Sunteți pe pagina 1din 1

CONSULATUL GENERAL AL/AMBASADA Tel: ...

Fax: ...
ROMÂNIEI
LA______________________________  E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Pagină de internet:
Servicii consulare: www.econsulat.ro


Nr.:____________
Data:_________________

Dată în faţa mea,


consul,
__________________
azi, _____________
_________________
(semnătura)

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnații, tatăl ________________________, cetăţean _____________, domiciliat în


_____________________________________________, titularul codului numeric personal
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, identificat prin ___________ cu seria ____ nr. ________,
eliberat/ă de către _______ la data de ___.___.______, valabil/ă până la data de ___.___.______, și
mama _________________________________, cetăţean _____________, domiciliată în
_____________________________________, titulara codului numeric personal
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, identificată prin ___________ cu seria _______ nr.
_________, eliberat/ă de către _______ la data de ___.___.______, valabil/ă până la data de
___.___.______, declarăm prin prezenta în mod expres, în calitate de părinți ai minorului / minorei
__________________________________, născut/ă la data de ___.___.____, în
______________________, țara _______________________, titularul/a codului numeric personal
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, că suntem de acord cu eliberarea unui paşaport simplu
electronic / temporar / titlu de călătorie pentru copil, cu stabilirea domiciliului acestuia la tată/mamă, în
statul ____________, la adresa ____________________________
_______________________________________________.

Locul: _____________
Data: ___.___.______
Semnături declaranți:
1. ______________
2. ______________

S-ar putea să vă placă și