Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Anișoreac Ana


Data: 06. 11. 2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Poienile de Sub Munte”
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Biserica, locaș de închinare
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1- să recunoască dispunerea picturii bisericeşti, în urma prezentărilor, numid cel puţin două caracteristici;
O2- să explice dispunerea icoanelor pe iconostas, în urma prezentărilor, numind cel puţin două icoane reprezentative;
O3- să aprecieze importnaţa picturii bisericeşti, numidu-I cel puţin o funcţie;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini religioase/icoane, fişe de lucru, planșa didactică, caiet special.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VIII-a

2.Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi,1998
3. Şebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001

1
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei op. (min) procedee învăţământ organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1 -Salutul
organizatoric -Rugăciunea
-Notarea absenţelor
-Pregătire pentru începerea orei
2. Verificarea 8 Profesorul verifica oral lectia precedenta. Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor - Ce este sfânta Liturghie? Conversaţia frontală verbale
însuşite
- Unde se tine Sfânta Liturghie?

- Ce este Biserica?
3. Pregătirea 1 Vom învăţa astazi despre forma bisericii, pictura Explicaţia Activitate
elevilor pentru bisericească, despre cum e ea dispusă în biserică, frontală
receptarea despre pictarea iconostasului şi vom vedea cât de
noilor pregnantă este funcţia didactică a picturii bisericeşti.
cunoştinţe și Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.
anunţarea Se precizeaza obiectivele operaţionale.
titlului şi a
obiectivelor
lecţiei

4. Comunicarea/ 20 Profesoul parcurge cu elevii material pregătit în Activitate Aprecieri


însuşirea noilor manual despre Pictura Bisericească. individuală Verbale
cunoştinţe Conversaţia
 Icoana este mijloc de întâlnire cu Dumnezeu
şi cu sfinţii.
 Prin sfinţire, icoana primeşte har şi putere. Explicaţia
 Pictura bisericească este un auxiliar preţios Activitate
al Sfintei Scripturi. frontală
 Bisericile Ortodoxe sunt zugrăvite după o
anumită rânduială, în funcţie de arhitectura bisericii,

2
destinaţia şi semnificaţia ei.
 Există un program, tipic iconografic care
alcătuieşte un ansamblu logic şi unitar.
ALTARUL
 Este partea cea mai tainică şi mai sfântă a
locaşului de cult, este locul Jertfei Sfintei Liturghii.
 În locul central deasupra Sfintei Mese se
zugrăveşte chipul Maicii Domnului, care tronează la
hotarul dintre cer şi pământ, ca mijlocitoare între
Dumnezeu şi oameni.
 Este înfăţişată ca Împărăteasă sau ca
Rugătoare cu Pruncul Iisus pe genunchi, înconjurată
de îngeri şi sfinţi. Argumen-
Pe pereţii altarului sunt zugrăvite scenele: Tarea Activitate Aprecieri
 Liturghia Îngerească; frontală verbale
 Împărtăşirea Apostolilor sau Cina cea de
Taină; Explicaţia

Mari ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Explicaţia


Grigorie Dialogul, Sfântul Ioan Gură de Aur şi
Sfântul Arhidiacon Ştefan. Observarea
dirijată
ICONOSTASUL Activitate
 Este zidul sau peretele acoperit de icoane, frontală
care desparte altarul de naos.
 Are trei uşi, cele centrale numindu-se uşi
împărăteşti iar cele laterale, diaconeşti sau îngereşti. Aprecieri
 Partea de sus a iconostasului are 3 rânduri Explicaţia verbale
orizontale de câte 13 icoane. Activitate
 În primul rând sunt reprezentate praznicele individuală
împărăteşti, cu Cina cea de Taină în mijloc.
 Pe al doilea rând sunt reprezentaţi cei 12
Apostoli, având în mijloc icoana Mântuitorului.
 În ultimul rând sunt zugrăviţi 12 dintre
proorocii Vechiului Testament, având in mijloc
icoana Maicii Domnului.
 Deasupra iconostasului, în mijloc, se înalţă
crucea.
 Iconostasul pune în faţa noastră o
recapitulare a istoriei mântuirii.

3
• Pe uşile împărăteşti se pictează de obicei
scena Bunei Vestiri iar pe cele laterale, Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil.
NAOSUL
 Este partea centrală a Bisericii Ortodoxe.
 În cupola din Naos (turla cea mare), sunt
zugrăviţi locuitorii cerului: Dumnezeu Pantocrator,
înconjurat de serafimi şi heruvimi, cei 12 Apostoli,
prooroci, iar la baza turlei cei 4 evanghelişti, în
fiecare colţ pe pandantivi.
 Pereţii laterali ai naosului sunt zugrăviţi cu
scene care ilustrează sărbătorile mari ale Ortodoxiei,
sfinţii martiri, sfinţi militari, sfinţi călugări, marii
pustnici.
PRONAOSUL

 Este partea de intrare in Biserică, care în


vechime era separată de naos printr-un zid cu uşi de
comunicare. Aici stăteau odinioară catehumenii.
 Pe bolţi se zugrăveşte scena numită TOATĂ
SUFLAREA (un cer în mijlocul căruia tronează
Hristos înconjurat de îngeri şi sfinţi).
 Pereţii sunt pictaţi cu scene din viaţa şi
pătimirea sfinţilor mucenici.
Pictura Exterioara

 Pridvorul Bisericii este ocupat de Scena


celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos sau a
Judecăţii de apoi şi tema Vămile Văzduhului.
 Pictura exterioară se face de obicei în şiruri
de panouri sau medalioane rotunde aşezate imediat
sub streaşina bisericii. În aceste panouri sunt
reprezentate chipuri şi scene din Vechiul Testament,
vieţile sfinţilor, evenimente din istoria bisericii etc.

5. Fixarea şi O1 10 Cum sunt dispuse picturile in Biserică? Conversaţia Activitate Aprecieri


sistemati- O2 Argumentarea frontală verbale
zarea O3 Ce este reprezentat pe iconostas?
cunoştinţelor

4
Ce funcţie are pictura bisericească?
6. Asocierea, O 6 Pentru consolidare profesorul cere elevilor să rezolve Exerciţiul
generalizarea câteva exercitii din carte.
aplicarea
Caiet Activitate Aprecieri
frontală verbale
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale, privind implicarea Activitate
activităţii elevilor în predarea noilor cunoştinţe. frontală
elevilor

8. Incheierea 1 -Rugăciunea
activităţii -Salutul