Sunteți pe pagina 1din 7

BIBLIOGRAFIE

OPERE DE REFERINŢĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune


Ortodoxă, Bucureşti, 1988;

2. Branişte, Pr.Prof.Dr.Ene;
Branişte, Prof.Ecaterina Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase,
Ed.Diecezană, Caransebeş, 2001;

3.Bria Pr.Prof.Dr.Ion, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura


Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994;

4. Boroianu, Pr.Dr.D.G., Dreptul bisericesc. Principii de drept,


Organizaţiunea Bisericii Române, vol.II. Tipografia
editoare, Dacia; P. Iliescu şi D,Grosu, Iaşi, 1899;

5. Dură, Rev.Pr.Prof.Dr.Nicolae, Le Regime De la Synodalité Selon La


Legislation Canonique Conciliaire, Oecuménique, Du
I er Millénaire, Bucureşti, 1999;

6. Enchiridionu adică Carte manuale de canoane ale unei


scântei, sobornicesci, şi apostolesci Biserici cu
Comentare de Andreiu Baronu de Siagun´a,
Tipografia archidiecesana, Sabüu, 1871;

7.Evdochimov, Paul, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina


Tradiţiei Ortodoxe, traducere de Gabriela Moldoveanu,
Editura „Christiana”, Bucureşti, 1994;
8. Floca, Arhid.Prof.Dr.N.Ioan, Drept Canonic Ortodox, Legislaţie şi
administraţie bisericească, vol.II, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990;

9. Idem, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi comentarii,


Sibiu, 1991;

10. Gavrilă, Pr. Dr. Vasile, Cununia, Viaţa întru Împărăţie, Prefaţă de
P.S.Episcop al Caransebeşului, Tipografia
„Tradiţia românească”, Bucureşti, 2004;
11. Mihoc, Pr.Dr. Constantin, Taina căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile
marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, Editura
Teofania, Sibiu, 2004;

12. Mladin, Mitropolit Dr.Nicolae, Bucevsci, Prof. Diac.Dr.Orest, Pavel, Prof.


Dr.Constantin, Zăgrean, Prof. Diac.Dr.Ioan, Teologia
Morală Ortodoxă, pentru institutele teologice, vol.II,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980;

13. Milaş, Dr.Nicodim, Canoanele Sinoadelor ecumenice, traducere de


Pr.U.Kovincici şi Pr.Prof. N.Popovici, vol.I,
Tipografia Diecezană, Arad, 1931;

14. Idem. Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de


comentarii , traducere de Pr.U.Kovincici şi
Pr.Prof. N.Popovici, vol.II, partea I,
Tipografia Diecezană, Arad, 1934, Partea a II-a
Tipografia Diecezană, Arad, 1936;
15. Sachelarie, Arhim.Nicodim, Pravila bisericeacă, ediţia a II-a, Editura Valea
Plopului, Prahova, 1996;

2
16. Şesan, Dr.Dr.Valerian, Curs De Drept Bisericesc Universal, ediţia a IV-a,
Îngrijită de Dr.Dr.Milan Şesan. Prof. Univ,
Tipografia „Mitropolitul Silvestru” Cernăuţi, 1942;

ARTICOLE ŞI STUDII

1. Alexe, Magistrand C.Ştefan, Eclesiologia Părinţilor Apostolici, în


„Studii Teologice”, VII (1995), nr.5-6,
p.368-381.
2. Alexe, Pr.Prof.Dr.Ştefan, Dialogul teologic oficial ortodoxo-vechi-catolic,
în „Ortodoxia” XL (1988), Nr.1, p.15-30;

3. Idem, Relaţiile actuale ale Bisericii Ortodoxe cu


Biserica Romano-Catolică, Dialogul Teologic , în
„Ortodoxia” XL (1988), Nr.3, p.11-28;

4. Branişte,Magistrand Pr.Marin, Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre


familie, în „Studii Teologice”, IX (1957),
Nr.1-2, p.125-151;

5. Branişte, Pr.Prof.Ene, Deosebiri interconfesionale cu privire la Sfintele


Taine, în „Ortodoxia”, X, (1959), Nr.4, p.513-
517;

6. Căciulă, Pr.Dr.N.Olimp, Proceduri sinodale în dreptul matrimonial, în


„Biserica Ortodoxă Română”, LI, (1933), Nr.7-8,
p.346;

7. Chirvasie, Pr.Magistrand, Gh.Ioan, Slujitorul tainei nunţii în cele trei


confesiuni creştine, în „Ortodoxia” XI (1959),
Nr.2, p.218-233;

3
8. Ciucur, Drd.Marcel, Problema căsătoriilor mixte în lumina documentelor
oficiale şi a propunerilor inteconfesionale, în ultimul
deceniu, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LI
(1975), Nr.1-2, p.61-73;

9. Dură, Pr.Prof.Nicolae, Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi practicii


Canonice ortodoxe, în „Ortodoxia” XXXIX
(1988), Nr.1, p.92-113;

10. Idem, Îndatorirea credincioşilor privind viaţa creştină în


lumina sfintelor canoane, în „Altarul Banatului”
XLIII; (1993), Nr.10-12, p.18-26;

11. Ennescu, Pr.C., Despre rudenie în dreptul canonic şi în dreptul


civil, în „Biserica Ortodoxă Română”, XX,
(1897), Nr.7, p.661-674;

12.Erbiceanu, C., Despre căsătorie, în „Biserica Ortodoxă


Română”,
XXII, (1899), Nr.12, p.1081-1135;

13. Floca, Diacon, Prof.Dr.N.Ioan, Încetarea şi desfacerea căsătoriei civile şi a


cununiei religioase sau divorţul în lumina
învăţăturii creştine, în „Mitropolia
Ardealului”, XXIX (1974), Nr.10-12,
p.572-579;

14. Idem, Impedimente la căsătorie şi cununie, în


„Mitropolia Ardealului”, XXXIV
(1989), Nr.1, p.30-36;

4
15. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la
căsătorie şi cununie, în „Studii Teologie”,
XLIV (1992), Nr.1-2, p.17-32;

16. Galeriu, Pr.Magistrand Constantin, Taina minţii, în „Studii Teologice” XII


(1960), Nr.7-8, p.484-499;

17. Ivan, Prof.D.Iorgu, Codul familiei, în „Biserica Ortodoxă


Română”, LXXII (1954), Nr.4, p.467-
483;

18. Idem, Căsătoria – Sfânta taină a bisericii şi


instituţie juridică a statului, în „Biserica
Ortodoxă Română”, CI (1983), Nr.9-10,
p.732-755;

19.Jemăneanu, Pr.C., În chestiunea recăsătoriei preoţilor, în


„Biserica Ortodoxă Română”, LXXII
(1930), Nr.6, p.567-569;

20. Manolache, Anca, Consideraţii despre taina cununiei în


cadrul
misteriologiei ortodoxe, în „Mitropolia
Banatului”, XXXI (1981), Nr.4-6,
p.308-321;

21. Mihuţ, Drd.Diac.Miron, Legislaţia română cu privire la căsătorie şi


familie în ultimii douăzeci de ani, în
„Biserica Ortodoxă Română”,
LXXXV (1967), Nr.1-2, p.210-230;

5
22. Moldovan, Pr.Conf.Ilie, Taina nunţii, în „Ortodoxia”, XXXI (1979),
Nr.3-4, p.511-531;

23. Paschia, Pr.Gh., Familia şi raporturile dintre membrii ei, în


„Biserica Ortodoxă Română”, CIII
(1985),
Nr.1-2, p.100-109;

24. Pavel, Prof.C.Const., Probleme morale cu privire la căsătorie şi


familie, în Biserica ortodoxă Română”,
LXXXV (1967), Nr.1-2, p.126-144;

25. Răducă, Diac. Asist.Dr.V., Căsătoria în perspectivă ortodoxă de


P.Jean
Meyendorff, traducere din limba engleză de
Lucette Marçais, colecţia «L´Echelle de
Jacob», Imca – Press, Paris, 1986, în
„Studii Teologice”, XLII (1990), Nr.2,
p.138-141;

26. Samureanu, P.George, Despre căsătoriile mixte, în „Bisrica


Ortodoxă Română”, XIII (1889), Nr.8,
p.487-489;

27. Slevoacă, Pr. Ştefan, Căsătoria creştină, în „Mitropolia


Moldovei
şi Sucevei”, (1967), Nr.9-10, p.612-615;

28. Idem, Împotriva divorţului, în „ Mitropolia


Moldovei şi Sucevei”, (1968), Nr.1-2,
p.50-53;

6
29. Soare, Pr.Dr.I.Gheorghe, Impedimentele de căsătorie şi motivele de
divorţ, în „Biserica Ortodoxă Română”,
LXI (1943), Nr.4-6, p.230-264;

30. Idem, Impedimente la căsătorie. Necesitatea


asigurării unei practici uniforme în
toată Biserica Ortodoxă, în „Ortodoxia”,
XIII (1961, nr.4, p.576-589);

31. Stan, Pr.Prof.Liviu, Noul cod al familiei, în „Mitropolia


Olteniei”, (1954), Nr.4-6, p.162-172;

32. Idem, Căsătoriile mixte şi ultimele măsuri luate


de Vatican în privinţa lor, în „Studii
Teologice”, XX, (1968), Nr.7-8, p.487-497;

33. Şesan, Prof.Dr.Milan, Obligativitatea căsătoriei bisericeşti după


canonistul Dr.Valerian Şesan, în Biserica
Ortodoxă Română”, LIX (1941), Nr.9-10,
p.518-535;