Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Aprobat,
PRIMAR

FIŞA POSTULUI

I. IDENTIFICAREA POSTULUI
1. Numele şi prenumele titularului:
2. Denumirea postului: asistent social;
3. Departamentul / locaţia:
4. Nivelul postului: de execuţie
a) conducere/ coordonare:
b) execuţie: specialist
5. Relaţiile:
a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat faţă de directorul
executiv al Directiei de Asistenta Sociala;
b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală): colaborează cu întreg personalul
instituţiei;
c) Reprezentare (colaborare, consultanţă):

II. SPECIFICAŢIILE POSTULUI


1. Nivelul de studii: studii superioare;
2. Calificările/ specializările necesare: în cadrul programelor de formare specializată şi
perfecţionare în domeniul asistenţei sociale, în concordanţă cu categoria de beneficiari ai
serviciilor sociale şi în concordanţă cu categoria de persoane cu care interacţionează pe
parcursul activităţii (alţi profesionişti, părinţi, studenţi, voluntari, etc.), perfecţionări
realizate în vederea menţinerii competenţei pe post.
3. Competenţele postului:
 Cunoaşte metodele şi tehnicile de intervenţie specifice şi legislaţia în domeniul
protectiei sociale;
 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
 Adaptabilitate, flexibilitate, rezistenţă la stres, capacitatea de a rezolva probleme
şi competenţă în asumarea responsabilităţii;
 Capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm, responsabilitate,
abilităţi de comunicare interpersonală, deschidere, receptivitate la nou;
 Motivaţie puternică pentru munca cu persoane adulte cu handicap;
 Capacitate ridicată de adaptare la cerinţele postului şi interes pentru perfecţionare
permanentă.
4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) –

III. DESCRIEREA POSTULUI

1. Scopul general al postului:


Asigurarea protectiei sociale a persoanelor;
2. Obiectivele postului:

1. sprijină includerea nevoilor persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora


în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare locală;
2. asigură accesul liber, egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în

1
conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora,
3. încurajează educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii
vieţi;
4. efectuează servicii de consiliere şi informare a persoanelor cu dizabilitate sau
a familiilor acestora;
5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii publice în
vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilitate în instituţii specializate
(spitale, instituţii de recuperare, centre de zi, etc.) ;
6. întocmește anchete sociale în vederea angajării, menţinerii sau încetării
contractului de muncă al asistentului personal, pentru persoanele cu handicap
grav dar și în vederea completării dosarului pentru obținerea gradului de
handicap;
7. identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau
beneficii pentru persoanele cu dizabilităţi;
8. monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de a implementa planul de
recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de
servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
9. monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea
administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora,
asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi a informaţiilor relevante;
10. monitorizează prestarea, pentru persoana cu handicap grav, a tuturor
activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu
asistenţii personali, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu
handicap grav;
11. asigură promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu handicap
încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi în special
pentru comunitate;
12. contribuie la diversificarea şi susţinerea diferitelor servicii sociale,
respectiv consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, menținerea
legăturii cu medicul de familie și medicul specialist în vederea monitorizării
medicale a persoanei cu handicap
13. monitorizează semestrial sau la nevoie activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, verifică semestrial sau la nevoie persoanele cu
handicap grav care beneficiază de indemnizația lunară de la Primăria
Municipiului................, precum şi modul în care sunt respectate drepturile
persoanelor aflate în îngrijire şi supraveghere- în vederea acordării dreptului la
beneficii sau încetării acestuia.
14. monitorizează şi controlează activitatea asistentului personal cu scopul :
  a) de a proteja şi asigura exercitării deplină şi în condiţii de egalitate a
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către persoanele cu
dizabilităţi aflate în îngrijirea şi protecţia asistentului personal;
  b) de a asigura satisfacţia beneficiarilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii
activităţii desfăşurate de asistentul personal;

2
  c) evaluarea eventualelor riscuri privind îngrijirea şi protecţia beneficiarilor,
prin constatarea disfuncţionalităţilor, analiza şi luarea de măsuri corective, după
caz;
15. ascultă și consemnează opinia persoanei cu handicap grav- obligatoriu pe
parcursul procesului de monitorizare şi control.
16. întocmește raportul semestrial privind asigurarea îngrijirii şi protecţiei
adulţilor cu handicap grav de către asistentul personal- pentru semestrul anterior,
17. înaintează raportul semestrial Consiliului local al
Municipiului...................., semestrial- conform legii dar și directorului în
vederea întocmirii evaluării asistenților personali
18. răspunde de pregătirea continuă în domeniul asistenței sociale prin studiu
individual și prin participare la cursuri de perfecționare/ specializări,
seminarii, sesiuni de formare etc.
19. raspunde de legalitatea actelor pe care le întocmește
20. alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei

4. Descrierea responsabilităţilor postului:


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea :
 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei
precum şi cu beneficiarii şi colaboratorii din afara instituţiei;
 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate în lucrul cu asistatul cu
nevoi sociale sau speciale;
b) Faţă de echipamentul din dotare :
 Respectă normele de funcţionare şi utilizare prevăzute pentru echipamentele
folosite;
 Asigură menţinerea şi utilizarea în condiţii adecvate a obiectelor/bunurilor
existente în instituţie;
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 Răspunde de dezvoltarea şi amenajarea cabinetului de asistenţă socială;
c) Privind securitatea şi sănătatea muncii:
 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi
recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
activităţii;
d) Privind regulamentele / procedurile de lucru:
 Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa:
misiunea instituţiei, ROF, , Codul etic şi procedurile de lucru specifice;
 Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;
 Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile
deontologice;
5. Condiţiile de lucru ale postului :
a) Programul de lucru: 8h/zi, 40 de ore pe săptămână;

3
b) Condiţiile materiale (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă
obligatorie, după caz) : muncă de teren, deplasări ocazionate de specificul
activităţilor derulate, delegaţii, schimburi de experienţă în interes de serviciu.
6. Indicatori de performanţă (SSC):
 Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;

7. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual

Intocmit:
Nume si prenume:
Functia publica: director executiv
Semnatura:
Data intocmirii:

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:


Semnatura:
Data: