Sunteți pe pagina 1din 6

RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE

Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare


din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

FORMULAR 2. FORMULAR DE OFERTA

Denumirea Contractului: Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea R i


Numarul Contractului RA-SE-YB-CL06

Operator economic
.....................................................................................................
(denumirea/numele)

tre. S.C. ACET S.A. Suceava

Doamnelor/Domnilor,

1. Am examinat întreaga Documenta ie de Atribuire, incluzând Condi iile de Contract, Cerin ele
Angajatorului/Beneficiarului, Listele, Anexa la Ofert al turat precum i Actele Adi ionale i
Clarific rile la Documenta ia de Atribuire nr. ............. pentru a execu ia lucr rilor men ionate mai
sus. Am examinat, în eles i verificat aceste documente i ne-am asigurat c nu con in erori sau
alte lipsuri. Am acceptat prevederile acestora în întregimea lor, f rezerve sau restric ii din partea
noastr .
2. Subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......................................... (denumirea/numele
ofertantului), Ne oferim s proiect m, s execut m, s termin m, s punem în func iune Lucr rile,
remediem orice defec iune a acestora în conformitate cu aceast Ofert , care include toate
aceste documente i Propunerea, pentru suma global a Pre ului Contractului în valoare de
...................................(suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei), la care se adaug taxa
pe valoarea ad ugat în valoare de ................................ (suma în litere si în cifre)..
3. Garantam Costul de Operare anual maxim anual pentru .................................(denumirea
lucr rii) pe o perioad de 25 de ani, începând cu perioada de notificare a defectelor, în condi iile
descrise în Listele 1-7 din ofert , în valori constante raportate la data depunerii ofertei, la suma
de ……………LEI (suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei).
4. Garantam asigurarea serviciilor conform contractului precum si remedierea tuturor defectelor pe
durata Perioadei de Notificare a Defectelor care dureaza de la data primirii Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor pina la data primirii Procesului Verbal de Receptie Finala. Durata
va fi de minimum 12 luni. Conform conditiilor stipulate in contract perioada se poate extinde pina la
maximum 24 de luni
5. Ne angaj m ca, în cazul în care oferta noastr este stabilit câstig toare, s începem lucr rile
cât mai curând posibil dup primirea ordinului de începere si s termin m lucr rile în conformitate
cu graficul de executie anexat, în ..................................(perioada în litere si în cifre).
6. Ne angaj m s mentinem aceasta ofert valabil pentru o durat de ..............zile, (durata în
litere si cifre), respectiv pân la data de ..............(ziua/luna/anul), si ea va r mâne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptat oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
7. Pân la încheierea si semnarea contractului de achizitie public aceast ofert , împreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr , prin care oferta noastr este stabilit câstig toare, vor
constitui un contract angajant între noi.
8. Preciz m c :
|_| depunem ofert alternativ , ale c rei detalii sunt prezentate într-un formular de ofert separat,
marcat în mod clar "alternativ ";
|_| nu depunem ofert alternativ . (Se bifeaz optiunea corespunz toare.)
9. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastr este stabilit ca fiind câstig toare, s
constituim garantia de bun executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
10. Întelegem c nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai sc zut pret sau orice alt ofert
pe care o puteti primi.
Data __/__/____
................................, (semn tur ), în calitate de ...........................legal autorizat s semnez
oferta pentru si în numele .....................................................(denumirea operatorului economic)

3–1-5
RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE
Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare
din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

FORMULAR 3. FORMULAR ANEX LA OFERT

Denumirea Contractului: Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea R i


Numarul Contractului RA-SE-YB-CL06

Nr. crt. Sub-clauza Date


Conditiile
Contractului

Numele i adresa Autorit ii 1.1.2.2 & 1.3 S.C. ACET S.A.


Contractante/Beneficiarului Str. Mihai Eminescu nr.5
Suceava, cod postal 720283, jud. Suceava,
România
Tel. + 4 0230 206 315 / int. 216
Fax. + 4 0230 520 941
Numele i adresa 1.1.2.3 & 1.3 (de inserat)
Antreprenorului

Numele i adresa Inginerului 1.1.2.4 & 1.3 S.C. EPTISA ROMANIA SRL
Sos. Dudesti – Pantelimon nr. 42, corp A, etaj 5,
sector 3 Bucuresti
Tel. +4 021 301 14 70
Fax +4 021 301 14 80
19 de luni astfel:
Durata de Execu ie a Lucr rilor 1.1.3.3
Proiectare 3 luni;
Executie 14 luni;
Testare 2 luni
Perioada de Notificare a 1.1.3.7 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu înc 12
Defec iunilor luni pana la indeplinirea conditiilor contractuale si
cu respectarea plafoanelor costurilor de operare
garantate.

Sector 1.1.5.6 Lucr rile nu sunt împ ite în Sectoare

Sisteme de transmitere 1.3 Doar transmitere prin fax


electronic

Legea aplicabil 1.4 Legea român

Limba oficial a contractului 1.4 Româna

Limba de comunicare a 1.4 Româna


contractului

Data accesului pe antier 2.1 Data ordinului de incepere a lucrarilor

Valoarea Garan iei de Bun 4.2 10 % din Valoarea de Contract Acceptat

3–1-6
RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE
Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare
din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

Nr. crt. Sub-clauza Date


Conditiile
Contractului
Execu ie conform Acordului Contractual, în LEI

- In termen de max. 28 zile dup primirea Scrisorii


Prezentarea Garan iei de Bun de Acceptare
4.2
Execu ie
- înainte de semnarea Acordului Contractual

Durata de valabilitate a 4.2 Pân la momentul emiterii Procesului Verbal de


Garan iei de Bun Execu ie Recep ie Final la sfâr itul Perioadei de Notificare
a Defec iunilor

Perioada de identificare a erorilor, 5.1 56 de zile de la Data de Începere


gre elilor i neconcordan elor din
Cerin ele
Angajatorului/Beneficiarului

Programul de lucru 6.5 Luni ... Vineri


(Aprilie ... Octombrie) 07:00 - 19:00 i
(Noiembrie ... Martie) 08:00 – 17:00

Sâmb 08:00 - 14:00


FAZA DE PROIECTARE
Punctul de referinta nr. 1:
In termen de 28 de zile de la Data emiterii
ordinului de începere a lucrarilor:
- Tot personalul cheie al Antreprenorului este
mobilizat pe santier,
- Programul de executie al Antreprenorului este
depus conform prevederilor sub-clauzei 8.3,
Punctul de referinta nr. 2 este definit astfel
In maximum 2 luni de la data ordinului de
incepere a lucrarilor, proiectul tehnologic al statiei
de epurare conform Vol.2, cap A1, Sec. 1,
paragraf 1.6 va fi predat Inginerului ptr avizare.
Punctul de referinta nr. 3 este definit astfel
Puncte de referin ale In maximum 3 luni de la data ordinului de
8.6 incepere a lucrarilor Proiectul la nivel detalii de
progresului lucr rii
executie pentru statia de epurare Vatra Dornei
conform Vol.2, cap A1, Sec. 1, paragraf 1.6 vor fi
aprobate de catre Angajator/ Beneficiar respectiv
Inginer
Punctul de referinta nr. 4 este definit astfel:
In maximum 3 luni de la data ordinului de
incepere a lucrarilor documentatia pentru
obtinerea autorizatiei de constructie conform
legislatiei nationale in vigoare, va fi predata
Inginerului pentru avizare, in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire de catre
Angajator/Beneficiar

b.FAZA DE EXECUTIE

3–1-7
RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE
Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare
din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

Nr. crt. Sub-clauza Date


Conditiile
Contractului
Punctul de referinta nr. 5 este definit astfel
Lucrarile de executie trebuie sa inceapa In
maximum 1.5 luni de la data depunerii Proiectului
Tehnologic cu condi ia ca autorizatia de
constructie s fie emisa.
Alte 3 puncte de referinta inclusiv volumele de
lucrari ce urmeaza a fi executate pana la
termenele respective - se vor agrea de comun
acord de catre Antreprenor si Inginer în termen de
28 de zile de la depunerea Programului de
executie de catre Antreprenor.

0.1 % pe zi din Valoarea de Contract Acceptat in


cazul incare:
Penalitati pentru depasirea
- se depaseste data indicata la punctele de
datelor intermediare ale 8.6(c)
referinta;
punctelor de referint
- documentul predat nu este aprobat in termen de
Inginer si Angajator/Beneficiar

Daune provocate de întârzieri 8.7&14.15(b) 0,1% din Valoarea de Contract Acceptat


conform Acordului Contractual pentru fiecare zi
de întârziere

Valoarea maxim a daunelor 8.7 10% din Valoarea de Contract Acceptat conform
provocate de întârzieri Acordului Contractual

Procentul pentru cheltuielile 13.5.b.ii 8%


generale i profit

Formula ajustarii Pretului 13.8 Neaplicabil

Total plat în avans 14.2 10% din Pre ul Contractului conform Acordului
Contractual

Num rul i perioada tran elor 14.2 O singur tran

Moned i Procente 14.2 100% în LEI

Procentul de re ineri 14.3 10% din fiecare certificat interimar de plata

Limita Sumelor Re inute 14.3 5% din Valoarea de Contract Acceptat


Antreprenorul va prezenta inainte de semnarea
Echipamente si Materiale cu 14.5 (b)
contractului o lista cu principalele Echipamente si
plata la sosirea in santier
Materiale cu plata la sosirea pe Santier.
Autoritatea Contractanta, cu sprijinul Inginerului,
va decide care sunt echipamentele ce se vor
putea include in lista finala, care va deveni parte
din Contract.
Lista prezentata de catre Antreprenor este
informala si poate fi acceptata sau nu de catre

3–1-8
RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE
Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare
din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

Nr. crt. Sub-clauza Date


Conditiile
Contractului
Autoritatea Contractanta, plata la sosirea in
santier a echipamentelor si materialelor nefiind
obligatorie pentru Autoritatea Contractanta, decat
dupa acceptarea si includerea acesteia in
Contract.
Valoarea platii pentru Echipamente si Materiale
nu va depasi 70% din valoarea Listei de Preturi
corespunzatoare obiectului tehnologic caruia
acestea ii sunt asociate.
Antreprenorul va inainta impreuna cu Programul
de Lucrari si un Program de Livrare a
echipamantelor si materialelor pe santier, caruia ii
va atasa un grafic detaliat privind plata conform
procentelor stabilite prin sub-clauza 14.5 (b).

Echipamente i Materiale cu 14.5 ( c )


Nu se aplica
plata la sosirea pe antier

Valoarea minim a Certificatelor 14.6 Lunar, dar nu pentru valori sub 500.000 LEI
Interimare de Plat
50% in termen de 14 zile de la emiterea
Procesului Verbal de Receptie la Terminare.
Plata sumelor retinute 14.9
50% in termen de 14 zile de la emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finala.

Moneda în care se efectueaz 14.15 LEI


plata

Termenul de transmitere a
asigur rii:
18.1 a)14 zile dup Data de Începere
(a) dovada faptului ca
18.1 b)28 zile dup Data de Începere
asigurarile
au fost incheiate
(b) copii ale politelor

Valoarea maxim a deducerilor 18.2 (d) Neaplicabil


pentru Asigurarea riscurilor
Beneficiarului

Valoarea minim a asigur rii 18.3 2.000.000 Lei per eveniment, pentru un num r
ter ei p i nelimitat de evenimente

Valoarea minim a asigur rii 18.4


personalului

40.000 LEI

3–1-9
RA-SE-YB-CL06 DOCUMENTA IE DE ATRIBUIRE
Reabilitarea statiei de epurare Volumul 3: Modele de formulare
din aglomerarea R i Sec iunea 1: Formulare pentru întocmirea ofertei

Nr. crt. Sub-clauza Date


Conditiile
Contractului
în caz de deces
în caz de v ri corporale, 80.000 LEI
îmboln viri sau maladii

CAD va fi 20.2 Neaplicabil

Delegarea (dac nu se cade de 20.3 Neaplicabil


acord) trebuie f cut de

Reguli de Arbitraj 20.6 Neaplicabil

Limba Arbitrajului 20.6 Neaplicabil

Locul Arbitrajului 20.6 Neaplicabil

Decizia Comisiei de Adjudecare


20.7 Neaplicabil
a Disputelor

Perioada de Functionare a
Comisiei de Adjudecare a 20.8 Neaplicabil
Disputelor

Locul unde se va solutiona Instantele judecatoresti competente la sediul


20.9
litigiul sediul autoritatii contractante

Legislatia aplicabila in cazul


20.9 Legislatia din Romania
unui litigiu

Semnatura : …...............................................................................
(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului)
Data: …..................

3 – 1 - 10