Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE ADUCERE LACOTA

CAROSABILULUI

A CAMINELOR AFERENTE

RETELEI DE APA SI CANALIZARE DE PE


'

STRADA P A en
~ ~) UNITATEA ADMINISTRATIVTERITORIALA ~ J_;\~~~NZ
~ -~ M U N I C I P I U L M 0 I N E ~ T I ~-- : '
i.W.~ ~ Str_ Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
A A P\{l 11"""" j,... Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Cit.,.!• , ,
i V"M'..l V \(2':)1 (
~ J'
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
WWW.m0inesti.r0
IS090Mou;oMs/JA;:::;,~;,~:;
IS014001'ROU/EMSIJAS·C000610147
l'<::o·"'·""'~' \'n.,nk ~"~'":.>c"' \<>":>""'" ;c.~'"""'' v,.,,,,:•
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS • C 0005/0149

SERVJCIUL INVESTITII, RECEPTII, DERULARI CONTRACTE


' '

CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE ADUCERE LACOTA CAROSABILULUI A CAMINELOR
AFERENTE RETELEI DE APA SI CANALIZARE DE PE STRADA PACII

Cap. 1 Prevederi Generale:


Prezentul caiet de sarcini se aplici:i pentru ridicarea Ia cota carosabilului a caminelor
aferente retelelor de apa ~i canalizare de pe strada Pacii, care nu au fost cuprinse 1n Proiectul
NR. 5/20141ntocmit de SC ,,AD & MS PROCONS" SRL BACAU.
Prezentul Caiet de Sarcini va cuprinde conditiile tehnice ~i de calitate pe care tre buie sa
le mdeplineasca lucrarile ~i materialele puse 1n opera.

l.l.Situatia existenta:
S-au fmalizat lucrarile de construqii Ia obiectivul ,Reabilitare strada Pacii, municipiul
Moine~ti, jud. Bacau", al ciirui beneficiar este UAT Moine~ti.
intrucat Proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului ,Reabilitare strada Pacii,
municipiul Moine~ti, jud. Bacau" a fost lntocmit anterior realiziirii proiectului ,,Extinderea ~i
reabilitarea infrastructurii de apa ~i apa uzata In judetul Bacau, C.L 2 si C.L 4" a! ciirui
beneficiar este Compania Regionala de Apa Bacau, 1n cadrul obiectului ,Lucrari conexe" din
proiectul de reabilitare a strazii nu au fost cuprinse decat 36 de camine de ridicat la cota
carosabilului, fata de cele 186 camine execntate.
Prin dispozitia de ~antier nr. 3 s-a suplimentat numarul de camine de ridicat la cota, astfel
!neat antreprenorul lucrarii de reabilitare a strazii a ridicat Ia cota carosabilului un numiir de 94
de camine de camine de apa ~i canalizare.
Avand 1n vedere necesitatea punerii In funqie a retelei de apii/canal de pe strada Pacii este
necesara ridicarea Ia cota carosabilului a tuturor caminelor de bransament si de vizitare de apa ~i
de canalizare.

1
1.2.Situa!ia propusii

Intrucat cotractul de Iucrari ~i propunerea financiara (inclusiv dispozi(iile de ~antier) aferente


obiectivului ,Reabilitare strada Pacii, municipiul Moine~ti, jud. Bacau" incheiat intre UAT Moine~ti ~i
SC ,PHOENIX TRANSBAC" SA nu a cuprins dedit ridicarea !a cota a 94 de camine pentru punerea
in functie a re(elelor de apa ~i canalizare de pe strada Pacii este necesara ridicarea !a cota carosabilului
a celor 92 de camine care nu au putut fi ridicate !a cota carosabilului in cadrul proiectului de reabilitare
a strazii Pacii. La acestea se adauga 8 camine existente pe amplasamentul strazii Pacii, care nu sunt
cuprinse in planurile post executie a proiectului ,Extinderea ~i reabilitarea infrastructurii de apa ~i apa
uzata injude(ul Bacau, C.L 2 si C.L 4".
Deci numarul total a! caminelor ce trebuie aduse !a cota carosabilului este de 100 bucii!i.
Lucrarile de ridicare !a cota carosabilului se vor executa dupa aceea~i telmologie ~i se vor
utiliza acela~i materiale care au fost prevazute prin Proiectul nr. 5/2014 - ,Reabilitare strada Pacii,
municipiul Moine~ti, jud. Baciiu" intocmit de SC ,AD & MS PROCONS" SRL BACAU.
Se vor folosi ansamble capac cu ramii carosabile cu diametrul exterior de 720 111111 din
material compozit
In cele ce urmeaza se vor face precizari privind ordinea executarii lucrarilor:
1. Identificarea pozitiilor pentru:
- caminele de racord !a reteaua de apa ~i a robinetelor de concesie care nu au fost ridicate !a
cota carosabilului;
- caminele de racord !a reteaua de canalizare care nu au fost ridicate !a cota carosabilului;
- identificarea robinete1or de concesie care nu au fost ridicate !a cota carosabilului odata cu
caminele de racord apa;
- caminele de vizitare pentru re(elele de apii/canal,
Identificarea pozitiilor tuturor caminelor ce urmeaza a fi ridicate !a cota carosabilului se va face
in baza Planurilor post execu(ie transmise de SC CRAB SA, in prezen(a reprezentan(ilor Companiei
Regionale de Apa Bacau, a SC Hidroconstruqia SA ~i se va intocmi un proces verbal.
2. Spargerea ~i desfacerea betonului asfaltic cu grosimea de 10 em ~i a dalei din beton de ciment
cu grosimea de 20 em
3. Demontarea ramelor ~i capacelor din material compozit
4. Montarea cofrajelor in eleva(ia caminelor
5. Montarea annaturilor din OB 37 0 6 ~i PC 0 8 mm- conform Detaliu1ui- Plan~a DC, Proiect
nr. 5/2014 ( anexata prezentului caiet de sarcini)
6. Tumarea betonnlui de ciment C25/30 !a peretii din beton ai caminelor
7. A~ezarea !a cot a a ansamblului capac cu rama recuperate, daca nu s-au distrus in timpul
procesului de demontare, san a celor noi achizitionate, in cazul in care acestea s-au distrus in
procesul de demontare;
8. Ridicarea !a cota a robinetelor de concesie se poate executa in acela~i mod cu aducerea !a cota a
capacelor rasuflatorilor de gaz me tan, conform plan~ei DG Proiect nr. 5/2014 ( anexata
prezentului caiet de sarcini)
9. Injurul capacelor se va completa cu beton asfa1tic BAPC161n grosime de 10 em.
Nota: pe parcursul execu!iei se vor inventaria capacele cu ramii demontate, se va stabili
care pot fi recuperate ~i care sunt complet deteriorarate ~i se va intocmi un proces verbal
referitor Ia starea tehnicii a ansamblelor capac cu ramii demontate
2
Cap. 2. Organizarea execufiei:
Decaparea straturilor de mixturi asfaltice §i a betonului de ciment din jurul capacelor ce
urmeaza a fi ridicate-la cota se va face e§alonat, pe tronsoane de drum, astfelincii.t intervalul de
timp 1n care portiunea de strada sa fie necirculabi!a sa fie ciit mai scurt timp posibil.
Materialele necesare executiei se vor aduce pe §aJltier numai pe masura punerii lor Ill
opera, astfelinciit sa nu fie stiinjenit confortul riveranilor timp Indelungat.
Locurile 1n care exist a rise de co liziune se vor semnaliza cu panouri de serm1alizare,
indicatoare, benzi colorate, etc.

Cap. 3. Miisuri de protecfie a muncii ~i paza contra incendiilor:


Constructorul va adopta solutii de execu(ie confonn prevederilor legale privmd secnritatea
§i sanatatea In mnnca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare
§ide m1bolnavire profesionala a lncratorilor.
Prezentul caiet de sarcini nu cnprinde nimic din ceea ce ar necesita utilizarea de
proceduri sau materiale periculoase pentru secnritate ~i sanatate.
Nu se va mcepe nicio activitate pe ~antier piina nu sunt verificate toatecondi(iile de respectare a
normelor de tebnica securita(ii muncii

Cap. 4. Controlul calitiitii lucriirilor:


a) Beneficiarului, care are dubla calitate de investitor ~i administrator Ii revin
nrmatoarele obligatii In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind ca1itatea Ill
construc(ii,:
Asigurarea verificarii execu(iei corecte a lucrari1or prin responsabi1u1 de lucrare;
Ac(ionare 1n vederea solutionarii neconformitati1or, a defectelor aparute pe parcursul
execu(iei lucrarii;
Asigurarea recep(iei lucrarilor pe faze determinante §i Ia terminarea lucrarilor §i Ia
expirarea perioadei de garantie;
Intocmirea car(ii tehnice a constructiei, pastrarea ~i completetarea Ia zi a acesteia;
Asigurarea urmaririi comportarii In tinmp a construqiei
b) executantului, i'n conformitate cu prevederile Legii 1011995, Ii revin urmatoarele
obliga(ii:
Sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconfonnita(i ~i neconcordante din
caietul de sarcini, In vederea solu(ionarii;
Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerin(elor printr-un system propriu de
calitate ;
Convocarea factorilor care trebuie sa participe Ia verificarea lucrarilor ajunse i'n faze
determinante ale execu(iei ~i asigurarea condi(iilor necesare efecuarii acestora 1n
scopul ob(inerii acordului de continuare a lucrarilor;
Solu(ionarea neconformita(ilor de comun accord cu beneficiarul
Utilizarea in execu(ia lucriirilor numai a produselor ~i procedeelor previizute de
telmologiile de execu(ie previizute prin standardele in vigoare, sau pentru care existii
agremente tehnice.

Cap. 5. Decontarea lucriirilor:


Decontarea lucriirilor se va efectua confonu listelor de cantitiiti din devizul ofertii ~i
in confonuitate cu cantitii(ile de lucriiri executate.
Responsabilul de lucriiri dese1m1at de beneficiar, impreunii cu reprezentantul
executantului vor intocmi ata~amentele in baza ciirora se vor intocmi situatiile de
lucriiJ:i.

Cap. 6. Durata de executie :


Durata de estin1atii de executie a lucriirilor este de 60 de zile de Ia emiterea ordinului de
incepere.

Cap. 7. Anexe: ( fac parte integrantii din caietul de sarcini)


Programul de control privind excu(ia lucriirilor;
Cantitiiti de lucriiri;
Detalii ridicare !a cotii ciimine de vizitare ~i cap ace ro binete de racord;
Pr. Nr. 14B/2012 Faza: Post execu(ie- Planuri de situa(ie post executie strada Piicii.

Verificat,
$efserviciu I.R.L.D.C.

{F" Intocmit,
Inspector IRLDC
Valentina Cobuz
Aoti.Lw

4
PROGRAM DE URMARIRE PE $ANTlER
PRIVIND URMARIREA LUCRARILOR EXECUTATE PE FAZE
DETERMINANTE

Denumirea lucrarii: Lucrari de aducere la cota carosabilului a caminelor


aferente retelei de apa si canalizare de pe strada Pacii
Beneficiar: Municipiul Moine~ti, jude(ul Bacau
Executant:

Nr. Faza dinlucrare supusa PARTICIPANT! Documentul care


crt. obligatoriu controlului Beneficiar Proiectant se lntocme~te
I Predarea amplasamentului * * Proces-verbal
pentru to ate caminele
2 V erificarea montarii * * Proces-verbal
armaturilor
"~ V erificarea cote lor suprafe(ei * * Proces-verbal
din beton
4 V erificarea cotelor suprafe(ei * * Proces-verbal
de beton asfaltic
5 Recep(ia Ia terminarea * * Proces-verbal
Iucrarilor

Beneficiar Constructor
Municipiul Moine~ti
~ef serviciu IRLDC

?Jndu
1/Cfl_...,

Inspector IRLDC
Valentina Cobuz

S-ar putea să vă placă și