Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.03.2018
Clasa: a IV-a A
Școala Gimnazială ,,Nicu Albu” Piatra-Neamț
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: MATEMATICĂ
Subiectul lecției: Unghiuri
Tipul lecţiei: Predare ȋnvățare
Unitatea de invățare: Elemente de geometrie

Competențe generale și specifice:

1.Identificarea unor relații/regularități din mediul apropiat


1.1. Explicarea unor modele / regularități, pentru crearea de raționamente
1.2. Generarea unor modele repetitive / regularități
3.Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate in mediul apropiat
3.1 Localizarea unor obiecte în spațiu și a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2 Explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte
5. Rezolvarea de probleme în situații familiare
5.1.Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu
raționamente diverse

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


5.2. Organizarea datelor în tabele și reprezentarea lor grafică.
Obiective operaţionale:
- să recunoască elemetele de geometrie, denumindu-le;
- să recunoască figurile geometrice plane, denumindu-le;
- să construiască elemente şi figuri geometrice;
- să aplice cunoştinţe elementare de geometrie în rezolvarea de exerciţii şi probleme.

RESURSE:

A) Metodologice: a) strategia didactică: mixtă


b) metode şi procedee: de comunicare orală / scrisă: conversaţia, instructajul verbal, jocul didactic,
exerciţiul, exemplul, munca independentă, algoritmizarea;

c) mijloace didactice: manual, caiete, fişe de lucru, planşe didactice, videoproiector, instrumente de
geometrie, cubul ;

d) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe

B) Temporale: durata lecţiei: 50 minute;


C) Umane: colectiv 28 elevi, cadrul didactic;
Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.

D) Bibliografice:
1. Curriculum National. Programe şcolare pentru clasa a IV-a, aprobata prin OMEN 5003/02.12.2014
2. Neculae Dinuţă, Metodica predării matematicii la clasele I-IV,
EdituraUniversităţii din Piteşti, 2007;
3. Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu - Manual de matematică pentru clasa a IV-a – Editura Aramis, Bucureşti, 2016
4. Rebusuri şcolare pentru clasele I-IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004
5. Maria Gardin, Florin Gardin, Daniela Berechet, Florian Berechet - Matematică, culegere de exerciţii, probleme şi teste –
Editura Paralela 45, Piteşti , 2009
6. Aurelia Arghirescu, Florica Ancuţă – Matematică, Exerciţii şi probleme Editura Carminis , Piteşti , 2008

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


www.didactic.ro

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse


Evaluare
Etapele lecţiei O Materia-
b. le Procedu- Organiza
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
o rale -torice
p.
1.Moment Elevii sunt organizaţi în trei
organizatoric. echipe: gr. I – Punctul, gr.II – Linia, gr. III – Se pregătesc pentru explicaţia individual
2 min. Semidreapta. lecţie.
Fiecare membru al echipei are jocul
instrumentele de geometrie şi caietul pe
masă.
Primesc câte un pătrat roşu si un triunghi
albastru şi li se explica semnificaţia lor.
Pătratul roşu = atenţie, implicare şi disciplină;
Triunghiul albastru= neatenţie, apatie,
indisciplină;
Elevii sunt îndemnaţi să renunţe la
figura geometrică care indică cum nu doresc
să fie în desfăşurarea orei.
2.Verificarea Verific tema pentru acasă cantitativ, în . Caietele Individual Aprecieri
temei şi timp ce elevii vor rezolva fişa de muncă Elevii rezolvă fişa de elevilor verbale
reactualizarea independentă.( Anexa nr. 1 ) muncă exerciţiul Frontal
cunostinţelor Verific prin citirea rezultatelor, independentă.
5min. activitatea independenta videopro-
Reactualizez cunoştinţele elevilor cu iector

