Sunteți pe pagina 1din 7

Scenariul lecţiei:

Nr Secvenţele Tim Ob Activitatea profesorului Activitatea Elevului Evaluarea


crt Lecţiei p lecţie (de proces)
i
1 Momentul 2 Salut elevii. Salută profesorul Comunicarea
. organizatoric min Verific prezenta.
2 Verificarea 3 O1 Pentru verificarea temei pentru acasă oral. Spun răspunsurile obținute la tema oral
. temei pentru min pentru acasă
acasă
3 Analiza-sinteza Analiza-sinteza materiei teoretice studiate se realizează printr-un rebus.
. materiei Răspund la întrebări și participă la
teoretice Propun ca următorul rebus să îl rezolve în grup, apoi cine primul completarea rebusului
studiate finisează trece la tablă și completează rebusul.
(sistematizarea, O1
clasificarea,
generalizarea)
7
min
Lucru în
grup

O2
4 Analiza- sinteza Pentru a face o analiză a metodelor de rezolvare a exercițiilor , propun
. metodelor de să rezolvăm exerciții pagina 45
rezolvare 1 4 16
a) Ex. 2c) (1 3)2 = (3)2 = 9
studiate: 2 Elevii rezolvă exercițiile propuse Lucru în
3c) (√1,7) = 1,7 în perechi , ex. 2-13 perechi
2
O1 4c) x = 1 x = ±1
Observația
a) La nivel 8 5c) √𝑎 = −0,1 𝑎 ∈ ∅
productiv min
6c) 9,9 < √99 9,92 = 98,01
Exercițiul
1 10 12 10 12
11c) √3 3 ∗ √1,2 = √ 3 ∗ √10 = √ 3 ∗ 10 = √4 = 2
O2
13c) 9√2 = √92 ∗ 2 = √81 ∗ 2 = √162

O3

Elevul numit trece la tablă și Lucru fontal


rezolvă problemele.

O4 Conversația
euristică
Rezolvare:
𝑃𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 = 2(𝑎 + 𝑏)

𝑃𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝐴𝐵𝐶𝐷 = 2(√80 + 2√45) = 2(4√5 + 6√5) = 20√5(𝑐𝑚)


b) La nivel Problemă
creativ rezolvată
R-s: 𝑃𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝐴𝐵𝐶𝐷 = 20√5 𝑐𝑚
Lucru fontal

10 Conversația
min euristică

Rezolvare:
𝐴𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡 = 36 𝑐𝑚2 𝐴𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑏
Problemă
𝐴𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡.𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝐴𝐵 ∗ 𝐵𝐶 36 = 𝐴𝐵 ∗ 3√3
rezolvată
36 12 12√3 12√3
𝐴𝐵 = 3√3 = = = = 4√3 (𝑐𝑚)
√3 √3∗√3 3

R-s: 𝑨𝑩 = 𝟒√𝟑 𝒄𝒎

5 Evaluarea Pentru a verifica cunoștințele elevilor propun fișe cu exerciții. Elevii


. (formativă, O1 singuri iși aleg nota care doresc să o primească.
aprecieri cu
note) 10 Lucru
min independent

O2 Rezolvă exercițiile independent

O3 Exercițiul

Observația

O4
6 Bilanțul lecției Notez elevii cu note conform fișelor selectate. Răspund la întrebări. Observația
. 3
min Ce mulțime de numere am recapitulat la lecție? Conversația
Cum se efectuează înmulțirea a doua numere cu putere?
Cum se efectuează împarțirea a două numere la putere?
Ce greutăți ați întîlnit astazi la lecție?
Ce va placut astazi la lecție?
Unde ați dori să revenim pentru aprofundarea materialului studiat?
7 Tema pentru 2 Elevii notează tema pentru acasă în Observația
. acasă min Ex. 8(a,b), 11f, Pr. 17 pag 45 caiete.
Lucru în grup
1. Cum se mai numește rădăcină pătrătă?
2. Mulțimea numerelor notată prin litera I ?
3. Ce numim nr nenegativ?
4. Numerele -2 și 2 se numesc?
5. Cum se numește numărul umărul 2 de la expresia 42 ?
6. Numărul elementelor ale unei mulțimii se numește?
7. Mulțimea care nu are nici un element?
1
8. Numărul 𝑎 al numărului a se numește?
9. Expresiile 𝑎√𝑏 și 𝑐√𝑏 se numesc radicali?
10. Mulțimea numerelor formată din reuniunea mulțimii nr 𝑄 și mulțimii nr. 𝐼, se numește mulțimea numerelor?
11. Cum se mai numește algoritmul de calculare a rădăcinii pătrate?
12. Operația care transform un număr negative în număr pozitiv?
13. Mulțimea tuturor perechilor ordonate care grupează fiecare element dintr-o mulțime cu fiecare element din altă mulțime?
Lucru independent
Fișa 1 (nota 10 ) Fișa 2 (nota 10) Fișa 7 CES (nota 6)
2 3 5 3 3 3  4 6  2 6  7 6  13 6  (3 + 18) + ( 5 + 3 + 2) =

3 10  : 3 10 
6 2
 (5 2 ) 2  32 

2 6  3 5   4 5   2 45  a 3 -5 13

2 5  2

 24 75  :  3 3   -a

Fișa 3 (nota 7) Fișa 4 (nota 8) Fișa 8 (nota 9)

42 : 7   53   52  
45 :  5  
 4 18   5 2    24 75  :  3 3   2 6   2 6 
5 2

3
 
2

  2  
3 4
2 5,8 
4 5
1

  
9
Fișa 5 (nota 6) Fișa 6 (nota 5) Fișa 9
(5 2 ) 2  2 3 5 3 3 3 

5 2 111 
 1  1


 
 

 3   3  
 6 7 
3 10  : 3 10 
6 2

32   3 0, (3) 
24 : 3 

111 
Proiectul didactic al lecţiei
Profesor: Istrati Olesea
Disciplina de învăţământ: Matematica
Clasa: a VII-a
Data: 14.11.2018
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii(conform proiectării de lungă durată): 30/39
Numărul lecţiei conform orarului: 2
Durata lecţiei: 45 min
Capitolul: Numere reale
Subiectul lecţiei: Oră de sinteză. Numere reale
Subcompetenţele curriculare:
2.5. Explicitarea modulului oricărui număr real şi aplicarea proprietăţilor modulului în diverse contexte.
2.6. Respectarea ordinii efectuării operaţiilor, a semnificaţiei parantezelor şi utilizarea proprietăţilor operaţiilor la efectuarea calculelor în mulţimea R.
2.7. Aproximarea şi rotunjirea numerelor reale la numere raţionale.
2.8.Completareaşicompunerea unor succesiuni de numere după reguli identificate sau date.
2.9. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale recurgînd la argumentări.
2.10. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în diverse contexte, inclusiv în comunicare
Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 - să efectueze calcule cu operațiile studiate;
O2 - să reprezinte pe axă numerele Reale;
O3 - să explicite modulul oricărui număr real
𝑂4 - să utilizeze în calcule proprietățile operațiilor la efectuarea calculelor în R.
Tipul lecţiei: Lecție de formare a capacităților de analiza-sinteză a cunoștințelor.
Tehnologii didactice :
a) Forme: frontal, individual, grup.
b) Metode: conversația, observația, exercițiul.
c) Mijloace de învăţământ: manual, caiet, pix, fișe.
Evaluarea:
a) Tipul evaluării Evaluarea/autoevaluarea critică a activităților realizate în context matematic și/sau practic.
b) Forme, metode, tehnici de evaluare: individuală, curentă
Produs: 3. Exerciţiu rezolvat
Biografie:
1. MATEMATICA. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial. (clasele V – IX). Chişinău, 2010
2. Matematica clasa 7. Manual. Autor: Ion Achiri, Andrei Braicov, Chișinău, 2013
3. Matematică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de învăţămînt., Chișinău, 2011