~i/sau orei
curente se realizeaza conform procE,durilor prezentate structurat n urmatoarele
tabele:
Introduce rea Insert\Header and Footer
antetului 'Ii -in sec,iunea rezervata antetului §i subsolului pot fi introduse:
a subsolului -formate implicite din Built In'BI:l\lit:tl!l
de pagina
-numarul paginii curente ~i numarul de pagini din document r-f)
Introduce rea Insert\Text
orei 'Ii datei -in sectiunea rezervata Text pot fi introduse:
-data!?i ora~,
Utilizarea unor blocuri construite reprezinta un element de automatizare a unor
opera,ii repetitive, facilitate nou introclusa prin pachetul MS Word 2007, Tn acest
fel, se pot defini mai multe componente care sunt reutilizabile, conform cerintelor
utilizatorilor. Procedura este prezentafta In tabelul urmator:
Introducerea Insert\Text
blocurilor -In sec,iunea rezelVata Text pot fi introduse blocuri de
construite constructie, element nou introdus de Word 2007:
-Quick Parts ajuta la eliminarea repetarii scrierii numelui si
adresei companiei pe fiecare nou document creat, astfel se va

42
caseta de text cu informalia respectiva.

KeyWOrd.
Manager
Publish Date

StirtlJs

SuhJect
lltJe

Procesorul Word ofera 0 gama larga de elemente Quick Part

definite - inclusiv Author/Autor, Company/Firma, Company

Address/Adresa Firmei, Company E-mail/E-mail Firma,

Manager/Director l?i Status/Forma de organizare - care pot fi

inserate rapid Tntr-un document. Campurile Quick Part

insereaza informatia pe care utilizatorul 0 furnizeaza in caseta

Document Properties sau insereaza 0 caseta inlocuitoare

care se va putea completa ulterior.

Crearea unui Se activeaza etiicheta Insert IQuick Parts $i apoi click pe

camp Quick optiunea Field

Part -se executa click pe butonul cu sageata a listei Categories l?i

apoi click pe 0 categorie pentru a restrange numarul de nume

de camp afil?ate.

-se executa click pe campul dorit a se utiliza.

-se precizeaza proprietatile campului.

-a oi click e forrnatul dorit i finalizare cu OK.

Userlnlt~
USerflll'lmtl

43
Crearea §i Se activeaza eticheta Insert/Quick Parts l?i apoi click pe

modificarea optiunea Building Blocks Organizer.

blocurilor -se selecteaza bloGul de constructie Quick Part pe care se

construite dorel?te a se modifi<::a.

-se executa click pe' butonul Edit Properties.

-se va modifica, deasemenea, proprietatile dorite, inclusiv

Name Gallery, Category, Description, Save In l?i Options.

-se finalizeaza cu 0 K

Pentru a insera S:3U a l?terge un bloc de constructie, se

selecteaza din lista l?i apoi se executa click pe butonul Insert,

resnel'::nv Delete Close.

1.2.1.6 Deschiderea unui nou document sau a unuia deja existent, salvare,
printare
Operatiile generale de accesare, salvare l?i tiparire a unui document se
realizeaza conform rocedurilor rezEmtate in tabelul urmator:
, Deschiderea unui Ofiice\NeW\Blank Document sau apasarea butonului
document g o l J , .
v.;.1de e bara QUick Acess Toolbar

Deschiderea unui
Ofiice\Open sau apasarea butonului =...:uc pe bara Quick
! document din
Acess Toolbalt
fereastra sau
programului fie prin folosirea unui document lucrat de curand din lista
Recent Documents. Usta Recent Documents poate
permite adaug(~rea de documente, pentru a fi la indemana,
chiar daca nu au fast accesate de curand. Pictograma Pin
de la dreapta numelui fil?ierelor din meniul Office permite
" rinderea" i "des rinderea" documentelor din lista.
Deschiderea unui
document folosit Click pe butonul Offic 9i apoi click pe documentul
recent dorit

44
Prinojerea: click pe pictograma Pin din dreapta,

pentm a afil?a 0 pioneza verde (documetul este

aga10ilt) in lista Recent Documents.

Desprinderea: click pe pictograma Pin din dreapta •

pentru a afil?a 0 pioneza gri in lista Recent I

Documents.

Office\Save; Office\Save As sau butonul [~ de pe bara


Salvarea
documnentului
Quick Acesl;; Toolbar
Word
OP1iunea Save As confera utilizatorului posibilitatea
salvarii documentului sub extensia .docx numai pentru
word 2007 s.au cu extensia ,doc pentru versiunile 97-2003.
Word :!fl'. 2;ot(J3'lllo (1:1 ment
Salle a cOpy of the document that is fu'll~i
COn1 patll)I.: 'with Wo~d 97 -2003.
Daca se ale!le Save As, din fereastra deschisa, se poate
configura Im;a1ia unde se salveaza (op1iunea Save in),
numele docurnentululJEile lI,Iamel ~i tipJ:lLfi~ierului:
Save as ~ype; Word 97-2003 Document
,··.,·,.·;.~•.. ".I't.vord
Document
, Word Macro-Enabled Document
rlotd 97-2003 Dcn:urnent
"

..._ ............""'Word Template


ord Macro-Enabled Template
97-2003 Tem late
Salvarea in format word 2007 se va face intr-un format de
fil?ier bazat pe XML (Extensible Markup Language), ceea
I
ce va reduce considerabil dimensiunile fil?ierelor,
asigurand cc:lpacita1i sporite de recuperare a fil?ierelor ~i va
permite ob1inerea unei compatibilitati mai mari, precum l?i 0
I mai buna acta'are, refolosire i ortabilitate.

Conversia unui La deschiderrea unui document din alte versiuni, Word


document existent 2007 intra pe modul Compatibilitate, indicat pe bara de
de tip Word 97­ titlu, noile fu11 clii si caracteristici care nu pot fi afil?ate sau
2003 la Word 2007 convertite corespunzator sunt dezactivate,
Salvarea se va face tot pe versiunea anterioara, in vechiul
format, apeM~nd tot la modul compatibilitate,
Documentul ramane in vechiul format pana la apelarea
optiunii de c(mvertire la formatul2007,

Conversia: - click Ofiice\ Convert\OK.


Verificarea
ortografica ,i Click Review - Spelling - Ignore Once'
,.......~~~=

gramaticala
(omiterea cuvantului) sau Add Dictionary ~~~~
(a~augarE:lacuvantului in diclionarul propriu) sau Change
·1> ' ;.~h~flge·?l.
"Wsau Ch ange AliI.L··.\;:h .. ',,'ng'ep: _I¥ " y :.lJ] . APOI,' se
a A1

45
selecteaza AU1:oCorect ' . ' ~utQC~rt:e(:~ , pentru adaugarea
in !ista.
Pentru verificarea gre!?elilor dintr-un document, Word 2007
pune la dispozitie verificator ortografic, comun tuturor
ro ramelor dill achetul Ofiice 2007.
Utilizarea Office\ Word Options' Proofing, click pe Custom
dictionarelor . (t,"'tl,st:rSi1~.'O:ld;ior{aIi~s.'\;~]
D·ICt'lonarles ,0
~ pen tru
,6,·"·,,,,°"<,, ~I. se se Iecteaza
particularizate
validare (default). Click pe . sageata listei Dictionary
language ~~,,~,~\Iag~~~: ,', / ." •... ~§i apoi se selecteaza
o IimM pentru diclionar.

Editare, Click pe Edit Word List ,~'!;lit~~~(;~Jist:< •., !, pentru adaugare,


modificare,
~tergere sau editare de cuvinte.
adaugare
Click pe ChanrJe Default, pentru selectarea unui dictionar
dictionar prestabilit.

Click pe New pentru crearea unui nou dictionar.

Click pe Add pentru inserare diclionar existent.

Click pe Remove pentru stergerea unui dictionar.

Finalizarea opE~raliunilor se incheie cu click pe OK.

La f%sirea initiala a unui dictionar, word 2007 va crea


automat un dictionar de excluderi pentru cuvintele cu un
confinut nepotlivit.
Toate modificarile efectuate Tntr-un dictionar. vor fi preluate
I-:-:-:----:-:_ _ _ _ _t-Cde toate progrclmele achetului Office.
Vizualizarea Office - Print - Print Preview sau butonul ~~~de pe
inainte de tiparire bara Customi2:e Quick Acess Toolbar
Pentru a vizuclliza una sau doua pagini click pe butonul
One page Two Pages~Ji~loP~'9i~ .
Daca textul oGupa prea mult in '. pagina . se poate folosi
butonul Shrir~k One Page~.l!s.h'~I~'.~oh~?~~g;~ ~i Word
incearca sa reduca fontul !?i spatierea pentru incadrare. Se
poate, deasemenea. editarea textului in Print Preview,
nifiei~Fi~~~~ti~j .

46
. Imprimarea Office - Print - Print Preview sau butonul , daca •
• documentului este afi~at din bara Customize Quick Acess Toolbar
• Se pot seta diferite op1iuni de printare daca nu se dore~te
listarea intre!~ul~i ,docury'lent

Imprimarea Daca imprimanta nu recunoa~te tiparirea pe ambele fete


documentului pe ale colii so poate folosii optiunea Manual Duplex
ambele fete ale .·0 Priht tl) fil~

colii de hartie

Df4ahu~hdiiPl~' sau din caseta de dialog Options Print


~'
SSt[dRslpentru lncheierea procesului. Modalitatea de a
efectua setari generale de lucru privind imprimarea prin:
Office - Print - Print - Word Options ~i apoi Advanced.
Se selectea;~a caseta de validare Print on front of the
sheet for duplex printing ~i Print on back of the sheet
for duplex printing. Se finalizeaza cu OK.

o Use draft llualitv


~ Print inll.ack.groundQ)
o Print pages in I,!Verse order
[] Print iSML tags
o Ptint field (oae" instead of their value!
[J Print on fIont oHhe sheetfor duplex printing
[J Print 01'1 bllCk 01 the sheet for duple. printing
~ Scale contentfm 840,8.5 xii" papenize,

Def.ulttray; ~printer setting, ~;:!


Nota: La tiparirea cu ajutorul Manual Duplex se va tipari
numai prima (ata a fiecarei a doua pagina §i apoi se va
cere reintmducerea paginilor in imprimanta, pentru
ti arirea (etei a doua a fiecarei coli.

47
1.2.1.7 Stabilirea unor setari gener~de in Word
Setarile generaIe de pagina se ref(era la modul de vizualizare, de afi~are a
unitatilor de masura ~i a altor modificari similare, necesare prelucrarilor curente
dupa cum este ilustrat prin procedurile urmatoare:

Modificarea zoom-ului View\Zoom sau dimensionarea din josul ecranului


paginii sau View\Zoom

Schimbarea modalitatii
de vizualizare a paginii

Introducere (eliminarea)
barelor de derulare

Schimbarea unititii de
masura pentru distante ShO'N .mea >tlfementSin units of:

~entimeters
Mnfil'l1eters
Points
Pi.cas
Introduce rea ffice Word Options\Advanced\ Display
(eliminarea) riglei ~ Sl1o',·-, llertifal ruler in Print Layout view
Vizualizarea Office Word Options\Display
marcatorilor de -se bifeaza numai casetele necesare sau numai
formatare pe text ultima pemtru afiliiarea toturor marcatorilor
(caracterelor Al'Wa~$~~b~;t~~;;
, ' ,
~Qif.m~iii~j;~~~~,aittti'!e·'mee!l:
" , , . , , __," "
::r;,'~ ;-iC'
'j <i' ,,; " '."';

netiparibile)
D It.~.b.~.''~0.a..r:~.Cfe:r.~J
Ll ~pa(es

CJ Paragraph .marks ~

Hig(~en text ;;;1}!<

D Optional h:!lphens

[ ] ObJ!"ct anfh 0 rs oJ,

~ S.hOl<\(.!!,1I formatti.ng ma.rks

48
I-sau HOmelParag'SPliuh lWt.HId81J

.... \IIIor<nl
.... Elroel'l

.... Access'll
.... InfoPath'l]

Modificarea optiunilorl Office Word Options\Popular - permite


preferintelor de baza ale schimbarea numelui 9i a ini1ialelor utilizatorului
aplicatiilor: numele !J.ser name: !valued Pil.ckald Bell C~stom:!_~
utilizatorului, folderul !niUa,ls; [Wse ~
prestabilit, salvarea
Office Word Options\Save - modificarea locatiei
documentelor
implicite pentru salva rea automata a documentelor
realiza~te in Word

1.2.1.8 Modificarea limbii ~i scrierea cu diacritice


Schimbarea limbii implicite utilizata pentru introducerea 9i editarea textului se
rea rlzeaza pnn respectarea )roced un'1or prezentate:
Schimbarea limbii ".. II EnQUsl} (United States)
~ . 'h.·'"
- .
:.:;;::f),'J.}.: . •. ,.•• ,...• ,i,',
~ ~,

Schimbarea limbii poate fi configurata 9i prin


combina1ii1e de taste Left Alt+Shift sau Ctrl+Shift, In
functie de op1iunea bifata din Start-Control Panel-
Regional and Language Options.
Modificarile survenite in -tasta { devine a
cazul trecerii la limba -tasta, ) devine i
romana; scrierea cu -tasta : devine ~
Idiacritice -tasta, .. devine t
-tasta, I devine a
-tasta: z devine y (9i invers)
-caracterele asociate tastelor simbolice se modifica

49
1.2.1.9 Corectarea automata a textu~ui
Activarea functiei de coreclie automata a textului, chiar pe parcursul introducerii
acestuia sau prin verificarea ortografica !?i sintactica a unui document deja
realizat se executa conform rocedurilor structurate in tabelul urmator:
Verificarea ortografiei ,i Review\Proofing\Spelling and Grammar
a corectitidinii
gramaticale sau din bara Customize Quick Acess
Toolbar

" Corectitudinea
", textulUl reda::tat in poate fi reallzata
, doar raporta'~ la cele Ilmbi de clrcula~ie
; major!!: .nll~"~ ii franceza

Traducerea automata a Review\Proofing\Translate ¢};rransiatt


textului -traducema poate fi realizata doar prin comutarea
intre limbUe engleza, franceza sau spaniola, in mod
prestabilit, totu!?i sunt disponibile !?i alte limbi online,
la Microsoft Office Online,
.~

I~~, Afab~C (Saudi Arabia)

Ii El!1gllsh (US,}

'.
I
,)

Fremh (Fratl.ce).
);>:>1' SpanshQ:trternationallSQrtj

t
El ' t
Tum Off Trllmfation Sc~een:rip
Pentru traducerea rapida a unui cuvant intr-o alta
limba, se poate active Enhanced Screen Tip (Sfat
Ecran) care va traduce cuvinte indicate cu mouse-ul.
Traducerea textului mai poate fi efectuata !?i cu
a'utorul anoului de activitati Research ;~:~~~'e:ar~'l~.
Despartirea in silabe la
ca atul randului Page Layout Hyphenation <~~-:I
Sugerarea sinominelor
RevieW\Proofing\Thesaurus
cuvintelor
Inlocuirea automata a Review\Proofing\Research\AutoCo rrect
. unor cuvinte

50
~ Check 5Qelnng as you type

~ U~e contextual speUing

~ Marik grammar errOf5 as you type

~ Cne:ck grammar with spelling

o Show reildabi!ity statistics

~riting Style; IGrammar Only [$]1 [;,s~'~~~.>;N

~c;D~iin~rit: 1

~".l"", ""'$",1
Exemplu:

Combinatia: este automat inlocuita cu ©

Inserarea §i crearea AutoText stocheaza text ~i elemente grafice dorite


unui Auto Text a fi mutilizate (sigla unei firme, text tip sau tabel
formal at).
BIIi_
PentrL! _ __se actioneaza AutoText
utilizare,

de pe
bara (~uickAccess sau din Customize din Word
~J!~?2:1!-..P~a~t~~ t~~~!'fflarea butonului.

AL:;tcI'Correct 'Se'r~"tenc:e Caps


ALr.toConect Smart Quotes

ALl'toFormat As 'Iou Type, ..


AL&toFormat No'W'
Auto'Format Options....
ALctoM!anag,er, .•
Autosize te><tt'1ox
A~,toSlUmr:narv Tools
AutoText

Bec: Fa,cu,s
S"ld Run

• Bro\Nse N,ext

Creama unei intrari auto text se face prin salvarea


pe Save Selection to AutoText Gallery. Se
desch~de caseta de dialog Create New Building
Block. Se tasteaza un nume AutoText sau se
folose§ite numele propus. Se finalizeaza cu OK.

1.2.1.10 Folosirea sistemului de .]utoinformare (Help)


Sistemul de autoinformare (Help) este construit pentru a facilita operarea in
cadrul pachetului de programe \Nord, inclusiv pentru utilizatorii care nu au

51
cuno~tinte de operare calculator sau procesare de text. Activarea ~i utilizarea
sistemului de informare se realizeaza conform rocedurii urmatoare:
.
Ciutarea indicatiilor
du i un cuvant cheie Microsoft Office Word Help (F1) ~
Introducerea (eliminarea) Word 2007 nu are
asistentului
Facilitarea accesului la
ultimele variante
disponibile direct de pe What's new Activating \tv'ord

Gettlnghelp Creaung spedfk documents


internet
Converting d~;umen1:s Vtewtng and navigating

Mar.gInp and p,;ge setup

Page numbers Page breaks and section breaks

'':lrlttng Formatting

\:VornflQ'wlth graphics and charts

Tables of contEnts and other Mail merge


references

saV!"lland prlnlil)g Collaboration

File management CustomizlI'\g

Utilizarea serviciului ~i cautare in lista dupa


English Assistant

Encarta Dic:ionary:
Thesaurus: English tu.K.)
Thesaurus: French (frnnce)
Thesaurus: Spanish (International Sort)
Translation
All Research ::m.s
Encarta En, ydopedla: English (Norlh America)
Fac:tiva IWorks"rM
HighB.am (1M) Research
Uve Se.rm
All8us,n_ ald fmanoal Sites
MSN Money Stock QUotes
Thomson GifHe Company Profiles
English Assitant (PRC) sau pe English Assistant

''':0 atlNarea~ fur,~",ng,$E!ettth'e check btil{~ . .wlh m~S"1IrvI(!,


~'kes~, ':;";' "L.·, :,,:.-'.; , ')"
""IIII.!!! .
': 'atdvrwb(!IaRedAtodemibEsPai\ol~
tE)erv:artaOlct:lMfy:Erglsh(NorthAmert'a)
Ofnc.i1rtaOlctJ'Wy:B'lglSh(l.U:.j
[J Enct!tta Dict.:ll'WY: Fte:I'Id'\
o FaegnW;;rd5peftlnaloo\Up~
I!J ~ W01r~ RmoanUlUon (lCtttHIfl)

°Dtocal~.'.5eard'l(lcaff!an)
"""""""""",,(U,q
[']_"""",(U.'.)
[!I~<<<:'.I'ldl{l'rIll'l:O!)
o ~ :;p,msh(Intnna1\QnalscrQ
~Tt~

Se selecteaza
L ­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-t"-e_xt..;..u.;...l....;.....necesar, astfel:
52
- Sin~~le word ~i se apasa tasta ALT ~i apoi click pe
cuv,l'mt
- Phr,!lSe, se tasteaza propozi1ia Tn caseta Search
for ­ Start Searching.

1.2.2 Folosirea §abloanelor, st91urilor §i temelor


Orice document realizat cu ajutorul componentei Office Microsoft Word este
structurat respectand un ~ablon (template) Implicit. La crearea unui document
nou (Office\NeW\Blank Document) se deschide ~ablonul Normal.dot. Microsoft
pune a dispozi1ie un set variat de ~abloane care pot fi accesate online. Tn acela~i
timp si utilizatorul T~i poate crea pmpriile ~abloane pe care Ie poate ulterior utiliza
pentru a genera documente in con:formitate cu modelul creat. Principalele etape
de lucru cu abloane sunt rezentale Tn tabelul urmator:
Crearea unui Office\New Documents\My Templates
document Featured
nou care ~e)/ll Document Agendas
respecta Award cNUficates
structura
Brochures
unui $ablon
Business cards
(altul decat
Normal.dot) My templates ...
Cal:endars

New from existing ... Contracts

MiCKl50ft ():ffire Online Em'elopes I !

Alegand optiunea My Templates se pot concepe documente

uzuale ale caror structura este deja definita.

Exemplu: Agendas, Award certificates, Envelepes, etc.

De asemenea se pot folosi ~abloane preluate de pe internet:

Templates on Microssoft Office Online, instalarea de noi

abloane Installated Tem lates, .a.


Crearea unui Pentru ca un document sa fie salvat sub forma de ~ablon se
document de alege Office\SavE~ as, iar pentru op1iunea Save As Type se
tip $ablon alge din lista deruli3nt~ Document Template (*.dot).
Save as type: Word 97-2003 D'lCument
Word Document '
Word Macro-Enabled Document
Word 97-2003 Document

Word Macro-Enabled Template


Word 97-2003 T'lmplate

Aplicarea Home - Style - Quick Style, con1ine 7 randuri de formate


unui Quick pentru text, ghilimele ~i alte combinatii de text,
," " "'~" :~\;".~. L-" ",<:."",,,,'·"C·''',~L , .•,; ·'H,v',

Style
,.hBBCCD i lIaBt>CcDlIE" ,{aBbCcD~ AaBb~(::;l
j\~

Book Title ~ Caption Emphasts " Heading 1

- se selecteaza te>:tul dorit ~i se aplica stilul predefinit


- anularea stilului pentru textul selectat, Home - Clear
Formatin ~ £Iur formatting i

53
- eliminarea din colec1ie se efectueaza cu Quick style ­
Remove from Quick Styles Gallery
- modificarea, Home - Chan eSt Ie Set
Crearea unui - se formateaza· docu,mentul cu stilul dorit
i Style Set

- Home - Change Styles ~i se palseaza indicatorul

mouse-ului pe Style Set sl:£leSet '.


',«:
- Save as Quick Style Set, apare caseta de dialog in care este

afi~at dosarul Quick Style , ?av~ as Qukkstyle.S,et,..

- se tasteaza numele unui fi~ierului in File name, Save as Type


- Word Tern late - ~')ave
i ~tergerea Template-urile sunt salvate in C:\ Program Files\ Microsoft
unui Office\ Templates, ole unde pot fi ~terse sau deschise.

document

iablon
D
FAX

EJ ONENOTE
~ BiIIl1gStatamenr:
~ ~~c~~soft Office Excel Template

810g 6IoodPressureTracker
Microsoft Office Word Tamplete Microsoft Office Excel Templete
13 Ko 29Ko

Cle,,'cPhotoAlbum ContemporaryPhotoAlbum
Microsoft OfAc. PowetPolilt T... Microsoft Office PowerPoint T.,.
1.188 Ko 605Ko

Equityletter EquityMergefax
M.,osoft 0IAce Word Template Microsoft Office Word Template
102 Ko 55Ko

EqultyMergeLetter EqultyReport
M~rosoft OIflce Wo,d TempIat. Microsoft OIflce Word Template
97Ko 8641(0

EqlftyResume Expen,eReport
Microsoft Office WOrd Tempiate Microsoft OIflce Excel Template
242 Ko 19 Ko

Adaugarea Home - Font Color .- More Colors


unor culori 4[;j
personalizate [l11.8,1J!~,~alJ<
'lbem-e eorOrs' , ~ ,
Ei.o••• Diisrril

~lii~;~I~W!
Se aclioneaza pe fila Custom ~i pe sageata listei Color Model
i apoi pe RGB sau HSL.

54
Pentru 0 culoare personalizata se poate utiliza combinatia: Hue

(Nuanta), Sat (Saturatie), Lum (Luminozitate) sau Red (Ro~u),

Green (Verde) ~i Blue (Albastru). Se finalizeza cu OK.

Culorile suplimetare sunt disponibile in fiecare paleta de culori a

butoanelor din Ribbon sau dintr-o caseta de dialog, cum ar fi

butonul Fill Color sau Font Color.

Oefinirea Home - Fill CololiFont color


temelor Crearea unui document cu aspect profesional se poate realiza
prin utilizarea unei teme prestabilita de culoare sau prin crearea
uneia personalizatEI.
Temele din Office ~Iunt alcatuite dintr-o paleta de 12 culori.
Aceste culori corespund urmatoarelor elemente:
patru sunt pentru text ~i fundal
~ase sunt pentru subliniere (evidentiere) - obiecte, text,
fundal
una este pentru hiperlegaturi - obiecte ~i hiperlegaturi
una este pentru hiperlegatura vizitata - obiecte ~i
hi erie aturi vizitate
Afi~area ~i Page Layout - Thli!mes
aplicarea IiiI~J
unei teme ~:'I
...
I!
!~~!~:1
' ffleme$·.,: .
p'
'~'-.~-,-'.'

Pentru vizualizare rapida se plaseaza cursorul mouse-ului pe


una din temele din coleclie pentru a afi~a SfatEcran cu numele
~i informalii despre acestea, precum ~i 0 vizualizare instantanee
a modului in care, ar arata documentul dupa aplcarea temei
alese. Mai multe teme: Search - Microsoft Office Online.
Aa_ Aa_ Aa_ Ao_
:=;; ~ =::= ,,~

Alegerea Themes - Save Customize Theme .... , crearea ~i salvarea unei


unei teme teme personalizate;
ersonalizate Ale erea unei teme creata prin personalizarea culorilor §i I

55
efectelor ~i salvarea acesteia ca fi~ier tema cu extensia (*.thmx),
se poate aplica ~i altor documente. Tema personalizata trebuie
salvata in dosarul Dc)cuments Themes.
Page Layout - Themes - Browse for Themes
Deschiderea ~i selectarea unui anumit tip de fi~ier se executa
prin Files of Type - Office Theme: Office Themes ~i Themed
Documents sau Office Themes. Daca fi~ierul este localizat in
alt dosar, se va cauta cu Look in. Deschiderea se aplica prin
':"i,::,",:," ,=~'''''',;:;: ;"';:; ; :'::::;;"'=-""'===
.File5of:,~Y~/:l((·: Office Themes and Themed Documents
Open.

IiI Ap1icalia 1

Sa se deschida un document Word, respecmnd urmatoarele setari ale paginii:

- dimensiune A4, orientare de tip Landscape, distantele fata de marginea din

dreapta ~i din stanga de 3 cm iar fata de marginile de jos ~i de sus 4 cm.

Sa se realizeze un document de tlP CurriculumVitae (CV) redactat in limba

romana folosind un ~ablon predefinit, accesibil din Office\New\Templates\Elegant

Resume (Puteli alege ~i alt tip dE~ CV: Profesional Resume, Contemporay

Resume sau Resume Wizard). Sa se compare modelul de CV din Word cu CV-ul

format European, accesibil de pe site-ul UE:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/.

Sa se redacteze CV-ul, atat in lirnba mmana, cat ~i In limba engleza, realizandu­

se ~i verificarea ortografica ~i sintactica a textului, precum ~i corectarea acestuia

(Review\Proofing\Speliing and Grammar).

Salvati documentele atribuindu-Ie cate un nume dupa modelul:

nume_prenume_CV_limba_redactare. Previzualizati documentul Inaintea

imprimarii, iar apoi listati la imprimant.3 doar prima pagina a documentului.

IiI Aplicatia 2

Redactati 0 scrisoare de intentie in vederea obtinerii unui nou job, respectand

urmatoarea forma:

- formula de adresare

- primul paragraf: explicarea scopului scrisorii (aplicarea pentru 0 anumita slijba ~i

cum ati auzit de faptul ca pozitia respectiva este disponibila). Acest paragraf

trebuie sa fie clar ~i concis ~i, pe cat posibil, entuziast.

- corpul scrisorii

- paragraful final: contine concluzia, adica disponibilitatea pentru suslinerea unui

interviu ~i In ce mod se va reveni pen~ru aflarea unui raspuns

- formula de Incheiere §i de salut de la sfar§it


- semnatura
Documentul va fi salvat ca document ~ablon cu numele scrisoare.dot.

56
1.2.3 Formatarea §i procesarecll textului
La preluarea textului se vor folosi caracteristicile implicite conform ~ablonuluj
utilizat, iar ulterior se pot efectua ~i alte operatii necesare unei prelucrari
adecvate a textului, in funclie de tipul documentului ~i de formatul dorit de editare
a acestuia.

1.2.3.1 Opliuni de formatare disp<mibile in meniul Home, Page Layout,


Insert
Principalele operatii asupra textului se refera la: formatarea textului, stabilirea
paragrafelor ~i a tabulatorilor, introo1ucerea listelor, stabilirea chenarelor, scrierea
pe coloane, evidentierea primei litere dintr-un text, schimbarea textului din
majuscule in litere mici ~Ii invers, sc;himbarea orientarii textului, introducerea unui
fundal de pagina (background), definirea ~i utilizarea unor stiluri de formatare.
Principalele elemente referitoare la formatarea textului sunt ilustrate in tabelul
urmator:
Formatarea Home\Font Butoanele pentru
textului Pentru 0 vizualizare instantanee a schimbarea proprietatilor
textului se plaseaza indicatorul textului aflate pe eticheta
mouse-ului pe un font sau font Font.

si~ze~!=~~~!~~~IIBtI
r
" ,. . __
.Jl. Ibid
,,~" t,·~. r 0 ,I a IC,
't I'
Font
underline;

9i dimensiunea fontului;
.a)?1.
l;t:~,·c ";-(Highlight)
evidentierea textului prin
aJ)licarea unui fundal colorat;
~;A~"'~l-schimarea culorii
textului;
:~~~~~l-scrierea exponenlilor
---1,,111 ~i a puterilor.
'------:~,..---.,..",..~,--,,--,c_c_-,,-=.....,J ;:~'~Lmodificarea marimei
I:~~~~~~j:;::::;;;::~~~ill literei
?~~!-taierea textului cu 0 line
-In caseta Font se gasesc optiuni ' pe mijlocul cuvantului
pentru configurarecn proprietatilor :If'"v'j
textului (tip, stil, dimensiune, ~~,.",l'0-marirea, mic~orarea
culoare, stil de sublilliere, efecte). literei
Exemplu:
~!~.~.~~i.~~iIp..~.1 are ca efect scrierea Clear - eliminarea

57
de exponenli.
i formatarilor pe textul selectat
. ltJ[subscrlj)"t'
•....."'...."....,.,i are ca el,ec
r t scrl'erea
de indici inferiori.
-in caseta Character' Spacing se !
gasesc optiuni pentru schimbarea
distantei im licite intn2l caractere
• Selectarea Home - Editing -Se~ect - Select
textelor cu Text with Similar Formatting .
formatare Dupa aplicarea procedurii se pot
i identica modifica formatarile textelor
selectate.
Pentru anularea formatarilor -
Clear Formatin .
Stabilirea Home\Paragraph
paragrafelor -optiuni pentru aliniE!rea textului,
pentru indentarea paragrafelor
sau pentru stabilirea distantei
! intre rand uri. .

Introducere Home\Paragraph
! a listelor -Bulleted (nenumerotate,
numerotate grafic)
-Numbered (numerot:ate)
-Multilevel List Lista multinivel
Introdurerea Home\Paragraph
bordurii )....l.....:1I _Bottom Border
Pi:! la'egerea de
efecte sau a unei borduri
i,.~,'I' 0
1 f! Bor,de.
pentru text;
b;!' j,e~t Border

Ei3! tlo eo::::er


I
'EH e,lIeorde.s
E8 I Out~ide Bord.'"

Inside Horizontal Border


Imide yerticall Bord""

::' line
litt Qraw'J':abJe
i~ Vlew§rldl.i,ne~
P~l B.I!.rders and Sha,ding."
Sau activarea ultimei opliuni din
lista: Borders and Silladin

58
Scrierea pe
-butonul Columns
coloane
Stabilirea
tabulatorilor

stinga -Left . Lef~~} la

centrat-Center Center T ,
dupa numarul de zecimale­
.G1
Decimal Decimal lab , etc.
,.;il'< .j;!:' t
,:ii);':"" ·="-'-butoanele
Increase
Indent l?i Decrease Indent de
pe eticheta Paragraph
ermit fixarea tabulatorilor
Evidenlierea Insert Text\Drop Cap
primei litere I-litera care este
eVidentiata poate fi al?ezata
pe mai multe randuri (Lines
to Drop) sau poate avea 0
anumita distanta fata de text
Distance from text

59
1
I
I

Droppedll
I
In milrghn!

Schimbarea Dupa selectarea textului se Orientation


orientarii \Text Direction - exista 3 variante:
textului • scriere orizontala
• scriere verticala la 90°
• scriere verticala la -90 0

Schimbarea - Sentence case - scrierea


literelor din J\a""i primei litere din propozitie cu
majuscule "k;'~T S.entence case', majuscule
in litere mici I­ - Lower case - schimbarea
(,i invers) I lowercase textului in scriere cu litere
,!gPPERCASE mici
- Upper case - schimbarea
!S;;apitillize Each W<lfd textului in scriere cu
I tOGGt.E cASE majuscule
- Capitalize Each Word­
scrierea feicarui cuvant cu
majuscule
- tOGGLE cASE ­
schimbarea tuturor literelor
unui text din majuscule In
litere mici i invers
Introducere L<I'VUILJHIP<ll:le Background -Watermark-imagini de
a unei culori fundal
de fundal pe - Page Color-More Colors­
pagina culori de fundal
-Page Color-Fill Effects­
efecte de umplere

60
Introducere -Themes - teme Office
a unei teme -Themes Colors ­
. predefinite schimbarea culorilor
-Themes Fonts ­
schimbarea Fonturilor
-Themes Efects ­
schimbarea efectelor
Stabilirea Home\Clipboard
stilurilor de Home\Styles\Chatrige Styles Butonul IlfiJFormat Painter
formatare a :p~:Bb.lr~~B,;clrAaBbcr(c de pe eticheta Clipboard
textului permite copierea unui stil de
t~~:~il~~~~~~~~JJ~~~:3 formatare aplicat pe un text
l°ef.Ull tB l.dt.ndWI1il:el· ~=-
f DistinctIve
asupra altei portiuni de text
I Elegant (pentru executa rea
propagarii stilului se
selecteaza textul al carui stil
se propaga, se activeaza
butonul Format Painter ~i
apoi se selecteaza zona
unde se aplica acela~i stil)
Pentru alte stiluri se pot
predefini documentele din
eticheta Styles\Change
S les

1.2.3.2 OPliuni disponibile in mellliulinsert


Se pot realiza 0 serie de operatii specifice asupra unui document referitoare la
crearea de sec1iuni, introducerea numerotarii paginilor, a datei ~i/sau orei, a
notelor de subsol, a unor obiecte lsau diagrame ~i altele. Principalele operalii de
inserare a unor elemente in cadrul documentului sunt ilustrate in tabelul urmator:
Introducerea Insert\Pages\ Pa~les Break
intreruperilor - element de noutate : Cover Page, da posiblitatea utilizatorului
de a crea coperta unui document dupa un stil predefinit (valabil
numai pentru Word 2007)
-se poate introducl; 0 intrerupere de pagina, de coloana, etc.
-pentru introducerrea unei intreruperi de linie se apasa
Shift+Enter

-op1iunea Page Break cu dublu click sau


combinalia de taste Ctrl+Enter are ca efect introducerea unui
pagini goale in caclrul unui
- optiunea Blank Page acela~i efect, descris .
• mai sus.
- optiunea Section Break\Next Page are ca efect introducerea
unei noi sec iuni, asu ra careia se ot efectua setari diferite de

61
pagina (orientarea pa:ginii de tip Landscape, antete diferite etc) ~i
se executa din Page Layout\Breaks

~ii.Jm-n
In~lo;st,e:_"thattt1e text fc!,lIowing the column
bre:a)t,'WI~l- begIn in t\he next: cglumn,

In<e,,,,·,,'<edl,ml!;JrefiK an,d- 5~rtth~ ne)tll i"


n·ext! eVII!,n.-t'l_urnbered page. "
!~

, Introducerea Insert\Header and Footer\Page Numbers


numarului -se poat~_s~lecta pozilia, alinierea sau formatarea numarului de
paginii ;~~
{1rI

Inserarea Insert\Text\Oate aneJ Time


datei §i orei -se poate selecta lara de origine si formatul disponibil de data si
curente ora

i ,~~U1t."" ,J
Inserare Insert\5ymbol
simboluri -se pot insera simboluri, sau caractere speciale grupate pe
categorii de fonturi
I: -1l E) :>

jl
(l,
I.l I

± € £ ~I ©
® IM =1=
i(
2::
g ,More S1"l11bols,..

62
Inserare Insert\Text\Quick Parts\Field\Auto Text ,i optiunea dorita
texte lfllkti~[~~~~llIsi!i"~MhiM.:f,;l rft:E9i '
i!J;J J;locument Property
predefinte
IRl field .. ,
II nultdlng Blocks Organizer:.,
1~, !iet'Mort an Offlc.:e Online ...
~J :ia'lt Selection t" Quick Part Gtllery...

- folosind Autotext se poate selecta un text predefinit care va fi


inserat in document sau se poate defini 0 secventa de text care
poate fi adaugata (Add) In !ista predefinita pentru a fi ulterior
utilizata
';"''''''.:''It "i\l i

Introducerea
referintelor

r.:=.·'.)ELilitl,d~f,";~:::~j11!!I~~~~~~~[Jj~~J
-folosind FootnotEl se pot insera note de de pagina sau
document
-Caption permite E~tichetarea ~i numerotarea automata a figurilor
sau tabelelor
-Cross-reference realizarea unei trimiteri la 0 a

63
· documentului
-cu Index and Tablei~ se pot introduce indexari, se poate genera
automat cuprinsul (Table of Contents) sau se poate tine
eviden fi urilor Table of Fi ures
Insert\Text\Object ~~
Inserarea
obiectelor
-se pot insera obiecte de tip editor de ecuatii, foaie de calcul sau
rafice Excel:

Microsoft Graph chart

Microsoft Office Excel 97-20()3 Worksheet

Microsoft Office Excel Binary Worksheet

Microsoft Office Excel Chart

Inserarea
unui semn Insert\Links\Bookmi;lrk
de carte -numele semnului de carte se scrie la Bookmark name,
introducerea acestuia se face cu butonul Add, !?tergerea cu
Delete, iar trimiterea link-ul cu butonul Go To
Insert\Links\Hypelink J~1
Introducerea
unei
hiperlegaturi o hiperlegatura poate fi introdusa prin intermediul unui cuvant
· sau al unei imagini
-se selecteaza obiectul prin care se face hiperlegatura;
-se alege Insert\Hypt:~rlink
-se poate face trimit(~rea (Link to) catre un alt document deja
existent (Existing I=Ue or Web Page), catre marcaje din
documentul curent (Place in This Document) sau catre un
document nou (Create New Document)
-trimiterea poate fi mcuta !?i catre 0 adresa web, folosind bara
Address

1.2.3.3 Optiuni de editare disponibil:e

eratii de editare sunt rezentate 1n tabelul urmator:

· Meniul Customize Quick Acess Toolbar


.refacerea -pentru anulare sau revenire se acceseaza Undo sau Redo din
I It'
u Imel.
loperatii i butoanele ,i.~\(itt~~~de pe bara Quick Acess Toolbar

64
Copierea unui Meniul Home Clilpboard
text, -se selecteaza textul (obiectul) dorit §i se alege Copy sau
respectiva Ctrl+C
unui obiect -se pozitioneaza I'nouse-ul acolo unde se dore§te copierea §i se
• Paste k~'l. Ctrl+V
Mutarea unui -se procedeaza analog, dar in locul lu Copy se alege Cut
(sau sau Ctrl+X)
-obiectele mutate sau copiate sunt mutate automat in memoria
Cli
Selectarea -selectarea intregului document: Select All (sau Ctrl+A)
documentului
Anularea Meniul Home\Font
formamrii -se selecteaza textul (obiectul) dorit ,i se alege Clear
Formati
Cautarea ,i -gasirea Find (sau Ctrl+F)
inlocuirea -inlocuirea Repla(~e (sau Ctrl+H)
-inlocuirea se p()ate efectua automat 1n toate locatiile gasite
(Replace All) sal~ manual (folosind Replace §i Find Next daca
se dore§te saltul peste unele cuvinte care se potrivesc criteriului
de

Mutarea
cursorului

asirea ,i
locuirea
unei formamri n~!r!:ill"n"'!'ri anteriori se executa butonul

65
No Formating. Pentru evidentierea elementelor gasite, se
actioneaza butonul Reading Highlight !?i apoi pe optiunea
Highlight All. Pentru finalizare se executa click pe OK urmat de
click e butonul Close sau Cancel.
""" ~,~,~
-""...,
....,

"'"1_·II_dl",.._1

Home - Replace e'~eRef.l!_a~e


Daca se dorel?te localizarea de text formatat se introduce unul
sau mai multe cuvintE~. Se aC1ioneaza pe butonul More urmat de
butonul Format l?i in final se actioneaza pe formatarea dorita a se
gasi. Finalizarea se e1;ectueaza cu butonul OK. Se va apasa tasta
TAB l?i apoi se introduce textul lnlocuitor. Se ac1ioneaza pe
butonul Format si apoi pe formatarea lnlocuitoare. La finalizare
se executa OK. Pentru a lnlocui toate aparitiile formatarii, se
actioneaza butonul Replace All. Pentru a lnlocui formatarea pe
rand catre 0 aparitie, se executa mai intai butonul Find Next
urmat de butonul ReJlllace. Anularea lnlocuirii formatarii se aplica
cu butonul Cancel. Daca este necesar, se actioneaza pe butonul
Yes pentru a continua cautarea de la lnceputul documentului. Se
executa OK pentru confirmarea terminarii cautarii. Se finalizeaza
executia cu Close sau Cancel.

--.
c::EliD
~~~
c~_
Ol'tlf..,.~q
ou.~,
EJJiard.b'~
, Or.r.t'''IP4',...~

~'- -..-. -,-~. ~-~ -,~~~

~~

1.2.3.4 Redactarea ecualiilor matematice


Lucrarile l?tiin1ifice implica formule rnatematice care sunt destul de greu de
realizat l?i incadrat in pagina in lipsa unui instrument specializat de editare a
formulelor matematice, editorul de ecua1ii, care se activeaza cu ajutorul comenzii

66
,~qullt1on 1001$

...,.:-­
-~-- .

Equation o«,gndin meniul Inuert Symbols ~i care cuprinde grupuri de


butoane pentru redactarea ecua1ii1or matematice (figura 10).
!1'.1t; -~~~;;;;o".a.~~lS:::'::';;=~~~~;:::±:;::':~;Jrv~~"",,~~"C~~~~~~~w
/f"unea!
EQ"!tion :..:
_ __i~J.s
N.rmatText~
-­ ...
IIL!,~~~~~ ;;;;~;;7;;;.77·II"··'r=;-~,,~··',··-r'C~----"'~'·7-'"'-'-';

Figura 10 - Meniul Equation

Butonul Equation desfa~oara 0 :3erie ~l,IIlt--lil' c' :.: 2.' ",


.....
,

de ecua1ii predefinite pentru preluarea Area 01 Cirefe


acestora in vederea unor modificari de
mica complexitate,
Exemplu:
IA=~'
;-.i= 'r"f.,:"F'-.
,

- . . 1 ;.'I,,)." nl~n - 'l}.r.:~

1'1...;,. :",,: ==. --of-


Binomial TileoJem
.
1d +':11
a)" = I G)x1<a
~
'1 j.,

-,.
l'
(x + n- k
-preluate din Equation\Built In\ArE~a of k=O
Circle sau Expansion of Sum
.:.,. ExpansIon of.a Sum
:....::..
~ ..
,,',
fi-tt-fJ
nx n{n-l)x Z
-preluate din Equation Fraction sau (1 +x)" = 1+-+ ...
1! 2!
Script

I2it f . • -----r-'""'
i~ave Sel'edion to Equation Gallery".

~ Aplica\ia 3
Sa se realizeze un document Word folosind tipul de font Arial de dimensiune 11.
in sectiunea de antet a paginilor Cl,l numar de ordine impar se vor introduce data
~i ora curenta. numarul paginii cure,nte ~i numarul total de pagini din document iar
in antetul paginilor cu numar de ordine par se va introduce textul "Sisteme de
ecualii",

Continutul documentului este:


.~LsJ~m.f1. 1ie.. ~~Yfllij

a11X1 +a12x2 ==b1


Se considera
{ a 2l X 1 + a 22 x 2 b2

Modalitatile clasice de rezolvare a acestui sistem sunt:


• metoda reducerii
• metoda substituliei.

67
Soluliile sistemului sunt:
a 22 bl - a l2 b2

all a l2
Notez 8 :;;: determinantul c:lsociat matricei sistemului Ii
a 21 a 22
AX1=a22b1-a12b2 AX2=a11 bZ-a21 b 1
(oblinut din A prin lnlocuirea coloanei (oblinut din A prin inlocuirea coloanei
coeficienlilor necunoscutei X1 Cli coeficienli1or necunoscutei X2 cu
coeficienlii coloanei termenilor liberi coeficientii coloanei termenilor liberi
b1 ~i b2 ) b1 ~i b2

Daca A;i:O, atunci solulia sistemului este perechea (X1' X2), unde:
&1.
XI:;;:~ ~I x2 :;;: 8
Aceasta modalitate de rezolvare estEl metoda lui Cramer ~i este aplicata unui
sistem liniar oarecare de n ecuatii cu n necunoscute daca determinantul A al
matricei sistemului este nenul.

Indicatii
a) pentru redactarea ecualiilor rnatematice se vor folosi editorul de ecuatii,
scrierea cu indici ~i simbolurile matematice
b) lnlocuili toate aparitiile cuvfmtului "sistem" cu "sistem de ecuatii liniare"
c) incadrati textul redactat lntr-un chenar cu linie dubla
d) introduceti ca fundal de paginil 0 imagine cu un calculator preluata de pe
Internet
e) introduceti 0 nota de subsol explicativa asociata cuvantului "Cramer" cu
textul "determinantul nenul este 0 condiiie suticienta de compatibilitate
deoarece rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse ~i
egal cu n"
f) transtormati automat titlul in majuscule

~ Aplicatia 4
Realizaii documentul urmator respect,}nd ceriniele:
- textul de pe primul rand este aliniat la stanga la 1 cm tata de marginea
exterioara
textul de pe randul2 este centrat
- textul incadrat In chenar este alinicnt la dreapta la 0 distanta de 3 cm fata de
marginea exterioara

68
Litoralul Marii Negre

Modalitafi de acces: ........ .

Caracteristici:

Statiuni:

,
Agremenlt
Tratament

Marea Neagra

.. AtH~ctii Turistice

Prezentare generala
Marea Neagra cste 0 mare din bazinul atlclntie, situata !ntre EUI·opa ~i Asia, care se invecineaza eu
Rusia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Tureia ~i Georgia. Prin Stnlimtoarea Cherci se ajunge in Marea Azov,
prin Basfar in Marea Marmara, iar prin stramtoarea Dardanele in t-'1area Egee 1iii deei in Mediterana. Ea
este un rest al Mikii Sarmatice ~i prezinta 0 serle de aspecte unice in lume.

Marea Neagra reprezinta cea rnai importanta zona turistica a tarii noastre eu 0 fauna 5i flora deosebit de
atractive atit pentru turisti cit si pentru pescarii sportivi pe care-i intilnim in numar impresianant pe
faleze, diguri sau in mici ambarcatiuni. In totalitatea lui, litoralul romanesc al Marl! Negre se intinde pe 0
distanta de circa 245 km (153 de mile), de 111 rezervatiile naturale ale Deltei Dunarii la modernele centre
de vacanti:!.

Ii:1 Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 oferta turistic.1i sub forma unui pliant cu 3 coloane care
urmeaza sa fie tiparit fala verso. Pe coperta 1 a pliantului trebuie sa apara
denumirea agentiei turistice, sigla acesteia, datele de identificare ~i imagini
promotionale. Pe coperta 4 trebuiE~ sa apara un plan al amplasarii agenl?iei ~i a
modului de acces la birourile acesteia. 1n interior se vor amplasa ofertele turistice,
evidentiindu-se promotiile oferite la diferite pachete turistice.

~ Aplicatia 6
Redactati urmatoarea lista ierarhicit
1. MS Office
1.1 Integrarea in cadrul paciletului MS Office
1.2 Componente ale pachetului Office
1.2.1 MS Word
1.2.1.1 Procl~sare text

69
1.2.1.2 Procesare imagini
1.2.1.3 Procesare tabele
1.2.2 MS Excel
1.2.3 MS PowerPoint
1.2.4 MS OutLook
1.2.5 MS FrontPage

Transformati lista precedenta in lista nenumerotata.

ItJ Aplicatia 7
Realizali un document cu 3 pagini in care sa imbinati text, formule matematice ~i
imagini preluate de pe Internet. Se cere sa se realizeze un antet care sa apara
numai pe prima pagina a documentului ~i care sa contina titlul lucrarii ~i numele
autorului. Sa se numeroteze paginile documentului dupa modelul: pag .... din ....

1.2.4 Utilizarea imaginilor


Tn documentele Word pot fi introdusE~ cu u~urinla imagini preluate din biblioteca
Word, construite de utilizator sau preluate (fotografii, imagini de pe Internet etc.).

Inserarea Insert\lliustrations ----~---.,

imaginilor
folosind
meniullnsert

-se pot insera imagini dintr-un fisier stocate intr-un anumit


dosar pe unitate (Picture), cautarea imaginii facandu-se
conform unui criteritJ de inserare:

1113 I"le5 images

-se pot insera imagini din biblioteca predefinita de imagini (Clip


Art), cautarea imaginii facandu-se conform unui criteriu de
cautare:

70
Insert\SmartArt prin utilizarea butonului pe eticheta
III ustrations

Bara Drawing

Observatie:
Pentru gruparea obiectelor grafice, acestea se selecteaza
prealabil tinafld tasta Shift apasata, alegandu-se din
contextual Grouping\Group
I-SE:llec::talrea unui obiect se face cu click pe acesta
Insert =3hapes contine figuri ~i forme predefinite
grupate pe dome/nii: linii, conectori, forme de baza, sageti,
simboluri pentru s(;heme logice, stele ~i forme neregulate, forme
pentru adnotari ~i E~xplicatii
-butoanele (~""""~';O 9,j se folosesc la inserarea unor obiecte
grafice: linie, sageata, dreptunghi, oval. Proprietatile acestor
,...:.l~~~;;;'c~?,
biecte pot fi schimbate folosind butoanele: i~'!"~'~~;~i~Line
, Dash Style, Arrow Style.
Box ~~J (oaseta de text) permite inserarea unui text in
desenului; casetele de text pot fi introduse ~i din meniul
Insertnext Box
Observatie :
Oricarui obiect i se poate ata a un text, fo/osind meniu

71
contextual §i a/egfmd optiunea Add Text
·pentru schimbarea culorii de umplere a unui obiect grafic se
folose!?te Fill Color
·pentru schimbarea Gulorii liniei se folose!?te ~'?1Line Color
-adaugarea de umbm !?i efecte 3-D se realizeaza cu F~aj
-scrierea cu text stili2.at se obtine cu butonullnsert WordArt ~l
Schimbarea proprietatilor obiectetor grafice se realizeaza din
meniul contextual, fo·;osind optiunea Drawing Ttools
-Colors and Lines permite schimbarea culorii de umplere a unei
forme geometrice !?i a transparentei (Fill), a culorii liniei (Line) !?i
a sagetilor (Arrows);
-Size permite redimensionarea !?i rotirea sub un anumit unghi
(Size and ~otate) !?i dimensionarea raportata la 0 scara (Scale)
-Layout cuprinde op1iuni pentru raportarea imaginii la text
(Wrapping Style)
In line with text- in linie cu textul;
SquarelTight - 'lncadrata de text;
Behind text- In spatele textului (pentru situatii in care se
dore!?te scrierea peste 0 imagine);
In front of text- in fata textului (daca se dore!?te
pozitionarea unE~i imagini peste text)
Horizontal Alignment -alinierea imaginii
-op1iunea Picture Tools este activa numai in cazul imaginilor !?i
cuprinde facilitati pentru controlul imaginii: stralucire
(Brightness), contrc~st (Contrast), schimbarea paletei de culori
(Color)
-optiunea Text Box Tools este activa doar daca obiectul curent
este 0 caseta de teld !?i permite configurarea marginilor interne
ale acesteia (Internal Margin)
-Web afi!?eaza textul asociat unei imaginii daca aceasta a fost
preluata de pe Internet
Pentru facilitarea lucrului cu obiectele grafice se recomanda
debifarea optiunii
Q. AlJtomatig:lIly[r~at(:! droWir)g c;an'l~ whenihsert!r)gAI.I~oSbap!ls
din Office\Word Options\Advanced Editing Options,
eliminandu-se astfel "panza" inserata automat pe spatiul de lucru
atunci cand se foloSE!$te bara Drawing
Adaugarea Picture Tools - Format - Picture Style - More (valabila numai
unui Quick in documentele salvate cu extensia .docx)
Style

72
Pentru schimbare,!3
i a atributelor unor imagini - forma,
contur !iii efecte ,- se poate executa comanda din Co
Picture Quick S 'Ie.
Aplicarea Oupa inserarea imaginii se selecteaza !iii se aplica un stil din
formelor uneiformele oferite de Office
iimagini
Picture Tools - Format - Picture Shape.

Pictura capata forma selectata, parand a fi decupata, pentru

ianularea 0 iunii/rEiVenirea la forma ini iala - Reset Picture.

Aplicarea unui Picture Tools - F()rmat - Picture Border ~Ptct:ufe6~rd!hi


contur unei Pentru selectarea mai multor optiuni se plaseaza indicatorul
imagini mouse-ului e We:i ht sau Dashes, a oi More Lines.
Aplicarea unor Picture Tools - Format - Picture Effects "..8 F'idure Effects· §i apoi
efecte cu indicatorul mOUise-ului se poate vizualiza instantaneu stilulul
imaginilor vizitat, din care:
~P!ffiIri:~n;j~.l . II"
r"':::,/',/~' ")-'."--< - - \',w¥! ..
v,

Preset pentru No 3-~, tip presetat


sau More 3-D Setting,
Shadow pentru No Shadow, tip
presetat sau More Shadows
Reflection pentru No Reflection sau
una dintre variatiile de reflexie
(Reflexion Variations)
Glow pentru No Glow, una dintre
varialii1e de stralucire (Glow
Variations) sau More Glow Colors
Soft Edges pentru No Soft Edges
sau 0 dimensiune pentru a determina
masura netezimii muchiilor
3-D Rotation pentru No Rotation,
unul dintre tipurile de rota,ii sau More
:I-I!: Rotation ..
3-D Settings.

Schi"!1barea . Picture Tools - Format - Adjust - Recolor ~ Rmllof· •


culorllor unel Cole cl ia Recolor I)icture Quick Style ofera 0 gama variata del
imagini combinalii diferite de formatare.
o iunile de formatare sunt:
73
No Recolor, anuleaza 0 optiune
anterioara

Color Modes, aplica un tip de


culoare (Grayscale, Sepia,
Washout, Black and White)
Dark and Light Variations, aplica 0
culoare de accent in nuante
deschise sau inchise

More Variations, selecteza 0


anumita culoare.
!Seta rea unui Prin selectarea imaginii dorite, Picture Tools - Format ­
fundal Recolor ~i apoi pe Set Transparent Color.
transparent tf' ~et Transparent Color

iii Aplicatia 8
Sa se realizeze, folosind bara Drawing, urmatorul document ce prezinta tipuri de
topologii ale retelelor.

TIPURI TOPOlOGICE

*0 STEA INEl ARBORE

~ COMPLETA MAGISTRALA NEREGULATA

Prin topologia unei rete/e se intelege modul de interconectare a calculatoarelor


in retea. Folosirea unei anumite topologii are influenta asupra vitezei de
transmitere a datelor, a costului de interconectare ~i a fiabilitatii retelei. Exista
cateva topologii care s-au impus ~i anume: magistrala. inel. arbore. Pe langa

74
acestea se intalnesc ~i alte modele topologice: stea, inele intersectate, topologie
completa ~i topologie neregulata. in figura anterioara se poate vedea
reprezentarea , sub forma de grafuri, a acestor modele.
~ Aplica1ia 9
Sa se realizeze un colaj de imagini preluate de pe Internet folosind motoarele de
cautare avand ca tema Uniunea Europeana (simboluri, drapel, tipuri de monede,
harta Uniunii etc.). Acest ansamblu de imagini va fi 1nsolit de un scurt text
explicativ.

Ii1 Aplica1ia 10
Redacta1i un document referitor la calitatea unui sistem informatic folosind textul
~ifigura prezentata ~i completand GU informatii ~i imagini preluate de pe Internet.

Calitatea sistemului informatic


Conform modelului calitatii introdus de standardul ISO-IEC 9126, calitatea
produselor software se compune din calitatea interna (totalitatea caracteristicilor
produsului software din perspec:tiva interna), calitatea externa (totalitatea
caracteristicilor produsului software din perspectiva externa) ~i calitatea de uz
(totalitatea caracteristicilor la umizarea produsului software intr-un anumit
context). Cadrul general al modetlului calitalii pentru produsele software este
prezentat in figura 1:
Proces Produs Efecte prod us

Masuratori proces Masuratori inteme Masuratori exreme Masuratori ale calitatii in uz


Figura I - Cadrul general al modelulului calWijii pentru produsele software

~ Aplica,ia 11
Realizali un document cu prezentarea pachetului de programe MS Office 2007,
respectiv carcateristici, componen1e, sigle utilizate. Sa se descrie succint fiecare
componenta Office, cu principalele functii.
Ii1 Aplica,ia 12
Sa se realizeze un document rE~feritor la prezentarea principalelor tipuri de
notebook+uri aflate in momentul clctual pe piala. Se cere sa se preia imaginea
echipamentului, caracteristicile ~i pretul acestora folosind ca sursa de informare
magazinele virtuale care comercializeaza echipamente IT.

75
~ Aplicatia 13
Sase realizeze 0 diagrama cu ora!iiele din Regiunea de dezvoltare Bucure!iiti-lifov.
Fiecare oral? va contine 0 referinta (hyperlink) la 0 imagine din acel oral?­

~ Aplicatia 14
Sa se realizeze un document care sa prezinte oral?ul Bucure!iiti cu elementele
sale culturale, cu monumentele cele mai semnificative !iii cu parcurile sale. Prima
pagina va contine 0 imagine a ora§ului Bucure!iiti !iii un cuprins al prezentarii care
va contine referinte la capitolele menlionate. Macheta primei pagini a
documentului este reprezentata in imaginea urmatoare.

Centru cuUncllI

1.2.5 Lucrul cu tabele


Tabelele sunt utilizate pentru structurarea informatiilor, pentru realizarea unor
calcule sau chiar din motive de aliniore, Procedura de utilizare a tabelelor este
ilustrata in tabelul urmator-
Crearea unui Insert\Table
tabel -se poate specifica numarul de linii §i de coloane al tabelului
Table size
Number of ~olumns:

: Number of rows:

• Table\Dr~W Table ~D
Selectarea Table\Select\Table sau actionarea butonului I±l pozilionat in
tabelului partea din stanga sus a tabelului
! Inserarea Table\lnsert
elementelor 1mI t Insert Columns to the 1eft -coloane la stanga
in tabel
& Insert Columns to th<!' BI,ght -coloane la dreapta
',If Insert Rows8,bove -randuri dedesubt
'~,,' '
Insert R.owsfl. erow -randuri deasupra
i30c> IIf1S~rt [e-lls.. , -celule

§tergerea Pentru celule se selecteaza celula ~i se actioneaza dreapta pe

76
elementelor , .Q:eiete Cells...
din tabel mouse
Pentru randuri se selecteaza randul dreapta pe
i mouse : J;l:elete Rows
sau se pozitione,3za cursorul in celula do rita ~i se I?terge cu .
de tastatura.
Unirea I Table\Merge Cells
celulelor - se selecteaza celulele care vor fi reunite I?i se activeaza
optiunea Merge Cells cu aclionare dreapta pe mouse i
fEj.! Merg Ii! C!!lls
rtirea
, Table\Split Cells
celulelor -se poate specific.a numarul de linii, respectiv de coloane pe care
l:II"'t'innil:lre drepta pe mouse

Introducerea
tabelelor cu
format
Se actioneaza pe fila
'I din Table Tools I?i se deruleaza in •
predefinit sus I?i jOs pe sage~ata listei More din grupul Table Styles, pentru
I . stiluri su

Repetarea
Table\Properties\Heading Rows Repeat

capetelor de
-se selecteaza randul dorit I?i se bifeaza optiunea Repeat as
tabel pe header row at the top of each page din Tabel
i fiecare
<---," -:,' \

I pagina ~ l-Illtiwr,owtcrbreajsacr.dss,pages .
~ll~.~:!i~;~f.~~:,·~~~~~r:~:~h.~~,·sH~;lif.{~.~~~·~,~,:;p.~?:fJ.·
Conversia

tabelului in

text ,i invers

77
5epara~<e text with
o p.~ragrapl';marks
@1~§il
OCO!!!ma5
OQlhe,"

-daca se transforrna textul in tabel, se peate alege dimensiunea tabelului


Table size
Number of !;.olumnsl

Number of tOWS:

sau tipul de separatol acceptat


Separate tex~ at
o p'aragraphs CO!lllTla.
(illabs 0 Qther:

Sortarea Table\Sort
datelor din -sortarea se poate face dupa 3 criterii, unul principal (op1iunea

~!
tabel

Sort by) Sort !?i doua secundare (Then by), se poate preciza
modalitatea ascendenta sau descendenta de ordonare
(;v 8.scending
sau se paote alege ca sortarea sa sa faca In functie
() Q.escending
de capetele de tabel
My list has <

@IR~~·~:~~J;,9.,~l· ().No
Introducerea
Table\Formula Ix Ff.)rnll)Jla
formulelor
de calcul -formulele de calcul sau functiile introduse intr-o celula a
tabelului sunt marcate se semnul '=
nibile s in lista derulanta Paste Function

ABC
1 Al Bl Cl
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3

-celulele tabelului in Word sunt numerotate la fel ca i in Excel:


. Schimbarea Table\Table Tools\Design
I proprietatilor

78
tabelului

-se pot defini proprietatile tabelului, ale liniilor, coloanelor sau


celulelor, cu actionarea dreapta mouse Table Properties:
• se poate defini alinierea tabelului in cadrul paginii §i
latimea acestuia
• se poate defini inaltimea randului §i latimea coloanei
• se poate defini alinierea verticala a textului in cadrul
celulei, precum §i distanta textului fata de borduri
-pentru tabel, SI; configura bordurile, folosind butoanele

Bara de
instrumente
Tables Tools
'-­
b----''''''----·~"""-~= Or,a,w Era,!>e~
-'" Pen Colo·( .. Tabl,e

-pe aceaste banl3 de instrumente sunt plasate butoane care


permit desenarea tabelului, ~tergerea liniilor din tabel, stabilirea
stilului ~i grosirnii liniei, definirea tipului ~i culorii bordurii
tabelului, umplenea cu culoare a celulelor, introducerea unui
! tabel cu format nr.Q.n,: :",·,nlT

~ Aplicatia 15
Sa se construiasca tabelul urmator, respecti!lndu-se formatarile:

galben . . ro:jlU

: Text 1
~ : Text 3
tv

I -v~~de-' , . .... i i
albastru
I ! Text 4 ~ i Text 6 i
E-< on i i
b I

a) sa se insereze doua randun-i in partea de jos a tabelului;

79
b) sa se insereze 0 coloana In dreapta tabelului;

c) sa se uneasca celulele de pe primul rand.

~ Aplicatia 16
Sa se realizeze un tabel cu forma preluata din lista cu tabele predefinite
(Table\Quick Tables). Tabelul va contine structura unui orar saptamanal in care
se vor insera disciplinele ~i salile corelspunzatoare orelor de curs ~i seminar.

Facultatea de Finante, Banci ~i Contabilitate + An I


Semestrulll- An univ. 2009/2010

a) sa se adauge 0 coloana penlru fiecare zi pentru sala programata pentru


fiecare activitate;
b) sa se completeze tabelul cu lnregistrari corespunzatoare disciplinelor de
studiu.

~ Aplicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie cu preluarea unor date de pe site-ul UE specializat
pentru managementul informatHlor statist ice (ec.europa.eu-eurostat). Aplicatia va
contine informatii referitoare la utilizarea Internetului de catre persoanele fizice ~i
juridice, eviden1iindu-se pozitia tarii noastre fala de celellalte state ale UE. Se vor
realiza ~i comentariile adecvate, conform situaliei comparative prezentate prin
tabelele extrase de pe site-ul Eurostat.

Tabelul urmator reprezinta un exemp.iu asupra modului de realizare a ap1icaliei:

Tabel 1 - Gradul de utilizare a lnternetului (%) pentru persoane eu viirsta lntre \6-74 de ani

27 state ale UE 32 40 41 47 53
25 state ale UE 34 40 43 49 55
15 state ale UE 39 44 45 51 57
Eurozona 34 40 42 48 53
Belgia 0 47 53 60 0

80
Republica Cehii 20 20 31 37 49
Danemar.;a 68 72 77 77 80
Germania 52 57 61 64 69
Estonia 32 40 46 53 57
Irlanda 22 26 36 44 0
Grecia 12 14 18 21 27
Spania 26 28 33 38 44
Franta 0 0 35 46 59
Italia 21 24 27 30 33
Cipru 22 22 24 27 30
Letonia 11 21 31 43 50
Lituania 11 16 29 39 45
Luxemburg 59 65 65 72 76
Ungaria 14 21 29 38 0
Malta 0 30 0 42 45
Olanda 0 74 77 82 84
Austria 37 41 47 55 57
Polonia 15 20 26 33 40
Portugaha 17 20 23 27 34
:d"< }s~o,Jijat:lili:~~:\:i ,?'~": ... <ql'~k,' . .:'1'6 •.. I:\:l~lll;
Slovenia 26 35 41 45 48
Slovacia 22 20 24 34 49
Finlanda 49 56 65 70 75
Suedia 69 71 77 73 82
Marea Britanie 51 55 55 62 69
Turcia 4 4 0 0 0
Islanda 65 77 80 84 0
Norvegia 62 67 73 79 84
Sursa de date: Eurostat

It( Aplicatia 17
Sa se realizeze 0 aplicatie cu date statistice referitoare la salariul mediu in tarile
UE, datele fiind preluate in mod similar ca in cazul aplica1iei anterioare.in acest
caz se solicita, atat prezentarea tabelelor cu dateIe statistice, cat ~i reprezentari
grafice care sa ilustreze situatia comparativa a statelor europene cu privire la
salariul mediu. Sa se prezinte ~i un text care sa cuprinda comentariile adecvate
situatiei prezentate in tabele ~i Tn graficele realizate.

81
ItI Aplicatia 18
Sa se realizeze un document cu urmatorul continut pentru evidenta stocurilor de
produse ale unei firmeo Documentul va fi salvat ca fi~ier ~ablon in folderul My
Documents cu numele evide

Nro
Crt Denumire produs Pret
0;::
0ii). Stoc final Valoare
unitar
~

Pret
minim
Pret

Formulele de calcul din tabel sunt mc3rcate in celule colorate In gri astfel,
-stocul final reprezinta stocul inilial+intrari-ie~iri;
-valoare produs reprezinta stocul final*pret unitar.
a) sa se completeze tabelul cu trei inregistrari !?i sa se calculeze formulele
specificate;
b) sa se ordoneze tabelul cresc~Dtor dupa stocul final;
c) setati primul rand al tabelului astfel incat capul de tabel sa se repete pe
fiecare pagina a documentului;
d) introduce1i 0 eticheta (Caption) pentru numerotarea automata a tabelului
In cadrul unui document.

ItI Aplicatia 19
Sa se realizeze urmatorul tabel in Word, efectuand calculele necesare In celulele
ha~urate:

Situatia cheltuielilor pe faze de realizare a unui produse

Denumire Profit
~~~---c=--~--'~~~~--,,---~~
Produs Proiectare Pro()]uctie Desfacere Reclama (RON)

82
~ Aplicatia 20

Sa se realizeze un tabel in care sa se prezinte comparativ pre1urile de

comercializare oferite de diferite companii, pentru calculatoare de tip PC desktop,

cu acelea§i caracteristici. Tabelul va avea urmatoarea structura:

1.2.6 FUnctii
, avansate
Aplicaliile mai complexe de prelucrare a documentelor necesita anumite functii
speciale referitoare la imbinarea mai multor documente, generarea de etichete
sau realizarea unor formulare de preluare a datelor.

1.2.6.1 Fuzionarea documentelo'r (Mail Merge)


Fuzionarea Mailings\Create
documentelor
Afi~area meniului Mailings\Start Mail Merge
Mail Merge
UtJ.betteH
@ g.MaH iViessages
~ t En,!leqlop,:~s ...

"'1 bels

i1 ~~do"
1!3
L2 ...

,MoFmai Word Docume'nt


:\ step' by Step 'I'vlail M'erge',wizard " ,
Realizarea Mailings\Euwelopes and Mailings\Labels
I plicurilor ~i : -Envelopes - Insert Adress - Options (pentru selectarea
I etichetelor I dimensiunilor, amplasarea, codul de bare $i fontul) - OK

83
Adress - Options (pentru selectarea
lasarea, codul de bare i fontul - OK
Inceperea fuziunii <~;
:Starh~ai,i
Mailings - Stalt Mail Merge, :Me~g,,;,; apoi se executa Step
by Step Mail Merge Wizard.
Pentru parcurgerea pa~ilor de la 1 la 6 se actioneaza cu
Next:
pasul 1 .- Starting
pasul 2 .'- Select recipients
pasul 3 - Importare date dintr-o baza de date
existentil
Use an existing list - Browse - Open - Ok
pasul3 --Importare date din Outlook
Select from Outlook Contacts - Chose Contacts Folder
- Select COl1tact List Folder - Ok
pasul 3 -- Creare un document de date
Type a new list - Create - New Entry (adaugare
inregistrari) - OK, se deschide caseta de dialog Save
Address List din dosarul My Data Source - Save - OK
pasul 3 .- Editare un document de date
Edit recipient list, se selecteaza sursa de date - Edit,
se efectueaza modificarile dorite - New Entry
(adaugare inregistrari)/Delete Entry (~tergere
inregistrari) - OK
pasul 3·- Sortarea §i fittrarea date/or
Edit recipient list, se selecteaza coloana dorita - Sort /
Advanced (pentru sortare avansata - OK.
pasul 4 .- Creare scrisoare
Write your letter (se plaseaza punctul de inserare in
scrisoare acolo unde va aparea blocul de adrese) ­
Address Block - OK, Greeting Line (se plaseaza
punctul de inserare acolo unde va aparea formula de
adresare) -- Ok, More Items (mai multe campuri de
fuziune in corpul scrisorii) - Insert - Close
pasul 5,- Previzualizare Fuziune
Find a recipient, in panoul de activitali pentru gasirea
unui destinatar sau grup de destinatari - All Fields sau
this field, apoi se selecteaza un camp - Find Next ­
Close
pasul 6 - Complete the merge. Pentru completari,
modific~lri se ac1ioneaza Edit Individual Letters ­
OK

Fuziunea in E-mail o tiunea E-mail

84
E-!1I1afl M.essages
messages. t - ,

Pa§ii urmatori sunt afi§ati de caseta Mail Merge din

Select:dO!;uinenttipe .,
,;()~ha~~a,~f 1.\~~~are,\'O~
worl!i~g;on!,..,. " "

®f~~fmeSsage~:
r Y" ".", l'
.:
"QJ3~~e~pes ',1.

ot'~Qe!s _ I

dreapta ecranului.D-Dir~s~~r .
Pasul 2 Next: Starting document - Use current Document
Pasul 3 Ne),t: Select Recipients - Use an existing list/Type
a new list Browse - OK
Pasul 4 Ne)(t: Write your e-mail message
Pasul5 Ne>ct: Preview your e-mail message
Pasul 6 Ne)ct: Co the e - Electronic Mail - OK
Introducerea Se ac1ioneaza fila Mailings - Envelopes W En)!elop~.~... _
adreselor !ji Insert Address, se tasteaza numele §i adresa
tiparirea adreselor destinatarului - Options, pentru dimensiune §i pozitie, font
pO!jtale - OK - P ntru re

-"

Se ac1ioneaza fila Mailings - Labels, se introduc numele


si adresele destinatarilor sau se executa butonul Insert
Address pentru a Ie cauta in agenda - Options (pentru
selectarea dimensiunilor, amplasarea, numarul de etichete
pe pagina) - OK. Pentru imprimare se introduc etichetele
rimal1lta butonul Print.

85
Inserarea, Butonul RulesUnsert Word Field permite insearea unor

editarea lji structuri prestabilite, de exemplu:

modificarea unor Ask l?i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;

structuri If••.Then ... ElsEi... este 0 structura decizionala care permite

predefinite inserarea unei Gondi1ii.

I~l

~~~~2:IiILB~

I M£rg1!' Record"

, I Mefge Se.Quence i,V

I !:!ext RE'co,d
Next RE'cord If...
II~kiP-
, . . Set BookmaFk...

Recold If... _

Se poate folosi 1f... Then ... Else ... pentru a verifica adresele
din con1inut l?i a arata numarul de telefon local din conlinut
alaturi de un numar de telefon international.
Pentru eventuclle modificari ale bazei de date se poate
apasa butonul Edit Recipient List Mail Merge i
Recipients, pt~ntru a se deschide baza de date se'
acceseaza butonul I urmat de
Type ~ew list...
entru 0 noua lista se acceseaza butonul

IiI Aplicatia 21

Sa se realizeze, folosind Mailings\Envelopes sau Mailings\Start Mail Merge,

scrisori circulare prin care sunt inl?tiinta1i participantii unui concurs de informatica

privind utilizarea pachetului Microsoft Office 2007 asupra notelor l?i calificativelor

ob1inute.

Ce rin1e :

• Se vor completa automat in sc:risorile circulare urmatoarele campuri :


a Numarul diplomei
a Data curenta
a Data examenului
a Numele participantului
a Prenumele participantului
a Localitate
a Adresa
a Data nal?terii
a Nota
a Calificativ-daca nota e8te intre 5 l?i 6-suficient
-daca nota est,,~ intre 7 l?i 8-bine
-daca nota esta intre 9 l?i 10-foarte bine.

86
Informatiile din cadrul acestor campuri vor fi preluate in doua moduri: prin
crearea unei noi baze de date numita Baza1.dbf sau prin preluarea lor dintr-un
tabel deja realizat in Word, cu structura indicata mai jos. Ambele tabele vor
contine cel puiin 10 Inregistrari.

• Dupa campul calificativ se va introduce un mesaj (folosind


Mailings\Rules\lnsert Word Field\lf...Then...Else) astfel: daca in campul
calificativ apare suficient-mesajul "Mai studiaza"; bine-"Se poate ~i mai
bine"; foarte bine-UFelicitari (".
• Numele examinatorului va fi completat folosind Insert Word Field\Ask
automat cu numele "George!scu".
Numele directorului va fi completat folosind Insert Word Field\FiII in
implicit cu numele "Ionescu".
Scrisorile finale vor fi salvate in dOGumentul Scrisoare.doc pe discul D.
• Scrisorile se vor genera In ordinea crescatoare a mediilor de promovare.
• Se va crea separat 0 alta sl3rie de scrisori doar pentru concurenlii care au
obiinut calificativul foarte bine.
Formatul implicit al scrisorilor (documentul principal) este urmatorul:

SUPERIT CUI: 123456 Adresa:


ti' .................... ~ ...............
t:8J .................... web .......... ..

Numirul diplomei «Numarul diplomei»

Emisa la data curenta «Data curenta»

Tn urma examenului susiinut In data de «Data examenului», se acorda


domnului/doamnei «Numele lParticipantului» «Prenumele participantului»,
nascut(a) in localitatea «Localitate» la data de «Data na~terii)}, avand
adreasa «Adresa» prezenta diploma.
Nota obtinuta de dumneavoastra la examenul final a fost «Nota» iar
calificativul «Calificativ».

Examinator Director

Rezolvare:
Imbinarea corespondeniei este utilizata atunci cand se dore~te imbinarea unei
liste de nume ~i adrese cu un alt document, de obicei 0 scrisoare. Sursa date lor
poate fi un simplu tabel Word, un tabel Excel sau Access.

87
Pentru realizarea scrisorilor circulan~, se concepe modelul scrisorii (formatul
prezentat), dupa care se urmeaza procedura de completare automata a datelor
din lista predefinita (Word, Excel sau Access).

Se acceseaza din meniul Mailings\Start Mail Merge\Letters ~j letters.


Pasul1. La primul pas, se executa click pe butonul Start Mail Merge !?i apoi click
pe opliunea Step by Step Mail Merge Wizard, care deschide panoul Mail
Merge. Se bifeaza opliunea pentru care este creat documentul din Select
document pe.

"Mail:I\1~~'~ .. ~r ~MairM";':g; ':~"~,;,r:";",'~l

. - doNn... rm•..., ."'1, ~~<f~·~~~~~F


I
,'What typeofdorument"are YOlJ, H,:~,'W.,' :dJlY",.,QU,_~"!,a,.."n.",t.,,"€P$,~t _,0,
®Y~e.~nE)Xi~tirig Ilit '
,working on? . ,.",' up Yd!Jr 1~J;ters?" '.i,,' ,s" ,'.>" "';

@Useth\~ current rt.... ~"''''' ..'n~ O'5elect fo~ombotlook. (o~ta(


oLette~r" _,,()~tartfl'q~atern~l~e, '0 Type!'~~ew !i~t! ' ,
oE-mail messages '.. 0Sta~{fr6m eXisbh~~d~~urri~ ,
:C', ',',;" ,'-.

use~~e.cistj(l9Ii~t ,~ ,
'O,Envelopes
.. i,
"C',"', " ~""'," ~

, Labels
l:J~eJllet::urr~n~ ,'", '" Ct.!i~entl~;,yblJr recipients
0 document ~,:<..' za~~selecteif,fr,om:: '
oDirectory Start from the document 'l:,XtI'.lRPRMAlliA\office 2007
sho'w~ here and use',the
rMailrMerg~ wIzard ,to s,da
,:,recipient 'inforlnatioR.
redpi~nt lis,t,. ;. :
, ~~\ ;,,: "

Pasul 2. Se alege opliunea pentru documentul de pornire !?i apoi click pe Next:
Select recipient din partea de jos a panoului pentru trecerea la pasul 3.
Pasul 3. Se selecteaza fi!?ierul din folderul dorit, creat cu datele necesare, sau se
alege optiunea crearii unui nou fi!?ier.
Create - New Address List, va creel 0 baza de date in Access cu extensia
.mbd.
Observatie: Oaca se dore!?te folosirea unei liste (baze de date) deja existente se
alege Use an existing list apoi BroW'se.
Oaca lista este deja creata !?i se dOrE~§te adaugarea de date se selecteaza Edit
recipient list !?i se completeaza.
Tn cazul realizarii unei baze de date nai, din fereastra nou aparuta, New Address
List, se selecteaza Customize ColllJmmn, apoi Delete pentru a §terge toate
campurile predefinite !?i Add pentru a crea campurile necesare acestei aplica1ii
(Numarul diplomei, Data curenta, Data examenului, etc.). Se poate modifica

88
numele unui camp folosind butonul Edit Data Source. Tn secliunea Enter
Address Information se introdl.lc cele 10 inregistrari (folosind butonul New
Entry)
Cu ajutorul opliunii Filter and S(llrt se pot ordona anumite campuri (de exemplu
se poate ordona crescator baza de date in funclie de medie).
Pasul 4. OPliunea Write your letter permite definitivarea scrisorii !?i introducerea
unor caracteristici predefinite (Address block, Greeting Line, etc.).
Pasul 5. OPliunea Preview your letters permite vizualizarea documentelor
create.
MaiIM,ii!rge.

Wrile your letter , i -:: " \, ',,<+ ;/-_ ~

.Ir \IOU have not alr~ady done SO, ::.~nMerge:is re~d\l{fo,~J~~~~ ..


write your letter.now;' • .yout,iettars, .7;:", ';i1/,:.
To add redpient· inrormation to Toper~on~lIzel~bu?}~te~5:;~I~ . ;
your letter, dick a ,location in the .' "Edit .Individual LelKlifr,~::t :This 'wm
iDcl,:lment"and then cli% Qne of oPElfl0[Jew d?cum~htWjth·Y~ ..
the'items oelow" ' . . merge~letters .. 'r O!J1)a~,CMI'\~~ ..
tQ all the letters,. swi~chb~cll:to:
~ Address block, :: the or!ginaldocull1e/tt; . ' •
~ Greeting line".
~ Ei!!icti6nic postage,:,.
~ More items,,,

When you have rinishedwriting.•


your !etter.,.dickNext Then you" •
. canpreView.aMper~onaliZe ead1;','
rel:i\'l,ient'sletter,.,' <;;;;;:' ,T'
Step4.of6 I'. ',:

$ Next: Preview \lour letters


$ Previous: Select recipier:lts

Pasul 6. Se finalizeaza fuziunea documentelor, care pot fi printate (Print) sau


editate pe foi separate (Edit individual letters).

Meniul de etichete Mailings con'~ine butonul Insert Merge Fields, care are
ca efect introducerea In documemtul initial a campurilor necesare din baza pe
pozilia unde este plasat cursorul.

Butonul View Merged Data~:vizualizeaza lnregistrarile concrete din baza de


date.
Butoanele se regasesc in eticheta Finish & Merge pentru Edit
Individual Documents, PrintE1r Documents, Send E-mail au ca efect
fuzionarea documentelor intr-un nou document, la imprimanta, intr-un mail sau
pe fax.

89
,
[iQc ];;dit Indivldual. El'ocuments, ..
~ Erint Documents.. ,
~ .s.end E-mail Messages..,
Nel¢ Reocord If...

Butonul Rules\lnsert Word Field permite insearea unor structuri prestabilite, de

exemplu:

Ask ~i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;

If...Then ... Else... este 0 structura decizionala care permite inserarea unei

condi1ii. De exemplu, afi~area mesajului dupa campul calificativ se procedeaza

astfel:

{IF {MERGEFIELD calificativ}="suficient" "Mai studiaza" "{IF{MERGEFIELD

calificativ}="bine" "Se poate ~i mai binE~" "Felicitari"}"}

~ Aplicatia 22
Sa se conceapa modele de plicuri cu urmatoarele caracteristici: dimensiune 41/8
x9 1/2 in, adresa destinatarului scrisa cu font Arial de dimensiune 12, adresa
expeditorului scrisa cu Arial de dirroensiune 10. Generati automat ~i cate 0
eticheta pentri fiecare plic.

90
Tn sectiunea Envelopes (plicuri) se completeaza Delivery
address ~i Return address.

Apasand butonul Options se pot defini dimensiunile


plicului (Envelope size) dar !ii fontul utilizat pentru
redactarea adresei destinatarului sau expeditorului.
Accesand seciiunea Printing Options se poate stabili
modalitatea de a~ezare a plicurilor In imprimanta pentru
tiparire (Feed Method).
Plicurile astfel generate pot fi trimise catre imprimanta
(butonul Print) sau pot fi ata~ate documentului ca pagina
separata (Add to Document).
Seciiunea Labels este folosita pentru realizarea
etichetelor; se observa ca In caseta Address se preia textul scris la Delivery

address In sectiunea pentru crearea plicurilor.

Se poate printa 0 singura eticheta sau 0 pagina intreaga de etichete.

Print
q) [~~i(p..~.~.~::~(.~b.~:.~.~.~.~.)~~i]
o Si!lgle label
[t'J Aplicatia 23

Sa se genereze 0 scrisoare avand ca subiect intentia de a urma cursurile unei

facultati cu profil economic folosind ~ablonul Comtemporary Letter.

Rezolvare:

Se alege Start Mail Merge\Lettel's sau Step by stepMaii Merge Wizard.

Tn fereastra Letter Wizard se fac urmatoarele setari:

-stabilirea formatului scrisorii: -introducerea datelor destinatarului


,
~'tetti)rF~ Redp!ent:Wo "Othei.E!tmeI)l;S': ~~
information!iboutthepel'5OI\'10UMe~ndinQ"I~to - - •..­

-alte elemente incluse In scrisoare

91
, ,ttb;et.t='trri1'J!tt' A~"Wo other Elafrtents ',~'der ~f(:l

"'"""
~IW""".'''''' ==----~

Obse rva1ie:

Acest format predefinit de scrisoare se pote instala ~i din Office\NeW\Letters

and Faxes\Contemporary Letter.

1.2.6.2 Realizarea documentelor mi:lchetate


Introducerea Office\Word opti:ons\Customize\A1I Commands sau I
butoanelor Customize Quick Acces Toolbar\Moore Comands\AII.
Commands
• ~;~!'dButonul Text Form Field permite introducerea campurilor
Folosirea
campurilor
macheta de tip text, data calendaristica, numerice sau expresii de calcul
'Ri
Butonul )~"'Check Box Form Field permite introducerea
((.,,,;.A."-!;'~

casetelor de validare sau selectare


Butonul tJlJOrop-Oown Form Field introduce campuri
macheta de tip lista derulanta
Protejarea
machetei l2~LButonul Protect Form. Activarea acestei protec1ii permite •
desfa~urarea listelor derulante ~i efectuarea calculelor in
campurile numerice

~ Aplicatia 24
Sa se realizeze 0 macheta a foii matncole, dupa modelul:

Universitatea .... din Bucure$ti


Facultatea Finante, Band, Contabilitate

FOAIE MATRICOLA

Notele ob1inute in timpul facultatii de i;tudentul


Anul de studii 1

92
Forma de invatamant· [gizi Dfr
Nr.crt. Discipline de invalamant Total ore Note sau credite
• Examene
• Verificari Curs Obs. I Semestrul 1 Semestrul2
• Colocvii
• Proiecte
10 10
8 8
10 10
Media generala 9.33

Cerinle:
• Campul Facultatea se va defini ca 0 lista derulanta cu valorile "Finante,
Banci, Contabilitate", "Relatii Economice Internationale", "Management
Turistic si Comercial";
• Campul studentul este de tip text;
• Campul anul de studii estEl 0 lista derulanta cu valorile 1,2,3,4;
• La forma de invalamant so vor defini doua casete de validare;
• Notele vor fi definite sub forma de campuri numerice implicate in calcule;
• Media generala va fi un camp calculat ca medie aritmetica a celor 6 note;
• Pentru textul Obs. se va introduce 0 referinla de subsol cuprinzand
"Seminarii, lucrari, proiecte, practica, stagii".

Rezolvare:
Se introduce Butonul lJJDrop-Down Form Field

necesar introducerii campurilor macheta de tip

lista derulanta.

Definirea Iistei derulante pentw ca:npul Facultatea

se reaI·Izeaza aIegan d b
v A
u onu ,. ~'I EI ement eIe
t l i',;;:::'.
listei se introduc apasand butonul Add. Ele pot fi
~terse cu Remove sau Ie poate fi schimbata
pozilia cu butoanele Move.
Lista derulanta este act iva doar daca se apasa
butonul de pe bara de instrumente rapida.
Pentru campul de tip text Studentul se alege l.~Ij.

Executand dublu click pe suprafata gri care apare,

in sectiunea Text Form Field\ Type se alege

Regular Text.

Casete de validare se oblin GU butonul Daca

se dore~te validarea casetei, se executa dublu

click pe aceasta ~i se alege la Default Value

optiunea Checked.

93
Pentru a introduce notele se alege butonul t~b.

se executa dublu click pe acesta !?i se aleg

optiunile din figura:

• Type:Number;
• Default Value se completeaza cu 0 valoare

implicita a notei

• Bookmark reprezinta sernnul de carte

asociat notei (in exemplul propus s-au

asociat notelor valorile text3, text4, .,,' text

8)

• Campul Calculate on exit trebuie bifat deoarece acest camp numeric


va fi implicat in calculul medieL
Media generala este obtinuta cu butonul t:~J.i.
realizand setarile:
• in caseta Expression s-a introdus formula:

=(text3+text4+text5+text6+text7 +text8)/6

• In caseta Type s-a ales tipul Calculation pentru a specifica facptul ca


media este un camp calculclt.

1.2.6.3 lerarhizarea ~i organizarea documentelor


lerarhizarea Vizualizarea ierarhizata a documentului: View\Outline
documentelor Bara contextuala asociata acestui tip de vizualizare contine:
• butonull~ Promote care promoveaza textulla nivel de
I
titlu sau a unui subtitlu cater un nivel superior
• butonul Demote cu efect complementar butonului
~
• butonul Demote to body text care retrogradeaza
titlurile !?i subtitlurile la nivelul de corp de text
• k1~.\~~lkMove up !?i Move Down deplaseaza cursorul
inainte sau dupa pozi1ia curenta

• ~,t~tijExpal1d ~i Collapse asigura expandarea sau


restrangerea ierarhiei
• ~~ ;~~~ Create Subdocument, Remove
Subdocument, Insert Subdocument au ca efect crearea,
!?tergerea sau inserarea subdocumentelor lntr-un
document rinci al
---------------r-:=----=:-=c:=:=:.::-:..::.~.r...:..:,'-':::'-L.:.:.:-c-c::---___:--_:_____:_,_-,._,.__:__:__:__\
Formatarea -Format\Styles and Formatting; se alege nivelul ierarhiei (de
ierarhiei exemplu Heading 1) ~i se modifica prin selectarea op1iunii
Modify
;se.ale:e butonul Style sau Styles and Formatting
F4ot~ead~~ :_. 1,.lde e bara Formattin
94
Numerotarea Paragraph\Buliets and Numbering\Numbered- contine 7
titlurilor stiluri ce ot fi ersonalizate cu Define .....
ierarhiei

Organizarea Generarea cupl'insului:


documentelor -dupa stabilireCl ierarhiei 9i a stilurilor de formatare, se
pozitioneaza cursorul acolo unde se dore9te inserarea
cuprinsului 9i se alege Reference\Table of Contents; din
secliunea Insel'll Table of Contents se poate alege stilul de
re

Tabela figurilor:
-se numeroteazfl automat figurile alegand din meniul contextual
asociat acestorcl op1iunea Insert Caption apoi se alege Insert
Table of Figures
Actualizarea Cuprinsului:
- prin ac1ionarea mouse-ului dreapta - Update field - Update
Table of Contents - Update page numbers only/Update
entire table - OK
Cvprlns:

95
ItI Aplicatia 25

Sa se realizeze un document cu 3 titluri, fiecare din acestea avand cate 3

subtituri ~i 9 paragrafe. De asemenea documentul va cuprinde 4 imagini.

Construiti automat cuprinsul ~i tabela figurilor.

1.2.6.4 Macro comenzi


Introducerea unei View\Macros\viewMacros
comenzi macro
Inregistrarea unei View \Macros\Record Macro
macro comenzi

Se tasteaza flumele macrocomenzii. Se actioneaza


sageata listei Store macros ~i apoi se selecteaza 0 locatie:
All Documents, disponibila oriunde in word
Documents Ba!;sed On, disponibila In documente bazate
pe documentul curent
This Document, dis onibila numai in documentul curent.
Crearea unei
macrocomenzi
VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros Ma~[os·
Se actioneaza sageata listei Macros ~i apoi All active
templates and documents - Create, se va deschide
fereastra Microsoft Visual Basic. Se activeaza fereastra
lVIodule ~i se tasteaza noile comenzi Visual Basic sau se
vor edita cele existente. Pentru executa rea macrocomenzii
se actioneaza ta;sta F5 - Save - File - Close and Return
to Microsoft Word.
Executarea unei VieW\Developer' sau View\Macros\viewMacros
macrocomenzi f!i Yie!N t'lllact"o.s·
I Se actioneaza rnacrocomanda dorita cu Run
$tergerea VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomezii Se actioneaza macrocomanda dorita ~i apoi Delete $i
Delete, din nou :.>entru a confirma §tergerea

96
Depanarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros

macrocomenzi
Se actioneaza macrocomanda dorM pentru depanare
Step Into, S6 deschide fereastra Microsoft Visual Basic !?i
se bifeaza meniul Debugn !?i apoi Step Into (sau tasta F8)
pentru a executa fiecare instructiune. Se mai poate utiliza !?i
Step Over !?i Step Out. Finalizare se face cu Save - File ­
Close and Return to Microsoft Word. Pentru a opri
. de anarea SG actionneza cu OK. .
~~-------~--~~~
Editarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomenti Se actionea2:a macrocomanda dorita pentru editare - Edit,
se deschide fereastra Microsoft Visual Basic
'A Norl11al.Ne\'t!llacro~.Macr'J3 ~i se va deschide fereastra Module
care contine codul Visual Basic al macrocomenzii. Se pot
tasta noi comenzi sau edita comenzile existente. Se
salveaza - Save - File - Close and Return to Microsoft .
. Word
Adaugarea unei Se deschide proiectul cu macrocomenzi ~i se actioneaza
semnaturi digitale pe Developer - butonul Visual Basic - Tools - Digital
Signature - Choose, se selecteaza un certificat din lista ­
View Certificate - OK (de trei ori) - Save - File - Close
and Return to Microsoft Word
~~~~~~~-~----------~~
Asocierea unei Dupa creama unei macrocomenzi, acesta se poate ata~a
macrocomenzi barei de instrumente Quick Access, pentru a avea acces
unei bare de rapid la ea, din Word Options
instrumente Customize Quick Access Toolbar - More commands ­
Choose command from - Macros - Customize - For all
documents (prestabilita) - Add - Move Up/Move down
(aranjarea in ordinea dorita) - Modify (se introduce nume
entru buton~§i se adau a 0 icto rama - OK
Salvarea unui Office - Save as - Save as type
document care Macrocomenzile sunt create utilizand instruc1iuni Visual
contine Basic for Aplications (VBA). Daca se ata~eaza 0
macrocomenzi macrocomanda unui document, trebuie salvat cu extensia
ce se term ina cu litera 11m" .,..docm - fisier Word Macro ­
~--------------~--

97
Enabled Document sau (*.dotm) - fi!?ier Word Macro ­
Enabled Template Word Macro-Enabled Template
Deschiderea unui Office - Open - File as type
document care La deschiderea unui document care contine macrocomenti
contine scrise in VBA sau cu instructiuni din alt program, Word
·
macrocomenzi afi~eaza un aVE;rtisment de securitate, pentru protejarea
calculatorului.

Daca se cunoa~te autorul/sursa se poate accepta


deschiderea bifand optiunea Enable external content sau
optiunea Trust ell! documents from this publisher (daca
este disponibila), in caz contrar se actioneaza optiunea
Help protect me' from unknown content, macrocomenzile
se vor bloca.

Macros and one or IT!OI'e Actl¥e). (4(\tr~s have been disabled This activt:<OOtentft'\l6tlt
contain \PlfU!OeS or ri'Jer st:OJtity h.tuards. Dc not enable this conte:nttmless y¢O ltust
ti1e sourc.e of this file,
Warning: It is not possib4e todett.!rmme that tbis content came nom 11
trustworthy ,otm::e. YOUsbOllId leave thisoonte:nt ol5Obled untesstbe
<lOCtellt PftNides crltk:al wnctlouaDty and you tmst its source.
~

FIlePa(h~ C:\, .. EWCRU 200151 2Oh3\word2007i,Cap14Nord IE 2007J'ifl~ '·.'L3.dot:

o Heip~otect:me:hornunknowflO.flteot~
o fnab1ettismrrtent

1tJ Aplicatia 26
Sa se realizeze 0 macro comanda cu numele MACRO 1 prin care sa se
realizeze formatarea textului astfel:
• Fontul Times New Roman, de culoare ro!?ie, emboss, subliniat cu 0 linie
intrerupta
• Culoarea de fundal (background) gri.
In plus se va introduce un tabel cu orarul saptamanii curente !?i 0 carte de vizita.

Sa se inregistreze un alt macro, numit MACRO_2 care sa realizeze impartirea

textului pe 2 coloane, alinierea de tip justify, dispunerea paginii in format

Landscape !?i 0 lista numerotata cu tematica examenului de informatica.

Aceste 2 macro-uri vor fi salvate in documentul curent.

Rezolvare:

Pentru a realiza un macro, se va folosi meniul View\Macro\Record macro ....

98
Tn ferestra de dialog aparuta, se gasesc
urmatoarele optiuni, a~a cum se vede in figura
de majjos:
Macro name-permite asocierea unui nume (in
cazul nostru MACRO_1, respectiv MACRO_2)
Assign Macro to Toolbars/Keyboad-realizeaza
asocierea unui buton de instrumente, respectiv a
unei combinatii de taste pentru macro-ul
respectiv. Daca nu se dore~te aGest lucru, nu se
alege nici una dintre aceste posibmtati.
Store macro in-ofera posibilitatea inregistrarii macro-ului in toate documentele
sau doar in documentul curent.
Description-permite descrierea sumara, daca se dore~te, a macro-ului.
Butonul OK are ca efect confirmarea datelor precedente, ceea ce va conduce la
inceperea Tnregistrarii operatiilor cerute Tn macro. Se poate Tntrerupe definitiv
(Stop recording) sau temporar (Pcluse recording) inregistrarea operatiilor dorite Tn
macro.

Pentru rularea (activarea) macro-urilor se folose~te View\Macros\view


Macros\Run iar pentru ~tergerea macro-urilor se folose~te View\Macros\View
Macros\Delete.

1.2.7 Generarea paginilor wilb


Word faciliteaza crearea de pagini Web oferind instrumentele necesare crearii ~i
salvarii documentelor pentru aces,t scop. Salvarea documentelor Tn format HTML
ofera posibilitatea utilizarii tuturor browserelor pentru a Ie afi~a. Salvarea
documentelor ca ~i pagina Web, ofera posibilitatea partajarea datelor proprii cu a
altora, prin Internet. Word folose~te HTML ca format companion, respectiv
recunoa~te extensia cu numele .html la fel de exact ca ~i formateIe simple word.
Pentru generarea, salvarea , editarea ~i modificarea paginilor web propunem
urmatoarea procedura:
Crearea unei pagini. Insert\Li nks\Web Page
web
Crearea Hiperlegatura se realizeaza printr-un text sau 0 imagine:
hiperlegaturilor -se selecteaza textul sau
·1­
llnk..to:
imagineH ~i se alege ~
Hyperlink E~stlrlqA!eor
WebPage
'j

-Iegatura se poate face ·It-.. . ~


catre un document existent, .p~ ...

catre 0 referinta din I U


documentul curent (de !~
exemplu catre un semn de J.. Figura privind
carte), eatre un document ti;n.i~d'''''. configurarea
nou sau catre 0 adresa de l ...; hinerleg:aturilor
mail.

99
-Iegatura poate trimite catre un site sau 0 pagina web
s ecificate in bara Address.
Prelucrarea Salvarea ca pagina web: Office\Save\Other Formats\
documentului ca as Web page; extensia documentelor de tip pagina web
pagini web este htm
Vizualizarea ca a ina web:View\Web La out
Crearea unei Office - New - Blank and recent ­ New Blog post ­
publicalii Create
Pentru aceasta operatiune mai intai este necesar a se
inregistra un cont de blog in word: Registrer Now sau
..,..,rI.,.,..... La~er daca nu se nn.·..."'1t...

Se selectea:i:a tipul de blog !iii titlu nou ­ Insert Category


Pentru inser9rea de elemente vizuale - Insert, utilizand
butoanele pentru inserarea altor materiale.

[Enter Pos1t Title Here]


Pentru publicarea blogului - Publish - Publish sau
Publish as I)raft.
Du a finalizare se salveaza ca document Word
Republicarea unei Open Existing !?i se selecteaza blogul !?i apoi OK.
ublicatii Se va selecta publicatia de blo - OK i se poate edita

100
\ Zoom to I Alt -+ W---to>G
Selection

2.2 Realizarea de aplicatii in MS Excel 2007


2.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei Excel 2007 se realizeaza folosind secventa:
Starl\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.

Figura 10 - Facilitati de conversie a unui fil?ier realizat in Excel

145
Pictograma fi~ierelor realizate in Excel este iar extensia
documentelor este xlsx.

Observatie: 2007 Microsoft Office System introduce un nou format de fi~ier bazat
pe XML (extensia fi~ierelor Excel este xisx ~i nu xis), de aceea pentru a putea
asigura compatibilitatea cu versiunite precedente, trebuie descarcate ~i instalate
convertoarele de fi~ier adecvate - Microsoft Compatibility Pack. 0 alta metoda
este salvarea fi~ierului Excel intr·,o versiune mai veche de Office (Save As­
alegerea unei versiuni anterioare 2007), dupa cum este ilustrat Tn figura 10.

Realizarea unor setari specifice pE!ntru mediul de lucru se realizeaza conform


tabelului:
Vizualizare Meniul Home inglobeaza functii de lucru cu Clipboard, setari
bare de fonturi, aliniere text, formatari stU text in celule, stiluri celule,
instrumente setare modalitati de editare a datelor
Clipboard Font

jll:',
,I', "

;ConDlil!iorml Formal C~iI ,I


, lFQ;r~ttil'f:9'T a~ iiJIbi'~ "" ~tyles;'· '
~-;-~:---:;;~('1~~

Editing

Tn cadrul sectiunii Alignment, sunt disponibile urmatoarele


o tiuni:

146
-Merge and Center ~~A-permite unirea a doua sau mai mite
celule §i centrarea textului;
;' r-rr.-: "~~: _,_~"f-"~~\ >:'1}­
r!""iii~~Wr. ;p:l$Y'
-Wrap text ';""/:; ;,',i:Li"-permite afi§area textului pe mai multe

linii in cadrul aceleia§i celule;

in cadrul sectiunii Number. sunt disponibile urmatoarele

optiuni:

-C~rrency St:vle~i;,-aplica stilul de scriere valutar;

-Percent StyleJ{Il:':-aplica scrierea sub forma de procent;

-Comma StyleL,~:il-aplica scrierea zecimala;

-Increase/Decrease Decimal ;14~:';~~~;1-mare§te, respectiv

mic§oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar.

Sectiunea Editing contine butoane specializate pentru

particularita1ilc~ Excel:

-Autosum este folosita pentru apelarea rapida a unor functii

uzuale;

1 ~ 'A~~5L11ij'!i&"~;;;

I
I

. ,
I, .

SortllFilter­ sortarea crescatoare \descrescatoare,


resoec:tlv introducerea filtrelor automate;

~~ ~ortAtQZ
U S,QrtztoA
lHJ Cgstom SOIL
][Uter

147
I bara de
• formule II :, ti~f~, .,i~:~i~w't vr,~~ l ,I ji:'
'~~-[l]~:::;;e;;;r"f~"'" sau meniul Formulas !I~~~~~r)(!
2.2.1.1 Stabilirea unor setari genel'ale in Excel
• Setarea numarului de foi de calcul din registru: Office Button\Excel
Options\Popular\When Creating New WorkBooks\lnclude this many
sheets\;
• Setarea numarului ultimelor fi~iere realizate care apar la deschiderea
Excel: Office Button\Excel Options\ Advanced\ Display\ Show this
number of recent documents;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Office Button\Excel Options\ Advanced\Editing Options\Enable
fill handler and cells drag-and-drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, ~i nu a rezultatului ei:
Formulas\Formula Aud Show Formulas;
~> Trace I?fece:d.e:Jilts
· ...:~ T~ace Dependents ~ Err.Of Checki:1:1 gl 'T

/1. RemolleArro'Ws'"
t: .,.,,,",,
@l Evar~:ate lPo.mUJ/!a
fOFmufa,
• Definirea seriilor noi: Office Button\Excel Options\ Popular\Top
Options for Working with l':xcel\Edit Custom Lists; de exemplu daca
se dore~te definirea unei liste
cu zilele saptamanii, se trec
zilele in caseta List entries ~i
se apasa butonul Add (figura
11 ).

• Setarea separatorilor pentru Illii

~i zecimale: Office

Button\Excel Options\

Advanced\Editing Options.

Implicit, separatorul pen'lru

zecimale este punctul (.) iar

pentru mii este virgula (,)


Figura 11 - Liste definite de utilizatori
~ [1i.~:~ji~f~:~:.~.~p.~;i~f~i.~j
Iledmal separator;
Ihous-a,nds s.epaJatar:

Finura 12 - 0p1iunii de efectuare a calculelor


148
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Formulas\Calculation\Calculation options (figura 12)

2.2.1.2 Operatii permise asupr,a registrelor de calcul folosind Office Button

Creare Office Butto Worbook (Blank and recent)-creaza


registru un registru gol
Office Button\New\ New Worbook (Installed Templates/My
, un' conform unui on nr~>t1~.tlnijt
Deschidere pen

Office Button 'l\Close

Office Button' , Office Button \Save As


Office Button\Save As \Excel 97-2003 WorkBook -salvare In
varianta Excel mai veche
Office Button~ISent\E-maii sau Fax - trimitere automata pe
mail sau fax
Office Button\ Publish\Document Manager Sever sau Create
i Document icare
Printare

se pot printa doar anumite pagini, tot registru sau doar foaia
! curenta 13).

- Print Preview -vizualizarea paginii inainte de imprimare


, - Meniul Page Layout\Print Area\Set Print Area - definirea
I domeniului de celule care va fi tipari!

149
- Meniul "Layo;ut\Page Setup - cuprinde 4 sectiuni'
- Meniul Page Layoiut\Page Setup -define~te orientarea paginii,
dimens'iu inii calitateaimp'rimarii (figura 14)

Figura 14 - Fen:=astra Page Setup


- Margins-define~t€ distantele fala de marginile exterioare,
precum ~i fala de antet ~i subsol
- Header\Footer -stabile~te antetul ~i subsolul
- Sheet-se pot definj randuri care sa se repete ca ~i capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
sau ordinea de nr"u<:>,-o

2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul


Foile de calcul ce apar in registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
asociat acestora, se pot efectua
operaFile uzuale cu foile de calcul
(figura 15)- '

Figura 15 - Operatii asupra failor de calcul

150
o'peranII e respecfIve se pOt rea rIza
'f0.IOSIn
~I , 'I'
' d memune:
Inserare Home\Cel~s\hlsert\lnsert Sheet "
$tergere Home\CeUs\Oelete\Oelete Sheet
Redenumire Home\CeUs\Forrilat\Organize Sheets\Rename Sheet
! Ascundere foaie Home\Cellls\Format\Visibity\Hide and i Unhide\Hide
Sheet
! Mutare sau Home\Cell)s\Format\Organize Sheets\Move or Copy
copiere Sheet

2.2.2.1 Formatari ale celulelor


OP11uni disponibile din Home\Number\Format Cells:
sectlunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de
exemplu daca se dore!?te introducerea de numere reale cu 2 zecimale, se
procedeaza ca in figura 1:6;

- sectiunea AI,igr:-ment cuprinde: optiuni ,pentru alinierea conlinutului


celulei (Text Align,ment), orientarea textului la un numar de grade
(Orientation) §i Tex1~Control care permite scrierea textului pe mai multe
randuri intr-o celula (Wrap Text), mic!?orarea textului in func1ie de
dimensiunea celului (Shrink to fit) sau unirea celulelor (Merge Cells);
- sectiunea Font perrnite modificarea :atributelor fontului (tip,stil,
..qtmensiune, culoare, stU :jesublin"iere, efecte);
- sectiunea Border cupril1de :tipuri de Qprduri .pentru celule sau grupuri de
,celule; ". .
- sectiunea Patterns cOr'l~in:epaleta de culori §i ba!?uri de umplere,
c .. ~

Meniul
Clipboard

151
- mutarea In Clipboard: Cut
- copierea in Clipboar~: (;OPY :. . .
- importarea Qbiectului din Clipboard In
locul unde este pozilionat
cursorul: Paste , "

- copierea "speciala";' accebibila din Paste/Paste special; se pot

co ia formule, stiluri deformatare; comentarii, etc. (figura 17)

Figura 17- Fereastra PasUe Special


- gasirea unui text: Ctrl+F

- inlocuirea unui text: Cf;rl +H

Opliuni - vizualiza rea paginii in m:::..:-o-:-d-=-ul=-n-o-r-m-a-;-I:-::V-:::i-ew--:-:'W-::-:-o-,rk:--:B=-o-o-,k::-------I


pentru VieW\Normal
vizualizare - ata~area antetului ~i subsolului: View\ WorkBook View \Page Layout
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
- inserarea unui fond de pagina Page Layout/Page
Setu /Back roud
Inserarea - inserarea antetului ~i wbsolului de pagina:lnsert\Text\Header
de and Footer
elemente - inserarea casete de text: Insert\Text\Text Box
- inserarea imaginilor: lusert\1II4statioll\Picture, respectiv ClipArt
- inserarea diagramelor: Insert\ lIIustration\Smart Art
"" inserarea obiectel'or: InsertUllustration\Shapes
. - introduce rea hipe'rlegaturilcmlnsert\Links\Hyperlink
- cor'nentariite pbt fiintrclduse folbsindReview\Comments\New
Comme:nt
> ~"I,

2.2.2.3 Formatarialetabelelor"randur.ilor,i.coloanelor
Formatare rand Home\ Cells\ Format\; Gell ,
Size\ROw Height-stabile~te
"c
inaltlmea randtij'uJ (in cm)

Home\ Cells\ r:ormat\ Cell Size\Autofit Row "Height­


~

. adapteaza inallirllea randuluHg:conlinutulcelulei


Home\CeUs\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide Rows
i -ascunde, respectiv arata randul in tabel
Formatare Home\Cells\Format\Cell Size\Column Width-stabile~te
coloana Islimea coloaneiiin cm)
Home\Cells\Format\Cell Size\AutoFit 'Column Width ­
adapteazs la1imea coloanei la continutul celulei
Home\Cells\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide

\52

, Columns-ascunde, respectiv arata coloana in tabel


I Inserare rand Home\Cell!i\lnsert\lnsert Sheet Rows
Inserare coloana • Home\Cell!,\lnsert\lnsert Sheet Rows Columns
' Autoformatare Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
I de celule: Home\Styles\Celi Styles
• $tergeri Home\Cells,\Delete\Delete Cells-~terge tot, formatul sau
I continutul ulilei celule sau unui grup de celule

' Home\Cells)\Delete\Delete Sheet Row, Delete Sheet


,I Column, Delete Sheet-~terge randul, coloana sau domeniul selectat ,

iii Aplicatia 1
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare pe sheetul cu numele foaie1:
"".8" c.

iii Aplicatia 2
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare care sintetizeaza pariU31i1e fixe ~i
termenele de a monedelor din zona EURO sheetul cu numele foaie2.

153
2.2.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date se poate folosi facilitatea Autofill. A stfe I, daca se
dore~te numerotarea automata a celulelor de la A 1 la A6 cu numerer de la 1 la 6,
se tree primii dOl pa~i ai seriei (adica 1 ~j 2), se selecteaza ~i se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, a~a cum se observa in figura 18 .
..,....,,~~~!'"':.'2:
8

Seriile de date se 19).

Fiaura 19 - Fereastra Series

Observa l ie :

Seriile pot fi definite pe rand sau pe coloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),

progresii geometriee (Growth), de tup data, sau Autofill. De asemenea se pot

defini pasul de cre~tere (Step value) sau ultima valoare (Stop value).

ltf Aplicatia 3

Sa se realizeze aplieatia folosind seriile de date Excel:

5 4 I 640 125
6: 5 Ei 2560 625
7
1 CI 20 30 40
-E~ -4 -3 -2

154
if Aplicalia 4
Sa se defineasca serii de dale cu zilele saptamanii ~i lunile anului in limba
romana.

2.2.2.5 Formatiri condilionate: Home\Styles\Conditional Formatting


if Aplicalia 5
Sa se realizeze tabelul cu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile conditionate:
• Oaca valoarea caliii este intre 0 ~i 100, textul va fi de culoare ro~ie,
ingro!?at ~i italic;
• Oaca valoarea caf\ii est!a intre 100 ~i 200, celulele vor avea bordura de
culoare neagra, cu linie punctata ;
• Oaca valoarea cartii estE~ mai mare decat 200, celulele vor avea culoarea
de umplere galbep~. '

Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 133:B7) se folose!?te Home\Styles\Conditional
Rule cum:

155
Se va realiza a formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat
acestea sa accept~ valqri intre 0 §i 100 §i apoi se va apasa butonul Format, a§a
cum apare mai jos. .

Daca se doresc mai multe formatari se apasa Home\Sfyles\Conditional


Formatting\New Rule sau Home\Styles\Conditional Formatting\New Rule\Manage
Rules. Daca se dore§te anularea formatarii se apasa butonul
Home\Styles\Conditional FormattiMg'Clear Rules.
Fereastra care apare dupa realizareC:1 tuturQr formatarilor este:

Cell Value between 0 a... AaBbCcYyZz

Cell Value between 0 a... No Format set ~


=,:,,$A$,,=,'1:_'$A$6,=_
,=1 .. .•.
" ""..,. .:-:---:-:---~:-:--:-c~

. . """'"

2.2.3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel

2.2.3.1 Domeniu de celule


Un domeniu de celule (zona) este specificat in Excel prin prima lji ultima celula
din grup, despartite de doua puncte (: ). '
Pot fi definite domenii pe coloana(de exemplu A1 :A5}, domenii pe linie (de
exemplu A1:E1) sau domenii drepturghiulare (de exemplu A1:H4)

156
2.2.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor
Formulele sunt expresii matematice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
In Excel 0 formula matematica aste precedata Intotdeauna de semnul = ~i este
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) ~i operatori matematici (de exemplu: + _ * I A % = > <: >= <= <:> & ,).
Copierea formulelor implica urmatorii pa~i:
se selecteaza prima celula (care contine formula);
se pozitioneaza cursoruli mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia
forma unei cruciulite);
se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se dore~te
copierea formulei;

se elibereaza mouse-ul ~ i se vizualizeaza continutul copiat.

2.2.3.3 Referinte relative ~i absolute


Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta! (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluta reprezinta 0 locatie cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fata de rand ~i relativa fata de coloana: A$2
-adresa absoluta <{a18 de coloana ~i relativa fa18 de rand: $A2

(if Aplicatia 6
~tiindu-se datele referitoare la importurile ~i exporturile din primele trei luni ale
anului, sa se completeze cu data ~i sa se aplice formulele indicate in tabelul de
mai jOs.

A B
1 BALANTA DE IMPORT-EXPORT
~2~--------'--------r---~~

la;.:. ;n,=.ua;;;..;r.:-=ie.,.......,I-'-'-_ _--+"_ _ _.


f--::­5 -+:: A .­ A J\.
6 Februarie ~.:::~
ffi~··
~B~I
L.....--~(cil=
0&G5
7 Martie

(if Aplicatia 7
Sa se realizeze foaia de calcul, 'folosind formulele indicate in calote. Se observa
ca se folosesc referinte absolute ale celulelor care contin cota TVA ~i valoarea $.

157
7 --leota NAf' 1­
2.2.3.4 Functii, Excel
Functia Excel este 0 formula comp~exa, prestabilita, in concordanta cu regulile
sintactice !?i semantice de iucru, careia i se pot specifica argumentele !?i care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei functii:
=nume_functie(argument(a)

Inserarea unei functii in Excel SE! poate face din Formula\butonul Insert
Function sau execl.!.tfmd..gli9l< .~ b~~~5:!.E;c-f2LTJ:!l!:",,;(plasata pe ecran accesand

View-Formula Bar) _:;:.C:iU.ll~~i-,L!,:L~J),


Fereastra Insert Function (figura 20) permite cautarea unei functii in funclie de 0
descriere sumara (Search for a fundion) sau cautarea in funclie de 0 categorie
(Or select a category), Biblioteca de functii Excel este impa!1ita pe 11 categorii
pentru a facilita cautarea 'ilor

Fiqura 20 - Fere!astra Insert Function

);> Functii matematice -'.!.!rigonometrice (categoria Math&Trig)


SUM(nr1, nr2, .. ,) r-Aduna valorile sau adresele celulelor primite ca
argument
SUMIF(camp de evaluat, Aduna vcnlorile care respecta criteriul specificat
criteriu, camp de

158
insumat)
• SUMPRODUCT(lista 1, Adun,]3 suma prod use lor elementelor din lista 1 ~i a
, Iista2) celor din lista 2

POWER(numar, putere)
Rididi numarulla Qutere

PRODUCT(nr.1, nr.2, ...)


Multiplica valorile sau adresele celulelor Qrim~e ca a!yument
, FACT(numar) Retur~1eaza factorialul

SQRT(numar)
Extrage radical I
ROUND(nr, nr. zecimale) Rotuf'lje!?te nr. cu numarul de zecimale specificat I

ItI Aplicatia 8
Sa se realizeze tabelul urmator aplicand formulele matematice precizate Tn
calote:

Denllmire predus
1/112006 100
2/112006 200
3/112006 300
41112006 -~4::;::O:::-0--+---===-+---:3
5/112006 500

I 9 =8UM H2:H6
.. 10
, =8UMIF H2:H6,">3000",G2:G6 -----r
Valoarea reprezinta produsul dintre cantitatea vanduta ~i pretul unitar; in celula
E8 s-a calculat suma produselor din coloanele E ~i F iar Tn celula E10 s-a calculat
suma valorilor doar pentru produt\iele al caror discount depa~e~te 3000.

ItI Aplicatia 9
Sa se realizeze tabelul de mai jos, folosind functiile matematice indicate
in calote:
'~~----------~A------~7r--~~-r~~~~-~-'~

1
2
3
4
5
8
7
8

159
;... Functii statistice (categoria Statistical)
AVERAGE(nr1, Calculeaza media aritmetica a valorilor primite ca
nr2, ...) argument
• COUNT(domeniu) Numara celulele din domeniul specificat
· COUNTA(domeniu) Numara celulele care nu sunt goale din domeniul specificat
· COUNTIF(domeniu, Numara celul(~le din domeniul specificat care lndeplinesc
criteriu) criteriul
MAX(domeniu) Alege valoarea maxima din domeniul specificat
MIN(domeniu) Alege valoarea minima din domeniul specificat

(i1 Aplicatia 10
Sa se realizeze in Excel tabelele urmatoare care prezinta evolutia dobanzilor la
credite ~i la depozite practicate dE~ banci in perioada 2000-2005, precum ~i
indicatori ai profitului. $ablonul predefinit al tabelelor este
Format\AutoFormat\ColorfuI2.

(i1 Aplicatia 11
Sa se construiasca tabelul urmator, avand ca sursa date furnizate de Banca
Nationala a Romaniei privind fluctuatiile cursului valutar in raport cu moneda
ROL. Tn partea de jos a tabelului se vor afi~a valoarea medie a cursu lui USD ~i
EUR. precum ~i valorile minime ~i rnaxime ale cursului de schimb pentru cele
doua monede de referinta.

160
~ Functii logice (categorie) Logical)
IF(condilie logica, Testeaza condi1ia logica ~i in funclie de rezultatul ei I
adevarat, fals) executa optiunea adevarat sau fals
AND(argument1, Returneaza TRUE daca toate argumentele sunt adevarate 1

argument2, ... ) !

OR(argument1, Returnea~:a TRUE daca macar un argument este adevarat


argument2, ...)
, NOT(argument) Inverseaza valoare logica a argumentului
.TRUEO Returnea:2!a TRUE
FALSEO Returneaza FALSE

Ii!J Aplicalia 12
Tabelul de mai jos a fost conceput pentru evidenla salariilor unei companii.
Respectali formulele de calcul pentru a afi~a restul de plata al fiecarui salariat.
Coloana "Obs. 1" se completeaza astfel: daca sporul de vechime este mai mic
sau egal cu 15% ~i salariul de incadrare depa~e~te 1000 RON, atunci se face 0
recalcu lare.
Coloana "Obs. 2" se completeaza astfel: daca salariul brut este mai mic decat
300, se afiI§eaza mesa uI"sa IanUI
W . I sub iaccepta
mlmmu t"

A "s C 0 E 1.. 'F'; G"/' H\ I J K L M


Nr, N~rQe §i de·
1 crt 'granuma
'Sliliioiiu
Trlcail;~re.". !!!rii'i~~~; '\'; ...
......;, 1",1,"
.'
$alarili
brUt"' 1"% 9:5'%
> ,">
6,5% 'Im1?o2it,. ".'?:~.·'~'''''f,'i'

2
3
4
1
2
3
A
8
C
25%
10%
20% I
....
f
II­
\ \ ."
5 4 0 1p% I 1\ -G2-K2 I
6 5 E 5% I \
7 -C2*15%' E(C2+D2)*E2 -C2+D2+F2 $1 11=G2·$JiIi 1=H2+ +

9
1·­ ~--
I I
I
I
10 .',-­ - I !Oos2;"':!
-G2*$1$1
I
if - 1­
Obs 1 J ! ""­
12 1 r'--­ I J=IF(G2<=300,"salariul sub minimul acceptat" ,"-")1
13 2 =IF(AND(E2<=15%,C2>1000), "RECAlDl ..ARE" ,"-")
14
15
16
3
4
5 I +:1­
16]
ttl Aplicalia 13
Sa se construiasca tabelul urmator, respectand funcliile indicate In calote.

Tabelul va conline 3 inregistrari. Pentru coloana "Tip de unitate" se va completa

astfel: daca profitul este mai mic dE~cat profitul mediu (calculat In celula 05.J,

atunci unitatea este fitabila, altfel este rofitabila.


A B ·0:··.'
Cifr.<!I ,de
1 aface~i

2
3
!4
•5
: 6
7
ttl Aplicalia 14
Sa se realizeze In Excel 9i sa se completeze cu 10 lnregistrari tabel, respectand
cerinlele:
• Coloana "Media" se va compl,eta cu media aritmetica a celor 3 note doar
daca acestea sunt strict mai mari decat 4; altfel se va completa cu 0;
• 1n colona "Mesaj" se va scrie "calificat" daca media este mai mare decat
7, aItfe I se va serie "neealificat";
• Coloana "Premii" se va eompleta astfel:

daea media este >=9.5 9i <=10, se va treee 200 $;

daea media este >=9 ~,i <9.5, se va treee 150 $;

daea media este >=8 ~;i <9, se va treee 100 $;

altfelO.
A C
2
Nr:, Nume§i
3 crt, prenume

5 =IF(AND(F4>=9.5 ,F4<=10), "200$" ,IF(AN'o(F4>=9,F4<=9.5) ,"150$" .IF(AND(F4>=8.F4<9),"100$" ,0)))

67,.., r~~~9!£~Ei~~2~~~~~~i~~~~~~~~~~~=
;=IF(ANP(C4>4.D4>4.E4>4l;,'!W~BAGf:(C4:
_

Sa se personalizeze tabelul prin intrt)dueerea de borduri exterioare 9i interioare


eu linie dubla, respeetiv punetata 9i eolorarea primei linii a tabelului.
Sa se afi~eze
in eelula H15 minimul notelor;

in eelula H 16 maximul notelor;

in eelula H17 media aritmetie~rl a clasei;

In celula H18 numarul studenlilor care au primit 200$;

in eelula H19 numarul studentilor califieali.

162
Iii Aplica~ia 15
swa se rea rAE
Izeze In xce I §II' sa se comp eteze cu 10·Inreglstrari urmatorul tabel:
w

r---~B c D :1; F G ,'!,!" • I' " ".';)J~ :,,,' ',,~: ,\i'~K;;i:.ti1 '~ L

I1
Nr i Denumire
Crt, : produs
Stoc
initial
Intri'lri le:;;iri
Stoc
final
Pret
unitar
Valoare
Initiala
Valoare
finala
Mesaj

..,I .. , ... !
12
13
14 I .,

CC2~
l\.
r;;;a:Gil~
.-1
,
I ..­ r----..

rt
17
=IF(F2<1 000 ,"sloe critic" ,IF(AND(F2>-1000 ,F2<-2000) ,"Tip A" ,IF(AND(F2>2000 ,F2<=3000) ,"Tip B" ,"sloe axcedentar"») I
II'l
1 I --~-+-- I
Ir"-F2*G2l 1 .. ~~

• Coloana "Stoc final" va rEiprezenta "Stoc Initial"+"lntrari"-"le§iri"


• Coloana "Valoare iniliala" va reprezenta "Prel unitar"*"Stoc initial"
• Coloana "Valoare finala" va reprezenta "Pret unitar"*"Stoc final"
• Colana "Mesaj" se va completa astfel:
daca stocul final e~ste mai mic decat 1000, se va scrie "stoc critic"
daca stocul final e~ste >=1000 §i <=2000, se va scrie "Tip AI!
daca stocul final Elste >2000 §i <=3000, se va scrie "Tip 8"
daca stocul final este mai mare decat 3000, se va scrie "stoc
excedentar",
Sa se personalizeze tabelul prifl introducerea de borduri exterioare §i interioare
cu linie dubla §i colorarea primei linii a tabelului.
Sa se afi§eze
in celula 815 media stoclJrilor iniliale;

in celula 816 pretul minim;

in celula 817 pretul maxim;

in celula 818 numarul de produse care au stocul final de tip A;

in celula 819 pretul mediu,

Funclii pentru data §i timp (categoria Date&Time)


);>
Iii Aplica~ia 16
Sa se realizeze in Excel tabelullJrmator; acesta cuprinde cateva dintre cele mai
folosite functii pentru data §i timp,

I 3 ra erea lunii dintr-o daHl


4,\ Extra erea anului dintr-o d~,g,
Afi'ijar.". zitei din saptllimana
cores unzatoare unei datl;3 4

.2,G4:56­
2
34
56
-NO
-TODAVO

1213112005 -DATE(2005.12.31)

5:30:59 -TIME .30 59

847
Data de 'nce ut
Data de sf§r it

163
• Sa se completeze cu minim 6 lnregistrari.
• ~)tjind ca fiecare perioada de cazare este diferenla lntre Data de inceput
~i Data de sfar§it, sa se calculeze Valoarea totala (RON) pe care turi~tii
o au de platit la 0 valoare a dolarului de 2,8 RON.
Valoarea totala (RON)=Valoare $ .. Ph"et in $/zi .. Perioada de cazare

» Functii text (categoria Text)


UPPER(text) Transforma textul in majuscule
LOWER(text) Transforma textul in litere mici
PROPER(text) ! Determina scrierea cu majuscula a primei litere
i din fiecare cuvant al textului specificat ca
argument
CONCA TENA TE(text1 ,tex2, ...) Concateneaza $irurile date ca argument
EXACT(text1,text2) Verifica prin comparalie daca doua ~iruri sunt
identice, returnand TRUE sau FALSE
LEFT(text, nr_caractere) Returneaza primele nr_caractere de la
I inceputul textului
RIGHT(text, nr_caractere) Returneaza ultimele nr_caractere de la sfar~itul
tex:ului
TRIM(text) Elirnina spatiile inutile dintr-un text
LEN(text) • Afi~;eaza lungimea textului specificat ca
parametru al functiei
REPT(text, nr_de_repetari) Repeta afi~area textului de un numar precizat
de ori
DOLLAR(numar, zecimale) Converte~te un numar in format monetar

»
Functii de informare (categoria Information)
IISBLANK(celula) Verifica daca celula este sau nu vida, returnand TRUE
daca da $i FALSE in caz contrar
ISNUMBER(celula) I Verifica dacs.i celula contine sau nu 0 valoare numerica, .

returnand THUE daca este adevarat ~i FALSE in caz i


contrar
ISTEXT (celula) Verifica dac~i celula contine sau nu un text, returnand
TRUE daca este adevarat ~i FALSE in caz contrar
ISNONTEXT(celula) Verifica daca celula nu este un text, returnand TRUE

164
daca es'[e adevarat $i FALSE in caz contrar
ISLOGICAL( celula) Verifica daca celula contine sau nu 0 valoare logica, I
returnand TRUE daca este adevarat FALSE in caz II

J "'UIIII GIl

iii Aplicatia 19

Sa se realizeze un tabel cu urmatoarele coloane: nume, prenume, grupa, nota1,

nota 2, nota finala, avand urmatQarea forma:


.', ,I,

• Sa se completeze tabelul cu 5 inregistrari.


• Coloana Nota finala va 1i completata ca medie aritmetica intre Nota 1 §i
Nota 2 doar daca ambele nole exista. Tn celula 011 sa se afi§eze numarul
celulelor din tabel care contin '~alori numerice, iar in celula 012 sa se afi§eze
numarul celulelor care contin $iruri de caractere.

~ Functii financiare (cateol0ria Financial}


PV(rate,nper,pmt,fv,type) Calculeaza valoarea prezenta a unei investilii,
cu suma platilor viitoare determinata acum
FV(rate, nper, pmt,pv,type) Calculeaza valoarea viitoare a unei investitii cu
plati $i rateIe profitului constante
, PMT(rate,nper,pv,fv,type) Calculeaza valoarea plalilor periodice pentru un
i lmt:Jrumut cu t:Jlati ~i ratele t:Jrofitului constante
. NPER(rate,pmt,pv,fv,type) Calculeaza numarul de perioade in care va fi
amortizat un imprumut cu plati constante
RATE(nper,pmt,fv,type,guess) Calculeaza rata dobanzii pentru perioada unei
anuitati sau imprumut

iii Aplicatia 20
Sa se calculeze valoarea actuala
a unei sume investite in cOl'lditiile
in care:
- rata anuala a dobanzii este
27%.

!I!,~~~i~~~.iii~~~
a
- polit de asigurare este p:entru 0
perioada de 10 ani
- prima lunara este de 1.200 lei
costul anuitalii este estimat la
50.000

Rezolvare:
Rezulfa ca investifia nu este rentabiia.
165
Iii Aplicatia 21

Sa se calculeze valoarea prezenta (Present Value) a unui plan de economii

realizat printr-o asigurare de viala, in condiliile in care rata dobanzii este de 20%

pe an, plata se desfa§oara pe 21 de ani §i valoarea anuala a plalii este de 500 RON.

Observatie: Tn contabilitate semnul "-"sau scrierea sumei cu ro§u semnifica faptul

ca suma respectiva este 0 datorie sau creanta care urmeaza sa fie platita.

Rezolvare:

A .' iet.
:".; .. \: ..,.'. ':')3", ',' .
. " " ,.' ".ic
1 Rata anuala a dobanzii 20%
2 Numar de ani pe care se desfa~oara plata 21
-
3: Valoarea anuala a platli 500
4 Valoarea prezst:lt& rr.Vl J
"I c2.445.66
5 ......l,f
6
....
I=PV(81 ,82,83) t ._+
Iii A plicatia 22
Sa se calculeze valoarea viitoare (Future Value) a unui depozit, Tn condiliile in
care rata anuala a dobanzii in € este de 9.5%, depunerile se realizeaza Tn 10 ani,
iar lunar se depun 100

Rezolvare:
9 Rata anuala a dobanzii

Iii Aplicatia 23
Sa se calculeze valoarea viitoare a unui deposit in conditiile in care:
- rata anuala a dobanzii este 28%
- durata plasamentului (Iuni) este de 12
- valoarea initiala a plasamentului este de 500.000 lei
- valoarea platii lunare 1.000 lei

Rezolvare:

=FV(B6/12;B7;-B9;-B8)

166
(tI Aplicatia 24
Sa se afil?eze valorea care trebuie platita lunar (Payment) Tn cazul unui credit
pentru nevoi personale, l?tiind ea plata se desfal?oara pe 3 ani, rata anuala a
dobanzii este de 5%, iar valoare.3 imprumutului este de 2500 RON.

Rezolvare:
~~----~~~~-~--------------T-------~

11. Valoarea 1m rum


18Plata:lU'n'ar~:
19;

20

!tI Aplicatia 25
In urma obtinerii unui imprumut bancar se dau urmatoarele elemente:
- suma imprumutata este de 2.000.000 lei
- durata de imprumut este de 10 ani
- rata dobfmzii este 27% pe an

Sa se calculeze:
- valoarea lunara a platilor
- costul total al imprumutului
- valoarea totala a dobanzil

Rezolvare:

(tI Aplicatia 26
Sa se calculeze numarul de ani in care va fi rambursat un credit de 45.000$,
~tiind ca rata anuala a dobanzii este de 10% l?i lunar se platesc 2.000$.

167
Rezolvare:
24, Rata lunara de lata
23 Rata dobanzii
24 Valoare credit
25 Nutnar de a.ni'
26

rtf Aplicatia 27
o persoana fizica dore~te obtinerea unui imprumut cu 0 valoare totala de
15.000.000 lei pe 1 an. in fiecare luna acesta plate~te suma de 2.000.000 lei.
Care este dobanda perceputa de banca (pe luna ~i pe an)?

Rezolvare:
--
28 Valoarea fmprumutata 15000000
29 Durata fmprumutului 1 i I=RATE(829*12.-830.828)1.
30 Valoare platita lunar
31 Dooanda lunara
32 Dobanda anuala
t ' ·B% Ib
2000000
",
r-=--
.~. . . (J

97%
:
831*12 I
.
~ .... I I

rtf Aplicatia 28
Sa se calculeze dobanda lunara ~i anuala ~tiind ca:
- valoarea imprumutului este dH 20.000 lei
- durata in ani 5
- suma lunara de plata 620 lei

Rezolvare:

rtf Aplicatia 29
Sa se determine numarul de perioade in ani ~tiind ca:
- lmprumutul este Tn suma de 2:00.000 lei
- rata lunara este in suma de '.500 lei

168
- dobanda lunara este 3%
- dobanda anuala este de 32%

Rezolvare:

ItJ Aplicatia 30
Pentru realizarea unei investilii ~Ie dau urmatoarele elemente:
- valoarea investitiei este In suma de 166.700 lei
- rata anuala a dobanzii este de 27%
- intrarea de fonduri estimate ca variabile pe parcursul a 6 ani
- fondurile se presupun a H de 223.000 lei

Se cere calcularea valorii actuale nete ~i a diferentei rezultate.

Rezolvare:

Aplicatii propuse:

169
~ Aplicatia 31
Sa se calculeze valoarea viitoare a unei investitii, ~tiind ca un client a depus la
banca 0 suma initiala de 10 milioan(~ lei, la 0 rata a dobanzii de 35%, pe 0 durata
de 9 luni. De asemenea clientul depune In fiecare luna suma de 5 milioane lei.

~ Aplicatia 32
Sa se determine suma care este platita lunar pentru achitarea unui lmprumut In
vederea achizitionarii unui autovehicul, ~tiind ca suma lmprumutata este de 350
milioane lei, rata dobanzii de 16%, durata imprumutului este de 5 ani. Totodata
sa se determine costul total al imprumutului ~i valoarea totala a doMnzii.
Sa se calculeze marimea plati10r lunare aferente unui credit de 60 milioane lei,
contractat pe 5 ani, pentru mai multEl perioade de variante de rambursare (1 an, 2
ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani), ~tiind ca rata dobanzii este de 25%.

? Functii pe baze de date (categoria Database)


DSUM (baza de date, ReturneaJza suma valorilor campului din baza de date
nr camp/nume, criterii) care respecta criteriile specificate
DMAX (baza de date, Returneaza maximul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date carEl respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date, Returneaza minimul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date care respecta criteriile specificate
DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
date, nr_camp/nume, baza de date care respecta criteriile specificate
criterii)
DPRODUCT (baza de Returnealza produsul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date care respecta criteriile specificate
criterii)
DCOUNT (baza de Returneaza numarul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date carE~ respecta criteriile specificate
criterii)
DGET (baza de date, Returneaza valoarea campului din baza de date care
nr camp/nume, criterii) respecta criteriile specificate

~ Aplicalia 33
Se considera 0 baza de date (tabelul prezentat). Se observa ca pe langa tabelul
principal care cuprinde baza de date:, exista ~i tabele de criterii.

Pentru a preciza 0 conditie 10gica "$1" criteriile se precizeaza pe aceea~i linie, iar
pentru a preciza 0 conditie logica "SAUl! criteriile se precizeaza pe linii diferite.

170
A B C J,'P I·'" .E "
'," 'F . " I' G'~:}I~':'i'I~f "
11 8aZa:d~ d~f~ Je'hfrD}~vid~~t~, facfLtilof', "i;~i,'."i,ii'. " •• :;:i!~~};?ii)!'

, Nr. Nume Prenume Ol'ai Valoare Valoare Rest de Achitatl


2 crt. client client factura (€) achitata (€) plata Neachitat
-
Nume Prenume
>
Bucureiti
3, 1 client 1 client 1 € 125 € 100 €25 FALSE
,
,, Nume Prenume
Timi§oara
4 2 client 2 client 2 @250 €240 €10 FALSE
Nume Prenume
Bucureiti
5 3 client 3 client 3 € 100 @100 @O TRUE
I, . Nume Prenume
-
Constan~a
6 4 client 4 client 4 @500 @500 @O TRUE
Nume Prenume
Bucureiti
? 5 client 5 client 5 €300 €300 @O TRUE
8 Criterii I
':,~'~;', ;,i'~i
ie','
I;:~~~~fr.:~,;j~
,,' , ..',," 'ii, ;l:," '. :,;'" '"

Crite!iul 1 Neadihitat Cr~eriul2 Neachltat ' iCrit siiu 1;3: ,:-;:;(~~t;~"


" A:thifat/;;
'
, , '~('i ' Acliit,?tl'

9
10 TRUE FALSE, I 1';;:i2tl,O' . ,,~i,
11

'C:riteriul "
,"
', I ", "
AChitciW~~:br§ 5 •
I

*
it,;

",JRPE: it

a) In celula A15 sa se afil?eze totalul valorii facturilor pentru clientii care au


achitat toata faetura.
€ 900 =DSUM($A$2:$H$7,5,D9:D10)

b) In celula A16 sa se afi~eze media aritmetica a valorii facturilor pentru


clientii care domiciliaza In Bucurel?tL
€175 =DAVERAGE($A$2:$H$7,5,E12:E13)

c) in celula A17 sa se afil?e~:.e numarul clienli10r care au achitat 0 suma mai


mare sau egala cu 200 €.
3 =DCOUNT($A$2:$H$7,1 ,H9:H10)

d) In eelula A18 sa se afil?eze maximul facturii pentru eei care nu au achitat


integral.
€250 =DMAX(A2:H7 ,5,F9:F1 0)
e) in celula A19 sa se afil?E!Ze minimul valorii achitate pentru clientii care
locuiesc in Bucurel?ti l?i au iachitat integral.
€100 =DMIN(A2:H7.6,DU:E13)

171
~ Aplicalia 34
Sa se structureze 0 aplicalie Tn Excel care sa ilustreze evidenla carlilor dintr-o

biblioteca.

Baza de date va contine campurile: cod carte, titlu, autor, numar de exemplare,

prel unitar, domeniu, numar exemplare disponibile.

Sa se afi§eze valoarea fiecarei carti (pret*numar de exemplare), valoarea tuturor

carlilor, numarul de carli epuizate (pemtru care numarul de exemplare disponibile

este nUl), pretul carlilor din domeniile "contabilitate" §i "finanle", prelul minim al

cartilor de informatica, prelul maxim ell carlilor de matematica.

~ Funclii de consultare (categoria Lookup&Reference)


Principalele funclii de consultare p!antru 0 baza de date sunt VLOOKUP ~i
HLOOKUP, ele avand urmatoarea sintaxa:
• VLOOKLIP (cheie de consultare. camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabejul de consultare de unde funclia preia
informalia).

ItI Aplicalia 35
Sa se realizeze urmatoarele doua tabele. Folosind consultarea pe verticala
(VLOOKUP) se vor prelua din tabelul "Evidenla salariilor" valorile salariului brut
pentru fiecare profesie. Tn plus, afi~a~i valoarea salariului net aplicand un impozit
de 22% la salariul brut.
Observalie: Cautarea se face intotdeauna dupa coloana din stanga domeniului
de celule. Elementele acestei coloam~ trebuie sa fie ordonate crescator in tabelul
din care se face consulatarea
AJ 8 I c I D I E I E J 'G I
'i"
""~N"i"'tiln·r
1
'," ,S '
I
··'·····s::15IIa~IU\,;:

"'-~
Nr. Nume ";,Arii !de' '. SalarJu:'c
Func,ia'
2 crt. salariat b.rut veci1'ime net, .
3 1 Salariat 1 doctor 5
4 2 Salariat 2 economist "~ 2
'I"
+
+
~salariat3 avocat "'­
"'­
6

""
Salariat 4 profesor 7
7 Salariat 5 inginer .......... 3 '-'j­
+
...JL
I
Ev;,
. ~[
ut.
~
• ~ ,.

-VLOOKUP(C3,$C$11 :$D$15,2)
I

I
10 FUnctia
avo cat 400

II 1
doctor 600
.,. economist 400 J
inginer 500 i
Iprofesor 300 I

~ Aplicalia 36
Sa se realizeze aplicalia urmatoare pentru evidenla preturilor pentru diverse
categorii hoteliere. Valorile din coloana "PreVzi" vor fi preluate folosind cautarea
172
de orizontala (HLOOKUP) din tabelul inferior. Tn plus, se va afi~a prelul total
pentru un sejur.

9
110 C
11

;.. VI'd
a Or! e eroare In ce IueI cu f ormue d e ca cu gre§1'te
#DIV/O Impartire la 0
#N/A Referire la 0 celliia goala sau !ipsa unui argument
#NAME? Utilizarea unui nl~me necunoscut de program
#NULL! Intersectia a doua domenii disjuncte
#NUM Continut nenumE~ric intr-o celula numerica
#REF! Referinta invalid~l
#VALUE! Folosirea incore(~ta a unui oe.erand sau argument
II!uU#fH Rezulatul cere marirea latimii coloanei !

2.2.4 Opliuni avansate

2.3.4.1 Elaborarea graficelor

Graficele din Excel (chart) consMuie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,

cu 0 forma prestbilita ~i cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele in timp

sau corelalii intre spatiu ~i timp, permitand analize comparative.

Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Charts (cu alegerea unui tip

nrQ,not'nit de Create Chart.


,,",?~--;--"''-:-~,,",'''''~~'.-

173
Pentru realizarea corecta a grafic:ului, coloanele sau randurile implicate in

reprezentare trebuie in prealabil se,lectate. Oaca este nevoie de selectia unor

domenii disparate, pentru selectie se tine tasta Ctrl apasata.

in crearea unui grafic se pot co~figura':

1. Selectarea tipului de grafic dorit din lista derulanta Chart Type


2. Stabilirea sursei graficului (Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Styles, Chart Layouts) prin introducerea
titlului, configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea
tabelului cu date
4. Precizarea locatiei unde va fi afi~at graficul (Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate modificari care constau in modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a dat&lor sursa, stilizarea ~i design-ul graficului,
redimensionarea, repozitionarea, mutarea sau exportul acestuia.
,:!-~J ";:-ro~ n,sfl\ lAj;t"1} .. ~t ,rl-l"l'Jf~~ [I.t:I &I:.tw '\.~"'~ JWrditl~ ""G~'~~ "'
dllt
'.,1lI'''''~
flUl4P'
.11' IWf n!ltP~
<,~lt~" <;('Itl'(
'!to','" L<:tUtnf' l1.tu
-i,.. ~ I~I i1 j~ ~~ L1~.~1 ~,,~J~.,~" ~1 ~')r~
IiJ Aplicatia 37
Tabelul ~i graficele din imagine ih.l~streaza graficul functiei exponentiale 5x ~i
IOg5(X). Tn coloana B s-a aplicat formula =PQWER(5,A2), .... iar in coloana C
.m.d. Pentru trasarea ilor s-a ales raficulliniar Line.

IiJ Aplicatia 38
Sa se realizeze reprezentarea grafiGa a functiilor sin(x) ~i cos(x) in intervalul [­
20,20] folosind un grafic de tip XV (Scatter)-grafic cu valori necomparabile.

174
Reprezentarea func~ilor sin 'iii cos

1.5

-1.5

Ii:I Aplicatia 39
Sa se realizeze graficul sectorial (Pie) care urmare§te ponderea diferitelor
categorii de note.

Ii:I Aplicatia 40
Sa se reprezinte balanla intre venituri §i cheltuieli folosind gaficul de tip
histo rama (Column).
ABC' F. G

$1.51)0

$1.~00 +----...,.,--,----1
, $500
,10 balanja I
$­ +-~~--~~~'--r4

.•$(500) ,+-'='---~-'---4£!!.-L-l
$(1.000) J~""",,,:,_~ __'--­_ _ _..._-'

Ii:I Aplicatia 41
Sa se reprezinte varialia cursurilor principalelor monede de referinla printr-un
grafic bursier de tip Stock.
175
Ii1 Aplicatia 42
Sa se realizeze un grafic mixt care sa surpinda evolu1ia creditelor bancare
raportate In miliarde de lei in cateva ora!?e reprezentative. Pentru creditele pe
termen scurt!?i pentru cele pe termen mediu !?i lung s-a ales un grafic de tip Line.
Ponderea creditelor diferentiata in functie de ora!?e este reprezentata ptintr-un
rafic de ti Dou hnut.

2 - e tennen scw;t .
3 - pe tennen.mediu ~i lung 32,442.48 . f-72',:,:69::::7:..:,.9,-::-4-+~:::::-::=--~===:.::::::--+~1,4.:::4:=::3.~3.:o-8-+::":-:=::::-=:::----1
4 ~I ~~~ 4~~ 3~m

35.00000

30,000,00

25,000.00

20,000.00

15,000,(.0

10.000,00

5,000.00

176
2.2.4.2 Validarea conditionala a datelor

~ Aplicatia 43
Urmatorul tabel re
A B G H
Nume Tip Curs Tarif
1 Nr. Crt. client fJ·efsoane sfarlit i camera
dolar .l:a~are/Zi
'2

Datele vor fi validate conditional iastfel:


• in coloana "Nr. Crt." se: pot introduce doar valori numere intregi aflate
intre 1 f?i 100. Sa se introduca un mesaj de tip Input mesage cu textul "Dati 0
valoare Tntre1 !?i 100" f?i un mesc!j de eroare Error Alert care sa contina textul "Ali
gre~it!" In cazul nerespectarii cerin1elor;
• in coloana "Nume client se pot introduce doar !?iruri de caractere de
lungime maxima 100. Sa se semnalizeze de asemenea erorile printr-un mesaj de
eroare;
• Coloana "Localitate" se Vi8 prezenta sub forma unei liste derulante care sa
contina 6 lnregistrari: Bucure~ti, Constanta, Mamaia, Eforie Nord, Neptun,
Saturn;
• Coloana "Nr. Persoane" va contine valori mai mici sau ega Ie cu 1000;
• Coloanele "Data de deb:ut" §i "Data de sfar~it" vor contine valori de tip
data aflate intre 15 iunie 2004 ~i 15 august 2004;
• 'Tip camera" se va prezEmta sub forma de lista derulanta care va contine
valorile: simpla, dubla, tripla, apc:1rtament;
• "Curs dolar" va fi completat cu valoarea 2.8;
• 'Tarif cazare/zi" va fi validat astfel: camera simpla-15 $, dubla-20 $, tripla­
25 $, apartament- 40 $.
Sa se adauge la sfiu~it 0 noua (~oloana numita "Pret in lei" unde sa se calculeze
pentru fiecare client pretul final i~1 cazarii ca fiind "Curs dolar"*numarul de zile de
cazare (nr.de zile de cazare reprezinta diferenla in zile intre data de sfar~it ~i
data de debut).
Pe foaia 2 sa se reprezinte gra'fic clienlii in functie de pretul in lei pe care I-au
platit.

Rezolvare:

Validarea conditionata a datelor se va realiza folosind Oata\Oata Validation.

Pentru ca in prima coloana sa poata fi introduse doar numere intregi cuprinse

intre 1 ~i 100, se pot face urmatQarele setari:

177
Pentru a introduce un mesaj de Tnta.mpinare care apare la trecerea cu mouse-ul
peste celula respectiva, se folose te butonul ut Message:

Afi!iiarea unui mesaj de eroare atunc:i cand in celula se introduce un mesaj gre!iiit
se realizeaza cu Error Alert:

r=~~

sau Information.

178
Tn mod analog se procedeaza lJi pentru celelalte coloane. Astfel, pentru coloana
"Nume client" se va seta ca lungimea textului (Text length) sa fie cuprinsa intre 1
~i 100.
Tn coloana "Localitate", se vor fc~ce urmatoarele setari:

Se observa ca sursa din care se preiau aceste date este domeniul de celule

$0$12:$0$17, care contine cele 6 nume de ora~e.

Coloanele "Data de debut" i" ta de sfar it" vor fi setate astfel:

Pentru coloana "Tarif cazare/zi", in caseta Allow, se alege Custom, iar in caseta
Formula se va scrie:
=IF(G2="simpla",15,IF(G2="dubls",20,IF(G2="tripla",25,IF(G2="apartament",40,"­
"»»

Denumire
produs Cantitate vechi Pret nou Data
Sa se valideze conditional datele astfel:
• Tn coloana "Denu~ire produs" sa se accepte ~iruri de maxim 100 de caractere;
• Tn coloana "Cantitate" sa se accepte doar numere intregi cuprinse Tn
intervalul [1,500];
• Coloana "Data" sa contina d6Jte calendaristice din anul 2004.

179
Folosind functiile Excel, sa se comple'lteze pretul nou astfel:

-pentru 0 cantitate mai mica decat 100, pretul nou va fi dublul prelului vechi;

-pentru 0 cantitate cuprinsa intre 100 ~i 300, pretul nou va fi 75% din pretul vechi;

-pentru 0 cantitate mai mare decat 300. pre!ul nou va fi 45% din pre!ul vechi.

2.2.5 Baze de date

2.2.5.1 Ordonarea date lor


Ordonarea (sortarea) datelor din tabt31ele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort A toZ ~i Sort Z to A din sec1iunea Home\Editing de pe bara Standard sau
alegand Data\Sort.

IH1 Cy~tam Sort...


-.,.. ,"-.,,-----""~-~--

Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare ~i a doua criterii
secundare.

~ Aplicatia 45
Tn tabelul urmator nota finala a unui ~,tudent reprezinta media aritmetica a notelor
la cele 2 discipline de informatica. Si't se ordoneze tabelul crescator in functie de
nota finala ~i apoi
-- alfabetic -dupa
, ~-
_._ .. nume.
-~-,
M ___~
_ M'.~

A B.,. C: "." . D E
Nume Numar Nota "Bazele Nota "Informatica
Notafinala
1 student mafric'Ol . infortrraticii;' . Economid"
2 Nume1 1 1[1 9 9.5
3 Nume2 2 6 5 5.5
4 Nume3 3 9 1[1 9.5

Rezolvare:

Se selecteaza tabelul ~i se alege Data\Sort. Tn fereastra Sort se realizeaza

setarile urmatoare. Adaugarea, respectiv anularea unor criterii se face cu Add

level, respectiv Delete Level.

180
Daca se dore9te sa se faca dlstinctia intre litere mid 9i majuscule, se apasa
butonul Options, iar din fereastra Sort Options se bifeaza caseta de validare
Case sensitive.

Tabelul obtinut du a aceste set~lri este:


'" --.- - ".. ,~=.="..-~-,....,,,,.....-~~~~~--~
A C
>, '. '"
'\,','} ,
5 5.5
9 9.5
10 9.5

2.2.5.2 Subtotaluri
Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
in vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.

Ii1 Aplicatia 46
Cunoscandu-se tabelul pentruevidenta cartilor dintr-o librarie, sa se realizeze
subtotaluri pentru valoarea de inventar a cartilor grupate pe domenii.
,'DE
, , . V~lqa~Eide
" Prefinv.entar s"
50 € 2,500 €
25 € 500 €
Finante 22 € 286 €
~~------~+-~~~--~~~.
Informatica 45 € 90 €
Contabilitate 70 € 560 €
Finante 7 150 € 1 ,050 €
Finante 15 12 € 180 €
Informatica 2 300 € 600 €
Informatica 13 40 € 520 €
Cart e10 Inform a1':-::ic-:=-a---l-------1c.::O+---:-.12::.::0:-€3---1-:-,2==0=-::0:-€~

181
Rezolvare:

Se va ordona tabelul crescator in funclie de domeniu caruia Ii aparlin carlile. Din


meniul Data se Subtotals,
!

rm::.rn!:lrele setari:

Daca se dore!?te 0 alta operalie decat insumarea, din lista derulanta Use function
se pot alege ~i ale functii. Dupa apasarea butonului OK tabelul ia forma:
31 .
lJ:I2TI] A B , . .C . D.···.. .E .
i
,
~./
Nr. Valoare de
1 c.arte DomennJ E)(emplare Pre! inventar
2 Carte2 Contabilitate 20 25€ 500 €
3 Cart ntabilitate 8 70€ 560 €
.4 Contabmtate Total 1,060 €
· 5 . Carte3 Finante 13 22 € 286 €
· arte6 Finante 7 150 €
12 €
'1,050 €
7 Carte7 Finante 15 180 €
8 Finante IotaI 1,516 €
,9 Carte1 rmatica 50 50 € 2,500 €
'10 Carte4 Informatic a 2 45 € 90 €
· : 11'(arte8 Informatic a 2 300 € 6oo€
• 1 arte9 Informatica
13, Carte10 Informatica
. 14 .Infonnatoca Total
I •
40 €

8,910
120 €
520 €
1,200 €
€i
~ ._ ~_J§E~ul_:Dl.!~ .. ~.~~. l___
___ i,486_~:

Folosind butoanele .~~I sau i!1!?i ierarhia poate fi expandata sau restrimsa.

2.2.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea dB noi inregistrari, modificarea, !?tergerea
inregistrarilor !?i cautarea de informaiii Tn baza de date.

182
ltI Aplicatia 47
Completati tabelul cu 10 inregistrari. Introduceti alte 2 inregistrari ~i gasiti
informatiile referitoare la persoanele care au salariul mai mare decat 1000 (€) cu
ajutorul unui formular.
D

Rezolvare:

Pentri introducerea de date noi in tabel, se executa click intr-o celula care contine

deja date ~i se alege Data\Form\New.

Cautarea datelor conform criteriu se face apasand butonul Criteria.


Deplasarea printre inregistrari ~Ie realizeaza cu butoanele Find Prev ~i Find
Next.

2.2.5.3 Filtre automate §i filtre ovansate


Fitrele permit interoga~ea bazei die date ~i extragerea unor informatii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelor avansate criteriile de selectie sunt plasate
in tabele separate.

Fitrele automate se acceseaza din Data\Sort&Filter\Filter iar cele avansate din


Data\Sort&Filter\Filter\AdvancEed.

183
~ Aplicatia 48
Se considera urmatorul tabel cuprinzand valorile procentuale ale principalelor
taxe ~i impozite din tariel Europei.
A

Folosind filtre automate sa se afi~eze:


a) larile ar caror TVA este cuprins intre 19% ~i 21%
b) tarile al caror nume se termina in "ia" ~i incepe cu G

184
Rezolvare:

a) Se selecteaza coloana TVA l?i se alege Filter; se executa click pe lista

-_..--

derulanta ce apare pe coloana TVA ~i se alege Number Filters\Custom Filter,


a~a cum se observa in ima ine: .

Daca se dorel?te afi~area tuturo!" tarilor se alege optiunea All din lista derulanta
iar daca se dore~te eliminarea fil~rului se debifeaza AutoFilter din Data\Filter.
b) Se aplica filtrul automat asu ra coloanei Tara, cu urmatoarele setari:

o Aplicatia 49
a) Folosind datele din tabelul precedent ~i filtrele avansate, sa se afi~eze
datele referitoare la tarile al carbr impozit pe venitul indivizilor are pragul minim
mai mare sau egal cu 15% l?i prs,gul maxim mai mic sau egal cu 45%.
b} Sa se afil?eze tarile care au procentul TVA-ului mai mare de 20% sau
impozitul pe profitul companiilor mai mare de 30%.

Rezolvare:

Se definesc tabele de criterii, a§ica cum apare in imagine:

fi, c' I·r· ·1 . ' . . . I. 1


.Criteiii:'·. I I
.. ' ')'"Im·J
M. In .l .I·".M···'..·.'.
8lom ...; .lmp.Q~itullp.rofitul
::r . • ;; ,'i:
': . ; . , ' . ' <pqmpanIlIQr,
>=15% <=45% >30'lfo

~
>20% __
___L ______ ____ ~ ~~ ~

Daca cele doua criterii care indeplinesc conditia sunt legate prin ,i, atunci
conditiile se plaseaza pe acelal?i rand, altfel se plaseaza pe randuri diferite,
a} Se alege Data\Sort & FilterFilter\Advanced, al?a cum se observa In
imagine:

185
Datele pot fi filtrate in acelal?i tabHI sau se poate specifica locatia unde va fi
plasat noul tabel, al?a cum se optE!aZa in sectiunea Action: Filter the list, in
place sau Copy to another locatio!:1.
b)

2.2.5.4 Tabele pivot

ltI Aplicatia 50
Sa se realizeze Tn foaia 1 a registrului cu numele pivot.xls urmatorul tabel care
reprez inta situatia importurilor pentru 3 firme:
A B,
.,J :
C,/ /D.,· ·z' :~lSE'( ,. > F"C i. .0.
.Nr. r :rar~':de \: . 'Pr~t··\.
Firma Pr9dup , .cantitqt
,
Valoare(€)
1 crt. ' ~mpbtti unitar(€)
2 1 Firma 1 monitor Franta € 130 50buc. €6,500
3 2 Firma 2 imprimanta Franta € 150 2buc. €300
4 3 Firma 3 televizor Franta €500 Bbuc. €4,OOO
5 4 Firma 1 sisto calcul Greda €BOO 10buc. €8,OOO
6 5 Firma 1 televizor Greda €250 50buc. € 12,500
7. 6 Firma 2 monitor Greda €400 100buc. €40,OOO
8 7 Firma 3 imprimanta Franta €99 250buc. € 24,750
9 8 Firma 3 sist. calcllll(~r"'ria € 1,000 50buc. €50,OOO
10 9 Firma 2 imprimanta Franta €200 55buc. €11,OOO
Sa se realizeze un tabel pivot pe foala 2 care sa sintetlzeze datele din tabelul
precedent astfel incat sa se reprezinte pentru fiecare produs, in functie de tara de
import I?i valoare, cantitatea I?i valoarea produsului respectiv. Tabelul pivot
rezultat va avea urmatoarea structura:

186
fA, I B ',',cC, J' "Ct'i,j,',,;::Ec,,: .,1 ",F, J:[,G j;,H I: I I,JI,"K
,..l,. Tara ~(;f~iri,~~
imp'ort '!' .,
'I Fran1a Gracia Grand
2 'Franta Total Gracia Total Total
3 Produs' ] ... Dafa J,.. FilTIls 1 ,Firma 2 Firma 3 Firma 1 Firma 2 Firma 3

-+
Sum of
~ imprimantii Gantitate ~~ ~- 3071
Sum of -
5 Valoare(€) , 11300 i 24750 36050 I 36050
",

~
Sum of
;.;§J monitor Gantilate 50 50 100 100 150
Sum of
7 IValoare(€) 6500! 6500 40000 40000 46500!

9
Sum of
JL sist calcul -Gantltate
-of­
are(€)
Sum of
--t­ 10
8000
I
50

50000 58000
60 60\
58000
1

JfL televizor Cantnate .,--,­ 8 8 --,~-- ---­ 50 :~i!.


Sum of
11 Valoare(€) I 4000 4000 12500'
i
I 12500 16500
Total Sum !

12 of Cantitate 501 571 258 365 60 1 100, 50 210 575


Total Sum
of I
13 Valoaret€) 65001 nool 28750 46550 20500 40000 I I 50000 110500 157050

",;;,;;",,,,,,,,",,~;:..,;;.,....,...;...~iv
....0i:-it, se alege optiunea Insert\Pivot Table

. IIliHIt PNotTable
Pentru crearea tablelei pivot este se solicita precizarea sursei datelor care vor sta
la baza realizarii tabelului pivot ~i loca1ia unde va fi creat tabelul pivot (New
Worksheet).
i- " ,
; ChQ!lse tt'ledatalhat ym~wantl!l analyze ---:~----~ .. "':'_~,A"_ - "\
I,,' @§electat:ableorrar.:~e - . , , .
. IableJRange: [$$1:$1>$10 (~
@yse anexblma1daf:~s~a! . '
[ Choose conne:ction.. , I
Connection riame:
Choose where you want:(hel'ivotTablereport to be pI~~~-:-':"'--'-;
@ New Work!lheet
@')~ti!lQW~'t i " , • ., "

' '!.oca!ioii::C~7 . ~fiil


" '< "1

ki':.\9K,,! 1r,~~~tt,]1

187
AI doilea pas permite selectarea domeniului de celule care contin datele
necesare din tabel.
Tn cadrul ferestrei Pivot Table Field List
se vor seta campurile care apar in tabel ~i
pozitia pe care apar.
.at. Pentru aplicatia curenta, se plaseaza
[il]Rrm:a folosind tehnica "drag and drop", campul
~Produs
"Produs" in caseta Row Labels, ''Tara de
~Tilril; de import import" ~i "Firma" in caseta Column
[]Pfettlnitar Labels ~i campurile "Cantitate" ~i
~a.ntibl,te "Valoare " in caseta Values.
~Villoare

Observatie: Pentru a realiza 0 alta


operatie decat lnsumarea, se executa
dublu click pe butonul Sum of, a!i'a cum
apare In figura de mai jos. Se poate
selecta calculul mediei, valorii minime ~i
maxime a produsului, etc.

, ® ~utnmabc
® No,,!:
@QJstnm
Select one or more functions:
kil"
COLn'lt

Average

Max

Min

iProduct
filter

Alegand butonul poate realiza reprezentarea grafica a datelor


cup rinse In tabelul pivot.

188
Itt Aplicatia 51
Sa se afi§eze numarul de carli !9i media aritmetica a valorilor acestora astfel: pe
titluri de carte ~i pe agenli de vahzare, imparlind tabelul pe ora§e.
Tabel~rincipal din care se vor a e datele are
"~~:,,··'"~;::a);,;',".f~~~~t4~~~Ir;; ~~~~~~§:4E1~fI~~~
·,.:'NIiIl1~";;1
;tClienf
Ed. Y Constanta
Ed, X Brasoy
Ed, Z Brasov
Ed X 1 Bucuresti

2.2.6 Pagini web

Itt Aplicatia 52

Sa se realizeze tabelul urmatcr pe foaia 1 a unui registru de calcul. Pe foile 2,

respectiv 3 se vor realiza reprezentarile grafice ale notelor pe semestru 1,

respectiv pe semestrul 2 prin grafice de tip Bar ~i Column.

"
. "'Sennr.
",;', ',.
1 ,'IY.

I'fr;~:~a~i
,>
Ihform iilita Contabilitate\,~atert)~,if~:'I\f;;~~~r~;
Nr, crt, Student Limba '
.. ~~:, :' Malematipa 'E,conomi\3
~j J ,en!:1lazil' '." "
~\a;
"
1 Stud 1 10 3 10 7 10 5 5 7
2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
3 Stud 3 4 6 8 4 10 8 5 9
I 4 Stud 4 9 ~ 9 5 9 7 6 10

Grafic semestrul 1 Grafic semestrul 2

Prin textul Grafic semestrul 1 sa se realizeze 0 hiperlegatura catre foaia 2, iar


prin cuvantul Grafic semestrul :2 0 hiperlegatura catre foaia 3, De asemenea din
foile 2 ~i 3 se vcr crea hiperlegiUuri care fac trimiterea catre prima foaie. Salvali
documentul ca pagina web cu numele eVidenta.mhtm (op\iunea Office
Button\Save As-Other Formats, Save as Type - Single File Web Page).

2.2.7 Macro comenzi

Itt Aplicatia 53
Sa se realizeze 0 macro comanda care sa conlina structura unui tabel pentru
evidenta studentilor unei grupe, a~a cum apare in figura de mai jos:

189
A 1 B 1 c ,1 0 1 E F 1 G 1 ,H J I .1 J
1 I
I I 1 1
.l \ 'c C," ... pem~·slrul}' . <'l,.i "::'.,' . ->;;. ".1, Se lTlest~ql 2,
Nr. CIt Studei'll,
Maten:~ticJ!:
1/ ::,
.. Uma • Ibi~,bil~,.• ' .,f,~~

Inftfrmatid C-on!abiiit~le rMat'ematica'


), ·rumba
3 .. I'i Ar.mceza O:1r.!1-l1.6;C·". '/' ;;",'."
, ",;" :;, .- . francezij
4 1 Stud 1 10 8 10 7 10 5 5 7
5 2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
h 3 Stud 3 4 6 8 4 10 8 5 9
7 4 Stud 4 9 3 9 5 9 7 6 10
Macroul se va numi evidenta_studel1ti, va fi salvat in cadrul registrului curent pe

foaia 1 ~i va putea fi accesat prin combinatia de taste Ctrl+Shift+P.

Dupa inregistarea macroului, sa se ruleze acest macro pe foaia 2 din cadrul

aceluia~i registru.

Sa se completeze minim 5 inregistrari in tabel, apoi sa se reprezinte situatia

notelor studentilor in semestru 1 printr-un grafic de tip Column.

Rezolvare:

Pentru crearea unui macro, se foloseste optiunea Record New Macro din cadrul

meniului View\Macros.

!{iew Ma,cms.
~. Reccm:i Macro....
. • !lie Relative Rt'ferences
Tn cadrul ferestrei care se deschide, in caseta Macro name se va trece numele
macro-ului, in caseta Shortcut Ksy se va introduce Ctrl+Shift+P, iar in
Descriptions 0 scurta descriere a macro-ului.

Dupa realizarea tabelului, puteti Intrerupe inregistrarea in macrocomanda

folosind Tools\Macro\Stop Recording.

Tn foaia 2, se acceseaza Tools\Macr'o\Macros:

190
Pentru rularea macroului, se foloseste butonul Run, pentru ~tergere butonul
Delete, iar pentru vizualizarea !;?i modificarea codului sursa (realizat automat in
limbajul VBA) butonul Edit.

~ Aplicalia 54
Sa se realizeze un macro cu nliJmele m1 care sa realizeze formatarea celulelor
din domeniul A 1:G1 a astfel:
-con1inutul celulelor aliniat centlrat, ingro~at, de culoare verde, subliniat cu doua
linii
-bordura celulelor realizata cu linie tntrerupta de culoare verde.

2.2.8 Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario


~ Scenario
IiI Aplicalia 55
Se considera evidenla activita1ii unei institutii care organizeaza cursuri de limbi
straine. Se vor proiecta 2 modele de scenarii (unul optimist ~i altul pesimist) care
vor ilustra modificarile survenite in calculul profitului firmei daca se modifica
datele din domeniul de celule B7:B9,

Rezolvare:

Se considera datele fixe ale s..cenariului domeniul de celule B2:B4 ~i datele

varia bile domeniul B7:B9,

mediul Data\Data Tnn.ct"""

~ise apasa butonul Add; in reastra Edit Scenario se precizeaza numele


(Scenario Name) ~i domeniul de celule care vor piutea fi schimbate (Changing

J91

De asemenea se vor preciza noile' valori ale celulelor modificabile: numarul


profesorilor (87) va fi 60, tarifuI pE~ ora de curs (88) 35 RON ~i cheltuielile
suplimentare 950 RON.

Tn mod analog se va proceda Ili in c:azul variantei de scenariu pesimist in care


cheltuielile se majoreaza substantial.

Cnangi!;lg 'sells i
1$6$7:$B$9
Ctrl+click c.ells tb\selectAon~adia~~nt'
changing cells. ';

Protection ..
~ !j"eventenanges

Astfel, numarul profesorilor se majmeaza la 80, tariful pe ora la 80 RON Ili


cheltuilelile su devin 20000 RON.

1:

~:

192
Apasand butonul Summary din fereastra Scenario Manager, se pot alege doua
variante de redare comparativa a rezultatelor gestiunii variantelor de buget:
Scenario Summary sau Scen PivotTable re

De remarcat faptul ca Excel vizat, adica urmarirea


profitului din celula 811.

In primul caz se creeaza 0 noua foaie de calcul numita Scenario Summary care
cuprinde un raport simplu:

Notes: Current Values column represents values of changing cells at


time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.

In eel de-al doilea caz se creeazB foaia Scenario Pivot Table care cuprinde un
raport comparativ al celor doua variante de scenariu sub forma unui tabele pivot.

193
);> Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se po ate determina 0 valoam optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza cu un .grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea care sunt legate direct sau indirect de formula din
celula 1inta. Utilitatea Solverului mzida In determinarea valorii minime sau
maxi me dintr-o celula prin schimban~a altor celule (de exemplu se poate ajusta
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect ~i se poate observa cum se
modifica beneficiul final realizat cu acest proiect).
Pentru activarea aplica1iei de tip Solver se alege Office Button\Excel Options\
\Add-lns\Solver Add-in.

Fereastra Add-Ins cuprinde'


IAnalysis ToolPak II-cuprinde funclii financiare, statistice !?i de analiza II
j-permite publicare facilMtiior de analiza financiara,
IAnalysis ToolPak VBA
statistica, folosind Analysis ToolPak

-creaza 0 formula care insumeaza datele dintr-un·

! Conditional Sum Wizard


domeniu ciaca acestea satisfac criteriile
-formateaza date Ie sub forma de moneda ~i contine
•Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite pUblicarea datelor din Excel In format web I,
I-creaza 01 formula de preluare a datelor dintr-un!
ILOOkU P Wizard
domeniu folosind 0 alta valoare cunoscuta din alt •
,ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver

~ Aplicatia 56
Se considera tabelul Excel urmator conceput pentru gestiunea activitalii unei
case de cultura care organizeaza cursuri de limbi straine (engleza, franceza ~i
germana). Sa se realizeze optimizarea celulei profit (89), cu modificarea grupului
de celule 83:04, utiliz€md solveru-ul. Restrictiile impuse pentru rezolvarea
problemei sunt:
• Numarul de cursanti poate fi f:laxim 500 ~i minim 50
• Tariful pe ora de curs po ate varia intre 15 RON ~i 80 RON.
A I B I C I . D. .•. '.E F .
1 Analiza profitului
Limba Limba Limba
2 emgleza franceza germana
3 Nr. cursanti I . I !~
4
5
Tarif-ora de curs
Taxa anuala
' ,.
500 RON
,··1 " .
600 RON
}

750 RON
Celule
....... modificahile

Nr. profesori :30 20 10


-­ - . ­
6'
7 Nr. ore 130 33 48
S
9 IProfit I,,".: , "RON

10 s:
=83*85-84""B6""87 +C3*C5-0J""CS"'a +03"'05-04*06""07 r
11

194
Rezolvare:

Se introduce instrumentul de optimizare din mediul Data\Analysis\Solver

iar in fereastra Solver Paramet(us se introduc valorile:

Prin apasarea butonului Solve ~)e poate opta pentru optimizarea prop usa (Keep
Solver Solution) !?i introducerea a trei rapoarte (Answer, Sensitivity !?i Limits)
pe foi separate ale registrului de calcul.

A~a cum se poate observa, valoare maxima a profitului este 880900 RON !?i se
obtine daca se maximizeaza nurnarul de cursan1i (valoare 500) ~i se minimizeaza
tariful pe ora (15 RON). Aplicat1a are un caracter pur didactic ~i nu surprinde 0
situa1ie economica reala cu 0 complexitate sporita.

195
A B C 0 E 'F
1 Analiza pr10fitului
Umba Umba Limba
2 enqleza franceza qermana I
'~ cursanti 500 500 '500 I
Celule !I.
rif-ora de curs "15 15 15' ........ modificabile .
5 Taxa anuala 500 RON GOO RON 750 RON
6 Nr. profesori ]0 20 10
7 Nr. ore lJO 33 48
8
I 9 Profit 880900 RON.
110 S-
n =83"'85.84*86*87 +C3*C5.C4,*C6*C7+03*05·04"'06*07 I

~ Aplicatia 57
Se eonsidera analiza rentabilitatii slJstinerii eursurilor ECDL intr-o institu,ie de
lnvatamant superior dupa modelul urmator.

1 Clusmi ;IKCDL , 1,1,

2 Nr. cursanti _ _ _ _ _ _ _ _---215~r;;-R::n:;)1


~34T-~--a-c-u-rs----------41--· 450RONI~~--
4 ' ,. VENI:n:JRlI 6750 ROlli'"
..~ Total salarii p;ofesori" li---------5-0-0-0-R-O-N-+-----t­
~Ituieli administrative 1000 RON 8UM(BG,B7) I
:1=,=.=;====;=='
! : I - ' I:".,..
••. =C.=H_.='I;_.L=.l~:Y_·~=_I_E=!,~ I _+1.*~, ~'======~====60=0~0~R=O=N:e(B4-B8)!B4 I.

10 I' L.. I,

1-1_1-f===R=e=n=t=a=bi=li=ta:=t=e===!============1=~ /...­ I

Folosind tehniea valorii seop sa se modifiee eheltuielile administrative astfellneat


rata rentabilitatii sa atinga 25%.

Rezolvare:
Se a din meniul Oata\Oata Tools\What-lf An::llIV~tlC\l

196
Se modifica valorile in fereastm Goal Seek a~a cum apare in imaginea de mai
jos:

S!!.tcell:
'r~'tal~~.:

Tabelul Excel modificat


rentabilitatii este:

2 Nr. cursanti
3
4.
5
'6 Total salarii prOf~!O_r_i_-+-_ _ _ _ _ _ _ _5_00_0_R_O_N-+1
7 Cheltuieli administ:rative 63 RON
RF~~==============~~~
Pilli 5063 RON
r-:=,.,,-i-------·-~-I-----------___r

11 RentabilitatEI

2.3 Realizarea de aplica~ii in MS Excel 2003


2.3.1 Configurarea spaliului de lucru

Deschiderea aplicaliei Excel 2003 se realizeaza folosind secvenla:


Start\A1I Programs\Microsoft C.ffice\Microsoft Office Excel 2003.
Pictograma fi~ierelor realizate in Excel este iar extensia documentelor este
xis.

Realizarea unor setari specificEI pentru mediul de lucru se realizeaza conform


tabelului:
Vizualizare View\Toolbar$\Standard, Formatting ~i Drawing I
bare de Pe bara Formatting apar, in plus fala de instrumentele din
instrumente Word, urmator~rele butoane:

197
-Merge and CentElr ,~J-permite unirea a doua sau mai mite
celule ~i centrarea ~extului;
i -Currency Style._~,-aplica stilul de scriere valutar;
• -Percent Stylei~~(j",aplica scrierea sub forma de procent;
-Comma Style[c:t:~;..aplica scrierea zecimala;
-Increase/Decrease Decimal ;:9fJ.~g;Jmare~te, respectiv
mic~oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar.
Pe bara Standard, apar, in plus fata de instrumentele din

Word, butoane specializate pentru particularitatile Excel:

-Autosum .::t::.~J-apelarea rapida a unor functii uzuale;

-Sort Ascending\IOescending Itl,;,it':J-sortarea crescatoare

\descrescatoare;

-Chart Wizard t~;-asistentul pentru trasarea graficelor;

-Autofilter ,r=::J-introducerea filtrelor automate;

Vizualizare

bara de

• formule
. Vizalizare View\Status bar
i bara de stare

2.3.1.1 Stab iii rea unor setari genera Ie in Excel

• Setarea numarului de foi de calcul din registru:


Tools\Options\GeneraI\Shee,ts in new workbook;
• Setarea numarului ultimelor fi~iere realizate care apar la deschiderea
meniului File: Tools\Optionsl,General\Settings\Recently used file list;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Tools\Options\Edit\Allow cell drag and drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, ~i nu a rezultatului ei:
Tools\OptionsWiew\ Window options-se bifeaza Formulas;
• Definirea seriilor noi: Tools\Options\Custom Lists; de exemplu daca se
dore~te definirea unei liste cu zilele saptamanii, se tree zilele in caseta
List entries ~i se apasa butonul Add (figura 21)

198
• Setarea separatorilor pel'ltru mii ~i zecimale: Tools\Options\lnternational
(figura 22)
Number handling
l:leclm",lseparator: !" 'J I,housands separator:
0tQ,~,e.""~.~.~~';';ij:r~~i?~~·~~2i~il
Figura 22 - Stabilirea separatorilor

Implicit, separatorul pentru 2:ecimale este punct (.) iar pentru mii este virguha
(.).
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Tools\Options\CalculatOon (figura 23)

.:::.,loolatiOn
@automatlc o Manual
o AutomatiC, except ~able~ .", "f'."'';-Qlo"I,.~e t.ltaWI'<' ~'il

Figura 23-sec,iunea Calculation

2.3.1.2 Operatii permise asupra registrelor de calcul


, C reare ' F'I
Ie\N ew\BI an I{ W or b00 k-creaza un reglstru go
registru File\New\T em~llates\On my computer-creaza un registru
conform unui .§i3blon predefinit
• Deschidere File\Open
i registru

Inchidere File\Close
registru
Salvare File\Save, File\Save As
, registru File\Save as Web Page-salvare in format de pagina web
File\Save Worl~space-salvare spatiu de lucru (extensia xlw)
• Printare File\Print-se PlOt printa doar anumite pagini, tot registru sau
I doar foaia curenta (figura 24}.

199
! 08.11
: @Pag,e(s)
.... ~~."
." Print what
OSelectioQ
O"Actlve

Figura 24 -OPliuni printare

File\Print Preview sau


File\Web Page Pre,·view "Pa,." "1"0'" 1i,"""I_., lI\""
-vizualizarea """'....:=====;===~; I
paginii l'nottl16s
lnainte de imprimarE:! [\01'1<""••,,,,,,,,,, f'I!:I:lIo.il!!f.l •
File\Print Are~!I\Set &:~~_t",leI\: , .s==~= 1·'-,,;
Print Area-defrnirea
domeniului de Gelule
care va fi tiparit
File\Page Setup (l1gura
25) - cuprinde 4 sectiuni
- Page-define~te
orienta rea paginii, Figura 25 - Fereastra Page Setup
scalarea, dimensiunea
paginii ~i caliatatea imprimarii
- Margins-define~te distan1ele fata de marginile exterioare,
precum ~i fa1a de antet ~i subsol
- Header/Footer -stabile~te antetul ~i subsolul
-Sheet-se pot defini randuri care sa se repete ca ~i capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
left sau ordinea deprintare a a inilor (Pa e order.

2.3.2 Operatii asupra toilor unui registru de calcul


Foile de calcul ce apar Tn registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
,!.nsert... asociat acestora, se pot efectua
Qelete opera1iile uzuale cu foile de calcul
(figura 26).

2elect All Sheets:

Figura 26 - Operatii asupra foilor de calcul

200
I ~tergere Edit\Delete Sheet
I Redenumire Format\Sheet\Rename
i Ascundere foaie Format\Sheet\Hide
I Aplicare culoare de fundal Format\Sheet\Background
I Mutare sau copiere Edit\Move or Copy Sheet

2.3.2.1 Formatari ale celulelor


Optiuni disponibile din Format\Cells:

- sectiunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de exemplu


daca se dorel?te introducerea dEl numere reale cu 2 zecimale, se procedeaza ca
in figura 27

£.'-i!"=,:,,,:~~~~=====~=n
. Gener~
po:;;
Currency

l=
i

"
Accounting

Percentage
Fraction
S<:lentifIC
Text
,,-,oaJ
Custom

- sectiunea Alignment cuprinde:


-optiuni pentru alinierea con1inutului celulei (Text Alignment), orientarea
textului la un numar de grade (Orientation) l?i Text Control care permite
scrierea textului pe mai multe randuri lntr-o celula (Wrap Text), micl?orarea
textului Tn functie de dimensiunea celulei (Shrink to fit) sau unirea celulelor
(Merge Cells)
- sec\iunea Font permite modii;icarea atributelor fontului (tip, stil, dimensiune,
culoare, stil de subliniere, efecte)
- sectiunea Border cuprinde tipuri de borduri pentru celule sau grupuri de celule
- sectiunea Patterns contine palata de culori l?i hal?uri de umplere.

Meniul - mutarea In Clipboard: Edit\Cut


Edit - copierea in Clipboard: Edit\Copy
- importarea obiectului din Clipboard in locul unde este pozitionat
cursorul: Edit\Paste
- copierea "speciala": E\CIit\Paste special; se pot copia formule, stiluri de i
formatare, comentarii, atc. (figura 28) .

201
-
~"te Sp",c:ct~l.
Peste
, ~

0[ii:iiJ-
OED''''''''''
0 ......,..
o Forma!;,.s,
O!;bmments
'Oper~ron
"®'Ngne
OMd

Figura 28-fereastra Paste Spe,cial

- inlocuirea unui text: Edit\Replace


- deplasarea rapida la a celula a foii de calcul: Edit\GoTo
- vizualizarea Ie aturilor cu .3lte documente:Edit\Links
Meniul - vizualizarea paginii in modul normal: VieW\Normal
View - ata~area antetului ~i subsalului: VieW\Header and Footer
- vizualizarea comentariilor: View\Comments
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
Meniul - schimbarea numelui unei c:elule: Insert\Name\Define
Insert - inserarea comentariilor: Insert\Comment
- inserarea imaginilor: Insert\Picture
- inserarea diagramelor: Inslert\Diagram
- inserarea obiectelor: Insert\Object
- introd ucerea hiperlegatu ril ):..:..r:..:..:In:..:..s=-..e:...:rt..:;;.\;;;;..H::..u:::...::e-'-rl:..:..in:..:..k'-'--_ _ _ _ _ _ _ _---'

2.3.2.3 Formatari ale tabelelor, randurilor Ii coloanelor


Formatare Format\Row\Height-stabile~te inallimea randului (in cm)
rand Format\Row\AutolU-adapteaza inallimea randului la conlinutul
celulei
Format\Row\Hide-Unhide-ascunde, respectiv arata randul Tn
tabel
Formatare Format\Column\Width-Standard Width-stabile~te latimea
coloana coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection­ adapteaza lalimea
coloanei la conlinutul celulei
Format\Column\Hnde-Unhide-ascunde, respectiv arata
coloana in tabel
I Inserare rand Insert\Rows
. Inserare Insert\Columns
coloana
Autoformatare Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Format\Autoformat
$tergeri Edit\Clear\AII-Forrnats-Contents-~terge tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule

202
I Edit\Oelete-§terge randul, eoloana sau domenmiu seleetat
2.3.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date s(~ poate folosi faeilitatea Autofill. Astfel, daea se
dorelite numerotarea automata 8 eelulelor de la A 1 18 A6 eu numerer de la 1 la 6,
se tree primii doi palii ai seriei (adiea 1 lii 2), se seleeteaza 9i se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, a9 a eum se o;bserva in fig ura!f""""'29-r'-~"""'!"f"'='==
8

Ih=i~""".;fi~~
!tt1...:,;".' ..'. . . . ~ ~..-+- __ ~iiS I

Figura 29-A
Edit\FiIJ\Series

o Irend

:2.tep value,

Fioura 30 - Fereastra Series

Observatie:

Seriile pot fi definite pe rand sau pe eoloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),

progresii geometriee (Growth), de tip data, sau Autofill. De asemenea se pot

defini pasul de ere9tere (Step valJue) sau ultima valoare (Stop value).

Pentru a vizualiza, modifiea sau adauga serii pred efinite, se alege

Tools\Options\Custom Lists.

2.3.2.5 Formatari conditionate: Format\Conditional Formatting


ltf Aplicatia 58
Sa se realizeze tabelul eu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile eondi1ionate:
• Daea valoarea eartH este intre 0 9i 100,

textul va fi de euloare roliie, ingro9at 9i italie;

• Daea valoarea eartH esta intre 100 9i 200,

eelulele vor avea bordura de euloare neagra,

eu linie punetata ;

• Daca valoarea eartii este mai mare deeat


200, eelulele vor avea euloarea de umplere galbena.

203
Rezolvare:

Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul

acestui exercitiu, domeniul 83:87) se folosel?te Format-Conditional Formatting,

al?a cum apare in figura:

Se va realiza 0 formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat


acestea sa accepte valori intre 0 l?i 1; 00 l?i apoi se va apasa butonul Format, al?a
cum apare mai jos.

Daca se doresc mai multe formatari se apasa butonul Add. Daca se dorel?te

anularea formatarii se apasa butonul Delete.

Fereastra care apare dupa realizarea tuturor formatarilor este:

2.3.2.5 Vizualizari
Pentru 0 mai buna vizualizare a tabelelor de mari dimensiuni, Excel asigura
facilitati de organizare a spa1iului de lucru:
Blocare cap WindowlFreeza Panes
tabel entru blocare orizontala a titlurilor se ozitioneaza cursorul

204
pe prima ccdoana, pe linia aflata sub informa1ia care trebuie
sa ramana fixata, iar apoi activare Freeze Panes
- pentru bloc;are verticala se pozitioneaza cursorul pe prima
linie ~i pe 0 coloana aflata la stanga informaliei ce se
dore~te a rz!mane fixata pentru 0 vizualizare permanenta, iar
apoi activare Freeze Panes
- pentru Blo(;area In echer (blocarea pe orizontala ~i pe
verticala) a titlurilor se realizeaza pozitionarea cursorului pe
o celula aflata la intersectia liniilor ~i coloanelor care vor fi
i
fixate ~i se va executa comanda Freeze Panes din meniul
I Window
I Formatare Format\Column\Width-5tandard Width-stabile~te latimea
coloanil coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection- adapteaza latimea·
coloanei la con1inutul celulei
Format\Column\Hide-Unhide-ascunde,
coloana in tabel
respectiv arat.! I
• Inserare rand Insert\Rows

Inserare
Insert\Columl1ls
coloanil
Autoformatare • Se poate apliea un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Forrmat\Autoformat

$tergeri
Edit\Clear\AII-lFormats-Contents-~terge tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule
Edit\Delete-~tEi~rge randul, coloana sau domenmiu selectat

2.3.3 Utilizarea formulelor dl~ calcul in Excel

2.3.3.1 Domeniu de celule


Un domeniu de celule este specificat in Excel prin prima ~i ultima celula din grup,
despartite de doua puncte ( : ). Pot fi definite domenii pe coloana (de exemplu
A1:A5), domenii pe linie (de exemplu A1:E1) sau domenii dreptunghiulare (de
exemplu A 1:H4)

2.3.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor


Formulele sunt expresii matema!tice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
Tn Excel 0 formula matematica este precedata intotdeauna de semnul ~i este=
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) ~i operatori matematici (dEe exemplu: + - * //\ % = > < >= <= <> & ,).
Copierea formulelor implica urm~ltorii pa~i:
- se selecteaza prima celula (care contine formula)

205
- se pozilioneaza cursorul mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia forma
unei cruciulite)
- se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se dore~te
copierea formulei
- se elibereaza mouse-ul ~i se vizualizeaza conlinutul copiat

2.3.3.3 Referinte relative ,i absolut(~

Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate

(variabile) fala de celula curenta (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa

relativa se modifica.

Adresa absoluti reprezinta 0 locali~~ cu ambele coordonate fixate (de exemplu

$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.

Adrese mixte:-adresa absoluta fala de rand ~i relativa fala de coloana: A$2


-adresa absoluta fala de coloana ~i relativa fala de rand: $A2

2.3.3.4 Functii Excel


Funclia Excel este 0 formula complexa, prestabilita, in concordanla cu regulile
sintactice ~i semantice de lucru, careia i se pot specifica argumentele ~i care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei funclii:
=nume_funclie(argument(e»

Inserarea unei funclii in EX~~L~;-::po~~te face din Insert\Function sau executand


click pe bara de formule ~X:.:c.:J;~~l·:-_. Fereastra Insert Function (figura 31)
permite cautarea unei functii in functie de 0 descriere sumara (Search for a
function) sau cautarea in functie de 0 categorie (Or select a category).
Biblioteca de funclii Excel este impal1ita pe 9 categorii pentru a facilita cautarea
funcliilor dorite.

Fiaura 31 - Fereastralnsert

Prezentarea functii10r ~i a exemplelor de rezolvare se poate prelua din capitolul


referitor la versiunea Excel 2007.

);> Functii pe baze de date (cab~goria Database)


206
DSUM (baza de date, Retumeaza suma valorilor campului din baza de date
nr camp/nume, criterii) care respecta criteriile specificate
i DMAX (baza de date, Retumeaza maximul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date iCare respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date, Retumeaza minimul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date care res~ecta criteriile s~ecificate
DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
date, nr_camp/nume, baza de date care respecta criteriile specificate
criterii)
DPRODUCT (baza de Retumeaza produsul valorilor campului din baza de
! date, nr_camp/nume, date care respecta criteriile specificate
i criterii)
DCOUNT (baza de date, Retumeaza numarul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date care respecta criteriile specificate
! DGET (baza de date, Returneaza valoarea campului din baza de date care
i nr camp/nume, criterii) respecta criteriile specificate

Exemplele de aplicalii pot fi prellUate din capito lui precedent referitor la versiunea
Excel 2007.

y Functii de consultare (categoria Lookup&Reference)


Principalele funclii de consultare pentru 0 baza de date sunt VLOOKUP ~i
HLOOKUP, ele avand urmatoan~a sintaxa:
• VLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informatia).

Sintaxa funclii10r ~i modul de implementare a acestora In cadrul unor aplicalii


sunt identice In versiunile Excel 2003 ~i 2007.

2.3.4 Optiuni avansate

2.3.4.1 Elaborarea graficelor


Graficele din Excel (chart) constituie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,
cu 0 forma prestbilita ~i cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele Tn timp
sau corelatii 1ntre spatiu ~i timp, permitand analize comparative.

Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Chart sau apasand butonul

Chart Wizard ,1~ I.

Pentru realizarea co recta a Q)raficului, coloanele sau randurile implicate In

reprezentare trebuie In prealabil selectate. Oaca este nevoie de selectia unor

domenii disparate, pentru selec11e se tine tasta Ctrl apasata.

207
Pa~ii pentru crearea unui grafic sunt:
1. Selectarea tipului de grafic dmrit din lista derulanta Chart Type
2. Stabilirea sursei graficului (Chart Source Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Options) prin introducerea titlului,
configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea tabelului
cu date
4. Precizarea localiei unde va fi afi~at graficul (Chart Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate moolificari care constau In modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a datelor sursa, stilizarea ~i design-ul graficului,
redimensionarea, repozilionarea, mutarea sau exportul acestuia.

Exemplificarile vor fi preluate de la capitolul anterior, referitor la versiunea 2007.

2.3.5 Baze de date

2.3.5.1 Ordonarea date lor


Ordonarea (sortarea) datelor din tabEilele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort Ascending ~i Sort DescencJling de pe bara Standard sau alegand
Data\Sort. Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare ~i a
doua criterii secundare.

2.3.5.2 Subtotal uri


Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
Tn vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.

2.3.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea de noi inregistrari, modificarea, ~tergerea
Inregistrarilor ~i cautarea de informa1ii In baza de date.

2.3.5.3 Filtre automate Ii filtre avansate


Fitrele permit interogarea bazei de date ~i extragerea unor informa1ii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelo'; avansate criteriile de seleclie sunt plasate
in tabele separate.
Fitrele automate se acceseaza din Uata\Filter\AutoFilter iar cele avansate din
Data\Filter\Advanced Filter.

2.3.5.4 TabeJe pivot


Tabelele pivot permit 0 analiza rapida a datelor, in funclie de interesul
utilizatoruluL Etapele de realizare sunt prezentate structurat in tabelul urmator:

208
Pivot Table Se activeaz~~ optiunea de creare a tabelului/graficului pivot !
and Pivot din meniul Data
Chart Report se indica datele care se analizezaza din tabelul sursa
se indica zona unde se plaseaza rezultatul analizei
se seiecteaza informatiile pe linie !?i pe coloana
Gestionarea operatiilor se realizeaza prin utilizarea barei
Pivot Table

~ Aplicatia 59
Se cere realizarea unei analize avand in vedere datele rezultate din vanzarile
unor produse in diferite tari. Se va analiza vanzarea in functie de tara !?i filiala.
Vanzari - mii Euro

1P1 F1 Franta 10000


2P2 F2 10000
P1 F1
4P3 F3
~----r-------~--~~
5P4
6P2

SP3
9P1
10P2
Rezolvare:

Se activeaza meniul Pivot Table .(figura 32).

209
Rezultatul analizei
Isum of
:vanzari Tara Filiala
Franta Germania Italia Spania Grand
Franta Total Germania Total Ilalia Total Spania Total Total
Produs F1 F2 F2 F3 F4 F1 F4
P1 10000 10000 14500 14500 15000 15000 39500
jP2 10000 10000 32000 25000 57000 67000
I
IP3 15000 15000 12000 12000 27000
!P4 28000 28000 14000 14000 42000
Grand I I
Total 25000 2 24500 24500 12000 14000 26000 47000 25000 72000 175500

2.3.6 Pagini web


Tn Excel se poate crea un site FTP care administreaza doar transferurile de
fi~iere. Registrul de calcul poate fi salvat intr-un site FTP din Internet sau dintr-o
re1ea locala, daca exista permisiunea pentru executarea acestei opera1ii. Pentru
realizarea acestei opera1ii se procede,aza in felul urmator:
» se selecteaza op1iunea Save as din meniul File;
» din lista derulanta corespunzatoare casetei Save in, se selecteaza
op1iunea Add/Modify FTP Locations (figura 33);
» se introduce numele site-ului in caseta Name of FTP site;
» se selecteaza Logon as, alegandu-se Anonymus sau User ~i
introducandu-se 0 parola corespunzatoare;
» se confirma opera1ia, prin activarea butonului OK.

Figura 33 - Creare site FTP


Crearea site-uri/or Web corespunz,itoare registre/or de calcul Excel
Datele corespunzatoare unei foi de c::alcul sau unui grafic Excel pot fi utilizate ca
site Web prin generarea fi~ierului HTML corespunzator registrului. Salvarea unui
registru de calcul se poate face in forma statica. Registrul publicat poate fi

210
vizualizat dar nu ~i modificat. De asemenea, pentru intretinerea la zi a site-ului
creat, de cate ori se efectueaz·a 0 modificare asupra datelor, se va efectua 0
salvare a registrului in format HTML.

Crearea unui site interactiv se poate face numai prin publicarea unei singure parti
a registrului (foaie de calcul, 0 anumita zona dintr-o foaie de calcul, un grafic
etc.).

Publicarea datelor statice


Publicarea datelor de tip static so realizeaza parcurgand urmatoarea procedura:
)i> se selecteaza obiectul Cclre urmeaza a fi publicat pe Web;
)i> se deschide meniul File ~i se selecteaza opliunea Save as Web Page s
acestui meniu;
)i> in fereastra de dialog S~lVe As (figura 34), se introduce adresa Internet,
Intranet sau locala in caseta Save In, numele fi~ierului in caseta File
Name;
)i> se va selecta unul din butoanele:
• Entire Workbook- semnifica intregul registru;
• Selection - sEemnifica zona selectata;
)i> se activeaza apoi butonul Publish, iar in fereastra de dialog Publish as
Web Page, se selecteaza articolul ce va fi publicat (figura 34);
)i> pentru 0 vizualizare a formei finale, se selecteaza Open published Web
page in browser, pentru a lansa browser-ul Web ~i a verifica modul real
de aparitie pe Web;
)i> operatiile se finalizea2:a prin apasarea butonului Publish pentru
publicare.

Figura 34 - Publicare date

Publicarea date/or interactive


Publicarea datelor interactive SIS poate efectua numai pentru 0 parte a unui
registru (foaie de calcul, zona din cadrul foii de calcul, grafic etc.).

211
Pentru publicarea datelor 9i utilizarea acestora in mod interactiv, se utilizeaza
urmatoarea procedura:
~ se selecteaza obiectul ce va fi publicat;
~ se deschide meniul File !?i se alege optiunea Save as Web Page (figura
34);
~ Tn fereastra de dialog Save As, se va completa, in caseta Save in,
adresa Internet, intranet sau locala unde se vor salva datele;
~ se completeaza numele fi 9ierului in cas eta File Name a ferestrei Save
as;
~ daca se dore!?te modificarea titlului paginii Web, se activeaza butonul
Change Title 9i se modifica ti1lul paginii Web;
~ se activeaza butonul Publish;
~ in fereastra de dialog Publish as Web Page, se selecteaza din lista
Choose, articolul care urmeaza a fi publicat (figura 35);
~ se alege optiunea Add interactivity with, selectandu-se apoi tipul de
interacliune, care poate fi:
• functionalitate de tip foaiE) de calcul (Spreadsheet Functionality) ­
permite utilizatorului sa execute operalii de: copiere, mutare, 9tergere,
formatare, sortare sau filtrare a datelor;
• functionalitate de tip tabela pivot (PivotTable Functionality) ­
permite utilizatorului open:ltii de: modificare a maehetei de date din
tabelul pivot, sortare, filtrare a datelor;
• funelionalitate de tip diagrama (Chart Functionality) - permite
utilizatorului sa modifiee datele sursa ale unui grafie, ceea ce are
drept consecinta modificarea graficului;
~ in mod optional, se selecteaza Open published web page in browser
pentru vizualizarea paginii create prin intermediul unui browser Web !?i
verificarea functionalitatii aeesteia;
~ operatii1e se finalizeaza prin apasarea butonului Publish pentru publicare.

Selectare
interactivitate

Deschidere
cu browser

Figura 35 - Caseta de
specificare a elementelor
de publicare

212
Modificarea datelor interactiv«~
Modificarea datelor interactive se realizeaza in mod similar cu modul de lucru
obi~nuit in cadrul foii de calcul, ~j anume prin pozitionarea cursorului intr-o
anumita celula ~i modificarea <i'atelor, urmata de tasta Enter sau de apasarea
unei taste de pozitionare. Se pot utiliza, de asemenea, butoanele de pe bara de
instrumente pentru realizarea operatiilor de: mutare, copiere, sortare, filtrare etc.

Republicarea date/or
Daca au fost efectuate modificari asupra datelor ~i se dore~te actualizarea site­
ului conform acestor schimbari, se aplica procedura de la crearea site-ului/paginii
Web, singura diferenta consta III alegerea din lista Choose (caseta Publish as
Web Page) a optiunii articole anterior publicate (Previously Published Items).

Adaugarea hiper/egaturilor
Hiperlegaturile reprezinta referinte introduse in cadrul unui fi~ier care indica
legatura la un alt obiect din cadrul aceluia~i fi~ier, la un alt fi~ier (situat pe acela~i
calculator sau pe un lat calculator in cadrul retelei locale) sau la un alt site sau
pagina Web.

Pentru inserarea unei hiperlegaturi intr-o foaie de calcul Excel se procedeaza in


modul urmator:
);> se selecteaza textul s,au imaginea care va fi utilizata ca referinta;

);> se selecteaza butonul Insert Hyper/ink de pe bara de instrumente


sau optiunea Hyperlink din cadrul meniului Insert;

);> in caseta de dialog Insert Hyperlink (figura 36) se define~te legatura


care poate fi:
legatura la un fi~jer sau 0 pagina Web, caz Tn care se
introduce adresa paginii sau a fi~ierului in caseta Type the file
or Web Page.
- legatura la oanumita locatie din cadrul foii de calcul, caz in
care se selecteaza butonul Place in This Document de pe
bara Places ~i se introduce adresa celulei la care se face
referinta;
leg~fltura la un nou registru, caz in care se selecteaza butonul
Create New Document de pe bara Places, tastendu-se
numele pentru document in caseta Name of New Document;
pentru afi~are,a unei casete explicative, atunci cend pointerul
mouse-ului sa afla in dreptul hiperlegaturii, se activeaza
Screen Tip, se introduce descrierea care urmeaza sa fie
afi~ata ~i se confirma operatia (OK);
se confirma cl'earea hiperlegaturii prin apasarea butonului Ok.

213
Figura 36 - Crearea unei hiperlegaturi

Tn foaia de calcul hiperlegatura aparE~ colorata (implicit Tn albastru) ~i subliniata.


Prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului, Tn dreptul obiectului care
contine referinla, se va deschide elementul referit. Dupa vizualizarea obiectului
referit, se revine Tn documentul Excel in locul unde se afla hiperlegatura, care va
fi colorata in grena, indicand faptul ca referinta a fost utilizata.
o hiperlegatura se poate modifica prin selectarea optiunii Edit Hyperlink din
meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este selectata. Renuntarea la 0
hiperlegatura ~i ~tergerea acesteia se poate realiza prin selectarea optiunii
Remove Hyperlink din meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este
selectata.

2.3.7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario


);> Scenario
Creare scenariu Se activeaza Scenario Manager (figura 37)
Tools/Scenarios

Figura 37 Caseta Add Scenario

214
din caseta de dialog Scenario Manager, afi~ata

pe ecran se actioneaza butonul Add;

In caseta Add Scenario se tasteaza numele

scenariului Tn rubrica Scenario Name;

- in cas eta Changing cells se tasteaza fie adresa


sau adresele celulei sau celulelor modificabile, fie
a zonei care Ie contine;
se pot insera ~i comentarii referitoare la varianta
care se elaboreaza in zona Comment;
pentru fiecare celula specificata in zona ca
modificabila se vor introduce noile valori in
c:aseta Scenario Values;
- se actioneaza butonul Add pentru a introduce un
ellt scenariu sau se actioneaza butonul OK pentru
ell se reveni la managerul de scenarii;
- in cazul in care se introduce un nou scenariu, se
va tasta numele lui in caseta Add Scenario ~i
l€ poi se vor completa valorile celulelor
modificabile in caseta Scenario Values (se vor
relua aceste operalii pentru toate scenariile care
s,e vor genera);
- incheierea etapei de creare a scenariilor se
realizeaza prin butonul OK.se indica datele care
se analizezaza din tabelul sursa;
se indica zona unde se plaseaza rezultatul
e:nalizei;
- se selecteaza informatiile pe linie $i pe coloana.
Vizualizare Se activea1.a Scenario Manager ~i se alege optiunea
scenarii Show.

Modificare Se activeaz;a Scenario Manager, ativ~nd butoanele Edit,


scenarii respectiv Delete se pot efectua modificari asupra unui
scenariu
Generare Rapoarte aaupra scenariilor realizate se pot realiza activ~nd
rapoarte sintez8 Scenario lVilanager ~i apoi butonul Summary, gener~ndu-
se un raporf. al scenariilor: Scenario summary (sinteza) sau
Scenario Pivot Table (tabela pivot).

»- Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se poate determina 0 valoare optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza CIJ un grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea can!: sunt legate direct sau indirect de formula din
celula tinta. Utilitatea Solverull.li rezida in determinarea valorii minime sau
maxime dintr-o celula prin schimbarea altor celule (de exemplu se poate ajusta

215
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect ~i se poate observa cum se

modifica beneficiul final realizat cu acest proiect),

Pentru activarea aplicaliei de tip Solver se alege Tools\Add-lns\Solver Add-in,

Fereastra Add -Ins ' de:

cupnn
IAnalysis ToolPak II-cuprinde \iu~~~iifinanciare, statistice ~i de analiza
-permite publicare facilitatilor de analiza financiara,
!~ooIPak VBA statistica, '~olosind Analysis ToolPak
ICI dT IS W· d -creaza 0 formula care insumeaza dateIe dintr-un
. d
on Ilona urn lzar domemuaca acest ea sarISfac cn'tem"I e
-formateaza datele sub forma de moneda ~i contine
I Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite publicarea datelor din Excel in format web I
I-creaza 0 formula de preluare a datelor dintr-un
ILOOkU P Wizard
. domeniu foloslnd 0 alta valoare cunoscuta din alt
ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver I

Aplicatii finale

Ii!r Aplicatia 60
Sa se realizeze urmatorul tabel in Excell?i sa se completeze cu 5 lnregistrari:

Evidenta clientilpr unei agentii de turism

Suma
Numar I Nume Tip Numar
Tarif
camera
Suma
de Discount
rezultata
dupa
curent client camera de zile
pe zi plata aplicarea
dicount-ului

w
a) Se vor completa cu date coloanele A,B,e,D,E. In coloana TIp camera se

introduc valorile: apartament, simpla, dubla sau tripla, Tarif camera pe zi este

tariful afil?at in eura.

Suma de plata reprezinta produsul dintre Numar de zile l?i Tarif camera pe zi;

(se va afil?a pretulin lei grei).

Discount-ul se va calcula astfel:

-daca un client are Numar de zile <5, atunci discount-ul este de 0%;

-daca un client are Numar de zile cuprins intre 5 l?i 10, atunci discount-ul este de

15%;

-daca un client are Numar de zile c'Jprins intre 10 l?i 20, atunci discount-ul este

de 30%;

216
-pentru 0 perioada mai mare de 20 de zile se acorda un discount de 50%.

b) Se va personaliza tabelul prin introducerea de borduri l?i colorarea unor celule;

c) Se va reprezenta grafic pentru fiecare client Suma rezultata dupa aplicarea

dicount-ului;

d)ln foaia 2 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa

apara doar clientii care au mai mult de 15 zile;

Tn foaia 3 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa

apara doar clienlii al caror nume' contine "escu".

Ii1 Aplicatia 61

Pentru gestionarea stocurilor lntr-un depozit, se evidenliaza pentru 5 prod use

diferite stocul initial, intrarile l?i iel?irile In cursullunii. Stocul initial a fost de: 1500,

2000, 3000, 4000, 5000 bucali. Intrarile au reprezentat 50% din stocul initial.

lel?irile au fost de 2000, 2700, 3000, 5100, 6500 bucati. Sa se calculeze stocul

finall?i sa se afil?eze mesajul:

Stoc normal - pentru ccnzul cand stocul este cuprins intre 1000 l?i 3000
bucati;
Stoc excedentar - prntru cazul cand stocul depal?el?te 3000 bucati;
Stoc limita - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 500 l?i 1000
bucati;
Stoc critic - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 100 l?i 500 bucali;
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali l?i
pentru afil?area informaliilor Bolicitate;
2. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
stocurile finale pentru cele 5 produse;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor Tn tabel, In ordinea
crescatoare a stocului final.
Ii1 Aplicatia 62
Pentr 5 unitali economice se evidenliaza urmatoarele informatii: cifra de afaceri,
costul total, numarul de angajati. Pentru cifra de afaceri s-au inregistrat
urmatoarele valori (mil. lei): 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Costurile totale
lnregistrate au fost de (mil. lei): 700, 1300, 2500, 3200, 4000. Numarul de
angajati pentru cele 5 unitati a fost respectiv: 10, 12, 15, 18, 20 persoane. Se
cere calcularea profitului, ratei r'entabilitalii, a productivitatii l?i a profitului mediu
pe angajat. Sa se afil?eze mesajul "unitate profitabila" pentru unitali1e care au
Tnregistrat profit peste cel mediu.
Se cere:
5. descrierea pal?ilor de reaHzare a tabelului In Excel;
6. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculati l?i
pentru afil?area informatiilor solicitate;
7. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
rata rentabilitalii;

217
8. descrierea modului de reali:2:are a ordonarii datelor In tabel, in ordinea
crescatoare a profitului realizat.

li:I Aplicatia 63
Evolu1ia cererii In func\ie de pretul dE~ vanzare este urmatoarea:
la un pret de 100, cererea este de 400 buc., iar la dublarea prelului
cere rea devine 350;
la un prel de 200, cererea este de 500 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 650;
la un pret de 250, cererea este de 500 buc., iar la dublarea prelului
cererea devine 550;
la un prel de 300, cererea este de 600 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 750;
la un pre1 de 350, cererea este de 300 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 200;
Se cere calcularea cererii in functie de pret ~i marcarea in dreptul fiecarui produs

a aprecierii "cerere elastica", "cerere inelastica" sau "cerere unitara", in functe de

valoarea coeficientului obtinut.

Se cere:

1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati ~i


pentru afi~area informaliilor solic:tate;
2. descrierea pa~ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
cererile in cele 2 situalii date;
3. descrierea modului de realizcire a salvarii informatiilor (tabel ~i grafic sub
numele Cerere.xls.

li:I Aplicatia 64
Pentru stabilirea situaliei ~colare a unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 discipline, se cere afi~area mediei pentru cazul in
care studentul a obtinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se afi~eze
mesajul "restantier 1 disciplina", "restantier 2 discipline" , "restanlier 3 discipline"
sau "restantier 4 discipline", in functie de numarul de discipline nepromovate. Sa
se afi~eze media maxima.

Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati ~i
pentru afi~area informalii1or solicitate;
2. descrierea pa~ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
notele ob1inute la cele 4 discipline pentru 1 student;
3. descrierea modului de reali2'are a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
crescatoare a mediilor.

li:I Aplicatia 65
Pentru stabilirea acordarii burselor unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 disciplfne, se cere afi~area mediei pentru cazul in

218
care studentul a oblinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se afi§eze
cuantumul bursei primite. §tiind c:a plafonul de bursa este:
pentru media E [8 ; 8.5) - 300 lei;
pentru media E [8.5 ; 9) - 400 lei;
pentru media E [9; 9,5) - 500 lei;
pentru media E [9.5 ; 10) - 600 lei;
pentru media 10 - 800 lei

Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel. pentru indicatorii calculali §i
pentru afi§area informalii1or solicitate;
2. descrierea pa§ilor de rearizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
bursele oblinute;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
descrescatoare a mediilor.

Ii1 Aplicatia 66

Se evalueaza 10 oferte provenind de la 10 firme diferite care ofera 10 preluri

diferite pentru un anumit produs, dupa cum urmeaza (in $): 100, 120, 115. 112,

117,98,89, 110,105.95. Se cere calcularea prelului minim §i afi§area mesajului:

"prel acceptabil", pentru cazul cand pretul depa§e§te cu maxim 5% pretul

minim;

..pret discutabil" , pentru cazul cand prelul depa§e§te cu 0 valoare

cuprinsa intre 5% §i 10% pretul minim;

prel inacceptabil, pentru Gazul cand pretul depa§e§te cu mai mult de 10%

prelul minim.

Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali !?i
pentru afi§area informaliilor solicitate;
2. descrierea pa§i1or de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
prelurile celor 10 oferte;
3. descrierea modului de reaUzare a ordonarii datelor in tabel, Tn ordinea
descrescatoare a preturilor.

Ii1 Aplicatia 67

Preluali de pe un motor de cautare informalii privind sondaje politice §i

economice. Prelucrali aceste date §i relizali diagrame reprezentative. Importati in

Power Point tabelele §i graficele Irealizate.

Ii1 Aplicatia 68

Se considera 0 baza de date pentru evidenta activitatilor unei firme de distribulie

a car1ilor, cuprinzand urmatoarel(~ coloane:

- data vanzarii, numar factura, titlu carte, nume client, ora§, agent vanzare,

cantitate vanduta, pre1 unitar, valoare vanzari.

219
./ Sa se afil?eze numarul de car1i l?i suma valorica a acestora, pe titluri de
carte l?i pe agenti de distribu1ie, restrictionand interactiv tabela pe oral?e
de distributie .
./ Sa se afil?eze nr. maxim l?i nr. minim de carti vandute, pe titluri, pe clienti
l?i pe oral?e de distributie, modificand dinamic anul de distributie .
./ Sa se realizeze 0 extragem tip baza de date care sa releve toate
informatiile privind vanzarile realizate de agentul de distribu1ie XXX in
oral?ul Bucurel?ti.
./ Sa se calculeze media vanzar'ilor de carti pentru oral?ele Ploiel?ti l?i Sibiu,
pe ani, iar in cadrul acestora pe luni de distribu1ie .
./ Sa se realizeze 0 analiza a numarului de carti de informatica vandute de
agen1ii comerciali, pe anul 2002.

~ Aplicatia 69
Se considera un tabel care con1inE: 0 baza de date (mii de inregistrari) cu
impozitele pe imobile datorate de contribuabilii dintr-un anumit sector. Se
precizeaza ca acelal?i contribuabil poate avea de platit mai multe taxe.

Structura tebelului este urmatoarea:


Tabel taxe
Nume I
ersonal contribuabil Adresa I Taxa
Se cere:
a. Sortarea datelor in func1ie de Godul numeric al contribuabilului
b. Realizarea totalului la nivelul fiecarui contribuabil
c. Realizarea vizualizarii rapide a sumei totale de plata in func1ie de codul
numeric personal al contribuabilului

CNP Suma totala

~ Aplicatia 70
Se considera 0 analiza a necesaru~ui de aprovizionat cu diferite prod use pe
departamente. Pentru realizarea analizei se utilizeaza un nomenclator de
prod use dupa cum este prezentat mal jos:
Nomencit a Cllr pro d use
Unitate
Cod Pret
Denumire produs de
produs unitar
masura
100010 P1 Buc 10
100020 P2 Per 20

Se va realiza un tabel cu necesarul de produse pe departamente in care se vor


utiliza datele din nomenclatorul de produse. Tabelul cu necesarul de aprovizionat
va avea urmatoarea structura:

220
Necesar de aprovizionat la data de:
Cota
TVA 19

IC.nt~
Pret
Valoare
Nr. Departa- Cod Denumire UM unitar Valoare Valoare I
(fara
crt. ment produs produs tate (fara TVA totala ,
TVA)
TVA)

Se cere:
a. Crearea tabelului cu necesarul de aprovizionat (inserarea datei curente,
inserarea a cel pulin 10 linii in tabel, pentru care se vor completa
informatiile referitoare La: Nr. crt., Departament, Cod produs. Se
precizeaza ca datele referitoare la codul produsului trebuie sa se
regaseasca printre codurile de produs din nomenclatorul de produse
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
eviden1ieri cap de tabel e1;c.)
c. Preluarea din tabelul Nomenclator de prod use a informa1ii1or referitoare
la: denumirea produsului, unitatea de masura ~i pretul unitar in functie de
codul produsului indicat In tabela de aprovizionat (se va utiliza funclia
VLOOKUP)
d. Calcularea valorii (fara TVA), a valorii TVA ~i a valorii totale
e. Sortarea datelor din tabelln functie de departament

f. Calcularea totalurilor pentru valoare (fara TVA), valoare TVA, valoare


totala
g. Sa se reprezinte graiic ponderea valorii totale corespunzatoare
necesarului de aprovizionat a fiecarui departament

IiI Aplicatia 71
Se considera 0 analiza a ad'1izi1iilor realizate prin licita1ii publice. Pentru
realizarea analizei se utilizeaza 0 baza de date a contractelor incheiate cu
diverse companii, pe baza licitalii10r publice. Strauctura bazei de date esle
urmatoarea:

Cantitate

Se va realiza un tabel cu produsele achizi1ionate (cantitate ~i valoare) in funclie


de companie !:}i tipul de Iicita1ie (se va indica tipul de licilatie sau un cod
corespunzalor). Tabelul rezultat va avea urmaloarea structura:
Situatie de analiza a achizitiilor publice
Companie 1 i
I Cerere
Licit Licit Dialog de
Produs deschisCiI restransa i competitiv Negociere oferte I
. P1 Cantitate I I
221
Valoare
P2 Cantitate
Valoare

Se cere:
a. Crearea tabelului cu baza de date de achizitii publice
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
evidentieri cap de tabel etc.)
c. Crearea situatiei de analiza prin utilizarea tabelelor pivot
d. Sa se reprezinte grafic ponderea achizitiilor realizate in functie de tipul de
licitatie

~ Aplicatia 72
Se considera 0 baza de date in Excel care contine urmatoarele informalii: CNP­
cod numeric personal, Nume, Adresc:i, Venit lunar, Venit anual, Impozit anual
Ta b eI'!rill IlOZI·t pevem"t
Venit
CNP Nume Adresa lunar Venit anual I Impozit

Cota de Impozltare se consldera 16°,h ~I se eVldenllaza In afara tabelulUi

Se cere:
a. Calcularea venitului anual ~i a impozitului anual pentru fiecare persoana
din baza de date ~i pe total
b. Realizarea In Word a unei Comunicari cu antetul organizaliei, prin care
sa fie in~tiintata fiecare persoana din baza de date Excel asupra venitului
anual ~i a impozitului datorat (se va face 0 legatura intre baza de date
Excel ~i documentul Word). Continutul comunicarii este urmatorul:
Sigla lnformatii de contact (adresa, telefon, fax)

COl\1UNICARE

Stimata doamnaldomn ................... va In~tiin!am ea pentru anul 2006 aveti de


plata un impozit de ............. lei, corespunzator venitului realizat, in valoare de ........... lei.

Data Semnatura

c. Sa se calculeze in Excel venitul mediu ~i sa se afi~eze numarul de


persoane care realizeaza venit anual mai mare sau egal cu cel mediu

222
d. Sa se afi~eze in dreptul fiecarei persoane un mesaj, in funclie de
urmatoarele conditii:
daca venltul reaJizat Elste mal mare cu peste 30% fala de medie, se va
afi~a mesajul: "categorie I venit"
- daca venitul realizat se afla cu pana la 30% peste venitul mediu, se va
afi~a mesajul: "categorie II venit"
daca venitul reaJizat $e afla cu pana la 30% sub venitul mediu, se va
afi~a mesajul: "categcrie III venit"
- daca venitul realizat se afla cu peste la 30% sub venitul mediu, se va
afi~a mesajul: "categcrie IV venit"
e. Se va efectua 0 ordoncire a persoanelor din baza de date in ordine
descrescatoare a venituri~or
f. Se vor calcula subtotaluri1e pe fiecare categorie de venit
g. Se va reprezenta grafic ponderea fiecarei categorii de venit in totalul
veniturilor realizate
h. Daca se estimeaza 0 cre~tere cu 10% a veniturilor lunare, sa se calculeze
care va fi totalul veniturilor anuale ~i cu cat va cre~te impozitul total

~ Aplicatia 73
Se considera 0 aplicatie de urmarire a platilor corespunzatoare impozitului pe
venitul global.

Se cere:
1. Sa se calculeze numarul de zile de intarziere
2. Sa se calculeze penalizelrile, ~tiind ca pentru fiecare zi de intarziere se
aplica un procent de 0,05% la suma reprezentand impozitul datorat
3. Sa se calculeze suma tob13la datorata (impozit+penaJizari)
4. Sa se reprezinte grafic ponderea penalizarilor in totalul incasarilor

~ Aplicatia 74
Se considera 0 aplicatie de evaluare a profitului unui holding format din mai multe
filiale . rea datorat

223
Se cere:
1. Calcularea profitului/pierderii "'iecarei filiale
2. Calcularea impozitului pe profit datorat, la nivel de filiala 9i de holding
3. Evaluarea performanlei se va face prin inscrierea unui mesaj:
unitate cu cel mai mare profit (pt. acea unitate care inregistreaza
profitul maxim in cadrul holdingului)
unitate cu profit peste medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate cu profit sub medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate neprofitabila (pt. unitalile care au inregistrat pierdere)
4. Sa se afigeze numarul de filiale care au inregistrat profit, precum 9i
numarul de filiale care au lnregistrat pierdere
5. Sa se reprezinte grafic contribulia fiecarei filiale la formarea profitului
holdingului
6. Considerand 0 estimare a cre 9terii veniturilor cu 10%, iar a cheltuilelior cu
12%, sa se calculeze care va fi cre9terea profitului pe total holding

~ Aplicatia 75
Se considera 0 aplicatie de analiza statistica a unor informatii referitoare la
utilizarea serviciilor e-Government utilizate la nivelul lntreprinderilor 9i a
cetatenilor. Aceste informalii pot fi oblinute prin consultare EUROSTAT
(epp.eurostat.ec.europa.eu/portall), secliunea Information society statistics,
Information society: Structural Indicators (E-government usage by enterprises 9i
E-government usage by individual).

224
Se cere:
1. Sa se reprezinte grafic ponderea utilizarii serviciilor e-Government pentru
intreprinderi l?i respectiv pentru persoane individuale
2. Sa se ordoneze datele referitoare la utilizarea Internetului de catre
intreprinderi in mod descrescator
3. Sa se interpreteze rezultaiele
4. sa se execute 0 analiza similara pentru indicatorul de accesibilitate a serviciilor
online (cele 20 servicii publiCEI online de baza - E-Govemrnent online availabilty­
Procentage of online availability of 20 basic public services).

Ii:l Aplicatia 76
Sa se extraga din baza de date Eurostat date referitoare la numarul de locuri de
cazare l?i la numarul de cazari 'inregistrate in anii: 2005, 2006, 2007, 2008 l?i
2009 pentru Romania l?i celelalte state ale UE.

Se cere:
a. Sa se realizeze un tabel in Excel pentru a eviden1ia aceste informatii l?i
pentru a calcula gradul de incarcare al capacitatii de cazare.
b. Sa se afil?eze cate tari au gradul de incarcare al capacita1ii de cazare in
anul 2007 peste 50% l?i cate lari inregistreaza in 2007 un grad de
incarcare sub 20%.
c. Sa se afi§9Ze grafic situaVa gradului de incarcare pentru prirnele 10 tali din UE.
d. Sa se calculeze media gradului de incarcare in UE l?i sa se evidentieze
cate tari se situeaz8 peste media europeana l?i cate 1ari se situeaza sub
media europeana.

Ii:l Aplicatia 77
Sa se realizeze 0 aplicatie de evidenla a angajali10r l?i de calcul al salariilor,
precum l?i evidentierea contributiilor angajatului l?i angajatorului la buget l?i
diferitele la fonduri.
Stat de plata luna ....../an ..... .

Numar zile lucratoare in luna: ....

Calcul contribu1ii angajat Calcul contributii angajator


Procent CAS: ...... . Procent CAS: ..... ..
Procent CASS: ....... Procent CASS: ...... .
Procent ~omaj: ...... . Procent ~omaj: ..... ..
Proce' . .......
nt Impozlt: Procen t Impozl:
't .......

t::0
i

Q) ·c g
- I ==
;:, .!!l Q) Q) ;:,­
·c ~ .CO'
i
I
I
_I-
'N • 'N
i
-I
Q)
c:
;t:::
« ~Oi
-+oJ Cf)
E .!!l0') N ~ E Cf)
Cf) 0
...: I :::l ctI ...: 0
ctI=
-ctl
0 « ctI 0. 0.
c:
Q)
o . m.~
Q) ctI Q)
z i Z Cf)c:
i
z.a Cf) .... Cf) 0 E >
I ! I I I
I I J I
225
Se cere:
1. Sa se realizeze tabelul corespunzator statului de plata in Excel
2. Sa se introduca date pentru eel putin 10 persoane
3. Sa se realizeze formulele del calcul pentru drepturile l?i obligatiile
salariale
4. Sa se evidentieze obligatiile de plata ale angajatorului
5. Sa se realizeze totalurile la nivelul statului, pentru fiecare luna
6. Sa se genereze 3 foi de calc:ul cu statele corespunzatoare pentru 3 luni
diferite
7. Sa se realizeze un centralizator in alta foaie de calcul care sa
evidentieze cheltuielile implicate de plata salariilor l?i a obligatiilor de
plata ale angajatilor l?i ale angajatorului
8. Sa se reprezinte grafic ponderea venitului net, a contributiilor angajatilor
l?i ale angajatorului in totalul cheltuielilor implicate de plata salariilor

~ Aplicatia 78
Sa se realizeze 0 aplicatie de,; contabilitate care sa cuprinda eel putin 5
conturi contabile (evidenta mat(J~rialelor) l?i rulajele acestora.

Se cere:
1. Sa se realizeze in alUi foaie de calcul 0 balanta sintetica care sa
evidentieze situatia contabila la sfarl?itullunii
2. Sa se faea 0 analiza a dalelor contabile, conform inregistarilor existente
3. Sa se reprezinte grafic situatia comparativa in doua luni succesive

~ Aplicatia 79
Sa se realizeze 0 aplicatie de \/anzari in care sa se evidentieze facturile de
vanzare din cursul unei luni (minimum 20 facturi). Datele pot fi fictive.

Se cere:
1. Sa se realizeze subtotaluri la nivelul fiecarei zile
2. Sa se realizeze subtotaluri la nivel de produs/serviciu vandut
3. Sa se afil?eze mesajul "Vanzari bune", in dreptul zilelor care au
vanzarile cele mai mari (valoare maxima a vanzarilor sau valoare
care este cu maxim 10% sub valoarea maxima)
4. Sa se afil?eze mesajuL "Vanzari slabe", in dreptul zilelor care au
valoarea vanzarilor sub media lunara
5. Sa se reprezinte grafic: situatia vanzarilor conform diferitelor
categorii de produse/servicii comercializate
6. Sa se realizeze 0 nota in word in care sa se prezinte situatia
vanzarilor l?i graficul aferent.

~ Aplicatia 80
Sa se realizeze 0 aplicatie de optimizare a vanzarilor pentru 0 situatie
concreta intalnita sau construita de dumneavoastra.

226
t

Pachetul de programe PowerPoint este specializat in realizarea unor aplicalii


multimedia pentru prezentarea intr-un mod cat mai sugestiv, cu impact cat mai
mare la public. Principalele concepte generale utilizate In Power Point sunt
urmatoarele:
./ prezentare (slide sh()w) reprezinta 0 succesiune de slide-uri
(diapozitive), fiecare din acestea ocupand un ecran, prezentarea fiind
memorata sub forma unui fi*?ier cu extensia ppt;
./ diapozitiv (slide) este componenta de baza a aplicatiei Power Point,
cuprinzand texte, imagini, sunete, animatie, grafice, etc care sunt afi§ate
simultan pe un ecran;
./ comentarii sau note ale vorbitorului reprezinta secvenle de text care
lnsotesc diapozitivul, care sunt introduse la momentul proiectarii
diapozitivului, pot fi ulterior tiparite, dar nu sunt vizibile pe ecran in
momentul prezentarii;
./ diapozitiv coordonator (master slide) lnglobeaza proprietali comune care
se vor aplica unui grup dE~ diapozitive, avand rol de *?ablon.

3.1 Facilitati de operare. Meniuri $i comenzi rapide


Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu
mediul PowerPoint pentru eficientizarea dezvoltarii unor aplicatii specifice. Vor fi
pezentate comenzile rapide SPE1cifice pachetului PowerPoint, iar meniurile se
refera la versiunea 2007 a acestui pachet de programe.

Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al PowerPoint-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rap ide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelul1.

Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapidfl a meniuri/or

227
3.1.1 Comenzi Office
Butonul office deschide lista de actiulli al?a cum sunt prezentate in Figura 2.

Figura 2 - Comenzi Office

3.1.2 Comenzi Home


Utilizand combinalia de taste Alt I?i Ictera H, se va active ecranul Home prezentat
in Figura 3. Comenzile rapide pentru operatiile curente de editare (copiere,
I?tergere, propagare a proprietatiior, cautare, selectie etc.) I?i formatare
(caracteristici font, paragraf, elemente de desenat etc.) sunt identice cu cele
prezentate la pachetul de programe Word.

Figura 3 - Meniul Home §i comenzile rapide

228
3.3.3 Comenzi Insert
Utilizand combina1ia de taste Alt l?i litera N,se va active ecranullnsert prezentat
in Figura 4. Comenzile rapide corespunzatoare operatiilor de inserare de obiecte
sunt prezentate in tabelul 2.

Figura 4 - Meniullnsert §i comenzile rapide

Text Box
Header&Footer
WordArt
Data & Time
• Slide Number
Symbol
Object Alt -+ N -+J

229
3.3.4 Comenzi Design
Utilizind combina1ia de taste Alt lii litera G, se va active ecranul Des,gn prezentat
in Figura 5. Comenzile rapide speciffce proiectarii in PowerPoint sunt prezentate
in tabelul 3.

Figura 5 - Meniul Design ~i comenzile rapide

3.3.5 Comenzi Animations


Utilizand combinatia de taste Alt lii litera A, se va activa ecranul Animations
prezentat in Figura 6. Comenzile rapide pentru operatiile de animatie sunt
prezentate in tabelul 4.

Figura 6 - Meniul Animations §i comenzile rapide

230
3.1.6 Comenzi Data
Utilzand combinatia de taste Alt ~i litera S, se va activa ecranul Slide Show
prezentat In Figura 7. Comenzile rapide aferente prezentarilor sunt prezentate in
tabelul5.

Figura 7 - Meniu,1 Slide Show §i comenzile rapide

231
I Custom Slide Show I Alt ----. S ---IiI> M

. Show Presentation
• On
Use Presenter Alt ----. A --+ V

3.1.7 Comenzi Review


Utilizfmd combinalia de taste Alt ~i litera R, se va activa ecranul Review
prezentat In Figura 8. Comenzile rap ide aferente sunt cele generate prezenatte la
nivelul pachetului Office.
~lg"~, .~ '1)~.
re Homo lns~rt

Figura 8 - Meniul Heview §i comenzile rapide

3.1.8 Comenzi View


Utilizand combinatia de taste Alt ~i litera W, se va act iva ecranul View prezentat
in Figura 9. Comenzile rapide de vizualzare a prezentarilor ~i diapozitivelor sunt
~fi~ate in tabelul 6.

Figura 9 - Meniuf View §i comenzile rapide

232
Macros

3.2 Realizarea de aplicalii in MS PowerPoint 2007


Pachetul de programe PowerPoint 2007, adauga, pe langa elementele de
noutate introduse la nivelul MS Office 2001, 0 serie de tunctii ~i tacilita1i specifice

233
care imbunatalesc calitatea aplicatiilor l?i cresc eficienla realizarii acestora. Astfel,
a fost reproiectata interfata cu utilizatorul pentru a accesa ul?or functiile
pachetului de programe l?i a beneficia de facilitaiile oferite de interfata Office
fluent, introdusa de versiunea 2007 c~ pachetului de programe.

3.2.1 Configurarea spa1iului de Ilucru


Deschiderea aplicaiiei se face astfel:

eStart\AII Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2007

Pictograma asociata unui fil?ier POWEirPoint este

3.2.1.1 Configura rea barelor de instrumente


------------------------------~
Interfala Bara de instrument(! Acces rapid integreaza
Bare de comenzi care se utili;~eaza frecvent, cum ar fi
instrumente Salvare (Save), !iii Anulare (revenire) .
Panglica grupeaza comenzi pe diferite sectiuni (Clipboard,
Dia ozitiv, Font, Para raf etc.).
Butonul Office asigl~ra accesulla operatii specifice cu fil?iere
Butonul (deschidere l?i/sau lnchidere de fi~iere! tiparire etc.)
Office

3.2.1.2 Posibilitali de vizualizare a prezentarilor


!~-~
Bara de It!t!!:1l:5> -J
vizualizare
Vizualizarea Vizualizarea Normal cuprinde:
Normal - Panoul de diapozitive (zona rezervata
prelucrarilor asupra diapozitivului)
- Fila Dipozitive (zona cu imagini reduse ale
diapozitivelor reprezentand un cuprins al
prezentarii)
- Panoul de note (zona pentru inserarea unor
comentarii ale vorbitorului)
Vizualizarea Vizualizarea Slide Show
Slide Show - Pentru a deschide vizualizarea Expunere diapozitive, faceti clic
(Expunere pe fila Expunere diapozitive, apoi pe 0 comanda in grupul
diapozitiv) Porn ire expunere diapozitive, pentru a incepe de la primul
diapozitiv sau de la dtapozitivul current. Se pot utilize tastele: F5
pentru a porni de la primul diapozitiv sau SHIFT+F5 pentru a
porni de la diapozitivul current)
Vizualizare Vizualizarea Slide Sc»rter

234
I globali - -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in
. (Slide vederea modificarii proprieta1ilor acestora
Sorter)

3.2.1.3 Configurarea documentului coordonator (master)


Diapozitivul View/Slide Master
coordonator . - activare colec1ie de diapozitive slide
, master
- selectie model Slide Master

C rea rea - personalizare model Slide Master (alegere fundal, proiectarea


diapozitivului !iii amplasarea elementelor repetitive etc.)
coordonator - inchiderea diapozitivului master din meniul corespunzator

Utilizarea Diapozitivul coordinator


diapozitivului este utilizal ca tema pentru
coordonator realizarea prezentarii (Office Theme)
asigura 0 abordare standardizata
cre!iite eficit::n1a in realizarea
aplica1ii1 or
asigura reutilizarea !iiablonului !iii in
alt context

3.2.2 Crearea prezentarilor


. Introducerea New Slide
unui alegerea unei teme (aspect diapozitiv) !iii a unui
i diapozitiv mod de structurare (Office Themel Layout)
Inserare de Reutilizare
diapozitive diapozitive
• din alta - preluare din alte
prezentare fi!iiiere
- diapozitivele
introduse vor
Utilizare Preluare teme

235
abloane
Eliminarea Delete Slide
slide-urilor
Deschiderea
prezentarilor Open -butonul Office
Salvarea Save - butonul Office
rezentarilor - bara acces m
I Operatii Protectie document
speciale Criptare

Printarea Imprimare
Examinare inainte clle imprimare

Imprimare mai multe diapozitive pe 0 pagina


OiapoZiti1fe
Oiap"ozitive imllrima:i:e (1 dlapozll jy pe paginal
0!!fi.2;~i,,-e !!lipl1mllt~ 12 dl!~~~ Iyt pe
,fEiap,o.Z!I!VJ:!!RP!ill!i!kzfl:g!~Jl="" ="'=
! Oiapo%ithle Imprlmab'(" dlapozltlv.e pe
I Diapozitive imprimate \li dlapozil"ive pe pagin;))
." Dlallo:itlve ill\llrlm~t~j9 dl!po~llIW! pe pagll'6)
Pag Inl dE' note
~. lIiwallzare sdllta

3.2.3 Formatari
Design-ul Utilizare ,ablon

slide-ului Utilizare structura ~c:Jd=-:e=-:fc::cinC-'it=ac-(>=L=a:L.y.;;;.o=u.::.lt),--_ _ _ _ _ _ _---,

236
Fundal Background
diapozitiv alegerea tipJlui de fundal
alegerea cu~orilor. transparen1a

Introducere Introducere text


,i formatare
text

Introducere . Introducere de fig uri ,i combinarea figurilor (Shapes)


figuri preluarea unor forme predefinite
geometrice combinarea IUm forme predefinite ~i crearea unor noi imagini
,i imagini crearea de efecte speciale de evidentiere
Introducere de imagini (predefinite, preluate etc.)
imagini (Picture)
imagini din biblioteca de miniaturi (ClipArt)
album foto prin preluare de fotografii ~i adaptare la formatul
diapozitivului
elemente de rafica SmartArt

237
I .;,,~. Cdc
:"'-.~
,~
Q
Ita.
~b~,

A ~-

Introducere Preluare secventa video in cadrul unei prezen


sunet fi/sau
secvente Preluare fifier suneU fi precizarea modului de
video sonorizare

3.2.4 Montarea diapozitivelor


Efecte de Custom animation
animatie r=rn-:-- --:-'~:" --~C·::':=::;::::::::::2

IVQ;.'~ni;Uat~i I ·1:
1:'=..':"', . , ' ,I
I· ~@D CUlstcml, An,irnatiol:'
b~C£!~:-~::--Ar;rcria~S:!'-'-'::"i:-;Je,7
t = ,.... ;:",,= _ .. ,::;;:;;;;;;:::4::::;;.;z::;;;:8tZ£~_:::::W:::::W_, __ ._t::;:;;;l<

Ordinea de - secventa de aparitie a diapozitivelor este cea naturala (ordinea


aparitie a in care au fost create)
diapozitivelor - schimbarea ordinii de apari\ie se realizeaza prin repozi\ionarea
diapozitivului in lista afil?ata ca sumar al prezentarii in panoul din
stEin a
Efecte la Animatie la schimbarea diapozitivelor (Transition)
schimbarea selectarea diapozitivului sau grupului de diapozitive
_d_i_a-'-p_o_z_it_iv_e_l_o_r-'--_--=a:.t:..:.;.lic.;;;..a;:;.;r;...:ec.;;;.a;....;u;:;.;n.:...;u:;;.:.i efect de animatie la schimbarea unui

238
diapozitiv GU altul

• Introducere Inserare butoane de navigare (Action) in cadrul


de butoane prezentarii
selectare tip buton
amplasare buton
selectare tip actiune
Introducere Creare de hiperlegaturi
de selectare obiect
hiperlegaturi activare Hyperlink
selectare n~ferinta care se activeazala activarea
hiperlegaturii

!if Aplicalia 1
Sa se realizeze un album cu poze referitoare la festivitatea de absolvire a
studiilor de licenta. Sa se introduGa un fundal sonar (Gaudeamus Igitur).

Rezolvare
Realizarea albumului presupune eXistenta unuia sau mai multor fi~iere cu
fotografii.

Se activeaza optiunea Photo Album (figura 10) fiind preluate fotografiile dorite
I

din folderele unde se afla acestea.

Figura 10 - Creare album foto

239
Va rezulta 0 prezentare care va contine albumul foto (frgura 11). Pntru
vizualizarea acestuia, se va temporiza afi!?area fiecarui diapozitiv (schimbarea
unui diapozitiv se va executa la 5 sElcunde). Totodata se va descarca !?i ata!?a !?i
fi!?ierul de sunet care contine imnul academic Gaudeamus Igitur, care va

icalia va ruta automat ~i va fi insotitii de sUllet.

Figura 12­
tnserare sunet

It( Aplicatia 2
Sa se realizeze 0 aplicatie care sa utilizeze un diapozitiv coordonator in care sa
se prezinte procedura de realizare a aplicatiilor PowerPoint. Diapozitivul
coordonator va avea un fundal §i va contine 0 sigla !?i numele autorului
prezentarii.

Rezolvare
1. Se creeaza diapozitivul coordonator care va contine elementele precizate
(frgura 13):

Figura 13 - Creare diapozitiv coordonator

Sigla se construie!?te prin compunere de frguri geometrice !?i text.


Se selecteaza un tip de fundal!?! se aleg culorile dorite.

240
2. Se utilizeaza diapozitivul coordonator creat ca tema (selec1ie din colectia
Office Themes) pentru pn~zentare (figura 14).

Figura 14 - Utilizr~rea diapozitivului coordonator

3. Se creeaza noi diapozitive folosind ca ~ablon diapozitivul coordonator ~i


inser{md alte obiecte neeesare prezentarii ideilor: text, imagini, scheme
etc. (figura 15).

Figura 15 - Crearea diapozttivelor folosind ca model diapozitivul coordonator

It( Aplicatia 3
Sa se realizeze 0 prezentare Power Point 2007 a facultatii la care studiati, care
sa contina10
, slide-uri cu urmatorul continut:
,

241
lista facultatilor din Universitate;

lista materiilor de specialitate care vor fi studiate in cadrul semestrului;

imagini referitoare la facultate (acestea pot fi preluate de pe site-ul

(www.ucdc.ro);
motivul pentru care ali ales aceasta facultate ~i care sunt perspectivele
care credeti ca vi se ofera.

in prezentare se vor include efecte de animatie de tip Animate ~i Custom


Animation (meniul Animations,sectii.mea Animations) - efecte de animatie la
intrarea ~i ie~irea textului (Custom Animation - Entrance & Exit), precum ~i efecte
legate de stabilirea direcliilor dE~ deplasare a texului/imaginilor (Custom
Animation-Motion Paths).

f'rnpnasis
E:!it
Motion !:aths •

De asemenea se vor introduce in prezentare efecte de tranzilie pe fiecare slide,


cu a temporizare ce permite derularea automata a slide-uri lor la un interval de 5
secunde (Efectele de tranzitie sunt disponibile in meniul Animations\secliunea
Transition to This Slide. Efectul ales se poate propaga pe toata prezentarea
folosind butonul Apply to All. Pertru temporizarea ~i derularea automata a
prezentarii ve1i folosi bifa Advance SHde\Automatically After 00:05).

Fiecare slide va contine in partea de subsol data curenta, numele facultatii ~i

numarul slide-ului.

Inserarea de elemente in subsol se face folosind meniul Insert\Text\

Header&Footer. Acest meniu permite inserarea de tabele, elemente grafice

(imagini, grafice, obiecte media de tip muzica sau secvenle video.

242
Prezentarea va fi salvata cu numele aplicatia1.pptx ~i apoi aplicatia1.1.ppt
(folosind Office Button\Save as\Power Point 97-2003 Presentation) ~i va fi
vizualizata Tn modurile Normal View (implicit), Slide Sorter View, Slide Show ­
meniul View:

ItJ Aplicatia 4
Sa se creeze 0 prezentare Power Point de tip album foto cu maxim 10
diapozitive, utilizfmd facilitatile ~a,bloanelor predefinite in Office 2007:
Home Button/NewlTemplates/l nstalled Templates/Contemporal)' Photo Album.
De asemenea, folosind ~ablonul "Widescreen Presentation" prezentatl structura
unui curs studiat in facultate.

luaShow Wide-screen
Presentatton

243
~ Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 prezentare folosind una dintre temele predefinite existente in
Power Point (meniul Design\Them(~s), care sa prezinte 0 lista de obiective
tursitice pe care Ie-ali vizitat sau pe care dorili sa Ie vizitali.
uert

, '

~ , Jja~q~~~!.11

Tn plus, se vor respecta urmatoarele r:erinte:


text Arial, dimensiune 15, bold, italic (meniul Home\secliunea Font)

diapozitivele vor fi orientatr~ vertical (meniul Design\secliunea Page


Setup\Slide Orientation-Portrait)

fiecare imagine va avea ascciat un efect de animatie distinct ~i fiecare


diapozitiv va avea un efect de~ tranzitie;
sa se vizualizeze prezentarea alb-negru, in ordinea inversa a
diapozitivelor, folosind 0 derldlare temporizata in mod automat stabilita in
prealabil.

Pentru vizualizarea alb-negru se folose~te meniul View\Grayscale iar pentru


inversarea ordinii diapozitivelor menil1l Slide Show\Custom.
Setarea temporizarii in prealabilul prezentarii se poate face din meniul Slide
Show\Rehearse Timings iar derularea prezentarii pe baza temporizarii
precedente se face folosind opliunea Use Rehearsed Timings.

244
~ Aplicatia 6
Sa se realizeze 0 succesiune de diapozitive Power Point fara ~ablon avand ca
tema prezentarea unui produs ScBU a unei marci cunoscute.
Diapozitivele vor contine imagini, texte, grafice, capturi de ecran ~i vor avea
inserate data, ora curenta ~i nurnarul diapozitivului in cadrul prezentarii. Fiecare
diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond (meniul Design\8ackground) ~i se va
insera prin titlul ultimului diapoz[tiv 0 hiperlegatura catre site-ul de prezentare a
produsului/marcii.

Sa se trimita prezentarea ca fi~ier anexat la un email-ul personal al studentului.

3.3 Realizarea de aplicatii in MS PowerPoint 2003

3.3.1 Configurarea spatiului de lucru

PowerPoint 2003 este componenta pachetului Microsoft Office 2003 folosita


pentru realizarea prezentarilor profesionale care asista vorbitorul Tn expunerea
unui material. Deschiderea aplicc!lliei se face astfel:
Start\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2003
Pictograma asociata unui fi~ier PowerPoint este

3.3.1.1 Configurarea barelor dE' instrumente ,i a dimensiunilor paginii


Vizualizarea barelor View\To)olbars; se bifeaza Standard, Formatting §i
de instrumente Drawin~~
folosite frecvent

245
Setarea paginii File\Page Setup
-se pot stabili
dimensiunea paginii,
orientarea,
numerotarea slide­
urilor, etc.

3.3.1.2 Posibilitati de vizualizare a prezentarilor


Din partea stanga a eranului . Power Point se pot alege cele 2 modalitali
principale de vizualizare: ~l~. Modalitatea Outline este folosita cu
precadere in organizarea prezentarii (schimbarea ordinii diapozitivelor, trecerea
de la un slide la altul, schimbarea ordinii textului in Normal
diapozitiv, etc.).
Alegand oricare dintre aceste 2 moo.alitati, se pot activa
oricare din optiunile prezentate in figura 1, disponibile in Side ShCPtl FS
meniul View (figura 16), sau cele aflate pe bara de NoresE'.age
instrumente din partea de jos a ferestrei Power Point
(figura 17). Figura 16 - ModaHta1i de
vizualizare

View Figura 17 - Modalitati de


vizualizare
I Normal -imparte fereastra in 3 par\i: sectiunea din stanga dedicata
organizarii prezentarii, sectiunea centala unde apare slide-ul
curent ~i panelul utili;:~at pentru note explicative aflat in partea de
jos a fererestrei
-aceasta modalitate de vizualizare este folosita la crearea
prezentarilor.
Slide Sorter -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in vederea modificarii
proprietatilor acestorcn
Slide Show -derularea prezentarii: trecerea de la un diapozitiv la altul se face
(F5) prin apasarea tastei E::nter sau click cu mouse-ul
Notes Page -vizualizarea notelor explicative pentru slide-ul curent

3.3.1.3 Configurarea documentulu~


coordonator (master)
Diapozitivul View\Master\Slide Master, View\Master\Handout Master,
coordonator View\Master\Notes Master -comuta pe modul de vizualizare
Slide Master View unde se formateaza diapozitivul master;
aceste formatari se propaga pe toate diapozitivele prezentarii;

246
ie~ireadin diapozitivul master se face apasand butonul Close •
Master View

3.3.3 Crearea prezentarilor


Introducerea Insert\New SlidE~
· unui Insert\Duplicate Slide-se va insera un slide cu acelea~i
· diapozitiv caracteristici ca ~!i diapozitivul precedent

bara Formatti
• Eliminarea
i slide-urilor

Alegerea
1. Prezentare "dfl la zero"

tipului de
File\New\Blank I;)resentation sau butonul New ti..JJde pe bara
prezentare Standard
3. Prezentare cu conlinut asistat
File\New\From AutoContent Wizard

3. Prezentare cu ~ablon
File\NeW\From dJesign Templates sau File\New\Templates\On
my computer sau File\New\Templates\Templates on Office
Online daca se dore te im ortul unei rezentari de e Internet
Deschiderea File\Open sau butonul ~:~<de pe bara Standard

reze ntelrilor
i

Salvarea File\Save I
prezentelrilor File\Save As-daca se alege in secliuna Save as type optiunea •
Power Point Show(*.pps) fi~ierul Power Point va fi deschis
implicit sub forma de slide show
Butonul HQlde pe bara Standard
File\Save as Web Pa e- rezentarea se va salva in format web
Printarea File\Print Preview-previzualizarea prezentarii
File\Web Page Preview-previzualizarea paginilor web
File\Print-se pot printa mai multe diapozitive pe pagina
P1J.intp :... h'~_i~.;t
~.-.-.~~'~':::'"
<ill

247
3.3.4 Formatari

3.3.4.1 Optiuni disponibile in meniul Format


Design-ul Format\Slide Desiun
slide-ului - Tn partea dreapta a ecranului se deschide fereastra Slide
Design;
- Design Template!; contine 0 suita de !?abloane cu diferite
scheme de proiectalre (design-uri), iar prin activarea sagetii ce
apare in dreapta uniJi design, schema de structurare a
informatiilor se poats aplica tuturor diapozitivelor sau doar celor
selectate (Apply to All Slides sau Apply To Selected Slides);
- Color Schemes cuprinde un set de 12 scheme de culori
disponibile, fiecare dintre cestea avand 8 culori de baza (pot fi
accesibile apasand butonul Edit Color Schemes);
Animation Schemes con1ine 0 colec1ie de scheme de
animatie entru dia )ozitive.
Schema Format\Slide Layclut - cuprinde structurari
diapozitivului predefinite ce pe:mit diferite moduri de
pozitionare a obiectelor pe slide-uri. Locul
~ Deslgn:remplate.
unde va fi plasat fiecare obiect este marcat Ifr.IColorSchemes
de linii punctate iar pentru introducerea ~ Animation Schemes
obiectului se va poziliona cursorul mouse-ului pe zona dorita !?i
se va executa click. Textul In PowerPoint este incadrat intr-un
textbox.
Culoarea de Format\8ackground
fundal
Formatarea Format\Font-permite stabilirea tipului, stilului, dimensiunii,
textului culorii !?i efectelor pl3ntru text
Format\Font Alignment !?i Format\Alignment - permit alinierea
textului
Format\Line Spacing - define!?te spaliul dintre randuri
Format\Change Case - schimbarea din litere mici in majuscule
!?i invers
Format\Re lace Fcmts - schimbarea ti ului de fonturi

3.3.4.2 Optiuni disponibile in meniurile Insert Ii View


• Inserare numar slide Inserit\Slide Number
• Inserarea datei Ii orei Insert\Date and Time
Inserarea imaginilor Inserlt\Picure
Inserarea tabelelor Inserlt\Table
Inserarea hiperlegaturilor Insert\Hiperlin k
Inserarea sunetelor sau InserifiMovies and Sounds; daca se insereaza
clipurilor video sunete devine activa optiunea Edit\Sound Object
ce permite !?i alte formatari ale sunetului

248
Introducere antet ~i VieW\Header and Footer
subsol de pagina
Schimbarea zoom-ului View\Zoom
Vizualizarea prezentarii Vi eW\Color\Grayscale
alb-negru

3.3.5 Meniul Slide Show


Vizualizarea Slide ShoW\View Show
rezentirii
Detalii ale
prezentirii -se poate stabili tipul
prezentarii, ce slide­
uri se vor derula;
-daca se bifeza
optiunea Loop
continuously until
"Esc" din Show
options, prezentarea
se va derula continuu
pfma la apasarea
tastei Escape

Timpul de derulare Slide ShoW\Rehease Timings-permite inregistrarea unui


a prezentarii timp de di3rulare pentru fiecare slide implicat In
rezentare In vederea unei rulari ulterioare
Butoane de acliune Slide Shlow\Action Buttons-are ca efect DIiI[!l@l
introducerea unor butoane de actiune In @lctlB8
prezentare ~ [Q] @II:@]
De exernplu, butoanele l@l I~ (Back or
Previous ~i Forward or Next) fac trimiterea catre slide-ul
precedent, respectiv catre slide-ul urmator .
. Pentru cn:~area acestora, se plaseaza cursorul mouse-ului
pe suprafa1a slide-ului acolo unde se dore~te inserarea
butonului ~i se gliseaza pentru trasarea butonului. Prin
selectia rneniului contextual asociat butonului se poate
alege opt:1unea Add Text care permite introducerea unui
nume pentru buton sau Format AutoShape prin care se
pot schimba proprieta1i1e (culoare, dimensiune, pozi1ie.
etc.) .
. Butoanele devin active doar In modul de vizualizare Slide
Show.
Setiri de ac iune Slide Show\Action Settin s- ermit conti urarea unor

249
actiuni (hiperlegaturi, rulare de macro-comenzi, etc.) prin
mouse click sau mouse over
Scheme de Slide Show\1~nimation Schemes
animatie
! Efecte de animatie Slide Show\Gustom Animation-se ~ "
poate defini Elnimatia pe text sau '~
",:.: E!!Phass
imagine; apasand butonul Add Effect ~
EO,it ~
se pot ale 4 trpuri de animatii :W~
,,~
!;lotion Eatl)s'i
! '.'
~I I

! Efecte de tranzitie Slide ShoW\Slide Transition-se poate defini viteza cu


care se face i:ranzi1ia slide-ului sau sunetul asociat (din
I secliunea Modify transition) §i modalitatea de derulare a

, slide-ului: la (:lick cu mouse-ul sau temporizata la un


interval de timp.
AdVance ~ide M-,!o"",dif"-Ly~tr=ans=it=io=n======:::;;;
[!J On mouse- d~ ,', Speed: Fast I ~ill
[!JAutorraticaly ilfte'; 5~'nd' I [No Sound] ,;';11
t"'l[ ,I' ~, . l~'
I00:03 '""" r 1 QLoop,untii next sound

'[I\~:to]~~i] "
'._,_~,~ .• }-,;J~- "'", - _': ••

I Ascunderea Slide ShoW\Hide Slide

dia ozitivelor

Schimbarea ordinii
Slide Show\Custom Shows

de derulare a
De exemplu, daca se dore§te inversarea slide-uri lor intr­
prezentarii o prezentare cu 10 slide-uri, se apasa New, In fereastra
Define Custl)m Show (figura 10) se introduc cu ajutorul
butonului Add slide-urile in ordinea 10, 9, ... ,1, apoi se
apasa OK;

Aplicatia 7
Sa se realizeze 0 prezentare a universitatii la care studiali In Power Point care sa
contina cel putin 10 slide-uri (diapozitive) cuprinzand:
• imagini preluate de pe motorul de cautare google.com;
• imagini de la diferite evenirnente organizate In universitate la care ati
participat;

250
• un calendar al manifestclkilor ~tiintifice ~i educatic)nale organizate In anul
2010; , i "

• 0 lista a unor conferinli~ ~tiintifice organizate de alte universitali din


Romania, care sa fie prezentata sub forma de tabel care sa contina: titlul
conferintei, dateIe de desfa~urare, locul: ,de desfa~urarel institulia
organizatoare, hiperlegaturi la site-urile conferintelor.

In prezentare se vor includeefec:te~de animalie pe textl?ipe imagine ~i efecte de


tranzilie pentru slide-uri. Fiecare slide va contine in, partea de josa paginii un
subsol'de pagina in care' ap~lr data curenta" numele facultatU ~i numele
studentului. De asemen~a, se,v,'S\ realizB.o temporizare care permite derularea
automata a slide-uri lor la un interval ,de ,5 secunde. Prezentarea va fi salvata sub
numele de student1.pp":

Sa se vizualizeze prezentarea lrl modurile Normal View, Slide Sorter View ~i


Slide Show.

~ Aplicatia 8 .
Sa se realizeze 0 prezentare cu continutautomat (File\NeW\From AutoContent
Wizard) care sa cuprinda stuctura. unui curs studiat in facultate. Aplicalia va
cuprinde diferite obiecte: imagini; scheme, tabele.

Se cere:
1.. Sa se utilizeze efecte d!3 Elnimalie;
2. Sa se insereze hiperlegaiuri 113 nivelul unor obiecte .(text sau imagine),
astfel incat sa sedesch[da ,site-uri care sa contina, informatii ,allxiliare
temelor prezentate.

~ Aplicatia 9
Sa se realizeze 0 prezentare fol08ind unul dintre ~abloanele predefinite existente
in Power Point. Aceasta va conf;ine 10 diapozitive ~i va avea ca tema"Aspecte
inedite ale vietii bucurel?tene':. '
In plus, se vor respecta Ufmatoan~lecerinle:
• textul: Arial, dimensiune 115, tngro~at ~i subliniat;
• diapozitivele vor fi orientate vertical;
• fiecare imagine va avea asociat un efect de animatie distinct;
• taate diapozitivele vor avea asociat un efect de tranzitie;
• printr~un cuvant din primulslide sevarealiza 0 hiperlegatura catre slide:.ul
10 (Insert-Hyperlink); ,
• printr-o imagine pozilionala 1n slide-Ol1 Ose va realiza olegaturacafre
primul diapozitiv (Iegatura' se.va activa prin mouse .click);
• fiecare slide va contine bU'loane de actiune de tip forward ~i back.
Sa se vizualizeze prezentarea in ordinea inversa a diapozitivelor.
Sa se vizualizeze prezentarea alc ..negn.i. ~

251
Sa se salveze docume.nt.uI cu l1umele bucure§ti.ppt, apoi cu numele

bucure§ti.htm ~i bucure§ti.pps.

~ Aplicatia 10

Sa se realizeze 0 aplicatie Power Point fara ~ablon avand ca tema prezentarea

unui produs sau a une! marci 'Cunoscute. " "

Diapozitivele vor contine imagini, tex1e, grafice, diagrame, capturi de ecran ~i vor

avea"inserate data, ora: curehta l?i numaruldiapozitivului in cadrul prezentarii.

Eiecare diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond.

Sa se realizeze efecte de tranzitie, de an'imatie, ~i legaturi' intre' diapo-z'itive prin.

mouse click ~i mouse over. Prezentarea 'se va derula automat, timpur dintre 2

slide-uri consecutive fiind setat la 10 ::;ecunde.

Sa se introduca un fond muzical ~i I) hipelegatura catre un site corelat cu tetna

aleasa.

Sa se trimita prezentar.ea caJi~ier anexat la adresa de e-mail a profesorului

dumneavoastra ~i in copie pe adresa de e-mail a asistentului.

