Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Cionca Andrei


Data: 15. 03. 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Şişeşti, Structura Șurdești
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Fericirile
Tipul lecţiei: mixtă

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


01 - să descrie împrejurările rostirii Fericirilor de către Mântuitorul Iisus Hristos,
02 - să identifice virtuţile creştine şi făgăduinţele pentru dobândirea acestora, prezentate în cele nouă Fericiri;
03 - să definească Fericirile;
04 - să precizeze care este răsplata pentru dobândirea virtuţilor;
05 - să identifice virtuţile creştine, precizate în Fericiri, în viaţa unor personalităţi biblice şi creştine;
06 - să recunoască printre virtuţile menţionate în Fericiri pe cele care sunt deja prezente în viaţa lor.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul, audiţia muzicală, lectura.
2. Mijloace de învăţământ: Fericirile-caiet de lucru, audio cu Fericirile, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Plămădeală, Mitrop. Ardealului Antonie, Tâlcuri noi la texte vechi, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu , 1989
3. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox, Editura „Humanitas", Bucureşti 1998.
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
6. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.
7. ***, Viu este Dumnezeu, Catehism pentru familie. Editura „Harisma", Bucureşti, 1992.

1
DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- salut elevii când intru în sala de clasă şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;


Momentul 2' - notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice Activitate
1. organizatoric care urmează să se desfăşoare; exerciţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii
didactice;

Profesorul pune câteva întrebări din cele zece porunci date poporului israelit pe cand se
aflau in pustiul Sinai și astfel facem legătura cu noua lectie Fericirile.
Voi sintetiza răspunsurile elevilor. Activitate Aprecieri
Dintotdeauna oamenii s-au întrebat cum se poate ajunge la fericire. Mântuitorul Iisus frontală verbale
Pregătirea Hristos ne-a arătat în Predica de pe munte nouă căi de acces la fericirea veşnică. Aceste căi
2. elevilor pentru reprezintă virtuţi ale sufletului omenesc ce pot fi dobândite prin efort personal şi ajutor Conversa-
receptarea dumnezeiesc. Ţia
noilor 7'
cunoştinţe Activitate Aprecieri
explicaţia frontală verbale

Anunţarea
titlului lecţiei Voi anunţa şi voi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: „Fericirile". Astăzi vom vorbi despre
3. şi a 1' împrejurările în care au fost rostite Fericirile, le vom defini ... explicaţia Activitate
obiectivelor - Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi ascultă explicaţiile date. frontală
lecţiei

Le prezint elevilor împrejurările în care au fost rostite Fericirile. Explicaţia Activitate


- Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile date. frontală
Precizare:
Destinatarii acestor Fericiri n-au fost numai Apostolii, ci toţi oamenii care doresc

2
dobândirea fericirii veşnice. Mântuitorul Iisus Hristos începe pregătirea Apostolilor pentru Planşa
misiunea lor prin prezentarea acestei liste de fericiri ce pot fi primite dacă se dobândesc Fericirile
anumite virtuţi. Fişe de lucru
- Elevii ascultă cu atenţie. Fericirile Activitate
Le cer elevilor să citească pe rând Fericirile din caietul de lucru. Lectura (Matei 5,1- individuală
- Elevii citesc şi subliniază virtuţile şi răsplata dată de Dumnezeu pentru dobândirea 12)
acestora.
Precizare:
Cele nouă fericiri ne apar ca treptele unei scări împărăteşti care are prima treaptă smerenia,
Comunicarea/ iar ultima răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru Hristos. Fiind vorba de virtuţi prin care ne
însuşirea facem fericiţi , aceste Cuvinte ale Mântuitorului evidenţiază şi rolul nostru în dobândirea
4. noilor 20' mântuirii, pe lângă credinţă şi harul dumnezeiesc.
cunoştinţe - Elevii ascultă cu atenţie.
Le cer elevilor să citească prima Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata precizată. Lectura Planşa Activitate Capacitatea
- Un elev citeşte „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor" şi explicativă Fericirile frontală de a
numeşte virtutea (smerenia) şi răsplata (împărăţia Cerurilor). identifica
Observaţie: virtutea şi
Le explic expresia „sărac cu duhul": „Sărac cu duhul" înseamnă smerit, modest, supus, plin răsplata
de respect. Omul smerit , oricât de multe fapte bune ar face, consideră că nu a făcut de ajuns
şi se străduieşte să înfăptuiască şi altele. Cel smerit vede în realizările sale şi ajutorul lui
Dumnezeu.
Voi scrie la tablă , pe două coloane, virtutea şi răsplata din prima Fericire . Capacitatea
Solicit elevii să citească a doua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata prezentată. de a
- Un elev citeşte:"Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia" şi prezintă virtutea Lectura Planşa Activitate identifica
(pocăinţa) şi răsplata (mângâierea divină); apoi le notează în caiete . explicativă Fericirile frontală virtutea şi
Observaţie: răsplata
Voi nota la tablă virtutea şi răsplata.
Le explic expresia „cei ce plâng..." Nu orice plâns este aducător de fericire, ci doar plânsul
(părerea de rău) este pentru păcatele săvârşite.
Le solicit elevilor să citească a treia Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata Capacitatea
prezentată. de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul" şi prezintă identifica
virtutea (blândeţea) şi răsplata (pământul, dar mai ales împărăţia cerurilor); apoi notează Lectura Planşa Activitate virtutea şi
în caietele lor. explicativă Fericirile frontală răsplata
Observaţie:
Voi nota pe tablă virtutea şi răsplata.
Le cer elevilor să explice cuvântul „blând".
- Elevii dau variante de răspuns, „...paşnic, prietenos, blajin etc." Explicaţia Activitate