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


ajutorul videoproiectorului, vizionam prima Elevii recunosc
parte din materialul „Introducere în elemente elementele de
de geometrie.” geometrie
prezentate.
3. Captarea Captarea atenţiei elevilor o voi realiza Elevii vor numi
atenţiei recitând o poezie şi desenând ceea ce imaginea rezultată :
3min. indică poezia : un pitic . frontal
Dintr-un cerc mai mic
Fac capul unui pitic.
Din triunghi îi fac coif, Explicatia
Şi îl decorez frumos.
Fac un dreptunghi mai mare,
Gata corpul, ca oricare.
Braţe şi picioare două,
Din dreptunghiuri,câte două.
Două cerculeţe ,mâini,
Din triunghiuri papucei,
Să poată alerga cu ei .
Anunţ elevii că vom învăța despre
4.Anunţarea elementele de geometrie și anume conversatia frontal
temei UNGHIURI. Recepţionează titlul planşă
şi a Întreaga lecţie o vom desfăşura sub forma lecţiei şi obiectivele. joc
obiectivelor unui joc didactic: “În Ţara lui Geometrilă -
explicatia
2min. Împărat”.
Fiecare echipă va trebui să rezolve Scriu data şi titlul
sarcinile întâlnite în cale drept “obstacole” lecţiei în caiete.
pentru a ajunge la porţile palatului lui
Geometrilă – Împărat.
Scriu titlul lecţiei la tablă
5. Dirijarea Desenez trei unghiuri diferite pe tablă și le
învățării notez:
15 min. - Unghi drept, Scriu toate
- Unghi ascuțit informatiile de pe
- Unghi optuz tablă și desenele pe
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
Scriu descrierea fiecărei componente (vârf, caiete.
laturile, deschiderea unghiului).
Scriu definiția – un unghi este format din
două laturi semidrepte care pornesc din
același punct.
Cu ajutorul echerului vom observa
deschiderea unghiurilor desenate și sub
fiecare cum se numește.
- Unghiurile ascuțite au deschizătura
mai mică decât a unghiului drept.
- Unghiurile optuze au deschiderea mai
mare decât a unghiului drept.
Observăm și desenele din manual, apoi
vizionam partea a doua a PPT-ului în care ne
sunt prezentate formarea unghiurilor cu
ajutorul a două drepte.
6. Obţinerea Fiecare echipă îşi trimite câte un
performan- reprezentant la tablă , care va extrage un plic Aprecieri
ţelor cu sarcinile Împăratului Geometrilă . În plic Elevii rezolvă pe rând verbale
5min. se află câte o cheiţă. exerciţiile. exerciţiul
Pentru rezolvarea corectă a fiecărei sarcini, Plicurile Pe grupe
echipa va primi “o cheie”, ce conţine o literă. cu
Cu cât vor aduna mai multe “chei”, cu atât sarcinile
vor fi mai aproape de palat şi li se va permite de lucru
intrarea.
exerciţiul
( Anexa nr.2 )
7. Evaluare Pentru a demonstra cât de bine v-aţi Rezolvă sarcinile. Fişe de Explicaţia, Probă
10 min. însuşit cunoştinţele aveţi de completat o fişă lucru Fişa de scrisă
de evaluare. (Anexa nr.3 ) lucru individual

8. Aprecieri Fac aprecieri asupra desfăşurării


asupra activităţii şi a participării elevilor. Se Frontal Apreciere
activitatii însumează “cheile” adunate ( 10 bucăţi), pe Ascultă a
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
5 min. care le vor ordona astfel încât să obţină verbală
cuvântul “Felicitări”
Notez elevii care au participat activ la lecţie.
9.Tema pentru Tema pentru acasă : Ex.1, 2, 3, 4, 5, 6/22 Notează pe caiete
acasă (manual) tema pentru acasă. manualul conversaţia frontal
3 min.

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


ANEXA NR . 1

Fişă de muncă independentă

1. Scrie în tabel litera corespunzătoare fiecărei forme plane :

a)
Denumire Litera
b)
Dreaptă
c) Linie frântă
Semidreapta
d) Linie curbă
Segment de dreaptă
e) Drepte perpendiculare
Poligon
f) Drepte paralele

g)

h)

2. Continuă fiecare din desenele următoare pentru a obţine :

a) un triunghi b) dreptunghi c) un romb

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


ANEXA NR . 2

SARCINI DE LUCRU

1.Desenează:
-un segment de dreaptă
-o semidreaptă.

2.Desenează două drepte paralele în poziţie :


a) orizontală
b) verticală

3.Trasează o dreaptă paralelă cu dreapta dată:

(d)

4.Unghiul AOB este : a) ascuţit ; b) drept ; c) obtuz :

5.Observă, apoi completează: A B


 AB este paralelă cu ….; DA este paralelă cu …...;
 AC şi DB sunt ....................................;
 AB = ...... = ........ = ......... . D C

6. a) Folosind o riglă gradată constuiți două segmente AB și CD care să aibă lungimea


de 4 cm.
b) Desenați, o dreapta în poziție orizontală și o dreaptă în poziție verticală.

7. Utilizând echerul stabiliți ce fel de unghiuri am desenat în fiecare caz:

a) b) c) d)

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


8. În desenul alăturat colorează:
a) cu albastru segmentul AB, segmentul CD, semidreapta AF
b) cu roșu segmentul ED, semidreapta EF, dreapta AD
c) cu galben punctul în care dreapta AB intersectează dreapta DC, punctul în care se
intersectează dreptele AD și BC

C
D
A G
E
F

9. Trasează, folosind rigla, câte o dreaptă care trece prin punctele:


a) A și B, b) A și C, c) C și D, d) D și E

D.
B.

A.
E.

C.

10. Desenați:
a) un punct A, b) un segment BC, c) o dreaptă d , d) o dreaptă EF, e) o semidreaptă GH,
f) un segment MN de 5 cm, g) un segment PQ de trei ori mai lung decât segmentul ST,
h) un segment OV cu 2 cm mai lung decât segmentul LI.

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


ANEXA NR . 3

Fişă de evaluare

1. Desenează un punct A. Trasează din acest punct 3 semidrepte. Câte unghiuri se


formează?
2. Desenează două segmente orizontale şi paralele între ele, astfel: unul de 8 cm, altul
de 5 cm, iar distanţa dintre ele să fie de 3 cm.
3. Desenează şi tu, apoi încercuieşte litera care reprezintă un unghi drept:

a b c

4. Desenează, folosind rigla şi echerul, două drepte:


- perpendiculare;
- paralele oblice;

5. Câte unghiuri drepte conţine desenul următor?

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela