Sunteți pe pagina 1din 16
ANUL IIL NUMARUL 47 15 FEBRUARIE 1951 16 PAGINI —15 LE Céritrocomtextil aprovizioneazd | u- nele magazine de stat cu mirfuri de vara in pling iarna. Yr ~ F Poss Cilientul : — Te barchet. 2 Vanzdtorul : — Barchet ? Asta se vinde vara. Acum avem stamba. La 1.C.8. Victoria, in raionul de vonfectiuni bdrbdtesii nu se pases? costume de haine cu numere vs rente, Vanzatorul : — Va vine bine cos- tumul ? Clientul : — M'da, si o trotineta ? dar n’aveti Unele fabrici de incaffiminte nit on desta atenfie calitdfit produ Stor. Q\ SS = Ce-ai -patit, tovarase 7? -— Am alergat dupa tramvai si... CRITICA $1 AUTOCRITICA 2 Lica, é { t _ Tovarasi, fiind modest, nu voi_ vorbi despre mine. Mé& voi mar- gini s& critic pe alfili... Desene de V, VASILIU rog, trei metri de” TELEGRAMA- -. -Inainte vreme, corespondenta in- _~tre oameni era foarte rudimentara si . intaémpina-o mulfime de dificultafi. 2 Cand, de exemplu, un tanar aflat intr'un oarecare oras o anunta pe mama lui, aflaté in alt oras, ca se insoaré, nu avea alt mijloc de co- mrunicatie la indemana decat posta- lional. Si nu rareori se intémpla ca respectiva mama, invitaté la nunta, 5a ajungé la botezul primului copil. Hi, cand a apdrut trenul, corespon- denta a inceput sé meargd ceva mai bine. Totusi distantele de mii de ki- Tometri nu fusesera inca invinse si © scrisoare se plimba multé vreme pand ajungea la destinajie. Pana cand intr'o bund zi, s’a inventat tele- grafui. Tata dece astdzi poti face orice comunicadri urgente in caleva clipe, fie distanta oricat de mare. = Despre existenta telegrafului binein- teles ca a aflat si tov. Popa, direc- tor la Banca de Investifii din Fagdras. Si acum de curand tov. Popa a avut de facut eo comunicare urgenta, Si atunci a dat o telegrama. Un curier a luat “telegrama si a dus-o la posta Si chiar in aceeas zi, destinatarii au mit-o, au radmas stupefiati, Nu dato. rité continutului telegramei. Nu. A- meu, la c&min... nimeni! Sala de & goala, dulapul in care se fin car- idem. Nu-i nimeni p’aici? intreb pe un ta- ndr ceferist care tocmai trecea pe acolo. — Precum vedeti! Bibliotecarul Silviu Haragus lasa usile vraiste si — pentru si- guran{{ — c&rtile le fine la scoala ele- mentara, — Pai dece? E — Pentruca dulapul n’are... lacat! — $i adica, zic, in toaté comuna nu se qaseste un lacdt? = — Ba se gdseste lacat, dar bibliotecarul nu dseste timp sa cumpere unul ! Noi, nu ne-am lasat batuti si dupa vree jumatate de ora l-am gasit pe bibliotecar. in casa unui invatdtor din comuna — C@rti de citit? ne’ntreba el mirat. S4i. carti sunt la scoala ! — Daca nu ne puteti da carti, am vrea sa facem c partida de sah. Jocul de sah... tot Ia scoala il tineti? _— Da, — ca sa fie mai in siguranta. Dac'afi fi venit mai de vreme l-ati fi gasit aici — ca facui o partida cu colegul men. Dar dac& totusi vreti sa jucati, incercati acasé la invatatorul Emil Poenaru. Adi- neauri i l-am imprumutat, c& are niste in- vitati! La celalalt capaét al comunei locuieste invafatorul Emil Poenaru. 11 gasim dupa alta jumitate de ora si cand ij explicdm scopul vizitei noastre, acesta ne spune: — Dragutaé, cu regret, dar nu va pot servi! Adineauri a trimis... seful garii dupa gah, c&é vrea sa facd o partid&.. pana vine trenul! Dealtfel, fiindcd dulapul caminului cultural n’are jac&t, la seful garii sahul se afla...-mai in siguranta ! Pentru a ne afla si noi mai in sigu- , fact pané la gard lui — acesta primit comunicarea. Si cand au fe ceasta. suna clar- ,,Trimitefi urgent cum stifi expeditorul era tov. Popa, directorul Bancii de Investi{ii din Fagaras, iar adresantul era, magazi- nul ,,Alimentara”. Nu din Bucuresti, | Tot din Fagdras. Asa ca vedeli care 1 e buba. Magazinul Alimentara e si- _ | tuat nu prea departe de Banca de | Investitii.. Asa, sé tot fie vreo 30 de pasi. Deci nu prea departé. Mai departe... e Posta. Vreo 400 de me- tri, Curierul care a dus telegrama la Posta, a trecut prin fata miagazinu- lui. ,Alimentara", a vazul~ mezeluri in vitiind, a intrat sisa lual nigle sgunca, Telegrama na dat-o. Cum era so dea dacé trebuia s’o duca la i prin. curier situafia contuluji No.... | conform deciziei etc. etc’. Atunci | dece s’au mirat destinatarii? Dupd | i Posta? Aici, un curier ja Tuat telegrama si nfulger™ ta Alimentara. la lela Alimer- ‘ tara” s : ,»Qate daca tov. t director trimis curierul t direct la nostru, nu s'ar ; fi facu de bani. si de, in i, dar poti stil rationamen- j tul Sgului Popa ? * ¥ (dela corespondentul nostru Bul. shes Armold — Fagaras) | de VIRGIL FLORESCU focmai fi spunea impiegatului de miscare: — Fii atent, c4-i iau nebunul ! far catre mine: ce doresti dumneata ? — W'as ruga sda-mi spunefi cand... — Dup‘o ora! mé‘ntrerupe el. — Eu cred ca... sar putea termina in cateva miscari ! — Ce vorbesti? zice seful. Din cateva miscadri nu soseste trenul! Hei, tovardse, itinerariul e itinerar: trenul vine dup'o ora ! — Pai eu nu va'ntreb de tren, ci in le- gatura cu cdminul cultural! Pentruca n’are lacat... 7 < — Ei si daca n‘are lacdt, ce sd-i fac eu? Eu sunt sef de stafie, nu bibliotecar! De fapt ce vreti cumneavoastra? Sa stiti cand vine trenul, sau dece n’are dulapul lacat? — Am vrea sa stim... cand putem face si noi o partida de sah! — Pai dece nu spui asa ? Vino dumneata maine, cd acum n’am terminat partida ! — Si pan& maine... unde std jocul de sah? — Unde sa stea ? zice seful. In garé. Ca dacaé dulapul bibliotecii n’are lacat, la noi e. mai in siguranta ! In seara aceea n’am jucat sah si nici cérfi n’am citit — cum proectasem. Mi-am propus ins, cu prima ocazie sd... cumpar un lac&t pe care sa-l fac cadou biblioteca- rului Silviu Haragus. Cu siguranja ca in in felul acesta cartile si sahul vor fi ,mai in siguranfa”! Iar dulapul bibliotecii avand - lac&t, usile caéminului cultural vor fi... des- chise | _ REVISTA BILUNARA de SATIRA $i HUMOR wURZICA” APARE SUB CONDUCEREFA (= NO COMET Ree | | | i | Redactia: Strada Brezoianu Nr. 23-25 | Telefon 3.30.10 | | a MAC ARTHUR — Pe frigul Asta ei, probabil, gandeau ja sinatatea tz, BISENHOWER — Da... da... se poate... totusi, parca, voin{a aspra-a tuturor Arat& ci-i ingrijoreaza, nu viata mea, ci vista : é tor... -MAC ARTHUR — Ai recrutat ceva armati? Hai, povestesle, te ascuit, HISENHOWER — Hm... nu prea mult, totusi... in fine... vre-o0 sase- . gapte, nu mai mult MAC ARTHUR — Ce gase-sapte? Milioane ? Atunel e bine, Eisen- =. 7h hower! EISENHOWER — Nu milioane, ci minigsiri: De Gasperi 31 Adenauer, Jules: Moch $i Bevin, Tito, Franco, Churchill si alji cativa ca ci. - Sunt demni de’ ncredere, viasigut, dresati ca cei mai buni lachei.. MAC ARTHUR — Atat? E cam putin... : EISENHOWER — Vad bine... Nici ev nu sunt prea mul{umit, Ve Dar ce era sa fac, spuneti-mit Am cumparat ce e S'a gasit... = MAC ARTHUR — Cum, nu te-ai dus cu argumenfe? Doar poti avea “ dolari cati vrei! EISENHOWER — Aveam destule arqumente, dar stifi.. au cam avut A f Si el. _ Din toate partile pe mime, mau asvariit ca pe otrepe. Cu-atat caf e nu sunt prea sigur c’o s& putem < curénd incepe. Degi intenfia mi-e clara, nu cred c&:- mi se va permite... MAC ARTHUR — E prost! Incepefi voi acolo, caici eu sunt pe : 5 ispravite... : EISENHOWER — Nu disperafi! Mai sunt spsrante.. Am sa mai fac = e F niste ,,inspectii” $i v'ag raga pe = astra sd-mi dati cele re din urma 1ectii MAC ARTHUR — Cele din urma? Ce e asta? Insinuiezi cajeunt pe i Bx duca ¢ FISENHOWER — Nu... deo 2 nu, desigur.. ..Nu e&t'afi fi un geniu.., nu cé@ = Eu nam ere deplina in dummeavoastré das, re ee BS = oricum S % ‘& r cu-experien{& vii rog sd-mi aratafi : * an drnn y MAC ARTHUR — ucur cé-mi selicitl sprijin. Dacd-ai sa faci Z mere ca mine ; de MIRCEA ENESCU &- Te-asigur, dragi generale, care si-fi mearga — be mi leg&tura cu cartierul din ae foarie bine... i : EISENHOWER — Allol. Allol. Dé- egatura Fuzan 2 mies — Va mulfumesc pentru refeta! Eu am sl-alfi sfetnici E comandamentu-5— i “devotafi : ¢ eae oe eee Pee americang | Guderian, von Scholiz, Speldel... tofi hitleristt ‘ fad ¥ p's ; verilicafi, = TELEFONISTA a eet mae ( ‘ Cunoscatori abili de arme, dela pistol gi pan’la tun ? TELEFONISTA -— Comandamental, ined na £ : “ARTHUR — E'’n regulti atumcl | N’ai team’, cd ont 2 pipe cel mai bun Dar Mac Arthur se repliazd in goana catre Taegu at ec © clip&... iaté legétura.., i EISENHOWER — Cat at vorbi 7? Raspunde-mi iute - : os — : Mai vrei s&-ti dau si alte sfaturi? SENHOWER — Mi-ati dat destule si de soiu.. TELEFONISTA — Pana la prima repliere, adic& sap MAC ARTHUR — Atunct te las... la revedere.. eu trebuie sa dau MAC ARTHUR — Allo! Allo! Cine ma cheama t *napoi 1... ’ EISENHOWER — Elevul dumneavoastra, Sir! 5 As vrea s& stim pufin de vorba. ante’ spre... Sud. EISENHOWER — Va felicit pentru ,succese” | = MAC ARTHUR — Allo, allo, nu prea te-ai = 3 De Ce felicitéri e vorba? = 2 La populatia pe care a! [OWER — fim... nu... dar cum stafi cu frontul ? MAC ARTHUR — Am fost cam ocupat, tii perfect& vefi deruta pe inamic hey fi ragazul, ca $4 rasufle aici we C ARTHUR — Desi . ‘Anta strategia. Daci vom merge tot f Curand de tot vom fi acasd.. am mai promis eu i OWER — es gtiu... dar n’are importan{& Eu sunt trinsl mai "-3a'nfiptuim fm Europa, ce nu ne merse in € oreea. EISENHOWER — Cu-aceast Deoarece Aceasta-i singura mea {int& si'n consecinja v's ; reley MAC ..RTHUR — E primul caz c&nd profesorul va fi salvat) de un Ma Tog, accept, dar ia aminte ci’n joc e~ ars de rau Dar spune-mi scumpe Efsenhower, cum te-au. primit Europenii? HISENHOWER — Cam... tot ca gi pe dumneavoastrd, la P asssrs Pag ‘ Eu dac& m'am jucat cau focul, priveste cat Ena | ; ' . MAC ARTHUR — Parale? Bravo, foarte bine! Cam c&t ai cts, la Cu zecile de milicane, sau doar cu sutete de mil? EISENHOWER — Am cAstigat fn Europa... am castigat o foarte mare Experien{a'n ,,repliere” si sdraveni mugchi pe la picioare | Europenii sumt amabili si-atenji cu mine. Nu ma M’au invitat — pe tot parcursul — s& mi In raj r 5i au acelag gand cu toffi.. de pared n'a 2 Aor oe ets ee Pa ie ES oe

S-ar putea să vă placă și