Sunteți pe pagina 1din 3

MANAGER DE TRANSPORT

TRANSPORT DE MĂRFURI

Sunteti manager de transport la o intreprindere care urmeaza sa efectueze transport rutier contra cost de marfuri cu
urmatoarele vehicule:
-7 autocamioane deţinute în proprietate cu masă totală maximă autorizată de 20 tone (MTMA);
-2 autocisterne deţinute în proprietate cu masă totală maximă autorizată de 16 tone (MTMA);
-2 autoutilitare deţinute în leasing cu masă totală maximă autorizată de 3,49 tone (MTMA) care tractează 2
remorci deţinute în leasing cu masă totală maximă autorizată de 1,5 tone;
- 3 autoutilitare deţinute în proprietate cu masa totală maximă autorizată de 2,75 tone.
Costurile pentru efectuarea cursei sunt:
- cost motorină 1E/litru;
- consum carburant 30L/100km;
- cost ulei,service,anvelope 0,1Euro/km;
- salariu conducător auto 0,1Euro/km;
- costuri fixe alocate pentru o cursă dus/întors 50 Euro;
Profit 30%

1. Ce documente trebuie să depuneti la Autoritatea Rutieră Română în vederea obţinerii licenţei comunitare?

2. Ce capacitate financiară trebuie să aibă întreprinderea pentru a obţine licenţă comunitară, în situaţia în care
aceasta doreşte să efectueze transport rutier international de mărfuri contra cost in numele unui terţ cu toate
vehiculele? Justificaţi răspunsul.

3. Scrieţi 4 obligaţii pe care operatorul de transport rutier le are în cazul efectuării transportului rutier contra cost de
mărfuri in ceea ce priveste arimarea încărcăturii.

4. Primiţi o cerere de efectuare a unor curse pe ruta Bucureşti-Baia Mare cu autocamioanele din dotare. Distanţa
între Bucureşti şi Baia Mare este de 650 km. În condiţiile datelor din enunţ stabiliţi preţul minim/km pe care trebuie
să-l solicitaţi pentru a efectua cursa dus-întors.

5. Aveţi de efectuat o cursă Bucureşti – Roma cu unul dintre autocamioane. Distanţa între aceste două oraşe este de
2175 km. Se utilizează un conducător auto, iar plecarea din Bucureşti este luni la ora 08ºº.
În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt timp la Roma cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr.
561/2006 dacă se utilizează un singur conducător auto şi viteza medie de deplasare este de 60 km/h. (Justificaţi
răspunsul prin desfăşurarea cursei).

6. Enumeraţi 4 documente pe care trebuie să le deţină conducătorul autocamionului la bordul vehiculului, pentru
efectuarea transportului de mărfuri contra cost între Bucureşti şi Roma.

7. Scrieţi 5 prevederi ale Regulamentului CE nr.561/2006 referitoare la perioadele de conducere, pauze si odihna pe
care trebuie să le cunoască conducătorul auto.

8. Doriţi să efectuaţi un transport rutier contra cost de marfuri periculoase. Ce documente trebuie să prezentati la
Autoritatea Rutiera Romana-ARR pentru a putea efectua acest transport ?

9. Scrieţi 5 termeni contractuali pe care trebuie să-i aveţi în vedere la încheierea unui contract cu un beneficiar.

10. In cazul in care utilizati vehiculele pentru care detineti copii conforme a licentei comunitare la transport in cont
proriu în trafic internaţional, care este documentul de transport care trebuie sa se afle la bordul acestora pe toata
durata efectuarii operatiunii respective.
Răspunsuri
MANAGER TRANSPORT MARFA

1. Art. 21 din Normele aprobate prin OMTI nr. 980/2011


- Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin
poştã, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., o cerere al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 5
la prezentele norme.
(2) Cererea depusã sau transmisã în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoţitã de urmãtoarele:
a) document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi pãstreazã documentele şi în care aceasta
desfãşoarã activitatea administrativã şi operativã în legãturã cu transportul rutier;
b) document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
c) cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria rãspundere a acestuia, prevãzutã în anexa nr. 6 la
prezentele norme metodologice, din care sã reiasã cã nu a fost sancţionat pentru încãlcãrile prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. a)
şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevãzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în
cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene;
d) cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria rãspundere a acesteia, prevãzutã în anexa nr. 7 la prezentele
norme metodologice, din care sã reiasã cã întreprinderea nu a fost sancţionatã pentru încãlcãrile prevãzute la art. 6 alin. (1)
lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
e) document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiarã prevãzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr.
1071/2009;
f) certificatul de competenţã profesionalã al managerului de transport prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009,
valabil pentru tipul de transport efectuat.
nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
2. 59 000 Euro;
3. ART. 134 din Normele aprobate prin OMTI nr. 980/2011
Operatorii de transport care efectueazã operaţiuni de transport rutier contra cost au urmãtoarele obligaţii:
j) sã efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încãrcãturii astfel încât acesta sã reziste la forţele exercitate atunci
când vehiculul este supus la urmãtoarele acceleraţii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţionalã) spre faţã;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţionalã) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţionalã) spre ambii pereţi laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercitã o forţã determinatã conform pct. (i), (ii) şi
(iii), forţa exercitatã asupra acestui element de fixare nu poate depãşi sarcina nominalã pentru care acesta a fost construit.
k) sã se asigure în prealabil cã vehiculul rutier cu care se efectueazã transportul respectã urmãtoarele condiţii:
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încãrcarea/descãrcarea mãrfurilor, obloanele, rampa
escamotabilã, prelatele, roata de rezervã, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încãrcãtura nu trebuie sã împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţã;
(iii) centrul de greutate al încãrcãturii sã fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
m) sã efectueze transportul numai dupã ce s-a asigurat cã ambalajul mãrfii este destul de rezistent pentru siguranţa
transportului. În cazul în care ambalajul mãrfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentarã
suficient de rezistentã;
l) sã se asigure cã elementele de fixare a mãrfii respectã urmãtoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mãrfii respective;
(iii) nu prezintã noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slãbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
m) sã se asigure cã sistemul de fixare a încãrcãturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încãrcãturii pe/sau
într-un vehicul este adaptat la mãrimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încãrcãturii;
n) sã se asigure cã dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încãrcãturii este fixat în aşa fel încât acesta
sã nu poatã sã fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încãrcãturi trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
(i) sã fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) sã fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producãtorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în
domeniu;
o) sã se asigure cã încãrcãtura înfãşuratã sau fixatã în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din "Recomandãrile
europene privind cele mai bune practici în domeniul fixãrii încãrcãturii pentru transportul rutier", elaborate de Direcţia
Generalã pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;
4. Consum motorină: (30Lx1300km)/100=390L;
Cost motorină: 390Lx1E=390E;
Cost ulei,service,anvelope: 0,1Ex1300Km=130E;
Salariu conducător auto: 0,1x1300km=130E;
Costuri fixe: 50E;
Total cheltuieli: 390+130+130+50= 700 E;
Profit 30% 210E;
Cost transport 700 + 210= 910E;
Preţ pe km 910:1300=0,7E;
5. Luni: ora 8:00 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = ora 17:45. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Odihnă 9 ore până marţi la
ora 2:45.
Marţi: ora 2:45 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = ora 12:30. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Parcurs total 1080 km.
Odihnă 9 ore până la ora 21:30.
Ora 21:30 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = miercuri ora 7:15. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Parcurs total 1620 km.
Odihnă 9 ore până la ora16:15.
Miercuri ora 16:15 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = joi ora 2:00. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Parcurs total 2160 km.
Distanţa rămasă 15 km, adică 0:45 pauză + 0:15 conducere = 1:00 ore.
Sosire joi la ora 3:00.
6. copie conforma a licentei comunitare, certificat de pregatire profesionala, document de transport CMR, permis de
conducere, certificat de inmatriculare, etc.
7. - perioadă de conducere zilnică 9 h;
- pauză 45 minute după fiecare 4,30 h de condus;
- perioadă de odihnă zilnică 11h;
- perioadă de odihnă săptămânală normală 45h;
- perioadă de odihnă săptămânală redusă 24 h;
Se va lua în calcul orice prevedere corectă din Regulamentul CE nr.561/2006 faţă de cele 5 enunţate.
8. ART. 25 din Normele aprobate prin OMTI nr. 980/2011
În vederea efectuãrii transportului rutier de mãrfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va
transmite prin poştã, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutierã Românã A.R.R., urmãtoarele documente:
a) dovada angajãrii, decizia de numire şi certificatul de atestare profesionalã a consilierului de siguranţã;
b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomã "Registrul Auto Român", pentru vehiculele pentru care este
necesar a se elibera respectivul certificat;
c) certificatul de atestare profesionalã al conducãtorului auto, specific mãrfurilor periculoase care vor fi
transportate;
d) autorizaţia eliberatã de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, pentru vehiculele care
transportã mãrfuri periculoase din clasa 7;
e) certificatul de inspecţie tehnicã, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze
lichefiate sau cu alte mãrfuri periculoase.

9.-perioada contractului;
- tariful stabilit;
- obiectul contractului;
- clauze speciale;
- părţile care încheie contractul;
Se va lua în considerare orice termen contractual corect.
10. scrisoarea de transport tip C.M.R.