Sunteți pe pagina 1din 18

Localitatea Chestionar nr.

Comuna Operator:
Judeţul Data

Familia Gospodăriei (Q 1 – 11) se completează cu/pentru fiecare membru al familiei aflat în locuinţă/gospodărie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Poziţia în Sex Vârsta Stare Pregătire/ Profesiune Ocupaţie Timp Limba Apartenenţă Practicarea religiei
familie (ani familială Educaţie Actuală1 afectat 9.1Maternă 9.2În familie 9.3Alte limbi religioasă2 / Frecventarea
împliniţ ocupaţiei vorbite bisericii
i)
1-soţ 1-M 1-căsăt. 1-fără şcoală 1-fără 1-agric. partic. 1-timp 1-Română 1-Română 1-Română 1-Ortodox 1-de mai multe ori pe
2-soţie 2-F 2-necăs. 2-(1-4 clase) pregătire 2-agric. total 2-Maghiară 2-Maghiară 2-Maghiară 2-Greco-catolic săptămână
3-copil 3-divorţat(ă) 3-(5-8 clase) profesională salariat 2-timp 3-Germană 3-Germană 3-Germană 3-Romano-catolic 2-săptămânal
4-bunic(ă) 4-văduv(ă) 4-(9-10 clase) 2-meserie 3-salariat parţial 4-Sârbă 4-Sârbă 4-Sârbă 4-Protestant 3-mai rar
5-nepot 5-liceu agricolă (Ce?) industrie 5-Slovacă 5-Slovacă 5-Slovacă 5-Neoprotestant 4-cu ocazia unor sărbători
6-şcoală prof. 3-meserie 4-salariat 6-Bulgară 6-Bulgară 6-Bulgară 6-Altă religie 5-deloc
7-facultate(an industrie(Ce?) servicii 7-Croată 7-Croată 7-Croată (Ce?)
studii?) 4-meserie 5-întreprinzător 8-Rromă 8-Rromă 8-Rromă
comerţ, servicii 6-şomer 9-Franceză 9-Franceză 9-Franceză
(Ce?) 7-pensionar 10-Engleză 10-Engleză 10-Engleză
5-altă meserie 8-alta (Ce?) 11-Italiană 11-Italiană 11-Italiană
(Ce?) 12-Spaniolă 12-Spaniolă 12-Spaniolă

Număr de membrii în familie


(per ansamblu, chiar şi în afara gospodăriei, de la bunici la nepoţi)
1
Pot fi menţionate mai multe ocupaţii ca de pildă: 1-agric. partic. şi 3-salariat industrie, din care 1-agric. part. în timp parţial şi 3-salariat industrie în timp total
1
2
4-Protestant (se includ: Reformat, Calvinist, Evanghelic, Unitarian, Luteran) şi 5-Neoprotestant (se includ: Baptist, Penticostal, Adventist, etc.)
Locuinţă – Dotări (Q 12 – 56)
12.Casă familială 22.Canal (reţea) 34.Aragaz 46.Aspirator
12a. Practică agroturism 23.Canal (fosă) 35.Plită electrică 47.Bicicletă
- în gospodărie
- în pensiune 24.Baie 36.Fier de călcat electr. 48.Autoturism
13.Bloc 25.WC (în casă) 37.Cuptor microunde 48a. - calculator
- imprimantă
- xerox
14.Proprietate 26.WC (în curte) 38.TV a/n 49.Ziar (abonat)
15.Chirie 27.Sobă (solid) 39.TV color 50.Ziar (cumpărat)
16.Nr. Camere 28.Sobă (gaz) 40.Radio 51.Reviste (abonat)
17.Nr. m2 29.Termoficare (abur, gaz, 41.Telefon fix/fax 52.Reviste (cumpărat)
biogaz)
18.m2/pers. 30.Centrală proprie 42.Telefon mobil 54.
19.Apă în casă 31.Frigider 43.PC (calculator) 55.
20.Apă (curte) 32.Congelator 44.Aparat foto 56.
21.Cişmea stradă 33.Maşină de spălat 45.Video (VCR)

Notare: în casete se notează, după caz, X sau număr

Comentarii:

2
57. Proprietăţi ale familiei (se notează: ha, nr. sau linie)
Suprafeţe Ha Mijloace fixe Nr. Animale Nr. Altele Nr.
Teren arabil Plug Cai Atelier
Livadă Tractor Vaci Magazin, rest.
Vie Remorcă Porci
Păşune Semănătoare Oi, capre
Fâneaţă Discuitor Păsări
Pădure Cultivator Iepuri
Pădure urberială Combină păioase Alte specii
Luciu de apă Combină porumb
Autoturism
Camion
Căruţă

57.a Dependinţe/hambar/grajd/seră/solarii/altele
Specificaţie
Nr./Volum/Suprafaţă

58. Culturi principale, soiuri, ha, kg/ha, tehnici etc. în anul curent
Cultura Soiul Ha Kg/ha Fertilizare Erbic. Insectic. Seminţe Valorificare
G.gr. Min. Trat. Nu. Gosp. Piaţă Contr.
1.Grâu
2.Porumb
3.Orz
4.Fl.soarelui
5.Sf. zahăr
6.Cartofi
7.
8.
9.
10.
11.
Lista se notează conform relatărilor subiecţilor

59. Forma de exploatare a terenului (se încercuieşte codul)

1. Individual
2. Asociaţie familială
3. Societate juridică
4. Dat în arendă
5. Luat în arndă

60. În ultimii ani aţi solicitat vreun sfat, consultanţă într-o anumită problemă privind
producţia, alegerea soiurilor, tehnicilor, probleme de impozit, împrumuturi, probleme juridice,
asociere, vânzare/cumpărare/arendare de pământ etc.

Nu
Da
1. Ce fel de probleme: ……………………………………………………
2. De la cine: …………………………………………………………….
3. Răspunsul primit a fost
a. Util
b. Parţial util
c. Nu a fost util

61. Surse de venituri ale familiei (se încercuiesc codurile corespunzătoare)


1. Producţie agricolă
3
2. Producţie neagricolă
3. Comerţ, servicii
4. Salariu (de la stat, firmă, firmă proprie, asociaţie familială, persoană fizică
autorizată)
5. Pensie
6. Ajutor de şomaj
7. Alocaţie copil
8. Ajutor social
9. Credite
10. Altele (care anume)

62. Sunteţi ajutat financiar (a) sau ajutaţi financiar (b). Sunteţi ajutat cu produse (c) sau
ajutaţi cu produse (d). (Se notează codul a, b, c, d în caseta corespunzătoare)
Sistematic (frecvent) Ocazional (rar) Deloc
1. Părinţii
2. Copiii
3. Fraţii
4. Rude
5. Alţii

63. Venitul / 1 persoană din familie / 1 lună (aproximativ): …840………….lei (RON)

64. Satisfacţia faţă de situaţia materială (se marchează cu X caseta corespunzătoare):


Situaţia materială Mulţumit Parţial mulţumit Nemulţumit
1. personală
2. a familiei

65. Imaginaţi-vă o scală cu 10 trepte: 1 – cei mai săraci, 10 – cei mai bogaţi. Cum
apreciaţi poziţia familiei dumneavoastră pe această scală în anii (se trec cifrele
corespunzătoare):

1. 1990 ….….
2. În acest an ….….
3. Peste 2 ani ….….

65.a Mobilitatea economică în anii 1990-2006


1990-2006 Proiecţii 2005-2010
1. achiziţie/vânzare pământ . X
2. achiziţie/vânzare plantaţii X X
3. achiziţie/vânzare animale X X
4. achiziţie/vânzare echipament X
agricol
5. aţi construit (locuinţă, 1 X
dependinţe sau altele)
6. investiţii/reparaţii grajd, X X
atelier, magazie, depozit, altele

66. Cunoaşteţi noua lege privind vânzarea / arendarea pământului şi condiţiile materiale
propuse? (Se încercuieşte numărul corespunzător)

1. Da
2. Parţial
3. Nu

4
67. Daca DA, de unde aveţi informaţiile? (Se lasă răspuns liber, apoi se marchează una sau
mai multe din variantele ce urmează):

1. De la oameni
2. Primărie
3. Presa scrisă
4. Radioul
5. TV
6. Alte (se notează) ………………………………………………………………..

68. Conform acestei legi, proprietarii de pământ până la 10 ha au posibilitatea:


- să vândă pământul, primind 100 EUR/ha/an, sau
- să arendeze pământul, primind 50 EUR/ha/an.
Cum apreciaţi această lege?
……….....................................................
69. Cunoaşteţi pe cineva care intenţionează, conform acestei legi, să arendeze sau să
vândă pământul

Nu
Da

69 a. Agricultura din zonă este suficient susţinută de către stat?

Da
Nu

69 b. Ce forme de susţinere consideraţi că vă avantajează (cupoane, sume fixe, sume


alocate pe unitatea de producţie – ha, cap de animal) sau pe exploataţie?
........................

69 c. Aveţi cunoştinţe despre dezvoltarea rurală durabilă?

Nu
Da

70. Cât de mulţumit sunteţi faţă de situaţia dumneavoastră privind (se încercuieşte
codul):

Mulţumit Parţial mulţumit Nemulţumit


1. sănătatea 1 2 3
2. locuinţa 1 2 3
3. ocupaţia 1 2 3
4. veniturile 1 2 3
5. viaţa de familie 1 2 3
6. relaţiile cu vecinii 1 2 3

71. Cât de importante sunt în viaţă valorile de mai jos (note min – 1, max – 5)

Specificare Nota Specificare Nota Specificare Nota


5
1. spirit de iniţiativă 6. pricepere, competenţă 11. credibilitate
2. bunăstarea 7. munca 12. hărnicia
3. disciplina 8. perseverenţa, ambiţia 13. realism
4. sănătatea 9. receptivitate la nou 14. curaj, încredere în
sine
5. familia 10. cinstea 15. economisire

71 a. Dacă sunteţi bolnav care sunt primele persoane care vin să vă vadă?
...................................

72. În viaţa dumneavoastră aţi avut probleme, dificultăţi, nevoie de sprijin. Din lista de
mai jos, vă rugăm aprecierile dvs. privind obţinerea vreunui sprijin. 1 – mi-a fost de
ajutor; 2 – da şi nu; 3 – dimpotrivă ( în dreptul factorilor se notează codul 1, 2 sau 3)

Specificare Nota Specificare Nota Specificare Nota


1. părinţii 7. autorităţile locale 13. servicii de consultanţă
2. copiii 8. legislaţia 14. soţia / soţul
3. prietenii 9. cărţi, reviste 15. fraţi / surori
4. şcoala 10. radio 16. rude
5. vecinii 11. biserică 17. autorităţile în general
6. băncile 12. ziarele 18. televiziunea

73. Vă rugăm faceţi câteva aprecieri privind (se încercuieşte codul corespunzător
răspunsului)

Mulţumit Parţial mulţumit Nemulţumit


1. localitatea dvs., în general 1 2 3
2. curăţenia, îngrijirea localităţii 1 2 3
3. ordinea publică în localitate 1 2 3
4. asistenţa medicală 1 2 3
5. şcoala, grădiniţa 1 2 3
6. transporturile în zonă 1 2 3
7. drumurile din localitate 1 2 3
8. aprovizionarea localităţii 1 2 3
9. viaţa culturală, posibilităţi de distracţie 1 2 3
10. preotul localităţii 1 2 3
11. primarul 1 2 3

73 a. Identificarea liderilor locali. Printre oamenii pe care îi cunoaşteţi pe cine


consideraţi capabil a trata cel mai bine problemele satului?
....................................................................................................................
Identificarea grupurilor sociale.

74. Pentru dezvoltarea localităţii dvs., cât de importante sunt problemele de mai jos?
(note min – 1, max – 5)

1. Sprijin de la buget 8. Promovarea turismului


2. Accelerarea reformelor, privatizării 9. Dezvoltarea infrastructurii
3. Dezvoltarea intensivă a agriculturii 10. Îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii
4. realizarea autonomiei locale 11. Elaborarea de proiecte corespunzătoare
pentru dezvoltarea localităţii
5. Dezvoltarea instituţiilor de cultură 12. Cunoaşterea Acquis Comunitar
6. Efortul propriu al comunităţii locale 13. Atragere de capital
7. Dezvoltarea ramurilor neagricole 14. Subvenţii U.E.

74 a. - Care sunt atuurile localităţii? Puncte tari: reţeaua de drumuri, poduri,


dezvoltarea economică, obiective turistice etc.
6
- Puncte slabe: poluarea, infrastructura slab dezvoltată etc.
................................................................................................................ ....................................
.............................................................................

74 b. Care consideraţi că este cel mai important obiectiv de investiţii din localitatea
dumneavoastră?

Drumuri
Cămin
Şcoală
Canalizare
Apă

75. Aveţi întreprindere (firmă) proprie?

Nu (Se trece la întrebarea 81)


Da

76. Dacă DA

1. Din ce an ………..
2. Forma de organizare (SRL, SA etc.) …………….
3. Profil de activitate (se încercuieşte litera corespunzătoare profilului)
a. Agricol
b. Industrial
c. Construcţii
d. Comerţ
e. Servicii

4. Număr de personal
a. din familie …….
b. din afară ………
c. total …………..

77. Domeniul anterior de activitate (se marchează cu X în casetele corespunzătoare)

Acelaşi Apropiat Diferit


1. al dumneavoastră
2. al celorlalţi din familie

78. Gradul de satisfacţie privind activitatea întreprinderii (se încercuieşte codul)

1. Mulţumit
2. Parţial mulţumit
3. Nemulţumit

79. Probleme şi dificultăţi în desfăşurarea activităţii întreprinderii dumneavoastră


………………………………………………………………………………………………

80. Proiecte de viitor privind întreprinderea dumneavoastră:

7
1. Extindere (în ce sens) …………………………………………………………….
2. Menţinere la nivelul actual
3. Asociere cu alţii
4. Restrângere
5. Lichidare (de ce ?) ………………………………………………………………..
6. Schimbare de profil
7. Încă nu m-am gândit.

81. Cei care nu au firmă proprie, v-aţi gândit să vă întemeiaţi o întreprindere sau o
asociaţie familială?

Nu (Se trece la întrebarea 85)


Da

82. Dacă DA,

1. Ce anume ……………………………………………………………………….
2. Când (aproximativ) ……………

83. După părerea dumneavoastră, ce fel de firme, servicii etc. ar fi utile în localitate:
……………………………………………………………………………………….

84. Cunoaşteţi firme, servicii, meserii etc. existente în trecut în localitate, dispărute, dar
care ar fi utile şi astăzi? ……………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………..

85. Aveţi cunoştinţe despre agricultura biologică (ecologică) ?

Nu
Da

86. Dacă DA, ce înţelegeţi prin agricultura ecologică ?


…… ………………………………………………………………………………………

87. Cunoaşteţi pe cineva care practică agricultura ecologică ?

Nu
Da, (cine, ce anume) ………………………………..

88. Cunoaşteţi persoane care practică agroturismul ?

1. În localitate
Nu
Da

2. În zonă
Nu
Da
8
89. Dumneavoastră practicaţi agroturismul ?

Nu
Da

90. Dacă NU, în viitor intenţionaţi să practicaţi agroturismul ? (se încercuieşte răspunsul)

1. DA, în curând
2. DA, mai târziu
3. NU
4. Nu m-am gândit

91. După părerea dumneavoastră există posibilitate de rezolvare a agroturismului:

1. În localitate
Nu
Da
Probabil
Nu ştiu

2. În zonă
Nu
Da
Probabil
Nu ştiu

92. Dacă DA, ce ar trebui făcut pentru acest lucru ?


………… ……………………………………………………………

93. Care este frecvenţa cu care urmăriţi TV, ascultaţi radioul, citiţi presa ? (se notează X
în casetele corespunzătoare)

Zilnic La 2-3 zile Săptămânal Rar Deloc


1. Ziare locale
2. Ziare centrale
3. Reviste
4. Radio (Româneşti)
5. Radio (Străine)
6. TV (Româneşti)
7. TV (Străine)

94. Aveţi rude, prieteni, parteneri de afaceri în străinătate ?

Forma relaţiei
Nr. persoane Ţări Corespond. Telefon Vizite
Rude
Prieteni
Parteneri de afaceri 9
95. Călătorii efectuate de dvs. în străinătate (se notează simbolul ţărilor şi în paranteză nr.
aproximativ de călătorii în ţara respectivă)
…………………………………………………………………………………………………

96. Părerea dvs. privind importanţa cooperării între localităţi din România şi localităţi,
zone din alte ţări (se bifează cu X iar la alte ţări se scrie simbolul ţărilor)

Oportunitatea Ţări vecine Ţări din Alte ţări


Uniunea
Europeană
1. Foarte importantă
2. Importantă
3. Puţin importantă
4. Deloc importantă
5. Nu ştiu

97. La 1 ianuarie 2007 România va adera la Uniunea Europeană. După părerea


dumneavoastră această aderare (se încercuieşte codul şi se dă explicaţie)

1. Este avantajoasă (de ce ?)


2. Nu este avantajoasă (de ce ?) ……………………………………………………….
3. Da şi nu (de ce ?) ……………………………………………………………………
4. Nu ştiu (de ce ?) …………………………………………………………………….

98. Cunoaşteţi unele condiţii de aderare la Uniunea Europeană ?

1. DA (amintiţi unele) ………………………………………………………………….


De unde aveţi astfel de informaţii ……………………………………………..
2. NU

99. După părerea dumneavoastră câţi ani sunt necesari pentru apropierea României da
nivelul minim de dezvoltare al U.E. ?

1. În general ……… ani Nu ştiu


2. În agricultură ……… ani Nu ştiu

100. Intenţionaţi – Dv. sau cineva din familie – să plecaţi din localitate?
1. NU
2. Probabil
3. DA

Destinaţia Temporar Definitiv


- altă comună, în
România
- oraş, în România
- altă ţară .................

101. Forma de exploatare a terenului


10
1. Individual
2. Asociaţie familială
3. Societate juridică

102. Aveţi disponibilităţi băneşti?


- acasă în lei Da Nu
- acasă în valută Da Nu
- depozit bancar în lei Da Nu
- depozit bancar în valută Da Nu
- acordat împrumuturi Da Nu
- alte plasamente (Fonduri mutuale, bursă ) Da Nu

103. Doriţi să vă împrumutaţi pentru:


- agricultură, din care: Da Nu
- activitate agricolă curentă Da Nu
- dotări cu utilaje Da Nu
- cumpărare pământ Da Nu
- construcţii pentru exploataţie Da Nu
- amenajare sau construcţie casă Da Nu
- maşină, bunuri de folosinţă îndelungată Da Nu
- alte destinaţii Da Nu

104. Aveţi împrumuturi realizate sau pe rol ? Da Nu


Dacă „Da”, pentru ce:
- agricultură, din care:
- activitate agricolă curentă
- dotări cu utilaje
- cumpărare pământ
- construcţii pentru exploataţie
- amenajare sau construcţie casă
- maşină, bunuri de folosinţă îndelungată
- altele

X105. Care sunt creditorii (de la cine aţi primit împrumutul)?


- bănci
- alte persoane fizice (vecini, rude etc.)
- cooperative de credit
11
- alţii

106. Aţi beneficiat de subvenţii pentru activitatea agricolă conform:


- OUG 61/2004 (2,5 mil. lei/ha) Da Nu
- OUG 12/2005 (bonuri valorice) Da Nu
- Legea 150/2003 (creditul agricol pentru prod.) Da Nu
- Prime lapte: - de vacă Da Nu
- de bivoliţă Da Nu
- de oaie Da Nu
- de capră Da Nu
- Prime carne: - de vită Da Nu
- de porc Da Nu
- de pasăre Da Nu
- de oaie Da Nu

107. Dacă până în prezent nu v-aţi împrumutat (nu aţi apelat la un credit bancar), care a
fost motivul ?
- dobânda este prea mare Da Nu
- nu dispuneţi de garanţii corespunzătoare Da Nu
- distanţa prea mare până la o unitate bancară Da Nu
- nu aveţi cunoştinţe în domeniu Da Nu
- nu aveţi venituri suficiente pentru a rambursa Da Nu
împrumutul şi a plăti dobânda
- alte cauze Da Nu

Asigurări de pensii viagere


108. Deţineţi o asigurare de pensie privată:
Da Nu

109. Deţineţi o asigurare de viaţă:

Da Nu

110. Ce nivel de primă de asigurare aţi fi dispus să plătiţi din venitul obţinut?
....................................................................................................................................................

111. Tipul proprietăţii deţinute (locuinţă, dependinţă, anexe gospodăreşti):


- anul construcţiei: ..............................
- destinaţia: .........................................

12
- starea de folosinţă: ...........................

112. Materialul de construcţii utilizat (se încercuieşte codul):


1. beton
2. cărămidă
3. chirpici, paiantă
4. altele.
113. Bunuri depozitate în construcţii (bunuri cu grad de risc ridicat, inflamabile, toxice)
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

114. Gradul actual de cuprindere în asigurare (separat pentru toate bunurile care se
găsesc în construcţii şi conţinutul acestora)
.............................................................................

115. Riscurile în legătură cu care este asigurat bunul:


- calamităţi naturale

- accidente

- avarii

116. Valoarea pagubelor înregistrate în ultimii 5 ani:

13
Anul 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea
pagubei

117. Valoarea despăgubirilor încasate de la societatea de asigurare în cazul bunurilor


asigurate:

14
Anul 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea
pagubei

118. Suprafaţa cultivată şi regimul ei (exploataţie agricolă, suprafaţă mai mare de 10 ha


arendată sau nu). Tehnologii aplicate (clasice, moderne) .....................................................
..............................................

119. Gradul actual de cuprindere în asigurare (separat pe tipuri de culturi agricole) .......
...............................................

120. Riscurile în legătură cu care este practicată asigurarea

- inundaţie

- grindină

- îngheţ timpuriu

- altele

121. Cuantumul primelor de asigurare plătite (%sau sumă forfetară/ha) ..........................


....................................................................................................................................................

122. Valoarea pagubelor înregistrate în ultimii 5 ani (cu defalcare anuală)

15
Anul 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea
pagubei
123. Valoarea despăgubirilor încasate de la societatea de asigurare în cazul culturilor
asigurate

16
Anul 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea
pagubei
124. Valoarea despăgubirilor încasate de la stat (ajutoare) ...................................................
...................................................................................................................................................

125. Alte ajutoare primite (din partea cui) ..............................................................................


....................................................................................................................................................

126. Numărul animalelor deţinute pe specii şi rase ................................................................


....................................................................................................................................................

127. Modul de exploatare (clasic, intensiv) .............................................................................


...........................................................................................................................

128. Valorificarea produselor animaliere (contracte, cu cine, valorificare pe piaţă sau


pentru consum propriu).............................................................................

129. Gradul actual de cuprindere în asigurare (separat pe specii, rase şi categorii de


animale): ..............................................................................

130. Riscurile în legătură cu care este practicată asigurarea:

- boli infecţioase

- accidente

- pieirea din alte cauze

- altele

131. Cuantumul primelor de asigurare plătite ........................................................................

132. Valoarea pagubelor înregistrate în ultimii 5 ani (cu defalcare anuală)

17
Anul 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea
pagubei

133. Valoarea despăgubirilor încasate de la societatea de asigurare în cazul culturilor


asigurate .....................................................................................................................................

134. Valoarea despăgubirilor încasate de la stat (în cazul unor epizotii) ............................
.......................................................................................................................................................

135. Alte ajutoare primite (din partea cui) ..............................................................................

136. Alte tipuri de asigurări practicate ....................................................................................

137. Asigurarea complexă a gospodăriei:

- riscuri pentru care se practică asigurarea

- valoarea bunurilor din gospodărie

- valoarea pagubelor

- valoarea despăgubirilor.

138. Asigurarea familială de accidente:

- numărul de persoane din gospodărie care sunt asigurate

- suma asigurată de persoană

- riscuri asigurate

- riscuri produse (accidente, boli, invaliditate)

- sume asigurate încasate

139. Asigurări de rente de pensii:

- suma asigurată/persoana terţă

- riscuri asigurate

- riscuri produse

- sume asigurate încasate

18