Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă


întocmită azi...........................................

Subsemnatul …………………………………………………………, având funcţia de


………………………………………………………………………………., am procedat la
instruirea unui număr de .......lucratori zilieri de la S.C. AGRO SINCRAI S.R.L., conform
tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru desfasurarea
de activitati in baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional
desfasurate de zilieri în întreprindere/unitate în ziua:________________(se va completa data,
ziua, anul)
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
-Regulament intern de desfăşurare a cursului
-Căi de acces şi evacuare a sălii de curs
-Instrucţiuni de securitate a muncii la lucrările în birouri, corpuri administrative,
săli de curs
-Prevederile art. 15, 47-50 H.G. 1425/2006
-Tematică de instruire- procedura de anunţare şi acordare de prim ajutor în caz de
accidentare la locul de muncă

-legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de


zilieri
-Reguli de deplasare in unitate.
-Masuri ce se executa in caz de alarmare, pericol grav si iminent de accidentare
-Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala pe societate
-plan de prevenire si protectie pentru riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala.
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati cu caracter
ocazional desfasurate de zilieri
Prezenta fişă de instructaj se va păstra Anexa la Registrul de evidenta a zilierilor.Lunar se
va arhiva

Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea


SZABO LASZLO

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa
de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm
întocmai.

Nr.crt. Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

INTOCMIT
Semnătura celui care a efectuat instruirea
SZABO LASZLO