Sunteți pe pagina 1din 37

CONTABILITATE PUBLIC

PLANUL DE CONTURI GENERAL


PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE
Dr. Georgeta ~AL E CU - $ef serviciu

Viorica ZABLAU - Consilier superior

Drd. Petre CR' ~AN - Consilier superior

Directia Generala de Metodologie Contabila Institutii Publice

Min isterul Finantelor Publice

In cele ce urmeaza, prezentam Capitolul VI "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITU­


TilLE PUBLlCE", care face parte din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru apro­
barea Normelor metodologice privind organizarea §i conducerea contabilitii,ii ins titutiilor publice,
Planul de conturi pentru institu,ii1e publice §i instructiunile de aplicare a acestuia (M.a . nr. 1.186 ~i
1.1 86bis/2005), cu modificari le ~i completarile ulterioare, actualizat la data de 30 iunie 2012.
Actel e normative care au ope rat modificari ~i completari ~i in continutul Planului de conturi general
pentru institutiile pu blice sunt urmatoarele:
- Ordin ul ministrului finante lor publice nr. 556 din 7 aprilie 2006 pentru modificarea ~i completa­
rea Normelor metodologice privind organizarea ~i conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice ~j instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ord inul ministrului fi­
nantelor publice nr. 1.917/2005 (M.a. nr. 439 din 22 mai 2006);
- Ordinul m inistrului fi nantelor publice nr. 1.649 din 6 octomb rie 2006 pentru modificarea ~i
completarea Norm elor metodologice privind organizarea ~ i conducerea contabilitatii institutiilor publice ,
Planul de contu ri pentru institutiile publice ~ i instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1 .917/2005 , modificat ~i completat prin Ordi nul ministrului finantelor pu­
blice nr. 556/2006 (M.O. nr. 920 din 13 noiembrie 2006);
- Ordinul ministrului finantelor pubJice nr. 40 din 12 ian uarie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind i nchiderea conturilor contabile, intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale insti­
tutiilor publice la 31 decembrie 2006 (M.O. nr. 65 din 26 ianuarie 2007);
- Ordinul mi nistrului economiei !}i finantelor nr. 116 din 15 ianuarie 2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privi nd intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31
decembrie 2007 (M .a. nr. 46 din 21 ianuarie 2008);
- Ordin ul ministrului economiei !}i fina ntelor nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutii10r publice (M.O . nr. 835 din 11 decembrie 2008);
- Ordin ul ministrului economiei !}i finantelor nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aproba­
rea Normelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la
31 decembrie 2008 (M. O. nr. 16 din 9 ianuarie 2009);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 529 din 19 martie 2009 pentru modificarea ~i comple­
tarea Normelor metodologice privind organizarea ~i conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin Ordinul ministrului fi­
nantelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 221 ~i 221 bis din 6 aprilie 2009):
- Ordinul ministrului finantelor pubJice nr. 547 din 20 martie 2009 pentru modificarea ~i comple­
tarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor pu­
blice, precum ~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale, aprobate prin Ordi­
nul ministrului finantelor publice nr. 1 .792/2002 (M.O. nr. 216 din 3 aprilie 2009);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.1 69 din 26 iunie 2009 pentru modificarea ~i comple­
tarea Normelor metodologice privind organizarea ~i conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordin ul ministrului fi­
nantelor publice nr. 1 .917/2005 (M.O. nr. 513 ~i 513bis din 27 iulie 2009);
- Ordinul ministrului finantelor pub lice nr. 79 din 18 ian uarie 201 0 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie
2009 (M. O. nr. 63 din 28 ianuarie 2010);
- Ordinul ministrului fina ntelor pubJice nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intoc~irea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie
2010 (M.O. nr. 46 din 19 ianuarie 2011);

RFPC nr. 9/2012 3


CONTABllITATE PUBLrC

- Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.865 din 8 aprilie· 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Tntocmirea !?i depunerea situa,iilor financiare trimestriale ale institu,iilor publice, pre­
cum !?i a unor raportari financiare lunare Tn anul 201' 1 (M.O. nr. 271 !?i 271 bis din 18 aprilie 201 1);
- Ordinul ministrului finanlel or publice nr. 24 din 9 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Tntocmirea !?i depunerea situatiilor financiare ale institu,iilor publice la 31 decembrie
2011 (M.O. nr. 37 din 17 ianuarie 2012), cu modificarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor meto­
dologice privind Tntocmirea !?i depunerea situa,iilor financiare trimestriale ale institu,iilor publice, precum !?i a
unor raportari financiare lunare Tn anul 2012 (M .O. nr. 254 din 17 aprilie 2012).
PLANUL DE CONTURI GENERAL

PENTRU INSTITUTII PUBLICE

C G

L R

CONT SINTETIC Modificat ~i


A U DENUMIRE CONT
gr. I, gr. II ~i gr. III completat prin:
5 P
A A

1 CONTURI DE CAPITALURI

10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI

100 Fondul' activelor fixe necorporale


101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului
102 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitati!or
administrativ-teritoriale
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale
105 Rezerve din reevaluare Omef nr. 3.47112008
1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor ;;i amenajarilor la terenuri
1052 Hezerve din reevaluarea constructiilor
1053 Reterve din reevaluarea instalatiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor ;;i plantatiilor
1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane ;;i materiale
;;i a altor active fixe corporale
1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului

106* Diferente din reevaluare ;;i diferente de curs aferente

dobanzilor i'ncasate (SAPARD)

11 REZULTATUL REPORTAT
11'7 Rezultatul reportat
117.01 Rezultatul reportat - institutii publice finantate integral

din buget (de stat, local , asigurari, sanatate, ;;omaj)

117.02 Rezultatul reportat - bugetul local


117.03 Rezultatul reportat - bugetul asigurarilor sociale de stat
117.04 Rezultatul reportat - bugetul asigurarilor pentru ;;omaj
117.05 Rezultatul reportat - bugetul Fondului national unic

de asigurari socia Ie de sanatate

117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe

nerambursabile

117.09 Rezultatul reportat - bugetul de stat


117.10 Rezultatul reportat - institutii publice ;;i activitati finantate

integral sau partial din venituri proprii

117.11 Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statu lui Omfp nr. 529/2009
117.12 Rezultatul reportat - trezoreria centrala Omfp nr. 529/2009
117.13 Rezultatul reportat - operatiuni de clearing, barter ;;i coope- Omfp nr. 529/2009
rare economica
117.15 Rezultatul reportat reprezentfmd surplusul realizat din reeva- Omfp nr. 556/2006
luare
12 REZULTATUL PATRIMON IAL
121 Rezultatul patrimonial
121 .01 Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral
din buget (de stat, local, asigurari socia Ie, ;;omaj, sanatate)

RFPC nr. 9/2012


-

CONTABILITATE PUBLICA
121.02 Rezultatul; patrimonial - bugetullocal
121 .03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat
121 .04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor pentru ~omaj
121 .05 Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate
121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe
nerambursabile
121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat
121 .10 Rezultatul patrimonial - institutii publice ~i activita\i finantate
integral sau partial din venituri proprii
121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
121 .12 Rezultatul patrimonial - trezoreria central a Omfp nr. 529/2009
121 .13 Rezultatul patrimonial - operatiuni de clearing, barter ~i coo­ Omfp nr. 529/2009
perare economica
13 FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
132 Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat
1
133 Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Omfp nr. 40/2007
135 Fondul de risc
139 Alte fonduri
1391 Fond de dezvoltare a spitalului
1392 Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonantei Omfp nr. 529/2009
Guvernului nr. 34/1996 2 '
1393 Fond din cota 1/10 din dobanda BIRD Omfp nr. 529/2009
1394 Fond din varsaminte din privatizare ~i din valorificarea active­ Omfp nr. 529/2009
lor neperformante
1396 Fondul de contra partida Omfp nr. 529/2009
15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garantii acordate clien\ilor
1518 Alte provizioane
16 iMPRUMUTURl, ~I DATORII ASIM ILATE - pe termen mediu
~i lung -
161 Tmprumuturi din emisiunea de obliga\iuni

1611 Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de ras­

cumparare in exercitiul curent

1612 Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de ras­

cumparare in exerci\iile viitoare

162 Tmprumuturi interne ~i externe contractate de autoritatile ad­

ministra\iei publice locale

1621 fmprumuturi interne ~i externe contractate de autorita\ile ad­

ministra\iei publice locale cu termen de rambursare in exerci­

, curent

tiul
1622 Imprumuturi interne ~i externe contractate de autoritatile ad­
ministra\iei publice locale cu termen de rambursare in exerci\i­
ile viitoare
163 fmprumuturi interne ~i externe garantate de autorita\ile admi­
nistra\iei publice locale
1631 Tmprumuturi interne ~i externe garantate de autorita\ile admi­
nistra\iei publice locale cu termen de rambursare in exerci\iul
curent
1632 fmprumuturi interne ~i externe garantate de autorita\ile admi­
nistra\iei publice locale cu termen de rambursare in exerci\iile
viitoare
164 Tmprumuturi interne ~i externe contractate de stat
1641 fmprumuturi interne ~i externe contractate de stat cu termen
de rambursare in exercitiul curent

1 Legea nr. 95/14.04 .2006 privind reforma in domeniul sanatatii (M.O . nr. 372/28 .04.2006), cu modificarile ~i com­
pletarile ulterioare
2 Ordonanta Guvemului nr. 34/27.08.1996 pentru ratifiearea unor aeorduri de Imprumut §i de garantie externe §i a unor
amendamente la un aeord de imprumut extern (M.O . nr. 203/29.08 .1996), cu modificarile ~i completarile ulterioare

RFPC nr. 9/2012 5


CONTABILITATE PUBLIC

1642 imprumuturi interne 9i externe contractate de stat cu termen


de rambursare in exercitiile viitoare
165 imprumuturi interne 9i externe garantate de stat
1651 imprumuturi interne 9i externe garantate de stat cu termen
de rambursare in exercitiul curent
1652 Tmprumuturi interne 9i externe garantate de stat cu termen
de rambursare in exerci\iile viitoare
166 Sume primite pentrtl acoperirea deficitelor bugetare Omfp nr. 529/2009

1661 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurari­ Omfp nr. 529/2009

lor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei sta­


tului
1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat Omfp nr. 529/2009

167 Alte imprumuturi 9i' datorii asimilate


1671 Alte imprumuturi 9i datorii asimilate cu termen de rambursare
in exercitiul curent
1672 Aile imprumuturi 9i datorii asimilate cu termen de rambursare
in exerci\iile viitoare
168 Dobanzi aferente imprumuturilor 9i datoriilor asimilate
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
1682 Dobanzi aferente imprumuturilor interne 9i externe contractate
de autoritatile administratiei publice locale
1683 Dobanzi aferente imprumuturilor interne 9i externe garantate
de autoritatile administratiei publice locale
1684 Dobanzi aferente imprumuturilor interne 9i' externe contractate
de stat
1685 Dobanzi aferente imprumuturilor interne 9i externe garantate
de stat
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi 9i datorii asimilate
169 Prime privind ram bursa rea obligatiunilor
2 CONiURI DE ACTIVE FIXE
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi 9i acti­
ve similare
206 Tnregistrari ale evenimentelor cultural-sportive
208 Alte active fixe necorporale
2081 Programe informatice
2082 Alte active fixe necorporale
21 ACTIVE FIXE CORPORALE
211 Terenuri 9i amenajari la terenuri
2111 Terenuri
2112 Amenajari la terenuri
212 Constructii
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale 9i plantatii
2131 Echipamente tehnologice (ma9ini, utilaje 9i instalatii de lucru)
2132 Aparate 9i instalatii de masurare, control 9i reglare
2133 Mijloace de transport
2134 Animale 9i plantatii
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valori­
lor umane 9i materiale 9i alte active fixe corporale
215 Alte active ale statului
23 ACTIVE FIXE iN CURS ~I AVANSURI PENTRU ACTIVE
FIXE
231 Active fixe corporale in curs de executie
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
233 Active fixe necorporale in curs de executie
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
260 Titluri de participare
2601 Titluri de participare cotate
2602 Titluri de participare necotate

6 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLIC

265 Alte titluri imobilizate


267 Creante imobilizate
2671 fmprumuturi. pe termen lung acordate din Fondul special Omfp nr. 529 /2009
de dezvoltare aflat la dispozitia Guvemului
2672 fmprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitatile con- Omfp nr. 529 /2009
tului curent general al trezoreriei statului
2673 Imprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privati- Omfp nr. 529/2009
zare
2675 Imprumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobfmzi aferente Tmprumuturilor acordate pe termen lung
2678 Alte creante imobilizate
2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare
28 AMORTlzARI PRIVIND ACTIVELE FIXE
280 Amortizari privind activele fixe necorporale
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor co­
merciale , drepturilor ~i activelor similare
2808 Amortizarea altor active fixe necorporale
281 Amortizari privind activele fixe corporale
2811 Amortizarea amenajarilor la terenuri
28 12 Amortizarea constructiilor
2813 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani­
malelor ~i plantatiilor
2814 Amortizarea mobil ierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protectie a valorilor umane ~i materiale ~i a altor active fixe
corporale
29 AJUSTARI PENTRU DE'PRECIEREA SAU PIERDEREA DE
VALOARE A ACTIVE LOR FIXE
290 Ajustari pentru depreci erea activelor fixe necorporale
2904 Aj ustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2905 Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licente-
lor, marcilor comerciale , drepturilor ~i activelor similare
2908 Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale
291 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corpora Ie
2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor ~i amenajarilor la tere­
nuri
2912 Ajustari pentru deprecierea constructiilor
2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice, mijloacelor
de transport, animalelor ~i plantatiilor
2914 Ajustari pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice ,
echipamentului de protectie a valorilor umane ~i materiale
~i a altor active fixe corporale
293 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe In curs de executie
2931 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporal'e Tn curs
de executie
2932 Ajustari pentru deprecierea activelor fi,xe corpora Ie Tn curs
de executie
296 Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare
2961 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor
2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare
3 CONTURI DE STOCURI ~I PRODUCTIE
iN CURS DE EXECUTIE
30 STOCURI DE MATERII ~I MATERIALE
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
302 1 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminte ~i materiale de plantat

RFPC nr. 9/2012 7


CONTABILITATE PUBLICA

3026 Furaje
3027 Hrana
3028 Alte materiale consumabile
3029 Medicamente ~i materiale sanitare
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
3031 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie
3032 Materiale de natura obiectelor de inventa r in folosinta
304 Materiale rezerva de stat ~i de mobilizare
3041 Materiale rezerva de stat
3042 Materiale rezerva de mobilizare
305 Ambalaje rezerva de stat ~i de mobilizare
3051 Ambalaje rezerva de stat
3052 Ambalaje rezerva de mobilizare
307 Materiale date in prelucrare in institutie
309 Alte stocuri
33 PRODUCT'A iN CURS DE EXECUTIE
331 Produse i n curs de executie
332 Lucrari §i servicii in curs de executie
34 PRODUSE
34 1 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii , in proprietatea pri­
vata a statu lui
348 Diferente de pret la produse
349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii , in proprietatea pri­
vata a unitatilor admini strativ-teritoriale
35 STOCURI AFLATE LA TERTI
351 Materi i §i materiale aflate la te rti
3511 Materii §i materiale aflate la terti
3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti
354 Produse aflate la terti
3541 Semifabricate aflate la tel\i
3545 Produse finite aflate la terti
3546 Produse reziduale aflate la tel\i
356 Animale afl ate la terti
357 Marfuri aflate la tel\i
358 Ambalaje aflate la terti
359 Bunuri in cu stod ie sau in consignatie la tel\i
36 ANIMAlE
361 Anim ale §i pasari
37 MARFU RI
371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)

38 AMBALAJE
381 Ambalaje
39 AJUSTARJ PENTRU DEPRECIER EA STOCURllOR
$1 PRODUCTIEI iN CURS DE EXECUTIE
391 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustari pentru deprecierea materialelor consu mabile
3922 Aju stari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor
de inventar
393 Ajustari pentru deprecierea produ c~ei i n curs de execu\ie
394 Ajustari pentru deprecierea produselor
3941 Ajustari pentru deprecierea semifa bricatelor
3945 Ajustari pentru deprecierea produselor fi nite
3946 Ajustari pentru deprecierea prod use lor reziduale
395 Ajustari pentru deprecierea stocurilor afl ate la terti
3951 Ajustari pentru deprecierea materi ilor §i materialelor aflate
la terti

RFPC nr. 9/2012


CONTABILITA TE PUBLICA

3952 Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti


3953 Aju slari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
3954 Ajusta ri pentru deprecierea produselor rezid uale aflate la terti
3956 Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti
3957 Ajusta ri pentru deprecierea marfu rilor aflate la te rti
3958 Ajusta ri pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
396 Ajustari pentru deprecie rea animalelor
397 Ajusta ri pentru deprecierea marfurilor
398 Ajustari pentru deprecie rea ambalajelor
4 CONTURI DE TERTI
40 FURNIZORI ~I CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Fumizori de active fixe
4041 Furnizori de active fixe sub 1 an
4042 Furn izori de active fixe peste 1 an
405 Efecte de platit pentru active fixe
408 Fu rnizori - factu ri nesosite
409 Furn izori - debitori
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura
stocu rilor
4092 Furnizori - debitor; pentru prestari de servicii §i executari
de lucrari
41 CLIENT' $1 CONTURI ASIMILA TE
411 Clien ~i
411 1 Clienti cu termen su b 1 an
4112 Clienti cu termen peste 1 an
4118 C lie n~i incerti sau in litigiu
413 Efecte de primit de la clienti
418 Clienti - facturi de i ntocmit
419 Clienti - creditori
42 PERSONAL $1 CONTURI ASIMILA TE
421 Personal - sal arii datorate
422 Pens ionari - pensii datorate
4221 Pensionari civili - pen sii datorate
4222 Pension ari militari - pensii datorate
423 Personal - ajutoare §i indemnizatii datorate
424 $omeri - indemn izati i datorate
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de person al neridicate
427 Retineri din salarii §i din alte drepturi datorate tertilor
4271 Retineri din salarii datorate tertilo r
4272 Reti neri din pensii datorate tertilor
4273 Retineri din a lte drepturi datorate tertilor
428 Alte dato ri i §i creante In legatura cu personalul
428 1 Alte datorii In legatura cu personalul
4282 Alte crean,e in legatura cu personalul
429 Bursieri !ili doctoranzi
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIAL6.
$1 CONTURI ASIMILATE
431 Asigurari soci ale
4311 Contributiile angajatorilor pentru asig urari sociale
4312 Contribu\iile asi guratilor pentru asi gun3ri social e
4313 Contribu\ii le angajatoril or pentru asigurari socia le de sanatate
4314 Contrib utiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sa natate
431 5 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca §i boli
profesiona le
4317 Contributiile angajatorilor pentru conced ii ~ i indemnizatii Omfp nr. 556/2 006
437 Asigurari pentru ~o maj
4371 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de §omaj

RFPC nr. 9/2012 9


CONTABILITA TE PUBLIC

4372 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de ~omaj


4373 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata Omfp nr. 1.649/2006
creantelor salariale
438 Alte datorii socia Ie
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASI­
GU RARILOR SOCIALE DE STAT $1 CONTURI AS IMILATE
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buge­
telor locale
441 Sume incasate pentru bugetul capitalei
442 Taxa pe valoarea adaugata
4423 Taxa pe valo-area adaugata de plata
4424 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat
4426 Taxa pe valoarea adaugata deductibila
4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata
4428 Taxa pe valoarea adaugata neexigibila
444 Impozit pe venitul din salarii ~i din alte drepturi
446 Alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate
448 Alte datorii ~il creante cu bugetul
4481 Alte datorii fata de buget.
4482 Alte creante privind bugetul
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDU- Omfp nr. 2.169/2009
RILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, IN­
STRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PEN TRU AGRI­
CULTu RA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI)
450* Sume de primit ~i de restituit Comisiei Europene/altor donatori Omfp nr. 2.169/2009
- PHARE, SAPARD , ISPA, INSTRU~ENTE STRUCTURALE , Omfp nr. 1.865/2011
FONDURI PENTRU AGRICUL TURA ~I ALTE FONDURI
4501 * Sume de primit de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, Omfp nr. 2.169/2009
ISPA-
4502* Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD , Omfp nr. 2 .169/2009
ISPA
4503 Sume declarate ~i solicitate Comisiei Europene/altor donatori Omfp nr. 2.169/2009
- INSTRUMENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU Omfp nr. 1.865/2011
AGRICULTURA ~I AL TI;: FONDURI
4504 Sume de restituitldatorate Comisiei Europene/altor donatori - Omfp nr. 2.169/2009
INS TRU~EN TE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRI- Omfp nr. 1.865/2011
CULTURA ~I ALTE FONDURI
4505 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori repre- Omfp nr. 2.169/2009
zentand venitl'.lri ale bugetului general consolidat - INSTRU- Omfp nr. 1.865/2011
MENTE STRUCTURALE, FON DU RI PEN TRU AGRICUL TU­
RA ~I AL TE FONDURI
4506 Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - IN- Omfp nr. 2.169/2009
STRUME!"JTE STRUCTURALE , FONDURI PENTR U AGRI- Omfp nr. 1.865/2011
CULTURA ~I AL TE FONDURI
4507 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datora- Omfp nr. 2.169/2009
te altor beneficiari - ONG-uri, societati comerciale etc. - IN- Omfp nr. 1.865/2011
STRUMENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRI-
CUlTURA ~I AL TE FONDURI
451 * Sume de primit ~i de restituit Autoritatilor de Certificare/Minis- Omfp nr. 2.169/2009
terul Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE , FONDURI" PENTRU AGRICULTuRA, FON­
DURI DE LA BUGET ~I ALTE FONDURI
4511* Sume de primit de la Autoritatile de Certificare - PHARE, Omfp nr. 2 .169/2009
SAPARD , ISPA
4512* Sume de restituit Autoritatilor de Certificare - PHARE , Omfp nr. 2.169/2009
SAPARD, ISPA
4513 Sume de prim it de la Autoritatile de Certificare/Ministerul Agri- Omfp nr. 2.169/2009
culturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTuRA, FONDURI DE LA BUGET ~I AL TE FONDURI
4514 Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/Ministerului Agri­ Omfp nr. 2 .169/2009
culturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTuRA, FONDURI DE LA BUGET ~I ALTE FONDURI

10 RFPC nr. 9/201


CONTABILITATE PUBLIC ~
4515 Sume de primit de la Agen1ia de Pla1i pentru Dezv91tare Rura- Omfp nr. 2.169/2009
la ~i Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICUL TURA, FON­
DURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
4516 Sume avansate de Autorita1ile de Certificare - INSTRUMENTE Omfp nr. 2.169/2009
STRUCTURALE , FOND URI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
452* Sume datorate Agen1iilor de Implementare/Autorita1il or de Omfp nr. 2.169/2009
ManagemenUAgen1iilor de Pla1i - PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI ­
CUL TURA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
4521 Sume datorate Agen1iilor de Implementare - PHARE, Omfp nr. 2.169/2009
SAPARD , ISPA
4522 Sume datorate Autorita1ilor de ManagemenUAgen1iilor de Pla1i - Omfp nr. 2.169/2009
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI­
CUL TuRA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
453* Sume de primit ~i de restituit Autorita1ilor de Implementare ­
PHARE, SAPARD, ISPA­
4531* Sume de primit de la Autorita1ile de Implementare - PHARE,
SAPARD , ISPA ­
4532* Sume de restituit Autorita1ilor de Implementare - PHARE,
SAPARD , ISPA ­
454* Decontari cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE , INSTRU- Omfp nr. 2.169/2009
MENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICUL TU­
RA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
4541* Sume de primit de la beneficiari - PHARE ­
4542* Sume de restituit beneficiarilor - PHARE ­
4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE_ Omfp nr. 2.169/2009
STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICUL TURA, FON­
DURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
4544 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri , societa1i comerciale Omfp nr. 2.169/2009
etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICUL TuRA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan1are - INSTRU- Omfp nr. 2.169/2009
MENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICUL­
TURA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
4546 Sume datorate beneficiarilor - institu1 ii publice Omfp nr. 2.169/2009
INSTRU~ENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI- Omfp nr. 1.865/2011
CULTURA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
455* Sume de primit ~i de restituit bugetului (prefinan1are, cofinan- Omfp nr. 2.169/2009
tare, indisponibilila1i temporare de fonduri de la Comisia
Europeana) - PHARE, SAPARD , ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICUL TURA,
FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
4551* Sume de prim it de la buget (cofinan1are, indisponibilita1i tem­
porare de fonduri de la Comisia Europeana) - PHARE ,
SAPARD, ISPA ­
4552* Sume de restituit bugetului (cofinan1are, indisponibilita1i tem­
porare de fonduri) de la Comisia Europeana - PHARE,
SAPARD, ISPA ­
4553 Sume de primit de la buget (prefinan1are, cofinantare, indisponi- Omfp nr. 2.169/2009
bilita1i temporare de fonduri de la Comisia Europeana) ­
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI­
CUL TuRA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
4554 Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indispo- Omfp nr. 2.169/2009
nibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana) ­
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI­
CULTuRA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
4555 Sume de restituit bugetului din sume pr~mite de la Comisia Euro- Omfp nr. 2.169/2009
peana in contul pla1ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTU­
RALE , FONDURI PENTRU AGRICULTURA $1 ALTE FONDURI
456* Sume de prim it ~i de restituit bugetului de stat pentru alte chel- Omfp nr. 2.169/2009
tuieli decat cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRU­
MENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTU­
RA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI

RFPC nr. 9/2012 11


CONTABILITATE PUBLICA

4561 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli Omfp nr. 2 .169/2009
neeligibile - PHARE , SAPARD, ISPA
4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli de- Omfp nr. 2.169/2009
cat cele eligibile - INSTRU MENTE STRUCTURALE, FON­
DUR I PENTRU AGRICU LTURA, FONDURI DE LA BUGET
$ 1ALTE FONDU RI
4564 Sume de res titu it bugetului de stat pentru alte cheltuieli decat Omfp nr. 2 .1 69/2009
cele eligibile - IN STRUMENTE STRUCTURALE , FONDU RI
PENTRU AGRICUL TU RA, FONDURI DE LA BUGET $ 1AL­
TE FONDURI
457* Sume avan sate ~i de recuperat de la Agentiile de Implemen- Omfp nr. 2 .169/2009
tare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - PHARE ,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FON DU RI
PENTRU AG RICULTURA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL­
TE FONDU RI
4571 Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare - PHARE , Omfp nr. 2.169/2009
SAPARD, ISPA
4572 Sume avansate Autoritatilor de ManagemenUAgentiilor de Plati Omfp nr. 2.169/2009
-INSTRUMENTE STRUCTURALE , FON DURI PENTRU
AG RICULTu RA, FONDURI DE LA BUGET $1 ALTE FONDURI
4573 Sume de recuperat de la Autoritatile de ManagemenUAgen- Omfp nr. 2 .169/2009
tiile de Plati - INSTRUMENTE ST RUCTU RALE, FONDURI
PENTRU A GRICULTURA, FOND URI DE LA BUGET $1 AL­
TE FONDURI
458* Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Imple- Omfp nr. 2.169/2009
mentare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Ma nage­
menUAgentiilor de Plati - PHARE , SAPARD , ISPA, INSTRU­
MENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICUL TU­
RA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI (Ia benefi­
cia rii fina li)
4581 Sume de prim it de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - Omfp nr. 2 .1 6 9/2009
PHARE, ISPA, SAPARD (Ia beneficiarii finali )
4583 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Omfp nr. 2 .169/2009
ManagemenUAgentiile de Plati - INSTRUMENTE STRUCTU­
RALE , FONDURI PENTRU AGRICUL TU RA, FONDU RI
DE LA BUGET $ 1AL TE FONDURI (Ia beneficiarii finali)
4584 Sume de restituit Autoritatilor de Certificarel Autoritatilor de Omfp nr. 2.169/2009
ManagemenUAgentiilor de Plati - INSTRUMENTE STRUCTU ­
RALE, FONDURI PE NTRU AGRI CUL TURA, FONDURI
DE LA BUGET $ 1AL TE FONDURI (Ia beneficiarii finali)
4585 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/AutoritatiJe Omfp nr. 2.169/2009
de ManagemenUAgentiile de Plati reprezentand prefinantare-
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PE NTRU AG RI­
CULTuRA, FONDU RI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI (Ia
beneficiarii finali)
459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene Omfp nr. 1.649/2006
46 DEBITORI ~I CREDITORI DIVER~I, DE BITORI ~I CREDI­
TORI AI BUGETELOR
461 Debitori
4611 Debitori sub 1 an
4612 Debitori peste 1 an
462 Creditori
4621 Creditori sub 1 an
4622 Creditori peste 1 an
463 Creante ale bugetului de stat
464 Creante ale bugetului local
465 Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat
466 Creante ale bugetelor fondurilor speciale ~i ale bugetului tre- Omfp nr. 529/2009
zoreriei statului
4664 Creante ale bugetului asigurarilor pentru ~omaj
4665 Creante ale bugetului Fondului national unic de asigu­
rari socia Ie de sanatate

12 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLICA

4669 Creante ale bugetului trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009


467 Creditori ai bugetelor
4671 Creditori ai bugetului de stat
4672 Creditori ai bugetului local
4673 Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat
4674 Creditori ai bugetului asigurarilor pentru ~omaj
4675 Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari so­
ciale de sanatate
4679 Cred itori ai bugetului trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
468 Tmprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii Omfp nr. 529/2009
4681 Tmprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat
4682 Tmprumuturi acordate potrivit legii din bugetullocal
4683 P!asamente financiare pe termen scurt efectuate din contul Omfp nr. 529/2009
curent general al trezoreriei statului
4684 Tmprumu tu ri acordate potrivit legii din fondul de tezaur
4685 Tmp ru mutu ri pe termen scurt acordate din contul cu rent gene- Omfp nr. 529/2009
ral al trezoreriei statu lui
4686 Tmprumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privati- Omfp nr. 529/2009
zare
4687 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru aco- Omfp nr. 1.865/20 11
perirea golurilor temporare de casa ~i pentru finantarea chel­ Omfp nr. 479 /2012
tuielilor sectiunii de dezvoltare
4688 Tmprumuturi, pe termen scurt acordate din Fon dul special Omfp nr. 529/2009
de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului
4689 Alte i'mprumuturi acordate pe termen scurt Omfp nr. 529/2009
469 Dobanzi aferente Imprumuturilor acordate pe termen scurt Omfp nr. 529/2009
47 CONTURI DE REGU LARIZARE ~ I ASIMILATE
471 Cheltuieli Inregistrate in avans
472 Venituri Tnregistrate Tn avans
473 Decontari din operatii In curs de clarificare
474 Sume In curs de certificare/declarare Comisiei Europene - Omfp nr. 2 .169 /2009
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDU RI PENTRU AGRI­
CULTuRA, FONDURI DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
476 Sume In curs de declarare Autoritatilor de Certificare - Od;:> nr. 2.1 69/2009
INSTRUMENTE STRUCTU RALE, FONDU RI PENTRU AGRI­ Omfp nr. 59/2011
CULTu RA $1AL TE FONDURI
48 DECONTARI
481 Decontari Intre institutia superi oara ~i institutiile subordonate
4811 Decontari privind operatiuni financiare
4812 Decontari privind activele fixe
4813 Decontari privind stocurile
4819 Alte decontari
482 Decontari Tntre institutii subordonate
483 Decontari din operatii in participatie
49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti
4911 Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti sub 1 an
4912 Ajustari pentru deprecierea creantelor - cl ienti peste 1 an
496 Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori
4961 Ajustari pentru deprecierea creantelor - debito(i sub 1 an
4962 Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori peste 1 an
497 Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare
5 CONTURI LA TREZORE RII ~I INSTITUTII DE CREDIT Omfp nr. 529/2009
50 INVESTIT" PE TERMEN SC URT
505 Obligatiuni emise ~i rascumparate
509 Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
51 CONTURI LA TREZORERII ~IINSTITUT" DE CREDIT Omfp nr. 529/2009
510 Disponibil din Imprumuturi din disponibilitatile contului curent
generall al trezoreriei statului
511 Valori de Incasat
5112 Cecuri de Incasat

RFPC nr. 9/2012 13


CONTABILITATE PUBLIC
512 Conturi la trezorerii ~i institutii de credit Omfp nr. 529/2009
5121 Conturi la trezorerii ~i institutii de credit in lei Omfp nr. 529/2009
5124 Conturi la trezorerii ~i institutii de credit in val uta Omfp nr. 529/2009
5125 Sume in curs de decontare
5126 Disponibilitati in lei ale trezoreriei centrale Omfp nr. 529/2009
5127 Disponibilitati in valuta ale trezoreriei centrale Omfp nr. 529/2009
5128 Conturi de clearing , barter ~i cooperare economica Omfp nr. 529/2009
513 Disponibil din imprumuturi interne ~i externe contractate
de stat
5131 Disponibil in lei din imprumuturi interne ~i externe contractate
de stat
5132 Disponibil in val uta din imprumuturi interne ~i externe contrac­
tate de stat
514 Disponibil din imprumuturi interne ~i externe garantate de stat
5141 Disponibil in lei din imprumuturi interne ~i externe garantate
de stat
5142 Disponibil in valuta din imprumuturi interne ~i externe garan­
tate de stat

515 Disponibil din fond uri externe nerambursabile

5151 Disponibil in lei din fond uri externe nerambursabile

5152 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile

5153 Depozite bancare

516 Disponibil din imprumuturi interne ~i externe contractate

de autoritatile administratiei publice locale


5161 Disponibil in lei din imprumuturi interne ~i externe contractate
de autoritatile administratiei publice locale
5162 Disponibil in val uta din imprumuturi interne ~i externe
contractate de autoritatile administratiei publice locale
517 Disponibil din imprumuturi interne ~i externe garantate de au­
toritatile administratiei publice locale
5171 Disponibil in lei din imprumuturi interne ~i externe garantate
de autoritatile administratiei publice locale
5172 Disponibil in valuta din imprumuturi interne ~i externe garan­
tate de autoritatile administratiei publice locale
518 Dobanzi
5186 Dobanzi de platit
5187 Dobanzi de incasat
519 imprumuturi pe termen scurt
5191 imprumuturi pe termen scurt
5192 imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta
5193 Depozite atrase Omfp nr. 529/2009
5194 imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor
institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri pro­
prii
5195 imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor
institutii ~i servicii publice sau activitati finantate integral din
venituri proprii
5196 imprumuturi interne ~i externe contractate de au(oritatile ad­
ministratiei publice locale
5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperi- Omfp nr. 1.865/2011
rea golurilor temporare de casa ~il pentru finantarea cheltuieli- Omfp nr. 479/2012
lor sectiunii de dezvoltare
5198 imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general
al trezoreriei statului
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR
520 Disponibil al bugetului de stat
5201 Disponibil al bugetului de stat Omfp nr. 529/2009
5202 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent Omfp nr. 529/2009
5203 Rezultatul executiei bugetului de stat din anii precedenti Omfp nr. 529/2009
521 Disponibil al bugetului local
5211 Disponibil al bugetului local Omfp nr. 59/2011
5212 Rezultatul executiei bugetare din anul curent Omfp nr. 59/2011

14 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLIC

5213 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenF Omfp nr. 59/2011
523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
5241 Disponibil al bugetului trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
5242 Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anul Omfp nr. 529/2009
curent
5243 Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statu lui din anii pre- Omfp nr. 529/2009
cedenti
525 Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat
5251 Disponibil al bugetului asigurarilor socia Ie de stat
52511 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente Omfp nr. 40/2007
de munca ~i boli profesionale
52512 Disponibil al bugetului asigurarilor socia Ie Omfp nr. 40/2007
5252 Rezultatul executiei bugetare din anul curent
52521 Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului Omfp nr. 40/2007
de asigurare pentru accidente de munca ~i boli profesionale
52522 Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asi- Omfp nr. 40/2007
gurarilor sociale de stat

5253 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti

526 Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor socia-

Ie de stat
527 Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Legii nr. Omfp nr. 40/2007
95/2006
528 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare
silita

529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete

5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat

5292 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local


5293 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete Omef nr. 116/2008
5294 Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei Omfp nr. 529/2009
5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
53 CASA ~I ALTE VALORI
531 Casa

5311 Casa in lei

5314 Casa in val uta

532 Alte valori

5321 Timbre fiscale ~i po~tale

5322 Bilete de tratament ~i odihna

5323 Tichete ~i bilete de calatorie

5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto

5325 Bilete cu valoare nominala

5326 Tichete de masa

5328 Alte valori

54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive in lei
5412 Acreditive in valuta
542 Avansuri de trezorerie
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

551 Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala

552 Disponibil pentru sume de mandat ~i sume in depozit

555 Disponibil al fondului de risc

557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea pri­


vata a statului
558 Disponibil din contributia nationala aferenta programe- Omfp nr. 2.169/2009
lor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
5581 Disponibil in lei din contributia nationala reprezentand cofi- o mfp nr. 2.169/2009
nantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finan­
tate din fond uri externe nerambursabile

RFPC nr. 9/2012 15


CONTABILIT ATE PUBLIC

5582 Disponibil l n lei din contributia nationala reprezentand alte Omfp nr. 2.169/2009
cheltuiell decat cele eligibile de la buget aferente progra­
melor/proiectelor finantate din fond uri externe nerambursabile
5583 Disponibilln val uta din contributia nationala reprezenti=md Omfp nr. 2 .169/2009
cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor fi­
nantate din fondu ri externe nerambursabile
559 Disponibil de la buget reprezentand prefinantari !?i fonduri Omfp nr. 2.169/2009
in cawl indisponibilitatilor temporare aferente programelor/
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
5591 Disponibilln lei de la buget reprezentand prefinantari !iii fon- Omfp nr. 2.1 69/2009
duri In cazul indisponibilitatilor temporare aferente programe­
lor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
5592 Disponibilln val uta de la buget reprezentand prefinantari !iii Omfp nr. 2 .169/2009
fond uri Tn cazul indisponibilitatilor temporare aferente progra­
melor/proiectelor finantate din fonduri externe neram burs~abile
56 DISPONIBI L AL INSTITUTIILOR PUBLICE ~ I ACTIVITATI­
LOR FINANTATE INTEGRAL SAU PART IAL DIN VENITURI
PROPRlI
560 Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri
proprii
5601 Disponibil curent
5602 Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri
proprii
561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii
!iii subventii
562 Disponibil al activita~ilor finantate din venituri proprii
57 DISPONIBIL DIN VEN ITURILE FONDURILOR SPECIALE
571 Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate
57 12 Rezultatul executiei bugetare din anul curent
57 13 Rezu ltatul executiei bugetare din anii precedenti
5714 Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari
socia Ie de sanatate
574 Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru ~o maj
5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pen­
tru !iiomaj
57411 Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata crean- Omfp nr. 40/2007
telor salariale
57412 Disponibil al bugetului asigurarilor pentru !iiomaj Omfp nr. 4 0/2007
5742 Rezultatul executiei bugetare din anul curent
5743 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti
5744 Depozite din ve niturile bugetului asigurarilor pentru !iiomaj
58 VIRAMENTE INTERN E
581 Viramente interne
59 AJUSTARI PE NTRU PIERDEREA DE VALOARE
A CONTURILOR DE TREZORERI E
595 Ajustari pentru pierderea de valoa re a obligatiunilor emise
!iii rascumparate
6 CONTURI DE CHEL TUIELI
60 CHEL TUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind semintele !iii materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6027 Cheltuieli privind hrana
6028 Cheltuieli privind alte materia Ie consumabile