~ Aplicalia 11

Sa se realizeze 0 aplicatiePowerPoint in bare sa se prezinte analiza situatiei

financiare a unei organizatii,' fiind prezentate rezultatele financiare (cifra de

afaceri, venit realizat etc.). Tabelelecu date Ie financjare vor firealizate Tn.Excel ~i

vor fi preluate in prezentarea Powef'Point, folosind 0 legatura dinamica. Se va

prezenta ~i evolulia In ultimii trei ani a situatiei financiare a organizatiei, datele

fiind prelucrate In Excel, unde se va Henera ~i un grafic care sa ilLlstreze 'evolutia

financiara a organizatiei. Tabelele ~i graficul -sa vOr prelua in prezentarea

RowerPoint.Se vor realiza ~i 2.diapo;:!:itivecu concluzii asupra datelor analizate.

Toate diapozijivele vor con~ne sigla organizatiei, denumirea acesteia 9i datele de contact.

~.' Aplicatia 12
Sa se realizeze.'o aplicatie PowerPcintcare sa ruleze automat, fara inteNentia
operatorului uman. Aplicatia trebuie sa contina 0 prezehta're promotionala a unei
companii ~i a produselor/serviciilor aeesteia. Prezentarea trebui,e sa aiba un fond
sonor adecvat.

~ Aplicatia 13
Se considera 0 aplicatie pentru p:rezentarea datelor referitoare' la utilizarea
serviciilor publice online- de catreTntn~prir:lderi. 'DateIe se vor extrage de pe site-ul
Uniunii Europene Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu.portall), sectiunea
Information Society Statistics; Inf!:)rtnationsociety stuctural indicators; E·
government online avialability; E-g.overnment usag~ ,by enterprises.

Se cere:
a. Realizarea a 2 grafiGe iO Cgre, sase evidenlieze PQzitia tarji.
noastre Tn comparatie cu celelalte tari europene cu privire la

252
existenla serviciilor publice online §i respectiv cu privire la
accesarea acestora de catre intreprinderi.
b. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afi§eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicatiei "- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferioara stanga l?i butoane de parcurgere a aplicaliei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate in
partea de jOs dreaipta a paginii.
c. Prima pagina a aplicaliei PowerPoint va contine cateva informatii
referitoare la nece·sitatea utilizarii serviciilor pub lice online
d. A doua ~i a trei8J pagina vor contine graficele care eviden1iaza
pozilia tarii noastre in domeniu.
e. Ultima pagina va contine concluziile referitoare la serviciile publice
online in Romania.
f. Se vor utiliza mijloace de evidenliere variate: animatie, fundal etc.

It! Aplicatia 14
Se considera 0 aplicatie Power~::>oint pentru prezentarea surselor de informare
legislativa.

Se cere:
a. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afil?eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicaliei -- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferiocua stanga l?i butoane de parcurgere a aplicatiei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate In
partea de jOs dreapta a paginii.
b. Prima pagina a prezentarii va cuprinde 0 lista a resurselor de
informare In domeniul legislativ l?i adresele internet
corespunzatoare:
Monitorul Oficial al Romaniei online
Camera deputatilor a Romaniei (repertoriu legislativ)
EUR-Lex (accesulla legislatia Uniunii Europene)
c. A doua pagina va ave a titlul: Monitorul oficial online l?i va contine
imaginea portalului Monitorului Oficial al Romaniei online
d. A treia pagina va avea titlul: Baza de date legislativa l?i va contine
imaginea de interogare a bazei de date legislative de pe site-ul
Camerei deputatilor (cdep.ro)
e. A patra pagina va contine imaginea portalului EUR-Lex care
permite accesul online la legislatia europeana
f. Se vor utiliza mijloace de evidentiere variate: animalie, fundal etc.

It! Aplicatia 15
Sa se realizeze 0 aplicatiei PowerPoint pentru prezentarea unui proiect. Aplicatia
va cuprinde minimum urmatoarele slide-uri:

253
1. Tema proiectului
2. Scopul proiectului
3. Obiectivele generale
4. Obiectivele specifice
5. Grupul tinta
6. Rezultatele estimate
7. Ativitali1e planificate
8. Metodologia de realizare a proiectului
9. Managementul proiectului
10. Resursele alocate (resursele financiare §i modul de utilizare a acestora)
11. Impactul proiectului asupra grupului linta
12. Sustenabilitatea proiectului

Se cere:
Sa se utilizeze diapozitivul coordonator care va con1ine
denumirea, sigla §i aGronimul proiectului, numele organizatiei §i al
managerului proiectului;
Sa se introduca pe diapozitivul coordonator butoane de
parcurgere a prezenMrii;
Sa se utilizeze elemellte de animatie;
Sa se introduca 0 pclgina de incheiere care sa contina datele de
contact ale echipei proiectului §i un mesaj de multumire pentru
public.

~ A plicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint neinteractiva care sa prezinte principalele
un bilant al activitatii pe anul 2009:
1. Principalele realizari in anul 2009
2. Gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru 2009
3. Principalele aspecte pozitive la nivelul activitatii derulate in 2009
4. Principalele aspecte negative la nivelul activitatii derulate in 2009
5. Impactul realizarilor anului 2009
6. Modul Tn care activitali1e initiate in 2009 se pot continua cu succes in anul
2010

~ Aplicatia 17
Sa se realizeze un album foto care sa fie trimis unui prieten/prietene cu ocazia
aniversarii, folosind anumite tematici, la alegere:

1. Peisaje naturale din Romania


2. Peisaje naturale din alte lari
3. Traditii populare
4. Aspecte ale peisajului rural romanesc
5. Monumente deosebite din lara sau din alte tari
6. Maxime ilustrate

254
7. Simboluri ale sarbatorilor
8. Citate din literatura I sec"ente din poezii ilustrate
9. Aranjamente florale
10. Fotografii proprii

~ Aplicatia 18
Sa se realizeze 0 prezentare PowerPoint cu prezentarea unei oferte de produse
IT. Se va prezenta campania, profilul acesteia, principalele prod use ~i servicii
oferite.

Se cere:
1. Utilizarea diapozitivului Goordonator care sa contina sigla organizaliei,
dateIe de contact ~i culor~le acesteia ca fundal
2. Se vor realiza 2-3 diapozitive care sa prezinte activitatea companiei ~i
rezultatele oblinute in ultimii 3 ani
3. Se vor realiza alte 4-!) diapozitive care vor prezenta catalogul de
produse/servicii ~i care vor contine imagini, preturi sub forma unor tabele
~i un text care sa prezintE~ carcteristicile produselor/serviciilor
4. Prezentarea va contine hiperlegaturi la site-ul companiei ~i la magazineIe
virtuale care comercializeaza aceste produse/servicii
5. Se vor utiliza efecte de animatie care sa atraga atentia publicului

~ Aplicatia 19
Sa se realizeze 0 prezentan'3 PowerPoint pentru un referat realizat de
dumneavoastra pentru una dintm disciplinele de specialitate studiate.

Se cere:
1. Prezentarea sa con tina minimum 10 pagini
2. Prima pagina va contine tema referatului
3. A doua pagina va continE! cuprinsul prezentarii, fiecare capitol din cuprins
va avea 0 hiperlegatura la diapozitivele corespunzatoare acelui subiect,
astfel incat prezentarea sa poata fi parcursa in functie de interesul
publicului
4. Capitolele prezentarii vor avea titluri scrise cu WordArt ~i cate 0 imagine
simbolica potrivita cu tema abordata

~ Aplicatia 20
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint de analiza a pietei financiare din Romania
in anul 2009. Se vor prelua date de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei ~i se
vor prezenta tabele ~i grafice care sa ilustreze evolutia pe parcursul anului 2009,
dar ~i 0 situatie comparativa cu a nii precedenti.

255
Se cere:
1. Utilizarea unui diapozitiv coordonator care sa con tina elemente simbolice
sugestive pentru piata financiara
2. Realizarea unor tabele ~i a unor grafice in Excel care sa ilustreze
evolu1iile solicitate ~i care sa 1ie preluate apoi in prezentarea PowerPoint
3. Realizarea unor efecte de animatie care sa atraga atentai publicului

256
Pachetul de programe Outlook face parte tot din Microsoft Office §i reprezinta un
instrument util pentru serviciile de po§ta electronica, dar §i pentru optimizarea
modului de organizare a activitalilor utilizatorilor, respectiv gestionarea timpului §i a
informalii1r, permiiand realizarea urmatoarelor operaiii:
• transmiterea §i recepiionalea mesajelor prin po§ta electronica (e-mail);
• planificarea activitalilor §i a:ctualizarea calendarului;

• organizarea §edintelor §i urmarirea sarcinilor de lucru;

• gestionarea agendelor §i a Iistelor cu persoanele de contact;


• participarea la intruniri electronice in cadrul grupurilor de lucru;
• crearea jurnalului cu activitBiile proprii;
• crearea §i salvarea de notile.

4.1 Facilitali de operare. Meniuri ~i comenzi rapide

Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu


mediul OutLook pentru eficientizarea utilizarii serviciilor de po§ta electronica §i de
organizare a lucrului oferite de acest pachet de programe. Vor fi pezentate
comenzile rapide specifice paehetului OutLook, iar meniurile se refera la
versiunea 2007 a acestui pachet de programe.

Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al OutLook-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rapide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelele 1, 2 §i 3.

Figura 1 - FerE~astra principala OutLook

257
Comutare la Persoane de contact
Comutare la Activitati
Comutare la Note
i mutare la Lista foldere in Panoul de navigare
•Comutare la Comenzi
Comutare la urmatorul
Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis) CTRL+vi la
Comutare lntre Panoul de navigare, fereastra principala F6 sau CTRL+SHIFT+TAB
•Outlook, Panou lectura ~i Bara de opE~rare
Comutare Tntre fereastra Outlook, panourile mai mici ITAB

din Panoul de navigare, Panou lectura ~i

nile din Bara de operare

~==============~I
Comutare lntre elementele componente din Panoul Tastele sageata

de navigare

Isa un alt folder


Salt la caseta Cautare
n Panou lectura, salt la mesajul anterior +sageata sus sau
CTRL +virgula sau
T+page up
n Panou lectura, se trece din pagir:a Tn pagina in SPATIU

in text

n Panou lectura, se trece din pagir:a in pagina in [[SHIFT+spatiu

sus In text .

I~===================='========~
•Extinderea sau restrangerea unui grup (cu un grup [ SHIFT + ~emnul plus sau
selectat) in Panoul de navigare . semnul minus
~================================~
Restrangerea sau extinderea unui grup intr-o lista sageata stanga sau

de mesaje de po~ta electronica sageata dreapta

~================================~

Inaintarea la urmatorul camp din Panoul citire SHIFT + TAB


F====================================
Revenirea la un cam anterior din P,anoul citire + TAB
Salt ina poi la vizualizarea anterioara in fereastra + B, ALT + sageata
principala O u t l o o k s t a n g a sau AL T +
backspace

258
ISait inainte la urmatoarea vizua~lzare in fereastra ALT + sageata la d reapta
·principala Outlook . .
,
Selectati Bara Info '9i, daca estE'! disponibil, afi9ati ICTRL ~SHIFT+W
meniul de comenzi :

I irea unui mesaj saua un,ui element


• ~tergerea rezultatelor cautarii

ire

sau alt element


Gasirea urmatorului elementJn Umpul unei cautari de
Tntr-un sau infr-un alt element
Gasirea 9i inlocuirea textului, simbolurilor sau a unor
comenzi de forrriatare 1n cadrulelementelor deschise
Extinderea caufarii IPC=T=R=L=+=A=L=:=;====:;:=::i1

I SHIFT+A
I=C=r=e=a==~=-n=e=l~p=e~rs=o-=a=n=e=d=e=c=o=n=ta=c.c=t=======:1. CTRL+$HIFT+C
Crearea uneiJiste de re l!cTRL+SHIFT+L
I====================================~
Crearea unui fax IlcTRL+SHIFT +X
~===================================
Crearea unui folder I[CTRL+SHIFT+E
Crearea unei intrari in Jurnal IlcTRL +SHIFT+J
Crearea unei solicitari de intalnire IlcTRL+SHIFT+'Q
Crearea unui mesaj !ICTRL+SHIFT+M
•Crearea unei note IICTRL +SHIFT+N
F== - - -­ -
! Crearea unui document Microsoft Office nau "lJCTRL+SHIFT+H
~.
· Publica re "n
• I ace st fo Ider jlc.TRL+ SH IFT+S
I Publicarea unui raspuns in acest folder IlcTRL+T

259
Alegerea contului din care sa se trimila un mesaj

IINSERT

CTRL+SHIFT +G

IMarcare ca citit CTRL+Q


I~=================================
IMarcare ca necitit CTRL+U
r==============================
Afi~eaza rtleniul pentru a descarca fotografii, IFT+W
schimba automat setarile de descarcare sau
uga unui expeditor la Lista de

260
...

~GaSire sau inlocuire 1rF4 :: I


IG~sire urm~!orul _ .-- _lIsHIFT+~4 - . =:J
IITrimitere IICTRL+ENTER i
i~mprimare IICTRL+P I
IRedirectionare IICTRL+F I
IRedireclionare ca ata§are IlcTRL+ALT +F I
IAfi§are proprietati pentru elementul selectat ilALT +ENTER I
~arcare pentru Descarcare ICTRL+ALT +M I
IAnulare marcare pentru Descarcare licTRL +ALT +U I
Afi§are progres Trimitere/Primire iCTRL+8 (in timp ce se i

. desfa§oara procesul
Trimite rel Primre)
i
~=.==============================~==============~=d

4.2 Realizarea de 'aplicatH inMS OutLook 2007' ,


, -I i'

MS OutLook 2007 introduce s€~rvlcii ~i facilitali,importante de operare §i de


gestionare a timpuljui ~i informa1ii1or, precum ~i de asigurare a unei comunicari
eficiente ~i a partajarii informatiilor. Au fost introduse ~i funclU avansate de cautare
(cc1utare instantanee), prelucrare ~j integrare a informalii1or. Astfel, se pot evidentia ~i
grupa cu u~urinta elementele care apal1in unui anumit proiect sau unei anumite
activitati, folosind categorii de culmi atribuite proiecteior sau activitatilor respective.
Alte facilitali seminificative S9 refera la partajarea informatiilor, in special a
calendarului, precum ~i la efectuarea unor comparatii asupra programului de lucru
prin suprapuneri de calendare. IntElgrarea informatiiior in calendar permite 0 urmarire
mai u~oara a activitatilor ~i a prioritalilor zilinice.

Interfata este orientata pe rezultate, asigurand 0 accesare mult mai rapida a


funclii10r ~i informaliilor. 0 alta noutate este reprezentata de comunicarea cu
!istele SharePoint Service 3:0, ceea ce permite consultare la distanla a
informaliilor. Pe langa comunicarea cu pachetul SharePoint Service 3.0, MS
OutLook permite transfer bidirectional de informalH cu MS Project.

3.2.1 Configurarea spatiului de lucru


Deschiderea aplicatiei se face aslfel:

eStart\A1I Programs\Micros,oft Office\Microsoft Office OutLook2007

Pictograma asociata unl;li fi~ier PowerPoint este

La lansarea in execulie a pachetului de programe Outlook (figura 2), atunci cand


nu este configurat contu\ utilizc~torului, se solicita crearea acestuia. Crearea

261
contutui de utilizatpr presupune indicarea numelui, a adresei de po~ta electronica
~i a parolei (figura 3). '

, ,

lan_reIn exea4fe Outlook 2007


o.nWl\"'~ter.ln:k~~'im:ll,";"'''''""1f!df~4.~~.~~
=,

Figura 2 - Lansare in executie Outlook 2007


Daca nu s-a efectuat crearea contului utilizatorului la lansarea in executie a
pachetului de programe, se va efect\Ja setarea contului folosind optiunea e-mail
Accounts din meniul Tools (Tools/E-mail Accounts). Pentrua configura corect
contul de email pentru Outlook, trebuie precizate tipul de server pe care se
lucreaza,datele de identificare referitoare la utilizator (ID-ul ~i parola), precum ~i
la URL-ul care gazduie~te contul sau de email.

Figura 3 - Creare cont utilizator


Managementul conturilor de po~ta electronica se poate realiza u~or, fiind
accesibile lista acestora ~i posibilitatife de editare (figura 4).

Figura 4 - Managementulc1onturilor de po~ts electronics

262
Meniurile aplicatiei Outlook 2007 sunt prezentate in figura 5.

Figura 5 ...., liIIeniuri OutLook

~ -,
3.2.1.1 Stabilirea unor setari generale in Outlook 2007
Utilizarea serviciului de 0 ta electronica in Outlook 2007
Mail Serviciul de pOfijta electmnica este accesibil folosind panoul aferent
corespondeNei electronic·s (figura 6).
Mesageria unificata permite primirea
mesajelor vocale $i faxurilor lnlnboxul din
Office Outlook 2007, utmzand Exchange
2007.

Crearea ~i transmiterea ~l1esajelor

- New/Mail Message

- completare destinatar: To, Cc(Carbon

Copy), Bcc (Blind Carbon Copy)

- completare subiect mes@j (Subject)

- inserare text mesaj (se poate utiliza ca

editor MS Word, fiind posibila formatarea

mesajului, figura 7).

- anexare fi!?iere

- introducere semnatura e~ectronica

personalizata (Options/E·mail

• Signature)
- setare prioritate de transmitere
- setare opliune de verificme a ajungerii ,
mesajului la destinalie !?i a) faptului ca
acesta a fost deschis de destinatar Figura 6 ....,.Panoul pentru
- transmitere mesaj (Send) maQagementul corespondentei
.' - re asire mesa'e ex ediale Outbox

263
Primirea mesajelor
redirec1ionare mesaje primite catre alte persoane (Forward)
transmitere mesaj de raspuns (Reply sau Reply to All)
Marcare po1m electronica
tehnologie pentru oprirea po~tei electron ice nedorite prin crearea
unei marci care asigura valida rea mesajului
filtrarea avansata a ml~sajelor pentru a stopa patrunderea in Inbox
a mesajelor nedorite
Creare schite de mesaje
salvare mesaje definite dar neexpediate sub forma unor schite
(Draft) ,

Utilizarea.functiei Ca/~ndar Tn Out/po/( 2007


Calendar Componenta Calendar·" integreaza
informatiile referitoare la prog rama rea
activitatilor prin bara TO DO (figura' 8), care
permite partajarea informatiilor, conform. ,
activitatilor!?i evenimentelor programate.
Agenda electronica permite definirea
eevnimentelor, activitatHor~i sarcinilor de
realizat (figura 9). t ~o:ctf;IY:~ u~C3teY ~.

1
1~.... nrwta$k I,t

:
l'be-{eareno.,Ite1a&t()
51'\_I"thb.1II_. I'.
i
I ,<.~!
I "
; ',,::
I .-'
Figura 8 - Integrare
informatii prin Calendar

Figura 9 - Prograll'lare 'evenimeFlt

Programarea
activita1i1or se
realizeaza
utilizand meniul
Calendar.

264
Outlook permite calendar a programarilor ~i
evenimentelor unice, cat ~i a programarilor ~i evenimentelor care se
repeta la anumite in~ervale de timp. Programarile (Appointment) se
considera ca 'fiind activitali care au 0 perioada de desfa~urare
specificata, pentru care este necesara planificarea unor resurse
umane ~i fizice, conform modului de lucru prezentat in figura 10.
Programarile recurente,(Recurring Appointment) definesc aceIe
programari astlpra"c,arora"este introdus un element de repetitie sau
periodicitate.

Fi~:lura 10 - Programare eveniment

Un element de noutate este reprezentat de posibilitatea de


structurare a activitalilor pe categorij, carora Ii se atribuie 0 anumita

culoare astiel Incat sa poata sa fie u~or recunoscute toate


elementele apartinand unej categorii (activitate, eveniment, project
etc.). Dupa defjnirea activitatii, agenda electronica este automat
configurata conform optiunilor setate de utilizator.

Figura 11 - Agenda electronics


Crearea evenimente.lor ~i a ~edintelor (recurente sau nerecurente)

se realizeaza in mod asemanator.

Tn calendar se pot marca ~i perioadele de timp libere sau ocupate ,

radul de i al lor.

265
Calendarul poate fi, utilizat l?i pentru a putea stabili intalniri cu alte
persoane. Vizualizand cillendarul membrilor echipei, coordonatorul
poate stabili 0 data in care toate persoa~ele sunt disponibile.
Un alt elerT)ent de noutate este reprezentat de posibilitatea de
efectuare a unor rezervari

Utilizarea liste; de er.soane in Outlook 2007'


Contacts Contactul repre'zinta' oric,:~ persoana sau compaQie pentru care se
pot memora diverse informatii: numele pers!Janei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, oral?ul, codul l?i tara),
informatii legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafata ferestrei ConvIcts sau din meniul contextual, alegand
New Contact ura 1

Figura "12 - Fereastra Contacts


Preluarea datelor se poate face, fie sub forma de lista (figura 13) ­
caz in care se preiau doar informatii sumare referitoare la nume,
numere de telefon, companie- , fie sub forma de formular (figura 14)
- caz in care sunt detaliate.

Figura 1:3 - Usta de contacte

266
Elementele de' ndut~~te introduse de versiunea 2007 se refera la
folosirea cardurilor electron ice (Address 'Card sau Business
Card).

Figura 14 - Card
Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager ofera 0
gestionare puternica a clienlilor §i a persoanelor de contact, pentru
a centraliza informaliile legate de diferite activitali, proiecte,
evenimente pentru a administra eficient activitatea §i a utiliza
memento-urilor automatizate.

Uti/izarea liste; de activita i Tn Outlook 2007


Tasks Tn Outlook 0 sarcina (task) este definita ca fiind activitatile care
trebuie realizate de 0 persoana ~au activitatile repartizate altor
persoane pentru a 1fi indeplinite. Lista de sarcini este 0 list a de
activitali care trebuit~ facute (TO DO List), cum ar fi planificarea
unei §edinte sau orf~anizarea unui eveniment. Generarea listei de
sarcini/activitati §i modul de monitorizare a acestora reprezinta
instrumente imoortarlte de oroanizare a timoului (fioura 15).

I Figura 15 - Planificare activitll\i


9 sarcina este definita cu toate caracteristicile aferente
267
caracteristi,ci, data de Tnceput, de sf~r~it etc.),. dupa cum este
ilustrat in figura 16..

Figura 16 - Definire caracteristici sarcini de lucru

Activita1ilel sarcinile definite pot fi


afi~ate in diferite moduri, dupa cum © Simple list

rezulta din lista prezer~tata. Pentru ® D'etailed list

vizualizarea sarcinilor, utilizatorul


are la dispozi1ie urmatocnele op1iuni: ~ ""ext SevenOays
- Simple List-afi~eaza s.arcinile, ~ OVerdue Tasks
casetele de valid are pentru sarcinile , .oBy 9lt ego rv
indeplinite, subiectul ~i termenul \@) Assignment
limita; j
® By Person Res,PQrl!..ib~
, - Detailed List: - afi~eaza sarcinile, ® CompEetedlrasks I '
prioritatea,. subiectul, starea, @ Task firneline r;
procentul de completare ~i (j2}i Senter Tasks
i,

categoriile;
,- Active Tasks - nu vor fi afi~ate
sarcinile indeplinite;
- Next Seven Days - afi~eaza doar sarcinile care au termenul

expirat;

- By Category - afi~eaza sarcinile pe cafegorii;

- Assignment - afi~eazi~ sarcinile repartizate altor i>ersoane;

- Completed Tasks - afi~eaza doar sarcinile ind~plinite;

- Task Timeline - afi ec:lza raficul Gantt.

--~----------------~----------~

268
Notes . 'com'entariul
un instrument de redactare r;;tpid'a'
in dutlook' a unor infoimatii.
Aceasta se creeaza execut~nd
click dreapta pe suprafata f~~estrei
Notes ~i alegand New Note. Un
exemplu de noti1a spare in
figura
17. Odata create, noti1ele pot fi
vizualizate sub diverse forme,
ordonate : saufiltrate (cu Sort $i
Filter din meniul contextual). " Figura 17 - Notita

4.3 Realizarea de aplicatili in MS OutLook 2003

4.3.1 Configurarea spatiului de lucru

Deschiderea aplicathHOutlook .2003 se realizeaza activand secvenla:


Start\AIIPrograms\Microsoft Offic~\Microsoft Office Outlook 2003.
Aplicatia Outlook este 0 compoilenta a
mediulu i Office carli intrege~te gama de
aplicatii oferita de' acest pachet prin
integrarea mediului Internet, reprezeritand'
un instrument uti! pentru optimizarea
modului de organizare a activitatilor
utilizatorilor.

4.3.1.1~Stabilirea unOT setari geclerale in


Outlook 2003
Fereastra principaJa a aplicaliei Outlook Figura 18 - Fereastra Outlook
este Personal Folders-Outlook Today.
Elementul particular al ferestrei d~ ,Iucru din
Outlook Elste bara Outlook (figw'a 1·8), care cuprinde urmatoarele elemente, in
funclie de care 5e schimb8 meniurile aplicatiei: '
U.tilizarea serviciu/ui de posta elec,ronica in Out/oak 2003
Mail S~ctiLmea. Mail reprezinta 0 modalitate·, de a lucra cu po~ta
I?lectronica, seryiciu agreat de catre majoritatea p~rsonelor care
utilizeaza un calculator, datorita' costului redus de folosire, vitezei
de transmitere ~r a f1exibil,italii folosirii unuJ cont de email din diferite •
locatii. . . . i

269
ta area unui cont de mail folosit de catre a licatia Outloo
Tools/E-maii Aeeoun~~ . . ' " , '.
Pentru a configura cored contul de email pen,tru Outlook, trebuie
precizate tipul de server ,pe care se lucreaza, ,patele de identificare
referitoare la utilizatorr~ID-ul ~i parala) precum~i la URL-ul care
azduie te contul sau dG mail. .
Crearea i trimiterea unrji mesa'
Crearea mesajului-utonulJ'"ew/""ail Message
Pentru fiecare mesaj apaL To; Ce(Carbon 9opy) , Bee (Blind
Carbon Copy), Sub"ec!.lLcorpul mesajului; de asemenea se pot
ata~a fi~iere (11~), se poate' introduce 0 semnatura
eleCtronica personalizata tOptions/E-maii Signature) sau se poate
seta prioritatea de transmitere (figura' 19), respectiv unele aspecte
legate de securitate
'':'"
onsl ),
"Tt.m,r,zi>'·<"~;':"-'---.;;;_· <"," '''''''-''''''f"~r'~-''''-"

i~ages~t~Ifl9S ..••....

~~'.:.;======'=;::~:J
Figura '19 - Setari ale mesajelor
Trimiterea mesa'ului-bu1.onul Send c

Confi urarea mesa'elor primite!


·Folderul Inbox cuprinde totalitatea rDesajelor primite'· prin
intermediul serverului de web ,al,:'utilizatorului.', Orice mes~j primit
continecampurile From, To. C~.~i .Subjeet.,,~e poate trimite un
raspuns la mesajul primit folosipd butoanele Reply sau Reply to
All sau poate fi trim is ~i altor ersQane prin butonul Forward.. ,
iConfi urarea mesa'elor ex ediate
Outbox cuprinde mesajele ,primite, acestea· ,putand fi aranjate
tinand cont de prioritate, ;ata~amente, destinatar, subiect,
dimensiune, etc.
!Configurarea mesajelorDraft (de tip schita)!
Folderul Draft ofera posibilitatea de a salva schi1e :ale mesaJelor, in
cazul in care se intrerupe tastarea unui mesaj, pentru a nu relua
inte ral introducerea mesa'ului.

Utilizarea functiei Calendar in Outlook 2003


. Calen~ar Componenta" C~lendar permite programarea aetivitali10r
utilizatorului. Forma (~alendarului' se ppatealege, din Jista
, astfel: calendarul poate prezenta ZiU8
cllrenta (Today sau Da,y) , saptam~na de lucru (Work Week) sau
detaliere~ activita1ilbr din decursul unei Tntregi luni (Month).
" Apeland meniul contextual care apare pe suprafata de lucru a
calandarului se ot"ini ializa urmatoarele activita i fi ura 20 :

270
Crearea unUi
eveniment

ICrearea unei programari Crearea unui eveniment


, p.eriodice (repetitive) reclirent

rogramarea unei §edint


periodice

FigUiljl 29 - Definirea
activitatilor din Calendar
Outlook permite inctuderea 1n' calendar a programarilor ~i
evenimentelor unice, cat ~i a programarilor '~i'evenimentelor care se
repeta la anumite intE:~rvale de timp. .

Programarile (Appointment) se considera ca fiind activitati care au


° perioada de desfa~}urare specificata (figura 21). pentru care este
necesara planificarea unor resurse umane ~i fizice. Programarile
recurente (Recurring Appointment) definesc acete programari
asupra carora este introdus un element de repetitie sau periodicitate
(figura 22).

Figura 21 - Ferestra
ADDointment

271
.,

- Elementele
recurente
Crearea,evenimentelor §i a. I?edintelor (recurente sau nerecurente)
~ urn

Figura 23 - Fereastra Event '

Figura 24­
Fereastta Meeting

272
Utilizarea listei de in Outlook 2003
Contacts Contactul reprezinta orice persoana sau companie pentru care se
pot memora diverse informalii: nume persoanei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, ora!iiul, codul !iii tara),
informalH legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafala ferestrei Contacts sau din meniul contextual, alegand
New Contact

Figura
Ustele de contacte disponibile pot fi vizualizate din Current View

® Address Cards
o Detailed Address Cards
,Figura 2g - Vizualizarea contactelor
e Phone I.lst
o By C"tagory
<:) By Compa;.y
o By locat1on
o By Follow-up Fl'!g;'",

Utilizarea liste; de ac'tivitati in Outlook 2003


Tasks In Outlook 0 sarcinl3 este definita ca fiind activitalile care trebuie
realizate de 0 persoana sau activitatile repartizate alt~r persoane
pentru a fi lndeplinite (figura 27). Usta de sarcini este 0 lista de
activitali care trebuie facute, cum ar fi planificarea unei ~edinte sau
organizarea unui eveniment.

273
ura 27 -Gestiunea
linirii sarcinilor
o sarcina se poate crea apeland meniul contextual din fereastra

Tasks.

Vizualizarea sarcinilor din agenda de lucru se face din fereastra

Current View (figura 28}.

® Simple List
o Detailed List
o Active Tasks
o Ne)(t Seven Days
o Overdue Tasks
r 0 By Category
o Assignment
o By Person Rsspons ib Ie
t 0 Completed Tasks

!'I--0_T_as_k_Ti_ lvl.·
n1s_"_ns_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 28 - Vizualizarea s.arcil)ilor

Pentru vizualizarea sarcinilor, utilizatorul are.. la dispozitie

urmatoarele optiuni:

- Simple List-afi~eaza sarcinile, casetele de validare pentru

sarcinile indeplinite, subiectul ~i termenullimita;

- Detailed List-afi~eaza sarcinile, prioritatea, subiectul, starea,

procentul de completare ~i categoriile;

- Active Tasks-nu vor fi afi~ate sarcinile indeplinite;

- Next Seven Days-afi~f~aza doar sarcinile carer au termenul

expirat;

- By Category-afi~eaza sarcinile pe categorii; .

- Assignment-afi~eaza sarcinile repartizate altor persoane;

- Com leted doar sarcinile inde

11\

'1

27A
Utilizarea altor ~11" ...f'ii
Notes 0 noti1a~ este
modalitatea de
redactare rapida
in Outlook a unei
remarci sau a
unui comentariu
scurt. Aceasta se
creeaza
executand click
dreapta pe
suprafata ferestrei
Notes §i alegand Figura 29 - Crearea unei notite

New Note (figura 29).

Odata create, notitels poffi vizualizate sub diverse forme, ordonate

sau filtrate (cu Sort ~i Filter din meniul contextual).'

Folder Aceasta optiune pelmite accesul la lista cu folderele ce cup nd


List inforrnalii referitoarH la managementul po§tei electronicea
ut lui.

Jurnalul este echivl)lentul electronic in Outlook al unUi Jurna


nevirtual, in care se pot inregistra notite. telefoane, raspunsurile la
mesaje. intalniri, scril)ori, sarcini.
o intraJe din jurnal se introduce din meniul contextual,
New J 'iar vizualizarea din

Tnregistrarilor din jurnal

275
Observa,ii:
1. Elementele din bara OuUook pot fi personalizate sau configurate
folosind butonul (figura 31):

Figura 31 - Personalizarea meniurilor

2. Crearea unor elemente in Outlook, a~a cum sunt intf:llnirile, sarcinile,


contactele, ~edinlele, mesajele se poate realiza ~i apasand butonul New din
nieniul superior.

4.3.1.2 Integrarea ap1icaliei OutLook cu celelalte componente MS Office


File!lmport and Export-se potimpolia diverse tipuri de fil'}iere, inclusiv cele care
fac parte din pachetul Office, cum ar ficele Excel saU Access.

lil Aplicatia 1

Sa sa ata~eze contul dvs. de e-mailla aplicalia' Outlook, in vederea facilitarii

prelucrarii mesajelor. Trimiteli un nou mesaj la adresa dumneavoastra de e-mail,

avand.anexat un fi~ier Word cu lista studentilor din grupa dvs, caruia 1i .ve1i ata~a

un nivel de prioritate ridicat ~i 0 semr:atura electronica personalizata.

~ ~plicatia ~

Folosind facilitatea Calendar, sa se .creez~ 0 planificare a datelor de desfal'}urare

a examenelor unei sesiuni; introducand pentru fiecare dintre acestea ora, sala l'}i

profesorul care va participa la examen.

Sa se realizeze planificarea unei ~edinte la care sa participe toti studentii grupei

din care faceli parte. Scopul acesteia va fi analizarea situaliei ~colare a fiecarui

student ~i marja de promovabilitate c~ studenlior raportata la participarea act iva la

orele de curs ~i de seminar.

Sa se realizeze 0 programare cu calracter recurent a festivitalii de deschidere a

anului universitar la data de 1 octombrie.

Ii![. Aplicatia 3 ,

Folosind componenta Contacts, sa se realizeze 0 lista de contacte cu datele

studentior care participa la cursul de Informatica Economica. Lista va fi ulterior

vizualizata ordonata dupa numerele de telefon ale cursanlilor.

2.76
ltJ Aplicatia 4

Folosind componenta Tasks, sa :se realizeze 0 succesiune de sarcini atribuite de

decanul facultalii dumneavoastra catre responsabilii de grupa in vederea

suslinerii proiectelor economice.

ltJ Aplicatia 5

Sa se realizeze folosind JournallJn jurnal al activitalilor din ziua zzlll/aaaa.

Aplicatii finale

ltJ Aplicatia 6

Planificarea intr-o agenda de luccu a unei programari care sa fie activata la ora
10 in fiecare zi de luni, prin care sa se stabileasca intrunirea colectivului de
conducere in sala de consiliu a firmei

ltJ Aplicatia 7

Vizualizarea tuturor sarcinilor de serviciu repartizate care nu au fost finalizate

ltJ Aplicatia 8

Afi~area pe ecran a unei insemnari prin care sa se aminteasca ca pe data de


01.12. 2005 trebuie felicitate toate firmele cu care sunt stabilite relatii de afaceri

ltJ Aplicatia 9

Realizali 0 programare recurenta In OutLook

ltJ Aplicatia 10

Trimiteli un mesaj de po~ta electronica tuturor persoanelor ale caror date de


identificare se afla in !ista de contacte a pachetului de programe OutLook

ltJ Aplicatia 11

Realizali programarea activitalilor pentru 0 saptamana de lucru, astfel incat sa


rezulte termenele de realizare ~i re'sursele alocate fiecarei activitali

ItI Aplicatia 12

Vizualizali activitalile care au fost realizate la termen in luna anterioara

277
Bibliografie

1. Gaju A., (2006), MS Office Excel. Teste ~i aplicalii, Ed. Arves, 2006

2. lano~- Schiller E., Mure~an l'1li., (2008), Informatica Economica, Ed.

Prouniversitaria, Bucure~ti, :W08

3. lano~- Schiller E., Mure~an l'1li., (2002), Managementul documentelor, Ed.

Curtea Veche, Bucure~ti, 2002

4. Popescu E. ~i colectiv, (2010), Iniliere in Excel, PowerPoint ~i Access, Ed.

Else, Bucure~ti, 2010

5. Ro~ca I. ~i colectiv, (2006), Informatica. Societatea informalionala. E­

Serviciile, Ed. Economica, Bucure~ti, 2006

6. Stanciu V. ~i colectiv, (2003), Informatica Generala, Ed. Dual Tech,

Bucure~ti, 2003

7. Surcel T. ~i colectiv (2005), Informatica Economica, Ed. Tribuna

Economica, Bucure~ti. 2005

8. *** office.microsoft.com

279