Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala

COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: CHIMIE
Clasa: a VII-a
Tema: Ioni
Titlul lecţiei: Formarea ionilor pozitivi
Scopul lecţiei: Insusirea cunostintelor noi referitoare la ioni
Tipul lecţiei: Mixta
Locul de desfăşurare: Sala de laboralor(AeL)
Durata lecţiei: 50 min

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE

COD Arii de continut Subarii de conţinut

C1 1.1. Definiţie

1.2. Clasificare
1. Ionii
1.3. Caracteristici

1.4. Formarea legaturilor ionice

C2 2. Formarea ionilor 2.1. Formarea ionilor negativi

2.2 Formarea ionilor pozitivi

C3 3. Structurile electronice ale ionilor 3.1. Caracterul chimic

3.2. Caracterul electrochimic

C4 4. Rezolvarea problemele propuse 4.1. Altogritmii specifici


folosind algoritmii specifici.
4.2. Etape de rezolvare
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COD Comportamentul Condiţiile de realizare a Criteriul de reuşită


comportamentului

O1 Elevii sa prezinte Au la dispoziţie notiţele Identificareaa cel puţin 4


caracteristicile ionilor caracteristici

O2 Elevii sa recunoasca Se oferă o planşă ce conţine Identificarea corecta a


tipurile de ioni multiple exemple de ioni cel puţin 80% din ioni

O3 Elevii să prezinte Au la dispoziţie programul Identificarea a cel puţin a


caracteristicile ionilor de AeL, aplicaţia – Ioni 4 caracteristici ale
litiu si magneziu fiecarui ion in parte

O4 Elevii să identifice Se oferă fişa de lucru Rezolvarea a cel puţin


etapele de formare a jumătate din exercitiile
ionilor propuse

DIAGRAMA OBIECTIVE-CONŢINUT

Obiective/Continut C1 C2 C3 C4
O1 *
O2 *
O3 * *
O4 * * * *

METODE ŞI PROCEDEE DE INSTRUIRE:

 conversaţia
 explicaţia
 modelarea
 algoritmizarea
 descoperirea dirijată
 instruirea programată.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

COD Denumirea resursei materiale


T tabelul periodic al elementelor
F fişa de lucru
R reţeaua de calculatoare
P programul AeL
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

Fişa de lucru
Formarea ionilor pozitivi
1. Procesele de ionizare pentru litiu şi magneziu sunt prezentate mai jos. Completează aceste
procese.

3Li

Li ● Li+ + 1e-

atom de litiu ion de litiu

12Mg

Mg: Mg2+ + 2e-

atom de magneziu ion de magneziu

2. Modelaţi formarea ionilor de potasiu, calciu şi aluminiu.


3. Care dintre elementele de mai jos formează ioni pozitivi?
Na, C, Cl, Fe, H, O. Explicaţi răspunsul ales.
4. Care dintre elementele de mai jos au caracter electropozitiv?
P, Al, Fe, Pb, Ca.
5. Cum poate ajunge la structura stabilă de octet Na? Dar Be?
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

Strategia didactica
Obc. Metode Mijloace Forme de Timp
Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
oprt. organizar (min)
e
Moment organizatoric Verifică prezenţa. Se instalează la Conversaţia Frontală Observarea 5
Supraveghează instalarea computere în perechi.
elevilor la computere în Elevii îşi pregătesc pe
bancă cărţile şi caietele
perechi. Asigură condiţiile
de chimie.
necesare desfăşurării lecţiei.

Legătura cu lecţiile Cere perechilor să facă o listă Fac lista cu ceea ce ştiu Conversaţia Frontală Orală 5
anterioare cu ceea ce ştiu despre ioni. despre ioni.

Cere câtorva perechi să


spună ce au scris pe listă.

Notează pe tablă lucrurile cu


care toţi elevii sunt de acord.

Verifică cunoştinţele pe care Răspund la întrebări.


elevii le au despre ioni.

Ajută elevii să formuleze


Formulează întrebări.
întrebări despre lucrurile pe
care nu le cunosc despre ioni.

Notează întrebările pe
coloana din mijloc.

Captarea atenției Profesorul solicită elevilor să Elevii răspund solicitării Conversaţia Frontală Orală 3
prezinte caracteristicile profesorului.
atomului.
În natură atomii elementelor,
cu excepţia elementelor din
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

grupa gazelor rare, nu există


în stare liberă ci sub formă de
compuşi ionici sau covalenţi.
Pentru a forma compuşi
ionici atomii elementelor
cedează sau acceptă electroni
formând ioni pozitivi sau
negativi.
Anunţarea temei de Scrie pe tablă titlul lecţiei – Elevii notează titlul Conversaţia F Frontală 2
studiu şi a Formarea ionilor pozitivi. lecţiei pe caiet
competenţelor.
Prezintă competenţele
specifice pe care le vor
dobândi elevii în timpul
lecţiei.

Distribuie fişa de lucru:


Formarea ionilor pozitivi.

Comunicarea/ Indică elevilor că pentru a Conversaţia T,F,P Frontală şi Orală şi 20


însuşirea noilor afla informaţii referitoare la Explicaţia individuală scrisă
conţinuturi formarea ionilor pozitivi se modelarea
va folosi programul AeL.
Descoperirea
dirijată
Deschid programul AeL
Deschide din programul AeL introducând numele şi Instruirea
aplicaţia – Ioni – Formarea programată
parola utilizatorului.
ionului de litiu.

Cere elevilor să indice Indică structura şi


structura atomului de litiu şi numărul particulelor
numărul particulelor existente în atomul de
existente în atom. litiu
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

Propune elevilor să modeleze Modelează formarea


formarea ionului de litiu ionului de litiu.
folosind aplicaţia AeL.

Cere elevilor să completeze


pe fişa de lucru formarea Completează pe fişa de
ionului de litiu. lucru formarea ionului
Deschide din programul AeL de litiu
secvenţa – Formarea ionului
de magneziu

Cere elevilor să indice Indică structura şi


structura atomului de numărul particulelor
magneziu şi numărul existente în atomul de
particulelor existente în magneziu.
atom.

Propune elevilor să modeleze


formarea ionului de Modelează formarea
magneziu folosind aplicaţia
ionului de magneziu.
AeL.

Cere elevilor să completeze Completează pe fişa de


pe fişa de lucru formarea lucru formarea ionului
ionului de magneziu. de magneziu.

Formulează concluziile cu Elevii răspund la


ajutorul elevilor, care întrebări.
răspund la următoarele
întrebări:

Care este caracteristica pe


care o au elementele care
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

formează ioni pozitivi?

Ionii pozitivi se formează


prin cedare sau acceptare de
electroni?

Care este legătura dintre


sarcina ionului şi numărul
electronilor cedaţi?

Elevii constată:

Atomii elementelor care au


Îşi notează pe caiete
un număr mic de electroni pe
ultimul strat pentru a-şi concluziile.
forma configuraţia stabilă
cedează electronii de pe
ultimul strat pentru a forma
ioni pozitivi.

Sarcina ionului pozitiv este


egală cu numărul electronilor
cedaţi.

Ioni pozitivi formeaza


metalele.

Prezintă următoarele
informaţii: Notează în caiet
informaţile.
Metalele au caracter
electropozitiv.

Caracterul electropozitiv este


dat de uşurinţa cu care un
Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Medicala
COVACI ANA – GABRIELA Grupa 1427, Seria II, An 2

element chimic cedează


electroni.

Cum variază caracterul


electropozitiv în grupă şi
perioadă?

Caracterul electropozitiv
creşte:

- în grupă de sus în jos odată


cu creşterea numărului de
straturi;

- în perioadă de la dreapta la
stânga odată cu scăderea
numărului de electroni de pe
ultimul strat.

Fixarea cunoştinţelor Verifică ce au învăţat elevii. Decid ce au învăţat din Conversaţia F Frontală şi Evaluare 10
lecţie. individuală orală şi
Propune pentru rezolvare scrisă
exerciţiile nr. 2 şi 3 din fişa Rezolvă exerciţiile
de lucru. propuse.

Verifică rezolvarea
exerciţiilor.

Încheierea activităţii Face aprecieri verbale asupra Conversaţia F Frontală Evaluare 5


activităţii elevilor. finală

Propune pentru rezolvare Elevii îşi notează tema


exerciţiul nr. 4 şi 5 din fişa pentru acasă.
de lucru.