Sunteți pe pagina 1din 4

SC “MILENAR 2000” SRL

Timisoara Calea Torontalului nr.32A


Telefon 0256227740; 0723988868
R.C.J 35/71/1999, C.U.I.11398867

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE CONTRACTANTE:
a) Domnul_______________________________________identificat prin
C.I. seria___nr___________eliberata de____________ la data de___________
nascut la____________avand CNP____________________________domiciliat
in________________str.__________________________________nr._____bl._
____ sc._____ et.____ ap.____ jud._________________________si
Doamna________________________________________identificata prin C.I.
seria___nr.___________eliberata de_______________la data de ____________
nascuta la____________avand CNP___________________________________
domiciliata in_________________________ str._________________________
nr._____ bl._____ sc._____ et.____ ap.____ jud.______________________
in calitate de LOCATORI (PROPRIETARI)
si
b) Domnul_______________________________________identificat prin
C.I. seria___nr___________eliberata de____________ la data de___________
nascut la____________avand CNP____________________________domiciliat
in________________str.__________________________________nr._____bl._
____ sc._____ et.____ ap.____ jud._________________________si
Doamna________________________________________identificata prin C.I.
seria___nr.___________eliberata de_______________la data de ____________
nascuta la____________avand CNP___________________________________
domiciliata in_________________________ str._________________________
nr._____ bl._____ sc._____ et.____ ap.____ jud.______________________
in calitate de LOCATARI (CHIRIASI)

a intervenit urmatorul contract de inchiriere:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Consta in inchirierea si exploatarea de catre partile contractante, a Imobilului
constind din apartament cu__________camere de la adresa ________________
str.______________________________________ nr.____ bl._____, sc ___,
et.___ ap._____ imobil inscris in cf.ind_______________________convertit
din cf________________ al localitatii Timisoara.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil cu incepere de la data de________________
pana la data de __________________Prelungirea duratei contractului se va face
prin acordul partilor, cu notificarea in scris a locatorilor de catre locatari, cu cel
putin______de zile inainte de expirarea contractului, pe o perioada de timp
stabilita de comun acord.

IV. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA


Chiria este de ________EURO/luna (_____________________________euro),
platibila in numerar pe baza de semnatura. Plata chiriei se va face lunar pana la
data limita de_______ a fiecarei luni pentru luna urmatoare.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1 Obligatiile locatorilor(proprietarilor):
a) Sa puna la dispozitia LOCATARILOR spatiul ce face obiectul prezentului
contract la data semnarii contractului si procesul verbal de predare primire.
b) Sa predea spatiul in conditii bune, utilizabil scopului inchirierii, disponibil
pentru ocuparea imediata, in conformitate cu scopul prezentei inchirieri.
c) Sa nu inregistreze la data preluarii de catre LOCATARI, a imobilului, nici un
debit rezultat din cheltuieli cu intretinerea, utilitati: apa, curent, etc..
d) Sa asigure LOCATARILOR, pe intreaga durata a prezentului contract,
folosinta utila si linistita a imobilului ce face obiectul prezentului contract.
e) LOCATORII se obliga ca la incetarea contractului de inchiriere sa returneze
LOCATARILOR garantia depusa de acestia in valoare de _______EURO
(_____________________________________euro), in conditiile in care aceasta
garantie nu este necesar a fi folosita de catre Locatori pentru achitarea
cheltuielilor restante ale Locatarilor sau eventualelor deteriorari interioare ale
imobilului sau dotarilor din apartament.

5.2 Obligatiile locatarilor (chiriasilor):


a) Sa plateasca chiria in cuantumul si in conditiile stabilite la pct. IV.
b) Sa achite cheltuielile lunare de intretinere privind apartamentul: apa, gunoi,
gaz, curent, CATV, internet, cheltuieli de la Asociatia de Proprietari.
c) Sa foloseasca in perioada locatiunii bunurile care constituie obiectul
prezentului contract, ca un posesor de buna credinta.
d) Sa suporte pe cheltuiala sa orice stricaciune, deteriorare a imobilului si
bunurilor care fac obiectul prezentului contract, produse din vina lor.
e) Sa protejeze imobilul inchiriat impotriva uzurparii tertilor si sa notifice
imediat Locatorii in legatura cu o astfel de uzurpare.
f) Sa restituie imobilul inchiriat in conditiile si starea in care l-au preluat.
g) Sa nu subinchirieze, cesioneze spatiul ce face obiectul prezentului contract,
fara acordul locatorilor.
h) Chiriasii pot face investitii in imobilul inchiriat doar cu acordul locatorilor,
participarea la investitii fiind stabilita de comun acord prin Act aditional.
i) Chiriasii sunt obligati sa anunte in scris proprietarilor cu cel putin 30 de zile
inainte de o eventuala reziliere a contractlui.
j) Sa permita LOCATORILOR accesul in spatiu, la data si ora stabilita de
comun acord pentru clarificarea unor probleme ( de ex: cerute de Administratia
blocului-Asociatia de Proprietari), in vederea asigurarii pe intreaga durata a
prezentului contract folosinta utila si linistita a imobilului si pentru a constata
buna intretinere a imobilului.
k) Sa plateasca Locatorilor, la data incheierii contractului de inchiriere, o
garantie, echivalentul chiriei pe o luna, respectiv suma de ________ EURO
(________________________________________euro), returnabila la incetarea
contractului de inchiriere in conditiile in care aceasta garantie nu este necesara a
fi folosita de catre Locatori pentru achitarea cheltuielilor restante ale Locatarilor
sau eventualelor deteriorari interioare ale imobilului sau dotarilor din
apartament.

VI. FOLOSIREA SPATIULUI


Locatarii au dreptul de folosinta exclusiva a spatiului pe durata inchirierii, in
conditiile sipulate in prezentul contract.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract inceteaza:
-prin acordul de vointa al partilor cu o notificare prealabila de 30 zile, in scris.
-prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care
LOCATARII nu si-au manifestat intentia de prelungire a contractlui (conform
pct.III al 2).
-la inregistrarea a 30 (treizeci) zile restante fata de scadentele obligatiilor de
plata ale LOCATARILOR (pct.5.2.a. si 5.2.b.), caz in care LOCATORII au
dreptul de evacuare a LOCATARILOR si a bunurilor acestora din spatiul
inchiriat, cu forte proprii, fara a-si asuma nici un fel de raspundere cu privire la
securitatea bunurilor sau eventuala lor degradare si fara vreo notificare
prealabila.

VIII. FORTA MAJORA


Forta majora, asa cum este definita si reglementata de legea romana, exonereaza
de raspundere partea ce o invoca, cu conditia anuntarii intr-un termen de 5(cinci)
zile de la producerea sa.

IX. LITIGII
Prezentul contract este guvernat de legea romana. Orice neintelegere, diferend,
disputa sau litigiu rezultand din sau in legatura cu prezentul contract si care nu
poate fi rezolvata in mod amiabil intr-un termen de decadere de 5 (cinci) zile
lucratoare, va fi supusa spre competenta solutionare instantelor de judecata din
Timisoara.

X. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului Contract se face numai prin Act aditional incheiat intre
partile contractante.
Prezentul contract impreuna cu anexele sale(procesul verbal de predare-primire)
care face parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice
intelegere verbala dintre aceste, anterioara sau ulterioara incheierii sale.
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si a fost
incheiat azi_________________, data semnarii sale, in 2 exemplare, pentru
fiecare parte cate unul, unul pentru locatari si unul pentru locatori, la
____________________________________, de catre MIRON FLORENTINA
VIOLETA, identiticata prin CI seria TM nr.489885 eliberata de politia Timisoara
la 02.09.2005, domiciliata in Timisoara str. Gheorghe Ostrogovich nr.14 bl.114
ap.13, avand CNP2650809057073, in calitate de reprezentant legal al agentiei
SC ,,MILENAR 2000’’ SRL.
S-a achitat azi si comisionul agentiei in valoare de______________________
conform facturii fiscale nr________ de catre chiriasi.
Subsemnatele parti, declaram ca inainte de semnarea actului, am citit
personal cuprinsul acestuia, constatand ca el corespunde vointei si conditiilor
stabilite de noi de comun de acord, drept pentru care semnam mai jos.

PROPRIETARI CHIRIASI