Sunteți pe pagina 1din 48

PLAŢILE INTERNAŢIONALE

TEMATICA:
Plata
• în marfă - barter, compensaţii, buy – back, cumpărări în avans, cumpărări legate
• în bani

• Moneda de plată
• Condițiile de plată
• Instrumentele de plată
• Modalităţile / tehnicile de plată
• incasso documentar
• acreditiv documentar
Moneda de plată
• Moneda fiduciară (bancnota) : mijloc de plată din hârtie tipărită, emisă de o bancă.; este
cunoscută și sub denumirile de bilet de bancă și de monedă de hârtie.
• Monedă scripturală : moneda de cont utilizată în decontările fără numerar, care este formată din
disponibilități în conturi și poate fi utilizată prin virament, ori instrumente de plată și credit(
cecuri, cambii).
• Monedă electronică: valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o
creanța asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de
plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.
• Monedă virtuală: este independentă de orice autoritate centrală economică (de exemplu, banca
centrală) sau politică (state sau grupări de state suverane). Cea mai cunoscută este bitcoin

• În afacerile internaţionale plata se face într-o monedă străină, adică moneda


uneia din părţi sau o monedă terţă, cu circulaţie internaţională
valută
convertibilitate
curs valutar
Condițiile de plată (terms of payment)
• sunt clauzele contractuale prin care se precizează obligațiile părților privind
plata . În principiu este vorba de trei seturi de condiții de bază: termenul de
plată (time of payment) -când se va face plata, locul plății (place of
payment)- unde se va face plata, și mecanismul de plată (method of
payment)- cum se va face plata.
• Termenul de plată fixează în timp executarea obligaţiei debitorului,
importatorul, fie înainte de livrare ( plată în avans), fie imediat după
primirea mărfii (plata imediată), fie la o dată ulterioară (plata amânată
• Locul plății este important întrucât acesta determină modul în care se
îndeplinește obligația de plată a cumpărătorului , precum și alegerea și
aplicarea mecanismului de plată.
Dilema comerciantului internațional (the trade
dilemma)
• În comerțul international părțile – exportatorul și importatorul – se află în
situația de opoziție de interese specifică părților într-un contract de
vânzare- cumpărare: vânzătorul preferă să livreze după ce a fost plătit,
cumpăratorul preferă să plătească după ce a primit marfa.
• Dimensiunea internațională a tranzacției – părțile fac parte din culturi
diferite, derularea se realizează în spațiul global, poate fi incident conflictul
de legi etc. - accentuează dilema comerciantului:
 să realizeze primul prestația, având încredere că partenerul său
își va îndeplini, la rândul său, obligația contractuală, sau
 să nu aibă încredere și să solicite partenerului său să efectueze primul
prestația, transferând asupra acestuia riscul încrederii.
The Trade Dilemma David K. Eiteman, Michael H. Moffett, Arthur I.
Stonehill Multinational Business Finance, 9th Edition 2001

1st: Exporter ships the goods

Importer Importer Preference Exporter

2nd: Importer pays after goods received

1st: Importer pays for goods

Importer Exporter Preference Exporter

2nd: Exporter ships the goods after being paid


23-6
The Trade Dilemma
• Fie părțile se bazează pe încredere , și atunci tranzacția se poate
derula direct (cu riscul totuși al defecțiunii părții care beneficiază de
încredere) ,
• Fie părțile preferă să nu își assume acest risc și apelează la un
mechanism de garantare a executării contraprestației .
• Acest mechanism este asigurat, în principal, de sistemul bancar.
The Bank as the Import/Export Intermediary a simplified view
The fundamental
involving a letter of
dilemma of being
1st: Importer obtains bank’s promise credit (a bank’s
unwilling to trust a
to pay on importer’s behalf. promise to pay) on
stranger in a foreign
Importer behalf of the importer
land is solved by
using a highly
respected bank as 6th: Importer pays
an intermediary. the bank.

2nd: Bank promises exporter


to pay on behalf of importer.
Bank
5th: Bank ‘gives’ merchandise
to the importer. 4th: Bank pays the
exporter.

Exporter
3rd: Exporter ships ‘to the bank’
trusting 23-8
bank’s promise.
Riscul de neplată
posibilitatea ca importatorul să nu-şi îndeplinească la termen
obligaţia de plată a preţului, se poate materializa din cauza unor
factori cum sunt:
 insolvabilitatea cumpărătorului la momentul plăţii,
refuzul plăţii,
evenimente externe care împiedică efectuarea plăţii (catastrofe
naturale, conflicte militare, tulburări sociale, intervenţie
guvernamentală etc.).
Risc redus
Exportator
Risc mare

Plata în Acreditiv Incasso


avans documentar Plata
documentar contra
factură

Confirmat Notificat
La vedere / la scadență Documente Documente
contra plată contra acceptare

Risc mare Risc redus


Importator
Plata în avans
• tehnica de plată în care importatorul trebuie să efectueze plata către
exportator înainte ca acesta să livreze marfa
• cea mai sigură tehnică de plată pentru exportator , dar cea mai
riscantă pentru importator, acesta din urmă trebuind să se bazeze
pe faptul că furnizorul îi va livra bunurile la timp şi conform
condiţiilor cantitative şi calitative din contract.
• Risc mare pentru importator
• Risc minim pentru exportator
• Se practică atunci când importatorul are mare încredere în exportator sau
când este vorba de comenzi nu prea importante pentru el
Plata unui avans
• importatorul plăteşte o parte din preţ în prealabil, respectiv la
semnarea contractului sau imediat după această dată.
Plata contra factură
• (engl. open account): după ce şi-a îndeplinit obligaţiile de
livrare exportatorul trimite factura comercială direct la
cumpărător, care va plăti contravaloarea acesteia la data
stabilită prin contract .
Plata la predarea mărfii
• (engl. Cash On Delivery - COD) : vânzătorul mărfii
instructează pe cărăuş (firma de transport) să prezinte marfa
destinatarului livrării şi să o predea contra plăţii în numerar
sau prin cec.
• tranzacţii de valoare redusă şi are avantajul uşurinţei de
realizare.
Instrumente de plată
Ordinul de plată OP
Cecul
Cardul bancar
Efectele de comerţ : cambia şi biletul la ordin
Efecte de comerţ
• Cambia, numită şi trată, (engl. bill of exchange sau
draft) este un ordin scris şi necondiţionat dat de o
persoană (trăgător, drawer) unei alte persoane (tras,
drawee) de a plăti o sumă de bani, la vedere sau la o
anumită scadenţă, unui beneficiar.
OPERATIUNI CU CAMBIA
• Acceptarea cambiei angajamentul trasului de a plăti, printr-o menţiune
expresă făcută în scris pe trată
• Andosarea (girarea) transmiterea tratei către un terţ printr-un înscris pe versoul
tratei urmat de semnatura andosatorului ( girantului); andosarea poate fi
nominativă ( se trece numele noului beneficiar) , la purtător sau în alb.
• Avalizarea garantarea plăţii tratei -făcută de un terţ sau chiar un semnatar al
cambiei- prin trecerea pe rectoul tratei a unei formule ( „bun pentru aval”)
urmate de semnătura avalistului (garantului).
• Scontarea înseamnă vânzarea tratei prin andosarea acesteia în favoarea unei
bănci comerciale, care plăteşte imediat girantului o valoare de scont, calculată
prin deducerea din suma înscrisă pe cambie a unei dobânzi (scont) pentru plata
înainte de scadenţă.
• Protestul la cererea beneficiarului, se certifică faptul că trata a fost prezentată
trasului la scadenţă şi acesta a refuzat să o plătească. Toţi cei care au tras ,
acceptat, andosat sau avalizat cambia sînt răspunzători în mod solidar faţă de
beneficiar.
Mijloc de plată

• Cambia poate servi pentru plata datoriei pe care


trăgătorul o are la beneficiar, înlocuind circulaţia
banilor în numerar
Mijloc de creditare

• Între momentul naşterii obligaţiei de plată a


debitorului (importatorul) şi momentul încasării
contravalorii creanţei sale de către creditor
(exportatorul) se scurge un anumit interval de
timp, deci se creează o relaţie de creditare.
Mijloc de garantare

 trasul este obligat să accepte cambia la prezentare (în caz contrar se


recurge la protestul de neacceptare)
din momentul acceptării trasul devine debitorul principal al obligaţiei
de plată.
cambia poate fi avalizată (engl.endorsed, fr.avalise), un terţ (avalistul)
asumându-şi obligaţia de a plăti în locul debitorului, dacă acesta nu
efectuează plata.
în cazul neonorării cambiei se poate recurge la protestul de neplată
Mijloc de obţinere de fonduri băneşti

• Deţinătorul unei cambii (beneficiarul) are mai multe


posibilităţi:
• să o păstreze până la scadenţă şi să o încaseze;
• să o folosească în calitate de mijloc de plată, andosând-o
în favoarea unui creditor al său;
• să o folosească pentru a obţine imediat fonduri băneşti -
scontare
Biletul la ordin

•inscris prin care o persoana (fizica sau juridica) numita emitent, se


obliga sa plateasca (la vedere sau la termen) o anumita suma de bani
unei alte persoane numita beneficiar.
•Principala functie este de instrument de plata
•Termenul de plata pentru un biletul la ordin poate fi:
• a) la o zi fixa sau
• b) la un anume termen de la vedere
• c) la un anume termen de la data emiterii
Modalităţi de plată
Incasso documentar
Acreditivul documentar
Incasso-ul documentar
• Incasso-ul documentar (engl. documentary collection): acordarea de către
exportator băncii sale a unui mandat de a încasa (de aici, denumirea de
incasso) suma reprezentând contravaloarea unei tranzacţii comerciale şi de a
o vira în contul său;
• Exportatorul va depune la bancă documentele care atestă executarea
obligaţiei sale de livrare (de aici, caracterul documentar).
Incasso-ul documente contra plată
• banca eliberează documentele de livrare numai contra
plăţii facturii ce indică valoarea tranzacţiei.
• De îndată ce importatorul face dovada plăţii, banca
prezentatoare eliberează documentele pe baza cărora
cumpărătorul poate prelua marfa.
Incasso-ul documente contra acceptare
• banca prezentatoare va elibera documentele contra
acceptării de către importator a unei cambii, cu scadenţa
conformă cu termenul de plată din contractul comercial.
• În acest caz, exportatorul acordă importatorului un credit pe
termen scurt, fiind supus riscului specific operaţiunilor de
creditare.
Incasso-ul documentar: avantaje și inconveniente

Avantaje Inconveniente

 Utilizare simplă şi puţin oneroasă  Riscul ca importatorul să refuze


 Principii clare aplicate la scară acceptarea documentelor sau să
internaţională(Publicaţia 522 a CIC) plătească efectul de comerţ la
 Exportatorul beneficiază de asistență scadenţă
din partea băncii pentru recuperarea  Dacă importatorul nu acceptă marfa,
contravalorii livrării depozitarea acesteia se face pe costul
 Importatorul are posibilitatea de a şi riscul exportatorului
amâna plata sau acceptarea cambiei  Importatorul nu are nicio garanţie că
până la sosirea mărfii va primi marfa la timp şi în
 Decontarea prin incasso este mai conformitate cu condiţiile
sigură decât plata direct din cont contractuale
deschis sau prin ordin de plată  În cazul unor erori sau neclarităţi în
documente pot apărea întârzieri la
plată
ACREDITIVUL
DOCUMENTAR
1.1 Definiţie
• Conform Art. 2 din Publicaţiei 600: „acreditivul
înseamnă orice angajament, oricum ar fi denumit sau
descris, care este irevocabil şi deci constituie o
promisiune fermă din partea băncii emitente de a
onora o prezentare conformă”.
• Camera Internaţională de Comerţ de la Paris (CCI) a
elaborat în 1933 „Reguli şi uzanţe uniforme referitoare la
acreditivele documentare” (RUU, engl. UCP)
• revizuite în 1951,1962,1974,1984,1994 – Publicaţia 500,
• De la 1 ianuarie 2007 - Publicaţia 600 (UCP 600)
Partile implicate

Exportator
Importator
Banca
emitenta

Banca notificatoare
Vanzatorul/ EXPORTATORUL

• beneficiarul acreditivului
(beneficiary), cel în favoarea căruia a
fost deschis acreditivul şi care Beneficiarul acreditiv
prezintă setul de documente la bancă documentar – în relaţia
în vederea încasării acreditivului contractuală este exportatorul,
prestatorul de servicii. El este
cel în favoarea căruia banca
importatorului s-a angajat la
plată şi care, îndeplinind
condiţiile de termene şi
documente cuprinse în textul
AD, încasează banii.
• ordonatorul (applicant),
Cumparatorul /IMPORTATORUL cel care solicită băncii sale
deschiderea AD;