3
Precizare: frontală
Blândeţea este forma de manifestare concretă a iubirii prin care este biruită mânia, lăcomia
şi violenţa. Omul blând se simte mulţumit oriunde ar fi şi răspândeşte pace şi armonie în
jurul său. Explicaţia
- Elevii ascultă cu atenţie.
Voi solicita elevilor să citească a patra Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Capacitatea
această Fericire. de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei flămânzi si însetaţi de dreptate, că aceia se vor identifica
sătura" şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (desăvârşirea); apoi notează în caiete. Lectura Planşa Activitate virtutea şi
Observaţie: explicativă Fericirile frontală răsplata
Notez pe tablă virtutea şi răsplata.
Precizare:
Pentru a arăta rolul vital al dreptăţii Mântuitorul Iisus Hristos foloseşte metafora
„flămânzesc şi însetează de dreptate". Aceasta este construită din realităţile vitale omeneşti:
a mânca şi a bea, faţă de care nu se poate trăi. Foamea şi setea de dreptate sugerează dorinţa Explicaţia Activitate
nemărginită de a împlini voia lui Dumnezeu. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.
Le solicit elevilor să citească a cincea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Capacitatea
această Fericire. de a
- Un elev citeşte: "Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui" şi prezintă virtutea identifica
(milostenia) şi răsplata (milostivirea divină); apoi notează în caiete. Lectura Planşa Activitate virtutea şi
Precizare: explicativă Fericirile frontală răsplata
Prin faptele de milostenie îl întâlnim pe Dumnezeu însuşi „întrucât aţi făcut unuia dintre
foarte aceşti mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut"(Matei 25.40) le-a spus Mântuitorul Hristos
ucenicilor când le-a prezentat criteriile fundamentale ale judecăţii viitoare. Mila se
concentrează în faptele milei trupeşti (ajutorare materială) şi faptele milei sufleteşti
(ajutorare spirituală) izvorâtă din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.
- Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia Activitate
Le cer elevilor să numească faptele de milostenie. frontală Capacitatea
- „...să hrăneşti pe cei flămânzi, să oferi apă celui însetat, să îmbraci pe cel gol, să de a
cercetezi pe cel bolnav şi pe cei aflaţi în suferinţă , să îndrepţi pe cei păcătoşi, să ierţi, să identifica
încurajezi pe cei întristaţi, să răsplăteşti răul cu bine, să te rogi pentru aproapele tău, etc." Conversa- Activitate virtutea şi
Precizare: ţia frontală răsplata
Cei ce săvârşesc fapte de milostenie vor avea parte de mila lui Dumnezeu.
Solicit copiii să citească a şasea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Capacitatea
Fericire; apoi scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericire. de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" şi identifica
prezintă virtutea (curăţia inimii) şi răsplata (bucuria vederii lui Dumnezeu); notează în Lectura Planşa Activitate virtutea şi