16 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLIC
6029 Cheltuieli privind medicamentele !iii materialele sanitare

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

606 Cheltuieli privind animalele !iii pasarile

607 Cheltuieli privind marfurile

608 Cheltuieli privind ambalajele

609 Cheltuieli cu alte stocuri

61 CHELTUIELI CU LucRARILE ~I SERVICIILE EXECUTATE


DE TERTI
610 Cheltuieli privind energia !iii apa

611 Cheltuieli cu Intretinerea !iii reparatiile

612 Cheltu ieli cu ch iriile

613 Cheltuieli CLl primele de asigurare

614 Cheltuieli cu deplasari, deta!iiari , transferari

62 CHELTUIELI CU AL TE SERVICII EXECUTATE DE TERT'


622 Cheltuieli privind comisioanele !iii onorariile

623 Cheltuieli de protocol , reclama !iii publicitate

624 Cheltu ieli cu transportul de bun uri !iii personal

624 1 Cheltuieli cu transportul de bunuri

6242 Cheltuieli cu transportul de personal

626 Cheltuieli pO!iitale !iii taxe de telecomunicatii

627 Cheltuieli cu servi ci ile bancare !iii asimilate

628 Alte cheltuieli cu servici ile executate de terti

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ~ I VARSAMINTE


ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~ i varsaminte asimilate
64 CH ELTUIELI CU PERSONALU L
641 Cheltuieli cu salariile personalului

642 Cheltuieli salariale 'In natura

645 Cheltuieli privind asigurarile sociale

6451 Contributiile angajatorilor pentru asi gurari sociale

6452 Contribu tiile angajatorilor pentru asigurari de !iiomaj

6453 Contrib u~i ile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

6454 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca !iii bolli

profesionale
6455 Contributiile angajatorilor pentru concedii !iii indemnizati i Omfp nr. 556/2006
6456 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata Omfp nr. 1.649/2006
creantelor salariale

6458 Alte cheltu ieli privind asigurarile !iii protectia sociala

646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deta!iiare !iii alte drep­


turi salariale

647 Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului

65 ALTE CHE LTUIELI OPERAT'ONALE


654 Pierderi din creante !iii debitori diver!iii

658 Alte cheltuieli operationale

66 CHEL TUIELI HNANCIARE


663 Pierderi din creante imobilizate

664 Cheltuieli din investitii financiare cedate

665 Clcleltuieli din diferente de curs valutar

666 Cheltuieli privirld dobanzile

667* Sume de transferat bugetului de stat reprezentand ca!iitiguri

din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA •


668* Dobanzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat pro- Omfp nr. 2.169/2009
gramului - PHARE , SAPARD, ,ISPA, INSTRUMENTE STRUC­
TURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI
DE LA BUGET $1 AL TE FONDURI
669* Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE,

SAPARD, ISPA ­
67 Al TE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET
670 Subventii

671 Transferuri curente 'Intre unitati ale administratiei publice

RFPC nr. 9/2012 17


CONTABILITATE PUBLIC

672 Transferuri de capital Tntre unitati ale administratiei publice


673 Transferuri interne
674 Transferuri Tn strainatate
675 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene Omfp nr. 1.649/2006
676 Asigurari sociale
677 Ajutoare sociale
678 Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe ne- Omfp nr. 2 .169/2009
rambursabile postaderare ~i fond uri de la bugetul de stat
679 Alte cheltuieli
68 CHElTUIELI CU AMORTlzARllE, PROVIZIOANElE
~I AJUSTARllE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE
DEVAlOARE
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele
~i ajustarile pentru depreciere
6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe
6812 Cheltuieli operationale privind provizioanele
681 3
1
Cheltuiel i operationale privind ajustarile pentru deprecierea
activelor fixe
6814 Chel,tuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea
activelor circulante
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
686 Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanel'e ~i ajus­
tarile pentru pierderea de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de va­
loare a activelor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de va­
loare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambur­
sare a obligatiunilor
689 Cheltuieli privind rezerva de stat ~i de mobilizare
6891 Cheltuieli privind rezerva de stat
6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
69 CH.ElTUIELI EXTRAORDINARE
690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati
691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe
7 CONTURI DE VENITURI ~I FINANTARI
70 ".
VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE
701 Venituri din vanzarea produselor finite
702 Venituri din vanzarea semifabricatelor
703 Venituri din v,"mzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrari executate ~i servicii prestate
705 Venituri din studii ~i cercetari
706 Venituri din chirii
707 Venituri din vanzarea marfurilor
708 Venituri din activitati diverse
709 Variatia stocurilor
71 AlTE VENITURI OPERATIONAlE
714 Venituri din creante reactivate ~i debitori diver~i
718 Alte venituri ale trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
719 Alte venituri operationale
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE
721 Venituri din productia de active fixe necorporale
722 Venituri din productia de active fixe corporale
73 VENITURI FISCAlE
730 Impozit pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital de la persoane
juridice
7301 Impozit pe profit
7302 Alte impozite pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital de la per­
soane juridice

18 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLICA

731 Impozit pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital de la persoane


f[Zice
7311 Impozit pe venit
7312 Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit
732 Alte impozite pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital
7321 Alte impozite pe venit, profit ~i ca~tiguri din capital
733 Impozit pe salarii
734 Impozite ~i taxe pe proprietate
735 Impozite ~i taxe pe bunuri ~i servicii
7351 Taxa pe valoarea adaugata
7352 Sume defalcate din TVA
7353 Alte impozite ~i taxe generale pe bunuri ~i servicii
7354 Accize
7355 T a_xe pe servicii speciftce
7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor
sau pe desfa~urarea de activitati
736 Impozit pe comertul exterior ~i tranzactii internationale Omfp nr. 1.865/2011
7361 Venituri incadrate in resursele proprii ale bugetului Uniunii Omfp nr. 1.865/2011
Europene
739 Alte impozite ~i taxe fiscale
74 VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGU RARI
745 Contributiile angajatorilor
7451 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
7452 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de ~omaj
7453 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
7454 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca ~i bali
profesionale
7455 Varsaminte de la persoane juridice , pentru persoane cu han­
dicap neincadrate
7459 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
746 Contributiile asiguratilor
7461 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale
7462 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de ~omaj
7463 Contributiil'e asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate
7469 Alte contributii ale altar persoane pentru asigurari sociale
75 VE NITURI NEFISCALE
750 Venituri din proprietate
751 Venituri din vanzari de bunuri ~i servicii
7511 Venituri din prestari de servicii ~i alte activitati
7512 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
7513 Amenzi, penalitati ~i confiscari
7514 Diverse venituri
7515 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii ,
sponsorizari)
76 VENITURI FINANCIARE
763 Venituri din creante imobilizate
764 Venituri din investitii financiare cedate
765 Venituri din diferente de curs valutar
766 Venituri din dobanzi
767* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor din schimb valutar - PHARE , SAPARD , ISPA -
768* Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -
769* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altar pierderi
(cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)
77 'FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGE­
TARE CU OESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINA­
TIE SPECIAL.6- .
770 Finantarea de la buget
7701 Finantarea de la bugetul de stat
7702 Finantarea de la bugetele locale
7703 Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat

RFPC nr. 9/2012 19


CONTABILIT ATE PUBLICA

7704 Finan\area din bugetul asigurarilor pentru !?omaj


7705 Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari so­
ciale de sanatate
7709 Finantarea de la bugetul trezoreriei statului Omfp nr. 529/2009
771 Finantarea Tn baza unor acte normative speciale
772 Venituri din subven\ii
7721 Subven\ii de la bugetul de stat
7722 Subventii de la alte bugete
773 Venituri din alocatii bugetare cu destina\ie speciala
774 Finan\area din fonduri externe nerambursabile preaderare Omfp nr. 2.169/2009
7741 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare Omfp nr. 2 .169/2009
Tn bani
7742 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare Omfp nr. 2.169/2009
Tn natura
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Omfp nr. 2.169/2009
776 Fonduri cu destinatie speciala
778 Venituri dill contributia nationala aferenta programelor/ Omfp nr. 2.169/2009
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
779 Venituri din bunuri !?i servicii pr.imite cu titlu gratuit
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ~I AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERI LE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane !?i ajustari pentru depreciere privind
activitatea operationala
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe
7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
786 Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863 Venituri din ajustari pentru pierderea de val'o are a active lor fi -
nanciare
7864 Venituri din ajl'.Jstari pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
79 VENITURI EXTRAORDINARE
790 Venituri din despagubiri din asigurari
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
8 CONTURI SPECIALE
80.... CONTURIIN AFARA BILANTULUI
8030 Active fixe !?i obiecte de inventar primite Tn folosin\a
8031 Active fixe corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite Tn pastrare sau custodie
8034 Debitori sco!?i din activ, urmari\i Tn continuare
8035 Sume solicitate la restituire Omfp nr. 1.865/2011
8036 Chirii !?i alte datorii asimilate
8038 Ambalaje de restituit
8039 Alte valori Tn afara bilantului
8040 Pagube produse din cauze de forta majora !?i fortuite
8041 Publfca\ii primite gratuit Tn vederea schimbului international
8042 Abonamente la publicatii· care se urmaresc pana la primire
8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara
8044 Documente respinse la viza de control financiar preventiv
8046 Ipoteci imobiliare
8047 Valori materiale supuse sechestrului
8048 Garan\ie bancara pentru oferta depusa
8049 Garan\ie bancara pentru buna executie
8050 Disponibil din garantia constituita pentru buna executie
8051 Garantii constituite de concesionar
8052 Garantii depuse pentru sume contestate
8053 Garantii depuse pentru Tnlesniri acordate
8054 Tnlesniri la plata creantelor bugetare
8055 Cautiuni depuse pentru contesta~e la executa rea silita

20 RFPC nr. 9/2012


CONTABILITATE PUBLICA

8056 Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare


a executarii silite prin decontare bancara
8057* Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA)
8058 Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabili­
tate a debitorului
8059 Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale
8060 Credite bugetare aprobate
8061 Credite deschise de repartizat
8062 Credite deschise pen tru cheltuieli proprii
8063* Fonduri de primit de la bugetul de stat
8064* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD ­
8065* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE ­
8066 Angajamente bugetare
8067 Angajamente legale
8068* Angajamente legale - SAPARD ­
8069* Angajamente de plata
8070 Garantii de returnare a avansului acordat Omfp nr. 1.649/2006
8071 Credite de angajament aprobate Omfp nr. 547/2009
Omfp nr. 2 .1 69/2009
8072 Credite de angajament angajate Omfp nr. 547/2009
Omfp nr. 2.169/2009
8073 Imprumuturi interne ~i externe garantate de stat Omef nr. 3.769/2008
8074 Dobanzi ~i alte costuri aferente imprumuturilor interne ~i ex­ Omef nr. 3.769/2008
terne garantate de stat
8075 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea pri­ Omfp nr. 24/20 12
vind finantele publice locale nr. 273/2006 , cu modificarile ~i
3

completarile ulterioare
8077 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe ne Omfp nr. 2 .169/2009
rambursabile postaderare in curs de virare la buget
8078 Declaratia de cheltuieli transmisa autoritatilor de certificare Omfp nr. 2 .169/2009
aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursa­
bile postaderare ~i buget de stat
8079 Sume aflate in curs de certi ficare/declarare la Comisia Euro­ Omfp nr. 2.169/2009
peana aferente Fondului European de pescuit
8082 Datorii contingente Omfp nr. 24/2012
89 BI LANT
891 Bilant de inchidere
892 Bilant de deschidere
Nota:
*Conturile specifice pentru evidentierea fondurilor externe nerambursabile: SAPARD, ISPA ~i PHARE i~i
pastreaza continutul ~i functiu nea aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 870/2002 , Ordinul minis­
4

trului finantelor publice nr. 771/2004 ~i Ordinul ministrului finantelor publice nr. 925/2005 .
6

**Conturile din grupa 80 - conturi i n afara bilantului - se pot dezvolta i n sensul introducerii unor conturi specifice
la propunerea institutiilor respective , cu aprobarea ordonatorului principal de credite ~i avizul Ministerului Finantelor
Publice.
Prin actele normative invocate mai sus, unele conturi sintetice de gradul I ~i II au fost eliminate
din Planul de conturi general pentru i nstitu ~ii publice, astfel:

3 Legea nr. 273129.06.2006 privind fina ntele publice locale (M.O. nr. 618/18.07 .2006) , cu modificarile ~ i completari­
Ie ulterioare
4 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 870127.06.2002 privind aprobarea Precizarilor pentru reflectarea in conta­
bilitate a operatiunilor privind sumele primite $i utilizate din contributia fina nciara nerambursabila a Comunitatii
Europene $i cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SA PARO (M.O. nr. 364/28.05.2003)
5 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 77112004 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate
a operatiunilor privind sumele primite §i utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene
prin ISPA , a cofinan(arii de la buget $i a imprumuturilor primite de la institutii financiare intemationale pentru ma­
surile din domeniul mediului, transporturilor $i asistentei tehnice
6 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 92512005 pentru aprobarea Precizarilor privin d inregistrarea in contabi/ita­
le a sumelor primite $i uti/izate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene in cadru/ progra­
me/or Phare $i a cofinantarii de la bugetul de stat aferenla acestora

RFPC nr. 9/2012 21


CONTABILITATE PUBLIC v

MON OGRAFIA PRIVIN D I N REGISTRAREA

I N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPE RATIUNI

SPECIFICE I N STITUfIILOR PUBLICE

Dr. Georgeta wALECU - $ef serviciu

Viorica ZABLAU - Consilier superior

Directia de Metodologie Contabila Institutii Publice

Ministerul Finan1elor Publice

Principalele operatiuni privind Tnregistrarea rn contabilitatea institutiilor publice sunt regle­


mentate de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~ i cond ucerea contabilitiltii insti­
tuliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice ~i instructiuni le de aplicare a
acestuia (M .O. nr. 1.186 ~i 1.186bis din 29 decembrie 2005), cu modificarile ~i completarile ul­
terioare, in cadrul Capitolului VIII . intitulat "MONOGRAF/A privind inregistrarea in contabilitate
a principale/or opera!iuni". Modificarile ~ i completarile care au operat schimbari in cantinutul mo­
nografiei respective au fast introduse prin actele normative enumerate maj jos, ~i anume:
~ Ordinul ministrului fi nantelor publice nr. 556 din 7 aprilie 2006 pentru modificarea
~i completarea Normelor metodologice privind organizarea ~i conducerea contabilitatii institutii­
lor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ~ i instructiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1. 917/2005 (M.O. nr. 439 din 22 mai 2006);
~ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.649 din 6 octombrie 2006 pentru modifi­
carea ~i completarea Normelor metodologice privind organizarea ~i conducerea contabilitatii in­
stitutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a aces­
tuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 , modificat ~ i completat
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006 (M .O. nr. 920 din 13 noiembrie 2006);
~ Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind Tnchiderea conturilor contabile, Tntocmirea ~i depunerea situa­
tiilor fin anciare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006 (M.O. nr. 65 din 26 ianuarie 2007);
~ Ordinul ministrului economiei ~ i finanlelor nr. 116 din 15 ianuarie 2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind rntocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale insti­
tutiilor publice la 31 decembrie 2007 (M .O. nr. 46 din 21 ianuarie 2008);
~ Ordinul ministrului economiei ~i finanlelor nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privi nd reevaluarea ~i amortizarea active lor fixe corporale
aflate Tn patrimoniul institutiilor publice (M.O. nr. 835 din 11 decembrie 2008);
~ Ordinul ministrului economiei ~i fina nlelor nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale insti­
tutiilor publice la 31 decembrie 2008 (M .O. nr. 16 din 9 ianuarie 2009);
~ Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 79 din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind intocmirea ~ i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publi­
ce la 31 decembrie 2009 (M.O. nr. 63 din 28 ianuarie 2010);
~ Ordinul ministru lui finantelor publice nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind rntocmirea ~ i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publi­
ce la 31 decembrie 2010 (M .O. nr. 46 din 19 ianuarie 2011);
~ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865 din 8 aprilie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind rntocmirea ~i depu nerea situatiilor financiare trimestriale ale in­
stitutiilor publice, precum ~i a unor raportari financiare lunare Tn anul 2011 (M .O. nr. 271 ~i 271bis
din 18 aprilie 2011);

RFPC nr. 10/2012 3


CONTABILITATE PUBLIC

~ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24 din 9 ianuarie 2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publi­
ce la 31 decembrie 2011 (M .O. nr. 37 din 17 ianuarie 201 2), cu modificarile ulterioare;
~ Ordinul ministrului finan1elor pubJice nr. 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea situatiilor fin anciare trimestriale ale in­
stitutiilor pu blice, precum ~i a unor raportari financiare lunare in anul 2012 (M.D. nr. 254 din 17
aprilie 201 2).
Monografia generaia prezentata, privind inregistrarea in contabilitate a principalelor ope­
ratiuni , este actualizata la data de 30 iunie 2012 , astfel:

Nr. Simbol Simbol


Descriere operatiune
crt. cont debitor cont creditor
I. CONT URJ DE CAPITALURI- REZERVE, FONDURI
A. REZERVE , FONDURI (conturile 100-105)

Monografia privind operatiunil e cu conturile de rezerve ~i

fonduri (100-105) este prezentata la cia sa 2 - Conturi de


.'
active fixe
B. REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121)

Inchiderea conturilor de cheltuieli la star~ itul perioadei (Iu­ 121 6xx


nar sau eel mai ta rziu la Intocm irea situatiilor financiare)
Inchiderea contu ril or de venitu rl ~j finan!ari la sfar~ i tu l peri­ 7xx 121
oadei (l unar sau cel ma; tarziu la i ntocmirea situatiilor finan­
cia re )
C. REZULTATUL REPORTAT (cont 117)

L a Tnceputu l anulu i, preluarea excedentulu i patrimonial afe­ 121 117


rent exercitiului precedent
La Inceputul anului, preluarea deficitu lui patrimonial aferent 11 7 121
exercil iului precedent
D. PROVIZIOANE (cont 151)

Con stituirea sau majorarea provizioanelor


6812 1511
Dim inuar ea sau anularea provizioanelor 1511 7812
Atu nci cand nu sunt Indeplinite conditiile pentru recu noa~-
terea unui provizion se evidentiaza datorii conti ngente i n
contu l 8082 nOatorii contingenten
E. IMPRUMUTURI $1 DATORII ASIMILATE
1. Imprumuturi interne ~i externe contractate de stat (cont

164)

TrageriJe din Imprumuturi externe intrate in cantu l de dispo­ 513 164


nibil i n valuta
Acordarea de avansu ri pentru realizarea obiectivelor preva­ 232 (234, 409) 51 3
zute In contract - din contul de dispanibil
Acordarea de avansuri pentru realiza rea obiectivelor preva­ 232 (234, 409) 164
zute In contract - din cantu I de i mpru mut (in cazul creditelor
fu rnizor)
Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lu­ 401 409
crarilor, serviciil or
Decontarea avansuril or acardate, la primi rea bunurilar de 404 232 (234)
natu ra active/or fi xe
Plata furnizorilar din cantu I de dispan ibil dupa decantarea % 513
avansurilar acardate ~i evidenlierea diferentelor de curs va­ 401 (404)

lutar nefavorabile
665

Plata fu rnizorilor din cantul de Imprumut dupa decontarea


% 164
avansurilor acardate ~i evidentierea diferentelor de curs va­ 40 1 (404)

lutar nefavarabile
665

Plata furn izorilor din contul de disponibil dupa decontarea


401 (404) %
avansurilor acordate ~i evidentierea diferentelor de curs va­ 513
lutar favorabile 765
Plata fu rn izorilar din contul de Imprumut dupa decantarea 40 1 (404) %
avansurilor acordate ~i evidenlierea diferentelor de curs va­ 164
lutar favorabile
- - _ ...
765

RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLICA

La finele perioadei , reevaluarea imprumuturilor externe la 665


164

cursu l valutar din ultima zi a perioadei ~i evidentierea dife­


rentetor de curs valutar nefavorabile

La finele perioadei, reevaluarea imprumuturilor externe Iia


164
765

cursul valutar din ultima zi a perioadei ~i evidentierea dife­


rentelor de curs valutar favorabile

La finele perioadei , reevaluarea soldului contului de dispo­ 665


513

nibil ~i evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile

La finele perioadei, reevaluarea soldului contului de dispo­ 513


765

nibil ;;i eviden1ierea diferentelor de curs valutar favorabile

Rambursarea la scadenta a imprumuturilor externe


164
560 (56 1, 770)
Evidentierea dobi:'mzilor aferente imErumuturilor pe termen lung 666
168

Plata dobanzilor ~i comisioanelor aferente imprumuturilor % 560 (561, 770)


interne ~i externe pe termen lung 168

627

2. Imprumuturi int,e rne ~i externe contractate sau garan­


tate de autoritalile administratiei publice locale (contu­ I

rile 162 ~i 163) 1

Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul "Buget

local"

3. Imprumuturi din emisiunea de obl igatiuni (cont 161)

Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul "Buget

local"

4. Alte imprumuturi ~i datorii asimilate ~i d obanzile afe­


rente acestora (cont 167 ~i 168)

a.1. Leasing financiar - in s ituatia in care activele fixe achi­


zition ate nu se supun amortizarii

- active fixe corporale primite conform contractului incheiat,


212,213,214 101,102, 103,104
la valoarea de intrare

- evidentierea datoriei reprezentand rate de leasing


682
167

- evidentierea datoriei reprezentand dobanzile aferente % 1687

666

471

- inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare pe baza % 404

facturii emise de proprietarul bunurilor 167

4426

- inregistrarea plalii ratelor de leasing 404


560 (561 , 770)
a.2. Leasing financiar - in situatia in care activele fixe achi­
zitionate se su~un amortizarii

- active fixe corporale primite conform contractului incheiat,


212 (213, 214) 167

la valoarea de intrare

- evidentierea dobanzitor aferente


% 1687

666

471

- inregistrarea facturii pentru rata scadenta ~i dobanda afe­ % 404

renta 167

1687

4426

- inregistrarea plati i ratelor de leasing 404


560 (561 , 770)
b.1. Leasi ng o perational - in situatia in care activeIe fixe

achizitionate nu se supun amortizarii

- inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare pe baza


% 401

facturii emise de proprietarul bunurilor 612

4426

- inre~rarea platii ratelor de leasing 401


560 (561,770)
- inregistrarea intrarii activului fix la valoarea reziduala plus 212 (213, 214) 101 (102,103 , 104)
cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing
b.2. Leasing operational - in situatia in care activele fixe

achizitionate se supun amortizarii

- inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare pe baza


% 401

facturii emise de proprietarul bunurilor 612

-
4426

RFPC nr. 10/2012 5


CONTABILITATE PUBLICA

• inregistrarea pla!ii ratelor de leasilla 401 560 (561, 770)


- inregistrarea intrarii activului fix la valoarea reziduala plus 212 (213, 214) 719
cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing
II. ACTIVE FIXE
A. ACTIVE FIXE NECORPORALE
1. Int rarea in patrimoni u a activelor fixe necorp orale care

se s upun amortizarii

- achizitionate de la terti
203(205 , 208) 404
- primite prin donalie, transfer cu titlu gratuit intre institulii 203 (205 , 208) 779

sau redistribuiri intre unitali

- realizate din pToduclie proprie


203 (205 , 208) 721

- receptionate la finalizarea investitiei


203 (205, 208) 233
- constatate plus la inventar 203 (205, 208) 779
2. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care

nu se s upun amortizarii

- intra rea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu


206 100

se supun amortizarii, respectiv - achizitionate de la terti , pri­


mite prin donalie, transfer cu titlu gratuit, intre institulii sau

redistribuiri i ntre unita!i, constatate plus la inventar

- cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizablle


682 : 404
3. le§irea d in patrimon iu a activelor fixe necorporale care

se supun amortizarii

- vanzarea
461 791 (4481)
- scaderea din evi denla % 203 (205, 208)
- cu valoarea neamortizata 691

- cu valoarea amortizata
280
4. le§irea din patrimoniu a activel or fixe necorporale care

nu se s upun amo rtizarii

- ie§irea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu


100 206

se supun amortizarii

5. Inregistrarea am orttzarii

- cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale


6811 280
6. Inreg istrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor

fixe nec orporale

- constituirea sau majora rea ajustarilo r pentru deprecierea


6813 290

activelor fixe necorporale

- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru de­ 290 781 3


precierea activelor fixe necorporale
7. Avansuri acordate fu rnizorilor de active fixe necor­
porale

- avansuri acordate
234 512 (541 ,542,550,
55 1, 560 , 56 1, 770)
- decontarea avansurilor acordate 404 234
8. Active fix e necorporale in c urs de executie

- realizate din produclie proprie


233 72 1

- facturate de furn izori


233 404

- la receplia investiiiei - pentru active fixe necorporale amor­ 203 (205, 208) 233

tizabile

- la receptia investitiei - pentru active fixe necorporale nea­ 682 233

mortizabile

- scazute din evidenta


691 233

- cedate
658 233

- pierderi din cal am itali


690 233

- constitu irea sau majora rea ajustikilo r pentru deprecierea


681 3 293

activelor fixe necorpora le i n cu rs de execuiie

- dimi nuarea sau anularea aj ustarilor constituite pentru


293 7813
deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie
B. ACTIVE FIXE CORPORALE
1. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se

- - -
supun_ amortiz~..iJ _ __
- - --

6 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLICA

- ach izitionate de la terti 21 1 (212,213, 21 4) 404


- primite prin donatie , transfer cu titlu gratuit i ntre institutii 211 (21 2, 213,214) 779
sau redistribuiri intre unitati
- realizate din productie proprie 211 (212, 21 3, 21 4) 722
- constatate plus la inventar 21 1 (212, 213, 214) 779
- achiziiionate i n regim de leasing financiar 212 (213. 214) 167
- diferen!e di n reevaluare 211 (212,21 3,214) 105
2. t"trarea in patrimoniu a activetor fixe corporate care nu
se su pun amortizarii
- intrarea i n patrimoniu prin ach izitionare de la terti, primite 21 1 (212 , 21 3, 214) 101 (102, 103,104)
prin donatie, transfer cu titlu gratuit i ntre institutii sau redis­
tribuiri i ntre unital i, realizate din prod uctie proprie, constata­
te plus la inventar, achizitionate in regim de leasing finaneiar
- cheltu ieli eu active fixe corporale neamortizabile 682 404
- cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 167
aehizilionate in regim de leasing fi nanciar
- diferente din reeval uare 211 (212, 21 3, 214) 105
- alte active ale statului (zacam inte , resurse biologiee necul­ 215 101
tivate, rezerve de apa)
3. le~irea din patrimoniu a activelor fixe corporate care se
supun amortizarii
- vanzare 46 1 791
- scaderea din evidenta % 211 (212 , 21 3,214)
- cu valoarea neamortizata 691
- cu valoarea amortizata 281
4. te~irea din patrimoniu a activelor fixe corporaIe care nu
se supun amortizarii
- scaderea din evidenta 101 (102,1 03, 104) 211 (212,21 3,2 14)
- alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necul­ 101 215
tivate, rezerve de apa)
5. Inregistrarea amortizarii
- cheltu ieli cu amortizarea activelor fi xe co rporale 68 11 281
6. lnregistrarea ajustaritor pentru deprecierea activelor fi­
xe corporate
- constituirea sau majorarea ajustarilor pentru depreeierea 681 3 291
activelor fixe eorporale
- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru de­ 291 7813
precierea activelor fixe corporale
7. Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporate
- ava nsuri aeordate 232 512 (541 , 542,550,'
551, 560, 561, 770) !
- decontarea avansurilor acordate 404 232
B. Active fixe corporale in curs de executie
- realizate din prod uetie proQrie 231 722
- facturate de fu rnizori 231 404
- recepiia investi!iei - pentru active fixe corporale amortizabile 211 (2 12, 213, 21 4) 231
- receptia investitiei - pentru active fIXe corporale neamortizabile 682 231
- scazute din evidenl a 69 1 231
- eedate 658 23 1
- pierderi din calamitati 690 231
- constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea 681 3 293
active lor fi xe corporale in curs de exeeutie
- diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru de­ 293 781 3
preeierea aetivelor fixe corporale i n eurs de execuJie
9. Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii
activelor fbce corporate
1. In cazul activelor fixe neamortizabile
-­ ---­ .­ - -

RFPC nr. 10/2012 7


CONTABILITATE PUBLIC v

"~ " - --
- ca 0 cre~tere a rezervei din reevaluare, prezentata in ca­ % 105

drul capital urilor proprii 2111

2112

212

213

214

215

- transferul difere ntelor din reevaluare asupra fon du rilor bu­ 105
%
nurilor apartinand domeniului publi c sau privat al statului 101

sau al unitatilor admin istrativ-teritoriale , concomitent cu i n­ 102

registrarea cre~terii de valoare 103

104

- daca rezultatul reeval uarii este 0 d escre ~ te re a val orii con· 105
%
tabile, aceasta se trateaza ca 0 scadere a rezervei din ree­ 2111

va luare i n cadru l capitalurilor proprii 21 12

212

213

214

215

- tra nsferul diferentelor din reevaluare asupra fonduri lor bu­ % 105

nurilor apartinand domeniului public sau privat al statu lui 101

sau al unitatilor administrativ-teritoriale, concomitent cu in­ 102

registrarea d escre~terii de valoare 103

104

2. In cazul activelor fixe amortizabile


Daca rezu ltatul reevaluarii este 0 cre:?tere a valorii contabile
nete :;;i nu a existat 0 descre:;;tere de valoare la reevaluarea
anterioara recunoscuta ca 0 chelluiala aferenta acelu i activ
- transferul rezervei din reevaluare aferenta duratei normale 105
28 1

de functi onare consumate la momentul reevaluarii asu pra


co ntului de amortizare
- ca 0 c re ~tere a rezervei din reevaluare, prezentata in ca­ % 105

drul capital urilor propri i 21 12

212

21 3

214

In situa\ia i n care a existat 0 descre~tere de valoare din re­


evaluarea anterioara recunoscuta ca 0 cheltuiala aferenta
acelui activ
- ca un venit care compenseaza cheltuiala cu descre~terea % 7813

recunoscuta la reevaluarea anterioara la acel activ 2112

212

213

214

- diferenta ramasa dupa acoperirea descre~terii de valoare %


105

recunoscul a la reevaluarea anteri,oara la acel activ se inre­ 21 12

gistreaza pe seama rezervelor dill reevaluare 21 2

21 3

214

Daca rezultatul reevaluarii este 0 descre ~tere a va lorii con­ 281


105

tabile nete , rezerva din reevaluare aferenta duratei normale


de functio nare consumate la momentul reevaluarii se tran­
sfera asupra contulu i de amortizare
Daca rezultatul reevaluarii este 0 de scre~tere a valorii con­ 105
%

tabile nete , aceasta se trateaza ca 0 scadere a rezervei din 21 12

reevaluare, prezentata in cadrul capitalurilor proprii, i n li mi­ 212

ta rezervelor existente 213

214

- diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare 6813


%

existente se inregistreaza ca 0 cheltuiala 211 2

21 2

213

214

8 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLICA

Daca rezultatul reevaluarii este Q descre§tere a valorii con­ 681 3 %


tabile nete , aceasta se trateaza ca 0 cheltuiala cu intreaga 21 12
valoare a descre§terii de valoare, daca nu au fost constitui­ 212
te rezerve din reevaJuare aferente acelui activ la reevalua­ 213
rea anterioara 21 4
- rezerva din reevaluare tra nsferata asupra rezultatului re­ 105 117.15
portat in situalia i n care activele fixe sunt amortizate inte­
gral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vandu­
te etc.
C. A CTIVE FINANCIARE
1. Titluri de participare (cant 260), Alte t itl uri imobilizate

(ca nt 265) !ji Varsaminte de efectuat pentru active fi­


nanciare (cant 269)

Inregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare


260 269
achizi!ionate _(aqiun i subscrise ~i nevarsate)
Varsam intele efectuate pentru titlurile de participare achizi­ 269 %
tionate 560
770
Inregistrarea titlurilor de participare i n situ alia i n care apor­ 260 117
tul subscris la capitaJul social al unei societati comercialel
companii nationale este in natura
Scaderea din evidenta a bunurilor trans mise c a aport in
natura la capitalul social
- terenuri care aparlin domeniului privat al statului sau al % 2111
unitalilor administrativ-teritoriale 1'02

W4

- amenajari la terenuri
% 2112
281
658
- alte active fixe corporale care aparlin domeniului privat al % 212
statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 281 (213 , 214)
658

In cazul ac\iul1ilor cotate:

- daca valoarea de cotalie din ultima zi de tranzaC\ionare a


6863 2961
acliunilor cofate este mai mica decat valoarea de intrare , se
inregistreaza ajustari pentru pierderea de valoare a acti­
velor financiare la star§itul exerciliului financiar pe seama
cheltuielilor;
- daca valoarea de cotalie din ultima zi de tranzaclionare a
actiunilor cotate este mai mare decat valoarea de intrare ,
cre~terea de valoare nu se InreaistreaZ8 In contabilitate .
In cazul acliunilor necotate:
- valoarea de inventar este egala cu valoarea activului neU
acliune comunicat de societatea comercialatcompania nali­
onala respectiva pentru exerciliul financiar anterior. inregis­
trarea ajustarilor de depreciere §i analiza la bilanl se efectu­ I

eaza similar cu acliunile cotata. I


La bilan1. ajustarile de valoare se analizeaza astfel :
- in situ alia in care ajustarea pentru pierdere de valoare de­ 2961 7863
vine total sau parlial fara obiect, intrucat motivele care au
dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o
anumita masura (respectiv cre§terea de valoare a actiuni- I
lor), atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata

I printr-o reluare corespunzatoare la venituri;

- in situalia in care se constata 0 depreciere supl imentara


6863 2961
fala de cea care a fost reflectata , ajustarea trebuie majorata .
Monografia operaliunilor este prezentata la capitolele: bu­
getul de stat, bugetul asigurarilor socia Ie de stat, bugetele I

locale, bugetul asigurarilor pentru §omaj §i bugetul Fondului

na~onal unic de asigurari sociale de sanatate

2. Creante imobilizate (cant 267)

RFPC nr. 10/2012 9


CONTABILITATE PUBLIC

Monografia imprumuturilor pe termen lung acordate din bu­ I

getul asigurarilor pentru §omaj este prezentata la capitolul


bugetul asigurarilor pentru §omaj
- acordarea de credite ipotecare din buget pentru construi­ 2675
%

rea , cumpararea, reabilitarea, consolidarea §i extinderea de 551

r----­
locuinte (prin ANL) 560

- rambursarea ratelor de credit de catre clienti %


2673

!
551

560

- dobanzi de incasat aferente creditelor acordate 2676


763

- incasarea dobanzilor %
2676

55 1

560

- garantii depuse ~i alte creante imobilizate la dispozitia ter­ 2678


512 (5 13, 551, 560,

tilor 561, 770)

- restituirea garantiilor depuse ~i a altor creante imobilizate 512 (5 13, 551, 560,
2678

i
561 , 770)

III. STOCURI
A. Metoda inventarul ui permanent
1. Achizitionarea stocurilor
a. - in cazul i n ca re s-au i ntocmit facturi %
401

301 (302, 303, 304,

305, 309, 351 . 354 ,

356, 357, 358 , 361 ,

37 1, 378, 381)

4426

b. I - in cazul in care nu s-au intocmit facturi % 408

301 (302, 303, 304,

305, 309, 351 , 354,

356 , 357, 358, 36 1,

371 , 378, 381 )

4428

2. Stocu ri primite cu titlu gratuit (donatii, sponsorizari, coma- % 779

sari de unitati etc.) 301 (302, 303, 309,

36 1, 371, 381 )

3. Stocu ri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor 301 (302, 303)


791

4. Productia, lucrarile ~i serviciile Tn cu rs de executie precum ~i 331 (3 32. 341, 345,


709

prod usele obtinute din produc\ia proprie, la star~itu l perioadei 346,348 , 36 1, 381 )

5. Reluarea productiei. lucrarilor ~i servici ilor in curs de execu­ 709


33 1 (332, 341 , 345,

tie, la i nceputul perioadei 346, 348, 361,381 )

6. Re\inerea din productie proprie a produse lor finite ca mate­ % 345

rii prime, materiale , marfuri sau ambalaje 301 , 302, 303,371,

38 1

7. Materii prime, materiale. produse, animale , marfuri, ambala­ 351


%
je, bunu ri date spre prelucrare sau custodie la terti, marfu ri 301, 302, 303, 345 ,

depuse in con si gnatie 36 1, 371 , 381

8. Primirea bunu rilor de la terti , inclusiv valoarea serviciilor %


%
prestate 301 , 302, 303, 345,
351 , 401

361 , 371,381

9. Consumuri de stocuri
- materii prime 601
301

- materiale consumabile 602


302

- materia Ie de natura obiectelor de inventar (Ia momentul 603


303

scoaterii din folosinta)


- animale l?i pasari 606
361

- ambalaje 608
381

- muni\i i ~i furn ituri pentru aparare nationala , ordine publica 609


309

~i siguranta nation ala ~ i alte stocu ri specifice unor institutii


- materiale ~i ambalaje pentru rezerva de stat l?i de mobilizare 689
304 (305)

10 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLIC

10. Vanzarea catre terti a stocurilor de prod use (cont 70 1-703) , 411 %
de materii prime, materiale, marfuri (cont 707) precum ~i 70 1 (702 , 703, 704,
facturarea serviciilor prestate (cont 704-706) 705 , 706, 707)
4427
11. Scaderea din evidenta a stocurilor vandute
- semifabricate, prod use finite, produse reziduale 709 341 (345, 346)
- diferente de pret Intre costu l de productie ~i pretul stan­
dard sau prestabilit al produselor:
- nefavorabile 348 709
- favorabi le 709 348
- marfuri (in unitatile cu amanuntul) % 371
607
378
4428 ,
- marfuri (in unitatile en-gros) 607 37 1
- ambalaje 608 381
12. Plusuri de natura stocurilor co nstatate la inventa riere
- materii prime 301 601
- materiale consumabile 302 602
- materia Ie de natura obiectelor de inventar 303 603
- munitii ~ i furnituri pentru apara re nationala, ordine publica 309 609
~i siguranta nation ala ~i alte stocuri specifice altor institutii
- produse :
- animale ~ i pasari
- achizitionate 361 719
- din productie proprie 36 1 709
- marfuri - In unitatile cu amanuntul % 607
371 , 378
- marfuri - i n unitatile en-gros 37 1 607
- ambalaje
- achizitionate 381 608
- din productie proprie 381 709
13. Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii
- materii prime 601 30 1
- materiale consumabile 602 302
- materiale de natura obiectelor de inventar 603 303
- animale ~i pasari
- achizitionate 606 361
- din prod uctie proprie 709 361 ,
- marfuri 607 371
- ambalaj e ..
- achizitionate 608 381
- din productie proprie 709 381
- munitii §i fum ituri pentru aparare nationala, ordine publica 609 309
~i siguranta nationala ~i alte stocuri specifice unor instituti i
- materiale ~i ambalaje pentru rezerva de stat ~i de mobilizare 684 304 (305)
- imputarea lipsurilor persoanelor vinovate
- can d sumele se cuvin bugetul ui 428 448
- cand sumele ram an la dispozitia institutiei 428 719
B. Metoda inventarului intermitent
1. Achizitionarea stocurilor
a. - Tn cazul in care s-au Tntocmit facturi % 401
601 (602, 603)
4426
b. - in cazul i n care nu s-au i ntocmit factu ri % 408
601 (602 , 603)
4428
2. La sfa r~ itullunjj, stabilirea stocurilor, pe baza inventarului 301 (302, 303) 601 (602,603)
3. La i nceputul lunii urmatoare, trecerea pe cheltuieli a stocuri­ 601 (602, 603) 301 (302, 303)
lor constatate la sfar§itul lunii anterioare, pe baza inventarului

RFPC nr. 10/2012 11


CONTABILITATE PUBLIC ~

Inregistrarea ope ratiunilor de achizitionare caTburanti pe


baza cardulul
(cardul de debit ­ cardul care permite alimentarea cu car­
buranti auto In limita unei valori stabilite de beneficiar ~i
achitateanterior de acesta;
cardul de credit ­ cardul care permite alimentarea cu car­
buranti auto In limita unei valori stabilite de beneficiar fara
ca acesta sa fi virat sum a respectiva.)
1. Inregistrarea facturii privind serviciile de inscriptionare ~i ex­ 628 401
pediere a card urilor de credit
2. Plata furnizorul ui 401 770, 560 etc.
3. Di stribuirea cardu ri lor de credit ~i a instructiunilor de utiliza­ 8039
re catre personalul care utilizeaz a aceste ca rduri de credit.
Nota: Evidentierea In acest cont se va face la valoarea re­
prezentand costu l inscriptionarii ~i expedierii. i n cazul ln ca­
re cardul este deteriorat din vina posesorului , aceasta va­
loare reprezinta baza de calcul pentru imputare. i n cazuJ In
care cardul este pierdut ~i a fast utilizat rnainte ca furn izorul
sa II blocheze, imputarea va cuprinde costu rile mentionate
mal sus §i va loarea alimentata]>e card, dar nejustificata .
4. Tnregistrarea alimentarilor cu carburahti 3022 408
5. Inregistrarea pe cheltu ieli a consumu lui de carburanti pe 6022 3022
baza foilor de parcu rs
6. Tnregistrarea factu rii privind alimentarile cu carburanti 408 401
7. Plata factu rii catre furnizor 401 770, 560 etc.
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
1. Constitu irea sau majorarea ajustari lor pentru deprecierea 681 4 391 (392, 393, 394,
stocurilor 395, 396, 397, 398)
2. Diminuarea sau anularea aj ustarilor constituite pentru de­ 391 (392, 393, 394, 7814
precierea stocurilor 395, 396 , 397,398)
IV. CONTURI DE TERTI
A. Operatiun i privind decontarile cu furnizorii
1. Acordare a avansu rilor catre furnizorii de bunuri , lucrari exe­ 409 512 (513, 515, 516,
cutate, servic ii prestate 550 , 551 , 560, 561 ,
770)
2. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 409
3. Acordarea avansurilor catre furnizorii de active fi xe 232 (234) 512 (513, 515, 516,
560, 561, 770)_
4. Decontarea avansurilor acordate furn izorilor de active fixe 404 232 (234)
5. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de 401 403
furnizori
6. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de 404 405
furnizorii de active fixe
7. Ach itarea furnizorilor 401 (404) 512 (513 , 515, 516,
541 , 542 , 550, 551,
560, 561, 770)
8. Diferente favorabile de curs valutar rezultate In urma lichidarii 401 (404) 765
datoriilor i n valuta
B. Operatiuni privind decontarile cu clientii
1. Vanzari catre clienti - i n cazul in care s-au i ntocmit facturi 411 %
701 (702 , 703, 704,
705, 706 , 707 , 708)
4427
2. Vanzari catre clienti - in cazul in care nu s-au intocmit facturi 418 %
I
701 (702 , 703 , 704,
705, 706 , 707, 708 )
4428
3. Inregistrarea facturil'o r pentru operatiunile evidentiate anterior 411 418
in contu l 418 "Clienti - facturi de Tntocmit".
Concomitent, se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata co­ 4428 4427
lectata

12 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLIC

4. Diferente de cu rs valutar nefavorabile rezultate in urma lichi­ % 411


darii ereantelor i n valuta 51 24
665
5. Diferente de curs valutar favorabile rezultate in urma liehidarii 5124 %
ereantelor i n valuta 411
765
6. Primirea avansurilor de la elienti 560 (561 . 5124) 419
7. Deeontarea avansurilor primite 419 411
8. Incasarea sumelor datorate de clien1i
- prin easierie 531 41 1
- prin trezoreria statului sau banei 5124 (528. 557. 560, 411
561,562)
9. Aeeeptarea efectelor comerciale de incasat 413 411
10. Incasarea efeetelor comerciale 5124(560,561,562) 413
11. Scaderea din evidenta a clientilor incerti 654 411
12. Reactivarea ciientilor scazuti din evidenta 411 71 4
C. Decontari cu personalul ~i asigurarile sociale
1. Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 421
2. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari socia Ie 6451 4311
3. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigu ra ri socia- 6453 4313
Ie de sanatate
Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari de 6452 4371
l;;omaj
4. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru accidente de 6454 4315
munca §i boli profesionale
5. Inregistrarea retinerilor din salarii, conform statelor de salarii 421 %
- contributiile asiguratilor pentru asigurari socia Ie 4312
- contributiile asiguTatilor pentru asigurari sociale de sanatate 4314
- contributiile asigura1ilor pentru asigurari de §omaj 4372
- impozitul pe venit de natura salariala 444
- avansuri acordate personalului 425
- retineri din salarii datorate tertil'o r (rate, chiri i etc.) 427
- imputatii, garan1ii gestionari 4282
- alte datorii sociale 438
6. Virarea retinerilor catre terti % 550 (551 , 560, 561 ,
562,770)
- impozitul pe venit de natura salariala 444
- contribu1iile angajatorilor pentru asigurari socia Ie 4311
- contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4312
- contributiile angajatorilor pentru asigurari socia Ie de sanatate 4313
- contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 431-4
- contributiile angaJatorilor pentru asigurari de §omaj 4371
- contribu1iile asiguratilor pentru asigurari de §omaj 4372
- retineri din salarii datorate tertilor (rate, chirii etc.) 427
- imputatii 4282
7. Plata avansurilor din salarii 425 512 (513, 551, 560,
561,562,770)
8. Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512 (513, 550, 551,
I 560, 561 , 562,770)
9. IJnregistrarea salariilor §i a altor drepturi de personal neridicate 421 (422, 423, 424, 426
425)
10. Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512 (513, 550, 551 ,
1552, 560, 561, 562,
770)
11 . Drepturi de personal neridicate prescrise datorate bugetului 426 448
12. Inregistrarea unei pagube din vina unui salariat 4282 %
- cu valoarea contabila a bunului imputat 719
- cu diferenta dintre valoarea de inlocuire §i valoarea contabi­ ,448
la, care urmeaza a se vira la buget I

RF PC nr. 10/2012 13
CONTABILITATE PUBLIC

13. Inregistrarea unei pagube din vina terl;ilor 461 %


- cu valoarea contabila a bunul ui imputat 7 19
- cu diferenta dintre valoarea de inlocuire ~i valoarea contabi­ 448
la, care urmeaza a se vira la buget
14. Inregistrarea sumelor datorate bugetu lui de stat de catre insti- 635 446
tutiile publice care nu au incadrat persoane cu handicap po­
trivit leg ii
C'. inregist rarea tic hetelor cadou §i a tic hetelor de c re~a
a. Tnregistrarea contravalorii imprimatelor ~i a valorii nominale a % 401
tichetelor cadou sau a tichetelor de cre~a 6028 (cod 20.30.30)
5328
b. Plata facturilor transmise de catre unitatile emitente pentru 401 %
tichetele cad ou ~ I tichetele de cre ~a ach iziiionate 770
560
561 (aferent codurilor
20.27.20.30.30,
57 .02.03, 57 .02.04,
dupa caz)
c. Evidentierea obligatiei catre angajati privin d acordarea ti che-
telor cadou ~i a tichetelor de cre~a J,
- i n situatia i n care tichetele cadou :;;i tichetele de cre~a se 677 (cod 57.02.03 4281
vor uti liza pentru destin atiile ~i evenimentele ca re se inca­ sau 57.02.04)
dreaza i n categoria cheltuielilor socia le
- i n situatia i n care tichetele cadou se vor utiliza pentru campa nii 629 (cod 20.27) 4281
de marketing. studiul pietei, promovarea pe piete exlstente sau
noi, pentru protocol, pentru cheltuleli de reclama :;;i publicitate
- acordarea tichetelor cadou ~i a ti chetelor de cre~a an ga­ 4281 5328
jatilor
d. Inregistrarea sumelor datorate de angajatii carora Ii s-au 4282 %
acordat tichete de cre~ a ~ i nu au prezentat angajatoril or infor­ 6028 (cod 20.30.30)
mati ile prevazute potrivit dispozitiilor legale , respectiv contra­ 677 (cod 57.02.03 ,
valoarea tichetelor de cre:;;a acord ate suplimentar, inci uslv 57.02. 04) i

pretul imprimatelor acestora corespunzator cu numarul de

e.
zile absente din luna In care copilul a fost absent de la cre~ a
Recuperarea din drepturile salariale ale angajatil or a contra­ 42 1 4282
I,
valorii ti chetelor de cre$a necuvenite
D. Taxa pe valoarea adaugata
1. ITnregistrarea taxei pe valoarea adaugata achitata organelor 4426 512 (513, 516 , 531 .
vamale pentru bunuri le ~ i serviciile din import 542, 550, 560, 561 ,
562, 770)
2. Inregistrarea TVA deductibil a cuprinsa in facturi sau alte do - 4426 401 (404)
cumente legale pentru bunuri achizi tionate, lucrari executate
sau servicii prestate -
3. Inregistrarea TVA aferenta bunurilor ach izitionate, lucrarilor 4428 401 (404)
execu tate_~i serviciilor prestate cu plata in rate
4. ITnregistrarea TVA aferenta bunurilor ach izitionate , lucrarilor 4426 4428
executate ~ i serviciilor prestate cu plata Tn rate - ajunse la
scadenta
5. Inregistra rea sumelor i ncasate i n numerar din vanzarea pro~ 531 %
duselor prin magazine proprii 701 (702 , 703 , 707)
4427
6 Inreg istrarea facturi lor pentru produse livrate, lucrari execu­ 411 %
tate ~i servicii prestate, inci usiv TVA colectata 701 (702, 703, 704 ,
705, 706, 707, 708)
4427
7. Inregistrarea vanzarilor de bunuri , lucrari executate ~i servici i 41 1 %
prestate cu plata in rate 701 (702, 703, 704 ,
705, 706 , 707, 708)
4428
8. IInregistrarea incasarii In numerar. prin trezorerie sau prin ban- 531 (512, 560, 561 , 411
ca a va lorii produselor livrate, lucrarilor ~i serviciilor prestate 562)

14 RFPC nr. 10/2012


--

CONTABILITATE PUBLIC

9. Inregistrarea TVA exigibila aferenta vanzarilor, lucrarilor exe- 4428


4427

cutate sau serviciilor prestate devenita colectata

10. La finele lunii, inregistrarea TVA deductibila retinuta din TVA 4427
4426

colectata

11 .
La finele lunii, determinarea TVA datorata bugetului de stat 4427
4423

I(TVA colectata mai mare decat TVA deductibila)


I

12. La finele lu nii, determinarea TVA ramasa de recuperat sau de '4424 4426

compensat in lunile urmatoare (TVA deductibila mai mare

decat TVA colectata)

13. Plata TVA datorata bugetului de stat 4423


531 (560,561,562)
14. ilncasarea in contul de dispon ibil a TVA recuperata de la bu­ 560 (561, 562) 4424