Ordonatorul acreditivului documentar – în relaţia


contractuală este importatorul, beneficiarul unei prestaţii
sau serviciu. El este cel care iniţiază relaţia de AD, prin
instrucţiunile pe care le dă băncii sale de a plăti
exportatorul, instrucţiuni cuprinse în “ordinul de deschidere
a AD”, unde precizează toate condiţiile de termene şi
documente potrivit cărora banca să efectueze plata.
Banca emitenta
Banca Emitentă – este banca care, la solicitarea
 banca emitentă (issuing bank), cea care , la importatorului, ordonatorul AD, îşi asumă în
scris angajamentul de plată în anumite condiţii
solicitarea ordonatorului , îşi asumă de termene şi documente, în favoarea
angajamentul de plată exportatorului, beneficiarul AD. Prin
angajamentul de plată asumat în scris, Banca
Emitentă este principala angajată în relaţia de
AD.
Acest angajament de plată ea îl poate realiza:
- direct, în sensul ca ea însăşi să
efectueze plata. În acest caz, ea
îndeplineşte atât rolul de bancă
emitentă, cât şi de bancă plătitoare;
- indirect, în sensul că desemnează o
altă bancă să efectueze plata. Această
bancă desemnată să efectueze plata
în numele ei se numeşte bancă
plătitoare sau după caz,
negociatoare.
Banca notificatoare
 banca notificatoare sau
avizatoare (advising
bank), cea care îl anunță
pe beneficiar în legătură
cu existența acreditivului
 Banca locala, aleasa de
beneficiar
 Banca corespondenta, aleasa
de banca emitenta
Mecanismului derulării plăţii prin AD
5. expedierea mărfii 12. ridicare
marfă
Exportator Importator
Beneficiarul AD 1. contract comercial internaţional Ordonatorul AD

Notificare exportator

Cerere deschidere

Plată documente
Documente expediere
Plată documente

e
document
AD
marfă

2 10 11
7 6 4
3. deschiderea AD
Banca exportatorului Banca importatorului
8. retrimitere documente
Banca plătitoare Banca emitentă
9. rambursare bani

Notă:
Flux informaţii
Flux bani
Flux documente
Flux marfă
Caracteristicile acreditivului

• Formalismul: dat de setul de documente implicat în efectuarea


plăţii;
• Independenţa faţă de relaţia contractuală de bază
• Fermitatea angajamentului bancar din partea băncii
emitente;
• Adaptabilitatea la multitudinea de operaţiuni comerciale
internaţionale;
• Siguranţa efectuării plăţii generată de numărul de intermediari
implicaţi şi de mecanismul specific de plată;
• Complexitatea relativ ridicată a operaţiunii;
• Costul ridicat generat de comisioanele percepute de bănci
(comisioane de acceptare, de negociere, de confirmare, de
plată).
Principalele elemente ale unui acreditiv

 VALABILITATEA – in cadrul careia se disting mai multe variante,


respectiv:
a) termenul de valabilitate –
pana la care poate utiliza acreditivul;
b) termenul de livrare –
este stabilit in contractul comercial
international ;
c) termenul de prezentare a documentelor la
banca.
Principalele elemente ale unui acreditiv:

 valoarea acreditivului – se poate accepta o abatere de +/-10%


fata de valoare sau de cantitate;
 denumirea, caracteristicle, cantitatea si calitatea marfurilor;
 conditii de livrare si modalitati de transport;
 ruta de transport;
 clauze privind modul de acceptare a livrarilor;
 stingerea platii;
DOCUMENTELE CERUTE ÎNTR-UN ACREDITIV

Documente solicitate cf
Alte documente
Publicatiei 600, Art.4

• Factura comercială (invoice); • Polița de asigurare


• Lista de colisaj (packing list) • Cerificatul de origine
• Documentul de transport • Factura consulară
• Certificat fitosanitar
• Certificat de calitate
Date importante în derularea plății prin A.D.
TERMEN DE VALABILITATE A.D

2
1 33

Data Data limită


Data expirării
deschiderii pentru livrarea
A.D.
A.D. mărfurilor
5
4
Data livării Data limită
mărfurilor pentru
prezentarea
Termen pentru
documentelor
prezentarea
documentelor
Date importante în derularea plății prin A.D.
• Data limită pentru livrarea mărfurilor
• Data reținută este data emiterii documentului de transport
• Data limită pentru prezentarea documentelor
• Precizată în textul A.D. (de ex. 15 zile de la livrarea mărfurilor)
• Cf. Publicației 600, 21 de zile de la livrarea mărfurilor, în perioada de
valabilitate a A.D.
• Perioada de valabilitate a A.D: angajamentul băncii emitente de a
onora plata documentelor conforme din momentul emiterii A.D. până
la data expirării acestuia.
Avantajele utilizării acreditivelor pentru exportatori
1. Risc minim de neplată a mărfurilor livrate. Angajamentul de plată este
al unei bănci (banca emitentă), independent de cumpărător, a cărui situatie
financiară e mai putin cunoscută sau care se poate deteriora în timp.
2. Cumpărătorul nu poate revoca plata sub diferite pretexte.
Angajamentul de plată asumat de bancă este un angajament ferm de plată
şi este un contract independent de contractul comercial international, chiar
dacă în textul AD se face trimitere la acesta.
3. Dacă cumpărătorul doreşte modificarea sumei de plată, invocând de
ex.: calitatea mărfurilor primite, sau alte aspecte care nu se regăsesc în
conditiile din AD, el trebuie să abordeze această problemă pe cale
comercială, în măsura în care exportatorul a îndeplinit conditiile din AD. În
caz de litigiu el are o pozitie favorizată.
4. Derularea plăţii este promptă şi strict reglementată prin UCP ale CCI -
Paris.
5. Riscul de pierdere sau deteriorare a documentelor transmise pe canal
bancar este minim.
6. În măsura în care AD presupune utilizarea prin cambii trase la anumite
termene, exportatorul poate utiliza cambiile acceptate de bănci ca o
metodă de finantare a exportului prin scontarea sau, după caz,
forfetarea lor.
Dezavantajele plăţii prin AD pentru exportatori
Pozitia competitivă a exportatorului este diminuată deoarece:

• comisioanele şi spezele bancare sunt mai mari şi cad în sarcina


ordonatorului. Acest dezavantaj poate fi atenuat prin plata de catre
partener a unei parti din comisioane, cele din tara lui (fiecare în
tara lui);

• formalităţile de deschidere ale AD sunt mai complicate pentru


ordonator.

Formalismul AD poate să determine tergiversarea plăţii documentelor de


către bancă sau chiar refuz de plată.

Sumele de încasat prin AD sunt supuse riscului de curs valutar, care poate
fi acoperit prin operatiuni independente de mecanismul derulării AD,
cum ar fi: clauze contractuale, operatiuni la termen; hedging valutar;
contracte futures, optiuni pe valute etc.
Beneficiile acreditivului documentar

Pentru exportator: Pentru importator:


• Protecţia plăţii • O evidenţă documentară a livrării
• Încredere mai mare în banca la timp a mărfurilor
emitentă (banca importatorului) şi • Siguranţa că documentele corect
nu în importator întocmite şi cerute există
• O sursă rapidă de refinanţare • Plata diferată până în momentul în
care bunurile ajung efectiv în ţara
importatorului

47
TIPURI DE ACREDITIVE DOCUMENTARE
gardul de implicare modalitatea de stingere a
locul domicilierii: Clauze
al băncii emitente obligaţiei de plată

Acreditiv plǎtibil la Acreditivul cu clauza


Acreditiv domiciliat la vedere “at sight / by rosie
Acreditiv neconfirmat banca emitentă payment”

Acreditiv plǎtibil la Acreditiv cu plata


termen/la scadenţă “at diferata
maturity date / by def
Acreditiv domiciliat la payment”
Acreditiv back-to-back
banca avizatoare
Acreditiv plǎtibil contra
acceptării unei trate
Acreditiv transferabil
Acreditiv confirmat
Acreditiv domiciliat la o
terţă bancă Acreditiv plǎtibil prin Acreditiv revovling
negociere