4
caiete. explicativă Fericirile frontală răsplata
Precizare:
Curăţia inimii înseamnă absenţa oricărui păcat, gândul curat, gândul curăţit de orice patimă.
Curăţia gândului transformă inima într-un loc în care poate fi contemplată prezenţa lui
Dumnezeu. Aşa cum soarele se reflectă mai mult într-o oglindă curată, tot aşa cu cât inima
este mai curată, cu atât bucuria vederii lui Dumnezeu este mai intensă. Această bucurie este
inexprimabilă în cuvinte.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Solicit elevii să citească a şaptea Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Explicaţia Activitate Capacitatea
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata din această Fericirii. frontală de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor identifica
chema" şi prezintă virtutea (concilierea) şi răsplata (demnitatea de fiu a lui Lectura Planşa Activitate virtutea şi
Dumnezeu). Elevii notează în caiete. explicativă Fericirile frontală răsplata
Precizare:
„Făcătorii de pace" sunt acei creştini care încearcă să înlăture orice dezbinare, ură şi invidie
dintre oameni. Ei îndeamnă pe cei înrăiţi la împăcare şi prin faptele lor caută să trăiască în
pace şi armonie cu Dumnezeu, cu ei înşişi şi cu semenii. De aceea sunt consideraţi fii ai lui Explicaţia Activitate
Dumnezeu. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.
Le solicit elevilor să citească a opta Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din Capacitatea
această Fericire. Se scrie pe tablă virtutea şi răsplata. de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia identifica
cerurilor” şi prezintă virtutea (dreptatea) şi răsplata (moştenirea împărăţiei Cerurilor). Lectura Planşa Activitate virtutea şi
Precizare: explicativă Fericirile frontală răsplata
Dreptate înseamnă adevărata credinţă în Dumnezeu. Cei care dau dovadă de răbdare în
timpul prigonirii şi suferinţei pentru credinţă în Dumnezeu, vor fi răsplătiţi de Acesta.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Solicit elevii să citească a noua Fericire şi să prezinte oral virtutea şi răsplata din această Capacitatea
Fericire. Scriu pe tablă virtutea şi răsplata. de a
- Un elev citeşte: „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocări şi vă vor prigoni, şi vor zice tot identifica
cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea" şi prezintă virtutea Lectura Planşa Activitate virtutea şi
(statornicia în credinţă) şi răsplata (fericirea veşnică). Elevii notează în caiete. explicativă Fericirile frontală răsplata
Precizare:
Această fericire completează pe cea dinainte. Ea se adresează în mod deosebit Apostolilor,
care aveau să-L mărturisească pe Hristos, chiar cu preţul vieţii. Nu oricine este prigonit va
câştiga împărăţia Cerurilor, ci cel care suferă pentru Hristos fiind nevinovat. Explicaţia Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală
Concluzie:

5
Virtuţile cuprinse în aceste nouă Fericiri alcătuiesc o adevărată scară a desăvârşirii.
La acest urcuş duhovnicesc ne cheamă Mântuitorul. El va fi alături de noi prin harul Său
şi vom urca plini de bucurie, treaptă cu treaptă, această minunată scară spre cer. Explicaţia Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală

Profesorul aminteşte elevilor că „Fericirile" sunt atât de importante pentru viaţa oamenilor
încât se cântă la Sfânta Liturghie şi la slujba înmormântării; se oferă spre audiţie Audiţie Casetă audio Activitate
Fixarea şi „Fericirile". muzicală frontală
sistematizarea -
5. cunoştinţelor 15 Elevii audiază Fericirile, după care vom rezolva exercițiile 1, 3 și 4 din caietul de lucru.
Exerciţiul

conversaţia

Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor
6. Aprecierea 2' cunoştinţe. expunerea Activitate Aprecieri
activităţii Notez elevii care au participat la lecţie. frontală verbale
elevilor - Elevii ascultă cu atenţie.

Precizarea şi Voi anunţa şi explica tema pentru acasă .


7. explicarea 2' a) Memoraţi cele nouă Fericiri şi explicaţi semnificaţia lor. explicaţia Activitate
temei pentru b) Ce schimbări ale stilului tău de viaţă te-ar putea ajuta să te conformezi mai mult cu frontală
acasă modul de viaţă precizat de Hristos în Fericiri ?

8. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală