Sunteți pe pagina 1din 29

IMUNOLOGIE

COMPLEMENT SIMPLU

1. Selectați factorul care NU are funcție de barieră antimicrobiană:


a) Tegumentul
b) Mucusul
c) Acidul gastric
d) Amilaza salivară
e) Microflora intestinală

2. Indicați factorul care clivează fracția C3 a complementului:


a) C3b
b) C3bBb
c) Factorul B
d) Factorul H
e) Factorul D

3. Indicați complexul de atac membranar:


a) Factorul B
b) Colicinele
c) C3b3b,Bb
d) C5b,6,7,8,9
e) Properdina

4. Precizați rolul fracției C3b a complementului:


a) Este un chemotactic
b) Este o anafilatoxină
c) Opsonizează bacteria
d) Distruge celula bacteriană
e) Este o formă inactivă a fracției C3

5. Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:


a) Este o structură citoplasmatică
b) Activează complementul
c) Este o enzimă proteolitică
d) Descompune catena glicanică din peptidoglican
e) Este eliberat de mastocite

6. Selectați mecanismul prin care leucocitele polimorfonucleare atacă bacteria:


a) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-dependente
b) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-independente
c) Prin fagocitoză
d) Prin secreția complementului
e) Prin secreția interferonilor

7. Indicați fracția complementului care se fixează inițial pe anticorpii fixatori de


complement:
a) C1q
b) C1s
c) C3b
d) C5a
e) C9

8. Indicați natura majorității fracțiilor complementului:


a) Glicolipide
b) Citokine
c) Enzime
d) Hormoni
e) Anticorpi

9. Indicați fracția de inițiere a activării complementului pe cale alternativă:


a) C2
b) C4
c) C4b
d) C5a
e) C3

10. Precizați perioada de timp în care devin detectabili în ser anticorpii specifici după un
stimul antigenic primar:
a) 10 min
b) 1 oră
c) 5-7 zile
d) 3-4 săptămâni
e) Doar după un contact repetat cu antigenul

11. Plasmocitele secretă:


a) Anticorpi cu specificitate unică, identică cu cea a Ig de pe suprafața limfocitului B
activat
b) Anticorpi cu două specificități
c) Anticorpi cu diferite specificități
d) Citokine
e) Lizozim

12. Indicați cum se numește lipsa răspunsului imun la antigene proprii:


a) Toleranță
b) Anergie
c) Memorie
d) Imunitate naturală
e) Hipersensibilitate

13. Selectați tipul cel mai frecvent de anticorpi protectivi contra agenților infecțioși:
a) Autoanticorpi
b) Opsonine
c) Toxoizi
d) Killeri naturali
e) Nespecifici

14. Indicați substanța în prezența căreia paraziții intracelulari din macrofage sunt distruși
mai eficient:
a) Anticorpi
b) Kinine
c) Properdină
d) Interferon gamma
e) Anafilatoxine

15. Indicați cauza eficienței mai înalte a unui răspuns imun secundar:
a) Determină protecție contra diferitor antigene
b) Anticorpii sunt produși de limfocitele T și B
c) Se produc anticorpi fixatori de complement
d) Nu necesită intervenția limfocitelor Th
e) Este mai intens și mai rapid

16. Indicați tipul de celule care produc anticorpi:


a) Macrofagele
b) Limfocitele T
c) Plasmocitele
d) Eozinofilele
e) Celulele NK

17. Precizați ce stă la baza răspunsului imun secundar:


a) Memoria imunologică
b) Efectul multivalent al măduvei osoase
c) Activarea complementului
d) Degranularea mastocitelor
e) Selecția clonală a limfocitelor

18. Indicați efectorii contra microorganismelor intracelulare:


a) Anticorpii
b) Limfocitele Tc
c) C3b
d) C1q
e) Complexul de atac membranar

19. Selectați elementele de structură ale unui monomer de Ig:


a) 2 catene identice ușoare și 2 catene identice grele
b) 2 catene identice ușoare și 2 catene diferite grele
c) 2 catene diferite ușoare și 2 catene identice grele
d) 2 catene diferire ușoare și 2 catene diferite grele
e) 2 catene peptidice unite prin legături necovalente

20. Alegeți afirmația corectă despre fragmentul Fab:


a) Este produs în urma tratării moleculei de Ig cu pepsin
b) Este produs prin separarea lanțurilor grele de cele ușoare
c) Este responsabil de legarea antigenului/ interacțiunea cu epitopul unui Ag
d) Este constituit doar din lanțuri grele
e) Lipsesc punțile disulfidice

21. Selectați caracterul specific pentru IgA de la nivelul mucoaselor (sIgA):


a) Nu are catena de legătură J
b) Nu are component secretor
c) Este un dimer
d) Activează complementul pe cale clasică
e) Traversează bariera placentară

22. Selectați caracterul specific pentru IgM:


a) Posedă afinitate înaltă
b) Este un tetramer
c) Manifestă activitate aglutinantă slabă
d) Nu activează complementul
e) Are până la 10 centre active (paratopi)

23. Selectați caracterul specific pentru IgD:


a) Este un pentamer
b) Este rezistentă la degradarea proteolitică
c) Este prezentă în componența BCR de pe suprafața limfocitelor B
d) Este prezentă frecvent la suprafața mucoaselor
e) Se conține în lapte

24. Selectați caracterul specific pentru IgE:


a) Este abundență în salivă
b) Se fixează de mastocite prin fragmentul Fc
c) Nu se leagă de macrofage
d) Activează complementul
e) Nu joacă niciun rol în infecții parazitare

25. Indicați lanțul greu al carei clase de Ig va fi exprimat pe suprafața unui limfocit B:
a) IgA
b) sIgA
c) IgE
d) IgG
e) IgM

26. Precizați ce reprezintă un receptor TCR:


a) Un monomer de Ig
b) Un tetramer
c) Un homodimer
d) Un heterodimer
e) O moleculă monocatenară

27. Indicați celulele pe suprafața cărora pot fi prezente molecule MHC de clasa II:
a) Toate celulele macroorganismului
b) Limfocitele B, celulele dendritice, macrofagele
c) Doar celulele activate de interferon
d) Toate celulele nucleate ale macroorganismului
e) Celulele infectate cu virus

28. Selectați afirmația corectă despre legătura dintre un antigen și un anticorp:


a) Nu este afectată de rigiditatea moleculei
b) Nu este afectată de prezența sau absența apei
c) Implică legături covalente
d) Este optimizată de complementaritatea spațială a epitopului și paratopului
e) Nu este afectată de nivelul pH-ului

29. Indicați forțele intermoleculare care contribuie la interacțiunea dintre antigen și anticorp:
a) Doar forțe electrostatice
b) Doar forțe Van der Waals
c) Doar forțe hidrofobice
d) Doar legături de hidrogen
e) O combinație din toate forțele enumerate

30. Selectați afirmația corectă despre epitop:


a) Este suprafața unui antigen prin intermediul careia interacționează cu anticorpul
b) Este suprafața unui anticorp prin intermediul careia interacționează cu antigenul
c) Solicită ambele fragmente Fab ale unei molecule de Ig pentru recunoașterea sa
d) Este uzual compus dintr-o secvență liniară de aminoacizi
e) Este uzual asociat cu o regiune concavă a antigenului

31. Șocul septic asociat cu bacteriile gramnegative este determinat de:


a) Lipopolizaharidul din peretele celular
b) Secreția enterotoxinei
c) Agregarea trombocitelor
d) Blocarea secreției de citokine
e) Fragmente de peptidoglican

32. Selectați afirmația corectă despre ce reprezintă titrul anticorpilor:


a) Cantitatea absolută de anticorpi specifici
b) Afinitatea anticorilor
c) Aviditatea anticorpilor
d) Concentrația anticorpilor specifici
e) Diluția maximă a anticorpilor care încă manifestă rezultat pozitiv (cel puțin +++)
într-o test-sistemă

33. Numiți molecula de suprafață prin intermediul căreia macrofagul recunoaște un agent
străin:
a) Anticorpul
b) TCR
c) BCR
d) Receptorul toll-like (TLR)
e) Complexul de atac membranar al complementului

34. Numiți partea antigenului care este recunoscută în cadrul imunității dobândite:
a) Epitop
b) Izotip
c) Paratop
d) Citokină
e) Chemokină

35. Numiți partea din structura IgE responsabilă de fixarea pe mastocite și bazofile:
a) Lanțul ușor
b) Fab
c) Fc
d) Zona-balama
e) Locul de fixare a complementului

36. Indicați ce reprezintă o haptenă:


a) O grupare chimică de dimensiuni mici care interacționează cu anticorpi preformați
b) Un epitop
c) Un paratop
d) Un imunogen
e) O proteină purtătoare (carrier)

37. Selectați afirmația corectă despre un epitop conformațional:


a) Este prezentat de către CMH
b) Este uzual concav
c) Este constituit de o secvență peptidică liniară continuă
d) Este constituit din aminoacizi de pe catene peptidice situate la distanță
e) Activează limfocitele Th1

38. Selectați afirmația corectă despre superantigene:


a) Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa I
b) Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa II
c) Se leagă de situsuri antigen-nespecifice ale CMH și TCR
d) Determină anergie clonală
e) Activează limfocitele Th1

39. Indicați efectul în care NU este implicată fracția C3b a complementului:


a) Alterează permeabilitatea vasculară
b) Stimulează fagocitoza
c) Induce formarea C3-convertazei
d) Induce formarea C5-convertazei
e) Opsonizează bacteriile

40. Identificați elementul de care se leagă C1 pentru a iniția calea clasică de activare a
complementului:
a) Antigenul
b) Factorul B
c) Complexul antigen-IgG
d) Lipopolizaharidul bacterian
e) Agregate de IgG

41. Precizați rolul biologic al fracțiilor complementului C3a și C5a:


a) Liza bacteriilor
b) Creșterea permeabilității vasculare/anafilatoxine
c) Stimularea fagocitozei bacteriilor acoperite cu Ig E
d) Agregarea fracțiilor C4 și C2
e) Scindarea fracției C3

42. Selectați substanța care NU este secretată de limfocitul Th activat:


a) Interleukina 1
b) Interleukina 2
c) Interleukina 4
d) Interleukina 10
e) Interferonul gamma

43. Indicați principala diferență dintre reacția de hipersensibilitate de tip II (citototoxică) de


reacția de hipersensibilitate de tip III (prin complexe imune):
a) Tipul de Ig care participă în reacție
b) Locul formării complexului antigen-anticorp
c) Participarea complementului
d) Participarea limfocitelor T
e) Participarea macrofagelor

44. Precizați manifestarea unei stări de hipersensibilitate de tipul IV (tardivă):


a) Edem fără infiltrat celular
b) Infiltrat celular leucocitar
c) Infiltrat din limfocite T și macrofage
d) Infiltrat din eozinofile
e) Hiperemie fără infiltrat

45. Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip IV:


a) Limfocitele B
b) Limfocitele T
c) Ig A
d) Ig G
e) Ig M

46. Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice):


a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

47. Indicaţi clasa de Ig care traversează bariera placentară:


a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

48. Numiţi clasa de Ig care manifestă activitate antimicrobiană la nivelul mucoaselor:


a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

49. Indicaţi clasa de Ig care reprezintă structural un pentamer:


a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

50. Indicaţi clasa de Ig care predomină in infecţia acută:


a) Ig A
b) IgM
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D
51. Selectaţi clasa de Ig care indică un răspuns imun secundar:
a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

52. Indicați proprietatea anticorpilor care NU este dependentă de structura fragmentului Fc:
a) Capacitatea de a traversa placenta
b) Capacitatea de a fixa complementul
c) Izotipul
d) Afinitatea pentru antigen
e) Afinitatea pentru mastocite

53. Exotoxinele pot fi neutralizate cu ajutorul:


a) Anticorpilor
b) Complementului
c) Anatoxinelor
d) Interferonului
e) Enzimelor proteolitice

54. Limfocitele T citotoxice:


a) Posedă receptorul CD4
b) Recunosc antigene virale native
c) Producerea lor este indusă de către virusuri omorâte
d) Omoară celulele infectate cu virus
e) Omoară direct virusurile

55. Indicaţi fracția complementului care manifestă efect chemotactic pentru leucocite:
a) C9
b) C5a
c) C5b
d) C3b
e) C5b6789

56. Indicați factorul care determină activarea macrofagelor pentru a distruge bacteriile
facultativ-intracelulare:
a) Properdina
b) Anafilatoxina
c) Interferonul gamma
d) Complementul
e) Anticorpii

57. Celulele purtătoare de molecule CMH I asociate cu un peptid sunt țintă pentru:
a) Limfocite B
b) Limfocite Tc
c) Limfocite Th1
d) Limfocite Th2
e) Celule dendritice

58. Precizaţi calea de activare a complementului:


a) Butilen-glicolică
b) Fermentativă
c) Acidă mixtă
d) Clasică
e) Oxidativă

59. Selectaţi clasa de Ig care participă în reacţiile anafilactice:


a) Ig A
b) Ig E
c) Ig D
d) Ig M
e) Ig G

60. Indicaţi ce NU este caracteristic IgG:


a) Neutralizează toxine bacteriene
b) Opsonizează celule
c) Traversează placenta
d) Apare în cursul unui răspuns imun primar
e) Fixează complementul

61. Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului:


a) Hemaglutinare
b) Imunofluorescență
c) Hemoliză
d) Precipitare
e) Inhibare a hemaglutinării

62. Numiţi reacţia utilizată în depistarea antigenelor solubile:


a) Bacterioliză
b) Imobilizare
c) Hemaglutinare
d) Imunofluorescență
e) Precipitare

63. Numiţi antigenul termolabil prezent la bacteriile mobile:


a) Antigenul O
b) Antigenul K
c) Antigenul H
d) Antigenul Vi
e) Antigenul R

64. Indicaţi antigenul termostabil caracteristic bacteriilor gramnegative:


a) Antigenul O
b) Antigenul K
c) Antigenul H
d) Antigenul Vi
e) Antigenul F

65. În splină se produce răspunsul imun față de antigene aflate în:


a) Intestin
b) Leziuni ale tegumentului
c) Faringe
d) Sânge
e) Tractul urogenital

66. Indicați ce produc limfocitele B din lamina propria:


a) IgD
b) Component secretor izolat
c) IgA
d) IgE
e) sIgA

67. Selectați celula care prezintă markerul CD8:


a) Limfocitul B
b) Limfocitul Th
c) Macrofagul activat
d) Limfocitul Tc
e) Mastocitul

68. Indicați clasa de imunoglobuline prezentă în sângele nou-născutului:


a) Ig A
b) Ig E
c) Ig G
d) Ig M
e) Ig D

69. Selectați vaccinul care NU este inclus în Calendarul de vaccinări obligatorii:


a) Anti hepatita A
b) Anti hepatita B
c) Anti poliomielită
d) Anti pneumococ
e) Anti rujeolă

70. Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei virale B:
a) 2 – 4 zile
b) 24 ore
c) O lună
d) Două luni
e) 12 luni

71. Indicați starea patologică care poate fi declanșată de administrarea unui ser heterolog:
a) Reacție citotoxică
b) Șoc endotoxinic
c) Șoc anafilactic
d) Dermonecroză
e) Paralizii

72. Selectați caracterele unui răspuns imun secundar (anamnestic):


a) Este intens
b) Este rapid
c) Este eficient
d) Memorie rapidă
e) Toate de mai sus
73. Indicați compoziția chimică a moleculei de imunoglobulină:
a) Proteină
b) Carbohidrat
c) Glicoproteină
d) Acid gras
e) Complex lipopolizaharidic

74. Izotipurile de Ig prezintă variații în structura:


a) Regiunii variabile a catenei ușoare (Lv)
b) Regiunii constante a catenei ușoare (Lc)
c) Regiunii variabile a catenei grele (Hv)
d) Regiunii constante a catenei grele (Hc)
e) Regiunii balama

75. Selectați clasa de Ig care prevalează cantitativ în serul sangvin:


a) IgA
b) IgG
c) IgD
d) IgM
e) IgE

76. Selectați clasa de Ig care are cea mai joasă rată de prezență în serul sangvin:
a) IgA
b) IgG
c) IgD
d) IgM
e) IgE

77. Indicați substanța utilă în stimularea răspunsului imun:


a) Adjuvantul
b) Antiserul
c) Antigenul purificat
d) Haptena
e) Imunoglobulina

78. Selectați sursa de anticorpi monoclonali:


a) Limfocitele
b) Plasmocitele
c) Mielocitele
d) Hibridomul
e) Celulele splinei

79. Indicați esența opsonizării:


a) Degranularea lizosomei
b) Aglutinarea hematiilor
c) Acoperirea microorganismelor cu anticorpi sau/și complement
d) Adeziunea microorganismelor la celulele epiteliale
e) Inactivarea virusurilor

80. Selectați efectul care NU se produce la pătrunderea repetată a unui alergen în cazul unei
reacții de hipersensibilitate de tipul I:
a) Legarea IgG de mastocite prin intermediul Fc
b) Degranularea mastocitelor sensibilizate
c) Eliberarea/secreția histaminei
d) Contracția musculaturii netede
e) Vasodilatare

COMPLEMENT MULTIPLU

1) Selectați factorii de patogenitate ai bacteriilor:

A. Factori de structură
B. Factori biochimici
C. Factori enzimatici
D. Factori toxici
E. Factori de transport

2) Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor:

A. Membrana externă
B. Capsula
C. Fragmente de peptidoglican
D. Mezozomii
E. Fimbriile

3) Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor:

A. Acizii lipoteichoici
B. Proteina A la S.aureus
C. Sporul
D. Sisteme de secreție
E. Proteina M la S.pyogenes

4) Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:

A. Dehidrogenaza
B. ADN-aza
C. Neuraminidaza
D. Hemaglutinina
E. Elastaza

5) Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:

A. IgA- proteaza
B. Colagenaza
C. Lizozima
D. Hialuronidaza
E. Fibrinolizina

6) Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene:

A. Sunt elaborate doar de bacterii G+


B. Sunt de origine proteică
C. Manifestă specificitate de acțiune
D. Sunt imunogene
E. Acționează la locul de secreție

7) Indicați exotoxinele bacteriene citolitice:

A. Toxina botulinică
B. Toxina holerică
C. Lecitinaza
D. Hemolizina
E. Fibrinolizina

8) Indicați exotoxinele bacteriene citotoxice:

A. Hemolizina
B. Toxina tetanică
C. Leucocidina
D. Toxina holerică
E. Toxina difterică

9) Selectați caracterele specifice endotoxinei bacteriene:

A. Este prezentă doar la bacterii G-


B. Este secretată în urma lizei celulei bacteriene
C. Este de origine proteică
D. Determină efecte generale
E. Este înalt imunogenă

10) Indicați factorii imunității naturale (rezistenței nespecifice)

A. Limfocitele B și T
B. Tegumentul și mucoasele intacte
C. Anticorpii normali
D. Sistemul complement
E. Lizozima

11) Selectați caracterele specifice imunității dobândite:

A. Capacitatea de a interveni imediat după întâlnirea cu un antigen


B. Toleranță la antigenele proprii
C. Recunoașterea specifică a antigenelor
D. Imunitate la reinfecții
E. Memorie imunologică

12) Indicați caracterele de bază ale imunității umorale:

A. Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)


B. Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
C. Neutralizează toxinele și enzimele bacteriene
D. Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
E. Efectorii principali sunt limfocitele Tc
13) Indicați caracterele de bază ale imunității celulare:

A. Este realizată prin intermediul limfocitelor T


B. Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
C. Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
D. Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)
E. Participă la activarea macrofagelor

14) Indicați particularitățile unui antigen complet:

A. Este de natură proteică sau complexă


B. Are greutate moleculară mai mare de 10kDa
C. Este neimunogen
D. Nu posedă antigenitate
E. Posedă antigenitate

15) Indicați particularitățile unui antigen incomplet:

A. Are masă moleculară mică


B. Este imunogen
C. Nu este imunogen
D. Posedă antigenitate
E. Devine imunogen la combinarea cu o substanță carrier (purtătoare)

16) Indicați particularitățile unui superantigen:

A. Este de natură proteică


B. Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite T
C. Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite B
D. Determină procese imunopatologice
E. Induce o imunitate de lungă durată

17) Selectați afirmațiile corecte despre epitopii unui antigen:

A. Determină antigenitatea
B. Reprezintă locul de interacțiune specifică cu paratopul anticorpului sau cu
receptorul unui limfocit
C. Antigenele polizaharidice sunt constituite din epitopi liniari și conformaționali
D. Antigenele proteice sunt constituite din epitopi liniari și conformaționali
E. Epitopii liniari pot fi recunoscuți de receptorii BCR de pe suprafața limfocitelor B

18) Indicați organele centrale ale Sistemului Imun:

A. Splina
B. Maduva osoasă
C. Ganglionii limfatici
D. Plăcile Payer
E. Timusul

19) Indicați organele periferice ale Sistemului Imun:

A. Splina
B. Timusul
C. Plăcile Payer
D. Amigdalele
E. Măduva osoasă

20) Selectați afirmațiile corecte despre BCR:

A. Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature


B. Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
C. Este reprezentat de pentameri de IgM
D. Este reprezentat de monomeri de IgM și IgD
E. Recunoaște și interacționează cu antigene solubile sau membranare

21) Selectați afirmațiile corecte despre TCR:

A. Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature


B. Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
C. Recunoaște și interacționează cu antigene solubile
D. Recunoaște doar peptide asociate cu molecule CMH de pe suprafața CPA
E. Este constituit din două catene proteice

22) Selectați afirmația corectă despre procesarea antigenelor endogene:


A. Asocierea cu CMH clasa II
B. Dezintegrarea proteinelor în fagolizosomă
C. Dezintegrarea proteinelor de către proteasome
D. Disocierea catenei invariabile
E. Asocierea cu CMH clasa I

23) Precizați receptorii care apar pe suprafața limfocitelor T în curs de maturizare:

A. TCR
B. BCR
C. CD3
D. CD4
E. CD8

24) Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD4:

A. Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II


B. Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I
C. La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Th
D. La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc
E. Participă în instaurarea răspunsului imun umoral și celular

25) Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD8:

A. Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II


B. Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I
C. La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Th
D. La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc
E. Reprezintă aproximativ 40% din numărul total de limfocite
26) Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th1:

A. Diferențierea în Th1 este favorizată de IL-12, secretată de macrofage și celule


dendritice
B. Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10
C. Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
D. Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și
diferențierii limfocitelor Tc
E. Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților

27) Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th2:

A. Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10. IL-13


B. Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
C. Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și
diferențierii limfocitelor Tc
D. Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților
E. Recunosc antigene prezentate de limfocite B

28) Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit B naiv după interacțiunea cu un antigen specific:

A. Diferențierea în plasmocite
B. Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
C. Proliferarea
D. Activarea
E. Producerea și secreția Ig

29) Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit T naiv după interacțiunea cu un antigen specific:

A. Diferențierea în plasmocite
B. Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
C. Activarea
D. Sinteza de Ig
E. Proliferarea

30) Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „profesioniste”:

A. Hematiile
B. Macrofagele
C. Leucocitele
D. Celulele dendritice
E. Limfocitele B

31) Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „neprofesioniste”:

A. Hepatocitele
B. Hematiile
C. Celulele epiteliale
D. Limfocitele T și B
E. Celulele endoteliale

32) Indicați afirmațiile adevărate despre Complexul Major de Compatibilitate (CMH):


A. Reprezintă un complex polizaharidic
B. Reprezintă un ansamblu de glicoproteine
C. Reprezintă un marker (antigen) individual de identitate
D. Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor T
E. Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor B

33) Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa I:

A. Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste


B. Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
C. Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
D. Recunosc și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
E. Recunosc și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T

34) Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa II:

A. Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste


B. Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
C. Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
D. Recunosc și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
E. Recunosc și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T

35) Selectați afirmațiile corecte despre anticorpi (Ig):

A. Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa α-globulinelor


B. Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa γ-globulinelor
C. Reprezintă complexe lipopolizaharidice
D. Sunt produși de plasmocitele derivate din limfocitele B activate de un antigen
E. Sunt produși de limfocitele Th2 activate de un antigen

36) Indicați elementele de structură ale unei molecule de Ig:

A. Două catene glicoproteice L


B. Două catene glicoproteice M
C. Un fragment Fab
D. Doi epitopi
E. Un fragment Fc

37) Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgM:

A. Molecula de IgM este un dimer


B. Molecula de IgM este un pentamer
C. Reprezintă un indicator al unei infecții recente
D. Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
E. Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement

38) Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgG:

A. Molecula de IgG este un dimer


B. Molecula de IgG este un pentamer
C. Reprezintă un indicator al unei infecții recente
D. Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
E. Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement

39) Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgA:

A. IgA reprezintă 75% din totalul de imunoglobuline umane


B. Molecula de sIgA este un dimer
C. Participă la activarea complementului pe cale clasică
D. Fracția sIgA se întâlnește în serul sangvin
E. Fracția sIgA asigură protecția mucoaselor

40) Precizați particularitățile imunității umorale:

A. Efectorii de bază sunt limfocitele Tc


B. Efectorii de bază sunt anticorpii (Ig)
C. Elimină microbii extracelulari și neutralizează toxinele
D. Distruge celulele infectate cu microorganisme intracelulare
E. În răspunsul imun umoral participă limfocitele T CD4 și B

41) Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-independent:

A. Moarte prin apoptoză


B. Proliferare (expansiune clonală) directă
C. Diferențiere în plasmocite
D. Diferențiere în celule efectoare Tc
E. Inducerea memoriei imunologice

42) Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-dependent:

A. Proliferare doar prin interacțiunea dintre limfocitul B și limfocitul Th activate de


același antigen
B. Moarte prin apoptoză
C. Diferențiere în celule efectoare Tc
D. Diferențiere în plasmocite
E. Inducerea memoriei imunologice

43) Precizați posibilele efecte ale interacțiunii dintre antigen și anticorpi in vivo:

A. Neutralizarea toxinelor bacteriene


B. Distrugerea directă a celulelor infectate cu virus
C. Citotoxicitatea mediată celular anticorp-dependentă
D. Opsonizarea bacteriilor
E. Neutralizarea intracelulară a virusurilor

44) Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral primar:

A. Faza de latență durează 4-7 zile


B. Faza de latență durează câteva ore
C. Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgM
D. Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgG
E. Este asigurat de limfocitele B-memorie

45) Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral secundar:


A. Faza de latență durează 4-7 zile
B. Faza de latență durează câteva ore
C. Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgM
D. Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgG
E. Este asigurat de limfocitele B-memorie

46) Precizați particularitățile imunității celulare:

A. Efectorii de bază sunt anticorpii (Ig)


B. Este asigurată de limfocitele T
C. Elimină microbii din vacuole fagocitare
D. Asigură distrugerea celulelor infectate cu paraziți intacelulari (bacterii, virusuri)
E. Asigură neutralizarea exotoxinelor bacteriene

47) Precizați mecanismele imunității celulare:

A. Limfocitele Th2 induc producerea Ig


B. Limfocitele Th1 activează macrofagele prin contact direct, stimulînd capacitatea lor de a
distruge microorganismele facultativ-intacelulare
C. Limfocitele Th1 activează macrofagele prin intermediul unor citokine (IFN-γ),
stimulând capacitatea lor de a distruge microorganismele facultativ-intacelulare
D. Limfocitele Tc prin contact direct distrug celulele infectate cu paraziți intracelulari
E. Limfocitele Tc determină apoptoza celelei infectate prin acțiunea concomitentă a
perforinelor și granzimelor

48) Precizaţi afirmaţiile corecte: O anatoxină este o exotoxină modificată care:


a) Şi-a pierdut imunogenitatea
b) Şi-a păstrat imunogenitatea
c) Şi-a păstrat toxicitatea
d) Şi-a pierdut toxicitatea
e) Şi-a păstrat antigenitatea

49) Indicaţi căile de activare a complementului:


a) Alternativă
b) Lectinică
c) Clasică
d) Primară
e) Secundară

50. Selectaţi proprietăţile unui antigen complet:


a) Origine complexă
b) Natură lipidică
c) Posedă imunogenitate
d) Nu posedă antigenitate
e) Masa moleculară mai mare de 10kD

51. Selectaţi proprietăţile unui antigen incomplet:


a) Nu posedă imunogenitate
b) Este de natură proteică
c) Masă moleculară mai mică de 10 kD
d) Posedă imunogenitate
e) Posedă antigenitate
52. Numiţi proprietăţile complementului:
a) Constituie un complex de proteine care se conţine în serul sangvin proaspăt
b) Constituie un complex de lipopolizaharide
c) Stimulează reproducerea virusurilor
d) Participă în unele reacţii imunologice
e) Este un factor nespecific de rezistenţă

53. Indicaţi factorii umorali care asigură rezistenţa nespecifică (imunitatea înnăscută):
a) IgM
b) Limfocitele B
c) Sistemul complement
d) Properdina
e) β, x – lizinele

54. Selectaţi organele periferice ale sistemului imun:


a) Măduva osoasă
b) Ganglionii limfatici
c) Splina
d) Timusul
e) Formaţiunile limfatice din organe şi ţesuturi

55. Selectaţi organele centrale ale sistemului imun:


a) Ganglionii limfatici
b) Măduva osoasă
c) Splina
d) Timusul
e) Formaţiunile limfatice din organe şi ţesutur

56. Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar:


a) Originea antigenului
b) Durata perioadei latente
c) Viteza sintezei anticorpilor specifici
d) Titrul anticorpilor sintetizaţi
e) Izotipul de imunoglobuline sintetizat inițial

57. Indicaţi elementele utilizate în calitate de purtător pasiv al antigenelor moleculare:


a) Trombocite
b) Hematii
c) Leucocite
d) Particule de celuloză
e) Particule de latex

58. Indicaţi markerii utilizaţi în reacţia imunoenzimatică:


a) Auramina
b) Fosfataza alcalină
c) Hialuronidaza
d) Peroxidaza
e) O – streptolizina

59. Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de precipitare:


a) Se utilizează precipitinogen corpuscular
b) Se utilizează precipitinogen în stare coloidală
c) Reacţia are loc în mediul lichid
d) Reacţia are loc în mediul gelifiat
e) Complementul este un component obligatoriu al reacției

60. Indicaţi efectele endotoxinei bacteriene asupra macroorganismului:


a) Paralizii
b) Febră
c) Leucopenie
d) Hipotensiune
e) Hemoragii

61. Indicați reacțiile serologice în care este utilizat un cromogen:


a) Reacția imunoenzimatică directă
b) Reacția imunoenzimatică indirectă
c) Reacția Western blot
d) RFC
e) Analiza radioimună

62.Selectați tipurile de seruri imune curative după destinație:


a) Antihelmintice
b) Antitumorale
c) Antibacteriene
d) Antivirale
e) Antitoxice

63.Indicați cele mai inofensive preparate biologice:


a) Serul antitoxic antidifteric ecvin
b) Imunoglobulina umană hiperimună antitetanică
c) Imunoglobulina standardă
d) Imunoglobulina antistafilococică umană
e) Serul heterolog antitetanic

64. Precizați substanţele biologic active care se elimină în organismul uman sensibilizat în
urma administrării serurilor imune heteroloage:
a) Complementul
b) Lizozima
c) Histamina
d) Serotonina
e) Prostaglandine

65. Indicaţi serurile imune antitoxice:


a) Antileptospirozic
b) Antibotulinic
c) Antiantrax
d) Antitetanic
e) Antidifteric

66. Selectați serurile imune care se dozează în unităţi de acțiune:


a) Antipertussis
b) Antibotulinic
c) Antigangrenos
d) Antidifteric
e) Antigripal de tip A

67. Selectați proprietățile unui vaccin atenuat:


a) Conține microorganisme vii
b) Conține microorganisme cu virulență redusă/avirulente
c) Stimuleaza doar imunitatea umorala
d) Conține exotoxină modificată
e) Produce antigene prezentate în asociație cu CMH clasa I si II

68. Selectați adjuvanţii utilizați în componența vaccinurilor:


a) Eritrocite de berbec
b) Fosfat de aluminiu
c) Hidroxid de aluminiu
d) Particule de latex
e) Ribozomi bacterieni

69. Selectați afirmațiile corecte despre vaccinuri:


a) Sunt preparate biologice utilizate în scop de serodiagnostic
b) Se utilizează pentru imunizarea activă a populaţiei
c) Conţin microorganisme vii atenuate, omorâte sau componente extrase din celula
microbiană
d) Se administrează conform Calendarului de vaccinări
e) Sunt indicate în terapia unor infecţii acute

70.Precizați afirmația corectă despre virulenţă:


a) Este un caracter de specie
b) Este un caracter stabil
c) Este determinată genetic
d) Reprezintă gradul de patogenitate al unei tulpini bacteriene
e) Virulenţa unei tulpini poate fi diminuată

71.Precizați afirmațiile corecte despre patogenitate:


a) Este un caracter de specie
b) Este un caracter de tulpină
c) Este un caracter determinat genetic
d) Gradul de patogenitate se măsoară în unităţi de patogenitate
e) Reprezintă capacitatea potenţială a unei specii bacteriene de a declanşa o infecţie

72. Indicați factorii structurali care asigură patogenitatea microorganismelor:


a) Granulațiile de volutină
b) Pilii
c) Glicocalixul
d) Antigenele de suprafaţă
e) Capsula

73. Selectați enzimele invazive caracteristice microorganismelor patogene:


a) Hialuronidaza
b) Sintetaza
c) Neuraminidaza
d) Transferaza
e) Colagenaza
74. Selectați enzimele de patogenitate caracteristice microorganismelor patogene:
a) Oxidoreductaza
b) Plasmocoagulaza
c) Citocromoxidaza
d) Fibrinolizina
e) Neuraminidaza

75. Precizați afirmațiile corecte despre exotoxinele microbiene:


a) Sunt secretate în mediul extracelular
b) Sunt de natură lipopolizaharidică
c) Pierd toxicitatea sub acţiunea formolului
d) Acționează imediat
e) Sunt imunogene

76. Precizați afirmațiile adevărate despre exotoxinele bacteriene:


a) Sunt parte componentă a peretelui celular bacterian
b) Sunt de natură proteică
c) Sunt inactivate la temperaturi înalte
d) Manifestă tropism (selectivitate de acţiune)
e) Pot fi transformate în anatoxine

77. Indicați caracterele exotoxinelor bacteriene:


a) Posedă specificitate (tropism) pentru anumite organe şi ţesuturi
b) Nu sunt imunogene
c) Pot fi transformate în anatoxine
d) Pot manifesta efect citolitic sau citotoxic
e) Sunt elaborate de toate speciile bacteriene patogene

78. Indicați proprietățile endotoxinei bacteriene:


a) Este termosensibilă
b) Nu se inactivează sub acţiunea formolului
c) Posedă imunogenitate pronunţată
d) Este eliberată în urma lizei celulei bacteriene
e) Acţionează prin inducerea secreţiei unor citokine de către macrofage

79. Selectați citokinele produse de limfocitele Th2:


a) IFN-gamma
b) TNF
c) IL-4
d) IL-5
e) IL-1

80. Selectați citokinele produse de limfocitele Th1:


a) IFN-gamma
b) TNF
c) IL-4
d) IL-5
e) IL-1

81. Indicați perioadele maladiei infecţioase:


a) De infectare
b) De incubaţie
c) Prodromală
d) De stare
e) De reconvalescență

82. Selectaţi factorii umorali ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică):


a) Anticorpii naturali
b) Complementul
c) Interferonul
d) Imunoglobulinele Ig M
e) Imunoglobulinele Ig G

83. Selectaţi factorii celulari ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică):


a) Limfocitele T
b) Macrofagele
c) Leucocitele polimorfonucleare
d) Limfocitele B
e) Celulele prezentatoare de antigen

84. Selectați factorii tisulari (de barieră) ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică):
a) Tegumentul intact
b) Imunoglobulinele IgA
c) Microflora normală
d) Epiteliul ciliat
e) Lizozima din lacrimi şi salivă

85. Precizați căile de activare a complementului:


a) Biologică
b) Clasică
c) Alternativă
d) Biochimică
e) Lectinică

86. Selectați particularitățile imunoglobulinelor clasa IgM:


a) Apar primele după un stimul antigenic primar
b) Traversează bariera placentară
c) Structural reprezintă un pentamer
d) Fixează şi activează complementul pe cale clasică
e) Sunt implicate în declanşarea reacţiilor de hipersensibilitate de tip I

87. Precizați proprietățile haptenelor:


a) Au greutate moleculară mai mică de 10 kDa
b) Sunt imunogene, dar nu formează complex cu anticorpii specifici
c) Nu sunt imunogene, însă formează complex cu anticorpii specifici
d) Sunt imunogene şi reacţionează cu anticorpii specifici
e) Sunt de natură proteică

88. Precizați particularitățile imunoglobulinelor clasa sIgA:


a) Protejează mucoasele de infecția microbiană
b) Sunt secretate de celulele epiteliale
c) Reprezintă un dimer
d) Trec bariera placentară
e) Sunt sintetizate de plasmocite
89. Indicați particularitățile antigenului O:
a) Este de natură proteică
b) Este parte componentă a peretelui celular al bacteriilor gramnegative
c) Prezintă un compus lipopolizaharidic
d) Este termolabil
e) Este termostabil

90. Precizați reacțiile serologice utilizate pentru depistarea antigenelor solubile:


a) Precipitare inelară
b) Imunodifuzie simplă (Mancini)
c) Imunoelectroforeză
d) Aglutinare pe lamă
e) Aglutinare în tuburi

91. Indicați particulele care pot fi utilizate ca purtătoare de antigen în reacțiile serologice:
a) Hematii de berbec
b) Stafilococi cu proteina A la suprafaţă
c) Trombocite
d) Ribozomi
e) Particule de latex

92. Selectați avantajele reacţiei de hemaglutinare indirectă în raport cu RA:


a) Se efectuează pe lamă
b) Este mai sensibilă
c) Este mai rapidă
d) Se citeşte peste 3 - 5 minute
e) Este mai demonstrativă

93. Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului:


a) Hemaglutinare indirectă
b) Hemoliză
c) Imunofluorescenţă indirectă
d) Fixare a complementului
e) Bacterioliză

94. Indicați cu ce scop se utilizează reacţia de hemoliză:


a) Depistarea antigenelor virale
b) Depistarea antigenelor corpusculare
c) Titrarea complementului din serul sangvin
d) Determinarea anticorpilor incompleţi
e) Efectuarea reacției de fixare a complementului

95. Selectați reacțiile imunologice care posedă sensibilitate mai înaltă:


a) De aglutinare în tuburi
b) De imunofluorescenţă
c) Radioimună
d) Imunoenzimatică
e) De precipitare în gel

96. Indicați particularitățile anatoxinelor:


a) Stimulează imunitate antimicrobiană
b) Stimulează imunitate antitoxică
c) Sunt imunogene
d) Nu posedă antigenitate
e) Sunt lipsite de toxicitate

97. Precizați avantajele vaccinurilor vii atenuate:


a) Nu există restricţii în utilizare
b) Pot fi păstrate timp îndelungat
c) Induc imunitate eficientă şi de lungă durată
d) Se multiplică în organismul vaccinat
e) Induc doar imunitate locală

98. Precizați indicațiile vaccinărilor:


a) În perioada de stare a infecţiilor acute
b) După indicaţii epidemiologice
c) Selectiv individual
d) În perioada de convalescenţă
e) Planificat conform Calendarului vaccinărilor

99. Selectați tipurile serurilor imune curative după destinație:


a) Antigenice
b) Antitoxice
c) Antivirale
d) Antibacteriene
e) Antiprionice

100. Selectați factorii implicați în reacţiile de hipersensibilitate de tipul I:


a) Mastocitele
b) Imunoglobulinele Ig A
c) Imunoglobulinele Ig E
d) Complementul
e) Amine vasoactive (histamina)

101. Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I:


a) Astmul bronşic
b) Boala serului
c) Artrite reumatoide
d) Şocul anafilactic
e) Urticaria

102. Precizați particularitățile reacţiilor de hipersensibilitate:


a) Se declanşează după contactul primar cu antigenul
b) Se declanşează după contacte repetate cu antigenul
c) Hipersensibilitatea poartă un caracter individual
d) IgD reprezintă efectorii reacţiilor anafilactice
e) Sunt alergen-specifice

103. Precizați particularitățile reacțiilor de hipersensibilitate de tip IV:


a) Fenomenele reacţiei se manifestă tardiv (48-72 ore)
b) Nu se transferă prin seruri imune
c) Leziunile sunt situate la nivelul inoculării antigenului (dermatită de contact, granulom)
d) Se manifestă prin urticarie difuză
e) Se manifestă după 4-5 ore de la inocularea antigenului

104. Selectați particularitățile imunității artificiale active:


a) Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b) Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c) Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d) Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) Se transmite ereditar

105. Selectați particularitățile imunității artificiale pasive:


a) Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b) Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c) Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d) Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) Se transmite ereditar

106. Selectaţi celulele implicate în răspunsul imun umoral:


a) Limfocitele Tc
b) Limfocitele Th
c) Limfocitele B
d) Plasmocitele
e) Celulele NK

107. Selectați celulele imunocompetente:


a) Limfocitele T
b) Limfocitele B
c) Macrofagele
d) Celulele K
e) Celulele NK

108. Selectați celulele implicate în instaurarea răspunsului imun umoral:


a) Limfocitele TCD8+
b) Limfocitele TCD4+
c) CPA
d) Limfocitele B
e) Plasmocitele

109. Selectați celulele implicate în instaurarea răspunsului imun celular:


a) Limfocitele TCD8+
b) Limfocitele TCD4+
c) CPA
d) Limfocitele B
e) Plasmocitele

110.Indicați particularitățile răspunsului imun umoral primar:


a) Perioadă de latenţă de 4-7 zile
b) Perioadă de latenţă de 5-6 ore
c) Producerea inițială de anticorpi IgM
d) Producerea inițială de anticorpi IgG
e) Apariţia celulelor B- memorie

111. Indicați particularitățile răspunsului imun umoral secundar:


a) Perioadă de latenţă de 4-7 zile
b) Perioadă de latenţă de 5-6 ore
c) Producerea de anticorpi IgM
d) Producerea de anticorpi IgG
e) Apariţia celulelor B- memorie

112. Selectați tipurile de celule care participă la elaborarea unui răspuns imun:
a) Plasmocitele
b) Trombocitele
c) Limfocitele B
d) Limfocitele T
e) Macrofagele

113. Indicați efectele biologice realizate de IgG:


a) Neutralizarea toxinelor bacteriene
b) Opsonizarea helminților
c) Opsonizarea bacteriilor
d) Neutralizarea virusurilor
e) Degranularea mastocitelor

114. Indicați efectele biologice realizate de IgE:


a) Neutralizare toxinelor bacteriene
b) Opsonizarea helminților
c) Opsonizarea bacteriilor
d) Neutralizarea virusurilor
e) Degranularea mastocitelor

115. Indicați efectele biologice realizate de IgM:


a) Degranularea mastocitelor
b) Opsonizarea helminților
c) Opsonizarea bacteriilor
d) Activarea complementului
e) Aglutinarea bacteriilor

116. Precizați perioadele indicate pentru imunizarea primară cu vaccinul ADTP:


a) O lună
b) 2 luni
c) 3 luni
d) 4 luni
e) 6 luni

117. Selectați vaccinurile vii atenuate:


a) BCG
b) Anti-hepatita B
c) Anti-oreion
d) Anti-rujeolă
e) Anti-pneumococic

118. Selectați moleculele care NU participă la prezentarea antigenelor:


a) CMH clasa I
b) CMH clasa II
c) CMH clasa III
d) C3b
e) C5a

119. Indicați proprietățile limfocitelor B:


a) Proliferează și se diferențiază în celule citotoxice
b) Răspund la activarea de către un antigen prin producerea anticorpilor
c) Pot acționa ca o CPA
d) Pot recunoaște doar antigene prezentate de CMH
e) BCR este constituit din molecule de IgG

120. Indicați proprietățile limfocitelor T:


a) Proliferează și se diferențiază în celule citotoxice
b) Răspund la activarea de către un antigen prin producerea anticorpilor
c) Pot acționa ca o CPA
d) Pot recunoaște doar antigene prezentate de CMH
e) TCR este constituit din molecule de IgM

S-ar putea să vă placă și