!getul de stat

15. Compensarea cu bugetul statului a TVA colectata 4427


4424

D'.
inregistrarea fondurilor extem e nerambursabile preaderare
A. Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice - benefici ari

finali ai bunurilor, lucrarilor ~i serviciilor primite cu titlu gratuit,

dar care au fost platite de Oficiul de Plati ~i Contractare

PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare

a. In situatia in care institutiile publice primesc fonduri


- sume de primit de la agentiilautoritati de implementare pe 4581
774

baza cererilor de fonduri

- sumele incasate in contul de disponibil


515
4581

- efectuarea platilor
% 515

401

404

b. In situatia in care institutiile publice primesc bunuri ~i servicii


- i nregistrarea bunurilor, lucrarilor ~i
serviciilor primite cu titlu % 774

gratuit
208

211

212

213

214

231

233

302

6xx
La star~itul perioadei se inregistreaza inchiderea conturilor 121 .08 6xx

de cheltuieli

La star~itul perioadei se inregistreaz8 inchiderea contului de


774
121.08
finantare din fonduri externe nerambursabile preaderare
Inreg istrarea operatiunilor in situatia in care cofinantarea 673
%

aferenta fondurilor externe nerambursabile se vireaza in cont


'560

Ide disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului


770

I'!?i-:
558
778

Utilizarea sumelor din cofinantare


% 558

232

234

461

401

404

409

6xx

La star~i tul
perioadei se inregistreaza inch ide rea contu lui de 121.01 673

I
cheltuieli 121.10

La star~itulperioadei se inregistreaza inchiderea contului de


778
121 .01
cofinantare 121 .10

B. Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice care primesc


fonduri externe nerambursabile in conturi de disponibil des­
,chise pe seama acestora ~i care nu sunt beneficiari finali ai

-
jfondurilor, bunu,.ilor ~i serviciilor ______
- -

RFPC nr. 10/2012 15


CONTABILITATE PUBLICA

- sumele de primit pe baz a cererilor de fond uri 4581 %


401
404
- primirea fon duril or In contul de disponibil 515 4581
- efectuarea pla1ilor % 515
401
404
E. Inregistrarea diferentelor de curs valutar
1. Diferen te de curs val ular nefavorabile rezultate din reevalua­ 665 401 (403, 404, 405,
rea datoriilor la sfar$itu l perioadei 408, 419,462)
2. Difere n1e de curs valutar favorablle rezul tate d in reevaluarea 401 (403 , 404, 405, 765
datoriilor la sfa r:;;itul perioadei, sau la plata datoriilor, urmare 408,419,462)
a scaderii cursului valuta r
3. Diferen1e de curs valutar nefavo rabile rezultate din reevalua­ 665 409 (411, 413 , 418,
rea creantelor la sfa r~itu l perioadei, sau la incasarea crea nte­ 461 )
I
lor, urmare a scaderii cursului valutar
4. Diferente de curs val utar favorabile rezultate din reevaluarea 409 (41 1, 41 3, 41 8, 765
I
creantelor la sf2m;;itu l perioadei 461 )
F. Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea ~i
casarea bu nurilor scoase din functiune
1. Cheltu ieli ocazionate de casarea , dezmem brarea, declasarea 6xx 401
activetor fixe, materialelor de natura obiectelor de inventar !

sau altor mate riale


2. Materiale rezultate din casare 302 (303) 719
3. Valorificarea materialelor rezultate 602 (603) 302 (303)
- cand sumele incasate se retin de institutia publica 4 11 719
- cand sumele Incasate se vireazB fa buget 4 11 448
4. Incasarea facturii 560 (56 1,770) 4 11
5. Vira rea la buget a sumelor obtinute din valorifica re 448 770
F'. Valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii,
dezmembrarii, sau dezafectari i, in conditiile prevazute de
lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bun uri
materiale
Valorificarea ca atare a activelor fixe sau materialelor rezulta­
te din dezmembrarea unor active fixe scoase din functiune
sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinta la institu­ ,
tiile publice finan1ate integra l de la bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetele fond urilor speciale sau
bugetele locale
a. Vanzarea activelor fixe sall a unor obiecte de inventar scoase 461 %
din folosin1a, In conditiile legii 4481 (in cazul institu­
'I tiilor publice finan tate
de la buget)
791 (in cazul institu­
tiilor publice finantate
integ ral sau partial din
I venituri proprii)
b. IScaderea din eviden1a a activelor fixe '% 2xx
281
691
c. Scaderea din eviden1a a obiectelor de inventar 603 303
lSi: 117 303
d. Inregistrarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor 302 %
active fixe scoase din funC1iune sau a unor obiecte de inven­ (Ia valoarea de inre­ 4481 (In cazul institu­
tar scoase din folosinta gistrare) tiilor publice finan1ate
de la buget)
791 (in cazul institu­
1iilor publice fin an1ate
I integral sau partial din
,I venituri proprii) I

16 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLIC

e. Inregistrarea valorificari i materialelor rezultate din dezmem­


brarea unor active fi xe scoase din functiune sau a unor obi­
ecte de inventar scoase din folosinta

e1. In situatia in care pretul de vanzare este mai mare decat pre­ 461 %
tul de inregistrare (Ia valoarea de van­ 302
zare) 448 1 (in cazul institu­
tiilor publice finantate
de la buget)
791 (in cazul institu­
ti ilor publice finantate
integral sau partial din
venituri proprii)
e2 . In situatia i n care pretull de vanzare este mai mic decat pretul 461 %
de inregistrare (Ia valoarea de van- 302
zare) 448 1 (in cazul institu­
tiilor pu blice fin antate
de la buget)
(in ro~u)
791 (in cazul institu­
tiilor publice fin antate
integral sau partial din
venituri proprii)
IUn ro~u)
La institutiile publica finantate de la buget, pe baza documen­ 4481 461

telor care atesta virarea la buget a sumelor datorate, stin­


gerea debitorilor din valorificarea materialelor rezultate din

dezmembrarea unor active fixe scoase din functiune sau obi­


ecte de inventar scoase din folosinta

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR I

1. Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea cre- :6814 491

antelor - clienti .

2. Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru depre": 491 7814

cierea creantelor - clienti

3. Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea cre­ 6814 496

an1elor - debitori diver~i !

4. Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru depre- 496 7814

cierea creantelor - debitori diver~i

V. CONTURI DE TREZORERIE
1. Iinvestitii pe termen scurt
IMonografia operatiunilor privind obligatiunile emise ~i ras­
cumparate (cont 505) este prezentata la capitolul ''8uget local"

2. Conturi la trezoreria statu lui ~i institutii de credit

- Ridicari de numerar de la trezoreria statului sau banci, pe


581 512 (513, 515, 516,
baza extrasului de cont 550, 551, 552, 560,
561, 562 , 770)
- Numerar ridicat de la trezoreria statului sau banci, pe baza 531 581

registrului de casa

- Depuneri de numerar la banca


512 (513, 515, 516, 581
550, 551 , 552, 560,
561,562,770)
- Numerar depus la trezoreria statului sau banci, pe baza ex­ 581 531

trasului, de cont
I

- Inregistrarea dobanzilor de i ncasat aferente disponibilitatilor 5187 !766

aflate in conturi la trezoreria statului ~i banci


I

- ~ ncasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor in conturi la 512 (513, 515, 516, ~ 5187

trezoreria statului ~i banci .


560 , 561,562) I

3. Alte valori

- Achizitionarea de timbre po~tale, tichete ~i bilete de calato­ 532 ,401

rie ~i alte valori


I

Inregistrarea operatiunilor privind finantarea Programului

- -
de stimulare a innoirii Parcului auto national
- - - - -

RFPC nr. 10/201 2 17


CONTABILITA TE PUBLICA

a. Inregistrarea tichetului valoric aferent Programului de stimula­ 5328 ( 779 (cu valoarea i n­
re a innoirii Parcului auto national scrisa pe tichet)
b. Inregistrarea activului fix pe baza facturii emise de furn izor 2133 404 (cu valoarea tota­
la a activulu i fi x)
c. Plata furnizorului
- prin utilizarea tichetului valoric 404 5328 (cu valoarea in­
scrisa pe tichet)
- plata diferentei 404 %
5xx (cu diferenta din-
tre va loa rea facturii §i
valoarea inscrisa pe
tichet)
,
770
4. Acreditive ~i avansuri de trezorerie
- Acordarea avansurilor de trezorerie personal ului pentru de- 542 531
Iplasari, achizitii de materiale etc.
- Decontarea avansurilor de trezorerie % 542
301-381
401 , 404, 428 ,
531 , 532,
610-61 4; 622-628;
:665,
4426
- La star:;;itu l perioadei , inreg istra rea diferentelor de curs valu­ 542 765
tar favorabile rezultate In urma reeva luarii avansurilor de tre­
zorerie in val uta
- La sfar~itul perioadei, inregistrarea diferentelor de curs valu­ 665 542
tar nefavorabile rezu ltate in urma reevaluarii avansurilor de
trezorerie i n val uta
- Deschiderea acreditive lor i n favoarea tertilor, pe baza extra­ 581 512 (513, 515,516, 550,
sului de cont 551,560, 561, 562, 770)
- Acreditive deschise, pe baza extrasului de cont 541 581
- Plata furnizorilor din acred itive deschise pe seama acestora 401 (404) 541
- Rei ntregirea contulu i de disponibil cu acreditivel e neutiliza­ 512(513,515, 516, 550, 581
te, pe baza extrasului de cont 551 ,560,561 562, 770)
- Virarea acred itivelor neutilizate, pe baza extrasului de cont 581 541
- La star:;;itul perioadei, i nregistrarea diferentelor de curs valutar 541 765
favorabile rezultate i n urma reevaluarii acreditivelor in val uta
- La sfar~itul perioadei, i nregistrarea diferentelor de curs valutar 665 541
nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta
- La sta r~i hjl perioadei , inregistrarea diferentelor de cu rs valu­ 5124 (513, 514, 515, 765
tar favorabile rezu ltate i n urma reevaluarii disponibilita1i1or in 516,517,519,5314 )
valuta
- La staf§itul perioadei, inregistrarea diferentelor de curs va­ 665 51 24 (513, 514,515,
lutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilita­ 516, 517, 519, 5314)
tilor In val uta
5. Impru muturi pe term en scurt primite §i dobanzi aferente
acestora
- Imprumuturi pe termen scurt pri mite din bugetul de stat 560 (562) 5194(5)
sau bugetu l local pentru i nfii ntarea unor instituli i sau activi­
tati finanlate integral din venituri propri i
- Rambursarea imprumuturilor 5194(5) 560 (562)
6. Don atii :;;i sponsorizari
a. In situatia i n care sumele primite sub forma de donatii :;;1
sponsorizari au majorat bugetele de ven ituri :;;i cheltuieli ale
institutiilor publice pana la finele exercitiului
- transferul sumelor reprezentand donatii :;;i sponsorizari ra­ 581 %
mase disponibile, din contul corespunzator de che ltuieli bu­ 770
getare sau disponibilitati, dlJpa caz, in contul 50.07 "Dispo­ 560
nibil din donatii §i sponsorizari ramase neutilizate la finele 561
anului" I
562

18 RFPC nr. 10/2012


CONTABILITATE PUBLlC­

$i: 550 581


- utilizarea sumelor transferate la finele an ului Tn contul % 550
50.07 "Disponibil din donatii :;;i sponsorizari ramase neutili­ 401
zate la fi nele anu lui" 404 "

b. In situatia i n care donatiile :;;i sponsorizarile au fost primite


Tn cursul lunii decembrie :;;i nu au fost majorate bugetele de
venituri :;;i cheltuieli ale instituliilor j2ublice
- Tncasarea donatiilor :;;i sponsorizarilor i n contul 50.05 552 %
"Sume de mandat :;;i Tn depozit" 448
472
- virarea la inceputul anului urmator in contul de venituri bu­ % 552
getare sau de disponibilitati, dupa caz, a sumelor Tn casate 448
Tn cantul pentru sume de mandat :;;i sume Tn depozit 58 1
$i : % 581
560
561
562
7. Preluarea ca venit la bu getul local Tn conditiile legii , a exce­ 629 560; 562
dentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice
subordonate :;;i activifatilor finantate integral din venituri pro­
prii
8. Regularizarea excedentelor rezultate din executia bugetelor 772 561
instituliilor publice finantate din venituri proprii :;;i subventii
acardate de la bugetul statului, bugetul asigurarilar socia Ie
de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul local, dupa
caz, Tn limita sumelor primite de la aceste bugete

Va facem cunoscuta aparitia urmatorului act normativ:


Ordinul comun al ministrului finantelor publice nr.

1.045/31.07.2012, ministrului muncii, familiei §i protectiei

sociale nr. 2.084/06.08.2012 §i al ministrului sanatalii

nr. 793/08.08.2012 pentru aprobarea modelului, continutului,

modalitatii de depunere §i de gestionare a HDeclaratiei privind

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit

§i evidenta nominala a persoanelor asigurate"

(M.O. nr. 600/21 .08.2012)

Redactia

RFPC nr. 10/2012 19