Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA TEMATICĂ 8: ÎN LUMEA SUNETELOR ȘI A CULORILOR

NR. SĂPTĂMANI: 3 săptămâni


Perioada: 18.02.2019-08.03.2019
SAPTAMANA I

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
 lectură activă, cu creionul în mână; Resurse materiale:
LLR Textul literar  citirea individuală, în gând, a textului suport; manualul pg.10-11, Observare
2.2.  stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din dicționar,leptop, sistemati
3.1. Fram, ursul text; videoproiector,fise că
3.2. polar,  citirea în forme variate a unor enunţuri din text; Resurse procedurale:
4.1. după Cezar  formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează exercițiul, conversaţia, Aprecieri
Petrescu informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia jocul didactic verbale.
textul citit; Forme de organizare
 citirea selectivă a textului pe baza unor repere; frontală, individuală,
 relatarea după întrebările investigatorului pe grupe,
perfect;
 exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
18.II cele citite;
 identificarea în textul a unor cuvinte care se
scriu cu cratimă și formularea de enunţuri (sar/s-
ar, iau/i-au).
 efectuarea de înmulțiri în care un factor este Resurse materiale:
MAT Înmulţirea unui 10 manualulpg.8-9, Observare
2.5 număr cu 10  efectuarea de înmulțiri în care un factor este imagini pentru sistemati
5.1 sau 100 100 formularea de că
 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în probleme, fișe de lucru
calcule Resurse procedurale: Aprecieri
 descompunerea unui număr format din două conversaţia, explicaţia, verbale.
sau trei cifre într-o sumă de produse în care unul exerciţiul,
dintre factori este 10, respectiv 100 problematizarea
 utilizarea terminologiei specifice operației de Forme de organizare
înmulțire frontală, individuală,
 utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru pe grupe,
compararea unor numere sau/ și expresii numerice
în care apar înmulțiri cu 10 și 100
 rezolvarea de probleme în care apar operații
de înmulțire
 formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează operații de
înmulțire cu 10 sau/ și 100
♣ observarea unor imagini; Resurse materiale:
AV/ Arta plierii ♣ identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea manualul,hârtie Observare
AP hârtiei obiectelor; glasată, marker, şnur sistemati
2.2 Origami. ♣ definirea tehnicii origami; pentru mărţişor, că
2.3 ♣ descrierea etapelor necesare pentru realizarea capsator
pisicuţei; Resurse procedurale: Aprecieri
♣ confecţionarea pisicuţei folosind tehnica conversaţia, explicaţia, verbale.
origami; exerciţiul,
♣ confecţionarea unor jucării folosind tehnica Forme de organizare
origami (bărcuţa, coiful, solniţa). frontală, individuală,
♣ Aplicaţie: Pisicuţa pe grupe,
INFORMATICA
LIMBA GERMANA
 efectuarea de înmulțiri în care un factor este Resurse materiale:
MAT Înmulţirea unui 10 manualulpg.8-9, Observare
2.5 număr cu 10  efectuarea de înmulțiri în care un factor este imagini pentru sistemati
5.1 sau 100 100 formularea de că
 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în probleme, fișe de lucru
calcule Resurse procedurale Aprecieri
 descompunerea unui număr format din două conversaţia, verbale.
sau trei cifre într-o sumă de produse în care unul explicaţia, exerciţiul,
dintre factori este 10, respectiv 100 problematizarea
 utilizarea terminologiei specifice operației de Forme de organizare
19.II
înmulțire frontală, individuală,
 utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru pe grupe,
compararea unor numere sau/ și expresii numerice
în care apar înmulțiri cu 10 și 100
 rezolvarea de probleme în care apar operații
de înmulțire
 formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează operații de
înmulțire cu 10 sau/ și 100
 citirea în forme variate a unor enunţuri din text, Resurse materiale:
LLR Textul literar în lanţ, ştafetă; manualul pg.10-11, Observare
2.2.  formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează dicționar,leptop, sistemati
3.1. Fram, ursul informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din videoproiector,fise că
3.2. polar, textul citit; Resurse procedurale:
4.1. după Cezar  citirea selectivă a textului pe baza unor repere exercițiul, conversaţia, Aprecieri
Petrescu date de învățător; explicaţia jocul didactic verbale.
 realizarea unor tabele, diagrame, de Forme de organizare
organizatori grafici în perechi/ în grup; frontală, individuală,
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri pe grupe,
orale proprii;
 formularea, în grup, a unor întrebări ale căror
răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme
care se poate desprinde din textul lecturat;
 identificarea cuvintelor sau expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii date.
EDUCATIE FIZICA
RELIGIE
 observarea unor mărci specifice adjectivului Resurse materiale: Observare
LLR Adjectivul  selectarea din textul suport a unor cuvinte care Manualul pg.12,fise sistemati
1.3 indică anumite aspecte precizate de învățător și Resurse procedurale: că
2.4 gruparea acestora în funcţie de ceea ce exprimă exercițiul, conversaţia,
3.4  identificarea în textul suport a unor cuvinte explicaţia,jocul Aprecieri
3.5 care îndeplinesc cerințe date (denumesc însuşiri didactic verbale
20.II ale ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii) Forme de organizare
 precizarea rolului pe care cuvintele îl au în frontală, individuală,
comunicare pe grupe
 realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii
între diferite elemente de
 observarea unor corpuri și clasificarea Resurse materiale:
STII Proprietățile acestora în funcție de diverse criterii balanță, cântar, metru Observare
1.1 corpurilor –  utilizarea unor instrumente de măsură de croitorie, ruletă, sistemati
1.2 lungime, volum, adecvate pentru a compara diverse corpuri în riglă, manualul digital, că
masă funcție de lungimea sau masa lor imagini
 selectarea unor corpuri date în funcție de Resurse procedurale: Aprecieri
anumite criterii și ordonarea lor conversaţia, explicaţia, verbale.
 ordonarea unor imagini reprezentând corpuri exerciţiul
diverse în funcție de masa acestora Forme de organizare
frontală, individuală,
pe grupe,
EDUCATIE FIZICA
LIMBA GERMANA
 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în Resurse materiale:
MAT Înmulțirea  efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualulpg.10-11, Observare
2.5 unui număr de două cifre cu un număr de o cifră, cu rezultatul imagini, fișe de lucru sistemati
două cifre cu mai mare decât 100 Resurse procedurale că
un număr de o  scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și conversaţia,
cifră efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri problematizarea verbale.
cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă Forme de organizare
 compararea unor expresii numerice ce conțin frontală, individuală,
înmulțiri ale unui număr de două cifre cu un pe grupe,
21.II
număr de o cifră
 rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite pe teme ce corespund
preocupărilor copiilor
 identificarea şi numirea unor trăsături ale Resurse materiale:
LLR Descrierea obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat; manualul pg.13, Observare
2.1 unui obiect.  descrierea frontală, cu sprijin din partea dicționar,leptop, sistemati
3.1 Descrierea unei profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de videoproiector,fise că
4.1 activităţi la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj); Resurse procedurale:
 descrierea colegului de bancă, cu sprijin din exercițiul, conversaţia, Aprecieri
partea profesorului sau a altui coleg; explicaţia jocul didactic verbale.
 formularea de răspunsuri la întrebări ce Forme de organizare
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu frontală, individuală,
desprinse din textul citit și completarea celei de-a pe grupe,
treia coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am
învățat cu informații care descriu o activitate;
 scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme.
♣ participarea la discuţii privind rolul decorării Resurse materiale:
AV/ Arta rulării unor obiecte; manualul, cartoane Observare
AP hârtiei ♣ definirea tehnicii quilling; colorate, sfoară, sistemati
1.1 ♣ stabilirea unor asemănări şi deosebiri între foarfecă, lipici, ac că
2.2 Quilling. tehnicile origami şi quilling; pentru rularea hârtiei
2.3 ♣ confecţionarea unei rame foto folosind tehnica Resurse procedurale Aprecieri
2.4 quilling; exerciţiul, explicaţia verbale
♣ decorarea unor picturi folosind tehnica quilling. conversaţia,
♣ Aplicaţie: Ramă foto demonstraţia,
Forme de organizare
frontală, individuală,
pe grupe,
 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul Resurse materiale:
JM Jocuri de unor jocuri de întrecere obiecte , mingi, Observare
1.1 mişcare, trasee - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea ștafete, corzi sistemati
1.2 aplicative şi unor deprinderi de locomoție Resurse procedurale că
1.3 ştafete - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea conversaţia, jocul
2.1 cuprinzând unor deprinderi de manipulare explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
2.2 deprinderi  Manevrarea obiectelor în condiții de demonstraţia, verbale.
motrice cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe Forme de organizare
complexe - realizarea unor sarcini motrice de manipulare frontală, individuală,
a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup pe grupe,
- implicarea în jocuri de mișcare cu
manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe,
sub formă de întrecere
 jocuri: Ciobanul își apără oile,
Țintașii iscusiți
 lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:
LLR Textul literar  citirea individuală, în gând, a textului suport manualul pg.14-15, Observare
1.2  stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor dicționar,leptop, sistemati
2.2 Valea cu din text prin raportare la contextul în care apar şi videoproiector,fise că
3.1 fluturi, cu confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar Resurse procedurale:
3.2 păsări şi cu  citirea în forme variate a unor enunţuri din exercițiul, conversaţia, Aprecieri
4.5 flori, text, în lanţ,în ştafetă explicaţia jocul didactic verbale.
 formularea de întrebări și răspunsuri ce Forme de organizare
după Fănuş vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu frontală, individuală,
22.II Neagu desprinse din textul citit pe grupe,
 citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri
orale proprii
 formularea, în grup, a unor întrebări ale căror
răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme
care se poate desprinde din textul lecturat
 identificarea cuvintelor şi a expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii
 scrierea de enunţuri cu referire la sensul
cuvântului prietenie
 utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în Resurse materiale:
MAT Înmulțirea  efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualulpg.10-11, Observare
2.5 unui număr de două cifre cu un număr de o cifră, cu rezultatul imagini, fișe de lucru sistemati
două cifre cu mai mare decât 100 Resurse procedurale că
un număr de o  scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și conversaţia,
cifră efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri problematizarea verbale.
cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă Forme de organizare
 compararea unor expresii numerice ce conțin frontală, individuală,
înmulțiri ale unui număr de două cifre cu un pe grupe,
număr de o cifră
 rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite pe teme ce corespund
preocupărilor copiilor
 discuţii din care să reiasă importanţa încrederii Resurse materiale
ED. Încrederea şi în sine şi în ceilalţi; manual organizatori Observare
CIV lipsa de  completarea unei liste cu criterii ce trebuie grafici,ilustraţii sistemati
1.2 încredere avute în vedere când avem încredere în ceilalţi; lecturi suplimentare că
1.3  citirea şi discutarea unui text cu conţinut civic; Resurse procedurale
2.1  joc de rol cu folosirea formulelor de adresare conversaţia, exerciţiul Aprecieri
politicoasă; Forme de organizare verbale.
 comentarea unor versuri cu conţinut civic frontală, individuală,
 exerciții de reflectare asupra experienței pe grupe
personale în sfera conceptului de încredere în sine
și încredere în alții
 identificarea unor modalități prin care se poate
câștiga încrederea celorlalți
☺ utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de sol, Resurse materiale: observare
MM Portativul şi înălţimi de note de la DO1 la DO2; manualul tipărit, sistematic
1.1 cheia SOL ☺ joc de poziţionare a corpului în funcţie de caietul, surse audio ă
2.1 înălţimile sunetelor Resurse procedurale:
☺ stimularea exprimării spontane a unor reacţii, conversaţia,explicaţia evaluare
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente exerciţiul, jocul orală
muzicale contrastante; didactic
☺ interpretarea sunetelor de înălțimi diferite, pe Forme de organizare:
scara muzicală; individual, pe grupe
☺ realizarea portativului pe diferite suporturi;
☺ exersarea scrierii cheii SOL pe portativ

SAPTAMANA II

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
 citirea individuală, în gând, a textului suport; Resurse materiale:
LLR Textul literar  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute şi al manualul pg.14-15, Observare
1.2 expresiilor; dicționar,leptop, sistemati
2.2 Valea cu  utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri videoproiector,fise că
3.1 fluturi, cu orale proprii; Resurse procedurale:
3.2 păsări şi cu  citirea selectivă a textului pe baza unor repere; exercițiul, conversaţia, Aprecieri
4.5 flori,  transcrierea unor enunțuri din text în care se explicaţia jocul didactic verbale.
regăsesc cuvinte cu sens opus cuvintelor precizate Forme de organizare
după Fănuş de învățător; frontală, individuală,
Neagu  realizarea de tabele, diagrame, de organizatori pe grupe,
grafici în perechi sau în echipe;
 redactarea unui scurt text în care se utilizează
25.II achiziţiile lexicale noi
 scrierea unui număr ca produs de doi sau trei Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui factori manualulpg.12-13, Observare
2.5 număr de trei  înmulțirea unei sume de trei termeni cu un imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un număr Resurse procedurale că
număr de o  utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr conversaţia,
cifră de trei cifre cu un număr de o cifră explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 estimarea rezultatului unei înmulțiri problematizarea verbale.
 utilizarea calculatorului pentru verificarea Forme de organizare
rezultatelor unor operații de înmulțire frontală, individuală,
 gruparea convenabilă a factorilor unei pe grupe,
înmulțiri cu mai mulți factori, pentru rezolvare
rapidă
 compararea unor produse pe baza
comutativității înmulțirii
 rezolvarea de probleme în care apar operații
de înmulțire
♣ observarea unor imagini Resurse materiale:
AV/ Arta rulării ♣ identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea manual,hârtie glacee Observare
AP hârtiei obiectelor lipici, imagini sistemati
1.1 ♣ definirea tehnicii origami, kirigami Resurse procedurale: că
2.2 Quilling. ♣ descrierea etapelor necesare pentru realizarea exerciţiul, explicaţia
2.3 lucrării conversaţia, Aprecieri
2.4 ♣ confecţionarea pisicuţei folosind tehnica demonstraţia, verbale
origami Forme de organizare
♣ confecţionarea unor jucării folosind tehnica frontală, individuală,
origami pe grupe,
♣ Aplicație: Ramă foto
INFORMATICA
LIMBA GERMANA
 utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui de trei cifre cu un număr de o cifră manualulpg.12-13, Observare
2.5 număr de trei  utilizarea calculatorului pentru verificarea imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un rezultatelor unor operații de înmulțire Resurse procedurale că
număr de o  utilizarea terminologiei matematice în scrierea conversaţia,
cifră operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 rezolvarea de exerciții, cu operațiile problematizarea verbale.
cunoscute, respectând ordinea efectuării Forme de organizare
 operațiilor și semnificația parantezelor rotunde frontală, individuală,
 identificarea unor situații concrete care se pot pe grupe,
26.II
transpune în limbaj matematic
 rezolvarea de probleme prin mai multe moduri
 Jocul Un dar – asocierea unor litere date cu
rezultatele unor înmulțiri date și ordonarea după o
regulă dată
 observarea unor mărci specifice adjectivului Resurse materiale:
LLR Adjectivul –gen  audierea unor enunțuri prezentate de învățător, manualul pg.16, Observare
1.3 şi număr în care același cuvânt are valori gramaticale dicționar,leptop, sistemati
3.5 diferite și marcarea, prin diferite semnale sonore, videoproiector,fise că
4.1 a enunțului în care cuvântul anunțat de învățător Resurse procedurale:
4.5 are valoare de adjectiv exercițiul, conversaţia, Aprecieri
 identificarea unor adjective dintr-un fragment explicaţia jocul didactic verbale.
dat Forme de organizare
 gruparea unor adjective dintr-un text dat, în frontală, individuală,
funcţie de număr și gen pe grupe,
 transformarea unor enunțuri prin schimbarea
numărului adjectivelor
 completarea unor propoziţii lacunare cu
adjective potrivite
 alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text
 scrierea unor enunţuri în care se folosesc
adjective așezate înaintea substantivului
determinat
EDUCATIE FIZICA
RELIGIE
 descrierea frontală, cu sprijin din partea Resurse materiale:
LLR Descrierea unei profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de manualul pg.17, Observare
2.1 persoane la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) dicționar,leptop,fise sistemati
3.1  descrierea colegului de bancă, cu sprijin din Resurse procedurale: că
4.3 partea profesorului sau a altui coleg exercițiul, conversaţia,
 identificarea unor aspecte descriptive in texte explicaţia jocul didactic Aprecieri
citite Forme de organizare verbale.
 scrierea unor enunțuri de prezentare a unei frontală, individuală,
persoane cunoscute pe grupe,
 utilizarea unor imagini/filme pentru Resurse materiale:
STII Stări de observarea obiectelor în diverse stări de agregare apă potabilă, pahare Observare
1.1 agregare (solid,  observarea unor fenomene și procese prin bile, gumă de șters, sistemati
1.2 lichid, gaz) efectuarea unor experiențe simple cretă, zahăr cubic, dop că
27.II 2.2  efectuarea unor experimente pentru de , pâlnie, baloane,
evidențierea proprietăților corpurilor recipient din plastic Aprecieri
solide/lichide/gazoase Resurse procedurale: verbale.
 realizarea unor estimări, predicții privind conversaţia, explicaţia,
rezultatele investigației proprii – ex.: Crezi că ai exerciţiul, experimentul,
putea să introduci un dop de plută în sticla plină demonstrația
cu apă la nivelul maxim? Forme de organizare
 clasificarea unor corpuri în funcție de starea frontală, individuală,
lor de agregare pe grupe,
EDUCATIE FIZICA
LIMBA GERMANA
 scrierea unui factor ca o sumă sau ca un Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui  produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manualulpg.14-15, Observare
2.5 număr de două număr dat imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un  utilizarea algoritmului de calcul pentru Resurse procedurale că
5.3 număr de două înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu câte conversaţia,
cifre două cifre explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 estimarea rezultatului unei înmulțiri problematizarea verbale.
 compararea unor expresii numerice ce conțin Forme de organizare
înmulțiri, fără a efectua calculele frontală, individuală,
 utilizarea terminologiei matematice în pe grupe,
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
 analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire
 lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:
LLR Textul narativ  citirea individuală, în gând, a textului suport manualul pg.18-19, Observare
2.2  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a dicționar,leptop, sistemati
3.1 Pietricica şi expresiilor din text prin raportare la contextul în videoproiector,fise că
3.4 caracatiţa, după care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Resurse procedurale:
28.II
4.5 Henri Cornélus dicţionar exercițiul, conversaţia, Aprecieri
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia jocul didactic verbale.
orale proprii Forme de organizare
 citirea în forme variate a unor enunţuri din text - frontală, individuală,
în lanţ, ştafetă pe grupe,
 formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit
 citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător (enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)
 transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător
 realizarea de tabele, diagrame, de organizatori
grafici în perechi sau în grup
 redactarea unui scurt text în care se utilizează
achiziţiile lexicale noi
♣ recunoasterea fazelor de confectionare a unei Resurse materiale: -
AV/ Felicitări, cu felicitări și descrierea etapelor de lucru manual,hârtie glacee Observare
AP drag! ♣ exprimarea opiniilor referitoare la utilizarea lipici, imagini sistemati
1.1 acestor lucrări Resurse procedurale că
2.1 Monotipie. ♣ întocmirea unui plan pentru realizarea unei exerciţiul, explicaţia
2.2 felicitări conversaţia, Aprecieri
♣ desenarea şi tăierea unor discuri de carton demonstraţia, verbale
colorat Forme de organizare
♣ analiza produsului obţinut, după criterii frontală, individuală,
funcţionale, estetice şi economice pe grupe,
♣ Aplicaţie: Pastel
 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul Resurse materiale: Observare
JM Jocuri de unor jocuri de întrecere obiecte , mingi, sistemati
1.1 mişcare, trasee - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea ștafete, corzi că
1.2 aplicative şi unor deprinderi de locomoție Resurse procedurale
1.3 ştafete - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea conversaţia, jocul Aprecieri
2.1 cuprinzând unor deprinderi de manipulare explicaţia, exerciţiul, verbale.
2.2 deprinderi  Manevrarea obiectelor în condiții de demonstraţia,
motrice cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe Forme de organizare
complexe - realizarea unor sarcini motrice de manipulare frontală, individuală,
a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup pe grupe,
- implicarea în jocuri de mișcare cu
manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe,
sub formă de întrecere
 jocuri: Ciobanul își apără oile,
Țintașii iscusiți
 citirea selectivă a textului studiat în ora Resurse materiale:
LLR Textul narativ anterioară, în funcţie de repere date de manualul pg.18-19, Observare
2.2 învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text dicționar,leptop, sistemati
3.1 Pietricica şi care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. videoproiector,fise că
3.4 caracatiţa, după  completarea unor tabele, realizarea de Resurse procedurale:
4.5 Henri Cornélus organizatori grafici în perechi/ în grup exercițiul, conversaţia, Aprecieri
1.III  discuții, în perechi, care evidențiază opiniile explicaţia jocul didactic verbale.
elevilor despre anumite aspecte relatate în text Forme de organizare
 transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ frontală, individuală,
uimeşte/ stârneşte interesul/ impresionează pe grupe,
realizarea în scris a unui scurt text în care se
comentează paragraful ales
 citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii
corespunzător încărcăturii afective a mesajului
 utilizarea algoritmului de calcul pentru Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manualulpg.14-15, Observare
2.5 număr de două două cifre imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un  compararea unor expresii numerice ce conțin Resurse procedurale că
5.3 număr de două înmulțiri, fără a efectua calculele conversaţia,
cifre  aplicarea unor tehnici de calcul rapid în explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
efectuarea înmulțirilor problematizarea verbale.
 utilizarea terminologiei matematice în Forme de organizare
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri frontală, individuală,
 analiza și rezolvarea de probleme în care apar pe grupe,
operații de înmulțire
 exerciţii de exprimare a propriei opinii, Resurse materiale
ED. pornind de la situaţii reale, familiare universului manual organizatori Observare
CIV Respectul şi referenţial al copilului; grafici,ilustraţii sistemati
1.1 lipsa de respect  relatarea unor întâmplări reale ce dovedesc lecturi suplimentare că
1.2 trăsături morale ale persoanei; Resurse procedurale
1.3  exerciţii de simulare a unor situaţii din viaţa conversaţia, exerciţiul Aprecieri
2.1 reală; Forme de organizare verbale.
2.3  reflectarea asupra experienței personale în frontală, individuală,
sfera conceptului de respect pe grupe
 identificarea de expresii care demonstreaza
politețea
 identificarea de acțiuni care dovedesc respect
☺ audiţie şi învăţare a cântecului notelor ; Resurse materiale:
MM Sunetul şi nota ☺ exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea manualul tipărit, Observare
2.1 SOL noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de caietul, surse audio sistemati
3.1 note de la DO1 la DO2; Resurse procedurale: că
☺ jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor conversaţia,explicaţia
melodii simple; exerciţiul, munca Aprecieri
☺ joc de poziţionare a corpului în funcţie de independentă, jocul verbale.
înălţimile sunetelor; didactic
☺ recunoașterea notelor pe portativ; Forme de organizare
☺ poziţionarea notei SOL pe portativ; frontală, individuală,
☺ interpretarea corectă a înălțimii acestora. pe grupe
☺ Auditie:Pe-o crenguţă de alun,
Mirela Rizea Marinescu

SAPTAMANA III

Ziua Comp. Detalii de Activități integrate/ Resurse/ Forme de Evaluare


spec conținut organizare
 identificarea sensului unor cuvinte în dicţionar Resurse materiale:
LLR Scrierea unor  elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru manualul pg.20, Observare
3.1 instrucţiuni obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum arată un dicționar,leptop, sistemati
4.3 ghiozdan? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare videoproiector,fise că
neobişnuită!”) Resurse procedurale:
 realizarea în scris a unui scurt text în care se exercițiul, conversaţia, Aprecieri
prezintă instrucţiunile de folosire a unor obiecte explicaţia jocul didactic verbale.
 realizarea unor liste cu întrebuințări Forme de organizare
 obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte frontală, individuală,
 scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea într- pe grupe,
un mod surprinzător a unor obiecte din mediul
apropiat
4.III  scrierea unui factor ca o sumă sau ca un Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui  produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manualulpg.16-17, Observare
2.5 număr de trei număr dat imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un  efectuarea înmulțirilor prin descompunerea Resurse procedurale că
5.3 număr de două fiecărui factor conversaţia,
cifre  utilizarea algoritmului de calcul pentru explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte problematizarea verbale.
două cifre ; Forme de organizare
 verificarea rezultatului înmulțirilor folosind frontală, individuală,
calculatorul pe grupe,
 rezolvarea de exerciții, cu operațiile
cunoscute, respectând ordinea efectuării
 operațiilor și semnificația parantezelor rotunde
 utilizarea terminologiei matematice în
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
 analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire
♣ participarea la discuţii privind felicitările şi Resurse materiale:
AV/ Felicitări, cu semnificaţia acestora; manual,hârtie glacee Observare
AP drag! ♣ realizarea unor dialoguri între copii referitoare lipici, imagini sistemati
1.1 la ziua mamei; Resurse procedurale că
2.1 Colaj. ♣ jocuri de rol; exerciţiul, explicaţia
2.2 ♣ selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor conversaţia, Aprecieri
realizate prin monotipie; demonstraţia, verbale
♣ exersarea folosirii creioanelor pastel; Forme de organizare
♣ realizarea unei felicitări folosind monotipia (cu frontală, individuală,
creioane pastel); pe grupe,
♣ realizarea unor felicitări folosind colajul.
♣ Aplicaţii: Ghiocel. Fluturi veseli
INFORMATICA
LIMBA GERMANA
 utilizarea algoritmului de calcul pentru Resurse materiale:
MAT Înmulțirea unui înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manualulpg.16-17, Observare
2.5 număr de trei două cifre imagini, fișe de lucru sistemati
5.1 cifre cu un  utilizarea terminologiei matematice în Resurse procedurale că
5.3 număr de două rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri conversaţia,
cifre  analiza și rezolvarea de probleme în care apar explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
operații de înmulțire problematizarea verbale.
 formularea de probleme pe baza datelor Forme de organizare
organizate într-un tabel şi rezolvarea acestora frontală, individuală,
 realizarea unui portofoliu cu probleme pe tema pe grupe,
5.III
jocurilor și jucăriilor pentru copii
 audierea unui text folosind computerul Resurse materiale:
LLR Ascultam si  relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen manualul pg.21, Observare
1.4 comunicam animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau dicționar,leptop, sistemati
2.1 sonor videoproiector,fise că
2.2  identificarea şi numirea unor trăsături ale Resurse procedurale:
obiectelor din mediul apropiat exercițiul, conversaţia, Aprecieri
 descrierea frontală, cu sprijin din partea explicaţia jocul didactic verbale.
profesorului, a obiectelor la Forme de organizare
 colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot frontală, individuală,
structura un plan de elaborare a unui obiect pe grupe,
EDUCATIE FIZICA
RELIGIE
 descrierea unor obiecte folosind adjective Resurse materiale:
LLR Recapitulare potrivite manualul pg.22, Observare
2.1  formularea de întrebări despre ceea nu știu și dicționar,leptop, sistemati
3.1 vor să afle elevii în legătură cu obiectul și videoproiector,fise că
3.5 completarea unui jurnal dublu Resurse procedurale:
4.5  citirea în gând, cu creionul în mână, a unui exercițiul, conversaţia, Aprecieri
text care conține informații referitoare la personaj explicaţia jocul didactic verbale.
si obiectul realizat Forme de organizare
 completarea unor propoziţii lacunare cu frontală, individuală,
adjective potrivite pe grupe,
 gruparea unor adjective din textul suport, în
funcţie de număr și gen
 transformarea unor enunțuri din textul citit
prin schimbarea numărului adjectivelor
6.III  scrierea unui text în care se utilizează
adjective date
 observarea dirijată a unor desene pentru Resurse materiale:
STII Proprietățile identificarea obiectelor din metal Bare metalice, ceară, Observare
1.1 unor metale.  efectuarea unor experimente pentru surse de căldură, sistemati
1.2 Utilizări evidențierea transmiterii căldurii prin metale piuneze, monede, că
2.2  selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a acelora obiecte din metal
care denumesc obiecte confecționate din metal Resurse procedurale: Aprecieri
 completarea unor texte lacunare folosind conversaţia, explicaţia, verbale.
denumirile unor metale. exerciţiul, experimentul,
demonstrația,
Forme de organizare
frontală, individuală,
pe grupe
EDUCATIE FIZICA
LIMBA GERMANA
 efectuarea de înmulțiri prin utilizarea Resurse materiale:
MAT Recapitulare algoritmului de calcul în scris manualulpg.18-19, Observare
2.5  utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în imagini, fișe de lucru sistemati
5.3 calcule Resurse procedurale că
 rezolvarea de exerciții, cu operațiile conversaţia,
cunoscute, respectând ordinea efectuării explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
 operațiilor și semnificația parantezelor rotunde problematizarea verbale.
 aflarea unui factor necunoscut dintr-o operație Forme de organizare
de înmulțire frontală, individuală,
 analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în pe grupe,
7.III
care apar operații de înmulțire
 scrierea rezolvării unei probleme prin expresia
numerică
LLR  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: observare
Evaluare fișa de evaluare Fisa de evaluare, sistemati
 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri Resurse procedurale că
după cerințe date explicația, exercițiul
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca Forme de organizare: evaluare
premii, recompense individual scrisă
♣ participarea la discuţii despre comunicarea prin Resurse materiale:
AV/ Arta sculpturii sculptură; Manualul, pastă de Observare
AP ♣ identificarea materialelor din care au fost modelaj (lut), pensulă sistemati
1.1 Modelaj în lut. realizate obiectele sculptate/modelate; scobitori, planșetă, că
2.2 ♣ modelarea unui vas din lut; acuarele,
2.3 ♣ decorarea vasului cu linii, puncte, forme Resurse procedurale Aprecieri
2.4 geometrice; exerciţiul, explicaţia verbale
♣ pictarea formelor obţinute; conversaţia,
♣ identificarea căt mai multor posibilităţi de demonstraţia,
utilizare a obiectelor realizate Forme de organizare
♣ selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; frontală, individuală,
♣ realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor pe grupe,
♣ Aplicație: Vas din lut
 Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare Resurse materiale: observare
JM Jocuri de intra-grup și întrecere inter-grupe obiecte , mingi, sistemati
1.1 mișcare, trasee - realizarea unor sarcini motrice de manipulare ștafete, corzi că
1.2 aplicative și a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup Resurse procedurale
1.3 ștafete - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea conversaţia, jocul
2.1 cuprinzând obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de explicaţia, exerciţiul,
2.2 deprinderi întrecere demonstraţia,
motrice  Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru Forme de organizare
complexe realizarea unor activități ludice, cu caracter frontală, individuală,
complex și eforturi diferite pe grupe,
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
 jocuri: Toboganul,
Avionul
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ Resurse materiale:
LLR Exersare, joc, se vor stabili în funcţie de problemele manualul pg.24, Observare
2.1. invatare (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi dicționar,leptop, sistemati
3.1. identificate după evaluarea sumativă. videoproiector,fise că
4.3.  Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Resurse procedurale:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii exercițiul, conversaţia, Aprecieri
care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor explicaţia jocul didactic verbale.
8.III de evaluare vizate prin proba de evaluare Forme de organizare
sumativă frontală, individuală,
pe grupe,
MAT Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: observare
fișa de evaluare Fisa de evaluare, sistemati
 Formularea scrisa de întrebări și răspunsuri Resurse procedurale că
după cerințe date explicația, exercițiul
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca Forme de organizare: evaluare
premii, recompense individual scrisă
 exerctii de completare a unor structuri grafice Resurse materiale
ED. Curajul, frica, cu trăsături morale ale unor personaje/persoane; manual organizatori Observare
CIV laşitatea  exerciţii de completare a unor propoziţii grafici,ilustraţii sistemati
1.2 lacunare; lecturi suplimentare că
1.3  povestirea unei întâmplări prezentate urmând Resurse procedurale
2.1 “paşii investigatorului perfect”; conversaţia, exerciţiul Aprecieri
 exerciţii-joc Forme de organizare verbale.
 analiza situațiilor din benzile desenate; frontală, individuală,
exerciții de diferențiere între comportamentele: pe grupe
fricos, ascultător, curajos, laș, prudent
 descoperirea unor personaje caracterizate prin
curaj, frică, lașitate, în cadrul lecturilor
☺ exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Resurse materiale:
MM Sunetul şi nota noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de manualul tipărit, Observare
2.1 MI note de la DO1 la DO2; caietul, surse audio sistemati
3.1 ☺ jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor Resurse procedurale: că
melodii simple; conversaţia,explicaţia,
☺ joc de poziţionare a corpului în funcţie de exerciţiul, jocul Aprecieri
înălţimile sunetelor; didactic verbale.
☺ cântarea, pe claviatură, a motelor SOL şi MI; Forme de organizare
☺ recunoașterea notelor SOL – MI pe portativ; frontală, individuală,
☺ poziţionarea notei MI pe portativ; pe grupe
interpretarea corectă a înălțimii acestora.
Aplicatie: Chemarea cucului
Cucule, cuculeţule
Gâză, gâză mică