Sunteți pe pagina 1din 2
Colegiul Medicilor din Romania B-dul Timigoara mi tor. 6, Cod Postal: 061303, Bucuresti - ROMANIA. ‘God Fiscal: 9708410 / Tol: 021 413 88 00 / 413.68 03 ; Fax: $21 419 hoy E-mail: office@emr.ro ; http: www.cmrro. Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 33924 Cate: ware Be ca oa itare acreditate itil de pregatire in rezidengint cu atribufii in desfigurarea a In atentia Doamnei/Domnului Manager, Prin prezenta dorim si va reamintim c& potrivit art. 416, alin. 1) din Legea nr. 95/2006 Privind reforma in domeniul sanatati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea exereitiii profesiei de medic, medic au obligajia sa se inserie mx Che Calitatea de membru este dovedita prin certificatul Gfereaza la inserierea in corpul profesional, in conformitate cu disporitille Dect Profesia de medic se exercita de catre personnele care indeplinese conditile prevazute de lege sidetin un ttl oficial de calificare in medicina definit de at 377, alta 3) din Legea ni, 95/2006: 2) diploma de medic, eliberata de o institujie de invajamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania; b) aeverinti de absolvire a studitr,eliberaté la cererea absolventului, ea urmare a finalizarii Gophlete a studilor, valabia pana la eliberarea diplomei de licenta, dar'mu mal male da 12 luni de la data emiterii; © centficatul de medic specialist, cliberat de Ministerul Sandtati; © diploma, certificatul sau un alt ttlu care atesta formarea de baza de medic si respectiv de mmedie specialist, eliberate conform normelor UE de cdtrecelelalte state membre te UE, statele aparfindnd SEE sau de Confederajia Elvetian ©) diploma, certficatul sau un alt tt care atesté formarea de bazdi de medic si respectiv de medic specialist, dobindite int-un sta ter si recumnoscute de unul dine stich membre previzute la lit. d), de indatd ce titularul stu are o experienf& profesionala de 3 ant pe teritoriul qeuuulué care a ecunoscut respectivul tila de calificare ori echivalate in Romania, enn ile legii Brin uriare, va rugam sa aveti in vedere ca inserierea in organizati profesionala este © obligati legala ce revine atat medicilorspecialist/ primari ce au drepr de liken Practica, cat si medicilor care au obtinut diploma de medic sau adeverinta de absolvire 4 studiilor (medici Cu comprtente limitate/ medic rezidenti, care au drept de practica sub supraveghere Medicii cu drept de practica sub supraveghere sunt 1) Medici cu competent limitate isi desfasoaraactvitatea in baza Ordinului Ministerulu Sanatait nt. $27/2011 pentru aprobarea Normetor metodologice privind inentarca si Foe matst medicului cu competente limitate publicat in Monitorul Oficial, Partes fw 358 din 23 mai 2011; 2) Medici! rezidenti isi destasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonanfei de Guvem nr. 18/2009 privind organizarea si finanjarea rezidentiatului, in basa ontraetului individual de munca (pe perioada determinata sau nedeterminata) incheiat in baza Legii nr. 53/2003 ~ Codul Muncii, Din verificarle efectuate s-a constatat ca exista o practica privind parcurgerea tiatului fara inscrierea in CMR sau inscrierea medicilor incepand cu anul Ile pregatire in specialitate, odata cu includerea in linia I de garda, De asemenea, s-a constatat ca exista practica retinerii cotizatiei de membru CMR pe Potrivit prevederilor legale inscrierea se realizeaza prin depunerea documenselor, prevazute in Decizia CMR nr. 16/2016 si depunerea Juramantului lui Hipocrate, Prin dobindirea ealitatit de membru mediciirezidenti au posibilitaten de a se organiza inaction! Colegiului Medicilor din Romania pentru identificarea si sustinetea intereselor ce Profesionale, Potrivit art. 419 din Legea nr. 95/2006 8) si aleaga si st fie alesi tn organele de conducere de la nivelul structurilortertoriale sau nationale ale CMR; ») si se adreseze organclorabilitate ale CMR si s8 primeascd informaiile soliitate; © st participe la orice actiune a CMR i si fie informayi in timp util despre aceasta dl) si foloseasca, impreund cu. membrii lor de familie, toate dotarle. soetal profesionale, culturale si sportive ale CMR $i ale colegiilor teritoriale; ©) si poarte insemnele CMR; £) si conteste sanctiunile primite; B) si solicte ajutoare materiale pentru situatii deosebite, ait personal, eft i prin ‘membrii lor de familie; I) beneficieze, in mod gratuit, de asistenja medicali, medicamente si proteze, fncepind cu I ianuarie 2008, in condifile respectari dispoziilor legale privind plata contributiei la asiguratile sociale de sinatate, at medicii in activitate sau pensionar, elt si Soful sau sofia si copii aflafi in intrefinerea acestora, Fata de prevederile legate invocate mai sus va rugam sa luati masutile necesare in ‘ederea respectari prevederitor legae in vigoare in ceea ce priveste obligatiatuturor mediciter Fe Cxercita profesia de medic pe teritoriul Romanici de a se inscrie in Colegiul Medicilor din Romania sist ne sprijiniti in vederea popularizarii obligatei de inserere ce trebuie eanoecatg atat de medici cat si de angajatori Custima, PreseWinte Dr. Gheorgh Borcean